فهرست مطالب

پژوهشهای روان شناختی - سال هفتم شماره 1 (زمستان 1382)

نشریه پژوهشهای روان شناختی
سال هفتم شماره 1 (زمستان 1382)

 • 122 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/12/15
 • تعداد عناوین: 15
|
 • صفحه 7
 • پژوهش
 • علی عیسی زادگان، حبیب الله قاسم زاده صفحه 8
  اس رویکرد شناختی در تحلیل آسیب شناسی روانی این فرض وجود دار که افراد بهنجار و نا بهنجار به طور نسبی الگوهای ثابتی از پردازش معنایی دارند که می تواند بیانگر تجارب گذشته ودر بعضی موارد مربوط به رفتار فعلی آن ها باشد. برای مطالعه پردازش معنایی دو گروه با تاکید بر رویکرد آزگود جهت مطالعه افتراق معنایی برای مقایسه انتخاب شدند: یک گروه با اختلال وسواس فکری -عملی (30 = n) و یک گروه کنترل (30 = n) که هیچ نوع سابقه بیماری روان پزشکی نداشتند. نتایج نشان می دهد که پاسخهای افتراق معنایی بر حسب تکنیک افتراق معنایی، در چهار بعد معنا (ارزیابی، توانایی، فعالیت، خطر) تفاوت های معنی داری در میان گروه ها دارند. در مجموع یافته ها ثابت کردند که بین شناخت، هیجان و آسیب شناسی روانی روابطه وجود دارد.
 • محمدعلی بشارت صفحه 26
  هفتاد و چهار بیمار زن مراجعه کننده به کلینیک اختلالات خوردن بیمارستان مادزلی برای درمان (56 بیمار مبتلا به بی اشتهایی روانی، 18 بیمار مبتلا به پرخوری روانی) به صورت تصادفی در یکی از چهار مدل درمان روانی شامل خانواده درمانگری، رواندرمانگری تحلیلی متمرکز، شناخت درمانگری تحلیلی و درمان حمایتی جایگزین شدند. تغییرات ایجاد شده در بیماران پس از یک سال درمان روانشناسی ارزیابی شد. سبک پاسخدهی افراد و گروه ها(بی اشتهایی روانی و پرخوری روانی) به نوع درمان و شخص درمانگر بر حسب مقیاس های خود آشکار سازی و درگیری عاطفی مورد مطالعه قرار گرفت. بیمارانی که سطح خود آشکار سازی و درگیری عاطفی آنها بالاتر بود در مقایسه با بیمارانی که سطح خود آشکار سازی و درگیری عاطفی شان کمتر بود، بهبود بیشتری در رواندرمانگری نشان دادند. نتایج همچنین نشان داد که خود آشکار سازی و درگیری عاطفی بهترین پیش بینی کننده های پیشرفت درمان در رواندرمانگری تحلیلی متمرکز هستند. ارزش پیش بین و پیامدهای بالینی مقیاس سبک پاسخدهی بیمار در این مقاله بررسی خواهد شد.
 • محبوبه حسن شاهی، ابوالقاسم نوری، حسین مولوی صفحه 51
  این تحقیق بررسی رابطه کانون کنترل با سازگاری زناشویی همسران شاغل در آموزش و پرورش (دبیران) شهرستان شیراز بود. پژوهشهای پیشین نشان داده است که بین کانون کنترل و سازگاری زناشویی ارتباط معنی داری وجود دارد.
  در تحقیق حاضر چنین فرض گردید که همبستگی معنی داری بین نمرات کانون کنترل و سازگاری زناشویی وجود دارد. 74 زوج متاهل که حداقل یک نفر آنها دبیر بودند به طور تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) و مقیاس کانون کنترل درونی / بیرونی راتر (1996) در مورد آنها اجرا گردید. نتایج نشان داد که بین نمرات کانون کنترل و سازگاری زناشویی زنان رابطه معنی داری وجود ندارد بین نمرات کانون کنترل شوهران و سازگاری زناشویی زنان رابطه مثبت معنی داری وجود داشت (P<0.0001) در حالی که بین نمرات کانون کنترل و سازگاری زناشویی زنان رابطه معنی داری وجود ندارد بین نمرات کانون کنترل شوهران و سازگار زناشویی زنان رابطه مثبت معنی داری وجود داشت (P<0.0001).
  اما بین نمرات کانون کنترل زنان و سازگاری زناشویی شوهران رابطه معنی داری وجود نداشت. همچنین بین نمرات کانون کنترل زنان و مردان، کانون کنترل زنان شاغل و خانه دار و کانون کنترل زنان و شوهرانی که هر دو شاغل بودند.تفاوت معنی داری مشاهده نشد یکی از یافته ها تحقیق این بود که بین نمرات معدل درسی و سازگاری زناشویی زنان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (39% = P) نتایج این تحقیق با نتایج بعضی از تحقیقات مشابه همخوانی دارد براساس نتایج پیشنهاد شد که همسران به ویژه زنان در اداره امور زندگی شخصی، در مقایسه با سرنوشت و تقدیر، اهمیت بیشتری بدهند.
