فهرست مطالب

 • پیاپی 27 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/13
 • تعداد عناوین: 10
|
 • شهرام نظری *، نشمین صمدی، بهزاد دیوکان صفحات 11-20
  هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل رفتار خرید مصرف کننده تماشاگران لیگ فوتبال، مطالعه موردی تماشاگران باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور سازی بود. این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است به لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی می باشد و جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه هواداران تیم تراکتورسازی تبریز در سال 1396 بودند. در این راستا محقق 450 پرسشنامه را در بین جامعه آماری توزیع نمود و پس از جمع آوری، 416 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور جمع آوری داده ها و اندازه گیری متغیرهای مدل از پرسشنامه چن و همکاران( 2014 )و بومی سازی آن استفاده شده است. پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن نیز با استفاده از روایی همگرا (تایید بارهای عاملی و مقدار AVE) و روایی تشخیصی مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و تحلیل عاملی تاییدی و برای ارائه مدل، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 و AMOS استفاده شد در نهایت نتایج یافته های تحقیق نشان داد تاثیر دلبستگی تیمی بر قصد خرید تماشاگران باشگاه تراکتور سازی تبریز مثبت و معنادار بود همچنین دلبستگی منجر به تبلیغات دهان به دهان و ارتقای تصویر حامی شده است و تبلیغات دهان به دهان و ارتقای تصویر حامی به نوبه ی خود بر قصد خرید تاثیر گذاشته اند به علاوه نقش میانجی تصویر حامی و تبلیغات دهان به دهان در رابطه بین دلبستگی تیمی و قصد خرید تایید گردید
  کلیدواژگان: دلبستگی تیمی، قصد خرید، تبلیغات دهان به دهان، تصویر حامی
 • پیش بینی میل به تداوم فعالیت ورزشی دانشجویان بر اساس رفتار مربیان: یک رویکرد نظریه خود-تعیین گری
  بهزاد بهزادنیا *، محمد کشتی دار صفحات 21-32
  اهمیت های پژوهشی زیادی در زمینه بررسی میل به انجام فعالیت ورزشی در دانشجویان وجود دارد. پژوهش حاضر نقش رفتارهای مربی را در میل به انجام فعالیت ورزشی دانشجویان را با نقش میانجی گر نیازهای اساسی روان شناختی، از دیدگاه نظریه خود-تعیین گری بررسی کرد. 120 دانشجوی دختر و پسر که واحد تربیت بدنی عمومی را در دانشگاه انتخاب کرده بودند پرسشنامه های رفتار حمایتی و کنترلی مربی (فنتون و همکاران، 2014)، رضایتمندی و ناکامی از نیازهای اساسی روان شناختی (چن و همکاران، 2014) و میل به انجام فعالیت ورزشی در آینده (چات سی سازانتیز و همکاران، 2003) را تکمیل کردند. از روش های آماری همبستگی پیرسون و مدل مسیر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آموس انجام گرفت. نتایج نشان داد که رفتارهای حمایتی ادراک شده به طور مستقیم بر میل به فعالیت ورزشی تاثیر گذار بود (01/0> p؛ 20/0 = β). رفتارهای حمایتی همچنین به صورت غیرمستقیم و از طریق رضایتمندی از نیازهای اساسی بر میل به فعالیت ورزشی دانشجویان تاثیر داشت. رفتارهای کنترلی اما تنها بر ناکامی از نیازهای اساسی روان شناختی تاثیر گذاشت (05/0> p؛ 30/0- = β)، و تاثیر در میل به انجام فعالیت ورزشی در دانشجویان نداشت. رویکرد نظریه خود-تعیین گری مورد حمایت قرار گرفت، بدین شکل که، در صورتی که مربیان از نیاز اساسی روان شناختی برای خود-تعیینی دانشجویان در تربیت بدنی حمایت کنند، آنها ارضاء نیازهای اساسی را تجربه کرده و میل بیشتری برای انجام فعالیت بدنی خواهند داشت. ملزومات این پژوهش می تواند برای معلمان ورزشی در دانشگاه کاربردی و قابل بحث باشد.
