فهرست مطالب

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - سال سی و ششم شماره 2 (پیاپی 142، تابستان 1397)
 • سال سی و ششم شماره 2 (پیاپی 142، تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سمیه غفاری، آزیتا حاج حسین طلاساز * صفحات 67-73
  وارفارین سد یم به عنوان یک ضد انعقاد بطور گسترد ه برای پیشگیری و درمان ترومبوز های ورید ی و شریانی استفاده می شود و به عنوان یک آنتاگونیست ویتامین K، تولید فاکتورهای انعقاد ی 2، 7، 9 و 10 را به همراه پروتئین های C و S بطور موثر از کبد کاهش می دهد . اثرات تثبیت شده عوامل ضد انعقاد ی مانند وارفارین می تواند با عوارضی نظیر خونریزی همراه باشد .
  بیماران دریافت کننده آنتاگونیست ویتامین K، در بیش از50 درصد موارد دارای INR یا (International Normalized Ratio) بالاتر از هدف درمانی 3-2 می باشند که با افزایش ریسک خونریزی همراه است. در چنین شرایطی نیاز فوری به برگشت سریع اثر وارفارین وجود د ارد . برگشت سریع اثر وارفارین از طریق بعضی فرآورد ه های د ارویی حاوی فاکتورهای انعقاد ی صورت می گیرد که در حال حاضر بیش از همه ویتامین K (خوراکی یا ورید ی)، کنستانتره پیچید ه پروترومبین(PCC (Prothrombin Complex Concentrate، فرآورد ه های پلاسمای انسانی نظیرپلاسمای تازه منجمد (FFP (Fresh Frozen Plasma و فاکتورهای انعقاد  منفرد مانند فاکتور فعال نوترکیب هفت (rFVIIa) مورد استفاده قرار می گیرند . هدف از انجام این مطالعه مروری، بررسی گزینه های درمانی مناسب و درد سترس و همچنین بیان مزایا و خطرات ناشی از استفاده آنها برای برگشت اثر ضد انعقاد ی وارفارین، در بیماران تحت درمان با وارفارین می باشد .
  کلیدواژگان: وارفارین، برگشت ضد انعقاد، ویتامین k، پلاسمای تازه منجمد، کنسانتره پیچی ده پروترومبین
 • الهه پارسا *، محمود عباسی صفحات 74-82
  یکی از فن آوری های علم ژنتیک، آزمایش های تشخیص قبل از تولد می باشد . والدین با انجام آزمایش های تشخیص قبل از تولد درصد د هستند که از حق قانونی خود مبنی بر سقط جنین معلول که در ایران طبق ماده واحد ه سقط درمانی مصوب 1384 و در انگلستان طبق قانون معلولیت ماد رزاد ی1976 مقرر گردیده است، استفاده نمایند جمع آوری داده ها در این مقاله استفاده از منابع کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی به منظور بهره گیری از منابع داخلی و مقالات انگلیسی بود ه که از طریق کتابخانه ای د سترسی به آنها د شوار یا ناممکن بود هاست. مطالب مرتبط از منابع مختلف جمع آوری و سپس با تحلیل مطالب بر اساس د کترین حقوق داخلی و نظام حقوقی انگلستان به رشته تحریر درآمد هاست. اگر پزشک به تصمیم والدین مبنی بر سقط جنین معلول در صورت حصول شرایط، وقعی ننهد و ضرری که همان تولد کودک معلول است به وقوع بپیوند د ، والدین می توانند خسارت وارد ه را مطالبه نمایند .
  نتیجه گیری
  در نظام حقوقی انگلستان در صورت تحقق ارکان مسئولیت مد نی و بر اساس نظریه تقصیر والدین و کودک معلول می توانند هزینه های اضافی ناشی از تولد کودک معلول را مطالبه نمایند . در نظام حقوقی ایران حکم به پرد اخت جبران خسارت بر اساس د یه و ارش چند ان موجه نیست؛ اما حکم به پرد اخت مستمری در مقابل د یه و ارش منطقی تر می باشد . اما به نظر می رسد برای احقاق حق زیان د ید ه باید به فکر تاسیس نظام خاص جبران خسارت بود .
