فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 4 (پیاپی 7، بهمن 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا خانی جزنی، امیر برخورداری، محمدحسین وزیری* صفحات 255-269
  مقدمه
  عامل انسانی را می توان به عنوان مهم ترین و اصلی ترین عامل در بروز حوادث شغلی دانست. استعداد حادثه پذیری کارکنان به عنوان یک صفت ذاتی و یکپارچه در بروز حوادث شغلی شناخته می شود، لذا شناخت عوامل موثر بر آن می تواند در جلوگیری از حوادث شغلی موثر باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تعارض کار- خانواده ، مرکز کنترل کاری و استرس بر استعداد حادثه پذیری صورت گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش بصورت مقطعی- تحلیلی از طریق الگویابی معادلات ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزیی در سال 1397 انجام شد. حجم نمونه شامل 225 نفر از کارکنان حادثه دیده بود که با استفاده از روش تعیین حجم نمونه در مدلسازی معادلات ساختاری انتخاب شد. جمع آوری داده ها از طریق چهار پرسشنامه تعارض کار- خانواده، مرکز کنترل کاری، استرس شغلی و استعداد حادثه پذیری صورت گرفت. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری(SEM) بر اساس نرم افزار SMARTPLS3 و 23-SPSS انجام گرفت.
  یافته ها
  جهت بررسی پایایی ابزار تحقیق از روش پایایی ترکیبی(CR) استفاده شد که ضریب مربوط به همه متغیرها بالاتر از 7/0 و قابل قبول بود. برای سنجش روایی پرسشنامه ها از میانگین واریانس استخراج شده(AVE) استفاده گردید که بیش از 5/0و قابل قبول بود. روایی واگرا توسط معیار جدید (HTMT) بررسی و تایید شد. برای بررسی برازش مدل ساختاری از معیار هم خطی، معنی داری ضرائب،R2 ، f2 و Q2 استفاده شد که نتایج به دست آمده نشان دهنده برازش مناسب مدل ساختاری بود. همچنین یافته ها نشان داد که بجز فرضیه تاثیر تعارض کار- خانواده بر استعداد حادثه پذیری تمامی فرضیات تحقیق معنی دار بودند.
  نتیجه گیری
  شناسایی افراد با استعداد حادثه پذیری و شناسایی علل بروز حوادث امری اصلی در کنترل حوادث صنایع با مشاغل حساس می باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که به منظور جلوگیری از حوادث شغلی در غربالگری بدو استخدام می توان افراد با کنترل درونی برای مشاغل پر استرس انتخاب گردند و مدیریت سازمان با کاهش تعارض کار- خانواده از استرس شغلی شاغلین کاسته و به بهبود عملکرد و اعمال ایمن این افراد کمک کند.
  کلیدواژگان: تعارض کار- خانواده، مرکز کنترل کاری، استرس، استعدادحادثه پذیری، PLS-SEM
 • مهدی ملکوتی خواه، حدیثه کرونی، مهدی جهانگیری* صفحات 270-279
  مقدمه
  رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی از اهمیت ویژه ای جهت حفاظت از محققین و دانشجویان برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشت آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1397 در 34 آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. آزمایشگاه ها با نمونه گیری خوشه ایبه صورت تصادفی انتخاب شدند. بدین منظور بر اساس رویکرد شاخص ELMERI وضعیت ایمنی و بهداشت آزمایشگاه های مورد مطالعه با 59 سوال در 9 حیطه مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت شاخص ایمنی آزمایشگاه (LSI) در هر آزمایشگاه به صورت درصد و با استفاده از میانگین و انحراف معیار در نرم افزار SPSS16 بدست آمد و بیان شد.
  یافته ها
  میانگین شاخص ایمنی آزمایشگاه در تمامی آزمایشگاه های مورد بررسی 35/10±62/77 درصد محاسبه شد. بالاترین و پایین ترین درصد امتیازات (میانگین± انحراف معیار) به ترتیب در حیطه ایمنی فردی (86/46±12/89 درصد) و مدیریت واکنش شرایط اضطراری (46/72±35/53 درصد) بود. مابقی حطیه های مورد بررسی در دسته بندی خوب ارزیابی شدند.