  کلیدواژگان: نظریه خود-تعیین گری، رفتارهای حمایتی، رضایتمندی از نیازهای روان شناختی، میل به انجام فعالیت ورزشی، دانشجویان
 • عوامل بازدارنده ساختاری اشتغال و کارآفرینی در ورزش ایران مطالعه موردی: باشگاه های خصوصی
  ابوالفضل فراهانی* صفحات 33-44
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل بازدارنده ساختاری اشتغال و کارآفرینی ورزش در باشگاه های ورزشی خصوصی انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به روش آمیخته نوع اول(کیفی و کمی) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش و به منظور شناسایی موانع، از تکنیک تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری باز و محوری استفاده شده و در بخش کمی از تکنیک AHP بهره گرفته شده است. جامعه آماری دربخش کیفی شامل 13 نفر از خبرگان و متخصصان رشته تربیت بدنی است. تعداد اعضای جامعه در بخش کمی 75 نفر از مدیران باشگاه های خصوصی بزرگ بودند. در بخش اول فاز کمی برای ارزیابی پایایی از روش محاسبه ی سازگاری ماتریس های مقایسات زوجی فازی استفاده شده است. در بخش دوم فاز کمی برای ارزیابی پایایی از سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی(CR) استفاده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده موانع سیستم راهبرد (با وزن 2.356)، آزادی عمل کارکنان (با وزن 1.163)، ساختار انعطاف پذیر(با وزن 1.105)، سیستم مالی (با وزن 0.556)، تصمیم گیری (با وزن 0.125)، سیستم پاداش(با وزن 0.106) و سیستم ارزیابی (با وزن 0.096) به ترتیب مهم ترین عوامل بازدارنده ساختاری اشتغال و کارآفرینی در ورزش در باشگاه های خصوصی شناسایی شد.
  کلیدواژگان: کارآفرینی ورزشی، موانع ساختاری، باشگاه های ورزشی خصوصی
 • طراحی مدل ساختاری وفاداری هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس ابعاد برند خدمات
  افسانه شریفی، محمد علی اصلان خانی *، فرشاد تجاری، علی اصغر درودیان صفحات 45-54
  برند نمادین ترین جنبه در صنعت ورزش است و هواداران بزرگ ترین مصرف کنندگان برندهای ورزشی هستند. بنابراین تمرکز بر وفاداری هواداران در ورزش بخصوص ورزش فوتبال، دغدغه بسیاری از مدیران باشگاه های ورزشی است. لذا، هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل ساختاری وفاداری هواداران لیگ برتر فوتبال بر اساس ابعاد خدمات برند بود. جامعه آماری پژوهش را هواداران لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل دادند. بدین منظور 384 نفر از هواداران بصورت هدفمند در دسترس بعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع-آوری داده ها از پرسشنامه وفاداری خدمات برند کریستالیس و چریسوچو(2014)استفاده شد که روایی و پایایی آن به تایید رسید. روش تحلیل داده ها استفاده از رگرسیون چند متغیره و معادلات ساختاری بود. نتایج نشان داد آوازه برند بر شواهد برند و نگرش نسبت به برند، شواهد برند بر رضایتمندی، رضایتمندی بر نگرش نسبت به برند و نگرش نسبت به برند بر وفاداری هواداران تاثیر مثبت و معناداری داشتند. همچنین، تاثیر آوازه برند بر رضایتمندی و شواهد برند بر نگرش نسبت به برند معنادار نبود. اما تمامی متغیرها بطور مستقیم و غیر مستقیم بر وفاداری هواداران تاثیر داشتند. همچنین، مشاهده می شود که عامل نگرش نسبت به برند، بیشترین تاثیر را بر وفاداری هواداران داشته است. لذا، به مدیران باشگاه ها توصیه می شود با تکیه بر دارایی ها و فرصت های خود به جذب و همچنین حفظ هواداران بپردازند و از مزایای داشتن هواداران وفادار که از آن جمله کسب در آمد و مقابله با رقبا است، بهرمند شوند.
