فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • زهرا صفدری سرخزو، کیخسرو یاکیده، محمدرحیم رمضانیان * صفحات 1-23
  شاخص توبین یکی از شاخص های مهم در دنیای سرمایه گذاری است که بعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت ها جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری های صحیح به کار می رود. اما در دقت نتایج مبتنی بر این شاخص، ابهاماتی وجود دارد که پژوهشگران را بر آن داشته است تا به دنبال برآورد این شاخص از روی دیگر شاخص های مالی باشند. اما شاخص توبین یک شاخص پویاست و به علت مبتنی بودن بر قیمت بازار، ممکن است در لحظه مقدار آن تغییر کند. بنابراین استفاده از روش هایی مانند رگرسیون چندگانه که تلاش می کنند مقدار دقیق متغیر وابسته را پیش بینی کنند منطقی به نظر نمی رسد. به همین دلیل این تحقیق به منظور انجام قضاوت در مورد شاخص توبین از روی دیگر شاخص های مالی، روش های مبتنی بر پیش بینی دقیق مانند رگرسیون خطی را مورد نقد قرار داده و به جای آن استفاده از روش های تحلیل تشخیص مانند رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی را توصیه می کند. تحلیل تشخیص، روشی برای طبقه بندی مجموعه ای از مشاهدات به یکی از دو یا چندین گروه تعیین شده است به طوریکه مشاهدات درون هر گروه بیشترین شباهت را به یکدیگر داشته باشند. لذا این پژوهش با استفاده از اطلاعات مالی 184 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالی مالی منتهی به 29 اسفند 1393 به کمک رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی به تحلیل تشخیص شاخص توبین پرداخته و نتایج دو تکنیک را گزارش و خروجی را تحلیل و با یکدیگر مقایسه می کند.
  کلیدواژگان: تحلیل تشخیص، شاخص توبین، شبکه عصبی مصنوعی، رگرسیون لجستیک
 • فاطمه سروندی، عالیه کاظمی * صفحات 23-50
  مسئله زمان بندی پروژه با محدودیت منابع یکی از مسائل بسیار معروف و مطرح در زمینه تحقیق در عملیات و مدیریت پروژه است. در پژوهش حاضر، این مسئله با در نظر گرفتن اهداف مهمی شامل کمینه کردن زمان اتمام پروژه و همچنین کمینه کردن حداکثر هزینه انجام پروژه در یک روز مدل سازی شده است. در این راستا، تمامی روابط پیش نیازی ممکن بین فعالیت های یک پروژه موردتوجه قرار گرفته است. مدل پیشنهادی برای سه پروژه واقعی در اندازه های متفاوت و با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری شامل الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی ازدحام ذرات و تکامل تفاضلی اجرا شده است. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان می دهد که الگوریتم تکامل تفاضلی برای پروژه های با مقیاس بزرگ و الگوریتم ازدحام ذرات برای پروژه های با مقیاس متوسط، از کارایی مطلوبی در مقایسه با الگوریتم ژنتیک برخوردار است. استفاده از الگوریتم های فراابتکاری برای حل پروژه های با مقیاس کوچک توصیه نمی شود.
