فهرست مطالب

پژوهش های نوین فیزیک - سال سوم شماره 1 (پیاپی 4، بهار و تابستان 1397)
 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 4، بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امیر پورمقدم، مرتضی زرگر شوشتری، منصور فربد صفحات 1-14
  در این پژوهش، نانوذرات اکسید روی آلاییده با نیکل- آلومینیوم به روش مکانوشیمیایی تولید شدند. برای بررسی خواص ساختاری Zn0.99-xNi0.01AlxO و Zn0.97-xNi0.03AlxO با x برابر 01/0 و 02/0 از الگوی پراش پرتوX (XRD)، ریخت شناسی ذرات از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، خواص اپتیکی از طیف سنج فرابنفش- مرئی (UV-vis) و طیف سنج فوتولومینسانس (PL) و خواص مغناطیسی از مغناطیس سنج نمونهارتعاشی (VSM) استفاده شده است. بررسی خواص ساختاری نشان می دهد که آلومینیوم باعث کاهش پارامترهای شبکه اکسید روی آلاییده با نیکل و هم چنین باعث کاهش متوسط اندازه ذرات و بلورک های آن می شود. بررسی خواص اپتیکی نشان می دهد که آلومینیوم باعث افزایش گاف اپتیکی اکسید روی آلاییده با نیکل می شود. نتایج خواص مغناطیسی نشان می دهند که نانوذرات آلاییده با نیکل آلومینیوم از میدان صفر تا حدود Oe2000 از خود خاصیت فرومغناطیس نشان می دهند و این در حالی است که در میدان های بزرگ تر خاصیت پارامغناطیس دارند.
  کلیدواژگان: اکسید روی، نیکل، آلومینیوم، مکانوشیمیایی، نانوذرات، آلایش
 • حسن ربانی *، محمد مردانی، خدیجه زارع پور، فاطمه قمی صفحات 15-22
  در این مقاله با استفاده از روش تابع گرین و در تقریب نوسانگر هماهنگ به بررسی ضریب عبور فونونی یک زنجیره ی جرم-فنر شامل دو یا چند بار الکتریکی پرداخته ایم. فرض شده است که زنجیره بین دو هادی فونونی ساده قرار گرفته است. برای این منظور اثر برهمکنش کولنی بین بارها را در ثابت نیروی بین آنها وارد کرده ایم. نتایج نشان می دهد که در موردی که فقط یک دو قطبی در سامانه موجود است، افزایش فاصله ی بارهای آن باعث کاهش ضریب عبور فونونی می شود. همچنین افزایش تعداد یون ها در سامانه ی مرکزی موجب کاهش شدید ضریب عبور فونونی بخصوص در بسامدهای پایین و میانی می شود.
  کلیدواژگان: ترابرد فونونی، دو قطبی الکتریکی، تقریب هماهنگ، تابع گرین
 • فاطمه شجاعی باغینی، سمیرا چراغچی مسجدشاه * صفحات 23-38
  در بررسی مدل های انرژی تاریک عموما تکینگی هایی در آینده کی هان ظاهر می شوند که در این مقاله دسته بندی شده اند. با کمک گرانش اسکالر- تانسوری به عنوان نظریه ای برای سرعت متغیر نور، نشان داده می شود که وجود تکینگی آنی به واگرایی سرعت نور نمی انجامد و به علاوه با کمک این نظریه می توان تعدادی از تکینگی های آتی کی هان را منظم ساخت.