  کلیدواژگان: آزمایش های تشخیص قبل از تولد، ضمان، ضرر، مطالبه خسارت
 • فریده د هقان منشادی*_فرشیده علیشاهی_رضا فرجاد_یداله محرابی صفحات 83-89
  زمینه
  اختلالات دفع اد راریکی از مشکلات بیماران با مثانه ی عصبی از جمله کودکان مبتلا به فلج مغزی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تحریک الکتریکی سطحی عصب تیبیال بر بعضی از علائم اختلالات مجاری اد راری تحتانی در کودکان و نوجوانان مبتلا به فلج مغزی طراحی و اجرا گردید .
  روش کار
  38 کودک و نوجوان مبتلا به فلج مغزی در این مطالعه مد اخله ای از نوع قبل و بعد شرکت کرد ند . پس از جمع آوری اطلاعات جمعیت شناختی و انجام معاینه بالینی، علائم اختلالات اد راری از طریق ثبت وقایع روزانه و مقدار حجم اد رار باقی ماند ه با استفاده از اولتراسونوگرافی ارزیابی شد ند . سپس درمان نورومود ولاسیون با استفاده از تحریک الکتریکی سطحی عصب تیبیال به مد ت 12 جلسه انجام شد . از آزمون های t زوجی و آزمون د قیق فیشر جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده و مقاد یر05/0>p به عنوان سطح معنی د اری در نظر گرفته شد .
  یافته ها
  تاثیر تحریک الکتریکی سطحی عصب تیبیال در موارد تکرر اد رار (001/0=p) و بی اختیاری استرسی (008/0=p) معنی دار شد . اختلاف معنی د اری بین وجود انحراف ستون فقرات وبروز اختلال دفع اد رارد ید ه نشد (05/0<p). بین علائم اد راری با تون عضلانی و توانایی راه رفتن رابطه معنی د اری مشاهده نگردید (05/0<p). در کودکان با وضعیت ذهنی عاد ی تعد اد د فعات دفع اد رار بیشتر بود ( 04/0=p).
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان د اد که تحریک الکتریکی سطحی عصب تیبیال در درمان برخی از علائم اختلال مجاری اد راری تحتانی در کودکان و نوجوانان فلج مغزی موثر است.
  کلیدواژگان: فلج مغزی، اختلالات مجاری اد راری تحتانی، نورومود ولاسیون، تحریک واژگان الکتریکی، عصب تیبیال
 • بامداد میراب زاده اردکانی، فاطمه قاسم بروجردی، فرزانه حاجی زاده، میرتا صفا* صفحات 90-100
  زمینه
  سارکوئید وز بیماری گرانولوماتوز مزمن، می تواند اثراتی عمیق بر عملکرد و کیفیت زند گی بگذارد . در این میان، هوش هیجانی یکی از مولفه هایی است که در مدیریت هیجان در شرایط سخت نقش د ارد . شخصیت نیز به عنوان خصوصیات با دوام و باثبات یک فرد ، با مرگ و میر، ناخوشی و جنبه های روانشناختی در بیماری های مزمن د رارتباط است. هدف این مطالعه، بررسی رابطه هوش هیجانی با ویژگی های شخصیتی در بیماران مبتلا به سارکوئید وز بود .
  روش کار
  این پژوهش توصیفی از نوع مقطعی است که در آن همبستگی بین هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی در بیماران مبتلا به سارکوئید وز بررسی شده است. نمونه ها به صورت تمام شماری انتخاب شد که شامل 50 نفر بودند . از پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته، پرسشنامه MMPI-2 و پرسشنامه هوش هیجانی شوت استفاده گردید .
  یافته ها
  نمره میانگین هوش هیجانی بالاتر از متوسط بود . 10% از بیماران افسرد گی واکنشی نسبت به بیماری و ویژگی های پرخاشگری د اشتند . 56% سازگاری متوسط و50% از بیماران ویژگی های استقلال و کارآمد ی، فرمانبرد اری و اجتناب از روابط صمیمی د اشتند . بیماران با هوش هیجانی پایین به طور معنی د اری نمره بیشتری در هیستریا د اشتند (03/0 = P).
