فهرست مطالب

نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری
سال سوم شماره 6 (پابیز و زمستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/12/04
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسین فخاری، یحیی کامیابی، سعید پاکدلان، اسفندیار ملکیان کله بستی * صفحات 1-35
  نقش سرمایه فکری و تاثیر انکارنکردنی آن در موفقیت شرکت ها، اهمیت شناسایی و افشای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری را دوچندان می کند. از طرفی در حال حاضر در ایران مقررات و استانداردهای مشخصی برای افشای سرمایه فکری در گزارشهای مالی در سطح شرکتها وجود ندارد. پژوهش حاضر بدنبال تعیین مدلی برای رتبه بندی اهمیت افشای ابعاد، مولفه ها و شاخص های سرمایه فکری در ایران به روش سلسله مراتبی می باشد. ابتدا نظر تعداد 32 نفر از خبرگان شامل 8 نفر اساتید دانشگاه، 8 نفر مدیران مالی شرکت ها، 8 نفر اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و 8 نفر معامله گر کارگزاران بورس در مورد اهمیت افشای سرمایه فکری شامل 61 معیار در قالب 30 شاخص، 10 مولفه و 3 بعد اصلی در سال 1397بررسی می شود. از نظر خبرگان در سطح ابعاد، سرمایه انسانی دارای رتبه یک اهمیت افشا و سرمایه رابطه ای و ساختاری در رتبه های بعدی هستند. در رتبه بندی نهایی بین شاخص ها، اطلاعات بهره وری کارکنان و اطلاعات قومیتی و جنسیتی کارکنان به ترتیب ‏‎‏ بالاترین و پایین ترین درجه اهمیت افشا را دارند. هدف دوم پژوهش به بررسی وضعیت افشای سرمایه فکری در شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل محتوا می پردازد. از اطلاعات مالی 118 شرکت در دوره 1391 تا 1395 استفاده گردید. بیشترین نمره افشا در شرکت ها مربوط به سرمایه انسانی و کمترین آن متعلق به سرمایه ساختاری است که منطبق با نظرات خبرگان از نظر اهمیت افشای ابعاد سرمایه فکری است. 59 درصد شرکت ها،60 الی 70 درصد شاخص های سرمایه فکری (61 شاخص) را افشا نمی کنند.
  کلیدواژگان: افشای سرمایه فکری، افشای سرمایه انسانی، افشای سرمایه ساختاری، افشای سرمایه رابطه ای، روش سلسله مراتبی
 • حسین رجب دری، پروفسور محمد نمازی * صفحات 37-64
  سوگندنامه اخلاقی، مهم ترین میثاق اخلاقی اشخاص حرفه ای، با حرفه است. هدف این پژوهش، تدوین سوگندنامه اخلاقی حسابداران ایران است. در این راستا با استفاده از "روش آرشیوی" سوگندنامه های حرفه های مختلف از جمله سوگندنامه حسابرسان کنیا، سوگندنامه حسابداران تگزاس، سوگندنامه حسابداران آفریقای جنوبی، سوگندنامه حسابداران ایرلند، سوگندنامه ژنو، سوگندنامه ام بی ای، سوگندنامه مدیران دانشگاه، سوگندنامه اقتصاددانان، سوگندنامه بانکداران هلندی، سوگندنامه امانتداری انجمن ملی مشاوران مالی شخصی، سوگندنامه بقراطی مالی، سوگندنامه مالی و بانکداری و سوگندنامه مدیران دارایی مورد بررسی و "تحلیل محتوا" قرار گرفت. سپس با ایجاد الگوی مفهومی، نقاط ضعف سوگندنامه اخلاقی جامعه حسابداران رسمی ایران نسبت به سوگندنامه های مورد اشاره، بررسی شد. در ادامه نیز با استفاده از الگوی تهیه شده و همچنین، الگوی توسعه پایدار اخلاق حرفه ای حسابداری ایران و با مبنا قرار دادن سوگندنامه اخلاقی جامعه حسابداران رسمی ایران، تلاش شد نسخه جدیدی از سوگندنامه در ایران، بر اساس مستندات مربوط ارائه شود. یافته ها نشان داد که اجزای مهم سوگندنامه های خارجی شامل فرم و صورت، محتوا، ذینفعان، اصول و هنجارها و ارزش ها است و سوگندنامه جامعه حسابداران رسمی ایران در بر گیرنده تمام این اجزای لازم نیست و باید به روز شود. همچنین، تغییرات صورت گرفته با استفاده از "روش دلفی"بر اساس دیدگاه 14 نفر از خبرگان حرفه ای و دانشگاهی تایید شد. یافته ها نشان داد که بیشترین اهمیت از دیدگاه خبرگان در مورد هنجارها و ارزش ها و کمترین اهمیت در مورد صورت و فرم است. در نتیجه، سوگندنامه پیشنهادی برای حسابداری ارائه شد
