فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 46، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/05
 • تعداد عناوین: 20
|
 • حامد حیاتی *، بهزاد وثیق، شیوا مدنی زاده صفحات 1-7
   
  زمینه
  توجه به جایگاه انسان، حس احترام به بشر و رعایت رفتار اخلاقی نسبت به او را برمی انگیزد. توجه به حقوق انسان بر مبنای توصیه های اخلاقی که برگرفته شده از آموزه های اسلامی هستند از عوامل بسیار مهم در روند شکل گیری معماری ایران است و همواره در ماهیت ابنیه سنتی و روند شکل گیری آنها موثر بوده است. پرسشی که در این تحقیق مطرح می شود عبارت است از: نحوه تجلی توصیه های اخلاقی متاثر از آموزه های اسلامی در معماری خانه های سنتی چگونه است؟ به منظور پاسخ گویی به این پرسش، خانه های سنتی از آثار معماری سنتی اقلیم گرم و خشک به منزله نمونه پژوهشی انتخاب شده است. در این مقاله توصیه های اخلاقی به مثابه متغیر مستقلی است که بر ساختار کالبدی خانه به عنوان متغیر وابسته، موثر واقع می شود. برای پی بردن به رابطه میان این دو متغیر، روش تحقیق از نوع تاریخی-تفسیری انتخاب شده است.

  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان می دهد که توصیه های اخلاقی در معماری خانه های سنتی از آن توجه بوده است. و تاثیرات آن در قالب رعایت محرمیت، عدم اشراف، اهمیت مهمان نوازی، حسن همجواری، حقوق همسایگی، پرهیز از اسراف و رعایت قناعت تجلی یافته است.

  کلیدواژگان: اخلاق، آموزه های اسلامی، معماری، خانه های سنتی، محرمیت
 • محمدباقر آرایش *، محسن موسایی، ناهید احسانی صفحات 8-14
   
  زمینه
  تعاونی ها به عنوان اشکال متفاوتی از کسب وکار تلقی می شوند که بر همکاری جمعی اعضاء جهت دستیابی به اهداف سازمانی ‏تاکید می کنند. اعتماد، قلب یک تعاونی کشاورزی بوده و پایه و اساس اعتماد، اخلاق است. این مطالعه، چرایی توجه به اخلاق را در تعاونی ‏ها مورد بررسی قرار می دهد. تاکید بر رفتار اخلاقی کسب و کار، می تواند به افتراق و یا تقویت تعهد و وفاداری اعضاء تعاونی ها کمک ‏نماید. در این مطالعه به چالش ها و چاره های اخلاق حرفه ای در تعاونی های کشاورزی توجه شده است. ‏

  نتیجه گیری
  وجود فشارهای زیاد به مدیران تعاونی ها برای دستیابی به بالاترین پس انداز و سود، اداره تعاونی ها به مثابه یک شرکت ‏خصوصی از سوی تعدادی از مدیران، وجود تعداد زیاد رقبا و کمبود مشتری، افزایش پیچیدگی های بازار، الزام های تغییر ساختار بخش ‏کشاورزی و کاهش سوددهی مزارع از مهم ترین محرک های بروز رفتارهای غیراخلاقی در حوزه مدیریت تعاونی های کشاورزی هستند. ‏اکثریت تعاونی های کشاورزی با چالش هایی غیراخلاقی نظیر طفره رفتن از مسئولیت های شغلی، روابط و معاملات تجاری با خویشاوندان، ‏دوستان و…، پاداش های فروش، قیمت گذاری و تجربه تجارت غیرقانونی مواجه هستند. مدیریت اخلاقیات، شناسایی موضوع، توضیح ارزش ‏ها، تصمیم گیری اثربخش، حمایت سازمانی و تعهد مهم ترین اقدامات سازمانی جهت بهبود فرایند اخلاقی در تعاونی های کشاورزی هستند. ‏
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، تعاونی های کشاورزی، تقویت اخلاق، چالش های اخلاقی
 • احمد شوهانی، فائزه مایلی* صفحات 15-21
   
  زمینه
  پژوهش حاضر ملاحظات اخلاقی در منشور حقوق بشر را در ارتباط با مفاهیم عدالت و آزادی از دیدگاه رئالیسم و لیبرالیسم بررسی ‏می نماید. از دیرباز دستیابی به عدالت و آزادی و تعیین حدود آنها از مهمترین دغدغه های فکری و اخلاقی بشر بوده است؛ لیکن پس از جنگ ‏جهانی دوم توجه دولت ها و ملت ها به حقوق بشر و در پی آن پرداختن به مسائل مهمی مانند عدالت و آزادی در افکار اندیشمندان اهمیت ‏ویژه ای پیدا کرد. پرسش پژوهش حاضر بر این محور استوار است که آیا دیدگاه های اخلاقی دو مکتب رئالیسم و لیبرالیسم بر تنظیم و ‏برقراری مفاهیم عدالت و آزادی در منشور حقوق بشر همراه با ملاحظات اخلاقی بوده است؟ فرضیه پژوهش بر این است که دو مفهوم ‏عدالت و آزادی در منشور حقوق بشر برگرفته ازآراء اندیشمندان دو مکتب لیبرالیسم و رئالیسم است. این نوشتار بر آن است که با طرح دیدگاه ‏های دو مکتب مذکور، خاستگاه مفاهیم عدالت و آزادی در منشور حقوق بشر را تحلیل نماید. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، ‏کتابخانه ای و بررسی اطلاعات به شیوه توصیفی - تحلیلی بوده است. ‏
  نتیجه گیری
  حقوق بشر بین الملل جزئی از نظام های بین المللی است. حقوق بشر از زمان تصویب آن در سازمان ملل تحولات گوناگونی ‏را پشت سر گذاشته است. لیبرالیسم در واقع یکی از حامیان سرسخت حقوق بشر در میان مکاتب مختلف در تئوری روابط بین الملل است. ‏لیبرال ها حامی مفاهیم آزادی، برابری و فردیت و عقلانیت هستند و انسان را محور توجه قرار می دهند. برای لیبرال ها رفتار مهم تر از ‏گفتار است و باید امیال واقعی انسان ها مورد احترام قرار گیرد. برای لیبرال ها تعهد به آزادی و برابری از مهم ترین ارزش هاست. ‏
  کلیدواژگان: اخلاق، رئالیسم، لیبرالیسم، عدالت، آزادی
 • سعید کیان پور *، سپیده عظیمی، رویا تولایی صفحات 22-29
   
