فهرست مطالب

مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور
پیاپی 21 (زمستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/12/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حامد حسینیان*، سیدمهدی کلانتر، سیدمحسن میراسماعیلی صفحات 1-10
   
  مقدمه
  سرطان سینه ناشی از رشد خارج از قاعده سلول های طبیعی در پستان است. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات ضدتکثیری عصاره عناب بر رشد و تکثیر رده سلولی سرطانی سینه Sk-Br-3 و ارزیابی تغییرات ژن آپوپتوزی BAX بعد از تیمار می باشد.
  مواد و روش ها
  پس از تهیه عصاره هیدرو الکلی میوه عناب، رده سلولی Sk-Br-3 در گروه های متفاوت با عصاره حاصل به مدت 24، 48 و 72 ساعت تیمار شدند. در ادامه با استفاده از MTT مورد سنجش قرار گرفتند و میزان آپوپتوز ثبت گردید. در نهایت از دو گروه کنترل و تحت تاثیر قرار گرفته به مدت 24، 48 و 72 ساعت با غلظت های 2/1 (دوز بیشتر از 1/5 میلی گرم/میلی لیتر)، 1/5 (بین تا 0/5- 1/5) و 0/7 میلی گرم/میلی لیتر (دوز کمتر از 0/5 میلی گرم/میلی لیتر) استخراج RNA انجام گرفت، سنتز cDNA انجام شد و با سیستم Real-Time PCR میزان تغییر بیان ژن BAX با در نظر گرفتن ژن GAPDH به عنوان ژن سراگردان مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  با استفاده از نتایج بدست آمده از MTT، غلظت های 2/1، 1/5 و 0/7 میلی گرم در میلی لیتر به عنوان IC50 برای زمان های 24، 48 و 72 ساعت انتخاب شدند که در نهایت موجب افزایش آپوپتوز شده، وابسته به زمان بوده و بیان ژن BAX را افزایش داده است.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه برای اولین بار از عصاره هیدرو-الکلی عناب بر روی رده سلولی سرطانی سینه Sk-Br-3 استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان عصاره هیدرو الکلی عناب را به عنوان پروتکل درمانی رده سلولی Sk-Br-3 پیشنهاد داد.
  کلیدواژگان: سرطان سینه، عصاره عناب، رده سلولی Sk-Br-3، ژن BAX، MTT
 • خانم لیلا شوروزی، خانم زهرا خراسان چی، خانم پریسا زارعی شرق*، خانم عاطفه صرافان صادقی صفحات 11-21
   
  مقدمه
  امروزه عدم آگاهی از تغذیه صحیح یکی از مهم ترین علل معضلات تغذیه ای در جهان است که سبب مشکلاتی از قبیل ابتلا به بیماری های غیرواگیر مختلف و سوء تغذیه می شود. مطالعه جاری به منظور ارزیابی وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد خانوارهای شهری و روستایی درباره اصول کاربردی تغذیه در سال 1395 در شهرستان نیشابور طراحی و اجرا شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی به بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد خانوارهای شهری در زمینه اصول کلی تغذیه در شهرستان نیشابور می پردازد. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای یک مرحله ای با اندازه خوشه های مساوی بود. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه ساختار یافته و با انجام مصاحبه با افراد واجد شرایط پاسخگویی در خانوارها جمع آوری شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، در مجموع تعداد 385 خانوار در مناطق شهری و روستایی شهرستان نیشابور، مورد بررسی قرار گرفتند. حدود 70 درصد از خانوارهای مورد بررسی 5 گروه اصلی غذایی را می شناختند و حدود 40-70 درصد نسبت به نقش این گروه ها در بدن انسان آگاهی داشتند. در اکثر موارد بررسی شده نگرش خانوارها در زمینه تغذیه مطلوب بود (65-100 درصد).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان دهنده آگاهی، نگرش و عملکرد متوسط تا خوب خانواده های شهری و روستایی نیشابور در زمینه اصول کاربردی تغذیه می باشد. نتایج این پژوهش می تواند دفتر بهبود تغذیه را در بهبود طراحی و اجرای موثر برنامه های مداخله ای برای پیشبرد سلامت تغذیه ای اقشار جامعه یاری کند.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، تغذیه، شهری، روستایی
 • خانم زهرا همتی فارسانی *، ابراهیم بنی طالبی، محمد فرامرزی، امین بی غم صادق صفحات 22-34
   
