فهرست مطالب

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 40 (زمستان 1397)
 • پیاپی 40 (زمستان 1397)
 • 196 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1397/12/09
 • تعداد عناوین: 11
|
 • دکتر محمدرضا نیک بخت *، امیر فیروزنیا، سروناز قیطانچیان، حمید کلهرنیا صفحات 5-24
  وجود ترکیب های تجاری موجب آسانتر شدن انتقال اطلاعات در بین شرکتهای عضو (گروه) می شود و در نتیجه میزان عدم تقارن اطلاعاتی کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین شرکتها با ترکیب تجاری قادر به ایجاد بازارهای سرمایه داخلی که یک راه تامین مالی بی خطر هست، نیز می باشند تا از این طریق بتوانند مشکل عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی را از پیش رو بردارند. بنابراین، به نظر می رسد شرکتهای وابسته به ترکیب های تجاری در مقایسه با شرکتهای مستقل، به دلیل اتکا به بازار های سرمایه داخلی، به طور نسبی کمتر به بازار تامین مالی خارجی وابسته هستند و ممکن است سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای عضو ترکیب های تجاری در مقایسه با شرکتهای مستقل کمتر باشد. این تحقیق به بررسی تاثیر ترکیب تجاری بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1393 می پردازد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هیچ رابطه معناداری بین سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای وابسته به ترکیب های تجاری نسبت به شرکتهای مستقل وجود ندارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای عضو ترکیب های تجاری متنوع در مقایسه با ترکیب های تجاری غیر متنوع کمتر است. سایر یافته های این تحقیق نشان داد که بین عدم تقارن اطلاعاتی با سطح نگهداشت وجه نقد رابطه مثبت معنادار وجود دارد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین وابستگی به منابع مالی خارجی و سطح نگهداری وجه نقد هیج رابطه معناداری ملاحظه نگردید.
  کلیدواژگان: سطح نگهداری وجه نقد، ترکیب های تجاری، بازارهای سرمایه داخلی، عدم تقارن اطلاعاتی، وابستگی مالی خارجی
 • دکتر حسین فخاری *، محمدتقی کبیری صفحات 25-42
  یکی از گزارش هایی که به دلیل الزام قانونی توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهیه می شود، گزارش ضعف کنترل های داخلی است. تعیین عوامل موثر بر تهیه این گزارش ها از جهت تقویت محیط کنترلی و آگاهی بخشی برای سرمایه گذاران مفید خواهد بود، بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی این عوامل در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد .به این منظور گزارش های چهار سال شرکتها (1391 تا 1394) در مورد ضعف کنترلهای داخلی به روش تحلیلی ترکیبی نا متوازن مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین بازده داراییها، عمر شرکت، سود وزیان، اهرم مالی وریسک شرکت، تعداد اعضای غیر موظف هئیت مدیره، تعداد اعضای متخصص در کمیته حسابرسی، درصد سهامداران دولتی، درصد سهامداران عمده وکیفیت حسابرسی با افشای ضعف کنترل داخلی شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. این یافته ها می تواند در تبیین چگونگی ارتقای شفافیت شرکت ها در بازار سرمایه ایران مفید باشد.
  کلیدواژگان: ضعف کنترل داخلی، افشای اطلاعات، کیفیت حسابرسی، حاکمیت شرکتی، ویژگی های شرکت
 • دکتر محمدرضا مهربان پور *، زهره نوری زاده صفحات 43-58
  هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار راهبری شرکتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه شرکت ها است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 تشکیل می دهند و نمونه ای از 114 شرکت که در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده اند، مورد مطالعه قرار گرفت. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که تعداد اعضای هیات مدیره تاثیر معناداری بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه ندارد. در حالی که هریک از شاخص های استقلال اعضای هیات مدیره، اندازه کمیته حسابرسی، عملکرد واحد حسابرسی داخلی و استقلال کمیته حسابرسی تاثیر معکوس بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه داشتند.