  کلیدواژگان: خدمات برند، وفاداری هواداران، لیگ برتر فوتبال
 • حسین ذبیحی، وحید شجاعی *، محمد حامی صفحات 55-63
  زمینه و هدف
  کارآفرینی در صنعت ورزش به عنوان یکی از صنایع درآمدزای حال حاضر دنیا، مستلزم کسب سواد و مهارت و تمایل به کارآفرینی در حوزه های مختلف آن است. این مهم، مطالعه ی گستره ورزش از منظر کارآفرینی را ضروری می نماید. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در رابطه با سواد مهارتی و سواد دانشگاهی در موفقیت کسب و کار ورزشی انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش کاربردی حاضر به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد که مبتنی بر الگوی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کارآفرینان کسب و کارهای ورزشی اعم از باشگاه ها ، فروشگاه های ورزشی و تولیدی های لوازم ورزشی در سطح کشور بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر تعیین شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار smartPLS 2.0 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که گرایش کارآفرینانه نقش میانجی در ارتباط میان سواد مهارتی و سواد دانشگاهی با موفقیت کسب و کار ورزشی ایفا می کند. سواد مهارتی و سواد دانشگاهی ارتباط معناداری با موفقیت کسب و کار ورزشی داشتند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش، اگرچه سواد دانشگاهی عامل موثری در موفقیت کسب و کار ورزشی دارد اما سواد مهارتی با توجه به میزان همبستگی قوی با موفقیت کسب و کار ورزشی، نقش تعیین کننده تری دارد. از این رو پیشنهاد می گردد که کارآفرینان، مدیران و صاحبان صنایع ورزشی توجه ویژه ای به سواد مهارتی داشته باشند.
  کلیدواژگان: گرایش کارآفرینانه، سواد مهارتی، سواد دانشگاهی، موفقیت کسب و کار
 • تاثیر عدالت بر تعهد سازمانی با نقش واسطه ای آوای سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل)
  نسرین عزیزیان کهن* صفحات 65-74
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی با نقش واسطه ای آوای سازمانی در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل صورت پذیرفت. روش انجام پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و به روش معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل (201 نفر) بود که بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه‏ای به حجم 160 نفر انتخاب شدند. پرسشنامه های عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1999) و آوای سازمانی زهیر و اردوغان (2011) برای جمع‏آوری داده‏ها مورد استفاده قرار گفت. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از نرم افزار SPSS ،روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون KMO و بارتلت) و برای مدلسازی روابط بین متغیرها از نرم افزار Lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد اثر مستقیم عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی معنادار است، اثر مستقیم آوای سازمانی بر تعهد سازمانی معنادار است. همچنین عدالت سازمانی از طریق آوای سازمانی بر تعهد سازمانی اثر غیر مستقیم دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت عدالت سازمانی و آوای سازمانی از متغیرهای مهم و مرتبط با تعهد سازمانی می باشند.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، آوای سازمانی
 • تدوین راهبردهای بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزش های همگانی ایران
  مهری صفرنژاد *، عبدالمهدی نصیرزاده صفحات 75-84
  هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی برای فدراسیون ورزش های همگانی بود. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع کمی - کیفی که از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری این پژوهش را، اعضای هیئت رئیسه و شورای راهبردی فدراسیون ورزش های همگانی و روسای کمیته ها و انجمن های فدراسیون ورزش های همگانی و روسای هیئت های ورزش های همگانی کل استان های کشور و نخبگان و کارشناسان مدیریت و بازاریابی ورزشی به تعداد 65 نفر تشکیل دادند.با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش کل شمار استفاده شد. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش اطلاعات فردی و تعیین نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت فدراسیون ورزش های همگانی به صورت باز و بسته استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 10 تن از اساتید تاییدو پایایی نیز از ضریب آلفا کرونباخ (0.95 )به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ز آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، آزمون تی و آزمون فریدمن استفاده شد.همچنین برای تدوین استراتژی فدراسیون ورزش همگانی از تحلیل SWOT استفاده گردید. بر اساس نتایج و تشکیل ماتریس ارزیابی هر یک از عوامل داخلی و خارجی مشخص گردید جایگاه راهبرد بازاریابی فدراسیون ورزش های همگانی در منطقه WO قرار دارد. با توجه به این نتایج بایستی اذعان کرد که این این شرایط حاکی از به کارگیری راهبردهای محافظه کارانه و نزدیک به ناحیه تهاجمی درعرصه عمل می باشد. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل SWOT استراتژی های بازاریابی فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران استخراج گردید.