  زمینه
  تضمین حقوق مالکیت، آزادی جریان های اقتصادی و اخلاق مداری را افزایش می دهد و مانع بروز مخاطرات اخلاقی در جامعه می ‏شود. به منظور رسیدن به توسعه، لزوم توجه به احیا و آماده سازی بسترهای لازم اعم از نظام قضایی و اقتصادی برای احقاق حق که از نبود ‏اخلاق اقتصادی سرچشمه می گیرد احساس می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مخاطرات اخلاقی و حقوق مالکیت است. ‏
  روش
  روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد بررسی شامل تمام کشورهای دارای رتبه بندی حقوق ‏مالکیت است که به عنوان نمونه کشور ایران طی دوره 1395-1387 از طریق نمونه گیری غیرتصادفی هدفدار انتخاب شده است. ابزار ‏اندازه گیری، چک لیست های پر شده به وسیله داده های سازمان حقوق مالکیت بین المللی و موسسه بین المللی شفافیت هستند. جهت آزمون از سه روش لونبرگ- مارکاردت، ‏شبکه های بیزی و گرادیان مزدوج و تحلیل شبکه عصبی پرسپترون و هوش مصنوعی استفاده شده است. ‏
  یافته ها
  برازش مدل تحقیق که نشان دهنده رابطه بین مخاطرات اخلاقی و حقوق مالکیت است مورد تایید قرار گرفت. همچنین با استفاده ‏از آنالیز حساسیت مشخص شد حقوق مالکیت فکری، محیط حقوقی و سیاسی و حقوق مالکیت فیزیکی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر ‏مخاطرات اخلاقی دارند. ‏
  نتیجه گیری
  زمانی حقوق مالکیت تضمین می شود که چارچوبی در جامعه ایجاد گردد که مالکیت افراد را تضمین کند. در این شرایط هر ‏عاملی که از لحاظ نظری باعث شود تا‎ ‎حق مالکیت افراد نقض شود، می تواند ناقض حقوق مالکیت قلمداد شود و باعث بروز مخاطرات ‏اخلاقی گردد و ریسک پذیری را در جامعه افزایش دهد. ‏
  کلیدواژگان: شبکه عصبی، حقوق مالکیت، مخاطرات اخلاقی
 • سیروس اسدیان* ، وحیده رحیم زاده صفحات 30-37
  زمینه
  امروزه اخلاق حرفه ای همواره یکی از مباحث بسیار مهم در جامعه است که مورد توجه بسیاری از جمله نظام های آموزشی قرار ‏گرفته است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی انعکاس اخلاق حرفه ای در برنامه درسی رشته پرستاری در دوره کارشناسی ‏می باشد. ‏
  روش
  روش این پژوهش پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان سال های سوم و چهارم و پنجم کارشناسی رشته پرستاری ‏دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بود که تعداد آن ها 150 نفر بودند و نمونه آماری طبق جدول مورگان 108 نفر بود که با روش تصادفی ‏خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مربوط به این پژوهش از پرسشنامه محقق- ساخته استفاده شد. جهت تحلیل ‏داده ها از روش هایی همچون فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و آزمون های تی تک نمونه ای و رتبه بندی فریدمن استفاده شد. ‏
  یافته ها
  یافته های این تحقیق حاکی از آن است که در سطح خطای 05/0 =‏a‏ با توجه به این که مقدار معنی داری عدد 001/0 شده و ‏کمتر از 05/0 می باشد و نیز با توجه به مقدار ‏t‏ که همگی بیشتر از مقدار ‏t‏ جدول (96/1) شده است می توان ادعا کرد که فرض صفر رد ‏می شود. نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که مولفه وفاداری با میانگین 25/7 در بالاترین رتبه و برتری جویی و رقابت طلبی با میانگین ‏‏21/3 در پایین ترین رتبه قرار می گیرند. ‏
  نتیجه گیری
  از دیدگاه دانشجویان، اخلاق حرفه ای در برنامه درسی این رشته تا اندازه ای مطلوب انعکاس یافته است. همچنین در بین ‏مولفه های اخلاق حرفه ای مفهوم وفاداری، مسئولیت پذیری و صادق بودن بیشترین انعکاس را در برنامه درسی این رشته داشته است. ‏
  کلیدواژگان: برنامه درسی، اخلاق حرفه ای، پرستاری
 • فاطمه همتی، علی مه داد* صفحات 38-44
   
  زمینه
  عملکرد انطباقی به عنوان جدیدترین سازه در حوزه عملکرد و به عنوان نتیجه تغییرات سریع در دنیای کار مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه رهبری اخلاقی با عملکرد انطباقی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای انگیزش درونی انجام گردید.
  روش
  نوع پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان یک سازمان بزرگ وابسته به شهرداری تهران به تعداد832 نفر بودند که از میان آنها 270 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های رهبری اخلاقی، عملکرد انطباقی و انگیزش درونی بود و داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و الگوی معادلات ساختاری تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که رهبری اخلاقی با انگیزش درونی و عملکرد انطباقی و انگیزش درونی با عملکرد انطباقی دارای همبستگی مثبت و معنادار (01/0p<) می باشد. علاوه براین، نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که طی یک سلسله روابط زنجیره ای بین رهبری اخلاقی با انگیزش درونی (01/0 p<، 19/0 = β) و انگیزش درونی با عملکرد انطباقی (01/0 p<، 48/0 = β) رابطه معنادار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش بیانگر آن است که رهبری اخلاقی از طریق اثرگذاری بر انگیزش درونی سبب افزایش عملکرد انطباقی کارکنان می گردد.
  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، عملکرد انطباقی، انگیزش درونی
 • علیرضا عقیقی* صفحات 45-53
  زمینه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط ارزش‎های اخلاقی بر رضایت و وفاداری مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتارشهروندی سازمانی در شعب بانک تجارت شهرستان همدان انجام شده است.
  روش
  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق مشتریان بانک تجارت شهرستان همدان مشتمل بر35460 نفر بوده است. و براساس جدول مورگان تعداد 380 نفر به روش نمونه‎گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از چهار پرسشنامه استفاده شد، که روایی آن بر اساس روایی همگرا و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تایید گردیده است. و الگوی ارائه شده با استفاده از مدل‏سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند؛ ارزش‎های اخلاقی 83 درصد رفتارشهروندی سازمانی، ارزش‎های اخلاقی 68 درصد رضایت مشتریان، ارزش‎های اخلاقی 48 درصد وفاداری مشتریان، رفتارشهروندی سازمانی 25 درصد رضایت مشتریان و رفتارشهروندی سازمانی 26 درصد رضایت وفاداری مشتریان را پیش‎بینی می‎کنند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته‏های پژوهش، سازمان‏ها با ایجاد و تقویت رفتارهای اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی کمک شایانی در ارائه خدماتی بهتر و درنتیجه بهبود رضایت و وفاداری مشتریان می‎نمایند.
  کلیدواژگان: ارزش‎های اخلاقی، رفتار شهروندی سازمانی، رضایت مشتریان، وفاداری
 • محمد مهدی محبی *، حسن ریحانی همدانی صفحات 54-61
   
  زمینه
  امروزه دانشگاه ها مستلزم سبک جدیدی از رهبری هستند که از دید پیروان، فردی صادق، مورد اعتماد، منصف و با ملاحظه باشد که ‏بتواند میزان دلبستگی کارکنان و تناسب بین فرد- سازمان را جهت بهره وری دانشگاه به ارمغان آورد؛ بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی ‏رابطه هوش اخلاقی و رهبری اخلاقی با درگیری شغلی با نقش میانجی تناسب فرد-سازمان یگانگی فرد- سازمان‎ ‎بوده است. ‏
  روش
  روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا به تعداد ‏‏391 نفر تشکیل می دهند. براساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی، نمونه ای به حجم 178 آزمودنی ‏مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، چهار پرسشنامه هوش اخلاقی، رهبری اخلاقی، دلبستگی شغلی و یگانگی فرد – سازمان ‏بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. ‏
  یافته ها
  نتایج نشان داد از بین مولفه های هوش اخلاقی مولفه مسئولیت پذیری و از بین مولفه های رهبری اخلاقی بعد اعتماد، ‏پیش بینی یگانگی فرد- سازمان هستند. ‏
  نتیجه گیری
  از یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که بین هوش اخلاقی و رهبری اخلاقی با درگیری شغلی با نقش میانجی یگانگی ‏فرد-سازمان رابطه معناداری وجود دارد؛ بنابراین برای موسسات آموزش عالی و مدیران آموزشی مهم است که برای افزایش دلبستگی سرمایه ‏فکری و توانمندشان و کاهش غیبت و جابه جایی آنان به متغیرهای حیاتی هوش اخلاقی و رهبری اخلاقی و یگانگی فرد-سازمان توجه ‏کنند. ‏
  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، رهبری اخلاقی، یگانگی فرد- سازمان، درگیری شغلی
 • پیمان اکبری* ، محسن عظیمی، زهرا علیزاده صفحات 62-68
   