  کلیدواژگان: سرعت متغیر نور، تکینگی های آتی کیهان
 • حمداله صالحی، پیمان امیری، مسعود علوی صفحات 29-38
  در این کار، پارامترهای ساختاری ترکیب گالیم بیسموت در فاز بلندروی با گروه فضایی ، بهینه سازی و ویژگی های ساختاری، الکترونی؛ فونونی و گرمایی این ترکیب بررسی شده است. محاسبات ابتدا به ساکن بر اساس حل خودسازگار امواج تخت با استفاده از شبه پتانسیل در چارچوب نظریه تابعی چگالی با تقریب های مختلف و با استفاده از کد محاسباتی کوانتوم اسپرسو انجام شده است. پارامترهای محاسبه شده با کارهای نظری و تجربی در دسترس مقایسه شده اند. در این کار محاسبات به صورت نسبیتی همراه با برهم کنش اسپین مدار و غیرنسبیتی صورت گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که گالیم بیسموت ماده ای شبه فلز است و محاسبات نسبیتی گویای این است که، این ترکیب دارای گاف نواری جزئی منفی است. همچنین ویژگی های گرمایی ترکیب گالیم بیسموت با استفاده از محاسبات نسبیتی و غیرنسبیتی انجام و تفاوت چشم گیری با هم نداشتند و داده ای نیز وجود نداشت که بتوان داده های به دست آمده را با آن مقایسه کرد
  کلیدواژگان: گالیم بیسموت، محاسبات نسبیتی، ویژگی های گرمایی، جفت شدگی اسپین مدار
 • حسن فیروزجاهی * صفحات 39-48
  دراین مقاله ناهمسانگردی آماری اولیه در طیف توان نرده ای و طیف توان امواج گرانشی در مدل های تورمی ناهمسانگرد مبتنی بر تورم دوگانه بررسی می شود. این مدل شامل میدان تورمی، میدان سنگین آبشاری و میدان پیمانه ای آبلی است . ما به حالتی از این مدل علاقمندیم که اختلالات انحناء از ناهمگنی سطح پایان تورم تولید می شوند. پیش بینی این مدل روی طیف توان نرده ای و تانسوری مطالعه شده و قیدهای رصدی اولیه روی پارامتر های مدل به اختصار مورد مطالعه قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: تورم، اختلالات نرده ای، اختلالات تانسوری
 • مهدی گلی مقدم، محمد ابراهیم قاضی، مرتضی ایزدی فرد صفحات 49-56
  در این کار، نانوسیم های کبالت با قطر درحدود 43 نانومتر به کمک تکنیک الکتروانباشت بر روی قالب آلومینیوم متخلخل به روش انباشت گالوانواستاتیک ساخته شدند. قالب آلومینیوم متخلخل از طریق آنودایز چندمرحله ای ورقه آلومینیومی خالص ساخته شد. خواص ساختاری و ریخت شناسی سطح نانوسیم های تهیه شده با اندازه گیری طیف پراش اشعه X و تصاویر ثبت شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مطالعه گردید. نتایج نشان داد که نانو سیم ها در راستای (002) ساختار شش گوشی رشد می کنند و نانو سیم ها دارای طول تقریبی mm 45هستند. منحنی های پسماند مغناطیسی نمونه در دو راستای میدان مغناطیسی عمود و موازی محور نانو سیم ها با استفاده از یک دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی ( VSM) در دمای اتاق ثبت گردید. این مطالعه نشان داد که نانو سیم های کبالت رفتار فرو مغناطیسی را در دمای اتاق نشان می دهند و وقتی که میدان مغناطیسی عمود بر راستای نانوسیم ها اعمال می گردد، نمونه دارای میدان وادارندگی بزرگتری در مقایسه با زمانی است که میدان مغناطیسی موازی نانو سیم ها اعمال می گردد.
  کلیدواژگان: نانو سیم کبالت، الکتروانباشت، خواص مغناطیسی
 • سید محمد موسوی نژاد، سعید پاک طینت مهدی آبادی صفحات 57-68
  مطالعه توزیع انرژی هادرونهای تولید شده از واپاشی کوارک تاپ قطبیده یا غیرقطبیده می تواند به عنوان کانال غیر مستقیمی برای مطالعه خواص این کوارک در نظر گرفته شود. مطابق با مدل استاندارد فیزیک ذرات بنیادی، کوارک تاپ در فرایند آبشاری به کوارک باتم و بوزون واپاشیده می شود که در ادامه، بوزون به زوج لپتونها (یا کوارک-آنتی کوارک)، و کوارک باتم نیز در فرایند هادرونی شدن به مزون یا باریون قابل مشاهده (معمولا مزون) تبدیل می شود. پیش از این، طیف انرژی مزون هایتولید شده از واپاشی کوارک تاپ قطبیده بدون در نظر گرفتن سهم قطبش بوزون محاسبه شده است. در این مقاله، با در نظر گرفتن حالات مختلف قطبش بوزون به مطالعه توزیع زاویه ای طیف انرژی مزون در یک چار-چوب مرجع خاص می پردازیم که در آن اسپین کوارک تاپ نسبت به راستای تکانه بوزون مشخص می شود. در نهایت، این طیف انرژی را در دو حالت کوارک تاپ قطبیده و غیرقطبیده مقایسه خواهیم کرد.
