فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/14
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نسترن رویت وند غیاث وند، مجتبی امیری مجد* صفحات 5-15
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی نرم افزار شناختی کاپیتان لاگ بر حافظه فعال دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری بود که در سال 1395به مراکز آموزش و توانبخشی دانش آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری (دولتی و غیردولتی) شهر تهران مراجعه کرده بودند. از بین آن ها به روش دردسترس 24 نفر انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه 12 نفره(کنترل و آزمایش) قرار گرفتند و سپس گروه آزمایش در طی هشت جلسه تحت آموزش نرم افزار شناختی کاپیتان لاگ قرار گرفت و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. پیش و پس از مداخله، از خرده مقیاس حافظه فعال آزمون هوش تهران- استنفورد بینه برای اندازه گیری حافظه فعال استفاده شد و داده های پژوهش از طریق آزمون های تحلیل کوواریانس تک متغیری و چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که نرم افزارشناختی کاپیتان لاگ بر حافظه فعال(کلامی و غیرکلامی) دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری تاثیر مثبت دارد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که نرم افزار کاپیتان لاگ این مزیت را دارد که از آن می توان در بهبود حافظه فعال دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری و در نتیجه در حل مشکلات تحصیلی آن ها بهره گرفت.
  کلیدواژگان: نرم افزار شناختی، حافظه فعال، ناتوانی های یادگیری، کاپیتان لاگ
 • پریسا پدرام، سیده منور یزدی*، شکوه سادات بنی جمالی، شقایق زهرایی صفحات 17-25
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارزیابی اعتبار و روایی برنامه موبایلی آموزش کنترل بازداری رفتارهای خود آسیب رسان عمدی نوجوانان اجرا شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش همه دختران بستری در بیمارستان های روان پزشکی شهر تهران را شامل می شد که در سال گذشته رفتار خودآسیب رسان عمدی داشتند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، نمونه ای شامل 15 نفر نوجوان دختر 14 - 18 سال، بستری در بیمارستان روان پزشکی روزبه، دارای رفتارهای خود آسیب رسان عمدی، انتخاب و از طریق مصاحبه بالینی نیمه ساختاریافته، آزمون هوش ریون، پرسشنامه خودآسیب رسانی عمدی و آزمون برو- نرو ارزیابی شدند. پایایی بازآزمایی، همسانی درونی و روایی همزمان مداخله آموزش بازداری با آزمون برو - نرو بررسی شد. در تحلیل داده ها از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که ضرایب همبستگی در ارزیابی پایایی، همسانی درونی و پایایی بازآزمایی معنا دار (001/0P˂) بودند. هم چنین ضرایب همبستگی روایی همزمان برای زمان واکنش ها و نسبت خطای ابزارها معنا دار (001/0˂P) بودند. تحلیل های آماری حاکی از پایایی و روایی قابل قبول این ابزار بود. با توجه به پایایی و روایی حاصل، به نظر می رسد می توان از برنامه آموزش بازداری به منظور افزایش بازداری پاسخ، به ویژه در افراد دارای رفتارهای خود آسیب رسان عمدی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آموزش بازداری پاسخ، اعتباریابی، رفتار خود آسیب رسان عمدی
 • فاطمه صمدی*، حدیث صمدی صفحات 27-36
  این پژوهش با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش رفتاری والد بر تنیدگی فرزندپروری و تعامل والد- کودک در مادران کودکان با اختلال کاستی توجه - بیش فعالی انجام شد. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و طرح مورد استفاده در این پژوهش طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مادران کودکان با اختلال کاستی توجه - بیش فعالی مراجعه کننده به کلینیک روان شناسی آتیه در سال 1397 بودند. گروه نمونه مشتمل بر 30 نفر بود که به صورت در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 90 دقیقه ای، هفته ای دو بار در جلسات گروهی آموزش رفتاری والد شرکت کرد و گروه کنترل هیج مداخله ای دریافت نکرد. ابزار به کار گرفته شده در پژوهش حاضر مقیاس رابطه کودک-والد رابرت سی. پیانتا (1992) و مقیاس تنیدگی فرزندپروری بری و جونز (1995) بودند. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نسخه 23 نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش رفتاری والد تاثیر معناداری بر تعامل والد- کودک و تنیدگی فرزندپروری در مادران کودکان با اختلال کاستی توجه - بیش فعالی داشت. آموزش برنامه آموزش رفتاری والد می تواند تعامل والد- کودک را افزایش و مشکلات رفتاری کودکان با اختلال رفتاری را کاهش دهد؛ بنابراین، برنامه ریزی به منظور استفاده از این برنامه اهمیت خاصی دارد.
