فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 5 (آذر و دی 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه امیدواری ، مریم امیری خراسانی ، احمد مقصودی، مهدی جهان گیری * صفحات 1-9
   
  زمینه و هدف
  سامانه هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی (GHS) یک سامانه بین المللی است که توسط سازمان ملل متحد تدوین شده است تا جایگزین سیستم های طبقه بندی و برچسب گذاری قدیمی مواد شیمیایی خطرناک در کل دنیا از جمله ایران شود. هدف از این مطالعه بررسی درک علایم GHS در یک جمعیت ایرانی و مقایسه با علایم قدیمی خطرات مواد شیمیایی می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مقطعی بر روی 220 نفر از کارکنان یکی از صنایع شیمیایی در شهر شیراز انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه ای در برگیرنده 28 تصویر رنگی از علایم ایمنی (شامل 20 تصویر از علایم GHS و 8 تصویر از علایم قدیمی) بود.
  یافته ها
  در این مطالعه اختلاف معنا داری بین میانگین درک کلی علایم GHS (18/0±37/0) و علایم قدیمی (22/0±73/0) یافت شد. درصد افرادی که درک صحیح از علائم GHS داشتند، در مورد 17 علامت، پایین تر از حدود مجاز پذیرفته شده از سوی 2-3864 ISO (67 درصد) بود. درک کلیه علایم GHS مورد بررسی پایین تر از حدود مجاز پذیرفته شده در استاندارد 53503 ANSIZ (85 درصد) بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد میزان درک علایم سامانه هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی (GHS) در مقایسه با علایم قدیمی از حد قابل قبول کمتر می باشد. با توجه به جدید بودن این علایم و از طرفی روند رو به گسترش استفاده از آن در برچسب گذاری و اطلاع رسانی خطرات مواد شیمیایی، ضروری است اقدامات لازم جهت آموزش افراد به منظور ارتقاء میزان درک و پذیرش این علایم صورت گیرد.
  کلیدواژگان: درک، علایم ایمنی، سامانه هماهنگ جهانی(GHS)، مواد شیمیایی، برچسب گذاری
 • امیدرضا هروی زاده ، منیره خادم ، رامین نبی زاده ، سیدجمال الدین شاه طاهری* صفحات 10-20
  زمینه و هدف
  افزایش تولید و استفاده از آفت کش‎ها برای اهداف کشاورزی سبب بروز ریسک‎های فراوان برای سلامتی انسان و محیط زیست می گردد لذا ارزیابی تراکم آن ها در نمونه‎های شغلی و محیطی به منظور برآورد میزان مواجهه ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با هدف سنتز پلیمر قالب ملکولی به عنوان یک جاذب نوین و اختصاصی در آنالیز مقادیر پایین علف کش متری بوزین از نمونه‎ بیولوژیک به انجام رسید.
  روش بررسی
  پلیمر قالب ملکولی از طریق کوپلیمریزاسیون آفت کش مورد نظر به عنوان ملکول الگو در حضور متاکریلیک اسید و اتیلن گلیکول دی متاکریلات به ترتیب به عنوان مونومر عاملی و پیوند دهنده عرضی سنتز شد. پس از آن به منظور اثبات توانایی پلیمر قالب ملکولی سنتز شده در تشخیص انتخابی آنالیت مورد نظر از نمونه بیولوژیک، پارامتر‎های موثر در جذب و بازیافت متری بوزین توسط جاذب پلیمری سنتز شده از طریق استخراج فاز جامد بهینه سازی گردید. تعیین مقدار علف کش توسط کروماتوگرافی مایع با راندمان بالا صورت گرفت.