  نتیجه گیری
  مطابق نتایج وضعیت کلی ایمنی آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سطح خوب می باشد. با این حال حیطه مدیریت واکنش در شرایط اضطراری ضعیف بوده و ضروری است اقدامات لازم از جمله بررسی تمامی سیستم های خروج اضطراری، تدوین دستورالعمل و آموزش شرایط اضطرار، طراحی درب خروج اضطراری و رعایت الزامات مسیرهای خروج اضطراری مناسب با شرایط آزمایشگاه ها به عمل آید.
  کلیدواژگان: آزمایشگاه، ارزیابی ریسک، ایمنی، شاخص ایمنی آزمایشگاه
 • سمانه میرزایی، عادل افتخاری، فاطمه غضنفری، محمود کاظمی نسب، روح انگیز نوروزی نیا* صفحات 280-292
  مقدمه
  فرهنگ سازمانی از مهم ترین فاکتورهای تعیین کننده ایمنی بیمار در بیمارستان‎ها محسوب می‎شود. بهبود فرهنگ ایمنی بیمار منجر به کاهش خطاهای درمانی و نتایج بهتر مراقبت سلامت می‎گردد. این پژوهش به منظور ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی - مقطعی است. از پرسشنامه سنجش فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان برای جمع آوری اطلاعات از کارکنان بیمارستان های منتخب علوم پزشکی یزد به روش نمونه گیری تصادفی 276n= استفاده گردید. این پرسشنامه 12 بعد فرهنگ ایمنی و وضعیت کلی ایمنی بیمار را از دیدگاه کارکنان مورد ارزیابی قرار داد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی t مستقل و در سطح معنی داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در ابعاد 12 گانه فرهنگ ایمنی، بیشترین نمره در حیطه کار تیمی درون بخش ها 59/2±41/13 و کمترین نمره در حیطه واکنشهای غیر تنبیهی به خطاها 8/1±78/7 مشاهده شد. میانگین و انحراف معیار نمره کل فرهنگ ایمنی بیمار در دو بیمارستان 11/24±84/ 124 می باشد و 5/77 درصد شرکت کنندگان وضعیت ایمنی بیمارستان های خود را در سطح قابل قبول بیان کردند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که کار تیمی درون واحدها، انتظارات و اقدامات سرپرست واحد در راستای ایمنی بیمار در دو بیمارستان در وضعیت مطلوب قرار دارد. سایر ابعاد نیاز به مداخله جهت ارتقای وضعیت فرهنگ ایمنی دارند.
  کلیدواژگان: فرهنگ ایمنی بیمار، بیمارستان، ایمنی بیمار
 • مقصود قاسمی پور، نسترن ملازاده* صفحات 293-303
  مقدمه
  در بیشتر واحدهای فرایندی صنایع پالایشی، کارکنان با عوامل شیمیایی مختلفی در تماس هستند. هدف از این مطالعه تعیین بالاترین سطح مواجهه با ترکیبات BTEX و ارزیابی ریسک ناشی از مواجهه کارکنان محوطه واحد پالایش در یک شرکت وابسته به نفت است.
