فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/05
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سیدجمال الدین سجادی جزی * صفحات 9-23
  هدف
  در شرایط تحریم در نظام سلامت، حضور آگاهانه، به هنگام، مسئولانه و مقتدرانه در صحنه های سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرایی نظام سلامت، و اهتمام به ارائه جامع و ارتقای مستمر خدمات مورد نیاز مردم، موجب شکست دشمنان، توسعه پایدار سلامت و امنیت ملی خواهد شد.
  روش
  این مهم با الهام گیری از تجارب ارزنده و دستاوردهای خدمات و مراقبت های سلامت در دفاع مقدس، تاسی به فرهنگ مقاومت برگرفته از دین مبین اسلام، اهتمام شایسته مسئولین برای اجرای همه جانبه سیاست های کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری، رمزگشایی و نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی در حوزه سلامت، برگیری از ابتکارات و استعدادهای عظیم دانشگاهی و ظرفیتها و مشارکت گسترده مردمی و سازمان های مردم نهاد، راهیابی و اجرای عدالت و ترویج و تقویت اخلاق و معنویت در نظام سلامت، تضمین خواهد شد.
  نتایج
  اعضای پیوسته فرهنگستان با بهره گیری از تجارب عالیه ادوار خدمت گزاری در مصادر امور سلامت، آموزش و پژوهش پزشکی، در فرصت اجتماعات رسمی، والاترین رهنمودهای خود را ارائه کردند. این مطالعه مروری است بر اهم موضوعات، پیشنهادات، رهنمودها و توصیه های علمی مطرح شده در این محافل عالی فرهنگستان
  کلیدواژگان: سلامت، نظام خدمات و مراقبت های سلامت، رصد کلان، تحریم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگستان علوم پزشکی، مقاومت، اقتصاد مقاومتی، فرهنگ سلامت، دفاع مقدس، نظام سلامت مقاومتی
 • حسن ابوالقاسمی، مسعود آذربایجانی، زهره الهیان، اکرم حیدری، سیدمحمدرضا کانترمعتمدی، محمدعلی محققی*، علیرضا مرندی، مهدی مشکی، ابراهیم هاجری، غلامرضا نورمحمدی، محمدحسین نیکنام صفحات 20-27
  زمینه و هدف
  سلامت از نعمت های الهی و نیازهای حیاتی همه انسان ها در همه عمر می باشد. معنویت در قلب شعائر اسلامی و منظومه ای جامع و دارای ابعاد چهارگانه کلامی - فلسفی، فقهی - حقوقی، اخلاقی - ارزشی و تاریخی - تمدنی است. سلامت معنوی اسلامی مقوله ای نظری (ارزشی) و عملیاتی و دارای شاخص های مشروحه ذیل است: قدسی-ماورائی، عقلانی - فلسفی (مبتنی بر مبانی اعتقادی استدلالی)، درون گرا (ماورائی) و برون گرا، جامع و شامل (ساحتی و فراساحتی)، نظام واره، متعادل و متوازن (با سایر ابعاد)، دارای تجلیات درونی و بیرونی و دارای جلوه گری در قلب شعائر اسلامی. چارچوبی متشکل از موضوشناسی و طبقه بندی مباحث و معارف سلامت معنوی در این مطالعه ارائه شده است(1)
  روش
  از روش های بحث متمرکز گروهی و مطالعه کتابخانه ای برای این مطالعه استفاده شده است. در مرحله مطالعه کتابخانه ای، گزیده ای از موضوعات مطرح شده در مقالات اخیر داخلی و به زبان فارسی در «بحث» ارائه شده است.
