فهرست مطالب

پژوهشهای روان شناختی - سال ششم شماره 3 (زمستان 1380)

نشریه پژوهشهای روان شناختی
سال ششم شماره 3 (زمستان 1380)

 • 138 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/12/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • پژوهش
 • صادق نصری، محمدنقی براهنی، منوچهر کیهانی، سید احمد واعظی صفحه 11
  امروزه شیمی درمانی مهم ترین درمان انتخابی برای افراد مبتلا به سرطان است. متاسفانه با وجود اثرات مثبت شیمی درمانی، این نوع درمان اثرات جانبی زیادی چون تهوع، استفراغ و پریشانی هیجانی را به دنبال دارد که از لحاظ سبب شناسی، دارای مبنای دارویی و روان شناختی هستند. در این پژوهش، اثر بخشی آموزش تن آرامی عضلانی تدریجی به همراه مراقبه، و حساسیت زدایی منظم تصویری از طریق سرمشق گیری، برای کاهش اثرات جانبی شرطی شده و روانی و نیز اثرات آنها بر پاسخ های مقابله بیماران سرطانی مورد بررسی قرار گرفت. 21 بیمار مرد رو زن مبتلا به سرطان که تحت شیمی درمانی قرار داشتند، از بین مراجعان به دو مرکز سرپایی انتخاب شدند، این بیماران دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل را تشکیل دادند. این گروه ها براساس متغیرهایی چون نوع و مکان سرطان، مرحله بیماری، نوع داروی شیمی درمانی و ضد تهوع، پروتکل شیمی درمانی، میزان اثرات جانبی شیمی درمانی، سن، و جنسیت همتا سازی شدند و در چهار جلسه متوالی شیمی درمانی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که ر هر دو گروه مداخلات شناختی - رفتاری در کاهش تهوع انتظاری، تهوع واستفراغ حین و بعد از شیمی درمانی، پریشانی هیجانی و ملالت قبل، حین و بعد از شیمی درمانی و شاخص های فیزیولوژیک قبل و بعد از شیمی درمانی موثر بودند. دو مجموعه درمانی تفاوت های محدودی از لحاظ ارزش اثر بخشی داشتند. علاوه بر این، شیوه های درمانی مورد استفاده تغییرات مثبتی را در پاسخ های مقابله شناختی ایجاد کردند.
 • بهمن نجاریان، ایران داودی صفحه 37
  هدف این پژوهش ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش خصیصه های اسکیزوتیپی در جمعیت عمومی بود لذا، براساس متون معتبر و مقیاس های موجود ماده هایی برای ساخت یک مقیاس مقدماتی نوشته شد این مقیاس توسط 544 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز با میانگین سنی 22.03 و انحراف معیار 3.81 سال تکمیل شد. داده های حاصل با چرخش متعامد (از نوع واریماکس) با ورش مولفه های اساسی، مورد تحلیل عوامل قرار گرفت. بررسی منحنی حاصل از یک آزمون اسکری استخراج سه عامل را پیشنهاد کر. مقادیر آیگن و درصد واریانس قابل توجیه برای سه عامل به ترتیب 12.92 (12.9%)، 4.33 (4.3%) و 3.14 (3.11%) بود. عوامل اول و دوم و سوم به ترتیب اضطراب اجتماعی و آشفتگی شناختی تفکر جادویی و تفکر پارانوئیدی را می سنجند. شایان توجه است که تعداد ماده های این سه عامل به ترتیب 9،10،11 بود. این مقیاس 30 ماده ای (schizotypy characteristics scale) scs نامگذاری شد. برای محسابه ضرایب پایانی آزمون SCS ار روش های همسانی درونی و بازآزمایی استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهند که SCS از ضرایب پایانی رضایت بخشی برخوردار است. اعتبار SCS از طریق اجرای همزمان آن و سه آزمون دیگر در یک نمونه جدید 230 نفری از دانشجویان محاسبه شد. این آزمون های ملاک عبارتند از: مقیاس اسکیزوتایپال از فرم فارسی پرسشنامه میلون -2 یا MCMI-II (خواجه موگهی، 1372)، مقیاس اسکیزوفرنی (Sc) از فرم مینی مالت MMPI (اخوت و دانشمند، 1375)، و یک مقیاس محقق ساخته بر مبنای ملاک های تشخیصی اختلال شخصیت اسکیزوتایپال در DSM-IV همه ضرایب اعتبار (جز در یک مورد) در سطح p=0.0001 معنادار هستند.