  روش بررسی
  در این مطالعه ابتدا وظایف، فرآیندهای کاری و عوامل زیان آور محیط کار براساس گروه های شغلی مشخص گردید، سپس تعداد ده نفر از کارمندان محوطه که در یک شیفت کاری قرار داشتند انتخاب گردید و مطابق روش شماره 1501 سازمان NIOSH، نمونه برداری هوا و آنالیز ترکیبات BTEX انجام شده و برای تحلیل آماری نتایج از نرم افزار IHSTATانجمن بهداشت صنعتی آمریکا استفاده گردید. در نهایت ارزیابی ریسک مطابق با روش شماره 84101042 وزارت نفت انجام شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل آماری اندازه گیری ها توسط نرم افزار نشان داد که میزان مواجهه با تولوئن، اتیل بنزن و زایلین در این شرکت در حد مجاز بود ولی بالا بودن میزان مواجهه با بنزن مشخص نگردید. در ادامه با استفاده از ارزیابی ریسک مشخص شد بنزن دارای رتبه ریسک متوسط، همچنین تولوئن، اتیل بنزن و زایلین دارای رتبه ریسک کم می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به بالا بودن پیامد مواجهه با بنزن انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در راستای حذف یا کاهش میزان مواجهه با آن توصیه گردید.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، مواجهه شغلی، ترکیبات BTEX
 • کیومرث سهیلی، احسان رستمی، احسان همتی دیناروند، مجتبی الماسی* صفحات 304-319
  مقدمه
  افزایش سرمایه انسانی و کیفیت نیروی انسانی به واسطه افزایش بهداشت و سلامت یکی از عوامل مهم و موثر برای افزایش رشد اقتصادی است که در سطح ثابت نهاده ها منجر به افزایش بهره وری می شود.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از داده های ترکیبی برای 30 استان کشور و دوره زمانی سال 1384 تا 1392 که از داده های منطقه ای مرکز آمار به دست آمده است، و تخمین مدل منکیو، رومر و وایل با روش روش پانل دیتا و گشتاورهای تعمیم یافته استفاده می کند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای Spss22 و Eviews8 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد، که مخارج بهداشتی عمومی نسبت به مخارج بهداشت خصوصی اثر بیشتری بر بهره وری نیروی کار دارد، طوری که به ازای 100 ریال افزایش در مخارج بهداشتی خصوصی و دولتی، به ترتیب بهره وری به طور معنی دار به اندازه 75/0ریال و 4/27 ریال افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه مخارج بهداشتی خصوصی جنبه درمانی دارد، و مخارج بهداشت عمومی جنبه بهداشتی دارد، و همچنین به دلیل اینکه خدمات بهداشتی برای بسیاری از خانوارهای دارای هزینه بالایی است، یکی از وظایف اصلی برای دولت، کاهش هزینه ی تمام شده بهداشتی است که منجر به افزایش بهره وری می شود.
  کلیدواژگان: مخارج بهداشتی، بهره وری نیروی کار، گشتاورهای تعمیم یافته، مدل منکیو رومر و وایل.
 • طاهره پولادی خراشا، بهرنگ اسماعیلی شاد* صفحات 320-333
  مقدمه
  رفتار انحرافی سازمانی اشاره به تخطی از هنجار های سازمانی دارد. رفتارهای انحرافی در محیط کار می توانند پاسخی به عوامل فشار آور محیط کار باشند. گرانباری نقش بعنوان یکی از عرصه های فشار آفرین در سازمان است که خود منجر به فرسایش عاطفی می شود. بر این اساس یکی از عوامل فشارزای دیگر بر رفتارهای کاری فرسودگی هیجانی است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین رابطه گرانباری نقش و رفتارهای انحرافی سازمانی با آزمون نقش میانجی فرسودگی هیجانی می باشد.
  روش بررسی
  پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و مطالعه مقطعی و تحلیلی است. می باشد. جامعه آماری، کلیه کارکنان بیمارستان امام علی (ع) بجنورد می باشد که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 152 نفر برآورد شد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها، پرسشنامه رفتار انحرافی سازمانی بوداکین و تزینر (2009)، گرانباری نقش بچارچ و همکاران (1990) و پرسشنامه فرسودگی هیجانی مسلش و جکسون (1981) استفاده شد. برای تحلیل داده ها، از آزمون معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS21 و 8.1 Lisrel استفاده شد.
  یافته ها
  بین گرانباری نقش با رفتارهای انحرافی سازمانی به صورت غیر مستقیم و با میانجی گری فرسودگی هیجانی رابطه معنی دار، بین گرانباری نقش با رفتارهای انحرافی سازمانی رابطه معنی داری و بین گرانباری نقش با فرسودگی هیجانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  گرانباری نقش بصورت غیر مستقیم با میانجیگری فرسودگی هیجانی موجب بروز رفتارهای انحرافی می شود، بنابراین مدیران و برنامه ریزان باید نسبت به حالات عاطفی و روانشناختی کارکنان دقت نظر داشته باشند.
