فهرست مطالب

فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی - سال هشتم شماره 4 (تابستان 1397)
 • سال هشتم شماره 4 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • ابوالفضل عباسی *، حسن شریعات، علی اکبر سرباز حسینی صفحات 5-23
  هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر یادگیری الکترونیکی در خلاقیت، گرایش به تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموز علوم تجربی متوسطه دوم در مدارس مبتنی بر آموزش الکترونیکی و مدارس عادی در ناحیه 4شهر قم در سال تحصیلی 96 - 1395 می باشد . ابزار های این پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد سنجش میزان گرایش به تفکرانتقادی ریکتس (CTDI) انجام شدو برای سنجش میزان خلاقیت از آزمون تورنس استفاده می شود . روش نمونه گیری تصادفی و روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود و برای آزمون فرضیه ها از آزمون تی استفاده شد.نتایج یافته های تحقیق بیانگراین بود که بین میانگین نمرات مولفه های خلاقیت دانش آموزان مدارس دارای آموزش الکترونیک نسبت به دانش آموزان مدارس عادی تفاوت معنادار آماری وجود داشت ودر بین میانگین نمرات مولفه های تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس الکترونیک نسبت به دانش آموزان مدارس عادی تفاوت معنادار آماری وجود نداشت ولی بین میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی در دو نوع مدرسه تفاوت معنادار آماری وجود داشت.
  کلیدواژگان: خلاقیت، پیشرفت تحصیلی، گرایش به تفکرانتقادی، یادگیری الکترونیکی، مدارس الکترونیک، مدارس عادی
 • ابوالقاسم بریمانی* صفحات 25-39
  امروزه در جوامع اطلاعاتی، مهارت سواد اطلاعاتی، لازمه و پیش نیاز بقا در سازمان ها محسوب می شود. که به عنوان یک عامل اساسی قادر به بهبود نگرش سازمانی در کارکنان می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و تعهد سازمانی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران بوده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران به تعداد 392 نفر بود. نمونه آماری از طریق فرمول کرجسی و مورگان،196 نفر تعیین و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از دو پرسش نامه‏ تعهد سازمانی و سواد اطلاعاتی استفاده شده است. روایی صوری ابزار توسط صاحب نظران و متخصصان مربوطه مورد تایید قرار گرفته است. پایایی آن ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب برای هر یک برابر 88/0 و 87/0 به دست آمد. جهت بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سواد اطلاعاتی و تعهد سازمانی کارکنان همبستگی مثبت و رابطه معناداری وجود دارد. بین سواد اطلاعاتی و ابعاد تعهد سازمانی شامل تعهد (هنجاری، مستمر و عاطفی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین سواد اطلاعاتی و تعهد سازمانی کارکنان بیش تر از مقدار متوسط می باشد. و تفاوت معناداری بین سواد اطلاعاتی و تعهد سازمانی در کارکنان مرد و زن وجود دارند.
  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، بنیاد شهید
 • هما غفوریان* صفحات 41-66
  در این مطالعه به شناسایی عوامل تاثیرگذار بر یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند پرداخته شد. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی ناحیه 1 شهرستان بهارستان به تعداد 584 نفر بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 232 نفر در نظر گرفته شد و برای نمونه گیری از روش تصادفی طبقه ای بر اساس جنسیت معلمان استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت می باشد که جهت بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که با اندازه گیری جهت متغیرهای پرسشنامه مقدارش 851 /0شد. همچنین برای انجام روایی پرسشنامه از روش دلفی توسط خبرگان و اساتید مورد تایید قرار گرفت.برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش منجر به شناسایی 12 عامل با عناوین مهارت های مدرسان و عوامل اداری، آموزشی،فنی و تکنولوژیکی ،تجهیزات و امکانات ،مالی واعتباری،انگیزشی ،حمایت مدیران،دریافت استانداردهای آموزشی ،فرهنگی واجتماعی ،حقوقی و اداری، ، مهارت اولیا و دانش آموزان و راهبردی گردید که در مجموع این 12 عامل 796 /78درصد واریانس کل عوامل را تبیین نمود.