  نتایج
  دوازده محور کلان، و هشت محور اختصاصی متشکل از هفتاد موضوع به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه چارچوب مناسبی با ماهیت موضوع شناسی و محوربندی سلامت معنوی اسلامی، برای مطالعات بعدی فراهم ساخته است که در صورت تکمیل توسط مطالعه ای با اولویت بندی، می تواند ملاک مطالعات پیش رو در این حوزه توسط صاحب نظران و مراکز تحقیقاتی مرتبط قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سلامت، معنویت، سلامت معنوی، اسلام، دین، توحید
 • کامران باقری لنکرانی * صفحات 28-48
  زمینه و اهداف
  سیاست های کلی سلامت توسط مقام معظم رهبری و در راستای ارتقای نظام سلامت ایران به عنوان یک سند راهبردی و لازم الاجرا ابلاغ شده است. با توجه به این که تاکنون در جهت تبیین مفاهیم مندرج در این سند اقدامی صورت نگرفته بنابراین در این مطالعه تلاش بر این است که این مفاهیم تبیین و بومی سازی شوند تا راه برای عملیاتی شدن مفاد آن هموار شود.
  روش کار
  در مرحله اول 14 تیم تحقیقاتی به طور مجزا و با استفاده از مطالعات کتابخآن های و تحقیق کیفی هر بند را مورد مطالعه قرار دادند. سپس توسط تیم تلفیق و با استفاده از نتایج مطالعات حاصل از مرحله اول و نیز انجام مطالعات تکمیلی مفاهیم مندرج در سند ادغام و تبیین شده است.
  یافته ها
  در این مطالعه بالغ بر 92 مفهوم به تفکیک هر بند سند مورد تبیین و تعریف قرار گرفت. گرچه بعضی مفاهیم در دو یا چند بند تکرار شده است، در مطالعه حاضر این مفاهیم در بندی که بیشترین ارتباط موضوعی داشت ادغام و ارائه شده است.
  نتیجه گیری
  یکی از وجوه تمایز اصلی این سند با سایر اسناد بین المللی و ملی حوزه سلامت توجه به ارزش های اسلامی انسانی حاکم برآن است. در این سند خصوصیات یک نظام سلامت پویا، پاسخگو و عادلانه در کنار محیط سالمی که در آن تمام مخاطرات سلامت تحت کنترل باشند ارائه شده است. همچنین مسئولیت جامعه، نقش حاکمیت و نیز سایر بخش های توسعه برای رسیدن به جامعه آرمانی به خوبی بیان شده است.
  کلیدواژگان: سیاست های کلی سلامت، مفاهیم، ارزش های اسلامی ایرانی
 • سیدرضا مجدزاده * صفحات 49-57
  زمینه و هدف
  نقش تعیین کننده سیاست های کلی سلامت در تعیین جهت حرکت نظام سلامت از یک سو و لزوم بررسی میزان تحقق اهداف مندرج در سیاست های کلی سلامت از سویی دیگر، ارزیابی این سیاست ها را جهت مشخص کردن مقدار پیشرفت و آگاهی از قوت ها و کمبودها ضروری می سازد. هدف از مقاله حاضر، ارائه الگوی (شاخص محور) ارزیابی سیاست های کلی سلامت کشور ایران بود.
  روش کار
  مطالعه کیفی حاضر در سال 1397 برای شناسایی شاخص های مناسب رصد کلان سیاست های کلی سلامت انجام شد. برای این کار ابتدا فهرستی از شاخص های مناسب ارزیابی با استفاده از مرور مستندات و متون موجود شناسایی شد. سپس با توجه به معیارهای انتخاب، این فهرست محدود شد. فهرست تلخیص شده شاخص ها در نهایت با جمع آوری نظرات خبرگان نهایی شد.
  یافته ها
  از مجموع 345 شاخص شناسایی شده در مرحله مرور گزارش های موجود، پس از حذف موارد تکراری، تعداد 65 شاخص با توجه به معیارهای انتخاب، گزینش شدند. پس از جمع آوری نظرات گروه های تخصصی مرتبط با محتوای هر بند سیاست و اعمال اصلاحات لازم، 57 شاخص جهت ارزیابی کمی پیشرفت سیاست های کلی سلامت به تفکیک هر بند پیشنهاد شد. در پایان با انتخاب اصلح ترین شاخص نهایی، 13 شاخص برای ارزیابی کمی کل سیاست ها به صورت یک مجموعه ارائه شد.