  زمینه
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه اخلاق حرفه‏ای، معنویت سازمانی و خلاقیت کارکنان در دانشگاه‏ پیام نور استان کرمانشاه بود.
  روش
  روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 380 نفر از کارکنان (اداری و علمی) دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه را شامل می‏شود که با استفاده از فرمول کوکران 191 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‏ها، پرسشنامه می‏باشد. روایی پرسشنامه به تایید 3 تن از استادان دانشگاه رسید و پایایی آن با آلفای کرونباخ برای اخلاق حرفه‏ای، معنویت سازمانی و خلاقیت کارکنان به ترتیب (87/0، 88/0 و 86/0) می‏باشد. روش تجزیه و تحلیل داده‏ها، رگرسیون خطی و گام به گام با استفاده از SPSS و معادلات ساختاری با استفاده از Amos است.
  یافته‏ها: نتایج حاصل از رگرسیون خطی و گام به گام در سطح 95% نشان داد که اخلاق حرفه‏ای با متغیرهای معنویت سازمانی (534/0) ، خلاقیت کارکنان (457/0) و معنویت سازمانی با خلاقیت کارکنان (545/0) رابطه مثبت و معنی‏داری دارد. از سوی دیگر، نتایج بررسی‏ها نشان داد که معنویت سازمانی در رابطه با اخلاق حرفه‏ای و خلاقیت کارکنان دارای نقش میانجی (579/0) می‏باشد. در این پژوهش، جهت آزمون مدل مفهومی پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده شد که نتایج حاکی از برازش (03/0 = RMSEA و 97/0=CFI) مطلوب مدل بود و به همین دلیل به‏عنوان مدل تجربی ارایه شده است.
  نتیجه‏گیری: دانشگاه باید برای افزایش خلاقیت کارکنان به نقش اخلاق حرفه‏ای و معنویت سازمانی توجه شایانی داشته باشد.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، معنویت سازمانی، خلاقیت کارکنان
 • زینب فریدونی، الهه برزگر* صفحات 69-76
   
  زمینه
  علیرغم سرمایه گذاری هایی که در سراسر جهان در زمینه ابزارهای تشخیص تقلب انجام می شود، تحقیقات همواره افشاگران را به عنوان مهم ترین منبع تشخیص تقلب شناخته اند. در سال های اخیر سازمان ها به منظور حفاظت از افشاکنندگان، استراتژی های نظارتی به کار گرفته اند. یکی از این استراتژی ها، ایجاد مشوق های مالی است. در این پژوهش تلاش می شود رابطه مشوق های مالی در ایجاد تمایل به افشاگری و نقش جدیت بر این مشوق ها، در حسابداران و حسابرسان بررسی شود.
  روش
  این پژوهش به لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری آن، حسابداران و حسابرسان شاغل در شهر شیراز هستند که با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر به شیوه تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بر وجود رابطه مستقیم بین مشوق مالی و تمایل به افشاگری دلالت دارد. بر اساس این یافته ها، جدیت، باعث افزایش تمایل افراد به افشاگری می شود، اما نقش مشوق مالی را تحت تاثیر قرار داده و اثر آن را تعدیل می کند.
  نتیجه گیری
  مشوق مالی، تمایل افراد را برای افشای عمل غیراخلاقی افزایش می دهد. لیکن نقش آن درصورتی که عمل جدی باشد کمرنگ می شود. به منظور اثربخشی کنترل های داخلی، باید توجه داشت که مشوق های مالی در همه موارد اثرگذار نیست، بلکه زمانی مفید است که اعمال غیراخلاقی جدی نباشد. زیرا افراد در برخورد با موضوعات جدی، بدون مشوق مالی، اعمال غیراخلاقی را گزارش می کنند.
  کلیدواژگان: افشای اعمال غیراخلاقی، جدیت، مشوق مالی
 • سمیه پورحسن* صفحات 77-85
   
  زمینه
  سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و اخلاق حرفه ای به عنوان یکی از مزیتهای اساسی در دست یابی به موفقیت در سازمانها محسوب ‏می شوند. هدف پژوهش حاضر مدل سازی رابطه بین سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و اخلاق حرفه ای در شرکتهای بازرگانی با تاکید بر ‏صنایع غذایی می باشد. ‏
  روش
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی- همبستگی است. ‏‎ ‎جامعه آماری شامل شرکتهای فعال در حوزه صنایع غذایی بودند. در این ‏پژوهش تعداد 384 نفر از مدیران و کارمندان این شرکتها به عنوان نمونه انتخاب گردیده و روش نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی ‏طبقه ای و فرمول کوکران انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه سرمایه اجتماعی مدل ناهاپیت و گوشال، پرسشنامه ‏سرمایه فرهنگی بوردیو و پرسشنامه اخلاق حرفه ای کرستن و همکاران بوده است. بعد از جمع آوری داده ها از پرسشنامه های فوق الذکر، آنها ‏کدگذاری شده‎ ‎و با استفاده از روش رگرسیون تحلیل شدند. در نهایت مدل پژوهشی با استفاده از تحلیل عاملی تایید گردید.
  یافته ها
  نتایج تجزیه و تحلیل روش آماری رگرسیون نشان داد که بعد ساختاری سرمایه اجتماعی 73 درصد، بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی ‏‏92 درصد، بعد شناختی سرمایه اجتماعی 93 درصد، سرمایه فرهنگی تجسم یافته 94 درصد، سرمایه فرهنگی عینی 96 درصد و سرمایه ‏فرهنگی نهادی 89 درصد از واریانس اخلاق حرفه ای را پیش بینی می کنند و مجموع 6 متغیری که در الگو وارد شده اند به میزان 89 درصد ‏میزان اخلاق حرفه ای را در نمونه مورد بررسی پیش بینی کردند. ‏
  نتیجه گیری
  در نهایت بررسی نتایج رابطه بین متغیرها نشان داد که مدل مورد نظر در جامعه مورد پژوهش از برازش خوبی برخوردار بوده است. ‏
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، صنایع غذایی
 • امیر غفوریان شاگردی، معصومه عرب شاهی، مرتضی غیور*، علی پورنگ، محمود رجب زاده صفحات 86-94
   
  زمینه
  برای آنکه سازمان‏ها در محیط‏های متغیر موضع رقابتی خود را حفظ کنند، کیفیت عامل حیاتی محسوب می‏شود و اولین قدم برای ‏رقابتی بودن بنگاه‏ها در ارتقای کیفیت خدمات باشد. از این‏رو، این مقاله سعی دارد تا‎ ‎تاثیر هوش اخلاقی بر کیفیت خدمات ارائه شده با وجود ‏متغیر میانجی تعهد سازمانی در مدیریت مخابرات شهرستان مشهد را بررسی نماید. ‏
  روش
  پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی است و از نظر روش جمع‏آوری اطلاعات و نتیجه‏گیری از نوع توصیفی ‎ ‎همبستگی ‏است. جامعه آماری این پژوهش را 236 نفر از کارکنان مدیریت مخابرات شهرستان مشهد تشکیل می‏دهند که 146 نفر به عنوان نمونه ‏آماری با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای متناسب با حجم جامعه جهت مطالعه انتخاب شدند‎. ‎‏ برای گردآوری داده‏های پژوهش ‏از سه پرسشنامه هوش اخلاقی، تعهد سازمانی و کیفیت خدمات ارائه‏شده استفاده شد. در این پژوهش داده‏ها با استفاده از آزمون های ‏همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تاییدی و مدل‏سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و جهت تحلیل داده‏ها و آزمون ‏فرضیه های پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی (‏PLS‏) توسط نرم افزار ‏Smart PLS‏ استفاده شده است. ‏
  یافته ها
  یافته ها بیانگر آن است که از میان مولفه‏های هوش اخلاقی، تاثیر بخشش بر کیفیت خدمات مورد تایید قرار نگرفت. در نهایت نیز ‏مشخص شد که ابعاد تعهد سازمانی شامل تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری رابطه میان هوش اخلاقی و کیفیت خدمات ارائه شده ‏را میانجی‏گری می‏کند. ‏
  نتیجه گیری
  هوش اخلاقی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم با در نظر گرفتن نقش میانجی تعهد سازمانی بر کیفیت ‏خدمات ارائه شده تاثیر مثبت و معناداری دارد‎. ‎
  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، کیفیت خدمات، تعهد سازمانی
 • رحیم شیرازی، حسن قلاوندی* صفحات 95-102
   