  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، مدرسه هوشمند، فناوری اطلاعات
 • سیده ندا باقری امره ای *، وحید فلاح صفحات 67-83
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر استفاده از کار پوشه الکترونیکی بر مهارت های فراشناختی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ناحیه دو ساری انجام شد. روش پژوهش ار نوع شبه آزمایش بوده و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی ناحیه دو ساری که در سال 1395 مشغول به تحصیل بودند که تعداد آنها برابر با 409 نفر بود. حجم نمونه 40 نفر که برای هر کلاس بیست نفر دانش آموز بعنوان گروه آزمایش و گروه شاهد به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A) بود که پایایی پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته استفاده شده است. در نهایت یافته ها نشان داد که استفاده از کار پوشه الکترونیکی بر مهارتهای فراشناختی دانش آموزان تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: کار پوشه الکترونیکی، مهارت های فراشناختی، خود هوشیار شناختی
 • اسماعیل جعفری *، کوروش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی، مرتضی رضایی زاده صفحات 85-105
  موک یک دوره مبتنی بر وب است که به صورت رایگان و قابل دسترس برای هر شرکت کننده در هر نقطه ای از جهان است. هدف این مطالعه، شناسایی و تبیین راهبردهای بهره گیری از موک ها در برنامه درسی آموزش عالی ایران بوده است. این پژوهش از حیث کاربرد در برنامه درسی دانشگاه ها ، از نوع کاربردی بوده و در انجام آن از روش کیفی و داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری شامل جمعی از متخصصان برنامه درسی؛ طراحان و مدرسان دوره های آموزشی مبتنی بر موک ها و شرکت کنندگان این دوره ها بودند، که به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 14 نفر از آنان انتخاب گردیدند. افرادی به عنوان نمونه انتخاب شدند که با برخورداری از تجربه مشارکت یا اجرایی در دوره های موک بتوانند نسبت به کیفیت خدمات آموزشی این دوره ها اظهارنظر دقیقی ارائه نمایند. این افراد همچنین دارای تالیفات و فعالیت های پژوهشی قابل توجه درزمینه فناوری های آموزشی، و نیز سوابق مدیریتی و اجرایی در حوزه فناوری های آموزشی در آموزش عالی بودند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری گردید. یافته ها نشان داده است که مهمترین راهبردهای مواجهه با موک ها در برنامه های درسی آموزش عالی دربرگیرنده برنامه ریزی درسی کارآمد برای موک ها ، افزایش ارتباطات بین المللی در آموزش عالی، بستر سازی اجتماعی و
  کلیدواژگان: آموزش عالی، برنامه های درسی، راهبردها، موک
 • محمد جواد لیاقت دار *، حسن کاویانی، بی بی عشرت زمانی، یاسمین عابدینی صفحات 107-135
  پژوهش حاضر کیفی و در حیطه مطالعات تفسیری است که با استفاده از راهبرد پژوهش پدیدارشناسی درصدد تبیین تجربه دانشجویان از یادگیری فعال در کلاس معکوس است؛ از این رو واحد تحلیل پژوهش حاضر، شامل کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی بود که در نیمسال اول سال تحصیلی 1396-1397 در یک کلاس درس دانشگاهی به روش آموزش معکوس تحت آموزش قرار گرفته بودند که بر اساس ملاک اشباع داده ها، 17 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده که بر اساس روش درون مایه ای رویکرد ون منن مورد تحلیل قرار گرفت و برای اعتباربخشی به داده ها از چهار معیار قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اعتماد و قابلیت تایید استفاده شد. باتوجه به داده های حاصل شده، دو درون مایه اصلی شناسایی شد که مورد اول یادگیری مستقل بود که شامل دورن مایه های فرعی، توجه به تفاوت های فردی، ارائه بازخورد شخصی، پذیرش مسئولیت یادگیری، ادراک خود و حل مسئله و مورد دوم یادگیری مشارکتی بود که شامل دورن مایه های فرعی، تعاملات، اشتراک تجارب و درگیر شدن در فرآیند یادگیری می شود که می توانند تجربه دانشجویان از یادگیری فعال در کلاس معکوس را منعکس کنند.
