فهرست مطالب

دانشکده پزشکی زابل - پیاپی 1 (زمستان 1397)
 • پیاپی 1 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • غلامرضا باقری، هادی میرزایی، فرشته جوادیان *، عاطفه کمالی، جواد آبخو، حمیدرضا جهان تیغ صفحات 1-7
  مقدمه
  یکی از مهم ترین فاکتورهای بیماری زای استافیلوکوکوس اورئوس، توانایی تشکیل بیوفیلم می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات عصاره های اتانول، متانول و استون علف مار بر روی بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بینی گوسفندان بود.
  شیوه مطالعه
  تعداد 12 سویه ی استافیلوکوکوس اورئوس، از بینی گوسفندان در شهرستان زابل جداسازی گردید، الگوی مقاومت با روش دیسک دیفیوژن تعیین شد. در نهایت تاثیر عصاره بر روی بیوفیلم با روش میکروپلیت 96 خانه تعیین گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی نشان داد که نمونه های استافیلوکوکوس اورئوس، بیشترین مقاومت به آنتی بیوتیک اگزاسیلین را از خود نشان داده و به سایر آنتی بیوتیک ها حساس بوده اند. تنها یک نمونه به آنتی بیوتیک ونکومایسن حساس بود و بیشترین حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک جنتامایسین مشاهده شد. نتایج حاصل از بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره ی گیاه علف مار، نشان داد که کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره ی اتانول علف مار برابر با ppm 25 بوده است که 4 سویه ی استافیلوکوکوس اورئوس در این غلظت مهار شده اند و بیشترین غلظت مهارکنندگی برابر با ppm 50 بوده است که 6 سویه استافیلوکوکوس اورئوس در این غلظت مهار گردیده است. نتایج حاصل از بررسی اثر عصاره ی گیاه بر روی تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس نشان داد که عصاره ی اتیل استات علف مار نسبت به عصاره ی اتانول علف مار، اثر ضد بیوفیلمی بهتری از خود نشان داد
  نتیجه گیری
  گسترش مقاومت آنتی بیوتیکی به ویژه در ایزوله های مولد بیوفیلم مشکلات جدی در بخش های درمانی ایجاد خواهد کرد.
  کلیدواژگان: بیوفیلم، استافیلوکوکوس اورئوس، مهارکنندگی، عصاره ی گیاه
 • خدیجه سراوانی، هادی میرزایی، جواد آبخو، فرشته جوادیان *، حسن آقایی صفحات 8-14
  مقدمه
  پسودوموناس آئروژینوزا، یک پاتوژن مهم بیمارستانی است که مقاومت آنتی بیوتیکی زیادی را نشان می دهد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر ضد میکروبی تاتوره (Datura stramonium) و جغجغه (Prosopis farcta) بر روی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران شهرستان زابل بود.
  شیوه مطالعه
  گیاهان جغجغه و تاتوره از شهرستان زابل و ایرانشهر تهیه گردید. عصاره گیری، با دستگاه روتاری انجام شد. سویه های باکتری سودوموناس آئروژینوزا، از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین شهرستان زابل بدست آمد، در نهایت حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی با روش میکرودایلوشن تعیین گردید.
  یافته ها
  کمترین غلظت مهارکنندگی عصاره ی جغجغه، برابر با 12/5 بود که 6 سویه ی باکتری در این غلظت، مهار شده اند؛ در حالی که بیشترین غلظت مهارکنندگی برابر با 25 بود و بیشترین غلظت کشندگی برابر با 50 بوده است. نتایج حاصل از بررسی عصاره ی اتانولی تاتوره برابر با 12/5 نشان داد که 2 سویه، در این غلظت مهار شده اند؛ در حالی که 5 سویه ی باکتری در هیچ غلظتی از عصاره رشد نکرده اند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده و افزایش روز افزون مقاومت باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک های شیمیایی، پیشنهاد می شود با مطالعات بیشتر بر روی این گیاهان بتوان از ترکیبات ضد باکتریایی این گیاه در درمان باکتری ها استفاده نمود.