  کلیدواژگان: سوگندنامه حسابداری، اخلاق حرفه ای، حسابداری، تحلیل محتوا
 • مهدی صفری گرایلی، حسن ولیان * صفحات 65-104
  نقش موسسات حسابرسی به دلیل ارتقای سطح اعتماد اجتماعی بسیار حساس و مهم تلقی می شود و موسساتی که توانایی لازم برای کسب مزیت رقابتی در این عرصه را نداشته باشند، محکوم به شکست هستند. این تحقیق با درک این موضوع به دنبال طراحی مدل و ارزیابی نقش قابلیت های موسسات حسابرسی در ارتقای اعتماد اجتماعی می باشد. دوره زمانی تحقیق یکساله 1395-1396 می باشد. روش شناسی تحقیق ترکیبی می باشد و جامعه ی هدف شامل دو بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی تعداد 14 نفر از اساتید دانشگاه و انجمن حسابداران خبره به عنوان اعضای پانل از طریق روش نمونه گیری همگن انتخاب شدند که از این تعداد 10 نفر آنها به عنوان ارزیابی کنندگان مقالات برای ارزیابی حیاتی مشارکت داشتند. در این بخش مقالات مشابه به موضوع تحقیق در داخل و خارج بر اساس معیار 50 امتیاز تعیین شدند و سپس شاخص های مرتبط با موضوع پژوهش در قالب چک لیست های امتیازی تدوین شدند و بین 14 نفر از اعضای پانل (خبرگان) توزیع شدند تا بر اساس شاخص های دلفی همچون میانگین، انحراف معیار و ضریب توافقی، شاخص های تحقیق تایید شوند. در بخش کمی، جامعه ی هدف شامل 12 موسسه حسابرسی بود که تعداد 96 نفر از حسابرسان از طریق نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران که جزء حسابرسان شاغل در 12 موسسه حسابرسی یاد شده بودند، انتخاب و پرسشنامه های بعد از تایید دلفی، بین آنها توزیع شد. در این پژوهش 2 سوال اصلی در بخش کیفی مطرح شد و دو فرضیه در بخش کمی ارائه گردید. نتایج در راستای سوالات تحقیق مشخص ساخت، قابلیت های موسسات حسابرسی به دو مولفه درونی و بیرونی که هر کدام شامل 4 شاخص بودند تفکیک شدند. همچنین اعتماد اجتماعی به سه مولفه پاسخگویی اخلاقی، پاسخگویی قانونی و ارتقای قدرت تصمیم گیری بر اساس تحلیل دلفی و شاخص های امتیازی میانگین، انحراف معیار و ضریب توافق دسته بندی شدند. به منظور آزمون فرضیات تحقیق در بخش کمی، از آزمون های تعقیبی و تحلیل واریانس بر اساس بررسی شدت میانگین استفاده شد و نتایج نشان داد، زمانی که ابعاد قابلیت های دورنی و بیرونی یک موسسه ی حسابرسی با هم تطبیق داشته باشند، یعنی شاخص های قابلیت های درونی با هم همراستا باشند، همچنین شاخص های قابلیت های بیرونی نیز با هم همراستا باشند، ضمن تایید این موضوع که موسسه ی حسابرسی دارای قابلیت و توانمندی است، باعث ارتقای سطح اعتماد اجتماعی سهامداران و تصمیم گیرندگان مالی می شود. نتایج بدست آمده از نظر مفهومی با تحقیق ال قول و همکاران (2016) و با (2016) مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: قابلیت های درونی موسسات حسابرسی، قابلیت های بیرونی موسسات حسابرسی، اعتماد اجتماعی
 • مهدی ساریخانی، سعید دایی کریم زاده، ناصر ایزدی نیا * صفحات 105-135