  کلیدواژگان: یادگیری فعال، کلاس معکوس، فعالیت های یاددهی-یادگیری
 • بابک حسین زاده، محمد جمالدینی، علی اصغر شجاعی صفحات 137-161
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مدیریت مبتنی بروب با مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان در سه سطح عالی، میانی و عملیاتی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 201 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه مدیریت مبتنی بر وب، روابط انسانی، مدیریت زمان سازمانی استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری Lisrel وSPSS تحلیل شدند. نتایج به دست آمده گویای آن است که مدیریت مبتنی بر وب با مدیریت زمان سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد، مدیریت مبتنی بر وب با روابط انسانی رابطه مثبت و معنی داری دارد، روابط انسانی با مدیریت زمان سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد، همچنین مشخص شد که مدیریت مبتنی بر وب با نقش واسطه روابط انسانی با مدیریت زمان سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد. در نتیجه می توان بیان نمود با توجه به مدیریت مبتنی بر وب و توسعه روابط انسانی از سوی مدیران می توان شاهد توسعه مدیریت زمان سازمانی بود.
  کلیدواژگان: مدیریت مبتنی بر وب، مدیریت زمان سازمانی، روابط انسانی، مدیران
 • مریم شعبانی *، یوسف مهدی پور، مهسا کفاش صفحات 163-176
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد رایانه ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان های بیرجند با زیرگروه های مدیریت فایل، دستیابی، شرح دادن و ارزشیابی، ارتباط، ترکیب و خلق کردن در محیط دیجیتال انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی واز نظر گردآوری داده ها توصیفی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان های بیرجند می باشد که شامل 103 نفر می باشند. در این پژوهش نمونه گیری انجام نشد و کل جامعه به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از نظرجمعی از متخصصین تایید و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 86/0 تایید گردید. داده ها با روش های آمار توصیفی (درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آزمون های t-test و ANOVA توسط نرم افزار SPSS V. 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش در مجموع سواد رایانه ای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان های بیرجند در سطح متوسطی قرار دارد. در بین مهارت های مختلف، بیشترین مهارت کارکنان در زمینه مدیریت کردن فایل ها و کمترین مهارت هم در زمینه Access و Excel بود، همچنین نتایج مطالعه نشان داد که میانگین نمره سواد رایانه ای مردان بالاتر از زنان می باشد.
  کلیدواژگان: اینترنت، سواد رایانه ای، فناوری اطلاعات، مدیریت اطلاعات سلامت، مهارت ها، واژه پرداز
|
 • abolfazel abbasi*, hasan shareiat, ALIAKBAR SARBAZHOSINI Pages 5-23
  The purpose of this study was to compare the effect of e-learning on creativity, tendency to critical thinking and academic achievement in Secondary School Student in e-schools based on e-learning and ordinary schools in district 4 of Qom in the academic year 1396 to 1395. The tools of this research include the Thinking Risk Inventory (CTDI) questionnaire and the Torrance test is used to measure creativity. The method of this study was to determine the causal-comparative type and to test the hypotheses, the t-test was used. The results of the research indicated that the mean scores of the components of creativity among students of schools with e-learning as compared to knowledge There was a significant difference between students in ordinary schools and there was no significant difference between the mean scores of critical thinking components of students in electronic schools compared to ordinary school students, but there was a significant difference between the mean scores of academic achievement in two types of schools.