  کلیدواژگان: رفتار انحرافی سازمانی، گرانباری نقش، فرسودگی هیجانی
 • حسین میرزایی، میثم حسینی امیری* صفحات 334-345
  مقدمه
  شواهد نشان می دهد که برخی از دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی، سختی هایی را در محل کار و تحصیل خود گزارش می کنند. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی ارتباط وضعیت تحصیل در دانشگاه با استرس و فرسودگی شغلی پرستاران و پیراپزشکان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی قم بود.
  روش بررسی
  مطالعه ای توصیفی - تحلیلی بر روی 187 نفر صورت گرفت. جهت انتخاب افراد از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. در مطالعه حاضر، از پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، فرسودگی مسلش و استرس شغلی موسسه سلامت و ایمنی انگلستان استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و آمار توصیفی و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، کای اسکوئر، آنالیز واریانس و تی مستقل تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  6/56 درصد کارکنان محصل و 4/43 درصد آن ها غیرمحصل بودند. 82 نفر (4/77 درصد) کارکنان محصل و 59 نفر (8/72 درصد) کارکنان غیرمحصل از استرس بالایی برخوردار بودند. همبستگی آماری معنی داری بین سطح استرس و فرسودگی تمامی افراد مشاهده شد (05/0 P-value،
  323/0- = r). تفاوت آماری معنی داری در خستگی هیجانی (002/0 = P-value) و عدم کفایت فردی (001/0 = P-value) کارکنان محصل و غیرمحصل مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، پیراپزشکان و پرستاران در محیط پر استرسی کار می کنند و با توجه به نقش تحصیل در ارتقاء انگیزه شاید بتوان آن را به عنوان عاملی مهم به منظور بهبود خستگی هیجانی در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: پرستاری، پیراپزشکی، استرس شغلی، فرسودگی، ایران
 • محمد امین رشیدی، عاطفه یوسفی مهر، عبدالحسین پور نجف، مسعود پور نجف، مهرداد کاظمی، عظیم اکبری، مقداد کاظمی* صفحات 346-358
  مقدمه
  استرس شغلی پاسخ های هیجانی آزاردهنده ای است که به علت عدم تطابق بین نیازمندی های شغلی با توانایی های فردی ایجاد می شود. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت استرس شغلی و فاکتورهای تاثیرگذار بر آن در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه ی توصیفی - تحلیلی و از نوع مقطعی بر روی 153 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1394 به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفت. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استرس شغلی Philip. L. Rice استفاده شد. سپس تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 و آمار توصیفی و آزمون های آماری آنالیز واریانس یکطرفه (آزمون تعقیبی شفه)، کای دو، تی تست مستقل و همبستگی اسپیرمن انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره کلی استرس شغلی در جامعه مورد مطالعه برابر با 29/31 ± 25/152 بود که 6/68 درصد از افراد مورد مطالعه در محدوده استرس شغلی متوسط قرار داشتند. آزمون اسپیرمن، همبستگی معکوس و معنی دار آماری را بین خرده مقیاس های روابط بین فردی و شرایط فیزیکی محیط کار و متغیر گروه های سنی در کارکنان ستاد و پردیس نشان داد (05/0>P و 246/0r= و 163/0 r=). آزمون آنالیز واریانس تفاوت معنی دار آماری را بین خرده مقیاس روابط بین فردی با نوع استخدامی نشان داد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  نظر به اینکه در این مطالعه متغیرهای نوع استخدامی، سن و خرده مقیاس روابط بین فردی به عنوان مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر استرس شغلی معرفی شدند لذا ضرورت دارد تا در انتخاب افراد متناسب با شغل مورد نظر، توجه بیشتری به متغیرهای ذکر شده صورت گیرد.
