فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 33 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سارا جهانی *، سعید بختیارپور، بهنام مک وندی، علیرضا حیدرئی، پروین احتشام زاده صفحات 1-19
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی گشتالت درمانی و موسیقی درمانی بر اضطراب امتحان و ‏بهزیستی تحصیلی در ‏دانش ‏آموزان ‏دختر متوسطه دوم می باشد. روش پژوهش، روش ‏آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس ‏آزمون بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش ‏آموزان دختر متوسطه دوم شهر شیراز ‏می ‏باشد. نمونه آماری شامل دو گروه آموزش ‏ (هرکدام 15 نفر) ‏و یک گروه کنترل ‏ (15 نفره) ‏که با روش نمونه گیری تصادفی ‏خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شده و دو گروه ‏آزمایش، گشتالت درمانی و موسیقی درمانی را دریافت ‏کردند. ابزار تحقیق شامل مقیاس اضطراب امتحان فریدمن و مقیاس بهزیستی تحصیلی سالملا ‏آرو و آپادایا ‏بود. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان دهنده تاثیر معنادار گشتالت درمانی و ‏موسیقی درمانی بر اضطراب ‏امتحان (43/20‏F=‎‏ و000/0‏P=‎‏) و بهزیستی ‏تحصیلی (47/38‏F=‎‏ و ‏‏000/0‏P=‎‏) ‏می باشد. همچنین بین ‏گشتالت درمانی و موسیقی درمانی در اضطراب ‏امتحان و بهزیستی ‏تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0>P). با توجه به نتایج به دست آمده یعنی اثر بخشی گشتالت درمانی و موسیقی درمانی بر کاهش اضطراب امتحان و بهبود ‏بهزیستی تحصیلی، ‏نقش درمان های فوق در کاهش اضطراب امتحان و بهبود کارکردهای هیجانی دانش آموز در محیط ‏تحصیلی بیش از پیش آشکار می ‏گردد.
  کلیدواژگان: گشتالت درمانی، موسیقی درمانی، اضطراب امتحان، بهزیستی تحصیلی
 • فاطمه بخشی زاده، سیامک سامانی* ، محمد خیر، نادره سهرابی صفحات 21-34
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل رابطه علی طرحواره های نقش جنسیتی، آگاهی جنسی و تمایز یافتگی بوده است. جامعه آماری این تحقیق متاهلین عادی شهر شیراز بود. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و بر اساس تعداد مولفه های موجود در مدل، تعداد 310 نفر از زوجین عادی که شامل 155 زن و 155 مرد متاهل که طول مدت ازدواج آنها بین 5 - 12 سال متغیر بوده و سن آنها زیر 50 سال باشد، انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها شامل سه مقیاس تمایزیافتگی خود اسکورن و همکاران، آگاهی جنسی اسنل، فیشر و میلر، طرحواره نقش جنسیتی بم بود که روایی و پایایی ابزار مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و Amos در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج نشان داد که ضریب تاثیر طرحواره های نقش جنسیتی و آگاهی جنسی بر تمایزیافتگی معنی دار است. بدین معنی که طرحواره های نقش جنسیتی بر تمایزیافتگی اثر مستقیم و معنی داری و آگاهی جنسی بر تمایزیافتگی اثر معکوس و معنی دار دارد.