  نتیجه گیری
  سازگاری در بیماران تحت مطالعه، متوسط بود . وجود فشارهای ذهنی و درماند گی، نشان د هند ه پیش آگهی خوب آنها برای درمان می باشد . لذا توجه همه جانبه به بیماری های جسمانی در جهت پیشبرد درمان جسمانی و روانی بیماران از اهمیت بالایی برخورد ار است.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، بیماری سارکوئید وز
 • فواد مسجدی، نگین کردی، ارد ایروانی، محمد صمدی، مجید حسن قمی*، سارا صالح پور صفحات 101-106
  زمینه
  کوفتگی عضلانی تاخیری پس از اجرای فعالیت های مقاومتی یا تمرینات دارای جزء برونگرا احتمالا در اثر آسیب و تخریب ساختار عضلانی بوجود می آید و تغذیه با ایفای نقش حیاتی در هر دو فرایند سنتز و کاتابولیسم پروتئین می تواند بر میزان آسیب عضلانی موثر باشد . هدف از این تحقیق بررسی اثر سه روز مکمل یاری گلوتامین بر شاخص های آسیب عضلانی پس از یک جلسه فعالیت حاد برون گرا بود .
  روش کار
  20 مرد د اوطلب غیرورزشکار به صورت تصادفی و دوسوکور به دو گروه مکمل (gr/Kg/day 1/0 گلوتامین) (10=n) و د ارونما (gr/Kg/day 1/0 مالتود کسترین) (10=n) تقسیم شد ند . کراتین کیناز سرم از طریق روش فتومتریک و درد عضلانی با استفاده از مقیاس استاند ارد PAS در زمان های پیش، 24، 48 و 72 ساعت پس از آزمون مقاومتی که شامل حرکت پرس پا بود ، اندازه گیری شد .
  یافته ها
  مصرف سه روز متوالی مکمل اسید آمینه گلوتامین تفاوت معنی د اری در کاهش شاخص های تخریب عضلانی پس از فعالیت برونگرای پرس پا ند اشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که این میزان مکمل یاری در تعد اد روزها و دوز روزانه جهت نشان د اد ن اثرات مثبت این اسید آمینه کافی نبود ه و باید به میزان و یا روزهای بیشتری مصرف گردد . لذا برای روشن شدن اثرات مکمل گلوتامین نیاز به مطالعات بیشتر با اندازه گیری سایر شاخص های آسیب عضلانی و د فعات بیشتر جمع آوری داده ها می باشد .
 • یاسمن حاجی نبی، فلورا فروزش*، محمد جواد احسانی اردکانی، محمد رستمی نژاد صفحات 107-111
  زمینه
  بیماری سلیاک یک اختلال مزمن گوارشی است که در افراد مستعد از لحاظ ژنتیکی به علت مصرف پروتئین گلوتن موجود در گندم، جو و چاود ار موجب التهاب می شود . یکی از ژن هایی که در مسیر التهابی بیماری افزایش بیان د ارد ، ژن NFkB1 است. لذا هدف از انجام این مطالعه طراحی جفت پرایمر اختصاصی جهت بررسی بیان ژن NF-kB1 در بیماران مبتلا به بیماری سلیاک تحت رژیم غذایی بد ون گلوتن در مقایسه با افراد سالم بود .
  روش کار
  د ر این مطالعه ابتدا تعد اد 10 نمونه بیوپسی از بیماران مبتلا به سلیاک و 10 نمونه از فرد سالم جمع آوری شد . جفت پرایمر اختصاصی ژن طراحی و پس از تایید با نرم افزار بلاست، تعیین دما و اختصاصیت آن مورد استفاده قرار گرفت. سپس cDNA ساخته شده جهت کمی نمود ن بیان ژن NF-kB1 با روش Real-Time PCR مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  د ر این مطالعه تعد اد 3 نفر (30%) زن و 7 نفر (70%) مرد در گروه بیمار با میانگین سنی 5.11±80/34 و تعد اد 4 نفر (40%) زن و 6 نفر (60%) مرد در گروه شاهد با میانگین سنی 4.50±12/38 بررسی شد ند . با توجه به رعایت رژیم حد اقل یک ساله در بیماران این مطالعه، بیان ژن NF-kB1 در بیماران دارای رژیم در مقایسه با افراد سالم کاهش یافته بود (45/0=P).