  کلیدواژگان: استرس، استرس شغلی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام
|
 • Reza KHANIJAZNI, Mohammad HOSSEIN VAZIRI*, Amir BARKHORDARI Pages 255-269
  Introduction
  Human factor can be regarded as the most important and basic factors to cause the occurrence of occupational accidents. The accident proneness of the staff is recognized as an intrinsic and integrated trait of occupational accidents. Therefore, identifying factors affecting this issue can effectively prevent the occurrence of occupational accidents. This study aimed to evaluate the effect of work-family conflict, work control center, and stress on accident proneness.
  Methods
  This analytical and cross-sectional research was conducted in 2018 using structural equation modeling (SEM) with partial least square approach. In total, 225 employees with a history of accidents were selected using sample size determining method in SEM. Data were collected using four questionnaires of work-family conflict, work control center, occupational stress, and accident proneness. Data analysis was performed in SPSS version 23 and SMARTPLS3.
  Results
  In this study, composite reliability (CR) was applied to determine the reliability of the research tools, which yielded an acceptable correlation above 0.7 for all variables. In addition, average variance extracted (AVE) was exploited to assess the validity of the questionnaire, which was above 0.5 and acceptable. Furthermore, divergent validity was evaluated and confirmed by the new criterion (HTMT). To evaluate the fit of the structural model, linearity criteria, significance of coefficients, R2, f2, and Q2 were applied, results of which were indicative of the proper fit of the model. In addition, results demonstrated that all assumptions of the research were significant with the exception of the theory of effect of work-family conflict on accident proneness.
  Conclusion
  Recognizing the individuals prone to accidents, as well as the causes of occupational accidents are significantly important in control of industry incidents with sensitive occupations. According to the results of the study, individuals with internal control can be selected for high-stress occupations during the screening in the beginning of recruitment of employees. In addition, the organization’s management can reduce the occupational stress of the staff by decreasing work-family conflict, which leads to the improvement of performance and safety of work of these individuals.
  Keywords: Work Family Conflict, Work locus Of Control, Stress, Accident- proneness, PLS-SEM.
 • Mahdi Malakoutikhah, Hadise Korouni, Mehdi Jahangiri* Pages 270-279
  Introduction
  Observation of the safety principles in educational and research laboratories is very important to protect the researchers and students. This study was conducted to investigate the safety and health status of the educational and research laboratories in Shiraz University of Medical Sciences.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted in 34 educational and research laboratories of Shiraz University of Medical Sciences in 2013. In this regard, the safety and health status of the studied laboratories was studied based on the ELMERI Indicator. This indicator consists of 59 items in nine dimensions including electrical safety, fire safety, building safety, emergency response management, chemical safety, individual safety, device and equipment safety, waste management, and safety management. Finally, the Laboratory Safety Index (LSI) was calculated in percentage using the mean and standard deviation by SPSS 16 in each laboratory.
  Results
  The mean of LSI was 77.62 ± 10.35 percent in all the studied laboratories. The highest and the lowest percentages of LSI score were in individual safety (89.46 ± 12.86%) and emergency response management (53.72 ± 35.46%) dimensions, respectively. The other dimensions were classified to have good status.
  Conclusion
  According to the results, the overall status of safety and health was good in the studied laboratories. However, in the dimension of emergency response management, the status of laboratories was unacceptable. So, required measures should be taken in this regard. For example, all the emergency exit systems should be investigated, instructions should be issued, staffs should be trained with regard to the emergency conditions, emergency exit doors should be designed, and the requirements for the exit emergency routes should be observed appropriate to the laboratory conditions.
  Keywords: Laboratories, Risk assessment, Safety, Laboratory safety index
 • Samaneh Mirzaei Ms, Adel Eftekhari Mr, Fatemeh GHAZANFARI Mrs, Mahmood KAZEMINASAB, Roohangiz NOROUZINIA* Pages 280-292
  Introduction
  Increase of the human capital and the quality of human resources due to the development of health level is one of the important factors in economic growth, which leads to productivity increase at constant levels of inputs.
