فهرست مطالب

کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران - سال هفتم شماره 2 (پیاپی 14، پاییز و زمستان 1397)
 • سال هفتم شماره 2 (پیاپی 14، پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/06
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهدی تورانی * صفحات 1-10
  خودروهای الکتریکی از فن آوری های مهمی هستند که در بستر شبکه هوشمند، امکان استفاده از آن ها به صورت مطلوب فراهم آمده است. این خودروها می توانند منشا بسیاری خدمات برای شبکه باشند. برای ایجاد مطلوبیت در صاحبان خودروها جهت مشارکت در طرح های پیشنهادی شرکت برق، بایستی شرایط و جذابیت کافی به وجود آورده شود. ازجمله این شرایط سودرسانی اقتصادی است. از طرفی دیگر به خاطر انتقال خودروها به پارکینگ مخصوص، مسافت پیموده شده خودروها تا این پارکینگ ها باید تا حد امکان کاهش یابد. در سمت شرکت برق نیز، برنامه ریزی شارژ و دشارژ باید به نحوی باشد که اهداف شبکه تامین شود. این برنامه ریزی تابع خودروهای موجود در هر پارکینگ است. از همین رو، در این مقاله با استفاده از محدوده بندی بهینه مراجعه خودروها به هر پارکینگ و نیز برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروها، به افزایش سودرسانی به صاحبان خودرو و شرکت، با کمترین تلفات ممکن و کاهش مسافت پیموده شده خودروها تا پارکینگ پرداخته می شود. در ادامه با توجه به حساسیت ویژه و اهمیت بارهای مهم مانند مرکز اقتصادی، درمانی و یا امنیتی، تاثیر مکان این نوع بارها بر محدوده بندی پارکینگ و برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروها بررسی می گردد.
  کلیدواژگان: بارهای مهم، سودرسانی اقتصادی، خودروهای الکتریکی، کاهش خاموشی بارهای مهم، کاهش مسافت پیموده شده تا پارکینگ، محدوده پارکینگ
 • شهرام جوادی *، محمد دیسی، رحمن دشتی صفحات 11-19
  شبکه توزیع به عنوان بخشی از ساختار کلی سیستم های قدرت، آخرین حلقه ی زنجیره تولید و انتقال انرژی محسوب می گردد. ازجمله مهم ترین مسائل موجود در خطوط توزیع، مسئله بروز خطا است که با توجه به ساختار ذاتی شبکه های توزیع و انشعابات متعدد، مکان یابی آن اهمیت ویژه ای دارد. روش های امپدانسی به عنوان معمولی ترین روش برای مکان یابی خطا می باشد. این روش با مشکلاتی مانند چند پاسخی بودن و عدم تشخیص بخش خطا روبرو بوده و قادر به ارائه پاسخ یکتا نمی باشد. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش امپدانسی ارتقاءیافته، مکان های ممکن خطا تشخیص داده می شود. سپس فرکانس های طبیعی آن نقاط تعیین می گردد. لذا با توجه به اینکه مکان های ممکن خطا بیش از یک نقطه می باشند لازم است بخش خطا جهت تعیین مکان اصلی خطا شناسایی گردد. بنابراین شبیه سازی خطای هر بخش از مکان های ممکن را به ازای گام های کوچک انجام داده و با تطبیق فرکانس تعیین شده با فرکانس پایه ثبت شده در شکل ولتاژ اصلی خطا، بخش و مکان اصلی خطا تعیین می گردد.