  امروزه از گزارشگری تقلب به عنوان مکانیزم مهمی در پیشگیری و کشف تقلب یاد می شود. هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر قصد گزارشگری تقلب توسط حسابداران با استفاده از ترکیب اجزای مثلث تقلب، به عنوان عوامل محیطی توجیه کننده قصد گزارشگری تقلب، و مولفه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده بسط داده شده، که عوامل فردی توجیه کننده هستند، و ارائه الگویی تلفیقی به منظور تبیین قصد گزارشگری تقلب است. بدین منظور، پس از تبیین ارتباط میان اجزای مثلث تقلب و مولفه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده بسط داده شده، تاثیر عوامل کنترل رفتاری ادراک شده، هنجارهای ذهنی، نگرش در مورد گزارشگری تقلب و تعهد اخلاقی بر قصد گزارشگری تقلب مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی است و نمونه آماری پژوهش را 171 نفر از کارکنان حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در سال 1397 تشکیل می دهند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به روش کمترین مربعات جزئی بیانگر این است که متغیرهای کنترل رفتاری ادراک شده، هنجارهای ذهنی، نگرش در مورد گزارشگری تقلب و تعهد اخلاقی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر قصد گزارشگری تقلب هستند. نتایج پژوهش بیانگر این است که ترکیب مثلث تقلب و تئوری رفتار برنامه ریزی شده چارچوب تئوریکی مناسبی را برای پیش بینی قصد گزارشگری تقلب فراهم می آورد. از این رو، به منظور ترویج گزارشگری تقلب در شرکت ها ایجاد محیط اخلاقی قوی، بهبود کانال های گزارشگری و برنامه های انگیزشی، ایجاد خط مشی های مناسب کاهش نگرانی های ناشی از انتقام جویی حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: تعهد اخلاقی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، فعالیت های حسابداری متقلبانه، قصد گزارشگری تقلب، مثلث تقلب
 • ابوالفضل مومنی یانسری، علی خوزین * صفحات 137-164
  توجه به مواردی که باعث ارتقاء رفتارهای اخلاقی در میان افراد می گردد بسیار با اهمیت است. هدف این پژوهش بررسی اثر تکرار اخبار منفی تخلف های مالی بر کاهش سطح رفتار اخلاقی حسابداران بوده است. مطالعه حاضر از نوع پژوهش های کاربردی، پیگیری و نیمه آزمایشگاهی بوده و با توجه به اهداف پژوهش، طرح پژوهشی شبه آزمایشی شامل دو گروه آزمایش و کنترل هر یک به تعداد 35 نفر کارکنان ارشد حسابداری یا مدیران مالی شرکت های تولیدی، در آن به کار گرفته شده است. داده های پژوهش در سال 1396 و با استفاده از پرسشنامه ساختاریافته و محقق ساخته جمع آوری گردید. نتیجه پژوهش نشان داده که تکرار اخبار منفی رسوایی و تخلف های حسابداری و مالی باعث کاهش سطح تصمیم گیری های اخلاقی حسابداران می گردد؛ زیرا میزان درصد پذیرش درخواست رفتار غیراخلاقی در میان کسانی که تحت تاثیر محرک اخبار منفی رسوایی های مالی بوده اند بیشتر از گروه دیگری بوده که تحت تاثیر این اخبار قرار نگرفته بوده اند. همچنین سابقه فعالیت های حرفه ای بر بهبود سطح تصمیم گیری اخلاقی افراد موثر بوده، در حالی که متغیرهای سن، جنسیت و میزان تحصیلات تاثیری بر سطح تصمیم گیری اخلاقی حسابداران نداشته است. شناسایی و مدیریت عواملی که باعث ایجاد ناهمگونی در تصمیم گیری های اخلاقی می گردد به ارتقاء سطح تصمیم گیری اخلاقی حسابداران کمک فراوانی می نماید.
