فهرست مطالب

 • پیاپی 30 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/13
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سعید محمودی نیا، مژگان سپاه منصور *، سوزان امامی پور، فریبا حسنی صفحات 1-18
   
  مقدمه
  پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی آموزش جایگزین پرخاشگری و آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر تکانشگری نوجوانان انجام شد.
  روش
  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی سه گروهی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه می باشد. بدین منظور از بین نوجوان کانون اصلاح و تربیت شهر تهران 60 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. شرکت کنندگان قبل از شروع مداخله پرسشنامه تکانشگری بارات را تکمیل نمودند. سپس دو گروه آزمایشی تحت 10 جلسه 90 الی 120 دقیقه ای آموزش به شیوه "آموزش جایگزین پرخاشگری" و " ایمن سازی در مقابل استرس" قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل آموزشی را دریافت نکرد. بعد از اتمام جلسات آموزشی و همچنین دو ماه بعد، مجددا هر سه گروه پرسشنامه مزبور را تکمیل نمودند. داده های بدست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس مختلط و به کمک نرم افزار SPSS25 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که نمرات تکانشگری شرکت کنندگان در گروه آموزش جایگزین پرخاشگری در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری را نشان می دهد، اما در نمرات گروه آزمایشی ایمن سازی در مقابل استرس در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نگردید. به علاوه در مقایسه اثربخشی دو روش آموزشی با یکدیگر تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه می توان از روش آموزش جایگزین پرخاشگری به عنوان یک روش جایگزین و یا مکمل در کنار سایر شیوه های مداخله ای برای کاهش تکانشگری و اصلاح رفتار نوجوانان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آموزش جایگزین پرخاش گری، آموزش ایمن سازی در مقابل استرس، تکانشگری، نوجوانان
 • پریا جنگی، غلام علی افروز*، حسن اسدزاده، علی دلاور صفحات 19-36
   
  مقدمه
  امتیازات مشاهده شده فرزندان اول بر فرزندان بعدی در صفات شخصیتی، هوش و پیشرفت تحصیلی، بخشی از پدیدهای است که به اثر ترتیب تولد معروف است. نظریه های ترتیب تولد به دنبال تبیین اثر ترتیب تولد، یعنی تفاوت های هوشی و عملکردی افراد دارای ترتیب های مختلف تولد هستند. فرضیه کاهش منابع خانواده و الگوی هم آمیزی دو نظریه معروف در این زمینه هستند که علت برتری فرزندان اول بر فرزندان بعدی را در هوش و پیشرفت تحصیلی توضیح می دهند، بنابر موضوع فوق این پژوهش با هدف بررسی مدل یابی پیشرفت تحصیلی براساس ترتیب تولد با میانجیگری هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت در دانش آموزان انجام شد.
  روش
  روش از نوع پژوهش های همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان دختر پایه دهم متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلی 97-1396 به تعداد 1472 نفر تشکیل دادند. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده و تخصیص ضریب 15 برای هر متغیر و با احتساب احتمال وجود پرسشنامه های ناقص 250 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزارهای گردآوری داده ها شامل مقیاس هوش معنوی کینگ، مقیاس مهارت های اجتماعی ایندربیتزن، فوستر و مقیاس خلاقیت تورنس و پرسش ترتیب تولد اول تا سوم در خانواده مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین ترتیب تولد، هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه مثبتی وجود دارد، همچنین مدل پژوهش تائید گردید و به طور کلی 38 درصد از پیشرفت تحصیلی توسط ترتیب تولد، هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت قابل تبیین می باشد. همچنین ترتیب تولد اثر مستقیم معنادار بر پیشرفت تحصیلی داشت و ترتیب تولد با میانجیگری هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت اثر غیر مستقیمی بر پیشرفت تحصیلی نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر ترتیب تولد بر پیشرفت تحصیلی در محتوای آموزشی به افراد توجه به این عامل می تواند پیرو متغیرهای واسط همانند هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت، تاثیرات بسزایی بر پیشرفت تحصیلی ایجاد نماید.