  نتیجه گیری
  الگوی شاخص محور پیشنهادی می تواند به عنوان یک ابزار کاربردی مناسب برای نشان دادن روند پیشرفت یا پسرفت اهداف مندرج در سیاست ها استفاده شود. این الگو اگرچه کاستی هایی در شاخص های پیشنهادی و روش های ارزیابی دارد و برای تبدیل شدن به یک نمونه جامع باید بخش های مختلف آن تکمیل شود، ولی به نظر می آید نقطه مناسبی برای شروع باشد. زیرا با وجود تعیین مداخلات مهم تقویت نظام سلامت در سیاست های کلی سلامت، شواهدی از انجام شدن و یا نشدن این مداخلات و یا درست بودن و نبودن راهبردهای اعلام شده در اختیار نیست.
  کلیدواژگان: سیاست سلامت، پایش و ارزشیابی، نظام سلامت، ایران
 • رضا دهنویه * صفحات 63-75
  زمینه و هدف
  برای اجرایی شدن سیاست های ابلاغی در حوزه سلامت، گام نخست تبیین ابعاد مختلف هر سیاست برای متولیان این حوزه است. در این زمینه فرهنگستان علوم پزشکی کشور، متناسب با 14 سیاست ابلاغی، اقدام به تعریف 16 مطالعه مرتبط با بندهای مختلف این سیاست ها کرد. مطالعه حاضر با هدف تلفیق مداخلات معرفی شده در بندهای مختلف این سیاست ها، طراحی و اجرا شده است.
  روش کار
  مطالعه حاضر به روش کیفی و در سال 1397 انجام شد. مداخلات اولویت دار مطالعات 16 گانه تبیین سیاست های ابلاغی توسط تیم تلفیق، انتخاب و با استفاده از روش تحلیل کیفی و مبتنی بر چارچوب اهرم های کنترل نظام سلامت طبقه بندی شد.
  یافته ها
  در مجموع 149 مداخله برای اجرایی سازی سیاست های ابلاغی انتخاب شد. مداخلات در قالب پنج گروه تلفیق و ارائه شدند. 46 مداخله ساختاری، 55 مداخله فرایندی، 39 مداخله راهبردی، 9 مداخله محتوایی و 23 مداخله رفتاری تعیین شد.
  نتیجه گیری
  از منظر ساختاری مداخلات در زیرگروه های نیروی انسانی، مدیریت اطلاعاتی، فراهم سازی حمایت مالی، یکپارچه سازی قوانین، از منظر فرایندی زیرگروه های بازنگری و تدوین برنامه، مکانیزم پرداخت و پایش و ارزشیابی، از منظر راهبردی زیرگروه های سازماندهی، ارتباطات درون بخشی و برون بخشی و بازتعریف نقش ها و از منظر محتوایی توجه به ارزش ها و از منظر رفتاری زیرگروه های رفتار ارائه کننده، مردم و آموزش مورد نظر است.
  جمع بندی مداخلات در قالب پنج اهرم کنترل نظام سلامت نشان می دهد از منظر تامین منابع، نیاز به تامین مالی پایدار، در زمینه پرداخت نیاز به اتخاذ رویکردهایی از قبیل پرداخت مبتنی بر عملکرد، در زمینه سازماندهی، توجه به گسترش نظام ارجاع، در زمینه قوانین و مقررات، جهت دهی قوانین در راستای حذف تقاضای القایی و در نهایت به منظور در جهت مدیریت رفتار ذی نفعان در راستای بهبود کیفیت؛ افزایش فرهنگ بهره وری در سازمان مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: سیاست های ابلاغی، تلفیق، مداخلات
 • محمود عباسی، فروزان اکرمی* صفحات 76-90
  زمینه و هدف
  تحلیل سند سیاست های کلی سلامت و ضابطه مندی در آن، سبب ایجاد زبان مشترک برای ذی نفعان، ایجاد شدن بستر مناسب برای سازوکار اجرایی مداخلات لازم برای ارتقای شاخص های سلامت می شود. این مطالعه با هدف ترسیم وضعیت مطلوب نظام ارائه خدمات سلامت کشور براساس اصول و ارزش های انسانی - اسلامی، به تبیین و تحلیل سیاست اول از سیاست های 14 گانه سلامت با عنوان «ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش های انسانی - اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه» می پردازد.