  کلیدواژگان: شبکه توزیع، مکان یابی خطا، تخمین بخش خطا، فاصله یابی خطا
 • محمد طلوع عسکری* ، یاسر علیپور صفحات 20-29
  به علت رشد روزافزون محدودیت های زیست محیطی و اقتصادی در دنیای امروز، استفاده از تولیدات پراکنده که غالبا از انرژی های تجدیدپذیر استفاده می کنند، در کنار خودروهای برقی به شدت در حال افزایش می باشند. در مقیاس بزرگ هر یک از این دو تکنولوژی می تواند اثرات زیان باری روی شبکه الکتریکی داشته باشد، اما با برنامه ریزی و مدیریت سمت مصرف مناسب، این تکنولوژی ها همراه با منابع ذخیره سازی انرژی می توانند این اثرات را کاهش دهند. در این راستا تاثیر تجمع یکپارچه خودروهای PEV به شبکه جهت فرآیند شار‍ژ یا دشارژ و ناپایداری شبکه ناشی از آن خصوصا در زمان پیک بار بعنوان چالش اساسی در استفاده از این ماشینها مطرح گردیده است. نوآوری این مقاله ارائه مدلی جهت مدیریت سیستم شارژ هماهنگ و ناهماهنگ خودروهای برقی متصل به شبکه همراه با 2 واحد نیروگاه بادی 1 واحد نیروگاه خورشیدی به عنوان منابع تولید پراکنده و تقسیم بندی خودروهای برقی به 4 کلاس مختلف با در نظر گرفتن درصد سهم هر خودرو در شبکه و در نظر گرفتن تعداد تصادفی خودروها در هر کلاس با استفاده از تابع توزیع نرمال می باشد. مدل پیشنهادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک حل شده است. در این مدل هزینه تلفات سالیانه انرژی و هزینه بهره برداری واحدهای تولید پراکنده به صورت یکپارچه به عنوان تابع هدف مطرح می گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی روی شبکه 33 باسه IEEE اجرا گردیده است، نتایج خروجی نشان دهنده قدرت کارایی و بهبود عملکرد مدل می باشد.
  کلیدواژگان: خودروهای برقی، منابع تجدید پذیر، شبکه توزیع، مدیریت سیستم شارژ
 • امیر فردینی، علی احمدیان* ، پرفسور مسعود علی اکبر گلکار صفحات 30-46
  امروزه با توجه به پیشرفت های تکنولوژی و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و و لزوم مدیریت انرژی در سیستم های قدرت توجه زیادی به خود جلب کرده است. با توجه به اهمیت مدیریت انرژی در سیستم های قدرت و از طرفی لزوم کاهش آلایندگی تولیدکنندگان برق، مسئله بهره برداری از ریزشبکه ها با در نظر گرفتن این دو هدف، اهمیت قابل توجهی را به خود اختصاص داده است، همچنین رشد روز افزون ضریب نفوذ انرژی های تجدید پذیر شیوه نوین بهره برداری از ریزشبکه ها را ملزم کرده است. تعاریف زیادی برای مدیریت انرژی وجود دارد ولی همه آن ها در هدف رسیدن به مصرف انرژی کمتر، بدون ازدست دادن کیفیت لازم از طریق به کارگیری مهارت های مدیریتی، فناوری و سرمایه گذاری، مشترک می باشند. در این مقاله، یک روش جدید برای اجرای مدیریت هماهنگ احتمالاتی انرژی بین شبکه توزیع و ریزشبکه های متصل شده بر مبنای نظریه بازی ها ارائه شده است. روال بهره برداری به عنوان یک بهینه سازی دو مرحله ای در نظر گرفته شده است که مرحله دوم آن توسط الگوریتم اجتماع ذرات حل شده و مرحله بالاتر با مدل سازی در فضای نظریه بازی ها حل شده است. نتایج شبیه سازی نشان داده با پیاده سازی فضای همکاری میان ریزشبکه ها و شبکه توزیع، هزینه های کل مجموعه کاهش پیدا کرده است.