  کلیدواژگان: ترتیب تولد، پیشرفت تحصیلی، هوش معنوی، مهارت های اجتماعی، خلاقیت
 • حجت وحدتی *، سیدهادی موسوی نژاد، افشین بازگیر صفحات 37-54
   
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی نقش کودکان در فرایند تصمیم گیری خرید خانواده با توجه به هشت طبقه مختلف محصول و سه زیرتصمیم خرید بود.
  روش
  این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه والدین دارای کودک 5 تا 13 سال در سطح شهر قزوین بوده که براساس فرمول کوکران در جامعه آماری نامحدود، 196 نفر به عنوان حجم نمونه توسط پرسشنامه مورد پیمایش قرار گرفتند. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل پژوهش و درک تاثیر کودکان در تصمیم گیری خرید محصول نیز از رگرسیون ترتیبی به کمک نرم افزار اس پی اس اس بهره گرفته شد.
  یافته ها
  براساس یافته های پژوهش کودکان بسته به زیرتصمیم های خرید می توانند، تاثیرات متفاوتی داشته باشند؛ کودکانی که نقش آغازکننده دارند، نسبت به کودکان فاقد این نقش، تاثیر بیشتری بر زیرتصمیم ها دارند. همچنین، نتایج نشان داد که کودکان بر روی فرایند تصمیم گیری خرید خانواده، به ویژه خرید محصولاتی که استفاده شخصی داشته و ریسک مالی کمی نیز به همراه دارد، تاثیر بیشتری دارند. علاوه بر این، نتایج حاکی از تاثیر بیشتر کودکان بزرگ تر نسبت به کودکان کوچک تر است و در این میان، جنسیت کودکان تاثیر چندانی بر تصمیم گیری خانواده ندارد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی، نتایج این پژوهش نشانگر اهمیت نقش کودکان در تصمیم گیری خرید خانواده ها می باشد و می تواند به سازمان ها بینشی جدید برای طراحی و جایگاه یابی اثربخش محصولات خود با تمرکز بر نقش مهم کودکان ارائه دهد.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری خانواده، سن و جنسیت، طبقه کالا، رگرسیون ترتیبی
 • سید رضا پورسید *، حمید علی زاده، فرنگیس کاظمی، احمد برج علی، نور علی فرخی، سید مهدی پورسید صفحات 55-78
  هدف
  هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه درمان با علاقه اجتماعی و ارزیابی اثر بخشی آن بر رفتارهای قلدری و قربانی نوجوانان بود.
  روش
  روش تحقیق پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آن با دو گروه آزمایشی و دو گروه کنترل و ارزیابی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان پسر قلدر و قربانی مدارس متوسطه دوره دوم شهر ابرکوه در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل دادند. به منظور اجرای پژوهش، پس از انجام جامعه سنجی، از میان دانش آموزانی که بر اساس تحلیل نتایج جامعه سنجی، تحت عنوان قلدر و قربانی طبقه بندی شده بودند، تعداد 40 نفر دانش آموز به طور تصادفی به عنوان نمونه گروه قلدر و نیز 40 نفر دانش آموز به طور تصادفی به عنوان نمونه گروه قربانی قلدری انتخاب شدند؛ هر گروه به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند و پرسشنامه تجدیدنظر شده قلدر/ قربانی الویس را در پیش آزمون تکمیل نمودند. گروه های آزمایش به صورت جدا گانه، به مدت 12 جلسه (در هر هفته دو جلسه) در برنامه درمان با علاقه اجتماعی قرار گرفتند و گروه های کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند.
  یافته ها
  نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه آمیخته نشان داد، برنامه درمان با علاقه اجتماعی در گروه های آزمایش در مقایسه با گروه های کنترل همتای خود، به طور معناداری کاهش رفتارهای قلدری و قربانی را در مرحله پس آزمون و پیگیری داشته اند.