  روش ها
  در این پژوهش کیفی از ترکیبی از روش ها شامل مطالعه منابع و متون، اسناد ملی بالادستی و وبگاه های مجازی، تحلیل وضعیت موجود، جلسه بحث با صاحب نظران برای تحلیل سیاست اول سلامت، استفاده شد.
  نتایج
  اجرایی شدن سیاست اول در گروی تحقق سه شاخص اصلی ارتقای سطح سواد سلامت مردم؛ سطح سلامت معنوی جامعه؛ پاسخگویی نظام سلامت و اجرای مداخلات مرتبط با تمرکز بر اصول و ارزش های انسانی، و اتخاذ راهبردهای همکاری بین بخشی و مشارکت جامعه است. مخاطبین این سند عبارت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی امور سلامت کشور و معاونت های وابسته شامل معاونت های برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی، توسعه و مدیریت منابع، اجتماعی، آموزشی، پژوهشی، بهداشت و درمان؛ شورای عالی اخلاق پزشکی؛ سازمان نظام پزشکی؛ معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری؛ و سازمان صدا و سیما است.
  نتیجه گیری
  دستیابی به شاخص های مورد اشاره در گروی تدوین برنامه عملیاتی برای اجرایی نمودن مداخلات مربوط به هر شاخص و رصدکلان شاخص ها توسط دستگاه ها و سازمان های مسئول با همکاری سایر بخش ها و نیز مشارکت سازمان های مردم نهاد و جامعه است.
  کلیدواژگان: سیاست سلامت، اصول اسلامی، اخلاق پزشکی، معنویت، مشارکت جامعه
 • سیدعباس فروتن * صفحات 91-101
  حضور سازمان های مرجع بین المللی مانند سازمان منع سلاح های شیمیایی Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) در بررسی حوادث بزرگ و وجود اعتماد مجامع علمی کشورها و مشورت دادن به آن ها، جهت افزایش اعتبار و بالا بردن کیفیت گزارش ها بسیار مهم است.
  یافته ها
  دانشمندان کشورمان در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی علمی به حادثه ادعایی شهر دومای سوریه مورخ 7 آوریل 2018، ابهامات زیادی را در ارتباط با این حادثه مورد بررسی قرار دادند.
  نتیجه گیری
  خلاصه ای از بحث شامل علایم بالینی و نمونه های بیولوژیکی. جهت OPCW ارسال شد. گزارش های گذشته در مورد حوادث شیمیایی سوریه (حوادث 2013 و 2017) نیز ضعف های زیادی دارد که به چند مورد آن ها اشاره می شود. در این مقاله همچنین در مورد علت اصرار رسانه های غربی در استفاده از گاز اعصاب در سوریه و نیز رابطه حادثه دوما با مسمومیت اسکریپال و نیز خطر تخریب سلاح های شیمیایی با حملات موشکی بحث شده است.
  کلیدواژگان: حادثه دومای سوریه، سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی، سلاح های شیمیایی، کلر، سارین
 • احسان شمسی گوشکی، علیرضا پارساپور، فاطره مومنی جاوید، باقر لاریجانی * صفحات 102-104
 • عبدالمجید چراغعلی * صفحات 105-112
  نظام دارویی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی به «نظام نوین دارویی ایران» یا همان «طرح ژنریک» تبدیل شد. اگرچه تغییر نظام دارویی ایران یکی از مهم ترین تغییرات نظام سلامت کشور پس از انقلاب است هیچ سابقه مکتوبی در مورد علت و نحوه انتخاب این نظام دارویی و چگونگی اجرای آن وجود ندارد. نظام دارویی ایران یا طرح ژنریک به طور کلی برپایه احساسات انقلابی و ملی در سال 1358 مطرح و به اجرا در آمد و در تمام ارکان مربوط به دارو و داروسازی در کشور تغییرات زیادی را ایجاد کرد. تلاش در جهت دستیابی به استقلال و خودکفایی یعنی قطع وابستگی در صنایع دارویی به عنوان هدف نهایی از اجرای طرح ژنریک بود. طی 3 دهه گذشته و به خصوص در اواخر دهه 80 نظام نوین دارویی ایران دستخوش تحولات زیادی شد. اگرچه این تحولات نیز مانند اجرای خود طرح ژنریک ایران حاصل یک ارزیابی جامع و طبق برنامه مشخصی نبود ولی باعث تغییرات بنیادین در نظام دارویی کشور شدند. با گذشت بیش از 4 دهه از اجرای نظام دارویی ژنریک در کشور حتی درحال حاضر نیز تعریف مکتوب و مشخصی از مشخصات و ویژگی های این نظام در دسترس نیست و علیرغم آنکه در اسناد بالادستی نظام سلامت مکررا از نظام دارویی ژنریک و لزوم حفظ و تداوم آن نام برده شده است ولی تعریف روشنی از این نظام ارائه نشده است. به همین دلیل اخیرا گروه دارویی فرهنگستان علوم پزشکی تعریف مشخصی از ابعاد نظام دارویی ژنریک تدوین و به مجمع تشخیص مصلحت، به عنوان مرجع تبیین کننده سیاست های کلی نظام، ارائه کرده است.