  کلیدواژگان: طرح واره های نقش جنسیتی، آگاهی جنسی، تمایز یافتگی
 • ناصر بهروزی *، مرتضی مرادی، علیرضا حاجی یخچالی، سیروس عالی پور صفحات 35-50
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ی علی حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی تحصیلی با توجه به نقش میانجی گری باورهای خودکارآمدی، حرمت خود و استرس تحصیلی بود. 230 دانش آموز مقطع متوسطه ی دوم به شکل نمونه برداری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شده و مقیاس های حمایت اجتماعی ادراک شده، باورهای خودکارآمدی تحصیلی، حرمت خود تحصیلی، استرس تحصیلی و بهزیستی تحصیلی را تکمیل کردند. ارزیابی مدل پیشنهادی با روش مدل سازی معادلات ساختاری صورت گرفت. یافته ها نشان داد که حمایت اجتماعی ادراک شده با مولفه های ارزش مدرسه، رضایتمندی تحصیلی و مشارکت در امور مدرسه رابطه ی مثبت و با فرسودگی تحصیلی رابطه ی منفی دارد. همچنین حمایت اجتماعی ادراک شده از طریق متغیرهای میانجی گر باورهای خودکارآمدی، حرمت خود و استرس تحصیلی قادر به پیش بینی مولفه های بهزیستی تحصیلی است. بر این اساس می توان گفت که حمایت های اجتماعی از طریق ارتقای باورهای خودکارآمدی و حرمت خود تحصیلی به کاهش استرس تحصیلی می انجامند و از این طریق به ارتقای مولفه های بهزیستی تحصیلی کمک می کنند. این یافته ها بر نقش حمایت های اجتماعی در برانگیختن و توانمندسازی افراد جهت مقابله با استرس و دستیابی به بهزیستی در محیط تحصیلی تاکید می کند.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، باورهای خودکارآمدی تحصیلی، بهزیستی تحصیلی
 • فائزه جهان *، داریوش مهرافزون، شراره حسینی صفحات 51-70
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش مجدد بر تنظیم هیجان، مکانیزم دفاعی و کیفیت زندگی در دختران نوجوان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. طرح این پژوهش نیمه تجربی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دوره دوم متوسطه مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 97-96 شهر کرج بود. با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای تعداد 30 نفر از دانش آموزان دارای نمرات بالا در پرسشنامه اضطراب اجتماعی انتخاب شده و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب اجتماعی اسپنس، پرسشنامه تنظیم شناختی- هیجانی، پرسشنامه مکانیزم های دفاعی و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله پس آزمون بین میانگین نمرات راهبردهای تنظیم شناختی- هیجانی مثبت و منفی و نمره کل کیفیت زندگی و هر یک از ابعاد آن در آزمودنی های دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد، تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در نمره مکانیسم دفاعی رشد یافته از نظر آماری معنادار بود (05/0>P). در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که جلسات حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش مجدد تاثیر معناداری در افزایش استفاده از تنظیمات هیجانی مثبت و کیفیت زندگی و استفاده بیشتر از مکانیسم دفاعی رشد یافته دارد.
  کلیدواژگان: حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش مجدد، تنظیم هیجان، مکانیزم دفاعی، کیفیت زندگی، اضطراب اجتماعی
 • پروین رزم جویی* ، رضا زارعی صفحات 71-85
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و حمایت خانواده ادراک شده با کیفیت زندگی کاری با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی می باشد. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل آموزگاران زن حق التدریس شهرستان کوار بوده که تعداد آنها 128 نفر می باشند. به دلیل تعداد کم حجم نمونه، روش نمونه گیری به شیوه ی سرشماری است که تمام واحدهای جامعه را در بر می گیرد. برای گردآوری داده ها از چهار پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده (آیزنبرگر و همکاران) ، حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمت و همکاران) ، کیفیت زندگی کاری (والتون) و توانمندسازی روانشناختی (اسپریتزر) استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت. نتایج استخراج شده از پرسشنامه ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Spss18 و Amos18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد حمایت سازمانی ادراک شده و بعد خانواده ی حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی روانشناختی رابطه دارد. نتیجه گیری کلی نیز نشان می دهد که توانمندسازی روانشناختی نقشی میانجی در رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و حمایت اجتماعی ادراک شده (بعد خانواده) با کیفیت زندگی کاری ایفا می کند. بدین معنی که با ارتقای توانمندسازی روانشناختی، حمایت سازمانی و حمایت خانواده می توان زمینه های بهبود کیفیت زندگی کاری آموزگاران زن حق التدریس را فراهم کرد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، حمایت سازمانی ادراک شده، حمایت اجتماعی ادراک شده، توانمندسازی روانشناختی
