فهرست مطالب

 • پیاپی 10 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/04
 • تعداد عناوین: 6
|
 • غلامرضا بابایی، عبدالرضا کاظمی، سید امین پاپلی برواتی صفحه 2
  مقدمه
  امروزه سرطان سینه مهم ترین عامل نگران کننده سلامتی در زنان است، زیرا شایع ترین نوع سرطان در زنان است و نقش فعالیت ورزشی به عنوان یک عامل پیشگیرانه و کمکی در درمان سرطان مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر اثر 8 هفته تمرین هوازی بر غلظت لاکتات و تعداد گلبول های سفید خون زنان مبتلا به سرطان سینه شهر کرمان بود.
  روش
  جامعه آماری تحقیق حاضر 60 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان شهر کرمان تشکیل می دادند که 40 بیمار زن به طور هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرین (20 نفر) و کنترل(20 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین، به مدت 8 هفته تمرینات استقامتی (3 جلسه در هفته) با شدت 40 تا 55 درصد ضربان قلب هدف اجرا کردند. 48 ساعت قبل و پس از اجرای پروتکل تمرین در حالت نشسته میزان 10 سی سی خون از ورید بازویی هر دو گروه گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر نشان داده که 8 هفته تمرین هوازی باعث افزایش معنادار تعداد گلبول های سفید (019/0=p) و کاهش غیرمعنادار لاکتات (08/0=p) پلاسما شد.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد، تمرینات ورزشی هوازی تعداد گلبول های سفید خون را افزایش و لاکتات را کاهش می دهد. با توجه به اطلاعات اخیر در زمینه سازوکار های توسعه و گسترش سرطان می توان ساز و کارهای دفاعی بدن را از طریق فعالیت بدنی که روش مناسبی برای پیشگیری و بخش مهمی از فرایند درمان سرطان است، تقویت کرد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، گلبول های سفید، لاکتات، زنان مبتلا به سرطان پستان
 • نجمه حیدری *، مینا حکاک زاده صفحه 16
  مقدمه
  امروزه نقش علم و فناوری در رشد کیفی و کمی ورزش در سطوح مختلف تفریحی، سلامت و حرفه ای بر کسی پوشیده نیست. هدف پژوهش حاضر، تاثیر فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بر مهارت های ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه سیستان و بلوچستان بود.
  روش
  61 نفر از دانشجویان عضو تیم های ورزشی دانشگاه به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات و مسائل مرتبط با مهارت های ورزشی دانشجویان از پرسشنامه مولف ساخته حاوی 34 سوال و سه خرده مولفه با پایایی استفاده گردید و از روش آلفای کرونباخ بررسی پایایی پرسشنامه 88/0 اندازه گیری شد. سپس برای بررسی فرضیات از آزمون خی دو و همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS V20 در سطح معناداری 05/0≥α تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون خی دو نشان داد که، استفاده از فناوری اطلاعات در مهارت های ورزشی دانشجویان دانشگاه و مسائل آموزشی مرتبط با آن و همچنین مهارت های ورزشی در ورزشکاران حرفه ای تاثیر معناداری داشت(05/0>p) و نیز نتایج حاصل از همبستگی پیرسون تاثیر معناداری رشد و گسترش فناوری در پیشرفت مهارت های ورزشی را نشان داد(05/0>p).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، مهارت های ورزشی دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین باید با استفاده از راهکارهای مناسب میزان استفاده از فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی را در دانشجویان تربیت بدنی و ورزشکاران ارتقاء داد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، مهارت های ورزشی، ورزشکاران، دانشجو
 • نیلوفر صلاحی، فرهاد قدیری، نوراحمد براهویی صفحه 27
  مقدمه
  وزن خیلی کم تولد همراه با نقص رشد جسمی، شناختی و ناتوانایی های رشدی است. از طرف دیگر، این پدیده از قابلیت تاثیر بر رشد مهارت های حرکتی برخوردار است و تحت تاثیر عوامل بیولوژیکی و محیطی قبل و بعد از تولد قرار دارد . هدف پژوهش حاضر بررسی اثر وضعیت اجتماعی- اقتصادی بر رشد مهارت های حرکتی ظریف و درشت کودکان با وزن خیلی کم هنگام تولد بود.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع مقطعی بود که در اردیبهشت تا خرداد سال 1395 انجام شد و جامعه مورد مطالعه شامل دخترها و پسرهای 5/4 تا 6 ساله با وزن خیلی کم تولد از مناطق 2 و 19 شهر تهران بود که از آن تعداد 65 کودک به صورت نمونه گیری معادل جامعه انتخاب شدند. از آزمون برونیکز اوزرتسکی -2 برای ارزیابی رشد حرکتی و برای طبقه اجتماعی-اقتصادی، از رتبه بندی مناطق شهر تهران و همچنین پرسشنامه اجتماعی- اقتصادی استفاده شد و اطلاعات با استفاده از آزمون تی مستقل تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد کودکان با وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین در میانگین مهارت های حرکتی ظریف (14.54) و درشت (8.62)، رشد کمتری نسبت به کودکان با وضعیت اجتماعی اقتصادی بالا داشتند ( ظریف=19.69، درشت=14.53).