  کلیدواژگان: بهره برداری بهینه، ریزشبکه، شبکه توزیع، مدیریت انرژی هماهنگ، نظریه بازی ها
 • زانا مظفری، پروفسور محمد علی متفکر آزاد * صفحات 47-60
  یکی از جنبه های مهم در توسعه پایدار اجتماعی استفاده از مفهوم سرمایه در وجه اجتماعی آن است. می توان برای حل مشکلات از سرمایه اجتماعی به عنوان اصلی ترین منبع حل مشکلات و اصلاح فرآیندهای موجود سود برد. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر همزمان سرمایه اجتماعی، متغیرهای اقتصادی و محیطی بر مصرف برق در بخش خانگی استان های ایران است. در این راستا با استفاده از روش GMM و داده های استان های ایران 1394-1379 به تبیین تاثیر شاخص سرمایه اجتماعی بر مصرف برق بخش خانگی پرداخته شده است. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی تاثیر منفی و معنی داری بر مصرف برق خانگی داشته است. سرمایه اجتماعی تعبیه شده در روابط بین افراد و به تبع آن مشارکت آن ها در جهت حفاظت از سرمایه های ملی و طبیعی، یکی از عواملی است که سرمایه گذاری در این زمینه می تواند باعث کاهش اتلاف منابع انرژی مانند برق شود. کاهش فساد اداری، تشویق نهادهای مردمی، کاهش گسست بین دولت و مردم، آموزش؛ از جمله اقداماتی هسند که می توان برای افزایش سرمایه اجتماعی انجام داد. همچنین سایر نتایج مقاله نشان داد که درآمد سرانه، نیاز به سرمایش، بعد خانوار و مصرف دوره قبل تاثیر مثبت بر مصرف برق بخش خانگی دارد. مصرف برق دوره قبل بیشترین تاثیر را در تابع مصرف برق خانگی داشته است. کشش قیمتی مصرف برق خانگی منفی ارزیابی شده است لذا افزایش قیمت برق موجب کاهش مصرف برق شده است. متغیرهای نیاز به گرمایش و قیمت گاز خانگی تاثیر معنی داری بر مصرف برق ندارند.
  کلیدواژگان: مصرف برق، سرمایه اجتماعی، دمای هوا، استان های ایران، GMM
 • مهدی نجار ، حمید فلقی * صفحات 61-69
  در این مقاله برنامه ریزی توسعه سیستم تولید انرژی الکتریکی با مشارکت نیروگاه های حرارتی، بادی و آبی بررسی شده است. مدل چندسطحی برای بار الکتریکی، نیروگاه های بادی و آبی معرفی شده است و به این ترتیب با کاهش تعداد سناریوها، ارزیابی قابلیت اطمینان با در نظر گرفتن عدم قطعیت در نیروگاه های بادی و آبی در برنامه ریزی تصادفی لحاظ شده است. زمان بازیابی تولید از دست رفته در روابط مساله در نظر گرفته شده و به این ترتیب، مشارکت نیروگاه های با پاسخ سریع تر مانند نیروگاه های آبی و گازی جهت بازیابی سریع تولید تعیین شده است. مساله به روش تجزیه بندرز حل شده و تاثیر جریمه آلودگی محیطی و سطح مورد انتظار قابلیت اطمینان در مشارکت نیروگاه های بادی و آبی لحاظ شده است. با تعیین ظرفیت بهینه واحدهای بادی و آبی و کاهش مشارکت واحدهای حرارتی علاوه بر کاهش آلودگی محیطی، هزینه کل توسعه سیستم تولید کاهش یافته است. روش ارائه شده برای شبکه 24 شینه IEEE اجرا شده و کارایی آن در تعیین ظرفیت بهینه نیروگاه های مختلف برای تامین بار پیش بینی شده نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی تصادفی، توسعه سیستم تولید، مدل چند سطحی، نیروگاه آبی و بادی، قابلیت اطمینان، ظرفیت بهینه
 • ماریام یوخنه القیانی ، مریم خدادادی * صفحات 70-81