  نتیجه گیری
  نتایج بیانگر این است که کمک به نوجوانان برای باز جهت دهی عقاید و اهداف خود و کاهش احساس کهتری و افزایش تعلق و علاقه اجتماعی باعث بهبود رفتار ها و کاهش رفتار های قلدری و قربانی در نوجوانان شده است.
  کلیدواژگان: علاقه اجتماعی درمانی، قلدر، قربانی، نوجوانان
 • شهلا پاکدامن *، فرشته سادات مرتضوی نصیری، عطیه عرب محبی شهرابی، سید محمد ساداتیان صفحات 79-92
  مقدمه
  سرمایه اجتماعی به مجموعه منابعی گفته می شود که هر فرد یا گروه برای برقراری ارتباط در اختیار دارد، این منابع با فراهم آوردن حمایت های عاطفی و روانی نقش موثری در ارتقاء سلامت روان افراد دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه سرمایه اجتماعی و مولفه های دوگانه آن بین دانش آموزان دختر و پسر شهر تهران انجام گرفت.
  روش
  جامعه آماری این پژوهش، نوجوانان 12 تا 18 ساله شهر تهران بودند که از بین آن ها نمونه ای به حجم 255 نفر (109 دختر و 146 پسر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سرمایه ی اجتماعی دانش آموزان نوجوان (SCQ-AS؛ پاویا و همکاران، 2014) استفاده شد. این پرسشنامه توسط پژوهشگران حاضر هنجاریابی و برای نخستین بار به کار گرفته شد. در نسخه هنجار شده برای نوجوانان ایرانی ساختار دوعاملی به دست آمد. توزیع داده های مربوط به متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن غیرطبیعی بود. بنابراین داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون U مان ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  دختران نسبت به پسران در سطوح بالاتری از سرمایه اجتماعی قرار دارند. در بعد «انسجام اجتماعی در مدرسه» نیز نمرات دختران سطوح بالاتری را نشان می دهد. در بعد «اعتماد» اگرچه پسران نمرات بالاتری را کسب کرده اند اما تفاوت نمرات در این بعد بین دو گروه معنادار نیست.
  نتیجه گیری
  جنس دانش2آموزان در میزان سرمایه اجتماعی آن ها تاثیر گذار است. یافته های این پژوهش می تواند در تدارک بسته های آموزشی مخصوص والدین و معلمان و کمک به ارتقای سلامت روان شناختی دانش آموزان نوجوان مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، جنس، نوجوان، دانش آموزان
 • اعظم فرح بی جاری، سمانه فعلی*، راضیه قمری صفحات 93-110
   
  مقدمه
  مادی گرایی به عنوان اهمیتی که مردم به متصرفات دنیوی می دهندکه یک مکان مرکزی در زندگی شان اشغال می کند و انتظار می رود که بزرگترین منبع رضایت یا نارضایتی باشد، تعریف شده است (بلک، 1985). همچنین، تحقیقات نشان داده اند که مادی گرایی پیشایندهای روانشناختی مختلفی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش عزت نفس، حس قدرت، محرومیت نسبی شخصی و عدم اطمینان در مادی گرایی دانشجویان بود.
  روش
  جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1396 بود. از این جامعه تعداد 181 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود که در آن رابطه بین مادی گرایی با عزت نفس، حس قدرت، محرومیت نسبی شخصی و عدم اطمینان با استفاده از پرسشنامه های مادی گرایی، حس قدرت، عزت نفس، مقیاس محرومیت نسبی شخصی و پرسشنامه عدم اطمینان مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج ماتریس همبستگی متغیرها نشان داد که میان مادی گرایی و عدم اطمینان (001/0 p=، 285/0r=) و محرومیت نسبی شخصی (001/0 p=، 237/0r=) رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که پیش بینی مادی گرایی بر اساس محرومیت نسبی شخصی (244/0 B=، 08/2t=) و عدم اطمینان (216/0 B=، 13/2t=) از نظر آماری معنادار بود (05/0>p).