  کلیدواژگان: زمانبندی پروژه، محدودیت منابع، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، الگوریتم تکامل تفاضلی
 • شهرزاد بهناز، راحیل حسینی * صفحات 51-70
  با تجهیز بانک ها به سیستم های پرداخت و دریافت الکترونیکی و استفاده از کارت های اعتباری، مشتریان اکثر تعاملات بانکی خود را از طریق کارت های اعتباری و کانال های اعتباری نظیر دستگاه های خودپرداز ATM، پایانه های فروش POS، تلفن بانک، موبایل بانک و اینترنت بانک انجام می دهند. مشتریان با افزایش تعداد بانک ها و محصولات و خدمات آنان، زمانی که خدمات و محصولات بهتری پیدا کنند، به راحتی بانک خود را تغییر می دهند؛ بنابراین، مدیریت ارتباط با مشتری یک انتخاب اجتناب ناپذیر برای بانک هاست. یکی از ابزار هایی که در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری می تواند به سازمان ها کمک کننده باشد، داده کاوی است. در این تحقیق برای شناسایی خدمات سودآوری که توسط مشتریان خوب مورد استقبال قرار گرفته اند، چهار روش داده کاوی درخت تصمیم، بیز ساده، K همسایه نزدیک و مدل ترکیبی استفاده شدند. هر یک از این روش ها بر روی داده های واقعی، آزمایش و کارایی هر روش سنجیده شد. نتایج ارزیابی مدل ها نشان داد که دقت مدل K همسایه نزدیک در شناسایی خدمات سودآور 26/93 درصد، دقت مدل بیز 83/74 درصد و دقت مدل درخت تصمیم 18/97 درصد است و پس از ترکیب مدل ها، دقت روش ترکیبی80/94 درصد شده است. همچنین مدل ترکیبی 01/96 درصد از خدمات عادی را درست شناسایی کرده و در مجموع 44/94 درصد از خدمات را به درستی تشخیص داده است و عملکرد بهتری نسبت به روش بیز ساده و K همسایه نزدیک داشته است. از مقایسه نتایج ارزیابی مدل ها مشخص شد که استفاده از روش های ترکیبی در مقایسه با روش های دسته بندی مبتنی بر یک مدل، از دقت بیشتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: دسته بندی تجمیعی، بیز ساده، درخت تصمیم، K همسایه نزدیک، رای گیری
 • رضا علیخانی، سیدعلی ترابی * صفحات 73-102
  روند رو به افزایش اختلالات زنجیره های تامین، اهمیت بررسی استراتژی های بازگشت پذیری را بیشتر نموده است. پژوهش حاضر یک مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای عدد صحیح سناریو-محور برای رویارویی با ریسک های عملیاتی و اختلال در یک شبکه زنجیره تامین خرده فروشی ارائه می نماید. مدل پیشنهادی تصمیمات قبل و بعد از بروز اختلال را در نظر می گیرد. پنج استراتژی بازگشت پذیری در برگیرنده ابعاد مختلف قابلیت های بازگشت پذیری اعم از پیش کنشی، واکنشی و کیفیت طراحی زنجیره (شامل مستحکم سازی تسهیلات، نگهداری موجودی احتیاطی، ایجاد ظرفیت اضافی در برخی گره های شبکه، استفاده از سیاست تحویل مستقیم به فروشگاه ها و پوشش چندگانه فروشگاه ها)، در نظر گرفته شده است. مدل ارائه شده برای یک مطالعه موردی در صنعت خرده فروشی بکار گرفته شده است. تحلیل حساسیت روی پارامترهای اصلی انجام شده و رهنمودهای مدیریتی از آنها استخراج شده است. نتایج مدل نشان دهنده تاثیر مثبت بکارگیری استراتژی های بازگشت پذیری در کاهش هزینه کل در طراحی شبکه زنجیره تامین خرده فروشی می باشد.
  کلیدواژگان: بازطراحی شبکه زنجیره تامین خرده فروشی، استراتژی های بازگشت پذیری، برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای
 • علی دهقانی فیل ابادی * صفحات 103-124
  در سازمان های خدماتی، بهبود کیفیت خدمات جهت افزایش بهره وری، سود و رضایت مشتری یک موضوع حیاتی است که بدون شناسایی معیارهای موثر بر بهبود کیفیت خدمات، امکان پذیر نیست. بنابراین، هدف از این مقاله، معرفی یک روش دلفی بر اساس مفهوم استدلال کیفی، برای شناسایی و بومی سازی معیارهای موثر در کیفیت خدمات است. در این مقاله، ابتدا مفاهیم روش مرتبه بزرگی مطلق کیفی به عنوان یکی از روش های استدلال کیفی، تشریح و بر اساس آن، یک ساختار منظم برای روش دلفی ارائه شد. در این روش، ابتدا با استفاده از مفهوم آنتروپی یک تابع اجماع در محیط استدلال کیفی، معرفی و سپس سازوکار لازم برای رسیدن به همگرایی در روش دلفی فراهم شد. پس از معرفی مدل مفهومی تحقیق، شناسایی و بومی سازی معیار های کیفیت خدمات در بخش حمل ونقل عمومی شهرکرد به عنوان یک مطالعه کاربردی از روش پیشنهادی ارائه شد. نتایج حاصل نشان داد که از میان 35 معیار اولیه که بر اساس تلفیق معیارهای موجود در مطالعات کتابخانه ای و نظر پنل خبره گردآوری شده بود، در نهایت 30 معیار به عنوان معیارهای موثر بر بهبود کیفیت خدمات حمل ونقل عمومی شهرکرد انتخاب شدند.