  کلیدواژگان: اخبار، اخلاق، تصمیم گیری، رسوایی، ناهماهنگی شناختی
 • فرشید ایمر، منصور گرکز * صفحات 165-197
  هیجانات خودآگاه یکی از جنبه های رفتاری انسان است که نقش مهمی در زندگی او دارد و می تواند بطور خودکار محرک قضاوت های اخلاقی و مبنای عمل در تصمیم گیری های اخلاقی شوند. بر این اساس، این مطالعه دو هیجان خودآگاهانه (یعنی غرور و شرم) را بررسی می کند و هدف آن رسیدن به درک بهتری از نقش هیجانات خودآگاهانه در فرآیند تصمیم گیری های اخلاقی حسابداران می باشد. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه و ارائه سناریو، از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری مشغول به تحصیل در سال 1397 در دانشگاه های شهر گرگان که تعداد آنها 320 نفر برآورد شده است با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران از 177 نفر از دانشجویان به روش تصادفی جمع آوری و با استفاده از روش توصیفی از نوع همبستگی و رگرسیون چند متغیره در نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است. براساس یافته های پژوهش، ارتباط مثبت و معنی داری بین احساس غرور و اقدامات حمایتی از شرکت، همچنین ارتباط مثبت و معنی داری بین احساس شرم و اقدامات جبرانی مشاهده گردید. بعلاوه مشاهده شد که دگرگرایی رابطه مثبت و معناداری با رفتار حمایتی دارد. اما تعامل دگرگرایی و غرور رابطه معناداری با اقدامات حمایتی ندارد. درحالی که یافته ها نشان می دهد، رابطه مثبت و معناداری بین تعامل شرم و دگرگرایی با رفتار جبرانی وجود دارد. بنابراین احساس شرم، در افرادی که اهمیت بیشتری به دگرگرایی دارند، منجر به مشارکت بیشتر آنها در رفتار جبرانی می شود که برای بازسازی، ترویج و ارتقاء شرکت طراحی شده است.
  کلیدواژگان: هیجانات خودآگاه، غرور، شرم، دگرگرایی، تصمیم گیری اخلاقی در حسابداری
 • سعید براتی، محمدرضا عبدلی * صفحات 199-240
  افزایش حیطه های نظارتی و گسترش ابعاد استانداردهای نظارتی بر گزارشگری صورت های مالی در طی سال های اخیر تا حدی توانسته است از هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بکاهد و بر ارتقای سطح افشای مسئولانه گزارش های مالی شرکت ها بیفزاید. اما یکی از ابعاد درون زا که مانع از کیفیت در افشای صورت های مالی می شود، موضوع اقناع در گزارشگری می باشد. هدف این پژوهش طراحی مدل و تبیین شیوه های اقناع در کیفیت افشا گزارشگری مالی با انگیزه های سوگیرانه تملک شغلی مدیران عامل شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بود. از منظر روش شناسی باید گفت، روش پژوهش ترکیبی بود، که در بخش کیفی از 18 نفر از متخصصان رشته های حسابداری، مدیریت منابع انسانی و مدیریت مالی به عنوان اعضای پانل استفاده گردید که در دو بخش ارزیابی انتقادی و تحلیل دلفی با پژوهشگر مشارکت داشتند و در بخش کمی تعداد 160 مدیرعامل شرکت های بورس اوراق بهادار تهران که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، در یک دوره 6 ماه از آذر ماه 1396 تا خرداد ماه 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تحلیل مدل طراحی شده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار ( ) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد، شیوه های اقناع در افشا گزارش های مالی شرکت ها با سه انگیزه تملک شغلی مدیران یعنی انگیزه قدرت طلبی، انگیزه خود شیفتگی و انگیزه های گروهی و سیاسی ارتباط مثبت و معناداری دارد، در حالیکه بین اقناع در افشا گزارش های مالی شرکت ها با انگیزه های حرفه ای ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: اقناع در افشای گزارش های مالی، تملک شغلی مدیران، انگیزه در تملک جایگاه مدیریت، رویکرهای اقناع
 • سمانه رفاهی بخش، سینا خردیار، مریم اوشک سرایی، بهمن بنی مهد * صفحات 241-254
  موضوع مدیریت سود، مورد توجه بسیاری از محققین حسابداری بوده است. تحقیقات تجربی اخیر نشان داده اند که رفتار مدیریت سود می تواند منشاء رفتاری و روانشناختی داشته باشد. هدف این مقاله مطالعه اثر عواطف مثبت و منفی بر مدیریت سود فرصت طلبانه و کارا می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه بلسکی و همکاران (2008) برای اندازه گیری تمایل افراد به مدیریت سود کارا و پرسش نامه پاناس برای اندازه گیری عواطف مثبت و منفی افراد می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری و مدیریت مالی کل کشور در سال 1396 می باشد که برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با فرض جامعه