  کلیدواژگان: برنامه راهبردی، بازاریابی ورزشی، فدراسیون ورزش های همگانی
 • تعیین موقعیت راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه های دولتی کشور
  عباس سبحانی*، کبریا اقبالی، مریم علی شاهی، هانیه منصوری صفحات 85-96
  هدف از تحقیق حاضر تعیین موقعیت راهبردی ورزش دانشجویی در دانشگاه های دولتی کشور می باشد. جامعه آماری پهدف از تحقیق حاضر تعیین موقعیت راهبردی ورزش دانشجویی در دانشگاه های دولتی کشور می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید عضو هیئت علمی، مدیران و کارشناسان فوق برنامه شاغل دانشگاه های دولتی کشور می باشند که برای نمونه آماری 80 نفر از این اعضا شاغل در 7 دانشگاه دولتی به روش خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه و تبادل نظر با خبرگان، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط چند تن از اساتید صاحب نظر مورد تایید قرارگرفته و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ )90/0(محاسبه شد. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، آزمون فریدمن و تحلیل SWOT با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که با توجه به نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (44/2) و نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (69/2)، موقعیت راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه های دولتی کشور در منطقه ضعف-فرصت (wo) قرار دارد و برای توسعه و بهبود وضعیت آن می بایستی از راهبردهای محافظه کارانه استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ورزش دانشجویی، موقعیت راهبردی، توسعه ورزش
 • مطالعه برنامه ترویج ورزش و فعالیت بدنی در مدارس ابتدایی با رویکرد بازاریابی اجتماعی
  زهرا صفاری *، ژاله معماری، مهسا سعادتی صفحات 97-111
  هدف از انجام این تحقیق، مطالعه برنامه های ترویج ورزش و فعالیت بدنی در مدارس ابتدایی با رویکرد بازاریابی اجتماعی و ارائه یک مقیاس ارزیابی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم ابتدایی مدارس دولتی مناطق 19 گانه شهر تهران بودند که داده ها از نمونه ای متشکل از 1140 دانش آموز با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی گرد آوری شد. ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته با 37 گویه بود. داده ها با نرم افزارهای لیزرل و اس .پی.اس.اس تحلیل و مدلسازی شدند. نتایج نشان داد، در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران ترویج فعالیت های بدنی رابطه معنی داری با آموزش، فرهنگ سازی، روابط عمومی و مکان نداشته و تبادلات فرهنگی و فرهنگسازی که به نظر می رسد برای به ثمر نشستن تلاشهای آموزش و پرورش ضروری میباشد، مغفول مانده است. توجه به سیاستگذاری منطبق با استفاده از نیروهای کارآمد، برقراری ارتباطات اجتماعی گسترده با خانواده دانشآموزان، و افزایش قابلیت دسترسی آنان به امکانات و مجموعه های ورزشی آموزش و پرورش از مهمترین نکاتی است که میتواند برای بهبود علاقه دانش آموزان به فعالیتبدنی مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بازاریابی اجتماعی، ترویج فعالیت بدنی، مدارس، ورزش
 • محمدرسول خدادادی، فاطمه عبدوی، سجاد پاشایی * صفحات 113-125
  هدف از انجام پژوهش، تجزیه تحلیل مولفه های توسعه پایدار اماکن ورزشی(اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) ورزشگاه تختی تبریز بر محیط شهری بود. جامعه ی آماری پژوهش را 650 نفر از ساکنان اطراف ورزشگاه تختی، نیروهای انتظامی، نیروهای شهرداری مستقر در اطراف ورزشگاه و مسئولین ورزشگاه تشکیل داده اند. حجم نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و هدفمند به تعداد 240 نفر انتخاب شدند. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع، کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی است. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. روایی(محتوی، همگری، واگرا) و پایایی(بارعاملی، ضریب پایایی مرکب و ضریب آلفای کرونباخ) پرسش نامه ها در حد قابل قبول و خوب بودند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها را می توان توسط نرم افزار AMOS و با استفاده از ضرایب رگرسیونی نشان داد. یافته های پژوهش نشان داد، مولفه های توسعه پایدار اماکن ورزشی (اقتصادی، زیست محیطی)، بر محیط شهری تبریز تاثیر معنی داری داشت، همچنین بین عامل اجتماعی توسعه پایدار اماکن ورزشی، تاثیر مثبت و معنی داری بر محیط شهری یافت نشد که از این میان زیست محیطی با ضریب رگرسیونی 0/73 بیشترین تآثیر را بر محیط شهری تبریز داشت. بنابراین متولیان جامعه ورزشی با ایجاد توسعه پایدار، آینده ای مطلوب را برای جوامع بشری تضمین می کنند و در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام های حیاتی، نیازهای انسان را برطرف می کنند.
