فهرست مطالب

رشد فناوری - پیاپی 57 (زمستان 1397)
 • پیاپی 57 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عباسعلی کارشناس *، نیما گروسی مختارزاده صفحات 1-13
  جایگاه کسب و کارهای نوپا و نوآور در اقتصاد و نقش آنها در حل مسائل و چالش های کشورها روزبه روز درحال پررنگ تر شدن می باشد. برخی از کشورها با آگاهی به موقع از اهمیت و جایگاه این کسب وکارها توانسته اند ازطریق تجزیه و تحلیل صحیح و متعاقبا اتخاذ سیاست ها و اقدامات درست به شکل گیری و رشد اکوسیستم مناسب و حمایت کننده برای این کسب وکارها کمک کنند. پژوهش حاضر با هدف توصیف و بررسی اکوسیستم کسب و کارهای نوپای ایرانی و ارائه راهکارهایی جهت رشد و توسعه آن تعریف گردید. در این راستا با انجام مطالعه گسترده ادبیات، کنشگران این اکوسیستم تعیین و معرفی گردند و سپس با توجه به اهمیت و نقش حیاتی "سرمایه گذاران و رشددهندگان" در جهت بهبود و تسریع تکامل اکوسیستم این دو کنشگر کلیدی و تعاملات آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. بر این اساس، تصورات گروه های سرمایه گذار نسبت به رشددهندگان، با توجه خاص به جنبه های سهم رشددهندگان در شرکت های نوپا و همکاری بین رشددهندگان و گروه های سرمایه گذار از طریق پرسشنامه استخراج و مورد تجزیه و تحلیل توصیفی قرار گرفت. بر اساس نتایج در خصوص ویژگی های سهم رشددهندگان اکوسیستم در شرکت های نوپا، گروه های سرمایه گذار عوامل غربالگری استارتاپ، آموزش کارآفرینی و دسترسی به مشاور را مواردی می دانند که رشددهندگان از طریق آنها بیشترین ارزش را به کارآفرینان می دهند. همچنین یافته ها نشان می دهد که جنبه هایی از سهم رشددهندگان در شرکت های نوپایی که گروه های سرمایه گذار برای آنها ارزش بالایی قایل هستند، ارزیابی استارتاپ ها و آموزش کارآفرینی می باشد.
  کلیدواژگان: اکوسیستم، بازیگران، تعاملات، سرمایه گذاران
 • محسن محمدی خیاره *، نسرین رستمی صفحات 14-23
  کارآفرینی از عوامل اساسی رقابت و نوآوری در بین بنگاه ها، و همچنین در صحنه ی ملی و بین المللی اقتصاد به حساب می آید. برای اینکه بتوان محیطی مساعد برای ترویج و توسعه کارآفرینی فراهم ساخت، باید توانست بین ارکان رقابت پذیری و کارآفرینی تعامل برقرار کرد، و از شرایط متقارن و متناسب رقابت پذیری با کارآفرینی، برای بهبود و اصلاح میزان تولید و اشتغال و درنتیجه افزایش رشد اقتصادی استفاده کرد. ازاین رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات متقابل رقابت پذیری و کارآفرینی است که در نهایت این فرآیند منجر به رشد اقتصادی می گردد. در این مقاله از طریق جمع آوری منابع کتابخانه ای و با یک رویکرد توصیفی به ارتباط متقابل ارکان مختلف رقابت پذیری و کارآفرینی، و همچنین اثرات آن ها بر رشد اقتصادی پرداخته می شود. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، رقابت پذیری می تواند عامل مهمی در توسعه فعالیت های کارآفرینی در داخل کشور استفاده گردد و یکی از عوامل رشد اقتصادی باشد. از حوزه ی اجتماعی، نیز این مطالعه می تواند به دولت ها کمک کند که کدام جنبه ها از سیاست برای فرصت های کارآفرینی مطلوب است و چه عواملی کارآفرینان را تشویق می کند تا در یک اقتصاد رشد کنند. همچنین برای کارآفرینان، این مطالعه از اهمیت برخوردار است زیرا نشان می دهد که کدام جنبه ها در اقتصاد مهم جلوه می کند و باید به سمت کدام یک از نواقص در ابعاد اقتصادی و ارکان رقابت پذیری گرایش پیدا نمایند.
