فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/02
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مرتضی کرمی *، کیومرث فرح بخش، عباس عباس پور، غلام حسین رضایت صفحات 1-21
   
  مقدمه
  این پژوهش با هدف شناسایی توانایی های شناختی و انگیزشی- هیجانی موثر بر کارآمدی مدیران آموزشی در یک سازمان نظامی صورت گرفت.
  روش
  روش این پژوهش از نظر ماهیت، کیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه الف) صاحب نظران و خبرگان و ب) مدیران آموزشی کارآمد سازمان نظامی مورد مطالعه است. روش نمونه گیری نیز به صورت هدفمند بود. بر اساس این روش نمونه گیری، حجم نمونه مبتنی بر اشباع نظری بود. برای گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه استفاده گردید که با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  یافته های این تحقیق نشان داد که مهمترین توانایی های شناختی و انگیزشی- هیجانی موثر بر کارآمدی مدیران آموزشی از دیدگاه نخبگان و مدیران کارآمد سازمانی عبارت از منبع کنترل درونی، تفکرخلاقانه، تفکرواگرا، خلاقیت، تفکرسیستمی، تفکرتحلیلی، تفکرانتقادی، تفکرراهبردی، توانایی یادگیری مستمر، خودکارآمدی، ایمان، راهبردهای مقابله ای مسئله مدار، خودپنداره مثبت، خودآگاهی، هویت توفیق، ثبات هیجانی، مدیریت برخویشتن، همدلی است. آزمون دو جمله ای انجام شده بر روی داده های دلفی نیز نشان داد که همه مولفه های 18 گانه شناسایی شده در سطح 01/0 معنادار بوده و مورد تایید خبرگان هستند.
  بحث: یافته های پژوهش حاضر، اهمیت یکی از مهمترین مولفه های روان شناختی موثر بر کارآمدی یعنی توانایی های شناختی و انگیزشی- هیجانی را به سیاست گزاران، مدیران و رهبران آموزشی و اساتید و مربیان بیان می کند. این تحقیق نشان داد که توانایی های شناختی و انگیزشی- هیجانی نقش تعیین کننده ای در پیش بینی میزان کارآمدی مدیران آموزشی دارد.
  کلیدواژگان: مدیران و رهبران آموزشی، مدیر کارآمد، توانایی های شناختی، توانایی های انگیزشی- هیجانی، عوامل روان شناختی کارآمدی
 • بهزاد فرخ سرشت * صفحات 22-31
  این مقاله به دنبال آن است که نقش وجوه وابسته به فرهنگ سازمانی از جمله مهندسی فرهنگ و به تبع آن مهندسی فرهنگ سازمانی، که از پیچیدگی و تنوع و تازگی نسبی برخوردارند را در آموزش و نقش حمایتی که مدیران در ارتقای سطح آن به عهده دارند، مورد پژوهش قرار دهد. در راستای انجام امر فوق، 129 نفر از کارکنان "دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر" به عنوان نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه های تحقیق در اختیار آنان قرار گرفت. روایی و پایایی پرسشنامه ها به ترتیب با روش تحلیل عاملی تاییدی و ضریب آلفای کرونباخ (0. 851) مورد اعتبار سنجی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) و با استفاده از نرم افزار LISREL صورت پذیرفت. یافته های تحقیق مشخص نمود که مهندسی فرهنگ سازمانی و سطوح سه گانه آن و همچنین تمامی مولفه های مهندسی فرهنگ سازمانی، در توسعه آموزش های دریایی، دارای تاثیر مثبت و معنادار می باشند با توجه به یافته ها توصیه میگردد فرماندهان و مدیران "دانشگاه" به منظور توسعه هر چه بیشتر آموزش های دریایی راهکارها و تدابیری عاجل در راستای ارتقای سطح مسئولیت و افزایش سطح اعتماد به کارکنان در پذیرش مسئولیت های مهمتر بیندیشند
  کلیدواژگان: فرهنگ سازماني، مهندسي فرهنگ سازماني، سطوح مهندسي فرهنگ سازماني، توسعه آموزش هاي دريايي، دانشگاه
 • بهنام گل شاه، عباس علی رستگار *، داود فیض، عظیماللهزارعی صفحات 32-45
  با تبلور عصر دانش محور، اندیشمندان به این درک مشترک رسیده اند که داشتن جامعه ای توسعه یافته و رشد و بالندگی در ابعاد مختلف، در گرو تلاش در توسعه و پرورش استعدادهای برتر می باشد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی مطلوب برای توسعه و پرورش استعدادهای برتر علمی مبتنی بر رویکردی ترکیبی (کیفی-کمی) و با روش توسعه ای-کاربردی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل استعدادهای برتر علمی و همچنین مدیران ارشد مراکز نخبگانی می باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 22 نفر انتخاب شده اند. گردآوری داده ها به دو روش کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و پرسشنامه) بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در مرحله کیفی از روش تحلیل مضمون و در مرحله کمی، از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره با روش تئوری اعداد خاکستری بهره گرفته شده است. نتایج بخش کیفی پژوهش منتج به ارائه الگویی برای توسعه و پرورش استعدادهای برتر علمی (استعدادپروری) گردیده است. همچنین در بخش کمی پژوهش، مهمترین فرایندهای توسعه و پرورش استعدادهای علمی تبیین و رتبه بندی گردیده اند.