  کلیدواژگان: آموزش رفتاری والد، تنیدگی فرزندپروری، تعامل والد- کودک
 • صمد قصابی، حسن بافنده قراملکی*، گیتا موللی، علیرضا محمدی آریا صفحات 37-49
  دانش آموزان مبتلا به اختلال کاستی توجه – بیش فعالی از جمله افرادی هستند که در مهارت حل مساله و سازماندهی رفتاری- هیجانی با مشکلاتی رو به رو هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای اثربخشی روش خودآموزی کلامی و روش بازی های ادراکی- حرکتی بر سازماندهی رفتاری- هیجانی و مهارت حل مساله دانش آموزان مبتلا به اختلال کاستی توجه – بیش فعالی شهر تبریز بود. این پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 97-96 بود و نمونه پژوهش به تعداد 60 نفر که بر اساس ملاک های تشخیصیDSM-5 و پرسشنامه نشانه های مرضی کودکان (CSI-4) به عنوان دانش آموزان مبتلا به اختلال کاستی توجه – بیش فعالی تشخیص داده شدند که 40 نفر از آن ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و 20 نفر نیز در گروه گواه جایدهی شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس عصب روان شناختی کودک و نوجوان کانرز (2004) و برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شده است. مقایسه میانگین ها نشان داد که نمره های سازماندهی رفتاری- هیجانی و مهارت حل مساله در روش بازی های ادراکی – حرکتی و خودآموزی کلامی در پیش آزمون بالاتر از پس آزمون بود. نهایتا، در مقایسه اثربخشی روش بازی های ادراکی- حرکتی و روش خودآموزی کلامی بر سازماندهی رفتاری- هیجانی و مهارت حل مساله دانش آموزان تفاوت چندانی مشاهده نشد. براساس یافته ها می توان بیان کرد که انجام مداخله های مناسب مانند استفاده از روش خودآموزی کلامی و بازی های ادراکی- حرکتی می تواند در درمان مشکلات رفتاری- هیجانی، افزایش مهارت حل مساله و بهبود مهارت های شناختی دانش آموزان مبتلا به اختلال کاستی توجه – بیش فعالی موثر باشد.
  کلیدواژگان: خودآموزی کلامی، بازی های ادراکی- حرکتی، سازماندهی رفتاری- هیجانی، مهارت حل مساله
 • پریناز بنیسی صفحات 51-60
  این پژوهش با هدف تعیین میزان اثربخشی برنامه آموزشی درمان با استفاده از لگو بر تعامل اجتماعی و رفتارهای قالبی کودکان اتیسم انجام شد. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و طرح مورد استفاده در این پژوهش طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کودکان اتیسم شهر تهران در سال 1397-1396 بودند. گروه نمونه مشتمل بر 22 کودک اتیسم بود که به صورت در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه 11 نفری قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 16 جلسه 60 دقیقه ای، هفته ای دو بار در برنامه آموزشی درمان با استفاده از لگو شرکت کرد و گروه کنترل هیج مداخله ای دریافت نکرد. ابزار به کار گرفته شده در پژوهش حاضر آزمون تشخیصی اوتیسم گیلیام بود. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نسخه 24 نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که برنامه آموزشی درمان با استفاده از لگو تاثیر معناداری بر تعامل اجتماعی و رفتارهای قالبی کودکان اتیسم داشت. برنامه آموزشی درمان با استفاده از لگو می تواند تعامل اجتماعی کودکان اتیسم را افزایش و رفتارهای قالبی آن ها را کاهش دهد؛ بنابراین، برنامه ریزی به منظور استفاده از این برنامه اهمیت خاصی دارد.