  پژوهش پیش رو با هدف بررسی ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی و تهیه ماتریس SWOT با درنظرگرفتن نقات قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای ارتقای سیستم مذکور انجام شد. بازه زمانی پژوهش دوره یکساله 1396 و قلمرو مکانی، حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، نواحی چهارگانه شهر ارومیه و نواحی شهرستان های استان بود. پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی-موردی بوده که ابزار جمع آوری اطلاعات آن آمیزه ای از ابزار کتابخانه ای و میدانی بود. روش گردآوری داده ها، مصاحبه های عمیق و پرسشنامه بود. 100 پرسشنامه درون سازمانی و 16 پرسشنامه برون سازمانی در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها، توزیع شد که 84 پرسشنامه درون سازمانی و 11 پرسشنامه برون سازمانی قابلیت بررسی داشت. نتیجه بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل آماری و نرم افزارهای اکسل و اس پی اس اس و مینی تب مشخص نمود که سیستم اطلاعات حسابداری شرکت اطلاعات مفیدی را که حائز ویژگی های کیفی مورد نیاز تصمیم گیری مدیران درون سازمانی است فراهم می نماید اما در بخش برون سازمانی اینچنین نبود. بعلاوه، رشته تحصیلی مدیران در میزان استفاده آنان از اطلاعات حاصل از سیستم موثر می باشد. بابکارگیری مدل شه نتیجه گردید که پذیرش مناسبی در راستای ارتقاء سیستم اطلاعات حسابداری و توانایی نسبتا مناسبی مشهود است لیکن اختیار چندانی وجود ندارد. در نهایت مدل SWOT و راهبردهای استراتژیک مبتنی برآن تدوین گشت، بطوریکه فرصت ها بر تهدیدهای ارتقای سیستم غلبه داشت درحالیکه نقاط قوت و ضعف هم ارز بودند.
  کلیدواژگان: ستم اطلاعات حسابداری، ویژگی های کیفی، ماتریس SWOT، شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
 • مهندس بابک بهشتی، غضنفر شاهقلیان * صفحات 83-94
  پخش بار بهینه با قید پایداری گذرا یک مساله بهینه سازی غیرخطی با معادله های جبری و دیفرانسیلی است. در این مقاله با بهره گیری از الگوریتم رقابت استعماری به عنوان یک الگوریتم بهینه سازی تکاملی و شبکه عصبی مصنوعی به منظور توسعه قوی و موثر طرح ترکیبی برای حل مساله پخش بار بهینه با قید پایداری گذرا آمده است. در اولین مرحله یک شبکه عصبی مصنوعی به منظور پیش بینی حاشیه پایداری گذرای زاویه روتور و سپس به عنوان تخمین پایداری گذرای زاویه روتور مقید به پخش بار بهینه در نظر گرفته شده است. برای حل مساله پخش بار بهینه با قید پایداری گذرا از الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری استفاده شده است. عملکرد روش پیشنهادی بر روی سیستم سه ماشینه-نه باسه کنسول هماهنگی سیستم غربی1 (WSCC) و IEEE سی باسه تحت شرایط بار گذاری مختلف و حالت خطا در نظر گرفته شده و در انتها نتایج با شبکه 39 باسه نیوانگلند2 انجام شده است.
  کلیدواژگان: پخش بار بهینه، رقابت استعماری، شبکه عصبی مصنوعی
 • علی محمد حریری، مریم اخوان حجازی* ، حامد هاشمی دزکی صفحات 95-112
  در این مقاله، مدل سازی مناسب بار و ارائه روش نوین برای کاهش حالات بار در ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های هوشمند توزیع انرژی الکتریکی به کمک روش های تحلیلی ارائه می گردد. از آن جایی که در یک شبکه توزیع هوشمند، عدم قطعیت های متعددی وجود دارد، زمان بر بودن و حجم بالای محاسبات در ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان یک چالش و موضوع مهم و اساسی می باشد، از اینرو در شرایطی که بتوان حجم محاسبات را کاهش و سرعت را افزایش داد، می توان استفاده از روش های تحلیلی ارزیابی قابلیت اطمینان در قالب مسائل بهینه سازی و… که نیاز به تکرار زیاد دارند را عملیاتی نمود. با این وجود، باید توجه داشت که در عین افزایش سرعت محاسبات و کاهش پیچیدگی های ارزیابی قابلیت اطمینان، باید دقت محاسبات نیز در سطح مطلوبی حفظ شود. در روش پیشنهادی، سه سناریوی کاهش سطوح بار و ماتریس حالت مربوطه بر اساس تجمیع زمانی بدون پیش فرض، تجمیع زمانی با پیش فرض مشابه بازه های زمانی تعریف شده تعرفه گذاری شرکت های توزیع و تجمیع مقداری معرفی گردیده است. ارائه مدل ریاضی برای روش کاهش سطوح ماتریس حالت بار یکی از نوآوری ها و مزایای روش پیشنهادی می باشد.