  کلیدواژگان: استعدادپروری، بهینه سازی استعداد، معماری استعداد، تئوری اعداد خاکستری، مراکز نخبگانی
 • علی فرهادی *، مجید یوسفی صفحات 46-60
  امروزه دانشگاهها که بازتاب پیشرفت و توسعه سرمایه انسانی محسوب می شوند، تحت تاثیر رویدادها و شرایط جهانی قرار گرفته اند و به عنوان نهادهایی برای حذف فاصله موجود بین دانشگاه و جوامع هدف خود برآمده اند و به شکل دانشگاه های سازمانی درآمده اند از این رو این تحقیق با هدف طراحی و تبیین الگوی تعالی دانشگاه های نظامی به عنوان یکی از انواع دانشگاه های سازمانی انجام شده و ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است که به صورت موردی/زمینه ای و با رویکرد اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق خبرگان حوزه آموزش و مدیریت می باشند که به روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش، داده های لازم با مرورنظامند ادبیات و تشکیل دو گروه کانونی جمع آوری و با روش کیفی و کمی (توصیفی) تحلیل و در نهایت با متدولوژی الگو سازی ساختاری تفسیری، الگویی برای تعالی دانشگاه های نظامی ارائه گردید. نتایج پژوهش در مدلی متشکل از 8 معیار کلی و 6 سطح استخراج شده است که نشان دهنده اهمیت معیارهایی چون فرهنگ ایرانی اسلامی، مدیریت اسلامی، برنامه ریزی راهبردی بصیرت محور به عنوان پرنفوذترین معیارها در عملکرد دانشگاه های نظامی است که بر سایر معیارهای عملکردی مدل تاثیرگذار هستند.
  کلیدواژگان: تعالی سازمانی، دانشگاه های سازمانی، مدل سازی ساختاری تفسیری، گره کانونی
 • عباس رضایی*، محمدحسین حجتی نیا، حسن قاضی صفحات 61-75
  پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشوری، شکوفایی موسسات دانش بنیان است. اما نکته بسیار مهم، عدم وجود شاخص های مناسب همراه با یک تعریف صحیح از شرکت های دانش بنیان بر اساس شرایط کشور است. هدف اصلی پژوهش تبیین خلاقیت و نوآوری در سازمان های دفاعی دانش بنیان است. با توجه به ماهیت موضوع، این پژوهش کاربردی و روش تحقیق در این پژوهش توصیفی می باشد. جمع آوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه ای و با استفاده از اسناد و مدارک انجام گرفته. ابزار اندازه گیری سنجش خلاقیت و نوآوری، پرسشنامه 12 گویه ای مدل دورجی و همکاران با طیف لیکرت می باشد. این پرسشنامه دارای سه مولفه سبک رهبری، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی می باشد. ضرایب پایایی این پرسشنامه به ترتیب برای سبک رهبری، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی برابر با 85/. ، 79/. و 83/. بدست آمده است. ضریب پایایی را برای هر یک از زیر مقیاس ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش شامل 140 نفر از کارکنان اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی ا. ج. ا می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی و فرمول نمونه گیری کوکران، حجم جامعه نمونه 55 نفر تعیین شد. تحلیل نتایج حاصل از تحلیل کمی (آزمون کای دو) در سطح خطای پنج درصد (0. 05=α) نشان داد که سبک رهبری، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی باعث ارتقاء خلاقیت و نوآوری در سازمان های دفاعی دانش بنیان خواهد شد. نتایج پژوهش نشان داد سبک حمایتی، ساختارهای منعطف و ارگانیک، جو سازمانی و ریسک پذیری سازمان و کارکنان در انجام تغییرات در سازمان های دفاعی دانش بنیان مهم ترین عامل بروز خلاقیت و نوآوری می باشد.