  کلیدواژگان: اتیسم، تعامل اجتماعی، درمان با استفاده از لگو، رفتارهای قالبی
 • فاطمه علوی هراتی، ماندانا نیک نام* سیمین حسینیان صفحات 61-73
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش روان شناسی مثبت نگر بر سخت رویی و تعادل عاطفه مادران کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه – بیش فعالی انجام شد. روش پژوهش، از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مادران کودکان دارای اختلال کاستی توجه - بیش فعالی بود که در سال 97-1396 برای درمان فرزند خود به مرکز جامع اعصاب و روان آتیه در تهران مراجعه کرده بودند. تعداد 28 نفر از مادران به عنوان نمونه پژوهش از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (13) و گروه کنترل (15) جایگزین شدند. گروه آزمایشی در 10 جلسه آموزش (هفته ای 1 جلسه؛ هر جلسه 120 دقیقه ) شرکت کردند، در حالی که گروه کنترل در این جلسات شرکت نکرد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های سخت رویی کوباسا (1979) و عواطف پاناس (1988) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره با به کارگیری نرم افزار spss25 تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر مفاهیم روان شناسی مثبت نگر به افزایش معنادار در میزان سخت رویی و مولفه های آن (به غیر از چالش، (05/0<p)، عواطف مثبت و کاهش عواطف منفی در مادران کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه – بیش فعالی منجر شده است(05/0 >p). با توجه به یافته های پژوهش، استفاده از برنامه آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر در جهت ارتقاء سخت رویی و افزایش هیجان مثبت مادران کودکان دارای اختلال کاستی توجه – بیش فعالی باهدف ایمن سازی روانی آن ها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: تعادل عاطفه، روان شناسی مثبت نگر، سخت رویی، اختلال کاستی توجه - بیش فعالی
 • آتنا یوسف زاده، محمد عاشوری*، سمیه جلیلی آب کنار صفحات 75-86
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش برنامه اوقات فراغت عرش بر سلامت روانی مادران کودکان آهسته گام بود. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. نمونه آماری این پژوهش را 30 نفر از مادران کودکان آهسته گام و فرزندان آن ها تشکیل می دادند کهبه روش نمونه گیری در دسترس از مدارس استثنایی شهر تهران در سال تحصیلی 1397 انتخاب شدند و به صورت تصادفی و به طور مساوی در یکی از دو گروه آزمایش و گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در 16 جلسه آموزش برنامه اوقات فراغت عرش (هفته ای 2 جلسه؛ هر جلسه 60 دقیقه ) شرکت کردند؛ در حالی که گروه کنترل در این جلسات شرکت نداشت. آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر ارزیابی (1993) ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری با به کارگیری نسخه 23 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته های این پژوهش نشان داد که بعد از مداخله، میانگین نمرات سلامت روانی و خرده مقیاس های آن (علائم جسمانی، اضطراب، نقص در عملکرد اجتماعی و افسردگی) در گروه آزمایش به طور معناداری کم تر از گروه کنترل بود، به بیان دیگر، مداخله تاثیر مثبتی بر سلامت روان گروه آزمایش داشت. آموزش برنامه اوقات فراغت عرش باعث بهبود سلامت روانی مادران کودکان آهسته گام شد. بنابراین، برنامه اوقات فراغت ویژه ای نیاز است تا سلامت روانی مادران کودکان آهسته گام افزایش یابد.