  کلیدواژگان: عامل اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، ورزشگاه تختی، مدل ساختاری
|
 • Shahram Nazari *, Nashmin Samadi, Behzad Divkan Pages 11-20

  The purpose of this study was to design a consumer purchasing behavior model for football league in a case study of the Cultural Sports Tractorazi Club. . The population of this study is all fans of Tabriz Tractor Station in 1396 year . The researcher distributed 450 questionnaires among the statistical community After collecting, 416 complete and analytical questionnaires were investigated in this study In order to collect data and measure the variables of the model from the questionnaire of Chen et al(2014) and Its localization has been used. Its reliability was confirmed by using Cronbach's alpha coefficient and its reliability and its validity by using convergent validity (confirmation of factor load and AVE value) and diagnostic validity. Descriptive statistics and confirmatory factor analysis were used with spss version 24 & AMOS software to analyze the data. To provide the model, structural equation modeling technique was used.
  Finally, the results of the research showed that the effect of team attachment on the intention to buy the spectators of Tabriz Tractor Club was positive and significant. Also, attachment has led to mouth-to-mouth advertising and promotion of patronage, mouth oral-to-mouth advertising and promotional image enhancement have in turn influenced purchasing intention. In addition, the mediating role of sponsor image and oral-to-mouth advertising was confirmed in the relationship between team attachment and purchase intention
  Keywords: Team Attachment, purchase intention, mouth-to-mouth advertising, supportive image
 • Predicting Students’ Intention to Continue Physical Activities Based on Teachers’ Behaviors: A Self-Determination Theory Approach
  Behzad Behzadnia *, Mohammad Keshtidar Pages 21-32
  There has been a growing importance in relation to students’ intention to continue physical activities. The current study, based on self-determination theory, investigated teachers’ interpersonal behaviors in students’ intention to continue physical activities through basic psychological needs mediation role. 120 students who participated in physical education courses fill out the perception of teachers’ autonomy-supportive and control (Fenton et al. 2014), basic psychological needs satisfaction and frustration (Chen et al. 2014), and students’ intention to continue physical activity in future (Chatzisarantis et al. 2003) scales. Pearson correlations and path analysis were used. Also, data were analyzed using SPSS and Amos. Finding showed that teachers’ autonomy-supportive behaviors directly affect students’ intention to persist (β = .20; p < .01). Also, teachers’ autonomy-supportive behaviors indirectly through basic need satisfaction affected students’ intention to persist. Controlling behaviors only affect basic needs frustration (β = .30; p < .01), but it did not affect students’ intention to persists. The self-determination theory tenets received support, in which when teachers support students’ needs, it results in students need satisfaction and in fact it affects students’ intention to continue physical activity in future. The implication of this study would be applicable and discussable for teachers.
  Keywords: Self-determination theory, autonomy support, basic need satisfaction, intention to persist in physical activity, college
 • Structural Restrictive Factors of Employment and Entrepreneurship in Sport (Case Study of Private Clubs)
  Abolfazl Farahani* Pages 33-44
  The purpose of this study was to identify the structural deterrent factors of employment and entrepreneurship in sports in private sports clubs. This research has been carried out in terms of the purpose of the application and the first method (qualitative and quantitative). In qualitative research, in order to identify barriers, qualitative content analysis and open and axial coding techniques have been used and a small part of the AHP technique has been used. The statistical community in the qualitative section includes 13 experts and physical education specialists. The number of members in the community was at least 75 large private club managers. In the first part of the quantitative phase, the fuzzy pair matrix matrix compatibility computational method has been used for estimating reliability. In the second part of the quantitative phase, for reliability evaluation, three factors of factor load coefficients, Cronbach's alpha and combined reliability (CR) have been used. According to the results of the proposed barriers to the strategy system (weighing 2.356), employee freedom of work (1.163 weight), flexible structure (weighing 1.105), financial system (weighing 0.556), decision making (weighing 0.125), reward system (Weighting 0.106) and assessment system (weighing 0.096) were identified as the most important structural deterrent factors of employment and entrepreneurship in sports in private clubs.