 • محمد غفرانی* صفحات 113-125
  زمینه و هدف
  حیات طیبه موضوعی معنوی و واژگان اصیل قرآنی و مبین فرهنگ دینی و زندگی اسلامی است. این واژه اصیل و ریشه دار و پرمعنی را می توان مترادف مفاهیم جدیدی دانست که با عنوان سلامت معنوی در ادبیات علمی زبان فارسی رایج شده است. خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید چنین می فرماید: «من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن فلنحیینه حیاه طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون2». «هر کس از مرد و زن کار نیکی به شرط ایمان به خدا به جای آرد ما او را به زندگانی خوش و با سعادت زنده ابد می گردانیم و اجری بسیار بهتر از عمل نیکی که می کردند به آنان عطا می کنیم» (1). زندگی پاک و گوارا، هدیه خداوند به اهل ایمان و عمل صالح است و نصیب کافران و منافقان و مشرکان نمی شود.
  یافته ها
  از منظر هستی شناسی، مردم را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد. گروهی که هستی را محدود به عالم طبیعت و ماده می دانند و منکر خالق در عالم امکان هستند. گروهی دیگر در عین خداباوری ضعیف و غیرمستحکم، عالم هستی را محدود به عالم طبیعت و ماده می دانند و باور جدی و چندانی به رستاخیز ندارند. دسته سوم اهل ایمان هستند که به مبدا و معاد و حسابرسی روز جزا عقیده دارند.
  بحث و نتیجه گیری
  باورهای مردم در روش زندگی دنیایی آنان بازتاب داشته، تاثیرگذار است. در این نوشته مسیر وصول به حیات طیبه، با ویژگی های قرآنی، و با اتکال به سبک زندگی مورد توصیه اسلام ارائه می شود. در این رویکرد، نیل به حیات طیبه، که همانا سلامت معنوی اسلامی در زندگی دنیوی و نیل به کمال و سعادت ابدی است، با پیروی از تعالیم وحیانی قرآن مجید و دستورات حیات بخش پیامبر گرامی و اهل بیت عصمت و طهارت تضمین شده است.
  کلیدواژگان: خدا، دین، قرآن، قیامت، سلامت، سلامت معنوی، حیات طیبه
 • مصطفی رضایی، سیداحمد بهشتی، سیدضیاءالدین تابعی * صفحات 126-138
  زمینه و هدف
  طب شاخه ای از معرفت است که در حالات تندرستی و بیماری در تن آدمی نظر می کند و با استفاده از وسایل شایسته سلامتی (حالت تعادلی که تندرستی نامیده می شود) را نگاه می دارد و چنانچه زایل شده باشد، آن را باز می گرداند. اصل موضوع بیولوژی و طب حیات است. از مشکلات پیچیده طب برقراری رابطه منطقی بین حیطه هایی نظیر «روح» و «ذهن» و «نفس» و جسم فیزیکی انسان است. از مهم ترین و عالی ترین مکاتب فلسفی در بین مکاتب موجود، فلسفه صدرایی یا حکمت متعالیه است که رویکرد و نگرش آن کل نگر است. با برداشتی از حکمت متعالیه ملاصدرا در این مقاله نظریه طب متعالیه ارائه شده است
  روش
  در این مطالعه از شیوه نظریه پردازی علمی و مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است.