  کلیدواژگان: برنامه اوقات فراغت عرش، سلامت روانی، مادران کودکان آهسته گام
 • داود فتحی*، سالار فرامرزی، زهرا افتخار صعادی، فرح نادری، یدالله زرگر صفحات 87-98
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله بر عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان نارساخوان در شهر همدان انجام شده است. این پژوهش، یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان نارساخوان پایه سوم ابتدایی بودند. برای انتخاب آزمودنی ها از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد، به طوری که در این پژوهش 30 دانش آموز نارساخوان پایه سوم ابتدایی شرکت داشتند. آزمودنی ها به روش تصادفی ساده به دو گروه 15 نفری تقسیم شدند و در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی، برنامه مداخله هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله را در 12 جلسه دریافت کرد، در حالی که به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد. ابزار استفاده شده در این پژوهش آزمون خواندن و نارساخوانی کرمی نوری و مرادی (1384) و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ (2001) بود. اطلاعات جمع آوری شده از طریق آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که در مرحله بعد از مداخله، میانگین نمرات عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی گروه آزمایش پس از مداخله به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود. برنامه آموزشی مداخله هدفمند خواندن باعث بهبود عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان نارساخوان شد. بنابراین، توجه به متغیرهایی از جمله عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی ضروری است و برنامه ریزی برای ارائه مداخله هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله به این دانش آموزان اهمیت خاصی دارد.
  کلیدواژگان: پاسخ به مداخله، خودکارآمدی تحصیلی، عملکرد خواندن، دانش آموزان نارساخوان
 • علیرضا گلستان *، علیرضا سالمی خامنه، الهام ضرغامی صفحات 99-109
  پژوهش حاضر به منظور مقایسه سبک های هویتی، خودکارآمدی و هوش هیجانی در نوجوانان با اختلال رفتاری و عادی در شهر تهران انجام شد. در این پژوهش علی مقایسه ای 110 دانش آموز 13 - 15 ساله شرکت کرده بودند. آن ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه (55 نفر دارای اختلال رفتاری و 55 نفر دانش آموز عادی) تقسیم شدند. آن ها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در سطح متوسطی قرار داشتند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (1992)، پرسشنامه خودکارآمدی شرر، مادوکس، مرکندانت، پرتیس دون، جاکوبز و راجرز (1982)، پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز (2004) و پرسشنامه مشکلات رفتاری راتر- فرم والدین (1995) بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری با به کارگیری نسخه 24 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که میانگین نمرات سبک های هویتی، خودکارآمدی و هوش هیجانی نوجوانان عادی به طور معناداری بیشتر از گروه نوجوانان دارای اختلال رفتاری بود. سبک های هویتی، خودکارآمدی و هوش هیجانی از پدیده های پیچیده و چند بعدی است که نقش بسیار مهم و متقابلی در نوجوانان دارند.
  کلیدواژگان: اختلال رفتاری، خودکارآمدی، سبک های هویت، هوش هیجانی
 • فاطمه طاهری، علی اکبر ارجمندنیا، غلام علی افروز صفحات 111-121
  هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر ارتباط والدین با کودک آهسته گام خویش بود.پژوهش حاضر، یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون–پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه والدین دانش آموزان آهسته گام مشغول به تحصیل در مقطع ابتدایی در سال1394-1393 شهر سمنان بود و نمونه این پژوهش، 30 زوج از والدین دانش آموزان آهسته گام بودند که با روش نمونه گیری در دسترس از مدارس شهر سمنان انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی در 8 جلسه آموزشی برنامه فرزندپروری مثبت (هر هفته یک جلسه و هر جلسه 90 دقیقه) شرکت کردند؛ در حالی که به گروه کنترل هیچ آموزشی ارائه نشد. ابزار استفاده در این پژوهش پرسشنامه جمعیت شناختی و مقیاس رابطه والد–کودک پیانتا (1994) بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری با به کارگیری نرم افزار SPSS(نسخه 22) تجزیه و تحلیل شد. یافته ها حاکی از تفاوت معنادار نمرات پیش آزمون و پس آزمون(05/0 (p< بود. می توان نتیجه گرفت برنامه فرزند پروری مثبت باعث بهبود روابط والدین و فرزند می شود.