 • میر تقی گروسی فرشی صفحه 62
  استرس براساس دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است؛ یکی از این دیدگاه ها مدل همخوانی فرد - محیط است، که از مهمترین دیدگاه های موجود می باشد هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان رابطه مدل ناهمخانی فرد - محیط با استرس و بازتابهای آن به صورت عوارض جسمی و روانی می باشد. آزمودنی های پژوهش شامل 986 نفر (656 زن 330 مرد) با میانگین سنی 37.46 و سابقه خدمت 16.84 سال می باشند، که به صورت نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای ازبین معلمان مقاطع مختلف تحصیلی چهار ناحیه آموزش و پرورش شهر تبریز انتخاب شده اند. بعلاوه مدیران مدارس انتخابی نیز 196 پرسشنامه برای معلمان در این رابطه تکمیل کردند. ابزار پژوهش درد بخش کلی پرسشنامه مسئولان که به بررسی همخوانی فرد - محیط ذهنی و پرشنامه مسولان که به بررسی همخوانی فرد - محیط عینی می پردازد، بوده است. همچنین پرسشنامه معلمان شامل سوالاتی درباره استرس و عوارض جسمی و روانی ناشی از آن نیز می باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که بین عوامل دموگرافیک از قبیل جنسیت، نوع مدرسه، تحصیلات، مقطع تحصیلی، وضعیت تاهل، سن، سابقه خدمت میزان ساعات تدریس هفتگی و میزان حقوق با فشار روانی و عوارض فشار روانی روابط معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج بیان می کنند که ناهمخوانی معلمان با محیط شغلی تاثیر قابل ملاحظه ای روی فشار روانی و عوارض جسمی و روانی آنان دارد و علاوه برآن، این بررسی نشان می دهد که اظهارات مدیران در مورد ناهمخوانی فردی - محیطی معلمان با اظهارات خود معلمان تفاوت بارزی داشته و دیدگاه های متفاوتی در این زمینه موجود است
 • شهریار شهیدی، نرجس تکتم جان نثاری صفحه 78
  در پژوهش حاضر نگرش 90 دانشجوی دختر در رشته های پرستاری و شیمی در شهر تهران توسط پرسشنامه نگرش نسبت به سالمندان اندازه گیری گردید. این پرسشنامه سه جنبه نگرش نسبت به سالمندان را اندازه گیری می کند: پذیرش شخصی، توانا بودن و مستقل بودن از 90 دانشجو 60 نفر دانشجوی رشته پرستاری بودند که نیمی از آنها به عنوان بخشی از برنامه درسی خود آموزش رسمی درباره فرآیند سالمندی دیده بودند و نیمی از آنها هیچگونه آموزشی نسبت به سالمندان دریافت نکرده بودند. 30 دانشجوی رشته شیمی که نه رشته آنها ارتباطی با سالمندان داشت و نه آموزش رسمی راجع به این موضوع دریافت کرده بودند، نقش گروه کنترل را ایفا کردند. نتایج نشان داد که برخلاف انتظار، پرستاران آموزش دیده بطور کلی نگرش منفی تری از دو گروه دیگر از خود نشان دادند. هر چند این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. همچنین نگرش دانشجویان به طوری کلی در مورد پذیرش شخصی سالمندان مثبت تر از ابعاد دیگر پرسشنامه بود. رابطه بین تماس سالمندان در محیط خانواده و نگرش نسبت به سالمندان معنی دار نبود، ولی تجربه بیشتر با سالمندان در محیط جامعه و کار رابطه معنی دار و منفی با پذیرش شخصی افراد نسبت به سالمندان داشت. نتایج تحقیق حاضر نقش آموزش رسمی به متخصصین را زیر سوال می برد و پیشنهاد می شود که محتوای این گونه آموزشها با دقت بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد.
 • گزارشهای کوتاه از پژوهشهای بالینی
 • ماریا رسولی ترجمه: ماریا رسولی صفحه 93
 • سیدمحمود میرسلیمی ترجمه: سیدمحمود میرسلیمی صفحه 94
 • حامد حیدری ترجمه: حامد حیدری صفحه 95
 • چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
 • صفحه 105
 • صفحه 110
 • شرایط پذیرش مقاله و گزارش برای بررسی
  صفحه 122
|
 • Habib A.Ghasemzadeh Page 8
  On the basis of cognitive approach in the analysis of psychopathology, it is assumed that normal and abnormal persons have relativly stable patterns of meaning processing that can reflect their past experiences and in some occasions their present behavior. To study the semantic information processing, two groups with the emphasis on Osgood's approach in surveying the semantic differences for comparison, were chosen: one with OCD (n=30), and the other a control group (n=30) who had no previous psychological illness. It was concluded that semantic differential responses, in terms of semantic differential technique, in its four semantic dimensions (Evaluation, potency, activity, and danger), were the most significant differences among the groups.In general, the findings proved that there was a relationship between cognition, emotion, and psychopathology.