  کلیدواژگان: روش دلفی، استدلال کیفی، مرتبه بزرگی مطلق کیفی، کیفیت خدمات، حمل و نقل عمومی
 • آریا سلیمانی، مرتضی نظری، جعفر فتحعلی * صفحات 125-152
  نظریه مکانیابی یکی از مباحث مهم در بهینه سازی و تحقیق در عملیات می باشد. در مسائل مکانیابی هدف پیدا کردن مکان یک یا چند سرویس دهنده به گونه ای است که معیارهایی مانند هزینه حمل ونقل، مسافت طی شده توسط مشتریان، زمان کل سرویس دهی و هزینه حاصل از سرویس دهی بهینه شود. در این مقاله ما به مساله مکانیابی آرمانی می پردازیم که در آن مکان تعدادی مشتری در صفحه داده شده است و حالت ایده آل این است که مکانی برای سرویس دهنده تعیین کنیم به گونه ای که فاصله سرویس دهنده تا مشتری iام برابر ri باشد. اما چون چنین جوابی همواره موجود نیست، به دنبال کمینه کردن مجموع خطای حاصل از فاصله سرویس دهنده تا نقطه ایده آل هستیم. دو نوع تابع هدف کمینه کردن مجموع مربعات خطا و مجموع قدر مطلق در حالتی که تابع فاصله تحت نرم Lp اندازه گیری می شود را مورد بررسی قرار می دهیم. سپس از روش های شبه وایزفیلد، گوس- نیوتن و الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری برای حل آنها استفاده می کنیم. در انتها نتایج عددی حاصل از حل روش های ارائه شده را با هم مقایسه می کنیم.
  کلیدواژگان: مکانیابی آرمانی، روش شبه وایزفیلد، روش گوس-نیوتن، رقابت استعماری
 • اشکان عیوق* صفحات 153-175
  سیستم های سرو در زمره پیشرفته ترین سیستم های تولید تکراری به شمار می روند که در حجم کم یا متوسط تولید می کنند. این سیستم ها متشکل از چندین سلول بوده و از طریق روش های نوین تخصیص متصدی ها، به بهترین زمان جریان کار دست می یابند. تحقیقات انجام شده در این حوزه بیشتر به جنبه های شکل گیری، تخصیص و توالی محصولات مختلف به سلول ها توجه کرده اند و موضوع تخصیص متصدی ها که بااهمیت ترین عنصر در این سیستم ها به حساب می آیند، همسنگ با دیگر تصمیمات موردمطالعه قرار نگرفته است؛ لذا در این مقاله این تصمیمات به طور مستقل بررسی و در قالب گردش شغلی درون و بین سلول ها تحلیل شده است. مدل ارائه شده، یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح (ILP) است که مجموعه ای از متصدی را به سلول ها تخصیص می دهد؛ به نحوی که عدم جابجایی های بین سلولی در دوره های متوالی کمینه شود. برای حل مدل، از نرم افزار گمز استفاده شده و همچنین به منظور بهبود کارایی حل برای مسائل با ابعاد متوسط و بزرگ، الگوریتم ابتکاری بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری طراحی شده است. چندین مسئله نمونه در ابعاد مختلف برای بررسی اعتبار مدل و عملکرد الگوریتم به صورت تصادفی ایجاد و حل شده اند که حاکی از کارایی و کیفیت مناسب این الگوریتم است.