  کلیدواژگان: تعامل والد-کودک، برنامه فرزندپروری مثبت، کودک آهسته گام
|
 • Nastaran Royatvand Ghiasvand, Mojtaba Amiri Majd* Pages 5-15
  Aim. The present research aims at determining the effectiveness of Captain Log’s cognitive software on working memory of students with learning disabilities. Methods. This is a quasi-experiment research with pretest-posttest design and a control group. The statistical population consisted of all students with learning disabilities who attended the educational and rehabilitation centers of students with specific learning problems (governmental and nongovernmental) in Tehran durin year 2016. 24 students were selected by convenience sampling method and were randomly assigned to two groups of 12 students (control and experiment). Then, the experiment group was trained during eight sessions of Captain Log’s working memory builder software program, while control group did not receive any intervention. Before and after the intervention, Tehran-Stanford Binet Intelligence Scale was used for measuring active memory. Data were analyzed by one-variable and multivariate covariance analysis. Findings. The results demonstrated that Captain Log’s cognitive working memory builder software has a positive influence on the working memory (verbal and non-verbal) of students with learning disabilities. Conclusion. Therefore, it could be concluded that Captain Log’s Software can be used to improve the working memory of students with learning disabilities and consequently solve their educational problems.
  Keywords: Cognitive software, working memory, learning disabilities, Captain Log
 • Parisa Pedram, Seyedeh Monavar yazdi*, ShokoohSadat Banijamali, Shaghayegh Zahraei Pages 17-25
  Aim. The purpose of this study was to design and evaluate the validity and reliability of a smartphone application for inhibitory control of deliberate self-harm behaviors among dolescents. Methods. The study was a descriptive research of correlational type. The population consisted of all girls) admitted to Roozbeh Psychiatric Hospital who had deliberate self-harm behaviors during the past year. Using purposeful sampling method, a sample of 15 adolescent girls (aged 14-18) admitted to Roozbeh Psychiatric Hospital, who had deliberate self-harm behaviors were selected and evaluated using semi-structured clinical interview, Raven IQ Test, Deliberate Self-Harm Survey, and Go-NoGo Test. Test-retest reliability, internal consistency and concurrent validity of inhibitory control training and Go-NoGo Test were evaluated using Pearson correlation analysis. Results. The results indicated that the correlation coefficients of internal consistency reliability, and test-retest reliability were significant (P<0.001) .Correlation coefficient of concurrent validity for reaction time and error ratios were significant (P<0.001). Statistical analysis indicated the reliability and validity of this application. Conclusion. It seems that this application can be used as an intervention to increase response inhibition, especially in those who deliberately harm themselves.
  Keywords: Inhibitory control training, validation, deliberate self-harm
 • Fatemeh Samadi*, Hadis Samadi Pages 27-36
  Aim. The aim of this study was to investigate parent bbehavioral training on the parent-child interaction and parenting stress in mothers of children with attention deficit/hyperactivity disorder. Methods. The present research was a semi-experimental study with pre-test, post-test design and control group. The research population included all mothers of children with attention deficit/hyperactivity disorder referring to Atiyeh Psychology Clinic in 2018 academic year. The sample included 30 mothers who were selected using convenient sampling method. Subjects were divided into experiment and control groups randomly, each group consisting of 15 mothers. The experiment group participated in 10 sessions of parent management training (twice a week; each session lasted 90 minutes), while the control group did not. The used in this research were Piyanta’s Child-Parent Relationship Scale (1992) and Berry and Jones’ Parental Stress Scale (1995). Multivariate analysis of covariance was used by SPSS23 for analyzing the data. Results. The results showed that parent management training had a significant effect on the parent-child interaction and parenting stress in mothers of children with attention deficit/hyperactivity disorder. Conclusion. The parent management training can increase parent-child interaction and decrease behavioral problems of children with attention deficit/hyperactivity disorder; therefore, planning for make use of this program is of particular importance.