  مقدمه
  بهترین راه پیشگیری از بروز پوکی استخوان در سالمندی جلوگیری از کاهش تراکم استخوانی و یا تلاش در جهت حفظ آن در سنین جوانی است. هدف از مطالعه حاضر، تاثیر شدت های مختلف تمرین استقامتی و مقاومتی بر بیان microRNA-133a (mir-133a)، Runx2 و PPARγ در مغز استخوان ران موش های صحرایی نر سالمند بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی، روی 40 سر موش های صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار انجام شد. موش های صحرایی در 5 گروه مساوی 8 تایی شامل تمرینات مقاومتی و استقامتی با شدت متوسط و شدید و گروه کنترل قرار گرفتند. گروه های تمرینی، 5 روز در هفته به مدت 8 هفته برنامه تمرینی را طبق پروتکل مقاومتی یا استقامتی اجرا کردند. بر روی موش های صحرایی گروه کنترل، هیچگونه مداخله ای صورت نگرفت. بعد از دوره تمرین بیان mir-133a، Runx2 و PPARγ به روش RT–PCR اندازه گیری شدند. تجزیه تحلیل آماری با استفاده از آزمون کروسکال والیس با سطح معنی داری 0/05>P انجام شد.
  یافته ها
  این پژوهش نشان داد بیان mir-133a (0/701P=)، Runx2 (P=0/948) و PPARγ (P=0/364) در گروه تمرین با شدت بالا و شدت متوسط و گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد تغییرات سلولی متابولیسم استخوان پس از انجام چنین تمریناتی نیاز به دوره های طولانی تر تمرین ورزشی دارد که باید در تحقیقات آینده مورد بررسی قرار بگیرد
  کلیدواژگان: mir-133a، RUNX2، PPAR?، استخوان ران، تمرین استقامتی و مقاومتی، متابولیسم استخوان
 • خانم نغمه زمانی، آقا محمد رستمی نژاد، خانم فرزانه تفویضی* صفحات 35-45
   
  مقدمه
  بیماری سلیاک نوعی بیماری خود ایمنی بوده که در آن فرد، با مصرف گلوتن موجود در گندم، جو و چاودار دچار نوعی پاسخ ایمنی گشته، که در نهایت منجر به از بین رفتن پرزهای روده باریک می شود. با توجه به نقش محرز ژن های غیر کدکننده در بیماری سلیاک و تاثیر آنها در پیشرفت بیماری، این مطالعه جهت بررسی بیان ژن Lnc13 در بیماران مبتلا به سلیاک در مقایسه با گروه کنترل طراحی شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر، از نوع مورد-شاهدی بوده که در آن 50 فرد مبتلا به بیماری سلیاک، طی سال های 1395-1396 به بخش گوارش و کبد بیمارستان طالقانی مراجعه نموده اند، علاوه بر آن 20 فرد سالم به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. استخراج RNA از خون محیطی به وسیله کیت RNeasy Mini انجام شد. سنتز cDNA با استفاده از کیت ترمو فیشر انجام شده و پس از آن برای بررسی کمی بیان ژن Lnc13 با استفاده از تکنیک Real time PCR انجام گردید. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار دستگاه Rotor Gene ، آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS v.21 و رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار 5 GraphPad prism صورت گرفت.
  یافته ها
  میزان بیان ژن Lnc13 در خون بیماران سلیاک نسبت به گروه سالم بررسی شد که نشان دهنده افزایش معنی دار در ژن Lnc13 بود (05/0>P) ) 95% CI0.5521 to 1.250 (
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده می توان اظهار داشت که بیان ژن Lnc13 در خون بیماران مبتلا به سلیاک تغییر قابل توجهی در مقایسه با گروه شاهد دارد. لذا تغییرات بیان ژن Lnc13 در افراد مبتلا به بیماری سلیاک، می تواند به عنوان بیومارکری جهت پیش آگهی، تشخیص و درمان به کار رود.
  کلیدواژگان: بیماری سلیاک، بیان ژن، ژن های غیر کد کننده، ژن Lnc13
 • کاوه خسروی، امیر عزیزی* صفحات 46-61
   