  Methods
  In this study the panel data of 30 provinces was used in 2005 -2013. These data were obtained from the regional data of statistics center of Iran using the estimates of Mankiw, Romer, and Weil models by data panel method and generalized method of moments. Data analysis was performed using Spss22 and Eviews 8 software.
  Results
  The results showed that public health expenditures had a greater effect on the labor productivity than the private health expenditures. In this regard, per 100 rials increase in private and public health expenditures, the productivity increases by 0.75 rials and 27.4 rial, respectively.
  Conclusion
  The private health expenditures has treatment applications and public health expenditure has sanitary applications. Furthermore, the heath expenditure has high cost for some families. SO, the government must reduce the total cost of health to increase the labor productivity.
  Keywords: Health expenditure, Labor productivity, Generalized method of moments, Mankiw, Romer, Weil model
 • Maghsoud Ghasemi poor, Nastaran Mollazadeh* Pages 293-303
  Introduction
  In most process units of refinery industries, staffs are exposed to various chemical agents. The purpose of this study was to identify the highest level of occupational exposure to Benzene, Toluene, Ethyl Benzene, Xylene compounds (BTEX)and to assess the risk caused by them in staffs of an Oil Company.
  Methods
  Initially, the staffs' tasks, work processes, and harmful factors in the working environment were determined based on the occupational groups. Then, 10 site staffs, who were in the same shift work were selected. According to NIOSH method number 1501, air sampling and BTEX analysis were performed. To analyze the results, IHSTAT software of American industrial hygiene association was applied. Finally, the risk assessment was done in accordance with the method number 84101042 of Oil Ministry.
  Results
  The statistical analysis of the measures indicated that exposure to toluene, ethylene benzene, and xylene was at the permitted level, but high exposure to benzene was not determined. The risk assessment showed that Benzene had a medium risk rating. Moreover, Toluene, Ethyl Benzene, and xylene had low risk rating
  Conclusion
  According to the severe consequences of benzene exposure, corrective and preventive measures should be taken to remove or decrease the exposure rate.
  Keywords: Risk Assessment, Occupational Exposure, BTEX
 • Kiumars SOHAILI Mr, Ehsan Rostami, Ehsan HEMMATI DINARVAND, Mojtaba Almasi Dr* Pages 304-319
  Introduction
  Increase human capital and quality of human resources by increase health level one of the important factors for economic growth, that in constant level of inputs increase productivity.
  Method
  This study uses panel data of 30 provinces over 2005 -2013 that obtained from regional data of statistical center of Iran, estimate Mankiw, Romer and Weil model by generalized method of moments and panel data. Data analysis was performed using Spss22 and Eviews8 software.
  Result
  The results show that public health expenditures have a more effect on the labor productivity than private health expenditures, so that for 100 rials the increase in private and public health expenditures, respectively, was significantly more than 0.75 rials and 27.4 Rial increases.
  Conclusion
  by considering that the private health expenditure has treatment aspect and public expenditure has sanitary aspect, and because the heath expenditure has high cost for some of household, government must reduce the cost of health so that increase the labor productivity.
  Keywords: health expenditure, labor productivity, generalized method of moments, Mankiw, Romer, Weil model.
 • Tahereh Pooladi Kharasha Mrs, Behrang Esmaeili Shad Dr* Pages 320-333
  Introduction
  This research aimed to study the relationship between role overload and organization deviant behaviors with intermediary role of emotional exhaustion.
  Method
  The research is applied and correlation. The statistical population includes all nurses and administrative staff of Bojnoord Imam Ali hospital 325 people and according to Krejcie- Morgan table, sample size of 152 was calculated and people were randomly selected to complete questionnaires. The data collection was used Bodankin and Tziner organization deviant behaviors (2009), role overload (1990) and Maslach and Jackson emotional exhaustion (1981). The validity questionnaires was confirmed of content and nominal. The reliability questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha value of 834% organizational deviant behavior questionnaire, role overload 812% and 796% respectively emotional exhaustion. To test the hypothesis, the structural equation model was used and the application Lisrel.