  کلیدواژگان: کنترل داخلی، هیات مدیره، راهبری شرکتی، گزارشگری متقلبانه
 • دکتر حمیده اثنی عشری *، سیداحمدرضا سجادی صفحات 59-74
  در این پژوهش، اثر اندازه شرکت ها و محیط اطلاعاتی بر رابطه بین بازده سهام و حجم معاملات آزمون شد؛ انتشار دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شر کت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ارزش بازار شرکت ها به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش و رابطه پویای بین بازده سهام و حجم معاملات به عنوان متغیر وابسته پژوهش لحاظ شدند. در این راستا، اطلاعات شرکت های ثبت شده در دو بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به ترتیب در بازده های زمانی 1380 الی 1394 و 1389 الی 1394 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش خودرگرسیون برداری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بازده سهام علیت گرنجری حجم معاملات است؛ و اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی هر دو بر رابطه بین بازده سهام و حجم معاملات اثر دارند؛ به گونه ای که با افزایش اندازه شرکت و بهبود شفافیت اطلاعاتی رابطه بین این دو متغیر تقویت می شود.
  کلیدواژگان: حجم معامله، بازده سهام، اندازه شرکت، محیط اطلاعاتی
 • دکتر منصور کنعانی امیری، دکتر اعظم ولی زاده لاریجانی، مریم باورهژ * صفحات 75-86
  هدف این تحقیق بررسی رابطه مدیریت واقعی سود با بازده غیر عادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، مدیریت واقعی سود که با استفاده از روش های کاهش غیرعادی هزینه های اداری عمومی و فروش، افزایش غیرعادی سود غیرعملیاتی حاصل از فروش دارایی های ثابت و تولید بیش از حد اندازه گیری می شود به عنوان متغیر مستقل و بازده غیرعادی سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1393 است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین مدیریت واقعی سود با استفاده از روش های فوق الذکر و بازده غیرعادی سهام، رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت واقعی سود، بازده غیرعادی سهام، هزینه های عمومی، اداری و فروش، سود غیرعملیاتی حاصل از فروش دارایی های ثابت، تولید بیش از حد
 • دکتر محسن تنانی *، علی اکبر رجبی صفحات 87-104
  سود حسابداری شامل اجزای نقدی و تعهدی است. ادبیات غالب در حوزه مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری را فرصت طلبانه دانسته اند. این در حالی است که مدیران همچنین می توانند از اقلام تعهدی اختیاری برای علامت دهی اطلاعات خصوصی دست نیافتنی برای برون سازمانی ها، به بازار استفاده کنند. از آنجایی که قابلیت اتکای صورت های مالی، شامل سود، به میزان زیادی به کیفیت حسابرسی انجام شده بستگی دارد، لذا درک چگونگی توجه بازار به کیفیت حسابرسی به هنگام ارزش گذاری سود و اجزای آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از داده های 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1394 و مدل داده های ترکیبی به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارزشگذاری سود و اجزای آن توسط بازار سرمایه پرداخته شود. نتایج بررسی ها نشان داد که سودخالص و مقدار اقلام تعهدی اختیاری تاثیر مستقیم و معنادار بر بازده سهام دارند؛ مقدار کل اقلام تعهدی بر بازده سهام تاثیر معکوس و معنادار دارد؛ جریان نقد عملیاتی و مقدار اقلام تعهدی غیراختیاری بر بازده سهام موثر نیستند؛ کیفیت حسابرسی موجب تضعیف ارتباط مستقیم بین سودخالص و بازده سهام می گردد؛ و کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین کل اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری و جریان نقد عملیاتی با بازده سهام موثر نیست.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری، ارزشگذاری سود، اجزای سود، بازده سهام
 • دکتر بهداد خوئینی، محسن فقیه، مهرداد شفیعی * صفحات 105-126