  زمینه
  سبک رهبری اشتراکی یکی از متغیرهای مهم سازمانی است که بر تعهد سازمانی کارکنان اثر می گذارد. این پژوهش با هدف تبیین ‏رابطه بین رهبری اشتراکی و تعهد به عنوان یک اصل اخلاقی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه انجام شده است. ‏
  روش
  با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 183 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه با توجه به دانشکده محل خدمت به ‏صورت طبقه ای متناسب با حجم به طور تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد رهبری اشتراکی ‏و تعهد سازمانی استفاده شد. داده های پژوهش پس از جمع آوری براساس فرضیه های پژوهش، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ‏تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. ‏
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 1- بین رهبری اشتراکی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. 2 – مولفه های رهبری اشتراکی ‏‏ (رهبری تحولی، رهبری تبادلی، رهبری توانمندسازی فردی و گروهی) می توانند به طور مثبت و معنی دار ابعاد تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، ‏تعهد مستمر و تعهد هنجاری) را پیش بینی کنند. ‏
  نتیجه گیری
  به کارگیری سبک رهبری اشتراکی باعث افزایش تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی می شود. ‏
  کلیدواژگان: رهبری اشتراکی، تعهد سازمانی، اخلاق
 • نسرین عزیزیان کهن* ، ماهرخ دهقانی، گوهر نصرتی صفحات 103-109
   
  زمینه
  هدف این پژوهش تحلیل نقش میانجی امید به تحصیل در رابطه بین اخلاق حرفه‏ای تدریس و عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی بود.
  روش
  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی (207 نفر) دانشگاه محقق اردبیلی بود که با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری در دسترس 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‏ها از پرسشنامه اخلاق حرفه‏ای تدریس، امید به تحصیل و عملکرد تحصیلی استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تایید اساتید صاحب نظر قرار گرفته و پایایی آنها به ترتیب 88/0، 85/0، 78/0 به دست آمد. روش تجزیه و تحلیل داده ها ضریب همبستگی پیرسون و روش معادلات ساختاری بود که در تحلیل از نرم افزارهایSPSS 22 و LISREL 8. 8‎‏‏ استفاده شد.
  یافته‏ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد ارتباط اخلاق حرفه‏ای تدریس با امید به تحصیل و عملکرد تحصیلی معنی دار بوده و به ترتیب با بتای 53/0 و 36/0 اثر مستقیم دارد، همچنین ارتباط امید به تحصیل با عملکرد تحصیلی معنی دار بوده و با بتای 47/0 اثر مستقیم دارد. نقش واسطه ای امید به تحصیل در رابطه اخلاق حرفه ای تدریس و عملکرد تحصیلی نیز با بتای 16/0 معنی دار بود.
  نتیجه‏گیری: بنابراین می توان گفت که اخلاق حرفه‏ای تدریس و امید به تحصیل از متغیرهای مهم و مرتبط با عملکرد تحصیلی دانشجویان می باشد.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای تدریس، امید به تحصیل، عملکرد تحصیلی
 • عادل زاهد بابلان*، رامین غریب زاده ، حسین نصرآبادی، شیما غریب زاده صفحات 110-116
  زمینه
  ازآنجایی که مدیران مسئولیت های فراوانی در مدارس دارند شاید بزرگترین مسئولیت آنها را می توان در ایجاد اشتیاق در معلمان و ایجاد فضای مناسب برای آنان دانست. از زمان معرفی فضای اخلاق سازمانی تحقیقات اندکی در مورد متغیر مذکور با سایر ماغیرها انجام شده است بنابراین پژوهش حاضر به تبیین نقش اخلاق حرفه ای در اشتیاق شغلی معلمان با میانجی گری هویت سازمانی می پردازد.
  روش
  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس شهرستان اردبیل (تعداد کل 5750 نفر) می باشد که از این میان براساس جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 360 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز از سه پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از آزمون های تحلیل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی مرحله اول و دوم و ضرایب استاندارد در نرم افزارهای آماری SPSS و Lisrel استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که همه روابط بین متغیرها و سازه ها معنی دار بوده و تایید می شوند و روابط ساختاری متغیرها از مقدار معناداری سطح خطای 05/0، 96/1 بیشتر است.
  نتیجه گیری
  تحلیل یافته های بخش ساختاری مدل نشان می دهد اخلاق حرفه ای با ضرایب مسیر بالایی که با متغیر هویت سازمانی دارد، می تواند به طور غیرمستقیم عاملی موثر و قدرتمند برای بالا بردن اشتیاق شغلی معلمان در مدارس محسوب شود.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، هویت سازمانی، اشتیاق شغلی
 • محمد ضیاءالدینی*، محمدرضا مرادی شهر بابک صفحات 117-124
  زمینه

  ‏‎ ‎امروزه، با پیچیده تر‎ ‎شدن‎ ‎سازمان ها‎ ‎و نگرش های جدید نسبت به توانمندی های کارکنان، نقش انطباق پذیری و مشارکت ‏سازمانی در افزایش بهره وری و اثربخشی سازمان، آشکار شده است، و با توجه به اهمیت‎ ‎احساسات مثبت در ارتقاء سازمانها، مدیران باید ‏در ایجاد جو کاری اخلاقی و مشارکت کارکنان،‎ ‎توجه بیشتری نمایند. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین مشارکت و انطباق پذیری ‏سازمانی با اثربخشی سازمانی با توجه به نقش میانجی اخلاق سازمانی است. ‏

  روش

  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه ‏ولیعصر (عج) رفسنجان 270 نفر بودند که نمونه تحقیق 159 نفراز این افراد، با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گرد‏آوری داده ها: چهار پرسشنامه مشارکت سازمانی، انطباق پذیری سازمانی، اخلاق سازمانی و اثربخشی سازمانی می باشند. برای تحلیل داده‎ ‎ ها ‏از نرم افزارSPSS ‎ جهت تعیین ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل نقش متغیر میانجی استفاده شد‎. ‎

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین مشارکت سازمانی و انطباق پذیری سازمانی با‎ اثربخشی سازمانی و اخلاق ‏سازمانی می باشد، نقش میانجی اخلاق سازمانی در رابطه بین مشارکت و انطباق پذیری سازمانی با اثربخشی سازمانی معنی دار است.

  نتیجه گیری

  ‏‎ ‎نتایج این پژوهش حاکی از آن است،که مشارکت سازمانی و انطباق پذیری سازمانی و اخلاق سازمانی عوامل پیش‎بینی ‏کننده خوبی برای اثربخشی سازمانی‎ ‎می باشند و بایستی زمینه های تقویت آنها را در سازمان فراهم کرد.

  کلیدواژگان: مشارکت سازمانی، انطباق پذیری سازمانی، اثربخشی سازمانی، اخلاق سازمانی
 • سهیلا احمدی*، محمد حسنی ، میرنجف موسوی صفحات 125-132
   
  زمینه
  بیشترین یادگیری از طریق آموزش رسمی در مدارس اتفاق می افتد و سیستم های اثربخش مدارس نیازمند ترکیب صحیحی از منابع و تسهیلات آموزشی مناسب، جهت گیری اخلاقی جو مدرسه و دانش آموزانی که آماده یادگیری هستند می باشند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش جو اخلاقی بر حس تعلق به مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شد.
  روش
  روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمام دانش آموزانی بود که در سال تحصیلی1395-1394 در دبیرستانهای متوسطه نظری دوره دوم ارومیه مشغول به تحصیل بود. با روش طبقه ای نسبی 1003 دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد جو اخلاقی و حس تعلق به مدرسه جمع آوری شد. برای آزمون مدل مفهومی از روش تحلیل مسیر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مولفه های جواخلاقی با حس تعلق به مدرسه ارتباط مستقیم و مثبت دارند. همچنین، مولفه های جو اخلاقی از طریق حس تعلق به مدرسه با پیشرفت تحصیلی رابطه غیرمستقیم و مثبت دارند. می توان نتیجه گیری کرد که هرگونه بهبود در جو اخلاقی مدرسه می تواند با بهبود حس تعلق در مدرسه و پیشرفت تحصیلی همراه باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش حاکی از آن است که جو اخلاقی به طور مستقیم باعث ارتقای حس تعلق به مدرسه در دانش آموزان می شود. همچنین جو اخلاقی به طور غیرمستقیم موجب بالا رفتن پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود.
  کلیدواژگان: جو اخلاقی، حس تعلق به مدرسه، پیشرفت تحصیلی
 • علی داودی، عبدالحمید هوشمندی* صفحات 133-139
   