  Results
  showed there was organizational role overload with deviant behaviors indirect and mediated by emotional exhaustion significantly correlation amount 23%, between role overload with deviant behaviors significant relationship amount 0/593 and significant relationship between role overload and emotional exhaustion among employees to 0/389. To compare the means of the population by two independent random samples of populations was used of two-sample T-test and results showed that gender and role overload variables affect service records, not emotional exhaustion and organizational deviant behaviors.
  Conclusion
  Results indicate that the organizational role overload with deviant behaviors, there is no direct relationship and indirectly causing deviant behaviors are mediated by emotional exhaustion so managers and planners need to carefully consider the emotional states and psychiatric staff.
  Keywords: overload job, emotional exhaustion, organization deviant behaviors.
 • Hossein Mirzai Mr, Meysam Hosseini Amiri Mr* Pages 334-345
  Introduction
  Evidences showed that some nursing and paramedicine students reported difficulties in their education and work places. This study aimed to investigate the relationship of academic education status with job stress and occupational burnout among the nurses and paramedicine practitioners in the hospitals affiliated with Qom University of medical sciences.
  Methods
  A descriptive-analytical study was conducted on 187 individuals selected by the random convenience sampling method. The demographic, Maslach Burnout, as well as Health and Safety Executive stress questionnaires were used in present study. Descriptive statistics and Pearson correlation coefficient test, Chi-square test, ANOVA test, and independent t-test were applied for data analysis, using the SPSS version 22.0.
  Results
  Of the total participants, 56.6 percent were students, whereas the other 43.4 percent were not students. The findings showed that 82 student staffs (77.4%) and 59 non-student staffs (72.8%) had high levels of stress. A significant correlation was found between the level of stress and individuals' burnout (r = -0.323, P 0.05). A significant difference was observed between the student and non-student staffs with regard to emotional exhaustion (18.50 ± 10.83 versus 23.55 ± 11.16; P = 0.002) and personal accomplishment (28.75 ± 6.83 versus 25.69 ± 5.13; P = 0.001).
  Conclusion
  According to the results, paramedical staffs and nurses work in stressful work places. Furthermore, due to the role of education in enhancing motivation, education can be considered as an important factor to improve emotional exhaustion.
  Keywords: Nursing, Paramedicine, Occupational Stress, Burnout, Iran
 • Mohammad Amin Rashidi Mr, Atefeh YOUSEFIMEHR Ms, Abdolhossein POURNAJAF Mr, Masoud POURNAJAF Mr, Mehrdad KAZEMI Mr, Azim AKBARI Mr, Meghdad KAZEMI Mr* Pages 346-358
  Introduction
  Job stress is an annoying emotional response caused by a mismatch between the job requirements and the individual's abilities. The aim of this study was to determine the status of occupational stress and its effective factors among the employees of Ilam University of Medical Sciences.
  Methods
  This descriptive-analytic study was conducted on 153 employees of Ilam University of Medical Sciences using simple random sampling method in 2016. Philip. L. Rice's Job Stress Questionnaire was used to collect data. The data were analyzed using SPSS software version 16 and descriptive statistics. Furthermore, one-way ANOVA (Scheffe post hoc test), Chi Square, Independent Sample T-test, and Spearman’s correlation were run.
  Results
  The total mean score of job stress was 152.25 ± 31.29 in the study population. This indicates that 68.6 percent of the participants were at average level of occupational stress. Spearman’s correlation test showed a reverse and significant correlation between the subscales of interpersonal relationships, physical conditions of the work environment, and age group variables among headquarters and campus staff (p <0.05, r=0/246, r=0/163). Moreover, ANOVA test showed a significant statistical difference between the subscale of interpersonal relationships and the type of employment (p <0.05).
  Conclusion
  In this study, variables such as the type of employment, age, and interpersonal relationships were introduced as the most important factors affecting the occupational stress. Therefore, it is necessary to pay more attention to the mentioned variables in choosing the people with regard to the desired job.
  Keywords: Stress, Job Stress, Ilam University of Medical Sciences