  کلیدواژگان: جغجغه، تاتوره، سودوموناس آئروژینوزا، حداقل غلظت مهارکنندگی، آنتی بیوتیک
 • غلامرضا باقری، سعیده سعیدی، فرشته جوادیان * صفحات 15-20
  مقدمه
  سودوموناس آئروژینوزا، یک پاتوژن فرصت طلب و عامل 10 تا 15 درصد از عفونت های بیمارستانی می باشد. این باکتری دو سیستم کامل کوروم سنسینگ دارد که سبب فعال سازی ژن های بیماری زا می شود. هدف از این مطالعه، شناسایی مولکولی ژن های کروم سنسینگ در سویه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران شهرستان زابل و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی بود.
  شیوه مطالعه
  این مطالعه ی مقطعی، در طی 6 ماه از سال 1396 تا 1397 انجام گرفت. نمونه های مختلف شامل خون، ادرار، ترشحات تنفسی، خلط و زخم بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های امام خمینی و امیرالمومنین شهرستان زابل جمع آوری شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه، نشان داد که کمترین غلظت مهارکنندگی آنتی بیوتیک سفتریاکسون، برابر با
  2 میکروگرم بر میلی لیتر بود که 2 سویه در این غلظت مهار شده است، در حالی که بیشترین غلظت مهارکنندگی برابر با 1024 میکروگرم بر میلی لیتر بوده است. نتایج حاصل از شیوع ژن ها، نشان داد که ژن Las B (4 درصد) و apr A
  (2/5 درصد) در نمونه های سودوموناس مشاهده شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه بیانگر مقاومت آنتی بیوتیکی بالای سودوموناس آئروژینوزا بوده است و همچنین ژن های تولید کننده کروم سنسینگ، فعالیت بالایی داشتند.
  کلیدواژگان: کروم سنسینگ، سودوموناس آئروژینوزا، مقاومت آنتی بیوتیکی، زابل
 • خدیجه سراوانی، حمیده خواجه، بهروز سلطانی، جواد آبخو، فرشته جوادیان * صفحات 21-26
  مقدمه
  گیاه دارویی کارلا، با نام علمی Charantia Momordica گیاهی است گرمسیری و نیمه گرمسیری از تیره ی کدوئیان Cucurbitaceae که به طور گسترده ای در مناطق آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی جهت استفاده از میوه ی آن کشت می گردد. هدف از این مطالعه، بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره ی اتانولی گیاه کارلا بر روی باکتری اسینتوباکتر بومانی جدا سازی شده از نمونه های بالینی در شهرستان زابل بود.
  شیوه مطالعه
  گیاه دارویی کارلا، از چاه نیمه ی شهرستان زابل جمع آوری در سایه خشک و عصاره گیری با دستگاه روتاری انجام شد. نمونه های بالینی اسینتو باکتر بومانی از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهرستان زابل جمع آوری شد. حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی با روش میکرودایلوشن تعیین شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کمترین غلظت مهارکنندگی کارلا در برابر اسینتوباکتر بومانی، برابر با ppm 3/1 بوده است که 2 سویه در این غلظت، مهار شده اند؛ در حالی که بیشترین غلظت مهارکنندگی برابر با ppm 12/5 بوده است که 7 سویه در این غلظت مهار شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه بیانگر اثرات ضد میکروبی خوب عصاره ی گیاه کارلا بر روی باکتری بیماری زای اسینتو باکتر بومانی بود که می توان آن را در درمان عفونت های ناشی از اسینتوباکتر بومانی این گیاه دارویی پیشنهاد داد.
  کلیدواژگان: عصاره، کارلا، فعالیت ضد میکروبی، اسینتوباکتر بومانی
 • خدیجه سراوانی، خدیجه رضایی کیخایی *، سیما سراوانی، کلثوم رضایی کیخایی، حسن آقایی، سمانه سراوانی اول صفحات 27-31
  مقدمه
  میزان مرگ و میر را می توان به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه و سلامت هر کشوری به شمار آورد که تحت تاثیر عوامل گوناگون اجتماعی و اقتصادی قرار دارد. بنابراین شناسایی تغییرات گذشته و حال، روند مرگ و میر و عواملی که می توانند در آینده باعث افزایش طول عمر شوند، با اهمیت به نظر می رسد. لذا جهت شناخت بهتر علل منجر به فوت، این مطالعه به بررسی علل مرگ و میر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین شهرستان زابل در سال 1396 پرداخته است.