 • سیمین غلام رضایی، مینا زرنقاش *، مسعود صادقی صفحات 87-106
  در پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رابطه علی خودکارآمدی، عزت نفس، بهزیستی معنوی و افسردگی بر احساس تنهایی دختران جانبازان اعصاب و روان با میانجیگری رضایت از زندگی می باشد. از بین فرزندان دختر جانبازان اعصاب و روان شهر شیراز 350 دختر (15 تا 25 ساله) با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب و به مقیاس احساس تنهایی، رضایت از زندگی، بهزیستی معنوی، خودکارآمدی، عزت نفس و افسردگی پاسخ دادند. داده های پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل یافته ها نشان می دهد که بهزیستی معنوی و خودکارآمدی بر احساس تنهایی اثر مستقیم منفی معنادار و از طریق تاثیر بر رضایت از زندگی اثر غیر مستقیم منفی معنادار دارد. افسردگی هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم با تاثیر بر رضایت از زندگی بر احساس تنهایی تاثیر معناداری دارد. عزت نفس با واسطه رضایت از زندگی اثر غیر مستقیم و معناداری بر احساس تنهایی دارد. مدل احساس تنهایی بر اساس متغیرهای پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: احساس تنهایی، خودکارآمدی، عزت نفس، رضایت از زندگی
 • مسعود شه بازی* صفحات 107-123
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر بهزیستی روانشناختی و تحریفات شناختی نوجوانان شهر اهواز انجام گردید. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه ی اول شهر اهواز در سال تحصیلی 95-96 بود که از این میان 30 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مساوی آزمایش و گواه تقسیم شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های تحریف شناختی عبدالله زاده و سالار و بهزیستی روانشناختی ریف هستند. برای گروه آزمایش، 10 جلسه ی 90 دقیقه ای هفتگی برنامه ی درمان شناختی- رفتاری به روش جان بزرگی اجرا شد و گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی تحلیل کواریانس چندمتغیری (MANCOVA) و تک متغیری (ANCOVA) استفاده شد. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار آماری 25-SPSS انجام شد. نتایج MANCOVA و ANCOVA نشان داد که درمان شناختی- رفتاری باعث افزایش بهزیستی روان شناختی نوجوانان در زمینه های پذیرش خود، خودمختاری، تسلط بر محیط، هدف مندی در زندگی، رشد فردی و ارتباط مثبت با دیگران می شود. همچنین، مقایسه ی نتایج پس آزمون گروه آزمایش و گواه نشان داد که استفاده از درمان شناختی- رفتاری سبب کاهش تحریفات روانشناختی نوجوانان شهر اهواز گردید.
  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری، بهزیستی روان شناختی، تحریفات شناختی
 • علیرضا صفری *، وحید صادقی فیروزابادی، حسن بنی اسدی شهر بابک، سعید ایمانی، مهدیه دلاوری صفحات 125-137
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر لمس بر افسردگی کودکان است. بدین منظور، تعداد 20 دختر و 20 پسر 12-7 ساله با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایاز 20 مرکز تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان کرمان انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع شبه تجربی (پیش آزمون-پس آزمون) می باشد که پس از انتخاب آزمودنی ها، مقیاس افسردگی کودکان فرم والدین (CDS-P) ساخته شده توسط لانگ و تیشه (1987) اجرا شد و کودکانی که نمره آنان در آزمون بالاتر از 175بود، انتخاب شدند. سپس ،مداخله لمس (نوازش کردن، دست کشیدن، غلغلک دادن ، در آغوش گرفتن، بوسیدن و آراستن) توسط مربیان هر روز به مدت 60 دقیقه بر روی کودکان انجام شد. پس از 10 هفته، مجدا آزمون افسردگی کودکان (CDS-P) اجرا شد. نتایج آزمون t نشان داده که لمس بر کاهش افسردگی کودکان و در خرده مقیاسهای آزمون به غیر از خرده مقیاس لذت و خوشی متفرقه ،اثر معنی دار دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نشان داد که اثر متقابل لمس و مدت نگهداری بر کاهش افسردگی، معنی دار است. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود، در درمان و کاهش افسردگی کودکان از روش لمس استفاده شود.