 • Mohammad Ali Besharat Page 26
  Seventy-four consecutive female referrals to the Maudsley Hospital Eating Disorder Clinic, referred for eating disorder (56 anorexia nervosa, 18 bulimia nervosa) were randomly assigned to one of four types of psychological treatments: Family Therapy, Individual Focal Psychotherapy, Cognitive Analytic Therapy, Supportive Therapy. Changes taking place within the patient were evaluated after one year of psychological treatment, while within and between group comparisons were made in terms of the patients’ response style to therapist and therapy: Self-Disclosure (SD) and Emotional Engagement (EEn). Patients with higher SD and EEn showed greater improvement in psycho-therapy than did patients with lower SD and EEn. Self-Disclosure and EEn were found to be the best predictors of the patients’ progress in Focal Psychoanalytic Psychotherapy. The paper discusses the pre-dictive value and clinical implications of a measure of response style, The Patient Response Style Scale.
 • Mahboobeh Hassanshahi Hossein Molavi Page 51
  The Purpose of this study was to determine the relationship between locus of control and marital adjustment in secondary school teachers in Shiraz. Research has shown a significant relationship between locus of control and marital adjustment. In this research it was hypothesized that there is a significant correlation between locus of control and marital adjustment. Seventy-four married couples, at least one of them a secondary school teacher, were randomly selected as the subjects for this study, and Spaner’s Dyadic Adjustment Scale (DAS, 1979) and Rotter’s Internal-External Locus of control Scale (LOC, 1966) were administered to them. The results showed a significant positive correlation between scores of husbands’ locus of control and the couple’s marital adjustment (P<0.0001), however, the correlation between scores of wives’ locus of control and their marital adjustment was not significant. There was also a significant positive correlation between scores of husbands’ locus of control and wives’ marital adjustment (P <0.0001), but the correlation between scores of wives’ locus of control and husbands’ marital adjustment was not significant. There was no significant difference between scores of men and women and between scores of employed women and houswives on LOC. The difference Between scores of wives and husbands’ LOC who were both employed was not significant either. One of additional results also indicated that there was a significant positive correlation between women’s high school GPA and their marital adjustment (P=0.039). The results of this study confirmed the results of some similar studies. It was proposed that married couples especially wives should give more consideration to personal will rather than believing in fate for leading their lives.
 • Mir Taghi Garroci Farshi Page 62
  Stress has been investigated from different points of view. One of the most important approaches to stress is Person-Environment Fit. The purpose of this study was to evalute Person-Environment Fit Model to stress and its reflection to phisical and psychological disorders. Subjects were 986 teachers (656 Females; 330Males) with mean age and years of service respectively 37.46 and 16.84 selected from different grades (elementry; guidance; high school) of Tabriz Schools and completed a self-administered questionnaire concerning person-Environment and job stress. In addition to the self-administered questionnaire, 196 principals completed questionnaires about these teachers. The result indicated that there were significant relationships between demographic factors such as gender, kind of school, education, marital status, age, years of service and salery with stress and effect of the stress on the physical and psychological disorders. The results showed that P-E unfit had a considerably effect on stress level and its physiological consequences. Also, results showed significant differences between the view of principals, and the teachers evaluation of their fitness to the environment.
 • Shahidi , Narjess Toktam Jannesari Page 78
  In the present study, the attitudes of 90 female nursing and chemistry students in Tehran towards the aged was measured using the Aging Semantic Differential Test (ASDT). In addition variables such as age and experience with the elderly were obtained. The ASDTmeasures three aspects of attitudes namely: personal acceptability, perceived ability and independence. Of the 90 subjects, 60 were nursing students and half of these had received formal training on the aging process as part of their education programme and half had received no such training. 30 chemistry students acted as the control group since neither their subject field of studywas related to the elderly nor had they received any training on the subject.The results showed that, unexpectedly, trained nurses showed a more negative view towareds the aged than the other two groups, although this difference was not statistically significant. Overall, the attitude of the students was more positive regarding the personal acceptability scale of the test. Although students’ experience with the aged within the family was not associated with attitudes towards the elderly, a significant negative correlation was found between personal acceptability and experience with the elderly in the society and the work place. Results of the present study criticize and question the present system of formal training for nurses and suggest that the content of such training programmes in Iranian nursing schools be reviewed with greater care.