  شیوه مطالعه
  پژوهش حاضر از نوع مقطعی (Cross-sectional) بود که به منظور بررسی علل منجر به فوت بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین شهرستان زابل در سال 1396 انجام شد. اطلاعات توسط پرسش نامه جمع آوری و سپس در نرم افزار SPSS نسخه ی 16 وارد گردید و آنالیز داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی نظیر درصد فراوانی و آمار تحلیلی کای دو انجام شد.
  یافته ها
  از مجموع 280 نفر بیماران فوت شده در بیمارستان امیرالمومنین زابل در سال 1396، تعداد 165 نفر مرد و 115 نفر زن بودند. در گروه سنی 79-70 سال با 101 مورد مرگ، گروه سنی 80-89 سال با 54 مورد، 29 -20 سال با 20 مورد، بالاترین فراوانی مرگ و میر را به خود اختصاص داده اند. بیشترین موارد مرگ و میر در بخش اورژانس با 94 نفر و سپس در بخش ICU با 64 نفر رخ داده است و کمترین فراوانی مربوط به بخش CCU با 11 نفر بوده است.
  نتیجه گیری
  برای افزایش امید به زندگی، بایستی به پیشگیری از سوانح و حوادث، علل زمینه ساز بیماری داخلی و بیماری های ایسکمیک مغزی اهمیت بیشتری داده و در کاهش هرچه بیشتر عوامل خطر کوشید. همچنین با توجه به نتایج این بررسی و بالا بودن تعداد مرگ و میر به علت سوانح، خصوصا در مردان، به نظر می رسد که برنامه های مداخلاتی مناسب تری برای گروه های سنی در خطر و مردان نیاز باشد.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، مرگ و میر، سوانح، زابل
 • خدیجه سراوانی، سلیمان سراوانی *، همایون سراوانی، مصطفی بزی، کلثوم رضایی کیخایی، حسن آقایی صفحات 32-37
  مقدمه
  تعیین سن و جنس، نقش اساسی در تشخیص بقایای اسکلتی ناشناخته دارند که یکی از مهم ترین وظایف انسان شناسان و باستان شناسان قانونی است. هنگامی که استخوان های مهم مانند لگن، جمجمه و استخوان های بلند اندام ها وجود نداشته باشد، استفاده از اندازه ی استرنوم، می تواند در تعیین سن و جنس مفید باشد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط ابعاد استرنوم با سن و جنس در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی بیمارستان امیرالمومنین (ع) و استفاده از آن در پزشکی قانونی و تشخیص هویت بود.
  شیوه مطالعه
  در این مطالعه، تعداد 150 نفر شامل 87 مرد (58 درصد) و63 زن (42 درصد) که در شش ماه دوم سال 1396 به بخش رادیولوژی بیمارستان امیرالمونین (ع) شهرستان زابل مراجعه کرده بودند، شرکت داده شدند. محدوده ی سنی در این افراد از
  86-19سال بود. از بیماران مراجعه کننده، عکس برداری CT (توموگرافی کامپیوتری) گرفته شد. طول، عرض و ضخامت مانوبریوم و تنه ی استرنوم، اندازه گیری گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 21 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  بررسی نتایج نشان داد که متوسط طول استرنوم در مردان بیشتر از زنان است. در 36/8 درصد مردان، طول استرنوم بالای 100 میلی متر بود، در حالی که این مقدار در 3 درصد زنان دیده شد. طول (0/169 = p value) و ضخامت (0/237 = p value) مانوبریوم، تفاوت معنی داری بین دو جنس نداشت، اما میانگین عرض مانوبریوم در مردان بیشتر بود. متوسط طول و عرض و ضخامت تنه ی استرنوم در مردان بیشتر از زنان به دست آمد. از آنجا که مردان طول استرنوم بلندتری داشتند، متوسط شاخص استرنوم برای آنها از زنان کمتر شد.
  نتیجه گیری
  استرنوم، یک عنصر اسکلتی مفید در تعیین جنس است و در تخمین سن در افراد بالای 18 سال، عنصر مورد اعتمادی نیست. اندازه های طول، عرض و ضخامت تنه ی استرنوم در دو جنس تفاوت داشت و طول کلی استرنوم، بهترین عامل افتراق دهنده ی جنس بود. این تفاوت در استرنوم زن و مرد، در مطالعات پزشکی قانونی دارای اهمیت فراوانی است.