  زمینه
  بررسی عوامل موثر بر رفتار حسابرسان لازم و ضروری است. عوامل متعددی بر رفتار حسابرس تاثیر دارد. وضعیت اخلاقی ‏حسابرسان یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفتار حسابرسان است. هدف این پ‍ژوهش، بررسی رابطه استدلال اخلاقی حسابرسان و سایر رفتارهای غیرعادی آنان است. ‏درهمین راستا، مساله پژوهش این آیا رفتارهای غیرعادی حسابرسان با استدلال اخلاقی رابطه دارد یا خیر؟ ‏
  روش
  جهت جمع آوری داده ها به منظور آزمون فرضیه ها با توجه به موضوع پژوهش از روش پژوهش های پیمایشی استفاده می شود. جامعه و ‏نمونه آماری پژوهش را حسابرسان ارشد شاغل در موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی تشکیل می دهند. اعضای نمونه آماری این پژوهش به روش ‏نمونه گیری غیرتصادفی ساده (در دسترس) انتخاب شدند. رایج ترین شیوه گردآوری داده ها در پژوهش های پیمایشی، مصاحبه شخصی و ‏استفاده از پرسش نامه است که در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از 3 پرسش نامه که حاوی سوال های عمومی و تخصصی استفاده شده ‏است. به منظور آزمون فرضیه های این پژوهش از تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک چندگانه استفاده شد. ‏
  یافته ها
  تحلیل نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که در سطح کلیه فرضیه های فرعی و نیز فرضیه اصلی رابطه معناداری بین موقعیت ‏اخلاقی با سایر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی وجود ندارد، همچنین، یافته های پژوهش حاکی از این بود که نسبیت گرایی و آرمان گرایی ‏بابررسی ضعیف مدارک صاحبکار، پذیرش توضیح های ضعیف صاحبکار، کم کاری حسابرس در کار حسابرسی و کوتاهی در جستجوی استاندارد ‏حسابداری مورد نیاز رابطه ندارد. ‏
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که در سطوح کلیه فرضیه ها، رابطه معناداری بین وضعیت استدلال اخلاقی حسابرسان و سایر ‏رفتارهای غیرعادی آنان وجود ندارد. ‏
  کلیدواژگان: استدلال اخلاقی، کم کاری حسابرس، استاندارد حسابداری
 • جمال محمدی، علی خوزین* صفحات 140-144
  زمینه
  امروزه زبان‎ ‎گزارشگری‎ ‎مالی توسعه پذیر، به عنوان‎ ‎ابزاری‎ ‎کارا، در تهیه و‎ ‎ارائه صورت های مالی به کار می رود. پژوهش حاضر به بررسی ‏نقش به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (‏XBRL‏) توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در رعایت اخلاق ‏حرفه ای می پردازد. ‏
  روش
  پژوهش حاضر در زمره پژوهش های پس رویدادی است. جامعه آماری شامل، مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ‏تهران، و حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است که از میان آنها 140 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب ‏شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. به منظور تجزیه وتحلیل آماری داده های پژوهش، از آزمون دوجمله ای و آزمون ‏t و آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای و آزمون کولموگروف- اسمیرنف استفاده شده است. ‏
  یافته ها
  یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (‏XBRL‏) توسط شرکت های پذیرفته شده ‏در بورس اوراق بهادار تهران، در رعایت اخلاق حرفه ای تاثیر دارد.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که هنوز پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (‏XBRL‏) در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار ‏تهران صورت نپذیرفته است، لذا به کارگیری این زبان گزارشگری مالی توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می ‏تواند در رعایت آیین رفتار و اخلاق حرفه ای، در راستای شفاف سازی و ارائه صحیح و منصفانه اطلاعات صورت های مالی، مفید و موثر واقع شود. ‏
  کلیدواژگان: زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر ( XBRL )، اخلاق، اخلاق حرفه ای
 • حسین رحیمی کلور ، رضا کاظم زاده* صفحات 145-149
  زمینه
  امنیت شغلی به فاکتورهای اقتصادی، موقعیت تجاری و مهارت های شخصی فردشاغل مرتبط است. از این روی،‏هدف این پژوهش ارزیابی رابطه بین مولفه های تاثیرگذار بر ناامنی شغلی با رفتاراخلاقی کارکنان می باشد. ‏
  روش
  پژوهش پیش رو از نوع توصیفی- همبستگی و کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان بانک مهر اقتصاد شهر تبریز در سال 97 به تعداد 320 نفر بود. بنابراین با استفاده از جدول مورگان، تعداد 175 نفر از ‏کارکنان با نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از 4 پرسشنامه استاندارد استفاده شد. و در نهایت داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزارهای ‎Spss‎ نسخه 21 و ‏Smart-PLS‏ مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد بین رفتارهای اخلاقی کارکنان با رضایت شغلی آنهارابطه مثبتی وجود دارد و بین خستگی عاطفی با فرسودگی شغلی رابطه وجود ‏دارد. ‏
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گرفت که رفتارهای اخلاقی کارکنان در سازمان باعث افزایش کارآیی و رضایت شغلی و اثربخشی آنان می شود. بنابراین برای ‏بهبود و افزایش رفتارهای اخلاقی کارکنان در سازمان ها پیشنهاد می گردد رفتارهای اخلاقی به عنوان یک اصل مهم و ضروری در محیط کار نهادینه گردد و ‏سایرین نیز تشویق به انجام رفتارهای اخلاقی گردند. ‏
  کلیدواژگان: ناامنی شغلی، رفتار اخلاقی کارکنان، رضایت شغلی، خستگی عاطفی
|
 • Dr Hamed Hayati* Pages 1-7
   
  Background
  Observing human's status, arise reverence and maintaining morals for him. Looking ‎after human's right base on moral advices originates from Islamic instructions which has been a ‎significant factor in the process of shaping Iran architecture and has always been effective in ‎nature of traditional buildings and its process of development. The present paper asks this ‎question: how is the representation of moral advices rotted from Islamic instructions in the ‎architecture of traditional houses? In answer to this question, houses with characteristics of ‎traditional and architectural oeuvre which are in hot and dry climate have been selected as ‎research samples. In this paper moral advices are in position of independent variable which ‎operates on skeletal structure of the house as a dependent variable. ‎
  Conclusion
  Results demonstrate moral advices in the architecture of traditional ‎houses were highly regarded and it was represented as observing privacy and confidentiality, ‎not having eyesight-within the house, importance of hospitality, goodness of being in ‎neighborhood, neighborhood's rights, prodigality avoidance and regarding frugality.‎  
  Keywords: Keywords: Ethics, Islamic instruction, Architecture, Traditional house, Confidentiality
 • Dr Mohammad Baghwer Arayesh* Pages 8-14
   
  Background
  Cooperatives as distinct forms of business rely upon members to work together ‎towards collective goals. Trust is the heart of an agricultural cooperative‏.‏‎ Ethics provides ‎the foundation for trust that must be present for cooperation to occur. This study explains ‎why ethics is important to the success of cooperatives and what boards of directors and ‎managers can do to strengthen it. Emphasis upon ethical business conduct may help ‎distinguish cooperatives from other types of business while at the same time reinforcing ‎membership commitment and loyalty. This study considers the challenges and ‎solutions of professional ethics in the agricultural cooperatives. ‎
  Conclusion
  Extreme pressure on managers to obtain higher savings with lower prices, run ‎the cooperative like a private business by the number of managers, the large number of ‎competitors and the lack of customer, the increasing complexity in the market and the ‎number of cooperatives, requirement of restructuring the agricultural sector and reducing the ‎profitability of farms are the most important causes and stimulus of unethical behavior in the ‎management of agricultural cooperatives. The majority of agricultural cooperatives faced ‎with Immoral challenges such as shirking responsibilities, business dealing with relatives, ‎friends, sales incentives, pricing, illegal business practice. Ethical management, issue ‎identification, values clarification, effective decision making, organizational supports and ‎commitment are the most important ethical organizational activities to improve ethical ‎processes in the agricultural cooperatives. ‎
  Keywords: Professional ethics, Agricultural cooperatives, Ethical reinforcement, Ethical ‎challenges
 • Faezeh Mayeli* Pages 15-21
   