  مقدمه
  هدف شناسایی ترکیبات و سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی و اسانس روغنی گیاه مریم گلی ارغوانی بومی ایران و کارایی آنها در پایداری اکسیداسیون روغن آفتابگردان می باشد.
  مواد و روش ها
  عصاره و اسانس به ترتیب از روش خیساندن و اسانس گیری توسط دستگاه کلونجر به روش تقطیر با بخار تهیه شدند. میزان ترکیبات فنلی عصاره و ترکیبات فرار اسانس به ترتیب به روش فولین-سیکالتو و دستگاه گازکروماتوگراف متصل شده به طیف سنج جرمی (GC/MS) تعیین شدند. برای تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی از روش به دام اندازی رادیکال 2و2-دی فنیل 1-پیکریل هیدرازیل (DPPH) استفاده شد و غلظت های لازم برای مهار 50 درصد رادیکال های آزاد (50IC) محاسبه گردید. کارایی آنتی اکسیدانی در به تاخیر انداختن زمان فساد اکسیداتیو روغن آفتابگردان با اندازه گیری شاخص های پایداری اکسیداتیو، روش شاخص پایداری اکسایشی (OSI) و روش اکسیژن فعال (AOM) ارزیابی شد.
  یافته ها
  میزان ترکیبات فنلی عصاره (23/11±24/2 میلی گرم/گرم)، بیشتر از اسانس تعیین گردید. در اسانس 21 ترکیب، که در مجموع 97/1 درصد آن را تشکیل می داد شناسایی شد. 1و8- سینئول (24/8 درصد)، کامفر (17/9درصد)، سابینن (8/6 درصد)، آلفا پینین (8/5 درصد) و ترپینئول (7/1 درصد) مهمترین ترکیبات بودند. 50IC به ترتیب 2/36±38/16 و 14/23±73/1 میکروگرم/ میلی لیتر برای عصاره و اسانس تعیین گردید. غلظت های 250 و 350 میلی گرم/لیتر از عصاره و اسانس کارایی مشابه و قابل رقابت با آنتی اکسیدان سنتزی گریندوکس 117 (200 میلی گرم/لیتر)، داشتند.
  نتیجه گیری
  استفاده از ترکیبات استخراج شده از مریم گلی ارغوانی به عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی اکسیدان های سنتزی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: فعالیت آنتی اکسیدانی، اسانس روغنی، مریم گلی ارغوانی، پایداری اکسایشی، روغن آفتابگردان
 • شیما طاهرخانی، حمید محبی، حمید اراضی*، ریحانه سریری صفحات 62-77

   

  مقدمه

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت عصاره دانه انگور سیاه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی پس از یک جلسه فعالیت هوازی حاد در دختران غیر ورزشکار بود.

