فهرست مطالب

 • Volume:13 Issue:2, 2019
 • تاریخ انتشار: 1397/12/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • کاظم بهرامی، سید محمود فاطمی عقدا *، علی نورزاد، مهدی تلخاب لو صفحات 185-212
  شناخت عوامل موثر بر مقاومت سایشی سنگدانه ها می تواند تاثیر زیادی در پی جویی سنگدانه هایی با مقاومت سایشی مناسب داشته باشد. در این پژوهش ارتباط محیط های زمین شناسی با مقاومت سایشی سنگدانه ها، مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه برداری از سه محیط واریزه ای، مخروط افکنه ای و رودخانه ای در دو منطقه دشت دیره با سنگ های آهکی و منطقه دماوند با سنگ های آتشفشانی انجام شده است. آزمایش های سایش لس آنجلس، تخلخل و درصد سنگدانه های دارای ریز ترک بر روی نمونه های برداشت شده از محیط های مختلف انجام شد. نتایج نشان می دهد که کمترین میزان افت وزنی در محیط های رودخانه ای به میزان 24.3 و 42 به ترتیب در منطقه دیره و دماوند و بیشترین میزان افت وزنی در محیط های واریزه ای به میزان 47.6 و 48 به ترتیب در منطقه دیره و دماوند دیده می شود. محیط های مخروط افکنه ای نیز حالتی حدواسط این دو را دارند. با افزایش مساحت و طول مسیر جریان در حوزه بالادست مخروط افکنه ها میزان افت وزنی کاهش می یابد. تفاوت میزان افت وزنی در محیط های مختلف به علت تفاوت در میزان ریزترک، تخلخل و قشر هوازده ایجاد شده بر روی سنگدانه ها است. شدت اختلاف میزان افت وزنی در دو منطقه دماوند و دشت دیره با هم متفاوت است به گونه ای که میزان افت وزنی سنگدانه های واریزه ای دشت دیره دو برابر سنگدانه های رودخانه ای در همان منطقه است در حالی که در منطقه دماوند این اختلاف حدود 11 درصد است. این تفاوت می تواند ناشی شدت درزه داری کمتر و در نتیجه تفاوت کمتر درزه داری سنگدانه های موجود در محیط های مختلف در منطقه دماوند باشد.
  کلیدواژگان: رودخانه، مخروط افکنه، واریزه، سنگدانه، مقاومت سایشی
 • متین جلالی مقدم *، دکتر امیرعلی زاد، دکتر نیما مهران نیا، نادر دستاران صفحات 213-236
  مهارهای صفحه ای یکی از انواع مسلح کننده های مکانیکی هستند که کاربردهای گسترده ای در فعالیت های onshore و offshore همچون ساخت دیوارهای حائل مکانیکی، مقابله با بالازدگی فونداسیون ها، تثبیت توربین های باد و سکوهای شناور دریایی در برابر تلاطم آب دریا، و مهار خطوط لوله مدفون و مستغرق دارند. در این مقاله نتایج مدلسازی آزمایشگاهی دیوارهای حائل مهار صفحه ای با هدف بررسی عملکرد آنها ارائه شده است. موارد مورد بررسی شامل ارزیابی تاثیر شکل مربعی و دایره ای صفحات مهاری، ابعاد آنها و چیدمان مسلح کننده ها بر روی قابلیت باربری پاشنه بارگذاری و تغییرمکان های افقی آن بوده است. به منظور مشاهده سطح لغزش بحرانی و میزان تاثیر موارد مذکور بر روی گوه گسیختگی از روش سرعت سنجی تصویری ذات (PIV) استفاده شده است. بر این اساس، بیشترین قابلیت باربری دیواره و کمترین جابجایی افقی آن به ترتیب مربوط به چیدمان 5 مهاره، لوزی و مربعی بوده است. چیدمان لوزی با وجود یک مسلح کننده کمتر اختلاف نسبتا کمی با نتایج چیدمان 5 مهاره داشته است. شکل دایره ای صفحات پایداری بیشتری را در دیواره فراهم آورده اند. بر طبق نتایج تحلیل PIV ، کرنش ذرات در سطح لغزش بحرانی، در چیدمان های 5 مهاره و لوزی کوچکتر از چیدمان مربعی و در صفحات دایره ای کوچکتر از صفحات مربعی بدست آمده است. چیدمان مسلح کننده ها و ابعاد صفحات تاثیر قابل توجهی بر روی عمق گوه گسیختگی در خاکریز دیواره داشته اند.