  نتیجه گیری
  با توجه به این مطالعه رعایت رژیم فاقد گلوتن بیش از یک سال در پایین آمد ن میزان بیان ژن های التهابی از جمله NF-kB1 در بیماران مبتلا به بیماری سلیاک موثر است.
  کلیدواژگان: سلیاک، رژیم فاقد گلوتن، NF-kB1
 • تینا محمدی، یزدان حسین زاده *، علیرضا سالمی خامنه صفحات 112-118
  زمینه
  د انش آموزان تیزهوش به عنوان سرمایه های مهم انسانی درد نیا شناخته می شوند . بررسی عوامل موثر بر سبک تفکر این افراد بسیار مهم است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش خلاقیت هیجانی و عملکرد های نوروسایکولوژیک در پیش بینی تفکرانتقاد ی د انش آموزان تیز هوش صورت گرفته است.
  روش کار
  روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود . جامعه آماری پژوهش کلیه د انش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم مد ارس تیزهوش شهرستان رشت در سال تحصیلی 1398-1397 بودند که از بین آنان به روش نمونه گیری درد سترس تعد اد 120 نفر انتخاب شد ند . به منظور گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه خلاقیت هیجانی، آزمون ویسکانسین، مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان و پرسشنامه تفکر انتقاد ی استفاده شد . داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل یافته ها نشان د اد که بین خلاقیت هیجانی (و مولفه های آن) و عملکرد های نوروسایکولوژیک (عملکرد در آزمون ویسکانسین، واژگان و فراخنای ارقام) با تفکر انتقاد ی درد انش آموزان تیز هوش رابطه مثبت و معناد اری وجود داشت (01/0> P). نتایج رگرسیون چندگانه نشان د اد که خلاقیت هیجانی و عملکرد های نوروسایکولوژیک 37 درصد توانایی پیش بینی واریانس تفکر انتقاد ی د انش آموزان تیزهوش را د ارند .
  نتیجه گیری
  نتایج حاصله بر لزوم ارائه برنامه های آموزشی مبتنی بر خلاقیت هیجانی و کارکرد های نورسایکولوژیک به منظور افزایش تفکر انتقاد ی تاکید د ارند .
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، خلاقیت هیجانی، عملکردهای نوروسایکولوژیک، تیزهوش
|
 • somayeh ghafari, azita hajhosein talasaz* Pages 67-73
  Warfarin sodium as an anticoagulant, is widely used for the prevention and treatment of venous and arterial thrombosis. As a vitamin K antagonist, warfarin effectively decreases the hepatic production of clotting factors II, VII, IX, and X, along with proteins C and S. While anticoagulants such as warfarin have well-established indications, they are also associated with few side effects such as haemorrhage. Many patients receiving vitamin K antagonists have an International Normalized Ratio (INR) higher than the target of 2.0 to 3.0 for over 50% of the time, which is followed with increasing risk of bleeding. In this situation the clinical need for emergency reversal of anticoagulation is necessary. There are a number of potential treatment options for anticoagulant reversal, including administration of vitamin K (oral or intravenous), human plasma products [for example, Fresh Frozen Plasma (FFP)], prothrombin complex concentrates (PCCs); concentrates that contain coagu-lation factors II, VII, IX and X), or single coagulation factors such as activated re-combinant factor VII (rFVIIa). The aim of this paper was to conduct a review of the medical literature and summarize the advantages and risks of the available treatment options for reversing warfarin anticoagulation in patients receiving warfarin. Keywords: Warfarin, Warfarin reversal, Vitamin K, FFP, PCC, rFVIIa
  Keywords: Warfarin, Warfarin reversal, Vitamin K, FFP, PCC, rFVIIa
 • elaheh parsa*, mahmoud abasi Pages 74-82
  One of the technologies of genetic science is prenatal diagnostic testing. Parents are trying to use their prenatal diagnostic tests to use their legal right about abortion of disabled embryo that is prescribed in Iran according to the Medical Abortion Act in 2005,in England according to the congenital disabilities Act 1976.In this paper,library resources,internet searches were used in order to take advantage of domestic resources,English articles that were difficult or impossible to access from a library. Related materials were collected from various sources,then written by analyzing the content based on the domestic law doctrine,the English legal system.If the physician does not consider the parents' decision to have an abortion of disabled embryo when the conditions are met,the harm that occurs when the child is disabled,the parents can claim the damage.In the UK legal system,according to the fulfillment of civil liability,based on the theory of fault,parents,disabled children can claim additional expenses from the birth of the disabled child. In the legal system of Iran,it is not justified to pay compensation based on Diyah,Arsh,but it is more rational to pay a pension against Diyah,Arsh. However,it seems that there should be a special system of compensation for the lost person.