آماری نامعلوم استفاده شد. از تعداد 300 پرسش نامه توزیع شده، 225 پرسش نامه معتبر برای تحلیل دریافت گردید. برای تحلیل داده های بدست آمده از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی داری بین عاطفه مثبت با مدیریت سود کارا و همچنین بین عاطفه منفی با مدیریت سود فرصت طلبانه وجود دارد. اما رابطه معنی داری بین عاطفه منفی با مدیریت سود کارا و عاطفه مثبت با مدیریت سود فرصت طلبانه مشاهده نشد. به عبارتی دیگر، عواطف و احساسات مثبت به تصمیم گیری های مالی مثبت و در راستای افزایش ثروت سهامداران و برعکس عواطف و احساسات منفی به تصمیم گیری های مالی منفی و ناکارآمد و در راستای منافع شخصی مدیریت منجر می شود.
  کلیدواژگان: مدیریت سود کارا، مدیریت سود فرصت طلبانه، عواطف مثبت و منفی
 • زهرا صفری، زهره موسوی کاشی * صفحات 255-277
  از آنجایی که ارزیابی ریسک تقلب از مهم ترین بخش های فرآیند حسابرسی است، بررسی اثر بخشی فردی حسابرسان و تاثیر آن بر خطا در ارزیابی ریسک تقلب موضوعی مهم و حیاتی می باشد. اثر بخشی فردی بر عملکرد فرد در سازمان، نحوه انجام دادن وظایف فرد و میزان رسیدن به اهداف توسط فرد دلالت دارد و ارزیابی ریسک تقلب یعنی حسابرس باید به اطمینان معقولی مبنی بر عاری بودن صورت های مالی از تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه یا تقلب دست یابد. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر هدف، توصیفی_پیمایشی است. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های تحقیق از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است. نمونه آماری شامل 518 نفر از حسابرسان شاغل در بخش های خصوصی و دولتی در سال 1396 می باشد و روش نمونه گیری، خوشه ایتصادفی است. فرضیه های تحقیق بر اساس روش همبستگی و از طریق آزمون رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های این مطالعه نشان می دهد اثر بخشی فردی حسابرس با خطا در ارزیابی ریسک تقلب، در هر دو بخش دولتی و خصوصی رابطه معنی داری و مثبت دارد. خطا در ارزیابی ریسک تقلب در بخش دولتی بیش از بخش خصوصی و اثر بخشی فردی حسابرس در بخش خصوصی بیش از بخش دولتی است. جنسیت در هر دو بخش دولتی و خصوصی با اثر بخشی فردی حسابرس رابطه ای معنی دار دارد. تحصیلات در هیچ یک از بخش های دولتی و خصوصی با اثر بخشی فردی حسابرس رابطه معنی داری را نشان نمی دهد. در بخش خصوصی، تجربه کاری و رتبه شغلی حسابرسان با اثر بخشی فردی آنها رابطه ای معنی دار دارد ولی این یافته در بخشی دولتی حسابرسی معنی دار نیست.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک تقلب، اثر بخشی فردی، ویژگی های رفتاری و حسابرس
|
 • Hossein Fakhari Dr, Yahya Kamyabi , Saeed Pakdelan , Esfandiar Malekian kale basti‎ * Pages 1-35
  The present research seeks to determine the model for ranking the importance of disclosing the dimensions, components and indicators of intellectual capital in Iran through Analytical Hierarchy process (AHP) method. Initially, experts' views include university professors, corporate finance managers, Members of the Iranian Association of Certified Public Accountants and stock brokers are examined for the importance of disclosing intellectual capital, including 61 indicators in the form of 30 indicators, 10 components and 3 major dimensions. From the perspective of experts on the level of dimensions, human capital has ranked the importance of disclosure and structural capital and Relational in the next ranks. In the final ranking between indices, employees' productivity information and ethnicity and gender information are respectively the highest and lowest levels of disclosure. The second goal of this research is to investigate the status of intellectual capital disclosure in companies accepted in Tehran Stock Exchange using content analysis method. The financial information of 118 companies was used during 2012 to 2016. The highest scores of disclosure is in human capital companies, and the smallest is for the structural capital,which, according to experts, as the importance of disclosing the dimensions of intellectual capital. 59% of companies do not disclose 60-70% of intellectual capital indexes (61 indicators).