  کلیدواژگان: سیستم تولید سرو، گردش شغلی، برنامه ریزی عدد صحیح، بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری، نرم افزار گمز
 • احمد بکلری، حسن فارسیجانی، علی محتشمی، محسن شفیعی نیک ابادی * صفحات 177-200
  در مطالعات قبلی، طراحی مدل های مدیریت موجودی توسط تامین کنندگان (VMI) بر اساس حداقل هزینه کل زنجیره تامین بود. در این مقاله، یک روش جدید برای طراحی مدل های VMI با هدف بهینه سازی گردش موجودی انبار تولیدکننده ایجاد شده است. بر اساس مدل پیشنهادی، هدف ما افزایش حداکثر گردش موجودی همراه با محدودیت نداشتن کمبود کالا در خطوط تولید و انطباق با حداقل و حداکثر محدودیت های موجودی در انبار تولیدکننده است. روش پیشنهادی در مقایسه با روش های متعارف به حداقل رساندن کل هزینه زنجیره تامین ساده تر و عملی تر است. الگوریتم ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (GA) با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) برای به دست آوردن هر دو توانایی جستجوی مناسب فراگیر و محلی در فضای جواب، برای حل مدل جدید پیشنهاد شده است. به عنوان یک مطالعه موردی، اجرای مدل پیشنهادی در زنجیره تامین شرکت سایپا بهبود در گردش موجودی کالا، کاهش سطح موجودی انبار و کاهش سطح بازپرسازی کالا توسط تامین کنندگان را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، مدیریت موجودی توسط فروشنده، دوره گردش موجودیهای انبار، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم بهینه اجتماع ذرات
 • مهدی نیک نشان، سید حسین اخوان علوی، عادل آذر * صفحات 201-222
  در عصر اقتصاد دانش بنیان، یکی از مهم ترین نهادهای تاثیرگذار بر رشد این اقتصاد ارزیابی عملکرد است. هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت ارزیابی کارایی پارک های علم وفناوری و شرکت های مستقر در آن ها با توجه به مختصات جغرافیایی-اقتصادی ایران است. در این پژوهش، ابتدا پژوهشگران با استفاده از مبانی نظری و نظر خبرگان متغیرهای مورداستفاده برای ارزیابی عملکرد پارک های علم وفناوری را شناسایی نمودند. به علاوه برای بالا بردن روایی مدل از توپولوژی های متفاوت متغیرها استفاده شد تا بهترین ارتباط میان این متغیرها و همچنین بالاترین سطح کارایی واحدهای تصمیم گیری شناسایی شود. از طرف دیگر، مدل تحلیل پوششی داده های دوسطحی استوار برای ارزیابی عملکرد پارک انتخاب شد. مدل ریاضی با توجه به ماهیت مسئله و همچنین بسط موری و بنکر توسعه داده شد. این تغییرات موجب توسعه مدل دوسطحی استوار تحلیل پوششی داده ها با متغیر غیراختیاری شد. درنهایت، کارایی پارک های علم وفناوری و واحدهای مستقر در دو مدل، بدون استفاده از متغیر غیراختیاری و با استفاده از متغیر اختیاری تشکیل و نتایج آن ها موردمقایسه قرار گرفت. بر اساس نتایج متغیر های غیراختیاری درصد تولید ناخالص هر استان و طول عمر پارک به عنوان متغیر میانجی شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: پارک های علم و فناوری، ارزیابی عملکرد دوسطحی، تحلیل پوششی استوار، متغیر غیراختیاری
|
 • zahra safdai sorkhzoo, Keikhosro Yakideh, Mohammadrahim Ramazanian* Pages 1-23
  Tobin index is one of the most important indices in the world of investment used as a criterion for evaluating performance of the firms to decide for the right investments. However, there are some ambiguities in the accuracy of the results based on this index that have prompted researchers to pursue estimation of this index based on the other financial indices. But Tobin index is a dynamic index and as it is based on the market price, may be changed its value at once, therefore it is not logical to be predicted using methods as multiple regression that attempt to predict precise value of depent variable. this research has reviewed methods based on the exact prediction like regression to judge about Tobin index by the other financial indices and it has recommended using discriminant analysis methods such as logistic regression and artificial nervous network. Discriminant analysis is a method to categorize a set of the observations into one of two or several determined groups, so that observations within each group can have the most similarity to each other. Therefore, this research has analyzed Tobin index discrimination using financial information of 184 accepted firms by Tehran Stock Exchange in the financial year leading to 29 of Esfand in 1393 by logistic regression and artificial nervous network and it has reported results of two techniques and has compared output of the two techniques to each other.