  کلیدواژگان: خلاقیت، نوآوری، سبک رهبری، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی
 • مسلم گل میمی *، بهنام فیاض صفحات 76-92
  پژوهش حاضر به بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتارهای انحرافی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ه) در محیط دریانوردی پرداخته است. مدل تحقیق با مدنظر قرار دادن ادبیات موضوع، طراحی و در جامعه هدف، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه این تحقیق، شامل 135 نفر از اساتید و مربیان اعزامی به ماموریت آموزشی دریانوردی دانشگاه مذکور در سا ل های1390-1396 می باشد که با توجه به در دسترس بودن نفرات 60 نفر به عنوان نمونه پژوهش در این تحقیق همکاری داشتند. جهت بررسی و آزمون فرضیه ها و مدل مفهومی، رویکرد معادلات ساختاری از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده ارتباط مستقیم و معنی دار بین کیفیت زندگی کاری در واحدهای شناور با تعهد سازمانی و ارتباط معکوس و معنی دار بین کیفیت زندگی کاری با رفتارهای انحرافی در محیط کار است، همچنین ارتباط معکوس و معنی دار بین تعهد سازمانی با رفتارهای انحرافی در محیط کار مشاهده شد. در نهایت نقش میانجی تعهد سازمانی در ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و رفتارهای انحرافی در محیط کار در واحدهای شناور تایید شد.
  کلیدواژگان: رفتارهای انحرافی در محیط کار دریانوردی، تعهد سازمانی، کیفیت زندگی کاری در واحدهای شناور
 • صادق رضوانیان، مجتبی طبری * اسدالله مهر ارائ، ابراهیم حلاجیان صفحات 93-107
  هدف از این پژوهش شناسایی استراتژی های منابع انسانی در رسته دریانوردی کشوراست. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و خبرگان منابع انسانی بخش دریانوردان سازمان بنادر و دریانوردی، اساتید مراکز آموزش دریانوردی و خبرگان شرکت های کشتیرانی، که سابقه کار بر روی کشتی را هم دارند می باشد. 37 نفر از آن ها به شیوه نمونه گیری غیر احتمالی قضاوتی انتخاب شده اند که نمونه آماری تحقیق را تشکیل می دهند. شاخص های دو بعد اصلی الگوی نقاط مرجع استراتژیک، یعنی ضرورت و پایش فرایند- نتیجه و تامین نیرو از بازار کار داخلی/خارجی توسط خبرگان تعیین شد. پرسشنامه نقاط مرجع استراتژیک تدوین و میان خبرگان توزیع شد. بر اساس رویکرد SRP طبقه بندی مشاغل انجام گردید. مشاغل در رسته دریانوردی مطابق کنوانسیون STCW به سه دسته مدیریتی، عملیاتی و پشتیبانی تقسیم شده اندکه هرکدام در دو بخش عرشه و موتورخانه هست. داده ها توسط روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای) از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که استراتژی مناسب برای مشاغل مدیریتی و عملیاتی در بخش عرشه و موتورخانه کشتی استراتژی متعهدانه و برای مشاغل پشتیبانی در هر دو بخش استراتژی پدرانه هست
  کلیدواژگان: استراتژی های منابع انسانی، دریانوردی، نقاط مرجع استراتژیک، استراتژی متعهدانه
 • خسرو حسین پور *، شهرام ایرانی صفحات 108-123