  Keywords: Disclosure of intellectual capital, Disclosure of human capital, Disclosure of Structural Capital, Disclosure of Relational Capital, Analytical Hierarchy process (AHP) method
 • Hossein Rajabdoory , Mohammad Namazi * Pages 37-64
  The ethical oath is the most important moral covenant of professionals. The purpose of this research is to develop an ethical oath for Iranian accountants. In this regard, using the "Archival Method" of oaths of various professions including Kenyan auditors' oath, Texas accountants' oath, South African accountants' oath, Irish accountants' oath, Geneva oath, MBA oath, University directors' oath, economists' oath, Dutch bankers’ oath, National Association of Personal Financial Advisers’ oath, Hippocratic Financial Oath, financial and banking oath, and asset managers’ oath, were investigated and undergone "content analysis". Then, by creating a conceptual model, the weaknesses of the ethical oath of the Iranian Association of Certified Public Accountants (IACPA) is examined in five categories of form and face, content, stakeholders, principles, norms, and values. In the following, using the template and also the model of sustainable development of accounting ethics in Iran, and based on the ethical oath of the IACPA, attempts are made to overcome the observed deficiencies and to introduce a new version of the oath in Iran on the basis of the relevant documentation. Also, changes were made based on the Delphi technique from the viewpoint of professional and academic experts.The findings show that the proposed oath overcome the deficiencies in the ethical oath of the IACPA. Also, changes were made from Using the "Delphi Technique" based on the view of 14 people of professional and academic experts. The findings showed that the most important from the experts' point of view are norms and values, and the least important for the form. As a result, the proposed invoice for accounting was presented.
  Keywords: Accounting Oath, Professional Ethics, Accounting, Content Analysis
 • Mehdi Safari gerayli , Hassan Valyan * Pages 65-104
  Increasing the number of audit firms and increasing the level of expectations and environmental changes make the issue of competition among audit firms more complex and reveal the levels of information for users and stakeholders more dynamic. The role of audit firms is considered to be critical to the promotion of social trust, and institutions that do not have the ability to compete in this field are condemned to failure. This study sought to understand the role of design and functionality audit institutions in promoting social trust. The Research period is one year from 2016 to 2017. The methodology of research is mixed and the Statistical population consists of two qualitative and quantitative sections. In the qualitative section, 14 faculty members and associate accountants as panel members were selected through a homogeneous sampling method, of which 10 were contributing to the Critical Appraisal papers. In this section, papers similar to the topic of research on the inside and outside were determined based on the score of 50 points, and then the indexes related to the topic were developed in the form of checklists and distributed among 14 members of the panel (experts), based on Delphi indexes Such as average, standard deviation and agreement coefficient, the research indicators are confirmed. In the quantitative section, the target community was composed of 12 auditing firms, with 96 auditors selected through random sampling and Cochran formula selected by auditors working in 12 auditing institutions, and distributed after Delphi verification questionnaires. In this research, two main questions were raised in the qualitative section and two hypotheses were presented in the quantitative section.
  The results were in line with the research questions identified, the capabilities of the audit firms were divided into two internal and external components, each containing 4 indicators. Also, social trust was classified into three components of ethical accountability, legal accountability, and decision making power enhancement based on Delphi analysis and average score scores, standard deviations and agreement coefficients. In order to test the hypothesis of the research in the quantitative part, analysis of variance was used based on average severity test And the results showed that when the dimensions of the internal and external capabilities of the audit firm are matched, the internal capabilities indicators are consistent, and the external capabilities indicators are consistent, while confirming that the audit firm has the capability And empowerment, promotes the level of social trust of stakeholders and decision makers. The results are conceptually consistent with the research by El Ghoul et al (2016) and Ba (2016).