  Background
  Current study Look into ethical considerations in association with concepts of justice and freedom from the perspective of realism and liberalism in the human rights charter. From a long time ago achieve freedom and justice and determine their limits was one of the most important moral and intellectual concerns of human; but after second world war governments, nations and thinkers paid special attention to human rights, freedom and justice. Question of current study is based on this whether two school views have been accompanied with ethical considerations to set up freedom and justice in human rights charter. The research hypothesis is that concepts of freedom and justice in human rights charter is derived from the thoughts of liberalism and realism. In this research were analyzed two views of the two schools. Information gathering method and check them in current study has been library and descriptive and analytical.
  Conclusion
  International human rights are part of international systems. Human rights have undergone various developments since its adoption by the United Nations. Liberalism is one of the ruthless advocates of human rights among various schools in the theory of international relations. Liberals advocate the concepts of freedom, equality, individuality and rationality, and focus on humanity. For liberals, behavior is more important than speech, and true human desires must be respected. For liberals, commitment to freedom and equality is one of the most important values.
  Keywords: Ethics, Realism, Liberalism, Justice, Freedom
 • Saeed Kianpour* Pages 22-29
   
  Background
  Guarantee of property rights increases economic freedom and prevent moral ‎hazards in the community. In order to achieve development‏, ‏it is seriously felt paying attention ‎to restoration and preparation of necessary substrates including justice system and economic ‎which leads from lack of economic ethics‏.‏‎ The purpose of this study is to investigate the ‎relationship between moral hazard and property rights.‎
  Method
  The research method is descriptive -correlation. The statistical population of the ‎study consists of all countries with a ranking of property rights; Iran was selected as an ‎example during the period of 2008-2016 through targeted non-random sampling. ‎Measurement tool‏ ‏was data from the international property rights organization and the ‎international transparency institute. Data were analyzed by the Levenberg-Markardt ‎method, Bayesian and conjugate gradient networks and neural network analysis of perceptron ‎and artificial intelligence.‎
  Results
  The fitting of a research model‏ ‏has been approved that the relationship between ‎moral hazard and property rights‏.‏‎ Also, using sensitivity analysis, intellectual property rights, ‎legal and political environment, and physical property rights respectively have the greatest ‎impact on moral hazard.‎
  Conclusion
  When property rights are guaranteed to create a framework in society which ‎ensures the people property, in these circumstances, any factor that is theoretically cause the ‎individual property rights should be violated or that the expectation of people affected by the ‎decline in confidence reduce to the economic activity of desire to contract may interpreted ‎considered to violate property rights and cause moral hazard and risk taking on the increase
  Keywords: Relationship between Property Rights, Moral Hazard
 • Dr Sirous Asadian* Pages 30-37
   
  Background
  Today, ethics is always one of the most important issues in the community that ‎is attended by many educational systems in the world. So the main ‎purpose of this research is reflecting of the professional ethics in undergraduate nursing ‎curriculum.‎
  Method
  This research method is survey. The Statistical population includes third, fourth and ‎fifth years of undergraduate nursing students of Islamic Azad University of Tabriz branch that ‎they were 150 students and according to Morgan table the sample size was 108 students ‎which are selected via randomly multi-stage cluster sampling. Data are collected in regard to ‎self-made questionnaires. In order to analyze variables in descriptive statistics indicators like ‎frequency, mean standard deviation and pie chart as well as in referential statistics one sample ‎t-test and Friedman ranking are applied.‎
  Results
  The findings showed that at the level of statistical error 0/05 and given the significant ‎amount (0/001) and that is less than 0/05, and also considering that all are greater than t ‎table (1/96), it could be argued that the null hypothesis is rejected. Friedman test results showed ‎that loyalty component with an average of 7/25 is in the highest rank and desire for excellence ‎and competitiveness with an average of 3/21 is in the lowest rank.‎
  Conclusion
  From the view of students, professional ethics in the nursing curriculum has ‎reflected relatively favorable. Also, the elements of professional ethics like as loyalty, ‎responsibility and honesty is most reflected in the nursing curriculum.‎
  Keywords: Curriculum, Professional ethics, Nursing
 • Dr Ali Mahdad* Pages 38-44
   
  Background
  Adaptive performance as the newest concept in the field of performance and as a ‎result of rapid changes in the world of work is of special interest.‎‏ ‏‎Accordingly, the purpose of ‎this research was to study the relationship between ethical leadership and adaptive performance ‎with considering the mediating role of intrinsic motivation.‎
  Method
  the study is a descriptive-correlation research. The study population includes all employees of a large organization affiliated to ‎Tehran Municipality with 832 employees, in the spring of 2017, among them, 270 were selected ‎through convenience sampling. Data accumulated by questionnaires and were analyzed using ‎Pearson correlation coefficient and Structural Equation Modeling (SEM).‎
  Results
  Results show that there are positive significant relationship between ethical ‎leadership with intrinsic motivation and adaptive performance and also between intrinsic ‎motivation with adaptive performance (P‏>‏‎0/01). In addition, the functioning of the structural ‎equations showed significant relationship in a series of chain relations between ethical ‎leadership with intrinsic motivation (β=0.19, P<0.01) and intrinsic motivation with adaptive ‎‎(β=0.48, P<0.01).
  Conclusion
  The results of this study suggest that adaptive performance could be increased ‎through ethical leadership and intrinsic motivation. ‎
  Keywords: Ethical leadership, Adaptive performance, Intrinsic motivation
 • Dr Alireza Hghighi* Pages 45-53
   
  Background
  The purpose of this study is to investigate the relationship between ethical values ‎on customer’s satisfaction and customer loyalty with the emphasis on the mediating role of ‎organizational citizenship behavior in branches of TEJARAT Bank city of Hamedan. ‎
  Method
  The present study was a descriptive-correlation research. The statistical population of this research ‎includes 35460 of customer branches of TEJARAT Bank city of Hamadan. The sample size includes 380 ‎people based on Morgan table using simple random sampling method. For collecting data, four ‎questionnaires were used and the proposed model was analyzed using structural equations ‎modeling.‎
  Results
  The results of structural equation modeling showed that ethical values predict 83% of ‎organizational citizenship behavior, ethical values predict 68% of customer satisfaction, ethical ‎values predict 48% customer loyalty, organizational citizenship behavior predict 25% customer satisfaction ‎and organizational citizenship behavior predict 26 % of customer loyalty. ‎
  Conclusion
  Organizations by creating and strengthening ethical behaviors and organizational ‎citizenship behavior help to provide better services and thus improve customer ‎satisfaction and loyalty.‎
  Keywords: Ethical values, Organizational-citizenship behavior, Customer satisfaction, Loyalty
 • Dr Mohammadmehdi Mohebi* Pages 54-61
   
  Background
  Today, universities for maintaining their human resources as a capable ‎intellectual capital require a new form of leadership which is an honest, trustworthy, fair and ‎thoughtful in the sight of its crew so that he can increase ‎the level of interest among employees and retrofit the individual-organization relationship ‎toward the efficiency of the organization. Therefore, the purpose of research is to investigate ‎the effect of ethical intelligence and ethical leadership on job involvement with mediating role ‎of person-organizational proportionality and individual-organization uniqueness. ‎
  Method
  Research method is descriptive-correlation. Statistical population includes the entire ‎faculty members of Bu Ali University which are 391 in number. Sample size is based on ‎Cochran formula and is calculated by using stratified random sampling method (n=178). Data were gathered by four questionnaires. Data were analyzed by Pearson Correlation and structural equation model.
  Results
  Findings show that among ethical intelligence factors, responsibility and among ethical leadership factors, trustfulness is the predictor of organization-individual uniqueness
  Conclusion
  There is a significant relationship ‎between ethical intelligence and ethical leadership with mediating role of organization-‎individual uniqueness. Therefore, it is important for higher education institutions and ‎educational managers to pay attention to the critical variables “ethical intelligence”, “ethical ‎leadership” and “organization-individual uniqueness” in order to increase intellectual capital ‎interest and their empowerment, absence reduction and their relocating.
  Keywords: Ethical intelligence, Ethical leadership, Organization-individual uniqueness, Job ‎involvement
 • Payman Akbari* Pages 62-68
   