  یافته‎ها: براساس نتایج حاصل، سنجش ریز مقدار علف کش مورد نظر با استفاده از پلیمر قالب ملکولی به طور موفقیت آمیزی به انجام رسید و مقادیر بهینه متغیرهای موثر در کارایی فرآیند استخراج به این شرح تعیین گردید: مقدار بهینه جاذب پلیمری 51/13 میلی گرم، pH نمونه برابر 3، فلوی عبوری نمونه 1 میلی لیتر بر دقیقه، حجم حلال شویش 33/1 میلی لیتر، دبی شویش 3 میلی لیتر بر دقیقه و مقدار اسید موجود در ترکیب حلال شویش 10 درصد. حد تشخیص و کمی سازی روش به ترتیب ppb 0119/0 و 0397/0 محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  روش طراحی شده می تواند برای آماده سازی نمونه با استفاده از جاذب پلیمری سنتز شده و تحت شرایط بهینه سازی شده برای استخراج و تعیین مقدار انتخابی و دقیق مقادیر اندک علف کش مورد نظر از نمونه بیولوژیک استفاده گردد.
  کلیدواژگان: علف کش تریازینی، متری بوزین، پلیمر قالب ملکولی، استخراج فاز جامد، نمونه بیولوژیک، کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا
 • پروین مریدی ، علی مرادی ، فرشته طاهری ، رسول یاراحمدی* ، علی اصغر فرشاد صفحات 21-29
   
  زمینه و هدف
  حوادث رانندگی و ترافیکی سالانه جان بسیاری از مردم را جهان را به خطر می اندازد. ایران به عنوان یکی از کشورهایی که درصد سوانح و حوادث جاده ای و ترافیکی در آن بالا است معرفی شده است. بررسی عوامل و زمینه های این نوع حوادث می تواند به شناسایی عوامل اصلی و اولویت بندی آن ها و تدوین برنامه های پیشگیری کننده کمک نماید.
  روش بررسی
  در این تحقیق برای انتخاب مهم ترین عوامل خطرزا شناسایی از روش تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر فازی تاپسیس استفاده شده است. پنج معیار شامل: مشخص بودن، قابلیت اندازه گیری، قابلیت دستیابی، واقع گرایانه بودن و در چهارچوب زمان برای رتبه بندی عوامل خطر در پلیس راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته شده اند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده در تحقیق با استفاده از تکنیک فازی تاپسیس بر اساس معیارهای SMART نشان داد که عوامل و رفتار انسانی و فصل به ترتیب بالاترین ضریب نزدیکی را به خود اختصاص داده اند. تجهیزات ایمنی و نوع کاربری وسایط نقلیه در رتبه های بعدی قرار گرفته اند که خود دلیل بر فراوانی و اهمیت این شاخص ها در حوادث مذکور می باشد.
  نتیجه گیری
  اولویت بندی عوامل خطرزا به مدیران و برنامه ریزان و سیاست گذاران در شناسایی و ارائه راهکارهای اجرایی و شناسایی اولویت های با تاثیرگذاری چندجانبه جهت مدیریت عوامل موثر در تصادفات کمک شایانی خواهد کرد. رفتار و عوامل انسانی در کنترل حوادث ترافیکی نقش مهمی ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: تکنیک تاپسیس فازی، شاخص، عوامل خطر، ایمنی، اولویت بندی، سوانح
 • مهدیه سادات راه چمنی ، کمال اعظم ، ابوالفضل ذاکریان * صفحات 30-37
  زمینه و هدف
  انسان ها تحت تاثیرات مختلف نور قرار می گیرند. نور می تواند بر روی شناخت، رفتار انسان، آسایش بصری، سلامتی و رفاه موثر باشد. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای تاثیر دمای رنگ لامپ فلئورسنت و LED بر روی شاخص های روان شناختی کارکنان در یکی از دفاتر دولتی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مداخله ای 8 نفر از کارکنان شامل 2 مرد و 6 زن با میانگین و انحراف معیار سنی 99 /5± 75/41 مورد بررسی قرار گرفتند. مواجهه با سه سطح روشنایی شامل لامپ فلئورسنت با دمای رنگ 6500 کلوین و لامپ LED3000 کلوین و 6000 کلوین با زمان انطباق یک هفته برای هر یک از سطوح روشنایی در نظر گرفته شد. میزان زمان واکنش با استفاده از نرم افزار زمان سنج واکنش ساده، توجه با استفاده از نرم افزار آزمون توجه متمرکز و پراکنده و حافظه کاری به وسیله ی نرم افزار آزمون حافظه کاری (N- BACK) برای هر یک از سه سطوح اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون های توجه و حافظه کاری نشان داد، میانگین هر یک تحت شرایط لامپ LED با دمای رنگ 6000 کلوین نسبت به دو شرایط روشنایی دیگر افزایش پیدا کرد و این تفاوت معنی دار بود (05/ 0p≤). میانگین زمان واکنش تحت شرایط روشنایی لامپ 6000 کلوین نسبت به دو شرایط دیگر به طور معنی داری کاهش نشان داد (05/ 0p≤).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد افزایش دمای رنگ نور و شدت روشنایی باعث افزایش توجه و حافظه کاری و کاهش زمان واکنش افراد منجر به بهبود عملکردهای شناختی کارکنان می شود. در نتیجه با انتخاب صحیح نوع روشنایی در محل کار نه تنها سلامتی فرد در امان می ماند بلکه سطح بهره وری کارکنان نیز بالا خواهد رفت.