  Keywords: Prenatal diagnosis, Liability, Loss, Compensate
 • farideh deghan*, farshideh alishahi, reza farjad, yadollah mehrabi Pages 83-89
  Background
  Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) are problems of patients with neurological bladder including Cerebral Palsy (CP). This study aimed to investigate the effect of Percutaneous Tibial Nerve Stimulation (PTNS) on LUTS in children and adolescents with CP.
  Methods
  This study was conducted on 38 children with CP who had LUTS. After collecting demographic information, symptoms of LUTS were recorded. Physiotherapy treatment through PTNS nerve was performed in 12 sessions and results recorded through a daily log for all patients. Sign test, t-test and Fisher's exact test was performed to analyze the data. The values of (p<0/05) were considered statistically significant.
  Results
  The effect of PTNS was significant on urinary frequency (p = 0.001) and stress urinary incontinence (p = 0.008). There was no significant difference between the deviation of the spine and urinary symptoms (p> 0.05). There was no significant correlation between urinary symptoms, muscle tone and walking ability (p> 0.05). In children with normal mental status, the frequency of urination was higher (p = 0.04).
  Conclusion
  The results of this study showed that PTNS is effective in the treatment of some of the symptoms of LUTS in children and adolescents with CP.
  Keywords: Cerebral Palsy, Lower Urinary Tract Symptoms, Neuromodula-tion, Percutaneous Tibial Nerve Stimulation
 • bamdad mirabzadeh ardekani, fatemeh ghasem borojerdi, farzaneh hajizadeh, mitra safa* Pages 90-100
  Background
  Sarcoidosis as chronic granulomatous disease may leave serious effects on function and quality of life. Meanwhile, the emotional intelligence is one of the factors that plays a role in emotional management in difficult situations. Furthermore, personality as the stable and constant characteristics of a person, is related with mortality, morbidity and psychological factors in chronic patients. The goal of the current research was evaluating the correlation between emotional intelligence with personality characteristics in sarcoidosis patients.
  Methods
  This was a descriptive – sectional study, in which correlation between emotional intelligence and personality characteristics in sarcoidosis patients was evaluated. The sample group was selected by census method which included 50 patients. The researcher made demographic questionnaire, MMPI-2 and Schutte emotional intelligence questionnaires were applied.
  Results
  The average score of emotional intelligence was higher than average. 10% suffered from depression as a reaction to the disease and aggressive characteristics, 56% had moderate adaptation, and 50% had independency, efficiency, obedience and avoidance from intimate relationships features. Patients with low emotional intelligence had significantly (P= 0.03) higher score in hysteria.
  Conclusion
  Patients had moderate adaptation. Existence of mental pressures and insolvency of patients indicated their good prognosis for treatment. Therefore, paying comprehensive attention to somatic diseases is important for promoting somatic and mental treatment of the patients.