  در سال های اخیر و با افزایش دزدی دریایی، برخی از اتباع و کشتی های ایرانی نیز مورد حمله و آسیب از سوی دزدان دریایی قرار گرفته اند و در مقابل تعدادی از این دزدان دریایی نیز توسط کارکنان نیروی دریایی ارتش دستگیر و برای محاکمه به کشورمان فرستاده شده اند. علیرغم برخی چالش های حقوقی در عرصه حقوق بین الملل و داخلی، به نظر می رسد، کشور ایران در صورت دستگیری دزدان دریایی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارد. با توجه به عدم کفایت عناوین مجرمانه موجود در قوانین کیفری ایران، جرم انگاری در حقوق داخلی ضروری و باعث اعمال صلاحیت کیفری نسبت به جرایم بین-المللی و ابزار مهمی در تقویت و تحکیم حاکمیت ملی و پایان دادن به مصونیت مرتکبین می باشد. از سوی دیگر آموزش کارکنان نیروی دریایی در مبارزه با دزدان دریایی به منظور رعایت قواعد حقوق دریاها از الزامات ضروری می باشد. در این تحقیق علاوه بر بررسی حقوق داخلی ایران در اعمال صلاحیت رسیدگی دزدان دریایی، ضمن بررسی عملکرد نداجا در مبارزه با دزدان دریایی، به صورت ضمنی با آموزش قواعد حقوق دریاها، زمینه آگاهی کارکنان نداجا در مبازه با دزدان دریایی را فراهم می آوریم. روش تحقیق حاضر تحلیلی – تبیینی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات نیز کتابخانه ای – اسنادی می باشد.
  کلیدواژگان: حقوق دریاها، دزدی دریایی، صلاحیت رسیدگی، آموزش، صلاحیت جهانی
 • سید محمد زرگر، ابوالفضل دانایی *، علی رضا محمدی صفحات 124-134
  امروزه با پیشرفت های گسترده در فناوری، استفاده از فناوری های نوین در آموزش می تواند باعث ایجاد اثربخشی هرچه بیشتر در این امر مهم گردد. یکی از این فناوری های نوین، واقعیت افزوده است که در کشورهای پیشرفته استفاده از آن برای آموزش در بخش های مختلف از جمله نیروی دریایی، نیروی هوایی و ارتش رواج گسترده ای یافته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است. هدف از این تحقیق ارزیابی موانع استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش کارکنان نیروی دریایی کشور می باشد. این موانع با مرور مبانی نظری و تجربی مرتبط با موضوع تحقیق استخراج شد. برای رتبه بندی موانع از روش دیماتل بهره گرفته شد و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه مقایسات زوجی که توسط خبرگان پژوهش تکمیل شد؛ جمع آوری گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که زیرساخت ، هزینه تجهیزات، نیروی انسانی متخصص، حمایت مدیران ارشد و دشواری ساخت مدل به ترتیب مهم ترین موانع استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش نیروی دریایی کشور هستند.
  کلیدواژگان: واقعیت مجازی، آموزش، نیروی دریایی، روش دیماتل
 • فاطمه سلیمانی، فریبا عدلی *، گلنار مهران صفحات 135-145
  امروزه عملکرد سازمان ها را در برنامه راهبردی مدیران آن جست وجو می کنند. راهبردهای قوی، سازمان ها را می سازند و راهبردهای ضعیف سازمان ها را از بین می برند. لذا، ضروری است مهارت های اساسی برای خلق راهبردهای اثربخش شناسایی شوند. بر این اساس، این پژوهش با هدف شناسایی مهارت های راهبردی مدیران دانشگاه انجام شد. روش پژوهش کیفی با رویکرد پدیدار نگاری بود. شرکت کنندگان پژوهش، مدیران دانشگاه های دولتی شهر تهران و مدیران مراکز ارزیابی و نظارت بر عملکرد دانشگاه بودند. با روش نمونه گیری شدت، مدیران دانشگاه های الزهرا (س) ، تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس و خوارزمی در این پژوهش شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بود. داده های پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد مدیران راهبردی دانشگاه ها افزون بر مهارت های عمومی مدیریت، به مهارت های راهبردی شامل: مهارت تفکر و شم راهبردی، سیاستگذاری راهبردی، هنر اداره سرمایه راهبردی، ارتباطات و اخلاق راهبردی نیازمند هستند. ضروری است در جهت تدوین و اجرای اثربخش برنامه راهبردی دانشگاه، دوره های مهارت آموزی راهبردی برای مدیران آموزش عالی طراحی و برگزار شود.