  کلیدواژگان: دمای رنگ، توجه، زمان واکنش، حافظه کاری، لامپ LED
 • مجتبی احمدی ، حامد سلمان زاده* صفحات 38-47
   
  زمینه و هدف
  روش ارزیابی ریسک ارگونومی پوسچرال (PERA) یک روش ارزیابی ارگونومیک است که با تمرکز بر آنالیز پوسچرهای پرتنش در قالب آنالیز وظیفه به شناسایی منشا ریسک چرخه های کاری می پردازد. از آنجایی که این ابزار توانایی کشف منشا ریسک ارگونومیکی در چرخه های کاری را دارد، این مطالعه درصدد آن است که از روش ارزیابی ارگونومیک PERA به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل ارگونومیک در راستای طراحی مجدد وظیفه، در یک کارخانه تولید خوردو استفاده کند و کاربردهای بیشتر آن را مورد بررسی قرار دهد.
  روش بررسی
  در مطالعه حاضر تعداد 12 چرخه کاری شامل 78 وظیفه کاری در یک صنعت مونتاژ خودرو مورد ارزیابی قرار گرفتند. هر کدام از وظایف کاری به طور مجزا از لحاظ پوسچر بدنی، نیروی اعمالی و مدت زمان، تکرار و ارتعاش با استفاده از روش های PERA، ManTRA و مدل مکعب ارزیابی شدند. در هر چرخه کاری، آن دسته از وظایفی که بیشترین امتیاز خطر را داشتند به عنوان پر ریسک ترین قسمت های کار شناخته شده و در فرایند طراحی مجدد، برای اصلاح مورد توجه قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهند که اغلب چرخه های کاری پرریسک بوده و در این وظایف، مدت زمان پوسچرهای پرخطر به ترتیب برای شانه ها، آرنج ها و سرو گردن بیشترین بوده است. همچنین به منظور اصلاح کار، قسمت های پرخطر هر چرخه کاری شناسایی و به ترتیب اولویت بندی شدند.
  نتیجه گیری
  نتایج کلی این مطالعه نشان می دهد، در حالیکه تمرکز روش های متداول ارگونومی بر سطح ریسک کلی هر یک از اندام های بدن بوده و لذا راه کارهای پیشنهادی طبق نتایج آن ها به صورت کلی و برای کل چرخه کاری خواهد بود، روش PERA علاوه بر ارزیابی ریسک های پوسچرال بدن برای هر قسمت از یک چرخه کاری، می تواند به عنوان ابزاری نظام مند در آنالیز وظایف پیچیده و تعیین منشاء خطر چرخه های کاری نیز مورد استفاده قرار گیرد. درنتیجه، یافتن راه حلی مناسب در طراحی مجدد شغل جهت اصلاح یک چرخه کاری، تنها با تمرکز بر قسمت های استرس زای آن بسیار اثربخش تر خواهد بود.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک ارگونومی، روش PERA، تجزیه و تحلیل وظیفه، طراحی مجدد شغل
 • مجید کرمانی، احمد جنیدی جعفری، علی اصغر اعلم الهدی، فرزانه جاجرمی، الهه دانا *، عباس شاهسونی صفحات 48-58
   
  زمینه و هدف
  نگرانی در مورد کیفیت هوای تنفسی در کابین های سیستم های حمل و نقل عمومی در حال افزایش است. در مطالعه حاضر مواجهه شغلی رانندگان اتوبوس با ترکیبات BTEX در کابین اتوبوس های سامانه BRT تهران سنجش شد.