  مواد و روش ها

  16 دانشجوی دختر غیر ورزشکار به شکل تصادفی به 2 گروه 8 نفری عصاره دانه انگور سیاه (مصرف 3 کپسول 100 میلی گرمی در روز به مدت 4 هفته) و دارونما (مصرف 3 کپسول 100 میلی گرمی مالتودکسترین در روز به مدت 4 هفته) تقسیم شدند. نمونه خونی در سه مرحله قبل و پس از 4 هفته مکمل یاری و بلافاصله پس از فعالیت هوازی بروس گرفته شد. داده ها از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در سطح معنی داری 0/05=α بررسی شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد فعالیت آنزیم های سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) و پراکسیداز (POD) بین 2 گروه در حالت پایه و پس از مکمل یاری، تفاوت معنی داری نداشت. فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT) پس از مکمل یاری بین 2 گروه معنی دار بود (0/05>P). فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در گروه مداخله در حالت پایه نسبت به پس از مکمل یاری و پس از فعالیت به شکل معنی داری کمتر بود (0/05>P). میانگین فعالیت این آنزیم ها پس از فعالیت به طور معنی داری نسبت به پس از مکمل یاری در گروه مداخله بیشتر بود (0/05>P). در گروه دارونما در زمان پس از فعالیت نسبت به حالت پایه و پس از مکمل یاری به طور معنی داری بیشتر بود (0/05>P).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این تحقیق مکمل عصاره دانه انگور سیاه احتمالا افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی پس از فعالیت حاد در دختران غیر ورزشکار را به همراه داشته باشد.

  کلیدواژگان: فشار اکسایشی، فعالیت هوازی درمانده ساز، عصاره دانه انگور
 • مجتبی افشارنیا*، محمود شمس، علی اکبر دهقان، حسین علیدادی، صدیقه مجیدیان، نجمه افشارکهن صفحات 78-93
   
  مقدمه
  امروزه رنگ های مصنوعی به طور گسترده در صنایع مختلفی از قبیل نساجی، کاغذ، چرم، مواد غذایی و صنایع آرایشی مورد استفاده قرار می گیرند. فاضلاب های رنگی به دلیل ایجاد مشکلات زیست محیطی گوناگون باید قبل از تخلیه به محیط زیست، بطور موثر تصفیه شوند. هدف از این مطالعه بررسی امکان استفاده از لجن کلرور فریک تصفیه خانه آب در حذف رنگ متیلن بلو از فاضلاب سنتتیک بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر در مقیاس آزمایشگاهی روی نمونه های سنتیک رنگ در سیستم ناپیوسته انجام گرفت. اثر متغیرهای مهم در فرایند (pH، دز، زمان تماس، غلظت اولیه رنگ) و همچنین مطالعه ایزوترم و سنتیک فرایند مورد بررسی قرار گرفت. جاذب مورد استفاده لجن خشک شده در دمای 105 درجه سانتیگراد کلرورفریک بود که از یک تصفیه خانه آب در حال بهره برداری تهیه گردید.
  یافته ها
  حداکثر راندمان حذف متیلن بلو از محلول در pH بهینه برابر 11، زمان 90 دقیقه، دور جذب 4 گرم بر لیتر و غلظت اولیه 25 میلی گرم بر لیتر مشاهده شد. تبعیت حذف متیلن بلو از مدل کنیتیکی شبه درجه 2 و مدل ایزوترم فروندلیج نشان داد مرحله جذب به عنوان مرحله کنترل کننده فرایند مطرح بوده و به علاوه جذب رنگ توسط لجن تصفیه خانه به صورت چند لایه و هتروژن است.
  نتیجه گیری
  نتایج آزمایشات نشان داد که لجن خشک شده تصفیه خانه آب از پتانسیل بالایی جهت حذف مولکول های رنگ متیلن بلو از نمونه های آب آلوده برخوردار ست.
  کلیدواژگان: لجن کلرور فریک، متیلن بلو، ایزوترم، سینتیک، جذب
 • سمانه حسین زاده، سودابه شهیدثالث، عنایت الله بخشی* صفحات 94-104
   