  نتیجه گیری
  به طور کلی وضعیت اجتماعی اقتصادی بالا از قابلیت تعدیل اثرات منفی وزن کم تولد بر رشد حرکتی ظریف و درشت برخوردار است بنابراین تاکید بر نقش وضعیت اجتماعی اقتصادی در سلامت کودکان با وزن خیلی کم تولد اهمیت دارد.
  کلیدواژگان: وزن خیلی کم تولد، مهارت های حرکتی ظریف، مهارت های حرکتی درشت، وضعیت اجتماعی اقتصادی
 • حسینعلی نوری*، محسن غفرانی صفحه 42
  مقدمه
  آدروپین یک هورمون پپتید است و نیتریک اکساید یک مولکول پیام رسان ناپایدار می باشد که در بیماری های متابولیکی نقش دارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر هشت هفته تمرین تناوبی و تداومی بر سطوح آدروپین، نیتریک اکساید سرمی در جوانان پسر چاق بود. روش پژوهش: در این پژوهش نیمه تجربی 45 پسر جوان چاق به صورت هدفمند انتخاب و به طور همگن به سه گروه تناوبی (وزن 18/10±40/90 کیلوگرم)، تداومی (وزن 81/11±66/91 کیلوگرم) و کنترل (وزن 55/9±86/91 کیلوگرم) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه های تمرین تناوبی و تداومی تمرینات را به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه انجام دادند. تمرین تناوبی با شدت 60 تا 90 درصد ضربان قلب بیشینه و تمرین تداومی شامل 40 دقیقه دویدن با شدت 40 تا 65 درصد ضربان قلب بیشینه بود. گروه کنترل در طول دوره پژوهش در هیچ برنامه تمرینی شرکت نکردند. داده ها با استفاده از آزمون t زوجی و واریانس یکطرفه بررسی شدند.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد؛ مقادیر آدروپین و نیتریک اکساید در گروه های تمرین تناوبی و تداومی افزایش معناداری داشت (05/0≥p)، همچنین تغییرات پیش تا پس آزمون سطوح سرمی آدروپین و نیتریک اکساید در گروه های تمرینی در مقایسه با گروه کنترل معنادار بود (05/0≥p). همچنین مقادیر فشار خون (سیستول و دیاستول) در بررسی های درون گروهی و بین گروهی کاهش معناداری نشان داد (05/0≥p).
  نتیجه گیری
  تمرینات تناوبی و تداومی با این شدت و حجم می تواند در کاهش فشار خون و نیز افزایش آدروپین و نیتریک اکساید در جوانان پسر چاق موثر باشد.