  روش بررسی
  دستورالعمل NIOSH1501 جهت نمونه برداری و آنالیز مورد استفاده قرار گرفت. نمونه ها توسط CS2 استخراج و توسط دستگاه GC-FID آنالیز شدند. منابع اصلی انتشار این آلاینده ها مشخص و ریسک سرطان و غیر سرطان زای ترکیبات هدف با استفاده از دستورالعمل های USEPA و WHO ارزیابی شد. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شد و برای مقایسه و همبستگی به ترتیب از تست های Wilcox و Kendal استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین غلظت بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، - (m+p) زایلن، -o زایلن و BTEX در کابین اتوبوس ها به ترتیب 75/8، 33/24، 90/25، 71/43، 46/33 و 15/136 میکروگرم بر متر مکعب اندازه گیری شد. خطر سرطان آلاینده بنزن در خطوط 1، 2 و 7 به ترتیب برابر با 5-10×07/7، 5-10×68/4 و 5-10×08/3 ثبت شد.
  نتیجه گیری
  متوسط غلظت بنزن بیشتر از مقادیر توصیه شده توسط استاندارد سالیانه ایران و همچنین استاندارد اتحادیه اروپا (EU) اندازه گیری شد. مقدار متوسط خطر سرطان (LTCR) نسبت به مقادیر توصیه شده توسط WHO و USEPA بیشتر بود. خطر غیر سرطان-زای تمامی ترکیبات مورد مطالعه نیز کمتر از 1 و در محدوده قابل قبول اعلام شد.
  کلیدواژگان: ترکیبات آلی فرار، اتوبوس های تندرو، مواجهه شغلی، ترکیبات سرطان زا
 • مهسا منصوریان ، محمدصادق قاسمی* ، بیژن فروغ ، ناصر دهقان صفحات 59-68
   
  زمینه و هدف
  حمل بار با پوسچر نامناسب و حمل اشیاء سنگین می تواند منجر به مشکلات فیزیکی و تغییرات شکل اسکلتی بدن و فشار وارد بر کف پا شود؛ بنابراین این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر کوله پشتی جدید ارگونومیک طراحی شده بر فشار کف پا و راحتی درک شده توسط کاربران انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع نیمه تجربی بوده و بر روی 20 نفر از دانشجویان دختر در بازه ی سنی 18 تا 25 سال انجام گرفت. برای اندازه گیری فشار کف پا از دستگاه فوت اسکنرPT-Scan استفاده شد. شرکت کنندگان با کوله پشتی ارگونومیک طراحی شده و نیز یک کوله پشتی رایج به عنوان کنترل، باری معادل 10 درصد از وزن بدنشان را در 3 حالت در حال راه رفتن، ایستاده و تعادل حمل کردند. پس از این مرحله، راحتی کوله پشتی ها با استفاده از مقیاس بورگ ارزیابی شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دهنده آن است که اگرچه اختلاف میانگین فشار وارده به پا بین دو نوع کوله پشتی از نظر آماری معنی دار نبود (05/0> p) اما میانگین نمره ی راحتی در دو قسمت بند کمر، پد پشتی و هنگام حمل بین دو کوله پشتی جدید ارگونومیک و رایج اختلاف معنی دار داشت (05/0p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، ویژگی های به کار رفته در کوله پشتی جدید ارگونومیک اگرچه در میزان کاهش فشار پا تاثیر معنی دار آماری را نشان نداد اما باعث کاهش تنش درک شده، افزایش راحتی و حفظ حالت طبیعی در نواحی کمر و پشت شده است و احتمالا استفاده از این مدل کوله پشتی در بلند مدت می تواند منجر به کاهش اختلالات اسکلتی - عضلانی در این نواحی شود.