  کلیدواژگان: مهار صفحه ای، دیوار حائل، سرعت سنجی تصویری ذات (PIV)، offshore، مدلسازی آزمایشگاهی
 • سید طاها طباطبایی عقدا، دکتر علی قنبری *، دکتر غلام حسین توکلی مهرجردی صفحات 237-260
  در شهرهای بندری، برداشت و انباشت حجم زیاد رسوبات حاصل از عملیات لایروبی به عنوان چالشی جدی به دلیل ایجاد مشکلات زیست محیطی و اقتصادی مطرح می باشد که ضرورت استفاده مجدد و بهینه از این مصالح را روشن می سازد. غالبا به دلیل مشخصات مکانیکی ضعیف، این مصالح به صورت مستقیم قابل استفاده مهندسی نمی باشند لذا جهت استفاده مجدد، بهبود خواص مکانیکی آن ها ضروری است. یکی از روش های بهسازی خاک استفاده از ژئوسنتتیک ها است که در این میان ژئوسل به واسطه ساختار سه بعدی و تامین محصورشدگی برای خاک داخل سلول ها، منجر به بهبود قابل توجهی در ویژگی های مکانیکی خاک مسلح می شود که این موضوع در کنار سرعت و سهولت اجرایی، آن را به گزینه ای مطلوب جهت بهسازی خاک های دانه ای تبدیل نموده است.
  در بندر شهیدرجایی به واسطه عملیات لایروبی احداث فازهای جدید، حجم زیادی از ماسه کربناته در مجاورت ساحل در حال انباشت است، لذا به منظور ارائه راهکار جهت استفاده مجدد از این مصالح، این پژوهش به بررسی تاثیر مسلح سازی با ژئوسل بر رفتار بار-نشست ماسه مزبور از طریق آزمون بارگذاری صفحه، می پردازد. برای این منظور، از یک مدل فیزیکی شامل پی دایره ای بر ماسه ی مسلح با ژئوسل و غیرمسلح تحت فرآیند بارگذاری-باربرداری استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از ژئوسل و همچنین استفاده از لایه شن خوب دانه بندی شده در لایه سطحی مدل، می تواند موجب بهبود رفتار بار-نشست ماسه لایروبی شود.
  کلیدواژگان: ژئوسل، آزمون بارگذاری صفحه، ماسه لایروبی کربناته، رفتار بار- نشست
 • دکتر واحد قیاسی صفحات 261-288
  در طراحی فونداسیون ها، ایده تلفیق رادیه و پی های عمیق به منزله گزینه ای جدید در مبحث پی سازی مطرح شده است. بکارگیری پی های عمیق در زیر پی های گسترده (سیستم پی گسترده ی مرکب) می تواند سبب کاهش نشست و اثر توام افزایش ظرفیت باربری شود. در این پژوهش، تغییرشکل پی، گشتاور وارد بر پی و همچنین سهم بار شمع ها در باربری سیستم مرکب پی- شمع تحت بارگذاری استاتیکی در خاک ماسه ای با استفاده از مدل سازی اجزای محدود برای چیدمان های گوناگون شمع ها و سیستم های مختلف پی- شمع از نظر اتصال پی و شمع ها، بررسی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، اثر طول شمع و ضخامت پی گسترده در عملکرد سیستم مرکب نیز بررسی و بیان گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که استفاده از شمع های طویل در مرکز و شمع های کوتاه تر در پیرامون پی سبب کاهش نشست حداکثر و نشست های غیریکنواخت پی شده و کاهش چشم گیر لنگر وارد بر پی را به موجب شده است. و در کنار این ها سبب افزایش باربری شمع ها در سیستم مرکب گردیده است. همینطور افزایش ضخامت پی باعث ازدیاد نشست حداکثر پی، نشست متوسط پی، لنگر خمشی وارد بر پی شده است. و اثرات مثبت افزایش ضخامت پی، کاهش نشست های غیریکنواخت پی و افزایش مشارکت شمع ها در باربری می باشند.
  کلیدواژگان: آنالیز عددی، تغییر ضخامت پی گسترده، تغییر طول شمع ها، پی های رادیه مرکب
 • سعید مجدی فر *، نسترن استاد مهدی عراق صفحات 317-338
  در این پژوهش با استفاده از سنجنده آستر تلاش شده است کاربرد الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در تفکیک دگرسانی های هیدروترمال ذخایر مس پورفیری مورد مطالعه قرار گیرد. برای آموزش این الگوریتم در مجموع 2204 پیکسل از مناطق کانی سازی شده انتخاب گردید. باندهای 4، 6، 7 و 8 سنجنده آستر برای شناسایی دگرسانی های فیلیک و آرژیلیک و 9 باند محدوده ی مرئی و مادون قرمز نزدیک برای شناسایی دگرسانی پروپیلیتیک به عنوان ورودی این الگوریتم انتخاب شدند. به منظور ارزیابی خطای طبقه بندی، ماتریس درهم آمیختگی مطالعه گردید. نتایج ماتریس در هم آمیختگی بیانگر آن است که خطای طبقه بندی برای زون فیلیک و آرژیلیک نسبتا بالاست و امکان تفکیک این دو زون به سادگی امکان پذیر نیست در حالیکه دگرسانی پروپیلیتیک به خوبی طبقه بندی شده است. همچنین این تحقیق تابع خطای جدیدی به نام خطای کور را تعریف نمود که با استفاده از ماتریس درهم آمیختگی نسبت پیکسل های دگرسان طبقه بندی نشده را محاسبه می کند. بر اساس مقدار این خطا، ماشین بردار پشتیبان 6/73 درصد از پیکسل های دگرسان را طبقه بندی نمی کند. همچنین صحت کل طبقه بندی الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برابر06/66 درصد و ضریب کاپا برابر6522/0 می باشد.