  کلیدواژگان: تمرین تناوبی، تمرین تداومی، آدروپین، نیتریک اکساید، فشار خون، چاق
 • حسام الدین رنجبر، سید امین پاپلی برواتی *، سمیه سیوندی پور صفحه 66
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف کوآنزیم Q10 بر توان هوازی و بی هوازی بسکتبالیست های جوان بود. به این منظور، 20 بسکتبالیست جوان با دامنه سنی 20 تا 25 سال انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 10 نفره دارونما و مکمل با شاخص توده بدنی(11/1±02/24) و (75/0± 14/24) کیلوگرم بر متر مربع تقسیم شدند. آزمودنی ها در قبل از شروع و بعد از اتمام دوره تمرینی، آزمون رست (برای برآورد میانگین توان بی هوازی) و آزمون کوپر(برای برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی) را اجرا نمودند. آزمودنی‎ها سه جلسه در هفته به اجرای تمرینات بسکتبال و تمرین تناوبی شدید ‎پرداختند. دوز مصرفی مکمل کوآنزیم Q10 بدون اطلاع از محتوای کپسول (مطالعه دو سویه کور) به مدت 30 روز حدود 5/2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز بوده است. بررسی آماری داده ها نیز توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 در سطح معنی داری (05/0>p) صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد تفاوت معنی داری بین دو گروه دارو نما و مکمل در مقادیر VO2max قبل و بعد از 4 هفته تمرینات تناوبی وجود ندارد(05/0<p). همچنین تفاوت معنی داری بین دو گروه دارونما و مکمل در مقادیر توان بیشینه و شاخص خستگی قبل و بعد از 4 هفته تمرینات تناوبی یافت نشد(05/0<p). به نظر می رسد، تمرینات تناوبی شدید می تواند باعث بهبود عملکرد هوازی و ظرفیت بی هوازی شود اما مصرف کوآنزیم Q10 همراه با انجام تمرینات تناوبی نمی تواند تاثیر معناداری در بهبود شاخص های هوازی و بی هوازی داشته باشد.
  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، کوآنزیم Q11، توان هوازی و بی هوازی، بسکتبالیست های جوان
 • محمود رضائی*، محسن غفرانی صفحه 83
  هدف
  FGF21 به طور عمده در کبد، بافت چربی و پانکراس بیان می شود و از طرفی در تنظیم متابولیسم گلوکز و چربی نقش دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر هشت هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر روی FGF21 و مقاومت به انسولین جوانان پسر چاق بود.
  روش
  در این پژوهش نیمه تجربی 45 پسر جوان چاق به صورت هدفمند انتخاب و به طور همگن به سه گروه تناوبی با شدت بالا (وزن 18/10±40/90 کیلوگرم)، تداومی با شدت متوسط (وزن 81/11±66/91) و کنترل (وزن 55/9±86/91 کیلوگرم) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه های تمرین تناوبی و تداومی تمرینات را به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه انجام دادند. تمرین تناوبی با شدت 60 تا 90 درصد ضربان قلب بیشینه و تمرین تداومی با شدت متوسط شامل 40 دقیقه دویدن با شدت 40 تا 65 درصد ضربان قلب بیشینه بود. گروه کنترل در طول دوره پژوهش در هیچ برنامه تمرین ورزشی شرکت نکردند. داده ها با استفاده از آزمون t زوجی و آنالیز ANOVA بررسی شدند.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد؛ سطوح سرمی FGF21 و مقاومت به انسولین در گروه های تمرین تناوبی باشدت بالا و تداومی با شدت متوسط افزایش معناداری داشت(05/0≥p)، هچنین تغییرات پیش تا پس آزمون سطوح سرمی FGF21 و مقاومت به انسولین در گروه های تمرین در مقایسه با گروه کنترل معنادار بود(05/0≥p).
  کلیدواژگان: تمرین تناوبی، تمرین تداومی، FGF21، مقاومت به انسولین، چاقی
|
 • Golamreza Babaei, Abdoreza Kazemi, Seyed Amin Papoli, Baravati Page 2
  Introduction
  Breast cancer is the most important factor in women's health concern because the most common type of cancer in women and the role of physical activity as a preventive and aid in cancer treatment is considered. The aim of the present study the effect of 9 weeks aerobic training on lactate concentration and the number of white blood cells of women with breast cancer in Kerman.