  روش پیشنهادی بر روی شبکه 33 شین IEEE و فیدر واقعی از شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان (فیدر خیابان امیرکبیر کاشان) پیاده سازی شد. نتایج به دست آمده دلالت بر کارآیی روش پیشنهادی دارد. نتایج نشان می دهد با انتخاب سناریوی مناسب کاهش درجه بار (سناریوی تجمیع زمانی بدون پیش فرض یا تجمیع مقداری) می توان با کمتر از یک درصد خطا در محاسبات، سرعت روش ارزیابی قابلیت اطمینان را در حدود 90 درصد افزایش داد. یکی از مزایای دیگر این مقاله، انجام آنالیز حساسیت شاخص انرژی توزیع نشده مورد انتظار بر حسب تعداد سطوح بار کاهش یافته در سناریوهای مختلف و تغییر مشخصه های بار مانند واریانس بار اشاره نمود. نتایج آنالیز حساسیت انجام شده نشان می دهد در شرایطی که تغییرات بار همراه با عدم قطعیت بالاتر و ماهیت اتفاقی بیشتری باشد، نیاز به استفاده موثر و هوشمندانه از روش پیشنهادی برای کاهش هوشمندانه سطوح بار افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: قابلیت اطمینان، مدل سازی بار، روش تحلیلی، منابع تولید پراکنده، شبکه توزیع انرژی الکتریکی هوشمند، آنالیز حساسیت، افزایش سرعت
 • حسین کاظمی کارگر*، علی عباسی صفحات 113-121
  عدم قطعیت در وضعیت اتصال تولیدات پراکنده و ساختار شبکه موجب پیچیدگی تنظیم رله های اضافه جریان در شبکه توزیع شده است. با افزایش تعداد حالات بهره برداری فضای جستجوی مسئله به شدت محدود و حتی پوچ شده، به گونه ای که دیگر نتوان به مجموعه یکتا از تنظیماتی که برای تمام حالات معتبر هستند، دست یافت. با استفاده از حفاظت دیفرانسیل در برخی از فیدرها و رفع آنی خطا می توان قیود مسئله را تخفیف داد و فضای جستجو را از حالت پوچی خارج کرد. حفاظت دیفرانسیل باید با کمترین تعداد و در مکان های مناسب نصب شود تا قیود ناسازگار حذف گردند. بدین منظور روش جدیدی مبتنی بر فیلتر اضافی و با توجه به ماهیت حفاظت دیفرانسیل و تاثیر آن بر هماهنگی برای شناسایی قیود ناسازگار پیشنهاد شده است. خروجی این روش، مجموعه ای از خطوط کاندید برای نصب حفاظت دیفرانسیل و در نتیجه همگرایی هماهنگی حفاظتی رله های اضافه جریان است. این روش برای شبکه توزیع فعال حلقوی مورد مطالعه، شبیه سازی شده و نتایج نشان می دهند که روش پیشنهادی با انتخاب مناسب مکان حفاظت دیفرانسیل این امکان را فراهم می کند تا با تنظیم واحد برای همه رله ها، هماهنگی حفاظتی همواره برقرار باشد.