  کلیدواژگان: لمس، افسردگی، کودکان
|
 • sara jahani*, Saeed Bakhtiyar Pour, behnam makvandi, alireza heydarie, parvin ehteshamzadeh Pages 1-19
  The purpose of this study was to compare the effectiveness of gestalt therapy and music ‎therapy on test anxiety and educational well-being in Secondary school female students. The ‎research method was experimental ,with a pretest-post test design. The statistical population ‎of the study included all the female secondary school students in Shiraz. The statistical ‎sample included two training groups (Each comprising 15 people) and a control group (15 ‎people) selected by multistage cluster random sampling method. The two experimental groups ‎received Gestalt Therapy and Music Therapy. The research instrument included the Friedman ‎Exercise Anxiety Scale and the Salemla-Aru and Apadaya educational well-being ‎Scale .The results of multivariate analysis of variance revealed the significant effect of ‎gestalt therapy and music therapy on test anxiety (F=20.44 & P=0.000) And educational well-‎being (F=47.48 & P=0.000).Also, there was no significant difference between Gestalt therapy ‎and Music Therapy in exam anxiety and educational well-being (P> 0.05).‎
  Keywords: Gestalt Therapy, Music Therapy, Test Anxiety, Educational Well-being
 • fatemeh Bakhshizadeh, siamak Samani*, Mohammad khayyer, Naderh Sohrabi Pages 21-34
  The purpose of this study was to analyze the relationship A Causal model for sexual role Schema, sexual knowledge and self differentiation.The statistical population of this study was ordinary married women in Shiraz. To determine the sample size, using randomized sampling method, based on the number of components in the model, there were 310 normal couples including 155 women and 155 married men whose marriage duration varied between 5 and 12 years, and The age of those under 50 was chosen. The data gathering tool, which included three scalar differentiation Scorner et al., Sexual awareness of Snell, Fisher and Miller, was a gender role model of Bam, which confirmed the validity and reliability of the instrument. Data analysis was carried out using Spss and Amos software at descriptive and inferential levels. The results showed that the results showed that the effect of gender role models and sexual anxiety scales on meaningful differentiation is meaningful, meaning that gender role models have a direct and significant effect on differentiating effect and sexual awareness has a reverse and significant effect on differentiation.
  Keywords: sexual role Schema, sexual knowledge, self differentiation
 • nasser behroozi*, morteza moradi, alireza hajiyakhchali, seiros Alipour Pages 35-50
  This study aimed to examine the mediating role of academic self-efficacy belief, academic self-esteem and academic stress between perceived social support and academic well-being components. The sample consisted of 230 high school students were selected using perceived social support multi-stage cluster sampling completed the scales of 8 academic self-efficacy belief, academic self-esteem, academic stress and academic well-being. The proposed model was evaluated using structural equation modeling. The results indicated social support had positive relationship with school value, satisfaction with educational choice and schoolwork engagement and negative relationship with School burnout. Also perceived social support through academic self-efficacy belief, academic self-esteem and academic stress, cause to forecast academic well-being components. According to, it can be said perceived social support through promoting academic self-efficacy belief and academic self-esteem cause to decrease academic stress and this path cause to promote academic well-being components. These findings emphasized the role of social support in incite people in confront to stress and access to well-being in academic environment.
  Keywords: perceived social support, academic self-efficacy belief, academic well-being
 • faezeh jahan*, dariush merafzoon, sharareh hosseini Pages 51-70
  The present study aimed at exploring the effect of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) on emotion regulation, defense mechanisms, and quality of life of female students with social anxiety. The research was quasi-experimental following a pretest-posttest control group design. The population of the study consisted of all upper secondary level female students of Karaj city in 2017. Thirty students were selected through multi-stage cluster sampling from among those whose scores were high on the Social Anxiety Questionnaire and were then assigned to an experimental and a control group. The instruments of the study included the Spence Social Anxiety Scale, the Cognitive-Emotion Questionnaire, the Defense Mechanism Rating Scale, and the WHO Quality of Life questionnaire. The data were analyzed using covariance analysis with SPSS v.22. The results indicated a significant difference between the groups in the mean scores of positive and negative cognitive-emotion strategies and the total score of quality of life as well as all of its dimensions (p < 0.05). The results also revealed a significant difference between the groups in the mean scores of mature, immature and neurotic defense mechanisms (p < 0.05).