  Keywords: Parent-child interaction, parent management training, parenting stress
 • Samad Ghasabi, Hasan Bafandeh Gharamaleki*, Gita Movallali, Alireza Mohammadi Aria Pages 37-49
  Aim
  The purpose of the present study was to compare the effectiveness of verbal self-instruction method and perceptual-motor games on behavioral-emotional organization and problem solving skills of high school students in Tabriz. Methods. This was an experimental study with pre-test and post-test design and a control group. The statistical population includes all boy students in Tabriz primary schools in the academic year of 2017-2018. Based on DSM-5 diagnostic criteria and CSI-4 questionnaire, they were diagnosed as uncontrolled and hypreactive students. Finally, 60 students were selected using cluster sampling method, 40 of whom were assigned randomly to two experiment groups and 20 students to the control group. To collect the data, Conners’ Psychological Nursing Scale was used and multivariate analysis of covariance was used to analyze the data. Results. Comparison of means shows that behavioral-emotional organization and problem-solving skills in cognitive-motor skills and verbal self-learning in pre-test are higher than the post-test. Finally, comparing the effectiveness of perceptual-motor method and verbal self instruction method, there was no significant difference in behavioral-emotional organization and problem solving skills among students. Conclusion. Based on the findings, it can be concluded that proper interventions such as using verbal self-learning and perceptual-motor games can be useful in treating behavioral-emotional problems, increase problem-solving skills and improve cognitive skills of hyperactive students.
  Keywords: Verbal self-instraction, perceptual-motor games, behavioral-emotional organization, problem-solving
 • Parinaz Banisi* Pages 51-60
  Aim. The aim of present study was to investigate the effectiveness of lego therapy training program on the social interaction and stereotypic behaviors in children with autism. Methods. The present research was a semi-experimental study with pre-test, post-test design and control group. The participants were 22 children with autism from Tehran city in 2017-2018 academic year who were selected by convenient sampling method. Subjects were divided into experiment and control groups randomly, each group consisting of 11 children. The experiment group participated in 16 sessions of lego therapy training program (twice a week; each session lasted 60 minutes), while the control group did not. The tool utilized was Gilliam Autism Rating Scale (GARS). Multivariate analysis of covariance was used by SPSS24 for analyzing the data. Results. The results showed that lego therapy training program had a significant effect on the social interaction and stereotypic behaviors children with autism. Conclusion. The lego therapy training program can increase social interaction and decrease stereotypic behaviors of children with autism; Therefore, planning for make use of this program is of particular importance.
  Keywords: Autism, lego therapy, social interaction, stereotypic behaviors
 • Fatemeh Alavi Harati, Mandana Niknam*, Simin Hosseinan Pages 61-73
  Aim. The aim of this study was to investigate the effect of positivist psychological education on the hardiness and emotional balance in mothers of children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Methods. The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of the study consisted of all mothers of children with ADHD who were referred to the Atiyeh’s Comprehensive Psychiatric Center in Tehran during the years 2017-2018 for the treatment of their children. 28 mothers were selected using convenience sampling and randomly assigned to either experiment (13) or control (15) groups. The experiment group participated in 10 sessions (once a week, 120 minutes each session), while the control group did not participate in these sessions. To collect information, the Kobasa Hardship Questionnaire (1979) and PANAS Affections (1988) were used. Data were analyzed using one-variable and multivariate covariance analysis using SPSS25 software. Results. The results of this study showed that education based on positive psychological concepts led to a significant increase in the degree of hardiness and its components (except the challenge, (P>0. 05)), positive emotions and negative emotional loss in mothers of children with ADHD (P<0.05). Conclusion. According to the findings, the use of a positive-psychological education program to promote hardiness and increase the positive excitement of mothers of children with ADHD with the goal of their psychological immunization is suggested.
  Keywords: Positive psychology, hardiness, affect balance, attention deficit-hyperactivity disorder
 • Atena Yosef zadeh, Somayeh Jalili Abkenar, Mohammad Ashori* Pages 75-86
  Aim. The aim of this study was to investigate the effectiveness of Arsh Leisure Time Program training on the mental health in mothers of slow paced children in Tehran city. Methods. The present research was a semi-experimental study with pre-test, post-test design and control group. The study sample included 30 mothers and their slow paced children who were selected by convenient sampling method from exceptional schools in Tehran city in 2018 academic year, and were divided into experiment and control group (each consisting of 15 individuals) randomly and equally. The experiment group participated in Arsh Leisure Time Program training for 16 sessions (two sessions weekly; each lasting for 60 minutes), while control group did not. The tool used in present research was Goldberg and Hiller's General Health Questionnaire (1993). Data were analyzed by multiple analysis of covariance through SPSS24. Results. The findings of this research showed that there was a significant decrease in mean scores of general health and subscales (somatic symptoms, anxiety, social dysfunction and depression) in experiment group at the post-test in comparison to control group. In other words, the intervention had a positive effect on the mental health of experiment group. Conclusion. Arsh Leisure Time Program training led to improve the mental health in mothers of slow paced children. Therefore, a specific leisure time program is necessary in order to increase mental health in mothers of slow paced children.