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل نشان داد که در نمونه ایرانی مادی گرایی می تواند بر اساس متغیرهای محرومیت نسبی شخصی و عدم اطمینان قابل پیش بینی باشد.
  کلیدواژگان: مادی گرایی، محرومیت نسبی شخصی، عدم اطمینان، عزت نفس، حس قدرت شخصی، دانشجویان
 • حجت الله رشیدکلویر*، فاطمه حنیفه، عباس ابوالقاسمی، نادر حاج لو صفحات 111-131
   
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه سرمایه روان شناختی و تعامل اجتماعی در مجتمع های مسکونی با و بدون ویژگی کالبدی بود.
  روش
  روش تحقیق حاضر علی- مقایسه ای و جامعه آماری آن شامل 439 خانوار ساکن در 4 مجتمع مسکونی واقع در شهر رشت بود که از این میان، تعداد 186 خانوار در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری و تحلیل داده ها از پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز و پرسشنامه ادراک تعامل اجتماعی گلاس استفاده شد. جهت تحلیل داده ها شیوه های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس چند متغیری) مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین ساکنان مجتمع های با و بدون ویژگی کالبدی ازنظر ابعاد سرمایه روان شناختی و تعامل اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد. 8/11 و 3/43 درصد از واریانس مربوط به تفاوت بین دو گروه به ترتیب ناشی از متغیرهای سرمایه روان شناختی و تعامل اجتماعی می باشد. میانگین نمرات مولفه های خودکارآمدی، امیدواری و تعامل اجتماعی منفی، در ساکنان مجتمع های با ویژگی کالبدی نسبت به مجتمع های بدون ویژگی کالبدی بالاتر بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش می توان بیان کرد که ابعاد سرمایه روان شناختی و تعامل اجتماعی متاثر از ویژگی های محیط کالبدی مناسب است و از محیط کالبدی می توان به عنوان شاخص برای تبیین الگوی رفتاری مثبت و توسعه حالت روان شناسانه مثبت در ساکنان مجتمع های مسکونی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تعاملات اجتماعی، سرمایه روان شناختی، مجتمع مسکونی، ساختار کالبدی
|
 • saeed mahmoodinia, *Mojgan Sepahmansoor, Soozan Emamipoor, Fariba Hasani Pages 1-18
   
  Introduction
  The purpose of this study was to compare the effectiveness of two interventions, concluding Aggression Replacement Training and Stress Inoculation Training on impulsivity in adolescents.
  Methods
  In order to achieve the objectives of the study, quasi-experimental method with pre-test - post-test and follow-up was performed. Among the statistical population of all adolescent sons 12 to 18 years of Correction and Rehabilitation Center in Tehran city, 60 subjects were randomly selected. Sample group was assigned to two experimental and control groups, including Aggression replacement training and stress inoculation training. The experimental groups participated in their therapy sessions, while the control groups received no treatment. For collecting data Barratt impulsivity scale (BIS-11) by participants before, after and at follow-up treatment was completed.
  Results
  Findings showed that there were significant differences between grades of adolescent’s impulsivity related to first experimental group (ART) compared with before and after the intervention. But there was no significant difference between the grades of adolescents in the SIT group and control group compared with before and after the intervention. Also, it has founded that the behavioral methodology was most effective and useful on reducing impulsivity in adolescents compared with the other 2 interventions methods. In addition there was no difference between two educational methods (ART and SIT).