  Keywords: Internal Capabilities of Audit Firms, External Capabilities of Audit Firms, Social Trust
 • Mehdi Sarikhani , Saeed Daei, Karimzadeh Ph.D., Naser Izadinia Ph.D. * Pages 105-135
  Nowadays, whistle-blowing is an important mechanism for detecting and preventing fraud. The purpose of the present research is to investigate factors that influence accountants’ intentions of whistle-blowing by integrating the fraud triangle components, as the external environmental factors that determine whistleblowing intention, and the extended theory of planned behavior, as the individual internal factors that determine whistle-blowing intention. In doing so, the present research develops an integrated model for whistle-blowing intentions. After examining the relationship between the components of the fraud triangle and dimensions of the theory of planned behavior, the model investigates the effects of perceived behavioral control, subjective norms, attitude toward whistle-blowing, and moral obligation on whistle-blowing intentions. The research uses surveys completed by 171 accountants of the companies listed in Tehran Stock Exchange and Fara Bourse in 2018. The results of testing hypotheses were obtained by exerting Partial Least Squares Structural Equation Modeling, and they indicate that perceived behavioral control, subjective norms, attitude toward whistle-blowing, and moral obligation posit positive and significant effects on intentions of reporting fraudulent activity.
  The results suggest that the integration of the fraud triangle and the theory of planned behavior represents a parsimonious theoretical framework for predicting whistleblowing intentions. Consequently, in order to promote whistle-blowing in companies, it is important to pay attention to promoting a strong ethical environment, improve reporting channels and incentive programs, and establish policies to reduce retaliation concerns.
  Keywords: Fraud Triangle, Fraudulent Accounting Activity, Moral Obligation, Theory of Planned Behavior, Whistle-blowing Intentions.
 • Abolfazl Momeni Yanesari , Ali Khozein Dr * Pages 137-164
  The purpose of this study was to investigate the effect of the publishing of negative financial news caused by financial scandals on the level of ethical decision making in the field of accounting and finance. The study was applied, follow-up and semi-experimental research. According to the research objectives, a semi-experimental research project has been used including two experimental and control groups (each has 35 people) and data were collected during 2018 using questionnaires and interviews from accounting staff or financial managers from manufacturing companies. The result has shown that the frequency of negative news of scandal and accounting and financial violations reduce the level of ethical decision making of accountants. Because the admission of immoral behavior among those who were influenced by the negative news of the financial scandals was more than the other group that was not affected by the news. Also, the background of professional activities has been effective in improving the level of ethical decision making, while variables such as age, gender, and education have no effect on the level of ethical decision-making of accountants. Identifying and managing the factors that create heterogeneity in ethical decision making helps to improve the ethical decision making by accountants.
  Keywords: News, Ethics, Decision Making, Cognitive dissonance, Scandal.
 • Farshid Eimer Mr, Mansour Garkaz Dr * Pages 165-197
  Self-conscious excitement is one aspect of human behavior that plays an important role in his life and can automatically stimulate moral judgments and act as a basis for moral decision-making. Accordingly, this study examines two self-conscious excitements (pride and shame), and aims to achieve a better understanding of the role of self-conscious excitees in the process of ethical decision-making by accountants. The required data were collected using a questionnaire and a scenario based on the size of the community, which is approximately 320 people, and using the formula for determining the sample size of the Cochran from 177 undergraduate students and Ph.D. in Accounting in the year 2018 in Gorgan universities were randomly collected and analyzed using descriptive method of correlation and multivariate regression in SPSS software. According to the research findings, there was a positive and significant relationship between pride and supportive measures of the company, as well as a positive and significant relation between shame feelings and compensatory measures. In addition, it was observed that other oriented has a positive and significant relationship with supportive behavior. But the interaction of other oriented and pride has no meaningful relationship with supportive measures. While the findings indicate, there is a positive and significant relationship between shame interaction and other oriented with compensatory behavior. Therefore, feelings of shame, in people who are more important to other oriented, lead to their greater participation in compensatory behavior designed to rebuild, promote and promote the company.
  Keywords: Ethical accounting decision making, Other oriented, Pride, Self-consciousness, Shame.