  کلیدواژگان: استرنوم، سن، جنس
 • خدیجه سراوانی، امید بامری *، علی علیدادی، کلثوم رضایی کیخایی، حسن آقایی، سمانه سراوانی اول صفحات 38-41
  مقدمه
  مسمومیت حاد، یک مشکل عمده ی بهداشت عمومی و یکی از شایع ترین علل مراجعه به مراکز ارژانس در سراسر جهان است. شناخت علل اصلی مسمومیت ها می تواند به یافتن راه های پیشگیری،کنترل و درمان مسمومیت های تصادفی و توصیه ی بهداشتی مربوطه کمک کند. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژی مسمومیت های امدادرسانی شده توسط اورژانس 115 زابل در سال 1396 انجام شد.
  شیوه مطالعه
  این مطالعه ی توصیفی- مقطعی در سال 1396 بر روی کلیه ی مسمویت های امدادرسانی شده (تعداد 649 نفر) ، توسط اورژانس 115 شهر زابل انجام شد. اطلاعات توسط چک لیست محقق ساخته که شامل اطلاعات دموگرافیک مانند جنس و سن و شامل نوع مسمومیت عمدی و غیر عمدی، وضعیت بیماران (بستری، سرپایی و فوت شده) بود جمع آوری شد. سپس اطلاعات جمع آوری شده، کد گذاری گردید و توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 19 و آزمون های آماری t-test و کای اسکوئر، تجزیه و تحلیل شد و معنی دار بودن آزمون ها هم کم تر از 0/05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در این مطالعه ی توصیفی- مقطعی، تعداد 402 نفر (0/62) مرد و 247 نفر (0/38) زن، که دارای مسمومیت عمدی و غیر عمدی بودند، امدادرسانی شد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی یافته های مطالعه حاضر نشان دهنده ی شیوع بیشتر مسمومیت حاد به ویژه مسمومیت عمدی در نوجوانان و جوانان بود. شایع ترین عامل مسمومیت در مسمومیت های عمدی، داروها بود. مسمومیت عمدی، بیش ترین نوع مسمومیت در افراد مورد بررسی بود.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، مسمومیت، فوریت های پزشکی
 • زهرا وظیفه، صدف استانستی * صفحات 42-52
  مقدمه
  کیفیت خدمات و رضایت مشتری، یکی از مهم ترین مباحث در هر سازمانی است. نقش کیفیت خدمات در بیمارستان ها، نسبت به سایر سازمان ها برجسته تر می باشد، زیرا با زندگی مردم و روحیه ی اجتماع در ارتباط است. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان ها و مقایسه ی آنها جهت بهبود ارائه ی خدمات و ارتقای سطح سلامت در شهر زاهدان اجرا شد.
  شیوه مطالعه
  این پژوهش از نوع کاربردی بود و جامعه ی آماری آن، بیماران دو بیمارستان دولتی امام علی و خاتم الانبیا در شهرستان زاهدان بودند. نمونه گیری به صورت تصادفی و بر اساس مراجعه ی بیماران به بیمارستان ها انجام پذیرفت. تعداد
  96 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ی محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید صاحب نظر، تایید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 0/8 برآورد گردید. نتایج به دست آمده با استفاده از روش سروکوال وزن دهی شده فازی مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  اطلاعات دموگرافیک مطالعه نشان داد که 56 درصد بیماران مرد و 44 درصد زن بودند. میانگین سنی آنها 45 سال بود. 42 درصد بیماران دارای تحصیلات دانشگاهی و 82 درصد از بیماران دارای پوشش بیمه ای بودند. در مورد ادراکات بیماران بیمارستان ها از نحوه و میزان کیفیت خدمت دهی، نتایج بیانگر نزدیک بودن سطح رضایت بیماران هر دو بیمارستان از خدمات می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از این پژوهش تا حدود زیادی نشان داد، با توجه به میزان انتظارات، ادراکات، شکاف ها و شکاف های وزن دهی شده از نقطه نظر بیماران، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امام علی، از نظر کیفیت خدمات برتر می باشد. همچنین ابعادی که بیشتر نیازمند اقدامات بهبود کیفیت هستند، مشخص شد و سنجش نظرات بیماران می تواند ارائه ی خدمات بیمارستانی را به خصوص برای بیمارستان خاتم الانبیا تسهیل کند، به طوری که مطلوبیت خدمات ارائه شده را افزایش دهد و کیفیت خدمات و رضایت بیمار را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، کیفیت خدمات بیمارستانی، سروکوال، فازی
|
 • Gholamreza Bagheri , Hadi Mirzaei , Fereshteh Javadian *, Atefeh Kamali , Javad Abkhoo , Hamid Reza Jahantigh Pages 1-7
  Background
  One of the most important pathogens of Staphylococcus aureus is the ability to form biofilms. The aim of this study was to investigate the effects of ethanol, methanol and acetone Capparis spinosa on Staphylococcus aureus biofilm isolated from the sheep's nose.