  کلیدواژگان: مدیریت راهبردی، مدیران دانشگاه، مهارت آموزی
|
 • m Karami*, k farahfakhsh, A Abbaspur, gh rezayat Pages 1-21
  From the experts’ point of view, the most important component among the psychological factors affecting efficiency, cognitive and motivational-emotional abilities should be considered. Therefore, this study aimed to identify the cognitive and motivational-emotional abilities that affect the effectiveness of educational managers in a military organization. This research can be considered as a type of applied research based on the purpose. The method of this research is qualitative in nature. The statistical population of this study consists of two groups: a) experts; and b) effective educational managers of the studied military organization. The sampling method was also targeted. According to this method, the sample size was based on theoretical saturation. The interview method was used to collect information and the data were analyzed using content analysis method. The findings of this research showed that the most important cognitive and motivational-emotional abilities that affect the effectiveness of educational managers from the viewpoint of experts and effective organizational managers are the source of internal control, creative thinking, divergent thinking, creativity, system thinking, analytical thinking, critical thinking, Strategic thinking, continuous learning ability, self-efficacy, faith, problem-oriented coping strategies, positive self-concept, self-awareness, success identity, emotional stability, empathy management. The Binomial test on Delphi data also showed that all of the 18 identified components were significant at 0.01 level and were verified by experts. The findings of this study indicate the importance of one of the most important psychological factors affecting effectiveness, namely cognitive and motivational-emotional abilities, to policy makers, managers and educational leaders and lecturers and trainers. These findings are consistent with some of the previous research and are inconsistent with some. This research showed that cognitive and motivational-emotional abilities play a significant role in predicting the effectiveness of educational managers.
  Keywords: Effective Educational Managers, Cognitive Abilities, Motivational Emotional Abilities, Effective Psychological Factors
 • b farrokh seresht* Pages 22-31
  The present study aims to investigate the role of the organizational culture-related aspects, including cultural engineering, and, consequently, organizational culture engineering, which are of relative complexity, variety and novelty, in the education and the supporting role that managers have in raising their level. To this end, 129 employees of Imam Khomeini Naval Sciences University of Nowshahr were selected as statistical sample and provided with questionnaires. Validity and reliability of the questionnaires were verified through confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient (0.851), respectively. Data analysis was carried out through structural equation analysis (path analysis) using LISREL software. The research findings indicated that organizational culture engineering and its three levels as well as all components of organizational culture engineering have a positive and significant effect on the development of naval training. According to the findings, it is recommended that, in order to further develop marine education, the commanders and managers of the university consider urgent solutions and measures to promote the level of responsibility and to increase the employees trust level in accepting more important responsibilities.
  Keywords: Organizational Culture, Organizational Culture Engineering, Organizational Culture Engineering Levels, Development of Marine Education, University
 • B Golshahi, * A Rastgar, D Feiz, A Zarei Pages 32-45
  With the emergence of the knowledge-centered era, philosophers have reached the common understanding that having a developed society and making growth and progress in different aspects depend on the efforts to develop and train superior talents. Accordingly, the present study aims to provide a desirable model for the development and training of superior academic talents based on a hybrid (qualitative-quantitative) approach and an applied developmental method. The statistical population of the research includes the superior academic talents as well as senior managers of elite centers. A sample of 22 individuals including 12 top scientific talents and 10 senior managers of elite centers in the armed forces were selected through a purposeful judgment sampling. Data collection was done using library and field methods (semi-structured interview with experts and questionnaire). For analyzing the data in the qualitative stage, the method of thematic analysis is used and in the quantitative stage, a multi-criteria decision-making approach is utilized with the method of grey numbers theory. The results of the qualitative section of the research have led to the presentation of a model for the development and training of the superior academic talents (Talent Development). Also, in the quantitative section of the research, the most important processes for the development and training of academic talents are explained and enumerated.