  کلیدواژگان: فشار کف پا، راحتی، طراحی ارگونومیک، حالت بدن
 • شهرام صدقی*، حسین شه نوازی، نادر خالصی صفحات 69-77
   
  زمینه و هدف
  سازمان بهداشت جهانی سلامت را به عنوان سلامت کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی و نه صرفا غیاب بیماری تعریف می کند. توجه به مفهوم رفاه و بهزیستی به عنوان جنبه مثبت سلامت در میان کارکنان سازمان های مختلف بخصوص در حوزه بهداشت و درمان رویکردی است که امروزه مدنظر بسیاری از پژوهشگران است. کارکنان پزشکی قانونی به جهت قرار گرفتن در معرض فشارهای خاص روحی و جسمی ناشی از مواجهه شدن با بسیاری از مراجعین دارای شرایط خاص آسیب اجتماعی جهت بهره بردن از سلامت شغلی نیازمند سلامت جسمی، اجتماعی، روحی و روانی می باشند.
  روش بررسی
  در این مطالعه تحلیلی کاربردی، جهت سنجش سلامت و عوامل فردی و شغلی تاثیرگذار بران، کارکنان اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در 4 حوزه تخصصی معاینات، تشریح، کمیسیون و آزمایشگاه پرسشنامه سلامت روانی و فیزیکی بر اساس مدل رفاه کل گرا شامل شش حیطه سلامت فیزیکی، اجتماعی، عاطفی، فکری، حرفه ای و معنوی را تکمیل نموده اند. برای تمام حیطه های رفاه تحت بررسی Cut Point 3 در نظر گرفته شد. میانگین بالای 3 را تحت عنوان وجود رفاه مناسب و میانگین زیر 3 را عدم وجود رفاه در شرکت کنندگان گروه بندی شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه تحلیلی 197 نفر شرکت نمودند. نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین برگ خریدهای سابقه حمله قلبی، سابقه فشارخون، محل خدمت، مسئولیت کاری و نمره رفاه کل دارد. در مجموع رفاه عاطفی دارای بالاترین میانگین و رفاه فیزیکی دارای گم ترین میانگین در میان شرکت کنندگان در پژوهش بوده و کلیه شرکت کنندگان در مجموع دارای سلامت نرمال بوده اند.
  نتیجه گیری
  در نتیجه این پژوهش، سابقه بیماری قلبی و فشارخون، محل خدمت، نوبت کاری و مسئولیت کاری بالاترین تاثیر را بر سلامت دارند. همچنین نتایج نشان می دهد که نمره رفاه حرفه ای و فیزیکی بر اساس بخشه ای مختلف پزشکی قانونی نیز متغیر بوده و کارکنان سالن تشریح دارای نمره رفاه کمتری نسبت به بخشه ای دیگر می باشند که این نتایج نشان دهنده تاثیر مستقیم شرایط و محیط کاری بر سلامت کارکنان دارد. به عنوان نتیجه، مدیران پزشکی قانونی باید ارتقا سلامت و پایش دوره ای سلامت کارکنان را به عنوان بخشی از برنامه استراتژیک منابع انسان بر اساس مدل رفاه در نظر داشته باشند.
  کلیدواژگان: عوامل شغلی و فردی، سلامت جسمی و روانی، مدل رفاه کل گرا، پزشکی قانونی
|
 • Mehdi Jahangiri *, Fateme Omidvary , Maryam Amiri khorasani , Ahmad Maghsoudi Pages 1-9
   
  Background and aims
  The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) is an internationally agreed-upon standard developed by the United Nations to replace the previously used hazardous material classification and labelling all over the world, including Iran. The purpose of this study was to evaluate the perception of GHS, compared to old chemical hazard signs in an Iranian population.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out on 220 employees of the chemical industries in Shiraz, Iran. Data were collected using a questionnaire containing 28 color images of (including20 GHS and 8 old chemical hazards signs).