  مقدمه
  سرطان پستان یکی از شایع ترین و نگران کننده ترین مشکلات بهداشتی زنان در دنیاست که با بروز عود موضعی و متاستاز در این بیماری، پاسخ به درمان مشکل تر شده و بقای بیماران کاهش می یابد. همچنین در چنین مواردی علائم و نشانه های ایجاد شده بسیار ناراحت کننده و دردناک می باشد، به همین دلیل یافتن میزان تاثیر فاکتورهای مختلف بر بروز متاستاز می تواند نقش تاثیرگذاری بر درمان و جلوگیری از پیشرفت آن داشته باشد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر اطلاعات 1959 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان که در فاصله سال های 1380-1390 به بیمارستان امید مشهد مراجعه نموده اند جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل داده ها پس از جانهی داده های گمشده، از روش درستنمایی تاوانیده نیمرخ استفاده گردید و اجرای مدل و تحلیل داده ها در نرم افزار R انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، متغیرهای سابقه خانوادگی، مرحله بالینی، پروتئین Her2 و T (اندازه تومور) اثر معنی دار بر بروز متاستاز بیماران سرطان سینه دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، متغیرهای مرحله بیماری و پروتئین her2، اندازه تومور و سابقه خانوادگی در تمامی شرایط تحلیل، اثر
  کلیدواژگان: درست نمایی تاوانیده نیمرخ، رگرسیون لجستیک، مقادیر گمشده، سرطان پستان، متاستاز
|
 • Hamed Hoseinian* Pages 1-10
  Introduction
  Breast cancer originates from abnormal growth of normal cells in the chest. Like any other types of cancers, breast cancer starts with a single cell. The main aim of this study was to investigate the anti-proliferative effects of Jujube extracts on growth and proliferation of Sk-Br-3 tumor cell line and assessment of BAX expression.
  Materials and Methods
  After preparing Jujube hydro-alcoholic extract, Sk-Br-3 cell line was treated with Jujube extract in different groups for 24, 48 and 72 hours. Subsequently, it was measured by MTT assay and the rate of apoptosis was recorded. Finally, RNA was extracted from control and treated group by 2.1 (higher than 1.5 mg/ml), 1.5 (between 0.5-1.5 mg/ml) and 0.7 mg/ml (lower than 0.5 mg/ml), transformed into cDNA and the level of BAX gene expression was measured according to the GAPDH gene as a housekeeping gene by Real-Time PCR system.
  Results
  According to MTT results, 2.1, 1.5 and 0.7 mg/ml concentrations were selected as an IC50 for 24, 48 and 72 hours, which was time-dependent and has increased rate of apoptosis and BAX gene expression.
  Conclusion
  In this study, Jujube hydro-alcoholic extract was used for the first time on Sk-Br-3 cell line ever. According to the results, Jujube hydro-alcoholic extract could be suggested as the Sk-Br-3 cell line treatment protocol.
  Keywords: Breast Cancer, Jujube extract, Sk-Br-3 cell line, BAX gene, MTT
 • Leila Shorvarzi, Zahra Khorasanchi, Parisa Zareishargh*, Atefeh Sarafan sadeghi Pages 11-21
  Introduction
  Lack of nutritional knowledge is one of the most important reasons for nutritional problems and consequently im proper practice, which can lead to several complications. The aim of this study was to assess the knowledge, attitude, and practice of urban and rural households toward principles of nutrition in Neyshabour.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study investigates the knowledge, attitude, and practice of urban and rural households towards principles of nutrition in Neyshabour. The sampling method at households' level was single stage cluster sampling with equal size clusters. The incumbent data was collected by a structured questionnaire and through the interview with the eligible subject in each household.
  Results
  A total of 385 households were selected as overall sample size. Around 70% of households were aware of food groups. About 40-70% had correct knowledge about the roles of food groups. Most of the households had accurate knowledge about the reason for food eating.
  Conclusion
  Knowledge, attitude, and practice levels of households toward principles of nutrition weremoderate and good. The results of this study can be used for proper intervention for improving health society.
  Keywords: Attitude, Knowledge, Nutrition, Practice, Rural, Urban
 • Zahra Hemati farsani*, Ebrahim Banitalebi, Mohammad Faramarzi, Amin Bigham, Sadegh Pages 22-34
  Objective
  The best way to prevent osteoporosis, at old age is to prevent bone loss and at young age is trying to keep bones healthy, therefore The aim of this study was to determine the effects of compare effects of aerobic and resistance exercise training protocols with different intensities on microRNA-133a (mir-133a), Runx2 and Peroxisome proliferator-activated receptors-gamma (PPARγ) in femor bone marrow Wistar elderly rats..
  Method
  This experimental study was done on 40 Wistar male rats . They were divided into 5 equal groups (n=8) incloud moderate or high intensity resistance training, moderate or high intensity endurance training and control. The two training groups completed 8 weeks of training program, 5 days a week according to protocol. After completing training, expression of mir-133a, Runx2 and PPARγ were measured RT-PCR. The statistical analysis was performed using Kruskal-Wallis test with significance level of P<0.05.
  Results
  There was no significance in expression of mir-133a، Runx2 and PPARγ in 5 groups.
  Conclusion
  Investigating cellular changes in bone after such exercises requires longer periods of exercise that should be investigated in future research..
  Keywords: bone metabolism, femor bone, mir-133a, Runx2, endurance, resistance training, PPAR?
 • . Naghmeh Zamani, Farzaneh Tafvizi*, Mohammad Rostami Nejad Pages 35-45
   