  Keywords: Personality characteristics, Emotional intelligence, Sarcoidosis
 • foad masjedi, negin kordi, ard iravani, mohammad samadi, majid hasan ghomi*, sara salehpour Pages 101-106
  Background
  Delayed muscle soreness occurs after resistance activity or training involving an eccentric component, and nutrition can affect the extent of muscle injury by playing a role in both protein synthesis and catabolism. The objective of this study was to evaluate the effect of using glutamine supplementation in 3 days on injury indices after a session of eccentric resistance exercise
  Methods
  In a double-blind study, 20 voluntary non-athlete male subjects [age 21.1 ± 2.3 yr., height 177 ± 3 cm, weight 77.1 ± 6.2 kg, Body Mass Index (BMI) 24 ± 1.9 kg/m2, body fat 14.8 ± 4.5%] were divided randomly into 2 groups with 10 member supplement (glutamine) and placebo (maltodextrin). Serum creatine kinase was measured by photometric method and muscle pain was determined by using a standard scale of PAS in 24, 48 and 72 hours after resistance test which involved leg press.
  Results
  Three subsequent days of using glutamine amino acid did not demonstrate significant difference in decreasing injury indices after eccentric leg press (p>0.05).
  Conclusion
  It seems that this dose of supplement is not sufficient in regard to the number of days administered and in order to show the positive effects of amino acid, it should be used for more number of the days. So, to clarify the effects of glutamine supplement, there is need to conduct further studies with more accurate control and more data collection times.
  Keywords: Eccentric resistance exercise, Glutamine supplementation, De-layed muscle soreness
 • yasaman hajinabi, felora forozesh*, mohammadjavad ehsani ardekani, mohammad rostaminejad Pages 107-111
  Background
  Celiac disease is a chronic digestive disorder that occurs in people genetically susceptible due to the use of gluten protein in wheat, barley, and rye. One of the genes that is increasing in the inflammatory pathway of the disease is the NFkB1 gene. Therefore, the purpose of this study was to design a specific primer pair to examine the expression of NF-kB1 gene in patients with celiac disease under gluten-free diet compared with healthy subjects.
  Methods
  In this case-control study, biopsy samples were collected from 10 approved celiac disease patients and 10 healthy individuals. The gene specific primer pairs were designed and temperature and specificity of the gene was verified by Blast software. Then, a cDNA was constructed to quantitate the expression of NF-kB1 gene which was investigated by Real-Time PCR.
  Results
  In this study, case group consisted of 3 (30%) women and 7 (70%) men with mean age of 34. 11 ± 34.80 year, and 4 (40%) women and 6 (60%) men were in the control group with an average age of 38.12 ± 4.50 yr. As all patients with celiac disease were under a gluten-free diet for more than 1 year, the expression of NF-kB1 in patients with diet was reduced compared with healthy subjects (P: 0.45).
  Conclusion
  The results of this study indicate that observing a gluten-free diet for more than a year has the potential effect to reduce inflammatory gene expression levels, including NF-kB1, in patients with celiac disease.
  Keywords: Celiac disease, NFkB1, Gluten free diet
 • tina mohammadi, yazdan hoseinzadeh*, alireza salemi khameneh Pages 112-118
  Background
  Gifted students are recognized as important human capital in the world. It is very important to study the factors that affect the thinking style of this subject. So, the aim of this study was to determine the role of emotional creativity and neuropsychological functions in prediction of critical thinking of gifted students.
  Methods
  The research method was descriptive-correlational. The statistical population of this study was all students of the second grade in secondary schools of Rasht city in the academic year of 2018-19. 120 subjects were selected through the sampling method. Emotional Creativity Questionnaire, Wisconsin Test, Wechsler IQ Scale for Children and Critical Thinking Questionnaire were used to gather information. The collected data were analyzed using Pearson correlation coefficient and Multiple regression tests.
  Results
  The results showed a positive and significant relationship between emotional creativity (and its components) and neuropsychological functions (performance in the Wisconsin test, vocabulary and multiplication of cultivars) with critical thinking in gifted students (p <0.01).
  Conclusion
  The results of multiple regression showed that emotional creativity and neuropsychological functions had the ability to predict the variance of critical thinking skills of 37% of students. These results emphasize the need to provide educational programs based on emotional creativity and non-psychological functions to enhance critical thinking.
  Keywords: Critical thinking, Emotional creativity, Neuropsychological Functions