  Background
  Professional ethics has had an important role in the world and organizations. The purpose of this study was to investigate the relationship between ‎professional ethics, organizational spirituality and creativity among staffs of Payam-e-Noor University ‎of Kermanshah.‎
  Method
  The research method is descriptive survey. The statistical population of this ‎research consists of 380 employees (administrative and scientific) of Payam-e-Noor ‎University of Kermanshah which 191 people were selected using Cochran formula. The data ‎collection tool is a questionnaire. Validity of the questionnaire was confirmed by 3 faculty ‎members, and its reliability with Cronbach's alpha for professional ethics, organizational ‎spirituality and creativity of staff was 87%, 88% and 86%, respectively.‎ Data were analyzed by linear regression and structural equation.
  Results
  The results of linear regression and step-by-step regression at the level of 95% ‎indicated that professional ethics with organizational spirituality variables (0.534) and ‎creativity of employees (0.445) and organizational spirituality with creativity of employees ‎‎(0.545) have a positive and significant relationship. On the other hand, the results of the ‎research showed that organizational spirituality is related to professional ethics and ‎creativity of mediators (0.579). In this research, a structural equation model was used to test ‎the conceptual model of the research. The results indicate that the fitting (RMSEA = 0.03 ‎and CFI = 0.97) was desirable for the model and therefore presented as an empirical model.‎
  Conclusion
  The University should pay close attention to the role of professional ethics and ‎organizational spirituality in increasing creativity
  Keywords: Professional ethics, Organizational spirituality, Staff creativity
 • Dr Elaheh Barzegar* Pages 69-76
   
  Background
  Despite the investments that done regarding fraud detection processes and tools ‎around the world, research has recognized whistleblowers as an important source of fraud ‎detection. Various regulatory strategies have been employed recently in corporations in order ‎to protect the whistleblowers. One of these strategies is providing financial incentives. This ‎study is an attempt to investigate the role of financial incentives‏ ‏and seriousness in motivating ‎the accountants and auditors to expose unethical issues. ‎
  Method
  This is an applied research in terms of goal and a descriptive-correlation research in terms of ‎nature. The study population includes accountants and auditors in Shiraz and the sample was ‎selected using Cochran formula. The data collected with questionnaire and analyzed using ‎regression method.‎
  Results
  The results showed that there is a direct relationship between financial incentives and ‎whistle blowing intentions. Based on results, seriousness of an unethical action increases ‎whistle blowing intentions but affects the role of financial incentives and adjusts its effects.‎
  Conclusion
  Financial incentives‎‏ ‏increase people's tendency to expose unethical actions. ‎However, the role of these incentives becomes less important when the unethical action is ‎considered serious. Therefore, to enhance the effectiveness of internal controls, we should note ‎that financial incentives are not effective in all cases; they are effective when the unethical ‎actions are less serious. The reason is that the people dealing with serious issues would report ‎unethical acts without financial incentive.‎
  Keywords: Whistle blowing, Seriousness, Financial incentive ‎
 • Somayeh Pourhasan* Pages 77-85
   
  Background
  The social capital, cultural capital and professional ethics are accounted as the ‎essential advantages in achieving success in the organizations. The purpose of this study is to ‎model the relationship between social capital, cultural capital and professional ethics in the ‎commercial companies with an emphasis on the food industry.‎
  Method
  The present research is an applied and descriptive-correlation research. The ‎statistical population consists of active companies in the food industry. 384 managers and ‎employees were selected as samples using stratified random sampling method and Cochran ‎formula. The instrument for collecting information in this research was Social Capital ‎Inventory of Nahapit and Ghashal, Bourdieu Cultural Capital Inventory and the Professional ‎Ethics Inventory of Kreston et al. After collecting the data from the aforementioned ‎questionnaires it was coded and using from analyzed regression method. Finally, the research ‎model was confirmed using factor analysis.‎
  Results
  The results of analysis showed that the structural ‎dimension of social capital, the relation dimension of social capital, the cognitive dimension of ‎social capital, the embodied cultural capital, the objective cultural capital, and the ‎institutionalized cultural capital predict the professional ethics variance by 73%, 92%, 93%, ‎‎94%, 965 and 89%, respectively. The total of 6 variables included in the model predict 89% of ‎the amount of professional ethics in the sample
  Conclusion
  Finally, the results of relationships between variables indicted that the intended ‎model possesses a good fit in the research area.‎
  Keywords: Professional ethics, Social capital, Cultural capital, Food industry
 • Dr Morteza Ghayour* Pages 86-94
   
  Background
  Quality is a critical factor for organizations in order to maintain their competitive position in complex environments, and improving the service quality is the first step for achieving competitiveness in enterprises. Hence, this study tries to investigate the effect of moral intelligence on service quality with the mediating role of commitment in Telecommunication Company of Mashhad.
  Method
  This study is applicable in terms of goal and descriptive-correlation research in terms of data collection. The study population comprises of 236 employees of Telecommunication Company of Mashhad and 146 employees were chosen with proportional sampling. Data were collected using three questionnaires include moral intelligence, organizational commitment and quality of services provided. In this study, Pearson correlation, confirmatory factor analysis and structural equation modeling analysis were used for data analysis and hypothesis testing method partial least squares (PLS) through software Smart PLS.
  Results
  Among moral intelligence components, generosity impact on the quality of the services was not confirmed. Finally, it was found that the dimensions of organizational commitment, affective commitment, continuous commitment and normative mediates the relationship between moral intelligence and service quality.
  Conclusion
  Moral intelligence has significant positive impact -directly and indirectly- on quality of services provided with the mediating role of organizational commitment.
  Keywords: Moral intelligence, Service quality, Organizational commitment
 • Dr Hasan Ghalavandi* Pages 95-102
   
  Background
  Shared leadership style is one of the important organizational variables that ‎affect employees' organizational commitment. This study tries to explain the relationship ‎between shared leadership and commitment as a moral principle among faculty members ‎of Urmia. ‎
  Method
  The research was conducted by descriptive-correlation method. 183 members faculty were selected randomly as study sample. To collect research data, two standard questionnaires were used: shared leadership and organizational commitment. Data were analyzed by the Pearson ‎correlation coefficient and multiple regressions. ‎
  Results
  The results show that (A) there is a significant positive relationship between shared ‎leadership and organizational commitment. (B) Components of shared leadership ‎‎(transformational leadership, transactional leadership, leadership empowerment of ‎individual and group) can be positive dimensions of organizational commitment ‎‎(emotional commitment, continuous commitment and normative commitment) to ‎predict. ‎
  Conclusion
  The use of participatory leadership style improves performance and ‎increases the organizational commitment of faculty members.
  Keywords: Shared leadership, Organizational commitment, ‎Ethics
 • Dr Nasrin Azizian Pages 103-109
   
  Background
  The purpose of this study was to analyze the mediator role of academic hope in ‎the relationship between professional ethics in teaching and academic performance in physical ‎education students.‎
  Method
  Study is applicable and the research method was descriptive-correlation.‎Statistical population of this study comprised all undergraduate and postgraduate students in ‎Physical Education (207 students) in Mohaghegh Ardabil University, among this ‎population, by using Morgan table and available sampling method, 180 students were selected. For data collection, professional ethics in teaching questionnaire, academic hope questionnaire ‎and academic performance questionnaire were used. The content validity of the questionnaire ‎was approved and reliability of questionnaires respectively 0/88, 0/85 and 0/78 is obtained. ‎SPSS 22 software was utilized in order to analyze the collected data (mean, standard deviation, ‎Pearson coefficient, and Structural Equation Method). ‎
  Results
  The results indicate that the relationship between professional ethics with ‎academic hope‏ ‏and academic performance was significant and respectively with (β=0/53) and ‎‎(β= 0/36) have direct effect. Also, academic hope (β=0/47) affects on academic performance ‎directly. The mediating role of academic hope in the relationship between professional ‎ethics and academic performance (β=0/16) was also significant.‎
  Conclusion
  Therefore, it can be concluded that professional ethics in teaching and academic hope ‎may be taken into
  Keywords: Professional ethics in teaching, Academic hope, Academic performance.‎
 • Dr Adel Zahed* Pages 110-116
   