  Keywords: Sport entrepreneurship, structural barriers, private sports clubs
 • Designing of SEM Model of fans loyalty in Iran football premier League Based on service brand dimensions
  Afsane Sharifi, Mohammad Ali Aslankhani *, Farshad Tojari, Ali Asghar Doroudian Pages 45-54
  Brand is the most iconic aspect of the sports industry and The fans are the largest consumer of sports brands. Therefore, the focus on the fans loyalty in sports, especially football, is a concern for many sports club managers. Therefore, the main purpose of this study was, Designing of SEM Model of fans loyalty in iran football premier League Based on service brand dimensions. The statistical population formed fans loyalty of Iran football premier League. For this purpose, 384 fans selected as sample Purposefully available. To collect data, the service brand loyalty questionnaire of Krystallis and Chrysochou (2014) was used. The validity and reliability of it were confirmed. The data analysis method was using multivariate regression and structural equations. The result showed brand hearsay on brand evidence and brand attitude, brand attitude on satisfaction, satisfaction on brand attitude and brand attitude on fans loyalty had a positive significant impact. Also, the effect of brand hearsay on satisfaction and brand evidence on brand attitude was not significant. But all the variables directly and indirectly affected on fans loyalty. It is also observed that brand attitude has the most impact on the fans loyalty. Therefore, club managers are recommended to attract and retain fans by relying on their assets and opportunities and benefit from the advantages of loyal fans, including earning and Confronting competitors.
  Keywords: service brand, fans loyalty, football premier League
 • hossein zabihi, Vahid Shojaei *, mohammad hami Pages 55-63
  The present study aimed to investigate the relationship between skill literacy, academic literacy and the success of sports business with the mediating role of mediating role of entrepreneurial orientation. This The statistical population includes entrepreneurs of sport businesses, including clubs, sports shops and sporting goods manufacturing industries throughout the country (N=11780) and using the Cochran formula, the sample size was 384. A questionnaire was used to collect the data. For statistical analysis, structural equation modeling technique was performed by smartPLS 2.0 software. The results showed that skill literacy and academic literacy affect the entrepreneurial orientation. Also entrepreneurial orientation, skill literacy and academic literacy have an impact on business success. The findings also showed that there is a significant relationship between skill literacy and academic literacy in the success of sports business with the mediating role of mediating entrepreneurial orientation. Based on the results of the research, although academic literacy is an effective factor in the success of sport business, skill literacy has a more decisive role in terms of the strong correlation with business success. Therefore, it is suggested that entrepreneurs, managers and sports industry owners pay special attention to skill literacy.
  Keywords: entrepreneurial tendency, skill literacy, academic literacy, business achievement
 • The Effect of Justice on Organizational Commitment with the Mediating Role of Organizational Voice (A Case Study: Department of Sports and Youth of Ardabil province)
  Nasrin AzizianKohan* Pages 65-74
  The aim of this study was to investigate the effect of justice on organizational commitment with the mediating role of organizational Voice in employment of the Sports and Youth Department. The study method was descriptive and correlational (SEM). The participants of this research comprised all the employees of Mohaghegh University of Ardabil and 200 samples were selected using stratified random sampling. Niehoff and Murman Organizational justice questionnaire (1993), Allen and Mayer organizational commitment questionnaire (1999) and Zuhir and Erdogan organizational voice questionnaire (2011) was used to collect the information. SPSS and descriptive method (mean, standard deviation (and inferntial methods (Pearson correlation coefficient, KMO and Bartlett test) and LISREL software was used to analyze the data. The results showed that the direct effect of organizational justic and organizational voice on organizational commitment is significant. In addition, the organizational justic indirectly affects organizational commitment through organizational voic. Therefore, it can be concluded that the organizational justic and organizational voice may be taken into account as one of the important factors leading organizational commitment
  Keywords: organizational justic, organizational commitment, organizational voice
 • Design a strategic marketing plan in Irannian sport for all Federation (ISFAF)
  Mehri Safarnezhad *, Abdol Mahdi Nasirzade Pages 75-84
  The purpose of the research is to design a marketing strategy for (ISFAF). The research method is descriptive-analytic, a type of strategic study. The statistical society consisted of members of the board of directors, chairmen of committees, provincial councils, associations and the strategic council of (ISFAF), a researcher and a sports strategy marketing and marketing strategist with 132 People. Using random stratified sampling and Cochran formula, 95 A sample was selected. Data was collected by interviewing and researcher-made questionnaire. Initially, an interview was conducted to determine the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the formulation of a Strategic Marketing Plan for (ISFAF) in the Strategic Committee, with a panel of experts on Delphi (SWOT), and its validity was confirmed by the professors of management & marketing of sports Receipt. The reliability of the research tool was obtained using Cronbach's alpha coefficient for strengths, weaknesses, opportunities and threats respectively of 0.84, 0.87, 0.91 & 0.93. The data from this questionnaire were analyzed by descriptive and inferential statistics such as Friedman test, using SPSS software version 22. The Strategic Sports Marketing plan has 12 strengths, 11 weaknesses, 10 opportunities and 9 threats. The position of strategic marketing plan for (ISFAF) in the conservative region (WO). Fourteen strategies were developed to fulfill the mission of the federation's long-term marketing goals, and set up an operational plan for each of them. The conclusion was that the PSA requires the use of conservative and near-invasive (SO) strategies in the field of action.