  Methods
  A population study of 06 female patients with breast cancer in Kerman city were randomly divided into two groups training (n=26) and control (n=26) were divided. Group exercise for 9 weeks of strength training (3 sessions per week) with 06 to 555 of their target heart rate performance. 09
  hours before and after the exercise protocol in 16 mL of peripheral blood was drawn from both groups. This study showed that eight weeks of aerobic exercise increases the number of white blood cells (p=61618) and a decrease in lactate(P=6169).
  Result
  The results of the study indicated that in response to aerobic exercise increases the number of white blood cells and reduces lactate.
  Conclusion
  According to the latest data on the development of cancer can be Mechanisms immune functions through physical activity is an important part of the process methods for the prevention and treatment of cancer, strengthen.
  Keywords: aerobic exercise, white blood cells, lactate, women with breast cancer
 • Najmeh Heidari*, Mina Hakakzadeh Page 16
  Today, the role of science and technology in qualitative and quantitative development of sports at different levels of recreation, Health and professional no one is worn. The aim of this study, The effect of IT and AI on sport skills of female students of Sistan and Baluchestan University. Research method: sixty-one students from university sports teams were selected by random sampling. To investigate the relationship Between IT and Student Sport Skills Issues, a composite questionnaire containing 43
  questions and three sub-components with reliability was used and Cronbach's alpha test reliability was measured 0/88. To evaluate the hypothesis of and Pearson chi-square test using SPSS V20 software was analyzed with significance level of α≤0.00.
  Results
  The results of the Chi-square test showed that, Use of IT in University Students Sport Skills and educational issues related to it as well as professional athletic skills had a significant effect (p≤0/00). As well as the results of Pearson correlation A significant impact on the development of technology in the development of athletic skills revealed (p≤0/00).
  Conclusion
  IT and AI seem to affect student sport skills. Therefore, it is necessary to increase the use of IT and AI in physical education students and athletes using appropriate strategies.
  Keywords: Information Technology(IT), Artificial Intelligence(AI), Sports skills, Athletes, Student.
 • Niloofar Salahi *, Farhad Ghadiri, Noor ahmad Barahooyi Page 27
  Background
  Very low birth weight is associated with impaired physical and cognitive growth and developmental disabilities. On the other hand, this phenomenon has the potential to impact on the development of motor skills and is influenced by biological and environmental factors before and after birth. So This study aimed to evaluate the effects of socioeconomic status and birth weight on very low birth weight children’s fine and gross motor skills.
  Methodology
  The present study was a cross-sectional research which conducted in April and May of 2111 and the study population included 4/5 to 1-year-old boys and girls with very low birth weight from 2 and 11 districts of Tehran city that from which 15 children were selected via an equal population sampling. In order to assess the motor development, the Bruininks -Oseretsky -2 test was used and for socio-economic status, socio-economic questionnaire and districts ranking of Tehran were used and the data were analyzed using Independent t-test.
  Results showed that The average fine (14/54) and gross (2/12) motor skills of children with low socioeconomic status was lower than those with high socio-economic status (Fine=11/11, Gross=14/53). In generally high socio-economic status has the capability of adjustment the negative effects of low birth weight on fine and gross motor development. Thus the emphasis on the role of socioeconomic status on health of children with very low birth weight is important.

  Keywords: very low birth weight -Fine Motor skills – Gross motor skills– Socio-economic status
 • Hossein Ali Nouri, Mohsen Ghofrani Page 42
  Introduction
  Adropin is a peptide hormone and nitric oxide is a non-persistent messenger molecule that is involved in metabolic diseases such as obesity and hypertension. The purpose of this study, effact of eight weeks of practice HIT and MICT on Adropin, Nitric Oxide (NO) and Blood pressure in obese boys.
  Methods
  In this quasi-experimental study, 54 obese young boys were randomly selected and homogeneously divided into three groups with a HIIT (Weight 11/51±99/09 kg), MICT (Weight 19/11±99/09 kg) and control (Weight 19/01±1/44kg). subjects performed HIT and MICT exercise sessions for 0 weeks and 3 sessions per week. HIIT with a severity of 11 to 119 MHR and MICT included 51-minute running with a 51-149 MHR. The control group during the study period did not participate in any exercise program. Blood samples were taken in fasting state, 45 hours prior to start and 50 hours after the last training session with underlying conditions, and Adropin and NO values were measured by ELISA method using human kits and Systole and diastolic levels by the barometric device.