  Keywords: Artificial Neural Networks, Discriminant Analysis, Logistic Regression, Tobin's q Index
 • Fatemeh Sarvandi, Aliyeh Kazemi* Pages 23-50
  One of the popular problems in operations research and project management is resource-constrained project scheduling problem. In the present study, this problem is modeled considering important goals consisted of minimization of the project completion time, as well as minimization of the maximum cost of the project in one day. In this regard, all the possible prerequisite relations between the activities of a project are considered. The proposed model has been implemented for three real projects in different sizes and by using metaheuristic algorithms including genetic algorithm, particle swarm optimization and differential evolution. The results showed that differential evolution and particle swarm optimization algorithms have efficient performances compared to the genetic algorithms for large- and medium-scale projects respectively. The use of metaheuristic algorithms for solving small-scale projects is not recommended.
  Keywords: Project scheduling, resources constraint, genetic algorithm, particle swarm optimization algorithm, differential evolution
 • Shahrzad Behnaz, Rahil Hosseini * Pages 51-70
  Upon equipping the banks to Electronic payment and receiving systems as well as the use of credit cards, most of the customers do their bank transactions by using credit cards and through the use of credit channels such as ATM machines, POS sale terminals, phone banking, internet banking, etc. The customers are now better able to find their required services and products and they may even change their own bank because of the type of services required. Therefore, managing customer relations is inevitable for banks. One of the helpful instruments in managing customer relations is data mining. Four data mining methods including decision tree, simple Biz, Vicinity neighbor K and combinatory model were used in this study to identify the most profitable services used by the customers. Each of these methods has been investigated on real data and the efficiency of each method has been examines. The results of model evaluations showed that vicinity neighbor K’s accuracy in finding the profitable services was equal to 93.26%, that of Biz was 74.83% and that of decision tree was 97.18%. in addition, the accuracy of combinatory model was 94.80%. Further, the combinatory model was successful in accurately identifying 96.01% of the normal services and it was also successful to accurately identify 94.44% of the services. Therefore, we may conclude that it has a far better performance as compared with Biz model and Vicinity Neighbor K. the evaluations results showed that combinatory model is more accurate to use as compared with other existing models.
  Keywords: Ensemble Classification, Bayse Classifier, Decision Tree, KNN, Voting
 • Reza Alikhani, Seyed Ali Torabi * Pages 73-102
  The increasing trend of supply chain disruptions in the recent decades has increased the importance of considering resilience strategies in supply chain network design/redesign problems. The present study provides a scenario-based mixed integer two-stage stochastic programming model for dealing with operational and disruption risks in a retail supply chain network redesign problem. The mode covers both pre-disruption and post-disruption decisions jointly. Five resilience strategies, including proactive, reactive, and chain design quality aspects (i.e. facility fortification, safety stock inventory holding, using excess capacity at some critical nodes of the network, using the direct to store delivery as the shipping strategy and multiple covering of retail stores), are considered. The model is applied for a case study in the retail industry. Several sensitivity analyses are carried out from which useful managerial insights are drawn to be used by top managers. The results show the positive effect of applying resilience strategies on the total cost reduction.
  Keywords: Retail supply chain network redesign, Resilience strategies, Two-stage stochastic programming
 • ali dehghani filabadi* Pages 103-124
  In service organizations, improving service quality is critical for increasing productivity, profitability and customer satisfaction, and without identifying these criteria, improving service quality is not possible. Therefore, the aim of this paper is to introduce a Delphi method based on the concept of qualitative reasoning for identification and localization the effective criteria in the quality of services. Firstly, the concepts of the qualitative absolute order of magnitude method were described, and based it, a regular structure for the Delphi method was presented. In a qualitative reasoning environment, a consensus function by using the concept of entropy was introduced. Then, the mechanism for achieving convergence in the Delphi method was provided. According to the conceptual model offered by this research, identification and localization criteria for service quality of the public transportation in ShahreKurd city were investigated as a case study. The results showed that among the 35 initial criteria that were collected based on the combination of criteria in library studies and Expert Panel views, 30 criteria were selected as effective criteria to improve the service quality of Shahrekurd public transportation.