  Results
  In this study, there was a significant difference between the mean perception of GHS (0.37±0.18) and old chemical hazards signs (0.73±0.22). The percentage of people who had the correct perception, were below the ISO 3864-2-acceptable limit (67%), for 17 out of 20 GHS signs (85%). All studied GHS signs had unacceptable perception according to ANSI 53503 acceptable limit (85%).
  Conclusion
  GHS signs had lower acceptable perception compared to old signs of chemical hazards. Considering the increasing trend of globally harmonized system (GHS) in hazard communication and labeling of chemicals, it is required to train people in order to promote the understanding and acceptance of these signs
  Keywords: Perception, Safety sign, globally harmonized system (GHS), LabelingFull-Text [PDF 826 kb] (75 Downloads)
 • Omidreza Heravizadeh , Monireh Khadem , Ramin Nabizadeh , Seyed Jamaleddin Shahtaheri* Pages 10-20
   
  Background and aims
  Increasing production and the use of pesticides for agricultural purposes can lead to many environmental and human health risks. Therefore, assessment of their concentration in occupational and environmental samples is necessary to estimate exposure levels. This study was aimed to use a synthesized molecular imprinted polymer (MIP) as a novel and specific absorbent for residue analysis of metribuzin herbicide in biological sample.
  Methods
  The MIP was synthesized by copolymerizing the pesticide as the template molecule in presence of methacrylic acid and ethylene glycol dimethacrylate as functional and crosslinking monomers, respectively. Afterwards, parameters affecting the adsorption and recycling of metribuzin by synthesized absorbent were optimized using solid phase extraction (SPE) method to demonstrate the ability of the MIP for selective recognition of analyte from biological sample. All samples were analyzed by High Performance Liquid Chromatography.
  Results
  According to the obtained results, trace amount of herbicide was successfully determined using MIP. The optimum amounts of effective parameters on extraction yield were determined as follow: adsorbent amount: 13.15 mg, sample pH: 3, sample flow rate: 1 mL /min, volume of extraction solvent: 1.33 mL, flow rate of extraction solvent: 3 ml/min, and the amount of acid in the solvent composition: 10%. Detection and quantification limits of the method were 0.0119 and 0.0397 ppb, respectively.
  Conclusion
  The developed method can be used as an optimum sample preparation procedure for selective and sensitive extraction and determination of desired herbicide from biological sample
  Keywords: Triazine Herbicide, Metribuzin, Molecular Imprinted Polymer, Solid Phase Extraction, Biological Sample, High Performance Liquid Chromatography
 • Parvin Moridi , Ali Moradi , Fereshteh Taheri , Rasoul Yarahmadi* , Ali Asghar Farshad Pages 21-29
  Background and aims
  One of the most common accidents that annoy many people in the world every year is road traffic accidents. Today, the largest share of accidents related to traffic accidents. Iran is one of the countries with the highest incidence and mortality due to road accidents and traffic. Survey of these events can identify the main factors, prioritization and preventive programs for them.
  Methods
  In this research, the multi-criteria decision-making method based on FUZZY TOPSIS has been used to selection the main risk factors. Five criteria specific, measurable, achievable, realistic and timeable are used for prioritizing of traffic police risk factors.
  Results
  In this research, fuzzy multi-criteria decision-making method has been used to selection the most important risk factors. Five criteria include: specific, measureable, Attainable, Realistic, and time frame were used for ranking risk factors in traffic police.
  According to the results, the human's behavior was identified as the most appropriate factors for road safety (coefficients = 0.204684). Safety equipment and vehicle's usage were ranked in grade 3 and 4. Other indicators of risk in order of importance and influence were at lower levels.
  Conclusion
  Identify and Priority of traffic risk factors would help to managers and policy makers for managing the factors affecting accidents. Human's behavior and human's decision were identified as main role in road accident control.