  کمیته حسابرسی یکی از سازوکارهای راهبری شرکتی است که شواهد اندکی در رابطه با نقش و ویژگی های آن در ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری وجود دارد. ازاین رو، هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و معیارهای عملکرد شرکت ها می باشد. براین اساس، اطلاعات مربوط به 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391-1393 به روش مقطعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین ویژگی های کمیته حسابرسی شامل استقلال و تخصص حسابداری اعضای آن با معیارهای عملکرد شامل نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین ارتباط معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: کمیته حسابرسی، تخصص حسابداری، استقلال کمیته حسابرسی، معیارهای عملکرد
 • دکتر عبدالله پاکدل *، دکتر ناصر ایزدی نیا، دکتر محسن دستگیر صفحات 127-146
  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر حسابگری ذهنی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر اساتید و دانشجویان و فعالان بازار سرمایه در استان اردبیل تشکیل داده اند. تعداد اعضای جامعه و نمونه در این تحقیق به ترتیب 196 و 130 نفر بودند. برای تجزیه و تحلیل از تکنیک دلفی سه دوری و ضریب کندال و برای تایید عوامل شناسایی شده از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که عوامل لنگر انداختن و تعدیل، خطای دسترسی به اطلاعات، خطای تایید اطلاعات، خطای فرافکنی، اثرهاله ای، احساسات بازار، تصورات خوش بینانه، تئوری افسوس، اثر ناهنجاری قیمت ها، دیدگاه محدود، بر تصمیم سرمایه گذاران بیشترین تاثیر را دارند.
  کلیدواژگان: مالی رفتاری، روان شناسی شناخت، حسابگری ذهنی، سرمایه گذاری، پرتفوی
 • حسین شایسته مند، دکتر زهرا پورزمانی * صفحات 147-158
  در مدل تصمیم گیری رفتار توده وار، سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران جهت تعیین ارزش سهام، کمتر از روش های کمی استفاده می نمایند و قضاوت های ایشان بیشتر مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از افراد به عنوان مشارکت کنندگان پیشرو در بازار سرمایه است. این گونه تصمیم گیری ها موجب هجوم سرمایه گذاران برای معامله ی سهام و بروز نوسانات شدید قیمتی شده که پیامد آن ناکارآمدی، بی ثباتی و شکنندگی بازار می باشد. از سوی دیگر اطلاعات نامشهود که غالبا از منبع غیررسمی کسب می گردد موجب عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه می شود. این اطلاعات در بدو امر برای برخی سرمایه گذاران ایجاد مزیت اطلاعاتی می نماید اما به مرور زمان با انتشار اطلاعات نامشهود و تبدیل آن از اطلاعات نهانی به اطلاعات آشکار، ارزش و قدرت این مزیت اطلاعاتی کمرنگ تر می شود. در این پژوهش تاثیر اطلاعات نامشهود بر رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از تایید وجود تاثیر اطلاعات نامشهود بر رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی می باشد.
  کلیدواژگان: اطلاعات نامشهود، رفتار توده وار، سرمایه گذاران نهادی
 • دکتر فرهاد حکیمی* صفحات 159-180
  در مقاله حاضر بر حسب سطح وصول مالیات در استان های کشور طی سال های 1379 الی 1390 اقدام به تقسیم بندی استان های کشور به سه منطقه به نام های توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته شده است هر کدام از این مناطق، شامل استان هایی بوده که انتخاب آنها با توجه به داده های موجود، وجود داشته و لذا منطقه توسعه یافته شامل 9 استان، منطقه کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته هر کدام شامل 6 استان می باشند و سایر استان ها حذف شده اند. همچنین با استفاده از روش پانل دیتا به شناسائی عوامل موثر بر ظرفیت مالیات استان های مختلف پرداخته شده و لذا مشخص گردید که ارزش افزوده بخش صنایع و معادن از تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سرمایه گذاری از متغیرهای معنی دار می باشند. در نهایت با استفاده از حداکثر درآمد مالیاتی محاسبه شده از طریق فرم عمومی منحنی لافر و مقایسه آن با ظرفیت بالفعل مالیاتی هر استان، مقدار شکاف مالیاتی هر استان محاسبه گردیده است که به ترتیب برای منطقه توسعه یافته 41% ، منطقه کمتر توسعه یافته و منطقه توسعه نیافته هر کدام 47% می باشد، نتایج مربوط به این تحقیق نشان می دهد که شکاف مالیاتی در همه مناطق و استان ها موجود بوده و حتی افزایش یافته است. بنابراین جهت جبران آن پیشنهاد شده است که در زمینه الف– فرهنگ مالیاتی ب– طرح جامع مالیاتی و آموزش ضمن خدمت ج– اصلاح قوامین و بخشنامه های مالیاتی و د– سایر تمهیدات ضروری اقدامات لازم صورت گیرد.