  Keywords: Arsh leisure time program, mental health, mothers, slow paced children
 • Davod Fathi*, Salar Faramarzi, Zahra Eftekhar Saadi, Farah Naderi, Yadollah Zargar Pages 87-98
  Aim. The purpose of the present research was to investigate the effectiveness of targeted reading intervention based on response to intervention on reading function and academic self-efficacy of students with dyslexia in Hamedan city. Methods. This research was a quasi-experimental study with pre-test, post-test design and a control group. The study population consisted of third grade elementary school students with dyslexia. Subjects were selected by simple random sampling method, so that 30 students with dyslexia particiapted. Subjects were divided into two groups randomly (experiment and control group), each consisting of 15 students. Experiment group received targeted reading intervention based on response to intervention in 12 sessions while control group did not. The tools of present research were Koromi-Nouri & Moradi’s Reading and Dyslexia Test (2005) and McIllroy & Bunting’s Academic Self-efficacy Questionnaire (2001). The data were analyzed by using multivariate analysis of covariance test (MANCOVA). Results. Findings of this research showed that mean scores of reading function and academic self-efficacy in experiment group were significantly increased after intervention in comparison with control group. The targeted reading intervention led to improve the reading function and academic self-efficacy of students with dyslexia. Conclusion. Therefore, paying attention to the variables such as reading function and academic self-efficacy are essential and planning for providing targeted reading intervention based on response to intervention for these students is of particular importance.
  Keywords: Academic self-efficacy, dyslexia, reading function, targeted reading intervention
 • Alireza Golestan, Alireza Salemi Khameneh, Elham Zarghami Pages 99-109
  Aim. The aim of this study was to compare identification styles, self-efficacy and emotional intelligence of adolescents’ behavioral disorder with normal adolescents in Tehran City. Methods. In this causal-comparative research, 110 students aged 13-15 years old participated. They were chosen using simple random sampling method and divided into two groups (55 students with behavioral disorder and 55 normal students). They were from middle socio-economical class. The toold utilized were were Berzonsky Identity Style Questionnaire (1992), Sherer et al. Self-Efficacy Questionnaire (1982), Bradberry & Greaves’ Emotional Intelligence Questionnaire (2004), and Rutter’s Child Behavior Questionnaire for Parents (1995). Data were analyzed by MANOVA through SPSS24. Results. The results of multivariate analysis of variance showed that mean scores of identification styles, self-efficacy and emotional intelligence in normal adolescents were significantly more than those of behavioral disordered adolescents. Conclusion. Identification styles, self-efficacy and emotional intelligence are complex and multidimensional phenomena that play a very important and interactive role in adolescents.
  Keywords: Behavioral disorder, emotional intelligence, identification style, self-sfficacy
 • Fatemeh Taheri, Ali akbar Arjmandnia, G.Ali Afrooz Pages 111-121
  Aim. The study is aimed at investigating the effectiveness of positive parenting program training on the relationship between parents,their slow-paced child. Method. The present study is a quasi-experimental research with pretest-posttest design,control group. The statistical population included all parents of slow-paced students who were studying in elementary school in Semnan city in 2014-2015 academic year,the study sample included 30 couples who were parents of slow-paced students selected by available sampling method from Semnan schools,were randomly placed into two experiment & control groups. The experiment group participated in 8 training sessions of positive parenting program (one 90-minutes session a week),while no training was provided to the control group. The tools used in this study were a demographic questionnaire,Pianta’s Parent-Child Relationship Scale (1994). Data were analyzed by Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) using SPSS22. Results. Findings indicated a significant difference between pre-test,post-test scores in experiment group (p<0.05).
  Conclusion
  It can be concluded that positive parenting program improves the relationships between the parents,slow-paced child.
  Keywords: Parent-Child Interaction, Positive Parenting Program, slow-paced child