  Keywords: Key words: Interpretive Structural Modeling, Fuzzy Order of Preference by Similarity to Ideal Solution, Indicator, Hazard, Safety, Modeling, prioritization, Accident
 • Mahdiyeh Sadat Rahchamani *, Abolfazl Zakeriyan , Kamal Azam Pages 30-37
   
  Background and aims
  Human beings are exposed to various light effects. Light can be effective in Cognition, human behavior, visual comfort, health and well-being. The purpose of this study was to Comparative Survey on the effect of fluorescent lamps and LED color temperature on staffs Cognitive Performance Indicators at the office.
  Methods
  In this interventional study, 8 subjects including 2 men and 6 women with mean and standard deviation of 41.75 ± 5.99 years were studied. Exposure to three levels of brightness includes a fluorescent lamp with a color temperature of 6,500 Kelvin and a LED3000 K and 6,000 K at a time of one week's adaptation for each of the brightness levels, the reaction time was measured using the simple reaction timer software, Attention was measured using the SELECTIVE & DIVIDED ATTENTION TEST software and working memory by The N-BACK (WORKING MEMORY TEST) software was measured.
  Results
  The results of the Attention and working memory tests showed that the average of each under the conditions of the LED lamp with a color temperature of 6000K increased compared to two other lighting conditions. And this difference was significant (p<0.05).
  Conclusion
  The results of this study showed that increasing the color of light and the intensity of light increase the attention and working memory and reducing the reaction time leads to improvement of cognitive Performance of employees. As a result, by choosing the correct type of lighting at the workplace, not only will the person's health be safe, but also the level of staff Efficiency will rise.
  Keywords: Color temperature, Attention, Reaction time, working memory, LED bulb
 • Mojtaba Ahmadi , Hamed Salmanzadeh* Pages 38-47
   
  Background and aims
  Postural Ergonomics Risk Assessment (PERA) is an ergonomic assessment method to detect the major causes of the cyclic work by focusing on the stressful postures analysis in the form of a task analysis. Because of its ability to detect the ergonomic risk sources in work cycles, this study aims to use this method as a systematic ergonomic analysis tool in order to redesign the tasks in an automotive company and examine its further applications.
  Methods
  In the present study, 12 repetitive work cycles consisting of 78 tasks were evaluated in a vehicle assembly. Each task was analyzed separately in terms of posture, force, duration, repetition and vibration using PERA, ManTRA and cube model. Those sub-tasks, in each cycle, which had the highest risk score were identified as the most risky part of the work cycle and considered in the job redesign process.
  Results
  The results show that most of the work cycles are at high-risk level of which shoulders, elbows and head/neck had the most duration of the stressful postures respectively. Also the high-risk tasks in each work cycle were identified and prioritized to be corrected.
  Conclusion
  The results of this study indicate that the common ergonomic risk assessment methods focus on risk level of each body region and therefore the corrective actions would be taken generally, while PERA method is not only capable to assess the body’s postural risks, but also a systematic tool to analyze the complicated tasks and detect the risk sources of a work cycle by breaking it down into its sub-tasks. So it could be more efficient, in job redesign, to figure out some way to modify the work cycle just by focusing on those stressful parts.
  Keywords: ergonomics risk assessment, PERA method, task analysis, job redesign
 • Majid Kermani Dr., Ahmad Jonidi Jafari Dr., Ali Asghar Aalamolhoda, Farzaneh Jajarmi, Elaheh Dana*, Abbas Shahsavani Pages 48-58
  Background and aims
  Recently, there is an increasing concern about the quality of breath air in cabins of public transportation system. Present study measured the driver’s occupational exposure of BTEX as the most important and toxic group of VOCs in cabins of Tehran bus rapid transit (BRT) system.
  Methods
  NIOSH 1501 was used for sampling and analyzing. Samples were extracted by CS2 and analyzed by GC-FID. The main sources of target pollutants were determined and the risk carcinogenic and non- carcinogenic of these compounds were evaluated by USEPA and WHO methods. SPSS Ver.20 was used for Statistical processing of data and Wilcox-test and Kendal were used for comparison and correlation, respectively.