  کلیدواژگان: ظرفیت مالیاتی، شکاف مالیاتی، سیاستهای مالیاتی، پانل دیتا
 • عیسی جوانمرد، حسین اجاقی * صفحات 181-194
  در این پژوهش نقش نظارتی موسسات حسابرسی کوچک بر مدیریت سود[1] مورد بررسی قرار گرفته است، که به طور مشخص، رابطه میان مدیریت سود و بکارگیری موسسات حسابرسی کوچک بررسی می شود. این مطالعه از طریق رسیدگی به گروه مشخصی از موسسات حسابرسی که در حرفه و بازار حسابرسی کوچکترین می باشند، به بررسی این امر می پردازد که آیا رابطه معناداری بین موسسات حسابرسی کوچک و مدیریت سود وجود دارد یا خیر؟ در راستای پاسخ به این سوال اطلاعات صورتهای مالی 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز و موسسات حسابرسی کوچک با توجه به گروه بندی انجام شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار، تعیین شد. یافته های تجربی پژوهش، نشان می دهد که بین موسسات حسابرسی کوچک و مدیرت سود رابطه ای معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: موسسات حسابرسی کوچک، مدیریت سود، کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری
|
 • Mohammad Reza Nik Bakht *, Amir Firooznia, Sarvenaz Gheytanchian, Hamid Kalhornia Pages 5-24
  Business combinations make it easier to transfer information between member companies (groups) and therefore will reduce the information asymmetry. The business combination is also able to create domestic capital markets that are a safe way of financing so that they can mitigate the problem of information asymmetry and dependence on external financing. This study examines the effect of business combination on the level of cash holdings in Tehran Stock Exchange during the years 2007 to 2015. The Multiple linear regression was used to test research hypotheses. The results showed that no significant relationship found between the level of cash holdings in business combination companies in comparison independent firms. The results of this study also show that cash holdings in companies in diverse industries is than less diversified ones compared to other business combinations. Other findings of this study showed that there is a significant positive relationship between information asymmetry and cash holdings. Also dependence on external financial resources and the level of cash holdings has no significant relationship with each other.
  Keywords: Level of Cash Holdings, Business Combinations, Internal CapitalMarkets, Information Asymmetry, Dependence on External Financing
 • Hossein Fakhari *, Mohammad Kabiri Pages 25-42
  One of the most important reports is internal control weaknesses report that has been prepared by the listed companies of TSE for requirements of stock exchange. Determination of affecting factors on these reports preparation is useful for investors in strengthen control environment and in formativeness. On this basis, the aim of this study is the investigation of determinants of disclosure of internal controls weakness in The firms listed in TSE. For this, the firms’ data for 4 years (2012 to 2014) about internal controls weaknesses is analyzed by unbalanced panel data analysis method. The results show that there is a significant relationship between firm size, return on assets, firm age, income or loss, financial leverage, firm risk. the number of independent board members ,the number of audit committee members that are financial expert, block stockholders, governmental investors, and disclosure of internal control weakness. These results can be useful in determining how to improve transparency of developing stock market of Iran.