 • ممود میناکاری، محمود حیدری صفحه 51
  پژوهش حاضر به مطالعه مقایسه ای ویژگی های روان شناختی دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه شهید بهشتی اهتمام ورزیده است. فرضیه های عام مورد آزمایش این بود که توفیق تحصیلی، اعتماد به نفس، سلامت روان و زمینه های شناختی دانشجویان با عواملی مانند مقطع تحصیلی، شاغل بودن و نبودن، کاربردی بودن و نبودن رشته تحصیلی، جنسیت، انتظار دانشجو از رشته تحصیلی و وضعیت موجود آن رشته در ارتباط است. آزمودنی ها بالغ بر 1185 نفر بودندکه به صورت نظامدار انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه اطلاعاتی، پرسشنامه نگرش سنج، آزمون هوش، آزمون شخصیت، و آزمون اعتماد به نفس، در تجزیه و تحلیل یافته ها از روش تحلیل واریانس یک راهه، آزمون c کوکران، آزمون شفه، تحلیل واریانس کراسکال والیس، آزمون T استودنت برای گروه های مستقل، و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد به نفس و سلامت روانی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، دانشجویان شاغل و دانشجویانی که در کانون خانواده خود زندگی می کنند بالنسبه بیشتر از دیگر دانشجویان است. نتایج این پژوهش با یافته های پژوهش های مربوط پیشین هماهنگ اند و آن ها را تایید می کنند.
 • مجید محمود علیلو صفحه 67
  در پژوهش حاضر نقش عوامل تقویت کننده و نیز حوادث و رویدادهای انزجاری و تنبیه کننده بر رفتارهای خود کنترلی مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق یافته های رفتاری پیشین، پیش بینی می شود که تقویت مثبت و تنبیه اعمال شده از جانب محیط، تاثیراتی روی رفتار خود تقویتی و خود تنبیهی می گذارند. در این زمینه دو فرضیه طرح شد و برای آزمون فرضیه ها،یک گروه 60 نفری از آزمودنی های دانشجو انتخاب شد که به سه گروه 20 نفری تقسیم شد. هر گروه نیز به طور تصادفی به یکی کاز موقعیت های آزمایشی اختصاص یافت. سپس آزمایش های مربوط به عمل آمد. به طور کلی، نتایج هر دو فرضیه پژوهش را تایید کرد. تلویحات نظری و عملی نتایج به تفصیل رد بخش بحث در نتایج مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش کوشیده است تا حلقه ای مفهومی بین دیدگاه رفتاری لوینسون 1974 و نظریه خود کنترلی رم 1977 در مورد افسردگی ایجاد کند.
 • نقد
 • حمید علیزاده صفحه 82
  مقاله حاضر مروری کوتاه بر روان شناسی رابطه والدین با فرزندانشان دارد. در این مقاله چگونگی تحول جنبه های متفاوت تعامل والدین - فرزند و پیامدهای بهنجار و نا بهنجار آن بر سلامت کودک مورد بحث قرار می گیرند. دیدگاه نظریه های روانکاوی، روان شناسی شناختی و رویکرد بوم نگری در چنین تعاملی به اختصار تبیین می شود. در مقاله ی حاضر، برخی از یافته های مطالعات مربوط به تعاملات والدین - فرزندان که سعی در کشف ساز و کار تحول روانی کودک داشته اند، به ویژه در زمینه تحول شناختی - اجتماعی و عاطفی کودک، گزارش می شوند...