  Conclusion
  According to findings, it seems that the aggression replacement training will be suitable for prevention and treatment of adolescent's behavioral problems like impulsivity
  Keywords: Aggression Replacement Training, Stress Inoculation Training, impulsivity, adolescents
 • Paria Jangi, GholamAli Afroz*, Hasan Asadzadeh, Ali Delavar Pages 19-36
  this research aims to academic achievement based on the order of birth by mediating spiritual intelligence, social skills and creativity in students were done in students and it the type of correlation research based on structural equation modeling technique , in particular regression equations. In this study, for determining the sample size according to the number of variables observed and assigning a coefficient of 15 for each variables, and taking into account the probability of having incomplete questionnaires,250 were selected as sample size. The statistical population of this study.Data collection tools were used, King’s Spiritual Intelligence Scale, Inderbitzen & Fooster Social Skills Scale, and Torrance Creativity Scale. The findings showed that is a positive relationship between the order of birth, spiritual intelligence, social skills and creativity with academic achievement in students and the research model was confirmed and, in general, 38% of academic achievement can be explained by the age of entry into the school, the spiritual intelligence, social skills and creativity. Also, order of birth with the mediation of spiritual intelligence, social skills and creativity showed an indirect effect on academic achievement. The results of this study emphasized the necessity of the role of the age of entry into the school, as well as the role of moderating variable of spiritual intelligence, social skills and creativity by students, which could provide applied ideas to improve the psychological state to counselors and learners.
  Keywords: Academic achievement, Age of entry into the school, Spiritual Intelligence, Social Skills, Creativity
 • Hojjat Vahdati*, Seyyed Hadi Mousavi Nejad, Afshin Bazgir Pages 37-54
   
  Introduction
  This study aims to investigate the children’s role in the families’ purchase decision-making process on the basis of eight different products classes and three subdecisions.
  Method
  This study is applied in field of purpose, a descriptive survey in field of data collection. The population in this study consists of all parents with 5-13 years-old children in Qazvin that based on the Cochran formula in the unlimited statistical population, 196 people were surveyed by questionnaire as sample size. In addition, ordinal regression was used by SPSS software to investigate the relationship between independent variables of research and understanding the effect of children on product purchasing decision making.
  Result
  According to research findings, children can have different effects depending on the subdecisions of purchase; children who have initiating role than children without this role, have a greater effect on the subdecisions. Moreover, finding showed that children have a lot of influence on the families’ purchase decision-making process, especially purchasing products that are personal and have little financial risk. In addition, older children are more effective than younger children and their gender has an insignificant effect on family decision making. Conclution: In general, results of this study indicated the importance of the children’s role in the families’ purchase decision-making process and can provided new insights to organizations to designing and positioning their products effectively by focusing on the important role of children
  Keywords: Family Decision Making, Age, Gender, Class of Product, Ordinal Regression
 • seyed reza poorseyed*, seyed mehdi poorseyed Pages 55-78
  The aim of this research was to designing a Social Interest Therapy (SIT) program for bullying and victim students and Examining its effectiveness he effectiveness on bullying and victim behaviors in adolescences. The research design was quasi-experimental with pretest posttest, two month Follow-up and two control groups. In this study statistical population was second and third high school grades bullying and victim boy students in Abarkooh in the academic year 2015-2016. Implement research after applying sociometry, of among the students who based on the analysis of the results of sociometry were classified as bullying and victimization adolescents, 40 students were randomly selected as bullying group and 40 students were selected as victimization group. Then each group was randomly assigned into two groups of experimental and control and all subjects completed the Olweus Bulling/ victimization revised questionnaire. Experimental groups participated in Social Interest Therapy program for 12 sessions (two sessions per week) separately but the control group received no intervention. Mixed intra-between group Multivariate Variance analysis and pairwise comparisons results indicated that Social Interest Therapy could amelioration bullying and victim behaviors in experimental groups than in post-test and follow-up. Helping students Reorient their opinions and aims, inferiority feelings resolution and belonging and social interest enhancement has led to behaviors amelioration of bullying and victim behaviors in adolescents.
  Keywords: Social Interest Therap, bullying, victim, adolescent
 • Shahla Pakdaman*, Fereshte sadat Mortazavi Nasiri, Atie Arab Mohebi Shahrabi, Seyed Mohammad Sadatian Pages 79-92
  Introduction
  social capital is a variety of resources that every individuals and groups has to communicate. These resources have an effective role in improving mental health by providing psychological and emotional support.