  Keywords: Internal Control Weakness, Information Disclosure, Auditing Quality, Corporate Governance, Firms Characteristics
 • Mohammadreza Mehrabanpour *, Zohreh Noorizadeh Pages 43-58
  The aim of conducting this study is to examine the relationship between corporate governance mechanisms and possibility of fraudly financial reporting by companies. This study is conducted by using a descriptive – correlation method and is an applied study. Population of this study is consisted of all companies listed on Tehran Stock Exchange during the time period of 2009 to 2015 and 114 companies have been studied in stock market during the time period of this study and have been. Research data were extracted from financial statements of companies and was analyzed by using logistic regression model by using panel data method. Research findings indicated that the number of board’s members doesn’t have a significant effect on possibility of fraudulent financial reporting; while, the role of each of corporate indicators of ratio of independent board’s members, size of audit committee, independence of audit committee and performance of internal audit unit was found to be significant in possibility of fraudulent financial reporting. According to research findings, each of the indicators of independence of board’s members, size of audit commitment and performance of internal audit unit have a reverse and independence of audit committee has a reverse effect on possibility of fraudulent financial reports.
  Keywords: Internal Control, Board of Directors, Corporate Governance, FraudulentFinancial Reporting
 • Hamideh Esnaashari *, Seyed Ahmadreza Sajadi Pages 59-74
  The effect of firms' size and information environment are investigated in this research. In this regard, disclosure executive instruction for companies registered at SEO and market value of firms (as independent variables) and the dynamic relationship between trading volume and stock returns (as dependent variable) are considered. Therefore, data of firms listed on Tehran Stock Exchange (TSE) and Farabourse Stock Exchange (IFB) are collected from 2001 to 2015 and from 2010 to 2015 respectively. Vector Auto Regressive (VAR) method is employed to analyze data and examine hypotheses. The results show that returns are Granger causality for trading volume; Moreover, size and information environment affec returns- trading volume relationship. In other words, the growth of firms' size and information transparency improvement strengthen the relationship between returns and trading volume.
  Keywords: Trading Volume, Stock Returns, Firms' Size, Information Environment
 • Mansour Kanani Amiri, Azam Valizadeh Larijani, Maryam Bavarhazh * Pages 75-86
  The present study aimed to investigate the relationship between real earning management and stock abnormal returns of companies listed on Tehran Stock Exchange. For this purpose, real earning management using the methods of abnormal reduction in general, administrative and selling costs, abnormal increasing in non-operational profit from the sale of fixed assets and overproduction have been considered as independent variables and stock abnormal returns has been considered as dependent variable. Geographic scope of the study is the companies listed on Tehran Stock Exchange during the period of 2004 to 2014. Multiple regression method was used in the study to test the hypotheses. The results showed that there is a significant relationship between the real earning management using the abovementioned methods and stock abnormal returns.
  Keywords: Real Earning Management, Stock Abnormal Return, General, Administrative, Sales Expense, Non-Operational Profit from Sale of FixedAssets, Overproduction
 • Mohsen Tanani *, Aliakbar Rajabi Pages 87-104
  Accounting earnings includes cash and accrual components. Accrual components can be classified as discretionary accruals and non-discretionary accruals. Dominant literature in earnings management field known discretionary accruals as opportunistic; a feature that weakens earnings Informativeness. Yet, managers can also use discretionary accruals to signal unattainable private information to outsiders; thus, they allow outsiders to assess firm’s future economic value better. Since the reliability of financial statements, including earnings, depends to a large extent on the quality of performed audit, therefore, understanding how market will consider audit quality at the time of earnings and its components valuation is of great importance. For this purpose, and using the data from 125 listed firms in Tehran Stock Exchange during the years 2011 to 2015 and panel data model, this study attempted to investigate the impact of audit quality on capital market’s valuation of earnings and its components. The results showed that net profit and the amount of discretionary accruals directly and significantly affect stock returns; total amount of accruals has a negative reverse impact on stock returns; operating cash flow and the amount of non-discretionary accruals have no impact on stock returns; audit quality mitigates the direct relationship between net profit and stock returns; and audit quality does not affect the relationship between total accruals, discretionary and non-discretionary accruals, and operating cash flow with stock returns.