  Keywords: strategic plan, sports marketing, federation of public sports
 • Determine the strategically position for student sport in public university
  Abbas Sobhani *, Kebria Eghballi, Maryam Alishahi, Hanieh Mansouri Pages 85-96
  The aim of conducting this research determine the strategically position for student sport in public university. The research was practical of purpose and of data collection is descriptive - stragically considered. Statistical population of study included 80 persons of sport management professors, sport bureaus managers; that worked in 7 selected public university. A researcher-made questionnaire was used to collect the data (the validity was approved by experienced professors and its reliability was verified by Cronbach s alpha method as a =%90).the data were analyzed by descriptive statistics and Friedman test. The findings showed that internal factors evaluation matrix with respect to the final score (2/44) and the final score External Factors Evaluation Matrix (2/69), State University sports strategic position in the region (wo) contract for the development and the improvement strategies should be used conservatively.
  Keywords: student sport, strategically position, sport development
 • A Study of the Programs for Promoting Sports & Physical Activity in elementary schools in Tehran A Social Marketing Approach
  Zahra Saffary *, Zhaleh Memari, Mahsa Saadati Pages 97-111
  The purpose of this study was to promote sport and physical activity programs with a model of the social marketing approach in order to show the current status of the program. The study population included all male and female students of second cycle of elementary public schools in 19 districts of Tehran in the academic year 1393-94 and sample of 1140 students was collected using stratified random sampling. The structured questionnaire with 37 questions. Research data analysis were SPSS and LISREL softwares and had been modeled. Based on the results, in the general education department of Tehran, promotion of physical activities does not have a meaningful relationship with education, culture, public relations. Culture, and culture making that seem to be neglectedpaying attention to policies that are consistent with the use of efficient forces, the establishment of broad social communication with students' families, and increasing their accessibility to facilities and sports college education is one of the most important points that can be to improve the interest of students to work actively.
  Keywords: Physical Activity Promotion, Schools, Social Marketing, Sports
 • Mohammad Rasoul Khodadadi, Fatemeh Abdavi, Sajjad Pashaie * Pages 113-125
  The purpose of the research was, Analysis of the Components of Sustainable development of Sports Places (Economic, Social Factors and Environmental) of Takhtyi Stadiumon the Urban Environment of Tabriz. The survey population comprised 650 residents around the Takhti Stadium, police forces, municipally-owned forces around the stadium and stadium officials. The sample via stratified random sampling targeted 240 people were selected. The present study was descriptive, is the correlation type survey. A questionnaire was used to collect data. The validity (content, convergence, divergence) and reliability (factor loadings, reliability of supplies and alpha coefficient) questionnaires were well within acceptable limits. The results of hypotheses testing can be used by software AMOS respectively and using the path (B). The results showed that, the components of sustainable development of sports places (economic, environmental) had a significant effect on the urban environment of Tabriz. Also, among the social determinants of sustainable development of sports places, no significant positive effects on the urban environment were found. The urban environment with a regression coefficient of 0.73 had the most impact on the urban environment of Tabriz.So custodian’s sports community with the sustainable development desirable future for human societies is guarantee and where the living conditions and the use of resources, without damaging the integrity, stability and beauty of critical systems, human needs are solved.
  Keywords: Economic, Social, Takhti Stadium, Ecological, Structural Modeling