  Method
  the present study aimed to compare the social capital and its components between girl and boy students of Tehran city. The population of this study is adolescents aged 12 to 18 in Tehran. The sample consists of 255 students including 109 girls and 146 boys selected by convenience sampling. The participants completed the social capital questionnaire adolescent students (SCQ-AS; Paiva, et al., 2014). This questionnaire was standardized and used for the first time in this study. In the standardized version of the questionnaire two-factor structure were obtained for Iranian teenagers. The distribution of social capital’s data was abnormal, so the Data were analyzed by descriptive statistics methods and U Mann-Whitney test.
  Findings
  the levels of social capital and "social cohesion in school" were higher in girl adolescents. Although the boys have gained higher scores in "trust" subscale, but the scores between the two groups was not significant in this dimension.
  Result
  Student’s sex is an effective factor in their levels of social capitalThe findings of this study can be useful for preparation of training packages for parents and teachers to promote mental health in adolescent students.
  Keywords: Social capital, sex, adolescent, students
 • Samaneh Feli* Pages 93-110
   
  Introduction
  the materialism as an important subject among people, which occupies a central place in their life and expected to be the greatest source of satisfaction or dissatisfaction, defined (Belk, 1985). Also, Studies showed that the materialism has different psychological antecedents. The aim of this study was to investigate the role of self-esteem, personal sense of power, personal relative deprivation (PRD) and uncertainty (UC) in materialism of students.
  Method
  The statistical population of this research includes all male and female students of the Tehran University of Ahwaz in the academic year 1396. From this community, 181 people were selected by available sampling method. This was a descriptive correlation study focused on the relationship between materialism and self-esteem, personal sense of power, personal relative deprivation, uncertainty among 181 male and female students of the University of Tehran via questionnaires of these variables.
  Results
  The results of the variables correlation matrix revealed a positive and significant relationship between materialism and uncertainty (P=0.0285, sig=0.001); and personal relative deprivation (P=0.237, sig=0.001) at the 0.01 level. The results of regression also showed that the prediction of materialism based on the personal relative deprivation (B=0.244, t=2.08) and uncertainty (B=0.216, t=2.13) was statistically significant (p<0.05).
  Conclusion
  Results showed that, materialism can be predicted on the base of UC and PRD variables in Iranian sample.
  Keywords: Materialism; Uncertainty; Self-esteem; Personal sense of power; Personal Relative Deprivation
  Keywords: Materialism, Uncertainty, Self-esteem, Personal sense of power, Personal Relative Deprivation
 • Hojatollah Rashid* Pages 111-131
   
  Introduction
  This study aims to compare the psychological capital and social interaction in residential complexes with and without physical characteristics.
  Method
  The research method is causal-comparative and its statistical population consists of 439 households living in 4 residential complexes located in city of Rasht; among which 186 available households were selected. The Luthans’s Psychological Capital Questionnaire and Glass’s Perception of Social Interaction Questionnaire were used to collect and analyze the data. Descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (multivariate analysis of variance) were used to analyze the data.
  Results
  The results showed that there is a significant difference between residents of complexes with and without physical characteristics regarding the dimensions of psychological capital and social interaction. 11.8 and 43.3 percent of the variance related to the difference between the two groups, respectively, is due to the variables of psychological capital and social interaction. Mean scores of self-efficacy, hopefulness, as well as negative social interaction components were higher in residents of complexes with physical characteristics compared to complexes without physical characteristics.
  Conclusion
  Based on the findings of the research, it can be stated that the dimensions of psychological capital and social interaction are influenced by the features of the proper physical environment, and the physical environment can be used as an indicator for explaining the positive behavior pattern and the development of positive psychological status in residents of residential complexes
  Keywords: social interactions, psychological capital, residential complex, physical structure