  Background
  Since principals have many responsibilities in schools, maybe their most great ‎responsibility is creating passion and appropriate atmosphere in teachers. From introducing of organizational ethics atmosphere, a few researches have been ‎conducted about mentioned variable in relation to other variables. So, present research was aimed ‎at explaining the role of professional ethics in career engagement of teachers by mediation of ‎organizational identity. ‎
  Method
  Method of this study was descriptive-correlation. Statistical ‎population of the study consists of all teachers in Ardebil’ schools (n= 5750). Among the ‎teachers, 360 members were selected according to Kerjsi and Morgan table by stratified random ‎sampling method as statistical sample. In order to collect data, three standardized questionnaires ‎was used. The collected data were analyzed by using first and second phase of confirmative factor ‎analysis and standard coefficients in SPSS and Lisrel’s software. ‎
  Results
  Research findings showed that all of the relationships between variables and constructs ‎was significant and confirmed, and structural relationships of variables were more than error level ‎of 0/05 and 1/96. ‎
  Conclusion
  Findings showed that professional ethics has a ‎high path coefficient with the organizational identity variable, so it can be considered as efficient ‎and strong factor for enhancing career engagement of teachers in schools indirectly
  Keywords: Professional ethics, Organizational identity, Career engagement
 • Mohammad Ziaedini* Pages 117-124
  Background

  Today, by complexity in organizations and new attitudes towards the ‎empowerment of staffs, the role of organizational adaptability and participation in ‎increasing the efficiency and effectiveness of the organization has been revealed. With regard to the importance of positive feelings in improvement of organizations, managers have to pay attention on creating an ethical work climate and staffs’ participation. This survey examines the ‎relationship between organizational participation and‏ ‏organizational adaptability with ‎organizational effectiveness and mediating role of organizational ethics

  Method

  ‎This research is descriptive-correlation study. The population in this research includes ‎all employees and faculty members of Vali-E-Asr University of Rafsanjan (N= 270). The sample consists of 159 subjects, which were selected by random sampling. Data were ‎collected by four questionnaires: participation‚ ‏organizational adaptability‚ ‎organizational effectiveness and organizational ethic. Data were analyzed by SPSS software to determine the spearman correlation coefficients and the moderate role of ‎variable. ‎

  Results

  Results show that there is a positive relationship between organizational participation and‏ ‏organizational‏ ‏adaptability with organizational effectiveness and organizational ethics. In addition, the mediating role of organizational ethics in relationship between organizational participation and‏ ‏organizational adaptability is significant.

  Conclusion

  The results of this study suggest that organizational participation and‏ ‏organizational ‎adaptability and organizational ethics are good predictors‏ ‏for organizational effectiveness ‎and have to provide the necessary backgrounds to strengthen them.‎

  Keywords: Organizational participation, Organizational Adoptability, Organizational efficiency, Organizational ethics
 • Dr Sohaila Ahmadi* Pages 125-132
  )
  Background
  Most of learning occurs in formal training within schools and effective school ‎systems require the right combination of suitable educational resources and facilities, ethical ‎orientation of school‏ ‏climate and students who are ready to learn. Therefore, the current study ‎aimed to investigate the role of ethical climate on students’ sense of belonging to school and ‎academic achievement.‎
  Method
  This study was conducted by descriptive-correlation method. The ‎statistical population of this study consisted of all students who were studying in second grade ‎high schools in Urmia in 12016-2017. 1003 students were selected randomly through ‎proportionate stratified sampling. The data were collected by using standard questionnaires of ‎ethical climate and students’ sense of belonging to school. Path analysis was used to evaluate ‎the conceptual model. ‎
  Results
  Results show that the elements of ethical climate have positive direct relationships ‎with sense of belonging to school. Furthermore, the elements of ethical climate are indirectly ‎and positively related to academic achievement through sense of belonging to school. It can be ‎concluded that any improvement in ethical climate can correspond with improvement in the ‎sense of belonging to school and academic achievement.
  Conclusion
  Findings of this study indicate that ethical climate improves students’ sense of ‎belonging to school directly. Furthermore, ethical climate indirectly increases students’ ‎academic achievement.‎
  Keywords: Ethical climate, Sense of belonging to school, Academic achievement
 • Dr Abdolhamid Hoshmandi* Pages 133-139
   
  Background
  Investigating the factors that affecting the auditors' behavior is ‎necessary. Several factors affect the auditors' behavior. Auditors’ ethical position is one of the effective factors. The purpose of this research is investigating the impact of ethical ‎reasoning on other dysfunctional auditors' behavior. In this regard, the research problem is ‎that whether auditors' dysfunctional behaviors were affected by their ethical reasoning.
  Method
  With regard to the subject of the research, survey method was used to collect data. ‎The population of the current study consists of in-charge auditors employed in audit firms ‎and audit organization. To select the participants, simple random sampling was used. The most ‎common ways of data collection in survey method are personal interviews and ‎questionnaire. In this study, three questionnaires containing specialized and general questions were used to ‎collect data. In order to examine the hypotheses of this study, multiple logistic regression ‎analysis was used.‎
  Results
  The research results showed that there is no statistically significant ‎relationship between ethical positions and other dysfunctional auditors' behavior within all ‎sub-hypotheses and main hypothesis‏.‏ Furthermore, the findings showed that relativism and ‎idealism are not related with weak evidence to evaluate client, accepting weak client ‎explanation, reducing work in auditing, failure to research an accounting standard.‎
  Conclusion
  The results showed that in all hypotheses, there is no statistically significant ‎relationship between auditors' ethical reasoning and other dysfunctional behavior‏.‏
  Keywords: Ethical reasoning, Reduce work in auditing, Accounting standard
 • Dr Ali Khozin* Pages 140-144
   
  Background
  Today, The Extensible Business Reporting Language (XBRL) is used as an effective tool for the preparation and presentation of financial statements. The present study ‎examines the role of adopting the extensible business reporting language (XBRL) by listed ‎companies in Tehran Stock Exchange in observing professional ethics.‎
  Method
  the method of the research is descriptive – correlation. The study Statistical Society ‎is financial managers of listed companies in Tehran Stock Exchange and is a member of the ‎Iranian Association of Certified Public Accountants, Among all subjects 140 participants ‎were selected by simple random sampling .The data gathering tool was a questionnaire. In ‎order to analyze the data, binomial test, t test, Wilcoxon test, one sample, and Kolmogrov-‎Smirnov test were used.‎
  Results
  The findings of the research showed that ‎the use of the Extensible Business Reporting Language (XBRL) by listed companies’ ‎admitted to the Tehran Stock Exchange is effective in regarding professional ethics.
  Conclusion
  Since the implementation of the Extensible Business Reporting Language ‎‎(XBRL) of the listed companies in the Tehran Stock Exchange has not yet been ‎implemented, therefore, the use of this language of financial reporting by companies ‎admitted to the Tehran Stock Exchange can be useful and effective in respecting ethics and ‎ethics in order to clarify and provide accurate and fair information on financial statements.‎
  Keywords: Extensible business reporting language (XBRL), Ethics, ‎Professional ethics
 • Reza Kazemzadeh* Pages 145-149
  Background
  Job security is related to the economical factors, commercial situations and personal skills. The purpose of this study was to evaluate the relationship between the ‎factors affecting job insecurity and employees' ethical behaviors.‎
  Method
  The study is descriptive-correlative and applied research. The statistical ‎population of this study consists of 320 people. So, using Morgan table, 175 employees were ‎selected by random sampling. Four standard questionnaires were used to collect data. Finally, data ‎analyzed by using SPSS software version 21 and using structural equations ‎using Smart-PLS software.‎
  Results
  The findings showed that there is a positive relationship between employees' ‎ethical behaviors and their job satisfaction. There is also a relationship between ‎emotional exhaustion and job burnout.‎
  Conclusion
  It can be concluded that the ethical behaviors of employees in the ‎organization increase their efficiency and job satisfaction and their effectiveness. ‎Therefore, it is recommended to improve the moral behavior of employees in ‎organizations. Ethical behaviors as an essential principle in the work ‎environment is institutionalized and others are encouraged to conduct ethical behaviors.‎