 • Sayeed Barati , Mohaamdareza Abdoli * Pages 199-240
  Increasing the regulatory environment and expanding the scope of the regulatory standards for financial reporting has, over the past few years, reduced the cost of representation and information asymmetry and increased the level of corporate disclosure of corporate financial statements. But one of the endogenous dimensions of quality that prevents the disclosure of financial statements is a matter of persuasion is reporting. The Purpose of this research is designing a Model and Explaining Persuasion Techniques in Disclosure Financial Reports by Companies with Job Acquisition Incentives Bias CEO in Tehran Stock Exchange companies. In this research, which was a hybrid research, in the qualitative section of the 18 accounting, human resources and financial management specialists, panel members were involved in the two sections of the critical evaluation and Delphi analysis with the researcher, and in a small part of the number 160 directors of Tehran Stock Exchange companies were selected through a simple random sampling for a period of 6 months From December 2017 to May 2018. In order to analyze the designed model, we used Structural Equation and Software (PLS). The results of the research showed that persuasive methods of promoting corporate financial reporting with three motivations for managerial occupation, namely, the motivation for power, motivation for self-affirmation and group and political motivation, have positive and significant advancements, while between persuasion in the disclosure of financial reports Companies have a negative and meaningful relationship with professional motives.
  Keywords: Persuasion Techniques in Disclosure Financial Reports, Job Acquisition Incentives CEO
 • Samaneh Refahi Bakhsh, Sina Kheradyar, Maryam Ooshaksaraei, Bahman Banimahd * Pages 241-254
  Earnings management has attracted many accounting researchers. Recent empirical research has shown that earnings management behavior can have a behavioral and psychological origin. The purpose of this paper is to study the effect of positive and negative emotions on opportunistic and efficient earnings management. This is an applied research .The instrumentation for data collection includes Belski questionnaire (2008) to measure the individuals' desire for efficient earning management and Panas questionnaire(1988) to measure the positive and negative emotions of individuals. The statistical population consisted of graduate and Ph.D. students in Accounting and Financial Management in 2017, which was used to determine the sample size from the Cochran formula by assuming an unknown statistical society. Out of 300 distributed questionnaires, 225 valid questionnaires were received for analysis. To analyze the data obtained, multiple regressions were used. The results of the research show that there is a significant relationship between positive emotion and efficient earnings management, as well as between negative emotion and opportunistic earnings management. However, there was no significant relationship between negative emotion and efficient earnings management and also between positive emotion and opportunistic earning management. In other words, positive emotions and feelings lead to positive financial decisions and increase the wealth of shareholders and vice versa, negative emotions lead to negative and inefficient financial decisions in to the personal interests of management
  Keywords: Opportunistic Earnings Management, Efficient Earnings Management, Positive, Negative Emotions
 • Zahra Safari , Zohreh Mousavi Kashi * Pages 255-277
  Given the great importance of fraud risk assessment as a part of audit process, investigation of auditors’ individual effectiveness and its effect on the fraud risk assessment error is an essentially important subject to consider. Individual effectiveness implies the individual's performance in the organization, how the individual perform his/her task, and the level of goal achievement by the individual and fraud risk assessment relates to achieve the reasonable assurance by the auditor based on that the financial statements are free from material misstatement caused by mistake and fraud. In terms of nature, this study is applied and In terms of objectives is descriptive-survey study. Theoretical foundations of the research were collected through library studies and research data were gathered by the questionnaire. The study sample consists of 518 private and public sector auditors in 2017 and the sample was selected by Clustering random sampling. The research hypotheses were examined based on the correlation method and through multivariate regression test. The findings obtained from the current study indicate that in both public and private sectors, there is a significant and positive relationship between auditor's individual effectiveness and fraud risk assessment error. In the public sector, the fraud risk assessment error is more than private sector while in the private sector, auditor's individual effectiveness is in higher level than the public sector. The results of this study indicate that gender has a significant relationship with the auditor's individual effectiveness in both public and private sectors. Education have not a significant relationship with the auditor's individual effectiveness in both public and private sectors. Also, auditors' experience and job rank have a significant relationship with their individual effectiveness in the private sector, but this finding is not significant in the public sector.
  Keywords: Fraud Risk Assessment, Individual Effectiveness, Behavioral Features, Auditor.