  Keywords: Audit Quality, Discretionary Accruals, Non-Discretionary Accruals, Stock Returns
 • Behdad khoeini, Mohsen Faghih, Mehrdad Shafiee * Pages 105-126
  Audit Committee is one of corporate governance that there are very little evidence about the role and characteristics in evaluating business unit performance. Hence, the purpose of this study was to investigate the relationship between audit committee characteristics and performance metrics. Accordingly, information of the 91 companies listed on the Tehran Stock Exchange during 1391-1393 have crosssectional. The results indicated that there is a significant negative relationship between the independence and expertise of accounting, audit committee members with performance metrics including return on assets, return on equity and Tobin's Q ratio.
  Keywords: Audit Committee, Accounting Expertise, Independence of AuditCommittee, Performance Metrics
 • Abdollah Pakdel *, Naser Izadiniya, Mohsen Dastgir Pages 127-146
  This study has been done to identify factors affecting the mental accounting. The research population have formed faculty and students and capital market participants in Ardabil province. The number of population and samples were respectively 196 and 130. Delphi technique and Kendal Coefficient is used to analysis and for identifying the factors confirmatory factor analysis is used. Results showed that Anchoring and Adjustment, Availability bias (Accessibility), Confirmation Bias, Projection bias, Halo Effect, Market sentiment, Optimism Bias , Regret Theory, Disposition Effect, Pessimism Effect, Narrow Framing, Illusion of Control, Representativeness, Self-Deception, were factors affecting the mental accounting.
  Keywords: Behavioral Finance, Recognition Psychology, Mental Accounting, Investment, Portfolio
 • Hossein Shayestehmand, Zahra Pourzamani * Pages 147-158
  In decision making model for herding behavior, investors in TSE tend to suppress their private information and mimic the actions of other investors, rather than use quantitative techniques to assess stock value and make investment choices. These decisions lead to the influx of investors to trade the stock and fluctuation in prices that causes inefficiency, instability and fragility of the market. On the other hand intangible information, which is often obtained from the unofficial sources, causes information asymmetry in the capital market. This information will primarily create advantages for some investors; however, over time, with the release of intangible information and turning it from underhand information to revealed information, the value and power of this information advantage will be reduced. In this study, the effect of intangible information on herding behavior of institutional investors has been studied in Tehran Stock Exchange during 2010 to 2014. In this regard, the effect of intangible information on herding behavior of institutional investors was analyzed. The results indicate that, confirming the impact of intangible information on herding behavior of institutional investors.
  Keywords: Intangible Information, Herding Behavior, Institutional Investors
 • Farhad Hakimi * Pages 159-180
  In this article, based on the level of levy in the country during 1379 to 1390 was attempted to divide the country into three regions, called them developed, less developed and underdeveloped each of these areas, include provinces, which are selected according to available data, there has thus developed region includes nine provinces, less developed and underdeveloped regions, each consisting of six provinces, and the other provinces have been removed. Also, using panel data to identify the factors affecting the tax capacity of the various provinces and it was found that the value added of industry and mines of GDP, the share of value added services sector in GDP, Per capita income and the investment are meaningful variables. At last by using maximum calculated taxation through curved Lafer general form and compare it with the actual capacity of each province's tax The amount of any State tax gap has been calculated that in order for a developed region is 41%, The less developed regions and underdeveloped region which is 47%, The results of this study suggest that the tax gap is present in all regions and provinces, and even increased. Therefore, it is proposed to compensate for the: A – tax Culture. B- General tax plan and instruction on-the-job. C- Correction of rules and tax circular and D- other essential preparation and important enterprises will do.
  Keywords: Tax Capacity, Tax Gap, Tax Policy, Panel Data
 • Eisa Javanmard, Hosein Ojaghi * Pages 181-194
  This paper examines the monitoring role of small audit firms on earnings management. Specifically, examine the relationship between earnings manipulations and the use of small audit firms.This paper ,By investigating a specific group of audit firms that are the smallest in the audit market, to analaysis whether there is a meaningful relationship between small audit firm and earning management or not? For answering to this question, we alkalize one hundered and five accepted company in Tehran stock for period of 2009 to 2013 in this research earning management variable with use of adjusted Jones model and small audit firms with categorizing at stock companies, our finding comes from testing hypothesis, conform relationship between small audit firms and earning management.
  Keywords: Small Audit Firms, Earnings Management