  Keywords: creativity, Achievement, Tendency to critical thinking, e-learning, Electronic schools Ordinary schools
 • Abolghasem Barimani* Pages 25-39
  Today, in information societies, information literacy skills are a prerequisite for survival in organizations. Which, as a core factor, is able to improve organizational attitudes among employees. The aim of this study was to determine the relationship between information literacy and organizational commitment of martyr foundation staff of mazandaran. The research applied in terms of purpose and method was descriptive, correlational one. The statistical population consisted of all staff members of martyr foundation staff mazandaran 1395(N= 392). The statistical sample was 196 participants that determined by the Krejci and Morgan formula and selected by stratified random sampling according to gender. Data were gathered by using two standard questionnaires: organizational commitment and information literacy questionnaires. The content and face validity of the instruments was confirmed by experts. Their reliability was calculated to 0.88 and 0.87 respectively by the use of Cronbach Alpha. Descriptive statistics and inferential statistics including Pearson correlation coefficient and T test were used to analyze the data. The results indicated that there is a positive and significant correlation between information literacy and organizational commitment. There is a positive and significant relationship between information literacy and organizational commitment dimensions including commitment (normative, continuous, and emotional). Also, information literacy and organizational commitment of employees are more than average. There is a significant difference between information literacy and organizational commitment in male and female employees.
  Keywords: information literacy, Organizational Commitment, Employees, Martyr Foundation
 • homa ghafourian* Pages 41-66

  This study identifies key factors that affect E-Learning learning in intelligent schools. The applied research method was descriptive-survey. The statistical population of the study, include all primary school teachers in district 1 of Baharestan city consist of 584 people. The sample size consisted of 232 persons based on the Cochran formula; and random sampling method based on teachers’ gender was used. The data gathering instrument was a researcher-made questionnaire according to 5-person Likert scale with a Cronbach confidence coefficient of 0.851. To analysis data, exploratory statistical analysis was used. Also to conduct the validity of the questionnaire the Delphi method was used.
  The results of the research identified 12 factors : Instructors and Administrative agent’s Skills, Pedagogical, Technological, Equipment & Facilities, Finance & Credit, Motivational, Managers’ Support, 8-Getting Educational Standards, Social & Cultural, Legal & Official, Skills for Parents and Students, Strategy. In total, these 12 factors account for 78.796% of total variance of factors.
  Keywords: e-Learning, Intelligence schoo, information technology
 • seyedeh neda bagheri amrehi*, Vahid Fallah Pages 67-83
  In this article, the impact of e-portfolio metacognitive skills of students in the fifth grade area of Surrey has been paid. The aim of this study was to evaluate the effect of The use of e-portfolio metacognitive skills of students. This research method of data collection, "descriptive" of Nzrnv "quasi-experimental" and the goal of "use" is. The study population included all students in fifth grade girls two-Surrey area Who are studying in 1395 the number of which is equal to 409 people. The sample size in this study is 40 to 20 students with their teacher portfolio Which uses electronic as well as the experimental group and 20 normal students in group Control was taken. Data were collected in the study of metacognition scale modified for adolescents (MCQ-A) is that its reliability is calculated at 0/79. Frzyh Hay test Research and data from the questionnaires using spss software and descriptive and inferential statistics were analyzed. The test used in this study also includes test Kolmogorov - Aspyrnvf to verify the normality of variables and Student's t-test to evaluate the impact of the independent variable on the dependent variables.
  Keywords: E-portfolio, Metacognitive skills, Their cognitive alert
 • Ismael Jafari*, Kourosh Fathi Vajargah, Mahboubeh Arefi, Morteza Rezaei Pages 85-105
  MOOCs are creative opportunities for instructors and students to expand their instructional roles, and make use of their own capabilities and skills in instruction and learning affairs on a novel informational and communicational basis. The purpose of this study is to identify and explain the strategies for approaching MOOCs in higher education curricula in Iran. This study is applicative and the method employed in conducting it is a qualitative one. The statistical society includes some of the experts in curriculum development, developers and instructors of MOOC-based courses and the course participants, among which 14 people have been selected using purposive sampling. The project data has been collected through semi-structured interviews. The findings indicate that the most important strategies in easing the application of MOOCs in higher education curricula are: effective curriculum development for MOOCs, increasing international communications in higher education, social and cultural preparation in order to make use of MOOCs, having strategic plans for MOOCs in higher education, implementing suitable executive mechanisms in order to optimize the use of MOOCs.