  کلیدواژگان: هماهنگی بهینه حفاظتی، رله اضافه جریان، حفاظت تطبیقی، تنظیم بهینه، فیلتر افزایشی
|
 • Mahdi Tourani Dr * Pages 1-10
  Electric vehicles(EV) are the most important technology that can be used in a Smart Grid environment. These vehicles can have many benefits to the network. In order to engage EV owners in the proposed plans of the utility, there must be sufficient and attractiveness conditions such as economic profitability. On the other hand, due to the transfer of vehicles to special parking lot, the mileage of EVs to these parking lot should be reduced as much as possible. On the side of the utility, charging and discharging planning should be such that the system objectives are improve. This scheduling depends on to the number of EV in each parking lot. Therefore, in this paper, using the optimal area of EV lot, as well as scheduling of charging and discharging EV, will increase the profitability of the EV owners and utility at the lowest possible losses, and reducing the mileage of vehicles to the parking lot. Then, due to importance of such load as economic, medical or security center, the effect of the location of these loads is examined on parking area and scheduling of charging and discharging EV.
  Keywords: Economic Profitability, Electric Vehicles, Important Load, Parking Lot, Reducing Blackout of Important Loads, Reducing EV Mileage to Parking
 • Shahram Javadi *, Mohammad Daisy , Rahman Dashti Pages 11-19
  Distribution network is a part of power systems’ general structure which is considered as the last chain in energy generation and transmission to the consumers. One of the most important issues in distribution lines is occurrence of a fault; regarding the innate structure of distribution networks and their numerous branches, fault location is of high importance. Impedance methods are the most common way used to locate the fault. This method faces problems such as multi-response properties, not being able to recognize the correct fault section and not being able to provide a single correct response. In the present study, possible fault locations are recognized first using the improved impedance method. Then, its natural frequencies are determined. Since there are more than one possible fault locations, it is necessary to identify the fault section in order to determine the fault location accurately. The fault section and its main location are determined through simulating the fault in each section of possible locations by small steps and through accommodating the determined frequency to the existing natural frequency registered in the original fault voltage form. The aforementioned method was applied in Salim’s 11-node network in which effect of fault inception angles, effect of different resistors and fault type were tested. Accuracy and efficiency of the proposed method has been verified.
  Keywords: Distribution Network, Fault Locating, Fault Distance Measurement, Fault Section Estimation
 • Mohammad Tolou Askari Dr * Pages 20-29
  The utilization of distributed generators such as the renewable energies together with electrical vehicle are increasing because of the environmental and economic challenges. Irregular and yet large-scale use of either of these two technologies can have devastating effects on electrical grid. However, with planning and appropriate management of these technologies along with energy storage resources can reduce their detrimental effects. In this regard, integrated cumulative effect of electrical vehicles to the grid for the process of charging or discharging and also network instability caused by that – in particular during peak times- have been discussed as a fundamental challenge of utilizing these vehicles. Inconsistent and uncontrolled charging in these vehicles at the large scale on traditional grids can lead to overload, bigger fluctuations in generator speed, rise in voltage deviation of distribution buses, and increased power losses; which these consequences result in lower reliability and smart grid security. Thus, management of production or consumption in these vehicles are investigated. This study adopts Genetic algorithm (GA) to optimize uncoordinated and coordinated PEVs charging stations with renewable distributed generation resources. The proposed model is applied to IEEE 33–bus network. The output results have shown the efficiency and robustness of the proposed model.
  Keywords: Electrical Vehicle, Renewable energy, Distribution system, charging management system
 • Amir Fardini , Ali Ahmadian Dr*, Masoud Aliakbar Golkar Professor Pages 30-46
  Due to technological advancement and environmental and economic considerations, the penetration of renewable energy has been increased in today’s power systems and the energy management importance has gotten more attention. According to the importance of energy management in one hand, and necessity to emission pollution reduction in other hand, the operation of microgirds considering these both objective has become an important problem. Moreover, the high penetration of renewable energy encourages the system operators to using new advanced operation methods. Different definitions have been presented for energy management concept, however the main definition is an approach to reach a solution with low energy consumption without reducing the quality and reliability of electricity using new management strategies. In this paper, a new method based on game theory is presented for probabilistic energy management of a distribution network that is connected to different microgirds. A two-layers optimization framework is presented that the first layer is optimized using PSO algorithm, while the second layer is optimized using the game theory method. The simulation results show the overall operation cost of the distribution network is reduced considerably.