  Keywords: Talent Development, Talent Optimization, Talent Architecture, Grey Numbers Theory, Elite Centers
 • A farhadi*, M Yousefi Pages 46-60
  Today, universities, which are reflecting the advancement and development of human capital, are influenced by global events and conditions, and as institutions for removing the gap between the university and its target communities, they have become organizational universities. Therefore, this research is aimed at designing and explaining the excellence pattern of military universities, as one of a variety of organizational universities. The study is applied in terms of the purpose and has been conducted in a case/field based on an exploratory approach. The statistical population of the study is the experts in the field of education and management, which were selected through a non-probability purposive sampling. In this research, the necessary data were collected by reviewing the literature and forming the two focal groups; and the data were analyzed by qualitative and quantitative (descriptive) method analysis; and finally, with a structured interpretive modeling methodology, a model for the excellence of the military universities was presented. The results of the study have been extracted in a model consisting of 8 general criteria and 6 levels that indicate the importance of criteria such as Iranian Islamic culture, Islamic management, and vision-oriented strategic planning, as the most influential criteria in the performance of military universities, which influence other performance criteria.
  Keywords: Organizational Excellence, Organizational Universities, Interpretative Structural Modeling, Focal group
 • A Rezaei*, m. h hojjatinia, H Ghaazi Pages 61-75
  One of the pillars of sustainable development in each country is the growth of knowledge-based institutions. But a very important point is the lack of appropriate indicators along with a proper definition of knowledge-based companies based on the conditions of the country. The main goal of this study is to explain creativity and innovation in the knowledge-based defense organizations. According to the nature of the topic, this research is applied and the research method is descriptive. Data collection was carried out using both field and library methods and using documents. Durghi et al’s Likert scale 12-item questionnaire was used for measuring the creativity and innovation. The reliability coefficients of this questionnaire for leadership style, organizational structure and organizational culture, were respectively obtained 0.85, 0.79 and 0.83. The reliability coefficient for each subscale was calculated using Cronbach's alpha. The statistical population of the study consisted of 140 employees of Research and Self-Sufficiency Jihad Organization of the Islamic Republic of Iran Army. Using stratified random sampling method and Cochran sampling formula, 55 subjects were selected. Analysis of the results of quantitative analysis at the level of error of 5% (α = 0.05) showed that leadership style, organizational structure and organizational culture will promote creativity and innovation in knowledge-based defense organizations. The results of this study showed that supportive style, flexible and organic structures, organizational climate and risk taking of organization and employees in knowledge-based defense organizations is the most important factor of creativity and innovation.
  Keywords: creativity, Innovation, Leadership Style, Organizational Structure, Organizational Culture
 • M Golmeymi*, B Fayaz Pages 76-92
  The present study examines the role of mediator of organizational commitment in the relationship between career life quality and deviant behaviors in the faculty members and commanders of the Naval Academy in sailing environment. The research model was designed with consideration of literature and was investigated in the target society. The community of this research includes 135 faculty members dispatched to the maritime training mission of the university in 2011-2013. According to the availability of some 60 people, they were the sample of research in this study. Structural equation approach has been used for Smart PLS software to examine hypotheses and conceptual model. The results of the research indicate a direct and significant relationship between the career life quality in floating units with organizational commitment and a significant and inverse relationship between the career life quality with deviant behaviors in the workplace, as well as a reverse and significant relationship between organizational commitment and deviant behavior in the workplace. Finally, the mediator role of organizational commitment in the relationship between the career life quality and deviant behaviors in the work environment in floating units was confirmed.