  یافته ها
  با مقدمه ای بر علم فلسفه و تاریخچه آن، مکاتب فلسفه اسلامی و شکل گیری «حکمت متعالیه» تشریح شد. با برداشتی از مبانی و اصول حکمت متعالیه، ارتباط طب و حکمت متعالیه تبیین و نظریه «طب متعالیه» ارائه شد.
  نتیجه گیری
  با استنتاج از مفاهیم قرآنی و روایی و تبدیل آن ها به قضایای آزمون پذیر، گردآوری و تحلیل داده های معتبر نظریه طب متعالیه به شرح این مقاله ارائه شده و به اندیشمندان حوزه های مطالعات و معارف اسلامی و نظریه پردازان و متفکران و مسئولان حوزه سلامت، برای نقد و نظر تقدیم می شود.
  کلیدواژگان: طب، طب متعالیه، نظریه، فلسفه صدرابی، حکمت متعالیه
|
 • S.J.Sajadi * Pages 9-23
  The planning and timely implementation of health policies and the provision for necessary healthcare by the officials in charge will help resist and overcome our enemies whilst working under the harsh conditions imposed by sanctions on Iran; this in turn will help attain long-term stability, develop the healthcare system, and strengthen national security. The initiatives to be implemented to this end are based upon the health policies rendered during the Iraq-Iran War that were based on pursuing a defensive stance inherent to Islamic culture and prevalent in the Iranian society. In this commentary the views on policies and options to consider and pursue in provision of healthcare and related issues advocated by the permanent members of the Academy of Medical Sciences, are presented; thus reflecting their commitment and their experience in regard to the aforementioned issues.
  Keywords: Health, Health Policy Comprehensive Health Care Health System Plaus, Ministry of Health andMedical Education of Iran, Academy of Medical Sciences of Islamic Repobic of Iran
 • MohamadAli Mohegh'ghi *, Ebrahim Hajari Pages 20-27
  Background and aim
  Health is one of God's most important blessings; it is one of the necessities of life. Spirituality is the heart of Islam. It has four aspects namely verbal (philosophical), Islamic law (judicial), behavioral (values), and historical (social) aspects. Islamic spiritual health parameters are explained in this context.
  Method
  Group discussions and library studies were used to study and address various spiritual health topics in Persian.
  Results
  The results of this study provides an appropriate framework as a basis for further studies on Islamic spiritual health which upon completion can form the foundation for further research on this important topic.
  Keywords: Spiritual health, Spirituality, Islam, Religion, Theology
 • Kamran Magheri lankarani * Pages 28-48
  Background and Aim
  The general health policies have been announced by the supreme leader of Iran as a binding document in order to improve Iran's health system. In consideration of the fact that no attempt has been made yet to explain the concepts of this document we sought to discuss and make them practical in order that they may be more easily implemented.
  Method
  In the first stage, 14 research teams studied each article individually using library based qualitative research. The teams then merged the concepts based on the results of the studies of the first stage and explained them.
  Results
  Overall in this study, 92 concepts were identified and explained. Although, some concepts in two or more articles were repetitive, these concepts were placed where they were deemed to be most relevant to the topic.
  Conclusion
  One of the main features of this document in comparison to other national and international documents regarding health policies is the incorporation of human and Islamic values. This document is a dynamic, responsive, and fair health policy seeking to provide a healthy environment in which all health risks are controlled. Furthermore, the responsibilities of the society and the governance of other sectors necessary for development of an ideal society are well explained herein.
  Keywords: General health policies, Islamic Iranian values, Concepts
 • seyedReza Majdzadeh * Pages 49-57
  Background and aim
  Assessment of general healthcare policies and appraisal of the role and effectiveness of these policies as well as their strengths and weaknesses are important. The aim of this study was to present a model to assess the parameters of the general healthcare policy of Iran.
  Method
  This qualitative study was undertaken in 2018 to identify appropriate parameters by which to assess the general Healthcare policies. To this end first a list of appropriate assessment indicies were identified via review of the literature at hand. Then with consideration of the selection criteria the list was truncated. Ultimately, the relevant parameters were selected.