  Introduction
  Celiac disease has been known to be one of the health concerns with an increasing trend worldwide. This autoimmune disease is due to a reaction to gluten resulting in destroyed intestinal villi. Recent studies have shown that Lnc13 affects the pathogenicity of the disease. However, recent studies showed that this group of genes can affect the inflammation due to the disease. We aimed to evaluate the expression of Lnc13 in Iranian celiac patients.
  Materials and Methods
  In this case-control study, a total of 50 celiac patients and 20 healthy controls blood samples were collected during the 1396-1395 years that referred to the Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases, ShahidBeheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. To evaluate the relative expression of LncRNA13, the qRT-PCR method was applied.
  Results
  Significantly correlation between Lnc13 gene relative expression in patients with celiac disease and control group was observed (95% CI 0.5521 to 1.250, P< 0.05)
  Conclusion
  According to our investigation maybe an abnormal expression of Lnc13 gene in blood of celiac patients use as a biomarker for the direction Prognosis, diagnosis, and treatment of Celiac disease.
  Keywords: LncRNA13, Long non Coding RNA, Celiac disease (CD)
 • Amir Azizi *, Kaveh Khosravi Pages 46-61
   
  Introduction
  The aim is to detect volatile compounds and the antioxidant activity of the aqueous extract and the essential oil of Salvia multiculisvahlnative to Iran, and their efficacy in the oxidation stability of Sunflower oil.
  Materials and Methods
  The extract and essential oil were prepared using the Percolation and by Clevenger apparatus through hydro-distillation method, respectively. The number of phenolic components of the extract and volatile components of the essential oil was identified by Folin-Ciocalteu and GC/MS method, respectively. In order to evaluate the antioxidant activity, the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical trap method was used and the concentration that inhibited 50% (IC50) of free radicals were calculated. The antioxidant activity, in the delayed oxidative stress time of sunflower oil, was evaluated by measuring the oxidative stability index (OSI) and the active oxygen method(AOM).
  Results
  The number of phenolic compounds in the extract (24.23±2.11mg/g), was more than the essential oil. 21 components were detected in the essential oil, representing 97.1% of the total oil. The major compounds of it were 1,8-cineole (24.8%), camphor (17.9%), sabinen (8.6%), α-pinene (8.5%), and terpineol (7.1%). The IC50 of free radicals was obtained for extract and essential oil of 38.16±2.36 and73.14±1.23 μm/mL, respectively. Results show, the concentration of 250 and 350 mg/L of extract and essential showed the same effect with antioxidant synthetic of Grendoks 117 )200 mg/L).
  Conclusion
  The use of extract and essential oil of Salvia multiculisvahl could be proposed as an appropriate antioxidant replaced with synthetic antioxidants.
  Keywords: Antioxidant activities, Essential oil, Salvia multiculis vahl, Oxidative Stability, Sunflower oil
 • Shima Taherkhani, Hamid Mohebbi, Hamid Arazi *, Reyhaneh Sariri Pages 62-77