  کلیدواژگان: کوارک تاپ، بوزون قطبیده، مزون
|
 • Amir Pour moghadam, Morteza Zargar shoushtari, Mansour Farbod Pages 1-14
  In this study, the Zinc Oxide nanoparticles doped with nickel and aluminum were produced by mechanochemical method. In order to investigate the structural, morphology, optical and magnetic properties of Zn0.99-xNi0.01AlxO and Zn0.97-xNi0.03AlxO with x= 0.01 and 0.02, the X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope(SEM),UV-visible spectroscopy, photoluminescence (PL) and vibrating sample magnetometer (VSM) have been used. The study of structural properties revealedthat the lattice parameters, particles and crystallite size of the nickel- doped of ZnO nanoparticles decrease with adding aluminum. The optical properties showed that the aluminum increases the optical band gap of the nickel-doped ZnO nanoparticles. The magnetic properties of the co-doped nickel-aluminum of the zinc oxide nanoparticles were measured and the results showed that at low field region (<2000 Oe) they are ferromagnetic, while at higher magnetic fields they show paramagnetic behavior
  Keywords: ZnO, Nickel, Aluminum, mechanochemical, nanoparticle
 • Hassan Rabani *, Mohammad Mardani, Khadijeh Zarepour, Fatemeh Ghomi Pages 15-22
  In this paper, we study the phonon transmission coefficient of a mass-spring chain including two or more electric charges by using Green’s function method within the harmonic approximation. The chain is supposed to be embedded between two simple phononic leads. To this end, the effect of Columb interaction between charges are inserted to their force constants. The results show that for the case of existence just electrical dipole in the system, the phonon transmission coefficient decreases by increasing the distance of charge positions. Moreover, the increasing the number of ions in the center chain, decreases the phonon transmission coefficient, specially, at the low and intermediate frequencies.
  Keywords: phonon transport, electrical dipole, harmonic approximation, Green’s function
 • Fatemeh Shojai baghini, Samira Cheraghchi masjed shah * Pages 23-38
  The study of dark energy models shows that some certain types of future cosmological singularities may appear. These singularities are classified in this paper. Using a general scalar-tensor gravity as a varying speed of light theory, we have shown that the existence of a sudden future singularity does not lead to the divergence of the speed of light. Moreover, it is possible to regularize some of the future singularities within this theory.
  Keywords: Varying speed of light, future cosmological singularities
 • Hamdollah Salehi, Peyman Amiri, Masoud Alavi Pages 29-38
  At the present work the ab-initio calculations based on pseudo-potential plane wave method were performed to study the structural, electronic, phononic and thermodynamic properties of GaBi compound in the stable Zinc-Blende phase. In order to investigate the role of spin-orbit interactions, in our calculations the relativistic effects have been regarded as well. Ground state parameters are computed and compared with available theoretical and experimental works. Results revealed that GaBi is a semi-metal material. Relativistic calculations suggest that GaBi has a negative band gap and these calculations to study the thermal properties of this compound is not necessary.
  Keywords: Gallium-Bismuth, relastivitic calculations, thermodynamic properties, spin-orbit coupling
 • Hassan Firouzjahi * Pages 39-48
  We study the statistical anisotropies generated in the model of hybrid inflation which is gauged under an Abelian gauge field. The model contains the inflaton field, the gauge field and the waterfall field. We are interested in the limit where the curvature perturbations are generated from inhomogeneity at the surface of end of inflation. The predictions of this model for anisotropies in scalar and tensor power spectra and their cross correlation are studied.
  Keywords: Inflation, Scalar Perturbations, Tensor Perturbations
 • Mehdi Golimoghadam, Mohammad Ebrahim Ghazi, Morteza Izadifard Pages 49-56
  In this work, Co nanowires with about 43nm diameter were deposited on Alumina template using electro-deposition technique in Galvanostatic mode. The Alumina template was prepared from multistage anodizing of pure Aluminum sheet. Structural and morphology of the nanowires were investigated using x-ray diffraction technique and a scanning electron microscope. The results show that the nanowires have hexagonal structure with (002) orientation and around 45 mm length. The magnetic hysteresis loops for sample was measured in presence of magnetic field parallel and perpendicular to the nanowires axis by a vibrating sample magnetometer. The result revealed that the Co nanowires show ferromagnetic behavior at room temperature and when magnetic field applied perpendicular to the nanowires axis, the coercivity field is higher
  Keywords: Co nanowires, Electrodeposition, Magnetic properties
 • Seyed Mohammad Moosavinejad *, Saeed Paktinat Mehdiabadi Pages 57-68
  Study of the energy distribution of hadrons produced through polarized or unpolarized top quarks can be considered as an indirect channel to search for the properties of this quark. According to the standard model of Particle Physics, top quark decays to the bottom quark and W-boson via the cascade decay mode and in the following the W-boson decays to the lepton pairs (or quark-antiquark pairs) and the bottom quark decays into an observable meson or baryon (a B-meson in most of the cases) through a hadronization process. Formerly, the energy spectrum of B-mesons produced through the polarized top quarks is studied by ignoring the polarization states of W-boson. In this paper, considering the different polarization states of W-boson, we will numerically study the angular distribution of the energy spectrum of B-mesons in a specific reference frame. Finally, we will compare this energy spectrum in two cases of polarized and unpolarized top quark
  Keywords: Top quark, polarized W-boson, B-meson