  Results
  A total of 345 indices or parameters were first identified and selected; then based on the selection criteria 65 parameters were chosen. After gathering the opinions of specialists 57 parameters for quantitative assessment of Healthcare policies were chosen. In the end the final selection of the quantitative healthcare policies were presented as a group.
  Conclusion
  The pattern of indices and parameters proposed can function as an effective and appropriate tool used to assess advancement or deterioration of the goals listed in the current healthcare policy. Although this pattern has its weaknesses and shortcomings relative to proposed parameters and methods of assessment, it however appears to be a good place to start; because important interventions taken in Healthcare and health policy are not ascertained there is nothing at hand to show whether or not these intervention were correct or incorrect.
  Keywords: Health policy, Healthcare parameters, Assessment evaluation, Iran
 • dr Reza Dehnavieh * Pages 63-75
  Background and Aim
  In order for implementation of announced general health policies, the first step is to explain the various dimensions of each policy for the policymakers. In this regard the Academy of Medical Sciences of the Islamic Republic of Iran in accordance with the 14 –article policies sought to explain 16 studies related to articles in this document. This study was designed and conducted to merge the mentioned interventions of the various articles in this policy document.
  Method
  This qualitative study was done in 2018. Interventions which had priority were explained and the announced policies were selected and were merged and classified by the teams using qualitative analysis based on the health policy framework.
  Results
  A total of 149 interventions were selected to implement in healthcare policies; these interventions were merged into 5 groups and were presented. There were 46 structural interventions, 55 outcomes interventions, 39 practical interventions, 9 content interventions and 23 behavioral interventions.
  Conclusion
  In conclusion interventions in health policy showed that the acquisition of financial resources should be provided as “fee-for-services” and structured upon a “referral framework” to improve the quality of healthcare rendered.
  Keywords: Health Policy, Clinical Trial, Academy of Medical Sciences of Islamic Republic of Iran, Refferaland Consultation
 • Froozan Akrami * Pages 76-90
  Background and Aim
  Assessment and enforcement of the current healthcare status can help attain a common goal namely to benefit those in need and to provide an appropriate infrastructure for rendering optimal Healthcare Services and improving health indices. This study aimed to assess the provision for National Healthcare based on Islamic values as well as to address the first policy of the 14-section health policy plan by which healthcare, education, welfare, research, treatment and rehabilitation are rendered. This healthcare policy plan is based on Islamic values and principles inherent to the Iranian society.
  Methods
  In this qualitative study, reference books, texts and national documentation from internet websites were used to evaluate and assess the status of the primary healthcare policy currently implemented in our society.
  Results
  Instigation of the first policy of healthcare is based on the implementation of three main parameters seeking to improve the level of healthcare education, the level of spiritual health in the society, the response to health services providing interventions focusing on Islamic principles and human values, and the use of interdepartmental cooperation in the society. The stakeholders are the Ministry of Health and Medical Education which is mainly responsible for the country's Healthcare affairs as well as other related ministries of the country namely the Ministry of Planning and Development, the Ministry of Industry and Management, the Department of Education and Research , the High Council for settling medical disputes, the Medical Council of Iran, and the Deputy Ministry of Human Rights or the High Court of Justice.
  Conclusion
  Attaining the goals of the aforementioned parameters is based on compilation and implementation of functional programs and execution of interventional parameters via responsible organizations in sync with the cooperation of other healthcare sectors and NGOs of the society.
  Keywords: Ethics, Spirituality, Moral Obligations, Health Services Accessibility, Medical-Islam
 • dr seyedAbbas Frotan * Pages 91-101
  The presence of international organizations and agencies such as the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) investigating calamities are trusted by the scientific communities of numerous countries; by collaborating with them the reliability of these organizations and the quality and validity of their reports will increase. Scientists from our country at the Academy of Medical Sciences of the Islamic Republic of Iran scrutinized a number of ambiguities connected to the claimed Douma incident on April 7, 2018. A summary of the debates relevant to clinical signs and biological samples were sent to OPCW. Former reports concerning the chemical tragedy in Syria (in 2013 and 2017) also had a number of shortcomings which are addressed in this paper. Additionally the persistence of western news media insisting upon the fact that nerve gas was used in Syria and the relation between skripal poisoning and the Douma incident is also explained. In this paper the dangers of destroying chemical weapons via rocket attacks are discussed as well.