  Keywords: Delphi method, qualitative reasoning, qualitative absolute order-of-magnitude, service quality, Public Transportation
 • Aria Soleimani, Morteza Nazari, Jafar Fathali* Pages 125-152
  Location theory is an interstice field of optimization and operations research. In the classic location problem, the goal is finding the location of one or more facilities such that some criteria such as transportation cost, the sum of distances passed by clients, total service time and cost of servicing are minimized. In this paper, we consider the goal location problem. In the goal location problem, the ideal is locating the facility in the distances ri, from the i-th client. However, in the most instances, the solution of this problem doesn’t exist. Therefore, we consider the minimizing of distances between clients and ideal point. The minimizing sum of square errors and minimizing absolute errors under Lp norm are considered as the objective function. We use the Weiszfeld like, Gauss-Newton and imperialist competitive algorithms for solving the problem. Then we compare the results which obtained by these methods for some test problems.
  Keywords: goal location, Weiszfeld like algorithm, Gauss-Newton, imperialist competitive
 • ashkan ayough* Pages 153-175
  Seru systems are among the most advanced repetitive manufacturing systems which produce in low or medium volumes. These systems consist of several cells and get the best flow time through the new methods of assigning operators. In the literature, more attention is paid to the aspects of the cells formation and allocation and sequencing of the various products into the cells, and the assignment of operators, which is considered to be the most important element in these systems, has not been studied in line with other decisions. Therefore, in this paper, these decisions have been studied independently and analyzed through intra and inter serus job rotation scheduling. The presented ILP model assigns a given set of operators to the cells so that the total number of stays in a cell in successive rotation periods be minimized. GAMS software has been used to solve the model and also, the teaching and learning based optimization algorithm has been designed to improve the efficiency for problems of medium and large sizes. Several test problems have been generated and solved in a variety of sizes to examine the validity of the model and the performance of the algorithm. Results show the proper efficiency of the algorithm and quality of its solutions.
  Keywords: Seru production system, Job rotation, Integer linear programming (ILP), Teaching, Learning Based Optimization (TLBO), GAMS
 • Ahmad Beklari, Hasan Farsijani, Ali Mohtashami, Mohsen Shafiei Nikabadi* Pages 177-200
  In previous studies, the design of the vendor managed inventory (VMI) models was based on minimizing the total cost of the supply chain. In this paper, a new approach for designing VMI models with the aim of optimizing the inventory turnover of the producer warehouse is developed. Based on the proposed model, our objectives are to maximize inventory turnover along with the constraint of lack of shortage of goods in the production lines and also compliance with the minimum and maximum constraints of inventory in the warehouse of the producer which can be simpler and more practical than minimizing the total cost of the supply chain. A hybrid algorithm based on a genetic algorithm (GA) using particle swarm optimization (PSO) is proposed in order to gain both proper global and local search abilities in the solution space for solving the new model. As a case study, implementation of the proposed model in the supply chain of Saipa Company improved the inventory turnover, decreased inventory level and decreased the level of replenishment by suppliers.
  Keywords: Supply chain management, Vendors managed inventory, Inventory warehouse turnover, Genetic algorithm, and Particle swarm optimization algorithm
 • mahdi nikneshan, said hossion akhavan alavi, Adel Azar* Pages 201-222
  In knowledge base economy, performance evaluation of STPs as one of the most important entities in this economy is vital. In this research, we used literature review and industries expert interviews to determine what criteria are necessary to assess STPs. different topologies was used to assess the validity of the model and best model was chosen through highest reliability criteria. By comparison we made sure that selected criteria are reliably aligned with sience and technology parks objectives. On mathematical side we used robust multi-level DEA to assess STPs performances. We developed a Multi-level DEA with Non-Discretionary using banker's extension. Applying the developed model and the original model we assessed the efficiency of Iranian STPs.Then we compared the results for these two model on efficiency of DMUs, and their respecting weights using regression analysis. Based on the results two moderator variables (Park maturity and percentage of gross production in state) variable was identified and their impact on model and efficiency of DMUs was evaluated as high.
  Keywords: Science, technology parks, Multi-level Assessment, Robust DEA, Non-Discretionary Factors