  Methods
  Twelve strains of Staphylococcus aureus were isolated from the sheep's nose in Zabol province, and the resistance pattern was determined by disc diffusion method. Eventually, the effect of the extract on biofilm was determined by microplate method of 96 houses.
  Results
  The results of an antibiotic resistance study showed that Staphylococcus aureus specimens exhibited the highest resistance to Oxacillin antibiotics and were sensitive to other antibiotics. Only one sample was sensitive to Vancomycin and the highest sensitivity was observed to gentamicin antibiotic. The results of antimicrobial studies of grass snail extract showed that the lowest inhibitory concentration of grass snake ethanol extract was 25 ppm, of which 4 strains of Staphylococcus aureus were inhibited at this concentration and the highest inhibitory concentration was 50 ppm. Six strains of Staphylococcus aureus have been inhibited at this concentration. The results of the study on the effect of plant extract on biofilm formation of Staphylococcus aureus showed that the serum of germicle ethyl acetate extract showed a better anti-biofilm effect than the ethanol extract of grass snake.
  Conclusion
  The development of antibiotic resistance, especially in biofilm-producing isolates, will create serious problems in the therapeutic areas.
  Keywords: Biofilm, Staphylococcus aureus, Inhibitor, Plant extracts
 • Khadijeh Saravani, Hadi Mirzaee, Javad Abkhoo, Hasan Aghaee, Fereshteh Javadian * Pages 8-14
  Background
  Pseudomonas aeruginosa is an important pathogen in hospitals which shows high antibiotic resistance. The aim of this study was to investigate the antimicrobial effects of Datura stramonium and Prosopis farcta) on Pseudomonas aeruginosa isolated from patients in Zabol
  Methods
  Rattles and dwarf plants were collected from Zabol city. Extraction was carried out using a rotary machine. The bacterial strains of Pseudomonas aeruginosa were obtained from patients referring to the Amiralmomenin hospital. Eventually, the minimum inhibitory concentration and the minimum bactericide concentration were determined by microdilution method.
  Results
  The results of this study showed that the lowest inhibitory concentration of the kettle extract was 12.5, which 6 strains were inhibited in this concentration, while the highest inhibitory concentration was 25 and the highest bactericide concentration was equal to 50. The results of this study showed that 12.5% of the ethanolic extract of the two strains were inhibited, whereas 5 strains of bacteria did not grow in any concentration of the extract.
  Conclusion
  Considering the results and the increasing resistance of bacteria to chemical antibiotics, it is suggested that further studies be conducted on these plants so that antibacterial compounds of this plant can be used in the treatment of bacteria.
  Keywords: Datura stramonium, Prosopis farcta, Pseudomonas aeruginosa, Minimum inhibitory concentration, Antibiotic
 • Gholamreza Bagheri, Saeedeh Saeedi, Fereshteh Javadian * Pages 15-20
  Background
  Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen responsible for 10 to 15 percent of hospitalized infections. This bacterium has two complete systems of Corum Sensing, which activates pathogenic genes. The aim of this study was to identify the chromosomal genes in clinical strains of Pseudomonas aeruginosa isolated from patients in Zabol,antimicrobial resistance patterns.
  Methods
  A cross-sectional study was carried out over a period of 6 months from 2016 to 2017. The samples were collected from blood, urine,respiratory tract secretion of patients referred to Imam Khomeini,Amir-al-Momenin hospitals in Zabol, Iran.