  Results
  The mean inner concentration of Benzene, Toluene, Ethylbenzene, (m+p) - Xylene, o- Xylene and BTEX was measured 8.75, 24.33, 25.90, 43.71, 33.46 and 136.15 µg/m3, respectively. The lifetime cancer risk (LTCR) of Benzene in line 1, 2 and 7 was 7.07×10-5, 4.68×10-5 and 3.08×10-5, respectively.
  Conclusion
  Mean concentration of Benzene was more than Iran environmental protection organization and European :::union::: (EU) recommended levels. LTCR of Benzene was more than recommended levels by USEPA and WHO. The Hazard Quotient (HQ) of all under investigation compounds were less than 1. Therefore, non-carcinogenic risk of them was in acceptable range.
  Keywords: VOCs, Bus, Occupational Exposure, Carcinogenic Compounds
 • Mahsa Mansoorian , Mohammad Sadegh Ghasemi* , Bijan Forough , Naser Dehghan Pages 59-68
   
  Background
  Inappropriate postures when carrying loads and heavy objects can result in physical problems and changes in the body's skeletal structure and pressure on the sole of the foot. Therefore, this study was to evaluate the foot plantar pressure and the perceived comfort of two new types of ergonomic and common backpacks.
  Methods
  This study, which is semi- experimental, was performed on 20 female students aged 18 to 25 years. The PT-Scan Foot Scanner was used to measure the plantar pressure. The subjects, with the both types of backpacks, carried 10% of their body weight in walking, standing and balancing mode. After this stage, the perceived comfort of the backpacks was evaluated by using the Borg scale.
  Results
  The results showed that the difference in mean pressure of the foot between the two new ergonomic and common backpacks was not statistically significant (p> 0.05). But the average score of perceived comfort in the two parts of the waist and back pad, and the two new ergonomic and common backpacks while carrying was significant (p< 0.05).
  Conclusion
  According the finding, the features used in the design of the new backpack did not show statistically significant effect on decrease the foot pressure, but it decreased of perceived exertion and improved the perceived comfort and maintained the posture in the back and back areas. Therefore, using this backpack model probably could reduce musculoskeletal disorders in these areas in the long time
  Keywords: Backpack, Ergonomic design, plantar pressure, Perceived comfort, Posture
 • Shahram Sedghi*, Hossein Shahnavazi, Nader Khalesi Pages 69-77
   
  Background and aims
  Health as defined by World Health Organization (WHO), it is "a state of complete physical, mental and social health and not only the absence of disease". Paying attention to the concept of welfare and well-being as a positive aspect of health among the workers of various organizations, especially in the field of health and treatment is the approach that many researchers have in mind today. Forensic workers are exposed to special psychological and physical pressures associated with exposing many clients with Specific social damage conditions The use of occupational health requires physical, social, mental and psychological well-being.
  Methods
  In this analytic functional study, for evaluating of health and Individual and occupational factors affecting it, all employee of Tehran forensic medicine Administration in four Specialized department(Clinical examinations, autopsy, commissions and labs) have completed physical and mental health questionnaires based on the holistic wellness which includes physical, social, emotional, intellectual, professional and spiritual components. For all welfare areas, Cut Point 3 was considered. The average above 3 was classified as "good welfare" and average under "3" was the lack of welfare among the participants.
  Results
  197 people participated in the study. The results showed a significant relationship between the factors of history of hypertension, workplace and work responsibility and total welfare score. Overall, emotional wellness has the highest mean and physical wellness has the lowest mean among the participants in the research and All participants had normal health.
  Conclusion
  As a result of this research, the history of heart attack, blood pressure, place of work, work shift and work responsibilities have had the greatest impact on the health. Also the results show that, the score of professional and physical well-being is also variable according to different forensic medicine departments and the workers of the autopsy have a lower welfare score than the other sections, which shows the direct impact of the conditions and working environment on the health of the employees. As a result, forensic administrators should consider workers health promotion And periodic health monitoring as part of human resources strategic plans according to the welfare model
  Keywords: Individual, Occupational Factors, Mental, physical Health, Holistic Wellness Model, Legal Medicine