  Keywords: Deviant Behaviors in Sailing Environment, Organizational Commitment, career life Quality in Floating Units
 • S rezvanian, M tabari*, A mehrara, E hallajian Pages 93-107
  The purpose of the present research is to identify Human Resource strategies in the country's maritime category with a world-class approach. The study is applied research in terms of purpose and a survey type in terms of descriptive method. The statistical sample of the research includes 37 managers and human resources experts of the seafarers in the ports and maritime organization, lecturers of maritime training centers and shipping companies’ experts, with the experience of working on ships, who have been selected through a nonprobability-judgmental sampling method. Indicators of the two main dimensions of the pattern of strategic reference points, that is, the necessity and monitoring of the process - output and supply of labor from the domestic or foreign labor market have been determined by the experts. Strategic reference points questionnaire was developed and distributed among the experts. Job classification was carried out based on SRP approach. The occupations in maritime category have been divided into three categories of management, operation and support, in accordance with STCW convention, each with two deck and engine-room sections. Data have been analyzed using descriptive and inferential statistics methods (single sample T-test) using SPSS software. The research findings indicate that a proper strategy for management and operational job category on the deck and engine-room of the ship will be a commitment strategy and for supporting job category, on both sections, a paternalistic strategy will be useful.
  Keywords: Human resource strategies, maritime, strategic reference points, commitment strategy
 • KH Hosein pur*, Sh Irani Pages 108-123
  In recent years, with the increase in piracy, some Iranian nationals and ships have also been attacked and damaged by pirates, and at the same time, a number of these pirates were also arrested by naval personnel and were transferred to our country for prosecution. Despite some legal challenges in the field of international and domestic law, Iran appears to have the jurisdiction to prosecute the arrested pirates. Although for some instances of this crime, the same or similar domestic laws can be found in Iran, but there is no comprehensive equivalent for this crime in Iranian law. And the criminal headings under domestic law are considered as an ordinary crime, not an international one. Therefore, regarding the inadequacy of the current criminal headings under Iran's penal codes, the criminalization of piracy in the domestic law is necessary and it imposes criminal jurisdiction over international crimes and it is an important tool in strengthening and consolidating national sovereignty and ending the impunity of the perpetrators. On the other hand, the training of naval personnel to combat the pirates in order to comply with the rules of the law of the sea is imperative. In this study, in addition to examining the domestic laws of Iran in exercising the jurisdiction over the pirates, while reviewing the performance of NEDAJA in combating the pirates, we provide the basis of awareness for the staff of NEDAJA in combating the pirates by implicitly teaching the rules of the law of the sea. The methodology of the research is explanatory-analytic and the method of data collection is library-documentary research.
  Keywords: Law of the Sea, Piracy, Jurisdiction, Training, Universal Jurisdiction
 • Abolfazl Danaee* Pages 124-134
  Today’s, with widespread advancement in technology, the use of modern technologies in education can cause more effectiveness regarding this important issue. One of these new technologies is the fact that has become widely used in developed countries for training various sectors, including the Navy, the Air Force, and the Army. In case of its goal, this research is an applied research, and is a descriptive-survey research. The study aimed to evaluate barriers to virtual reality use for training the Navy personnel in Iran. These barriers were extracted by reviewing the theoretical and experimental foundations related to the research topic. The DEMATEL method was used for ranking the barriers. The required data were collected using pairwise comparison questionnaires, which were completed by research experts. The results showed that the infrastructure, equipment cost, expert human resource, senior management support, and the difficulty of model construction are respectively the most important barriers to use virtual reality for navy training.
  Keywords: Virtual Reality, Training, Navy, DEMATEL Method
 • f solimani, f Adli*, g mehran Pages 135-145
  Today, the organization's performance is searched in its managers' strategic plan. Strong strategies are made organizations and the weak strategies are eliminated organizations. Therefore, it is essential to identify the essential skills for developing effective strategies. Accordingly, this research was conducted with the aim of identifying the strategic skills of university managers. Research method was qualitative with phenomenological approach. Research participants were managers of state universities in Tehran and managers of university assessment and monitoring centers. The managers of the universities of Alzahra, Tehran, Shahid Beheshti, Allameh Tabatabai, Tarbiat Modares and Kharazmi were selected by intensive sampling method. The data collection tool was semi-structured interviews. Data were analyzed by qualitative content analysis method. Findings of the research show that strategic managers of universities are needed addition to general management skills to strategic skills including strategic thinking and intuition skills, strategic policy making, art of manager strategic capital, strategic communication and ethics. It is necessary to formulate and implement of effective of strategic plan of the university, for university managers are designed and conducted
  Keywords: Strategic Management, Universities Managers, Skill Training