  Keywords: eye movement desensitization, reprocessing, emotion regulation, defense mechanisms, social anxiety
 • Parvin Razmjooei*, Reza Zarei Pages 71-85
  The main aim of the present study is to investigate the relationship between Perceived Organizational Support on the work quality of life by considering the mediating role of psychological empowerment. A descriptive-correlative method was used in this study. The statistical population of this study included contractual women teachers . They were 128 persons at the time of study. Because of the small sample size, sampling is a census method that includes all units of the community. Four questionnaires of Perceived Organizational Support (Eisenberger et al), Perceived Social Support (Zimet et al) Psychological Empowerment (Spreitzer), Work Quality of Life (Walton), were used for gathering information. The validity and reliability of questionnaires were confirmed. The Collected data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods (Structural Equation Modeling) using Spss18 and Amos18 softwares. Results of the analyzed data showed that there was a direct and meaningful relationship between Perceived Organizational Support and Perceived Family Support with the Quality of Work Life and Psychological Empowerment. The overall conclusion also showes that Psychological Empowerment plays a mediating role in the relationship between Perceived Organizational Support and Perceived Social Support (Family dimension) with Qualitative of Work Life. This means that by improving the psychological empowerment, organizational support and family support, it is possible to improve the quality of life of contractual women teachers.
  Keywords: Work Quality of Life, Perceived Organizational Support Perceived Social Support, Psychological Empowerment
 • mina zarnaghash*, Simin gholamrezai, masoud Sadeghi Pages 87-106
  Propose: The propose of this research The effect of Self efficacy, Self esteem, Spiritual well- being, Depression in regard to loneliness of girl’s veterans of psychotropic as a mediator on life satisfaction .
  Methods
  350(15 to 25) girls were selected between children’s spouses by using random sampling method and were answered to loneliness scale, Self efficacy scale, Self esteem scale, Spiritual well- being scale, depression scale and life satisfaction scale.
  Result
  Data analysis method was structural equation modeling. The outcomes of the research show that Self efficacy and Spiritual well- being has significant and direct effect on loneliness. Also it has significant and negative indirect effect on loneliness through its impacts on life satisfaction. Depression has significant and positive direct effect on loneliness and negative indirect effect on loneliness through its impacts on life satisfaction .Self esteem has significant indirect effects on loneliness by its impacts on life satisfaction. Direct effect of life satisfaction on loneliness was negative and significant
  Conclusion
  The model fit indices showed that the model fitted the data
  Keywords: loneliness, Self efficacy, Self esteem, life satisfaction
 • masoud shahbazi* Pages 107-123
  The current research aimed to examine effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) on psychological well-being and cognitive distortion among adolescents of Ahvaz. The statistical population of the research included first high school female students of Ahvaz in 2016-17 among whom 30 were recruited using cluster random sampling method and were divided into treatment and control groups equally. The participants filled out the Abdolah Zadeh and Salar's Psychological Distortion Questionnaire and Ryff's Psychological Well-being Inventory. The treatment group received 10 weekly sessions of CBT intervention each lasting 90 mins but the control group received no intervention. The data were analyzed using MANCOVA and ANCOVA and the analyses were performed using SPSS-25 software. The results of MANCOVA and ANCOVA showed that CBT increased adolescents' psychological well-being in self-acceptance, independence, environmentally dominance, purposefulness in life, personal growth, and positive relationship with others areas. Also, comparison of post-test results of the treatment and the control groups revealed that CBT intervention led to decreased cognitive distortions of adolescents of Ahvaz
  Keywords: Keywords: Cognitive-behavioral therapy, psychological well-being, psychological distortions
 • alireza safari *, Vahid Sadeghi, Firoozabadi, hasan baniasadi shahrbabak, saeed imani, mahdieh delavari Pages 125-137
  The purpose of this study was to investigate the effect of touch on depression in children. To this end, 20 girls and 20 boys aged 12-7 years were selected using cluster sampling from 20 centers under support of well-fare organization of Kerman. The research method is quasi-experimental (pre-test and post-test). After selecting the subjects ,Children's Depression Scale-Parent Questionnaire (CDS-P) by Lang and Tisher (1987) was employed and Children whose marks were over 175 were selected.Then,touch intervention (patting, punching, kissing, embracing, tickling and grooming) on children was done by teachers Daily for 60 minutes. After ten weeks touch intervention, CDS-P was administered again.The results of t test are shown that touch intervention was effective (p= 001) in decreasing the depression among children and in all of the subscale of CDS-P except Miscellaneous P Items. Moreover: repeated measure ANOVA revealed that the interaction effect between touch and care duration in decreasing of depression was found significant.According to the results, it is recommended to use the touch technique to treat and reduce depression in children.
  Keywords: Touch, Depression, children