فهرست مطالب

تشخیص آزمایشگاهی - پیاپی 34 (مهر و آبان 1383)
 • پیاپی 34 (مهر و آبان 1383)
 • 52 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/08/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • روماتیسم و عفونت های تحت بالینی مزمن فعال / قسمت سوم
  دکتر محمدرضا صادقیان صفحه 2
 • جایگاه گسترش مستقیم در آزمایشگاه باکتریولوژی
  دکتر کیومرث قاضی سعیدی، فرخ ایزدپور صفحه 14
 • جداسازی و شناسائی آئروموناس و...
  زهره قلاوند، دکتر مهدی سلطان دلال، بهرام نیک منش صفحه 18
 • سوپر آنتی ژنها
  دکتر حمیدرضا هنرمند صفحه 24
 • لکتین از تئوری تا کاربرد آن درهلمنت ها
  حمیرا قبادی، دکتر علی فرهناک صفحه 27
 • بیماری پیوند علیه میزبان
  محمدرضا حیدرنیا صفحه 31
 • چهره های درخشان تاریخ پزشکی (دیستروفی دوشن)
  مسعود روان بخش ترجمه: مسعود روان بخش صفحه 36
 • مصاحبه با دکتر جواد بلورچیان
  صفحه 40
 • اخبار آزمایشگاهی
  دکتر محمد جواد غروی صفحه 43
 • اخلاق پزشکی
  صفحه 48