  Keywords: Curricula, Strategies, MOOCs
 • mohammadjavad luaghatdar*, hasan kaviani, bibieshrat zamani, yasamin abediini Pages 107-135
  The present study is qualitative in the field of interpretive studies Using Phenomenology Research Strategy, he is trying to explain the experience of students from active learning in the reciprocal class; Therefore, the unit of research in this study included all students of undergraduate science education In the first semester of the academic year 1396-1397 in an academic classroom Were trained in flipped classroom Based on the data saturation criterion, 17 students were considered as examples. The data collection tool was a semi-structured interview which was analyzed on the basis of the internal method of Van Menen's approach And for accreditation of data, four criteria were used: reliability, portability, reliability and verification capabilities. According to the data obtained, two main components were identified Which was the first case of independent learning, including the following sub-themes: Attention to individual differences, personal feedback, acceptance of learning responsibilities, perceptions and problem solving And the second was a collaborative learning that included the following sub-themes: Interactions, sharing experiences and engaging in the learning process Which can reflect the student's experience of learning to be active in the flipped classroom.
  Keywords: active learning, flipped classroom, teaching-learning activities
 • babak hosenzadeh, mohammad jamaldini, Ali Asghar Shojaei Pages 137-161
  The present study aimed to relationship between web-based management with organizational time management with mediating role of human relations. Research method, descriptive and correlation research design is a structural equation modeling model. The statistical population includes all managers of Islamic Azad University of Hormozgan Province in three levels of excellent, middle and operational, 423 people using simple random sampling method 201 people based on Morgan's Table were selected as the statistical sample. For data collection three Researcher made of web-based management questionnaires, Standard of human relationships, Standard of organizational time management were used. Validity of the questionnaire content through confirmatory factor analysis, composite reliability index (CR) and Mean index of variance was extracted and the reliability of the questionnaire was based on Cronbach's alpha coefficient for Web-based management questionnaire 0.83, Human relations is 0.90 Organizational time management questionnaire was 0.88. Research data after collection by using of Lisrel and SPSS statistical software were analyzed. The results indicate that web-based management with organizational time management is positive and significant relationship. Web-based management with human relationships is positive and significant relationship. Human relationships with organizational time management is positive and significant relationship. It was also found that web-based management with role of mediator of human relationships with organizational time management is significant and positive relationship. As a result, it can be concluded regarding web-based management and development of human relationships by managers can witness of development of organizational time management.
  Keywords: Web-based Management, Organizational Time Management, Human Relationships, Managers
 • maryam shaabani*, yosef mehdipour, Mahsa Kafash Pages 163-176
  The present research was conducted with the aim of evaluating the computer literacy status of employees of the health information management department of Birjand hospitals with sub-groups of file management, access, explanation and evaluation, communication, composition and creation. The research method has been descriptive in terms of its purpose and in terms of collecting data. The statistical population of the study consisted of all employees of the health information management department of Birjand hospitals, which consisted of 103 people. In this research, sampling was not performed and the whole society was surveyed by census. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by a group of experts confirming and reliability of the questionnaire with a Cronbach's alpha of 0/86. Data were analyzed using descriptive statistics (frequency, mean and standard deviation), and t-test and ANOVA tests using SPSS V. 16 software. Based on the findings of the research, the total computer literacy of employees of the health information management department of Birjand hospitals is modest. Among the different skills, the most skill of the staff was in managing files and the least skill in Access and Excel. Also, the results of the study showed that the average computer literacy score of men is higher than that of women.
  Keywords: Computer Literacy, Health Information Management, Internet, IT, Skills, word processor