 • گزارشهای کوتاه از پژوهشهای بالینی
 • مهین توکلی ترجمه: مهین توکلی صفحه 103
 • مازیار رسولی ترجمه: مازیار رسولی صفحه 104
 • زینت اثباتی ترجمه: زینت اثباتی صفحه 105
 • مهین توکلی ترجمه: مهین توکلی صفحه 108
 • چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
 • صفحه 119
 • صفحه 126
 • اطلاعیه
  صفحه 137
|
 • Sadegh Nasri , Mohammad-Naghi Barahani , Manouchehr Keyhani , Seyed Ahmad Vaezi Page 11
  Today chemotherapy is the most important selective therapy for cancer patients. Unfortunately, in spite of positive effects of chemotherapy, this kind of therapy has many side effects such as nausea, vomiting, and distress which etiologically, have pharmacological and psychological bases. This study evaluated effectiveness of progressive Muscle Relaxation Training (PMRT) plus Meditation and pictorial Systematic Desensitization (PSD) through modeling for reduction of conditioned and psychological side effects induced by caner chemotherapy and also their effects on coping responses in cancer patients. Twenty one subjects were selected out of cancer chemotherapy patients and these subjects formed two experimental groups and one control group. These groups were matched on the basis of variables such as type and site of cancer, stage of disease, antineoplastics and antiemtics, protocol of chemotherapy, amount of side effects, age and gender. Results indicated two cognitive-behavioral interventions were effective in reduction of anticipatory nausea, vomiting and nausea during chemotherapy, and postchemotherapy distress and dysphoria before, during, and after periods of chemotherapy and physiological variables in pre and postchemotherapy. The interventions had limited differences in effectiveness. In addition applied therapeutic procedures produced positive changes in cognitive coping responses.
 • Bahman Najarian Page 37
  The main objective of this study was to construct and validate a scale for measuring schizotypal characteristics in the general population. Factor analysis of responses of 544 subjects to a preliminary scale comprising 134 items tapping various symptoms of schizotypal characteristics, resulted in the formation of a 3-factor structure scale consisting of 30 items entitled Schizotypal Characteristics Scale (SCS). These factors were entitled, respectively, Social Anxiety/Cognitive Disorganization, Magical Ideation and paranoid Ideation. The test-retest and internal consistency coefficients of SCS were satisfactory for the whole scale and its three subscales. The validity coefficients derived by concurrent administration of SCS and two other widely used scales, "Sc" subscale of Mini-Mult version of MMPI and "S" subscale of Millon Inventory (MCMI-II), as well as a purpose- designed scale based on DSM-IV diagnostic criteria for this disorder, were statistically significant. These findings indicate that the 30-item SCS is a reliable and valid scale for the measurement of schizotypal disorder, and its factor structure is more or less consistent with other scales reported in the literature.
 • Mahmoud Minakari , Mahmoud Heydari, M.A Page 51
  The present research is a comparative study on some of the psychological characteristics of students in different colleges and departments of Shahid Beheshti University. The hypothesis being that there are correlations between students’ educational achievement, self- esteem, psychological health, and cognitive factors, with factors such as educational level, sex, employment, whether the field of study is applied or not, and the students expectations of their field of study. Participants were 1185 students who were selected using systematic sampling. The instruments used were as follows: a personal demographic questionnaire, an attitude questionnaire, an IQ test, a personality test, and a test of self-esteem. The results were analyzed using one way ANOVA, Cochran,s tests, Kruskall-Wallis ANOVA, t-test for independent sample, and multifactorial regression analysis. The outcome showed that students who were studying at post graduate level, employed students, and those who were living with their families, enjoyed higher self-esteem and better psychological health. These results are consistent with and confirm previous research in the filed.
 • Majied Mahmood-Aliloo Page 67
  In this study the role of positive environmental reinforcement and aversive events on self control behaviors were studied. According to previous behavioral findings it was predicted that environmental reinforcement and punishment would have some effects on self-reinforcement and self-punishment behaviors. Two hypotheses were advanced. For the purpose of testing these hypotheses 60 subjects were selected and randomly divided into three groups, and in another step of randomization each of the groups was randomly assigned to one of the experimental conditions. Overall, the findings confirmed each of the two hypotheses. Theoretical and empirical implications of results were discussed in detail in the discussion section.