  کلیدواژگان: دگرسانی آرژیلیک، دگرسانی فیلیک، دگرسانی پروپیلیتیک، مس پورفیری، ماشین بردار پشتیبان
 • عرفان نادری، عادل عساکره *، مسعود دهقانی صفحات 339-370
  ساختن پی ها بر روی خاک نرم به دلیل پایین بودن ظرفیت باربری و بالا بودن مقادیر نشست در این خاک ها همواره از مشکلات پیش روی مهندسین ژئوتکنیک بوده است. یکی از راهکارهای موجود برای برطرف کردن این مشکل اضافه کردن المانی تقویتی به خاک است و یکی از المان هایی که می توان به خاک اضافه نمود ستون سنگی می باشد. در این روش، 15 الی 35 درصد از حجم خاک نامرغوب با خاک مناسب جایگزین می شود. در این تحقیق به مطالعه آزمایشگاهی تاثیر وجود ستون سنگی تکی و گروهی و همچنین تاثیر موقعیت مکانی آن، روی ظرفیت باربری پی نواری قرار گرفته در مجاورت شیروانی از جنس خاک رس نرم پرداخته شده است. همچنین ستون های سنگی با استفاده از دورگیر قائم مسلح شده و تاثیر مسلح کردن ستون سنگی در حالت های مختلف نیز بر روی رفتار پی نواری مجاور شیب سنجیده شده است. نتایج نشان داد که تقویت کردن شیب رسی با ستون سنگی در همه حالت ها موجب افزایش ظرفیت باربری پی نواری قرار گرفته در مجاورت شیب می شود. همچنین مسلح کردن ستون سنگی با دورگیر، سبب بهبود عملکرد ستون سنگی و افزایش ظرفیت باربری پی نسبت به حالت مشابه ستون سنگی غیرمسلح می شود. بیشترین تاثیر ستون سنگی روی ظرفیت باربری پی نواری زمانی اتفاق افتاد که ستون سنگی در زیر پی قرار گیرد و با افزایش فاصله بین مرکز ستون و مرکز پی، ظرفیت باربری پی کاهش یافت. همچنین با بررسی راندمان گروه ستون های سنگی مشخص شد هم در حالت مسلح و هم در حالت غیرمسلح، عملکرد گروه دوتایی ستون های سنگی در مقایسه با گروه سه تایی ستون های سنگی بهتر بوده است.
  کلیدواژگان: ستون سنگی، ظرفیت باربری، پی نواری، شیروانی، خاک رس
 • پایدارسازی شیروانی ها به کمک نتایج تحلیل های احتمالاتی (مثال موردی: شیروانی مشرف به سرریز آزاد سد کوار شیراز)
  رضا نصیرزاده قورچی، مهدی امینی *، حسین معماریان صفحات 371-398
  طراحی و اجرای شیروانی ها یکی از حساس ترین و مهم ترین مسائل در پروژه های عمرانی و معدنی محسوب می شود. در علم ژئوتکنیک، به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی و مطمئن پیرامون کمیت های طراحی، ارائه یک مدل کاملا قطعی غیر ممکن می باشد. از این رو، در سال های اخیر، برای تحلیل پایداری شیروانی ها بیشتر به روش احتمالاتی مراجعه شده است. در این تحلیل ها، کمیت های تاثیرگذار در پایداری شیروانی به صورت توزیع های آماری در نظر گرفته می شوند و در نتیجه فاکتور ایمنی نیز یک توزیع آماری خواهد شد. از این رو، ابتدا خلاصه ای از تحقیقات انجام شده روی تحلیل احتمالاتی شیروانی ها ارائه شده و برتری تحلیل احتمالاتی نسبت به تحلیل قطعی در طراحی شیروانی ها مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه، برای شفاف شدن توصیف های مذکور، شیروانی مشرف به سرریز آزاد سد کوار شیراز با روش شبیه سازی مونت کارلو به صورت احتمالاتی با استفاده از نرم افزار SLIDE تحلیل می گردد. این تحلیل ها نشان می دهند فاکتور ایمنی محاسبه شده توسط تحلیل احتمالاتی به صورت یک تابع توزیع ارائه می شود که نسبت به تحلیل قطعی که نتیجه آن صرفا یک مقدار مشخص است، تصویر روشن تری از شکست ارائه می نماید. همچنین نتایج تحلیل احتمالاتی نشان می دهد که می توان شیب شیروانی را بهینه کرد به نحوی که کاملا پایدار بماند و حجم عملیات سنگ برداری نیز بهینه شود. از این رو به کمک تحلیل احتمالاتی شیب بهینه این شیروانی تعیین گردید که در این حالت میزان سنگ برداری حدود 28000 متر مکعب کمتر می شود.
  کلیدواژگان: تحلیل احتمالاتی، تحلیل قطعی، سرریز آزاد سد کوار شیراز، مونت کارلو، نرم افزار SLIDE