   

  Introduction

  The aim of the present study was to investigate the Short-term effect of grape seed extract (GSE) supplementation on the antioxidant capacity of non-athlete girls following an exhaustive aerobic exercise.
  Materials and Methods
  Sixteen non-athletes female students were randomly assigned into 2 groups of grape seed extract (three capsules of 100 mg per day for 4 weeks) and placebo (three capsules of maltodextrin 100 mg per day for 4 weeks). The first blood sampling was done from the brachial vein to measure the blood levels of the antioxidant enzymes mentioned; the second blood sampling was done after the 4-week period, Subjects then performed the Bruce aerobic exhaustive test protocol then, immediately after the finish of this test, the third blood sampling was done.

  Results

  The results showed that in terms of the activity of SOD, GPX and POD enzymes, in baseline and post-supplementation, there was no significant difference between the two supplement and placebo groups. The activity of CAT enzyme after the supplementation period was significant between the two groups (p<0.05). The activity antioxidant enzymes in the GSE group in the baseline was significantly lower than after the supplementation period and after the activity (p<0.05). The mean of these enzymes after exercise was significantly higher than supplementation (p<0.05). Were significantly higher in the placebo group after the activity than the baseline and after supplementation (p<0.05).

  Conclusion

  According to the results, supplementation of GSE improved the antioxidant enzymes mentioned in non-athlete girls after the aerobic exhaustive exercise.

  Keywords: oxidative stress, aerobic exhaustive exercise, grape seed extract
 • Mojtaba Afsharnia *, Mahmoud Shams, Aliakbar DehghanDehghan, Hosein Alidadi, Sedigheh Majidian, Najmeh Afshar kohan Pages 78-93
  ntroduction
  Today, synthetic Dye are extensively used different industries such as textiles, pulp, leather, food and cosmetic. Doys contained wastewater to prevent environmental consequences of must be treated effectively. The present work aimed to investigate the potential application of water treatment ferric sludge in the removal of Methylene blue (MB).
  Materials and Methods
  The present experimental work was done on aqueous synthetic samples and in batch sorption mode. The effects of operating variables (pH, dose, contact time, an initial concentration of color), as well as kinetic and isotherm studies also included in this work. The adsorbent was prepared by drying the waste sludge treatment plant at 105C °.
  Results
  The maximum MB removal of was observed at a pH of 11, a contact time of 90 minutes, absorbance dose of 4 g/L and 25 mg/L of methylene blue. The conformity of kinetic and equilibrium data by psedu-second order kinetic and Freundlich models demonstrate that the adsorption occurs in heterogeneous and multi-layer.
  Conclusion
  The experimental studies demonstrate the potential use of dried ferric sludge in methylene blue removal from contaminated samples.
  Keywords: ferric chloride sludge, methylene blue, Kinetic, Isotherm, Absorption
 • Forough Jamshidi, Enayatollah Bakhshi, Samaneh Hosein Zadeh, Soudabeh Shahid Sales Pages 94-104
   
  Introduction
  Breast cancer is one of the most common and worrisome diseases among women all over the world which becomes more difficult with localized relapses and metastases in this disease and the chance of survival is reduced. therefore the effect of various factors on the incidence of metastases can have an important role in the treatment and prevention of disease progression.
  Materials and Methods
  In this study, 1959 women with breast cancer who referred to Omid Hospital in Mashhad from 2001 to 2011 were selected and evaluated. To analyze the data, after the imputation of missing data, the method of penalized profile likelihood was used and data analysis was done in the software R.
  Results
  The results of the analysis showed that family background, clinical stage, Her2 protein, and T (tumor size) variables had a significant effect on the incidence of metastasis in breast cancer patients.
  Conclusion
  According to the results, the stage code and her2 variables, tumor size and family history in all conditions of analysis had a significant effect on the incidence of metastasis in patients with breast.
  Keywords: penalized profile likelihood, logistic regression, missing values, breast cancer, metastasis