  Results
  The results of this study showed that the lowest concentration of ceftriaxone antibiotic was 2 μg , ml, in which 2 strains were inhibited, while the highest inhibitory concentration was 1024 μg , ml. The results of the genetic outbreak showed that Las B (4%),Apr A (2.5%) were found in Pseudomonas plants.
  Conclusion
  The results of this study indicate the high antibiotic resistance of Pseudomonas aeruginosa. In addition, the genes producing QS showed to have high activity.
  Keywords: Chromium Sensation, Pseudomonas aeruginosa, Antibiotic resistance, Zabol, Iran
 • Khadijeh Saravani, Hamideh Khajeh, Behrouz Soltani, Javad Abkhoo, Fereshteh Javadian * Pages 21-26
  Background
  The Carla Medicinal Product Charantia Momordica is a tropical and subtropical cucurbitaceae straw that is widely cultivated in Asian, African and South American regions for the use of its fruit. The aim of this study was to evaluate the antimicrobial activity of Momordica Charantia ethanol extract on Acintobacter baumanni bacteria isolated from clinical specimens in Zabol city.
  Methods
  A cross-sectional study was performed. The Carla herb was collected from a pit in Zabol and was dried in shadow. Plant extract from leaf of Charantia Momordica was performed using rotary. Sampling was carry out from urine culture of hospitalized patients (Zabol, South-Eastern of Iran) suffered from urinary tract infections. Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) on bacteria was determined using micro dilution broth method at 6 different concentration.
  Results
  The result of study showed that least MIC value for extract plant against Acintobacter was 3.1 ppm, two strains are inhibited in this concentration while that highest MIC value for extract plant against Acintobacter was 12.5 ppm, seven strains are inhibited in this concentration.
  Conclusion
  The results of this study were indicator of the good antimicrobial effects of Carla (Charantia Momordica) extract on the Acintobacter Baumanni bacterial pathogenic bacterium that can be suggested for the treatment of infections caused by Acintobacter baumanni.
  Keywords: Extract, Charantia Momordica, Antibacterial activity, Acintobacter baumanni
 • Khadijeh Saravani, Khadijeh Rezaie, Kahkhaie *, Sima Saravani, Kolsoum Rezaie, Kahkhaie, Hassan Aghaei, Samaneh Saravani, Aval Pages 27-31
  Background
  The mortality rate, which is by itself under the influence of various social and economic factors, can be considered as one of the most important indicators of the development and health of any country. Therefore, identification of past and present changes in mortality and factors which can increase life expectancy in the future seems to be of paramount importance. Therefore, the present study was conducted to identify the causes of death and mortality rate in patients admitting to Amir Almomenin hospital in 2016.
  Methods
  The present cross-sectional study was conducted to identify the causes of death and mortality rate in patients referring to Amir Almomenin hospital in 2016. Required data was collected using a questionnaire and, then, processed by SPSS 16l then, the collected data was analyzed using descriptive statistics methods such as frequency percentage, rates and chi-square tests.
  Results
  Out of 200 patients deaths occurred in Amir Almomenin hospital in 2016, 165 cases were male and 115 cases were female. In regard of age groups, 70-79 years with 101 deaths, 89-80 years with 54 cases, and 20-29 years with 20 cases turned out to be the most frequent ones. The highest mortality rates were observed in two departments of emergency with 94 and ICU with 64 cases; the least frequent was the CCU department with only 11 cases.
  Conclusion
  Much more attention requires to be pair to prevention of accidents and causes of internal disease and ischemic diseases in order to increase life expectancy and trying to reduce various risk factors; additionally, considering the results of the present study and the high number of deaths due to accidents, especially in men, it seems that more efficient interventions are needed for age groups at risk and for men.
  Keywords: Epidemiology, Mortality, Accidents, Zabol, Iran
 • Khadijeh Saravani, Raziyeh Behzadmehr, Soleyman Saravani *, Homayoun Saravani, Mostafa Bazzi, Kolsoum Rezaie, Keihkhaie, Hasan Aghaee Pages 32-37
  Background
  The determination of age and sex has an essential role in the detection of unidentified skeletal remains, which is one of the most important tasks of anthropologists and bioarcheologists. The sternum size can be useful in determining age and sex when the size of important bones such as the hip, the skull and long bones of limbs are not available. The aim of this study was to determine the relationship between sternum dimensions with age and sex in patients referred to department of radiology, Amiralmomenin hospital of Zabol and it can be used in forensic medicine and identification.