  Keywords: Syria, Douma, Chemical Warfare Agents, Weapons of Mass Destruction, chlorine, Sarin, Opcw
 • Ehsan Shamsi Gooshki, Alireza Parsapoor, Fatereh Momeni Javid, Bagher Larijani* Pages 102-104
 • Abdol Majid Cheraghali * Pages 105-112
  Following 1979 Islamic Revolution, Iran national medicine policy has changed to a compulsory Generic based medicine policy. Self-sufficiency in national pharmaceutical market and providing cheap medicines for public were the main goals of this policy. However, despite implementation of "National Generic Medicine Policy" for past 40 years the aspects of this policy never explained clearly by the policy makers. In past three decades, this policy and consequently Iran National Policy has undergone drastic changes. Iran Ministry of Health allowed production and/or importation of brand and brand-generic medicine into market, along with generic medicines. Recently Pharmaceutical department of Iran National Medicine Academia has proposed a definition for National Generic Medicine Policy and send it to national authorities for its approval. In this paper some chronological aspects of National Generic Medicine Policy and its success and pitfalls have been explained.
  Keywords: Iran-Drugs, Generic-Academy of Medical Sciences of Islamic Republic of Iran, History
 • Mohammad Ghofrani * Pages 113-125
  Background and aim
  The pure life or “Hayat Tayyabeh”is a spiritual subject and a genuine Quranic term explained in the religious culture of Islam; this genuine term may be known to be synonymous with the contemporary term “ spiritual health” in the Persian language literature. Allah the exalted and most high has stated in the holy Quran that "Any man or woman who doth a righteous deed provided they have faith in God shall be granted a blessed and eternal prosperous life; and God shall grant them a reward much better than the righteous deed they did. " A life pure and enjoyable is God’s gift to those with faith and righteous deeds and not for the pagans , hypocrites or polytheists.
  People may be divided into 3 main groups namely a group which confine life to nature and matter and deny the creator of the world; another group that despite believing weakly in God confine the material life to nature and matter and do not really believe in resurrection. The 3rd group comprise those who have faith and believe in origination and resurrection and accounting of deeds on the Day of Judgment. The belief of people has an effect on their worldly life. In this paper the path to the pure life with its special Quranic attributes is presented along with its reliance upon the lifestyle advocated by Islam. In this context the pure life which is virtually Islamic spiritual health in the worldly life and achieving perfection and eternal prosperity is attainable by following the ordainments of the holy Quran and the teachings of the Prophet (PBUH) and his infallible household; then eternal prosperity is guaranteed.
  Keywords: Quran, Islam, Spirituality, Religion, Health Moral Obligations, Ethics, Theology
 • Mostafa Rezaei, S.Ahmad Beheshti, Seyyed Ziaedin Tabei* Pages 126-138
  Background and Aim
  Transcendental medicine is the branch of science that deals with health and treatment of diseases of the human body by maintaining health and homeostasis and return to function if there is damage. The main concern of biology and medicine is life. Among the complex medical problems there is a logical relationship between the soul, the mind, and the body. The Sadra philosophy is among the most important philosophical schools of thought relating to transcendental wisdom which has a holistic philosophical view on such matters. In this paper we present the transcendental wisdom of Mollasadra regarding the theory of transcendental medicine.
  Method
  In this study scientific presentation of theories and library-oriented studies were used.
  Results
  Following an introduction to the science of philosophy the Islamic philosophical schools of thought were formed (transcendental wisdom) and were explained; the basis and principles construed from the relationship of medicine and transcendental wisdom are explained and the theory of transcendental medicine is discussed.
  Conclusion
  Via extraction of Quranic teachings and their transformation into theorems and axioms which can be tested , data collection and analysis of the theory of transcendental medicine is presented for contemplation of thinkers, Islamic scholars and theologians as well as healthcare officials.
  Keywords: Islam, Quran, Spirituality, Mulla Sadra’s Transcendent Philosophy, Ethical Thecory, Medicine, Health