  Keywords: Optimal operation, misrogrid, distribution network, coordinated energy management, game theory
 • Zana Mozaffari , Mohammad ali Motafakker azad Prof * Pages 47-60
  Social capital one of the important aspects of sustainable development. It can be used to solve problems of social capital as the main source of problem solving and correction of existing processes. The purpose of this paper is to examine the simultaneous effect of social capital, economic and environmental variables on electricity consumption in the household sector of Iranian provinces. In this regard, using the GMM method, during the period of 2000-2015, the explanation of the effect of social capital index on household electricity consumption has been studied. The results showed that social capital had a negative and significant effect on household electricity consumption. Social capital embedded in the relationships between individuals and, consequently, their participation in protecting national and natural capital is one of the factors that investment in this field can reduce the loss of energy sources such as electricity. Reducing administrative corruption, encouraging popular institutions, reducing the breakdown between government and people, education; among other things, it can be done to increase social capital. Other results of the paper also showed that per capita income, cooling demand, household size and consumption of the previous period have a positive effect on the household electricity consumption. Electricity consumption of the previous period had the most impact on the household electricity consumption. The price elasticity of household electricity consumption has been negatively evaluated, so rising electricity prices have reduced electricity consumption. The variable heating and household gas prices do not have a significant effect on electricity consumption.
  Keywords: Electricity consumption, Social capital, Air temperature, Iranian provinces, GMM
 • Mahdi Najar, Hamid Falaghi * Pages 61-69
  Abstract: In this paper, generation expansion planning is considered with integration of wind and hydroelectric generating units. Multi-state models are introduced for electrical load, wind farms and hydroelectric power plants. Reliability evaluation is considered in the presence of wind and hydro units in a stochastic programming problem. Recovering time of generation outages is taken into account. In this way, optimal capacities of fast response units such as gas and hydro units are determined. A bender decomposition method is utilized, the impacts of reliability level and emission penalties are taken into account on wind and hydro powers integration. Total cost and pollution level are decreased with increasing wind and hydro powers and decreasing thermal power. The proposed method is applied ti IEEE 24-bus reliability test system and its performance is demonstrated by determining optimal combination of generation units for supplying the forecasted load.
  Keywords: Generation expansion planning, hydroelectric, wind generating units, reliability, optimal capacity
 • Maryam YokhhanehAlghyani, Maryam Khodadadi * Pages 70-81
  The present research was carried out with the aim of studying the characteristics of the Accounting Information System of West Azarbaijan Electric Power Distribution Company and preparing the SWOT matrix considering the strengths and weaknesses of the system and the opportunities and threats to improve the system. The research period was the one-year period of 1396 and the spatial domain includrd the CEOs of the West Azarbaijan Electricity Distribution Company, the four districts of Urmia and the provincial districts. The present study was an applied and descriptive-case study. The data gathering tool was a combination of library and field tools. Data were collected through deep interviews and questionnaires. 100 in-organizational questionnaires and 16 out-of-organizational questionnaires were distributed. 84 in-organizational questionnaires and 11 out of organizational questionnaires were available. The results of the research hypotheses tests using statistical analysis: Excel, SPSS and the MINITAB revealed that the accounting information system of the company produces useful information which have the qualitative characteristics required for decision making by managers in the organization, but not for the external users. In addition, managers' curriculum is effective in using data from the system. Using the Shah model, it was concluded that there is a good acceptance in improving the accounting information system and relatively good ability in this field, but there is not much power. Finally, the SWOT model and its strategic prosedures were developed, as the threats were overcome by the opportunities to the improvement of the accounting information system, while the strengths and weaknesses were almost equall.