  Methods
  In this study, 150 patients, 87men (58%) and 63 women (42%) participated who referred to radiology department of Amiralmomenin hospital of Zabol in second six months of 2017.the age range of patients was between 19-86 . CT (Computed Tomography) images were taken from the patients. The length, width and thickness of manubrium and body of sternum were measured. The collected data were analyzed using spss21by correlation and cross tab.
  Results
  The results showed that the average length of sternum in men was higher than women. In 36.8% of men, the sternum length was above 100 mm, whereas this was observed in 3% of women. The length (p value = 0.169) and thickness (p value = 0.237) of manubrium did not show significant difference between two sexes, but the average width of manubrium was higher in men. The average length, width and thickness of sternum body were higher in men versus women. Because the men had a longer sternum length, the average sternum index for them was lower than women.
  Conclusion
  Sternum is a useful element in determining sex and it is not trusted element in age estimate in people who are over 18 years of age. The length, width and thickness of sternum body differed in both sexes and total length of sternum was the best sex separation factor. The difference between male and female sternum has great importance in forensic studies.
  Keywords: Sternum, Age, Gender
 • Khadijeh Saravani, Omid Bamari *, Ali Alidadi, Kolsoum Rezaie, Keihkhaie, Hasan Aghaee, Samaneh Saravani, Aval Pages 38-41
  Background
  Acute poisoning is a major public health problem and one of the most common causes of admittance in OECD centers around the world. Recognizing the main causes of poisoning can help to find ways to prevent, control and treat accidental poisoning and provide efficient health advice. Accordingly, the present study was conducted to investigate the epidemiology of emergency cases of poisoning in emergency ward of Zabol in 2017.
  Methods
  This cross-sectional descriptive study was conducted in 2017 to investigate the epidemiology of emergency cases (n = 649) of poisoning in emergency ward of Zabol. The data was collected by specific check list made by investigator which included demographic data such as gender, age, all types of intentional and unintentional poisoning and patient condition. Collected data was encoded and analyzed by SPSS 19, t-test and Chi-square statistical tests. Less than 0.05 was considered significance level.
  Results
  In this descriptive cross-sectional study, 649 subjects with intentional and unintentional poisoning, including 402 (0.62) males and 247 (0.38) females, dealt with.
  Conclusion
  Generally, the findings of this study indicate that the prevalence of acute poisoning, especially intentional poisoning, is higher in adolescents and young people. The most common cause of poisoning turned out to be drug abuse. The intentional poisoning was the most common type of poisoning observed in the subjects.
  Keywords: Epidemiology, Poisoning, Medical Emergencies
 • Zahra Vazifeh, Sadaf Estanesti * Pages 42-52
  Background
  One of the most important issues in any organization is service quality and customer satisfaction. The quality role of hospitals is more significant in compare to other organizations because it is related to people’s life and their mood. Hence, this study aimed to evaluate and compare the service quality in public hospitals in Zahedan city in order to improve services and to supplement the health of society.
  Methods
  This cross sectional study was practical and included sample size from two public hospital`s patients in Zahedan city. Simple random sampling was applied, and the sample size was calculated to be 96, based on the referral of patients to the hospital. Data were collected using a researcher questionnaire which its validity have been confirmed by experts of this field and reliability approved using Cronbach's alpha coefficient 0.8. The results obtained were analyzed and compared using fuzzy weighted SERVQUAL method.
  Results
  The demographic data of this study showed that 56% of patients were men and 44% were women with average age of 45 years. 42% had university degree and 82% had insurance coverage. About preceptions of patients of hospitals from the quality of servies, the reults indicated that patients had close level of satisfaction from the quality of services both hospitals.
  Conclusion
  Based on the extracted results of weighted gaps in Imam Ali hospital are nearly twice larger than Khatam Alanbyia hospital. Based on the results of this study, the dimensions that need most improvement were identified. Measuring patients' views can facilitate the provision of hospital services, especially for Khatam al-Nabiya Hospital, in order to increase the utility of the provided services and improve the quality of services and patient satisfaction.
  Keywords: Service quality, Hospital service quality, SERVQUAL, Fuzzy