  Result
  The results showed that Adropin serum levels and No in HIIT and MICT groups had a significant increase(p≤.0.0). Also, pre-test and post-test changes in Adropin serum levels and No were significant in the HIIT and MICT group compared to control(p≤.0.0). Also, blood pressure (systolic and diastolic) levels decreased significantly in intra-group and inter-group studies(p≤.0.0).
  Conclusion
  HIIT and MICT exercises with this intensity and volume can be effective in reducing cytolytic and diastolic blood pressure, as well as increasing serum adropin as a risk factor for cardiovascular disease and hypertension in Obese young boys.
  Keywords: HIIT, MICT, Adropin, Nitric Oxide, Blood pressure, Obese
 • Hesam Aldin Ranjbar, Seyed Amin Papoli aravati, Somayyeh Sivandi Pour Page 66
  The purpose of this study was to investigate the effect of 2-week intensive interval training combined with taking Q11 coenzyme on young basketball players’ aerobic and anaerobic strength. For this purpose, twenty young basketball players aged 21 to 22 years old were selected and randomly divided into two groups of 11 subjects receiving placebo (BMI 22/1221/11 kg/m2), supplement (BMI 22/1221/52 kg/m2). the subjects before and after the training period, RAST test (for the calculation of average ability anaerobic) and Cooper (to estimate the maximum oxygen consumption) was conducted. subjects three times a week to run their basketball practice and intensity interval training. Dose of coenzyme Q11 supplementation without knowing the contents of the capsule (double-blind) for 31 days, about 2/2 mg per kg of body weight per day. Data were analyzed by SPSS software version 21, with a significance level of P<1/12. The results showed no significant difference between in VO2max values before and after 2 weeks of interval training with taking placebo and supplement groups (p>1/12). Also no significant difference was found between placebo and supplement maximum power values and fatigue index before and after 2 weeks of interval training(p>1/12). It seems, the intensive interval training can improve aerobic and anaerobic capacity, but taking Q11 coenzyme along with interval training can have tangible impact on improving aerobic and anaerobic indicators.
  Keywords: High intensity training(HIT)- Q11 coenzyme- aerobic, anaerobic capacity- young basketball players
 • Mahmood Rezaei (Corresponding Author), Mohsen Ghofrani Page 83
  Introduction
  Fibroblastic Growth Factors (FGF21) secreted from various tissues of the body, like skeletal muscle, liver and pancreas are one of the most important metabolic regulators in the body that act on different tissues. The purpose of this study, fact of eight weeks of practice HIIT and MICT on FGF21 and insulin resistance in obese boys.
  Methods
  In this quasi-experimental study, 54 obese young boys (BMI: 24 kg/m2) were randomly selected and homogeneously divided into three groups with a HIIT (Weight 11/51±11/01 kg), MICT (Weight 11/11±11/01 kg) and control (Weight 11/01±1/44kg ). subjects performed HIT and MICT exercise sessions for 0 weeks and 3 sessions per week. HIIT with a severity of 11 to 119 MHR and MICT included 51-minute running with a 51-149 MHR. The control group during the study period did not participate in any exercise program. Blood samples were taken in fasting state, 25 hours prior to start and 50 hours after the last training session with underlying conditions, and FGF21, glucose and insulin values were measured by ELISA method using human kits. Data were analyzed using K-S test, paired t-test, ANOVA and Bonferroni post hoc test using SPSS software version 22 at a significance level of ≤1014.
  Result
  The results showed that FGF12 serum levels and insulin resistance in HIIT and MICT groups had a significant increase(p≤.0.0). Also, pre-post-post-test changes in FGF21 serum levels and insulin resistance were significant in the HIIT and MICT group compared to control(p≤1014).
  Conclusion
  HIIT and MICT have led to changes in fat cell status due to obesity, physical activity, and an effect on increased FGF21
  secretion, and these exercises to reduce risk factors associated with obesity and health promotion are proposed.
  Keywords: HIIT, MICT, FGF21, Insulin resistance, Obese