  Keywords: Accounting Information System, Qualitative Features, SWOT Matrix, West Azarbaijan Electricity Power Distribution Company
 • Babak Beheshti, Ghazanfar Shahgholian * Pages 83-94
  Optimal power flow with transient stability is a nonlinear optimization problem with algebraic and differential equations. In this paper, using the imperialist competition algorithm as an evolutionary optimization algorithm and artificial neural network, a robust and effective two-stage design for solving the TSCOPF problem (transient stability constrained optimal power flow) has been proposed. In hybrid model, an artificial neural network was introduced to predict the transverse stability margin of the rotor angle and then to estimate the transient stability of the rotor angle bound to the optimal load distribution. To solve the problem of TSCOPF (transient stability constraint optimal power flow), imperialist competition algorithm optimization has been used. The function of the proposed method is based on the three-machine system, the WSCC (Western System Coordinating Council) and the IEEE cases under different loading conditions and error mode
  Keywords: Optimal Power Flow, Colonial Competition, Artificial Neural Network
 • Ali Mohammad Hariri , Maryam Akhavan hejazi Dr *, Hamed Hashemi, Dezaki Dr Pages 95-112
  This paper presents a novel appropriate load modeling for decreasing the load levels and evaluating the reliability of smart distribution system including various distributed generations by using the analytical method. Because of several uncertainties in a smart distribution system, the computing time and complexity of calculations in evaluating the reliability indices are the major challenges. Hence by decreasing the computing time of reliability evaluation methods, it is possible to solve the large optimization problems according to the accelerated methods. During the decrement of computing time, it is necessary to achieve a reasonable accuracy. In the proposed method, three scenarios for reliability-based load modeling are presented. The time-based aggregation without any default, time-based aggregation according to several assumptions, and amplitude-based aggregation are the three presented scenarios. Providing the mathematical modeling for implementation of the discussed scenarios is one of the contributions of this article.
  The proposed method has been applied to the IEEE 33-Bus Test Distribution System and an actual distribution system from Esfahan Province Electrical Distribution Company (EPEDC). The obtained results illustrated the effectiveness of the proposed method. The results show that, by choosing an appropriate load level reduction scenario (time-based or amplitude-based aggregation scenarios), the 90% of the required time for reliability calculations can be saved, while less than 1% error has occurred. Performing the sensitivity analyses in order to determine the more important parameters in the proposed load level reduction methodology is another advantage of this article. The sensitivity analyses results imply that due to increment in load variance of the distribution system in presence of other uncertain parts, the more comprehensive and smart studies are needed.
  Keywords: reliability, load modeling, analytical method, distributed generations (DGs), smart electrical distribution systems, sensitivity analysis, increasing the computing speed
 • Hossein Kazemi Karegar *, Ali Abbasi Pages 113-121
  The uncertainty in connection status of distributed generation and network structure complicates the adjustment of the overcurrent relays in distributing network. With the increase in number of modes of operation, the investigation area faces limitations and becomes even pointless, making it almost impossible to reach a unified host of setting applicable for all possible modes. Yet, the conditional situations could be overlooked and the investigation could be objective-oriented once the differential protection is maintained and the faults are taken care of instantly. The differential protections must be installed with the minimum number and in the proper places so that the incompatible conditions would be eliminated. As such, a new approach based on additional methods with regard to the nature of differential protection and its impact on identifying incompatible conditions is recommended. The outcome of such approach is a set of candid lines for installing the differential protections and thus the convergence of protective coordination of overcurrent relays. This approach has been simulated for the ringed distributed active network and, as the outcome reveals, the recommended approach with the proper placement of differential protections along with the unified setting for all relays makes the constant protection coordination possible.
  Keywords: Optimal Protection Coordination, Overcurrent Relays, Adaptive Protection, Optimal Protection, Additional Method