  کلیدواژگان: رقابت پذیری، توسعه کارآفرینی، توسعه بازار مالی، نهادها، نوآوری، محیط اقتصاد کلان
 • ناصر صفایی *، فرشته طالقانی نیا، فاطمه غلامیان صفحات 24-33
  امروزه موفقیت سازمان ها تا حد زیادی مبتنی بر مدیریت راهبردی دانش می باشد. پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش با چالش هایی روبرو می باشد که باعث عدم کارایی مدیریت دانش در سازمان ها خواهد شد. از این رو شناسایی ورتبه بندی عوامل تاثیرگذار در اجرای موفق مدیریت دانش یکی از ضرورت های مدیریت دانش است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. درحال حاضر تعداد 7 پارک علم و فناوری در شهر تهران و 1400 شرکت دانش بنیان در پارک ها مستقر می باشند. در این تحقیق شرکت های مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است، و پرسشنامه ای بین 140 شرکت دانش بنیان توزیع گردید، که تعداد 110 پرسشنامه از سوی این شرکت ها بازگردانده شد. در این تحقیق روش های مطالعه موردی و گردآوری اطلاعات به صورت میدانی به کار گرفته شده است. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه با استفاده از تکنیک لیکرت استفاده شده است که مشتمل بر 3 عامل اصلی سازمان، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات و 11 معیار به شرح زیر می باشد؛ اهداف و چشم انداز، رهبری و استراتژی، چرخه مدیریت دانش، کاربرد، نرم افزاری، زیرساخت، فرهنگ و جو سازمانی، ایجاد انگیزه مالی، تشویق روحیه کارکنان، الگوبرداری از بهترین ها و مدیریت عملکرد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار 78/0 بدست آمد. آزمون های فریدمن و One sample T test با استفاده از نرم افزار SPSS و برازش مدل با استفاده از نرم افزار LISREL مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج می توان به اهداف و چشم اندازهای سازمان به عنوان مهم ترین معیار و نرم افزار فناوری اطلاعات به عنوان کم اهمیت ترین معیار اشاره نمود.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، شرکت دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، عوامل کلیدی موثر
 • منیره دیزجی *، مریم زینی صفحات 34-43
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش های دانشگاهی بر توسعه ی مهارت های کارآفرینی زنان می باشد. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش دانشجویان زن مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بوده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به غیر از مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه ی محقق ساخته در طیف 5 گزینه ای لیکرت بود که روایی و پایایی آن تایید شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 878/0 بدست آمده و داده ها با استفاده از نرم افزار هایspss و Lizrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که آموزش های دانشگاهی بر توسعه ی مهارت های کارآفرینی(مهارت های شخصی، مهارت های مدیریتی و مهارت های فنی) زنان تاثیر دارند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از بار عاملی و تحلیل عاملی تاییدی از میان متغیر های مربوط به مهارت های شخصی کارآفرینی، بیشترین بار عاملی مربوط به مهارت های پافشاری، مقاومت و پشتکار و کمترین بار عاملی مربوط به مهارت نوآوری بوده است. از طرفی دیگر در بین متغییر های مربوط به مهارت های مدیریتی کارآفرینی، بیشترین بار عاملی مربوط به ایجاد و حفظ روابط انسانی و کمترین بار عاملی مربوط به مهارت مذاکره و از بین متغییر های مربوط به مهارت های فنی کارآفرینی بیشترین بار عاملی مربوط به مهارت نظارت و ارزیابی محیط و کمترین بار عاملی مربوط به مهارت مربی گری بوده است.
  کلیدواژگان: آموزش های دانشگاهی، آموزش کارآفرینی، مهارت های کارآفرینی، مهارت های شخصی، زنان دانشگاهی
 • علی حاجی غلام سریزدی، علی رجب زاده قطری *، علینقی مشایخی، علیرضا حسن زاده صفحات 44-53
  در سال های اخیر تامین مالی جمعی به عنوان روشی مبتنی بر وب 2 و شبکه های اجتماعی در تامین مالی برای کسب وکارهای نوپا دارای رشد چشمگیری از جهات گوناگون مانند تعداد پلتفرم های ارائه دهنده، تعداد کمپین ها و نرخ موفقیت آنها، حجم سرمایه تامین شده و تعداد مدل های ارائه شده می باشد که این رشد سبب شده است تا محققان مختلف به بررسی این پدیده از ابعاد مختلف بپردازند. بنابراین این مقاله بدنبال بررسی جامع ادبیات مرتبط با این روش می باشد. در این پژوهش با مرور سیستماتیک 60 مقاله منتشر شده تا سال 2017 درخصوص مقوله تامین مالی جمعی، به جمع بندی پژوهش های صورت یافته در این زمینه پرداخته شده و الگوی گرایش پژوهش ها از طریق شناسایی کانون های مورد توجه محققین تعیین گردیده است. همچنین خلاء های پژوهش های موجود و پیشنهادات برای پژوهش های آینده در زمینه تامین مالی جمعی شناسایی و تبیین شده است. نتایج بررسی نشان داد که تعداد مطالعات انجام شده پیرامون این رویکرد جدید خیلی زیاد نمی باشد ولی در حال افزایش می باشد و بیشتر پژوهش ها تاکنون به بررسی یک بعد از تامین مالی جمعی آن هم بصورت تجربی و اکتشافی بدون وجود چارچوب تئوریک و همچنین مطالعه موردی بوده و نیاز است تا محققان این روش را با رویکردی جامع و با استفاده از بررسی نظر بازیگران مختلف آن مطالعه کرده و عوامل موثر بر موفقیت این روش را استخراج نمایند.
  کلیدواژگان: تامین مالی جمعی، مرور سیستماتیک ادبیات، وب 2، شبکه های اجتماعی، کسب و کارهای نوپا
 • مهدی مهرگان *، جهانشاه چرختاب مقدم صفحات 54-65
  رشد و توانمندسازی هر کشور در حوزه های علمی و فناوری نیازمند توجه به دانش بومی و البته استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته در این حوزه است. لذا باید تولید و انتقال فناوری در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند تا ضمن جلوگیری از به هدر رفتن زمان و انرژی، زمینه های بومی سازی علمی نیز فراهم گردد. این مهم زمانی حاصل می شود که مالکیت معنوی در انتقال فناوری، به مثابه یک نیروی حمایتی از صاحب فناوری، نیز مورد توجه قرار گیرد. به دلیل اهمیت بیان شده، در این مقاله با ارائه یک مدل بومی، یک مسیر مناسب در تولید فناوری داخلی در کنار انتقال فناوری که مورد مشورت نخبگان قرار گرفته است را ترسیم می کنیم. مدل حاصله، فرآیند تولید و انتقال فناوری از مرحله قانون گذاری تا عرضه محصول حاصل از فناوری را تبیین می کند. در این مدل چهار فاز زیرساختی، ایجاد، حمایتی و نهایی مورد توجه قرار گرفته است. در فاز زیرساختی، ابعاد حقوقی قوانین مربوط به مالکیت فکری و همچنین روش های ایجاد شرایط مناسب برای انتقال و تولید فناوری در قوای مجریه و مقننه و شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد. در فاز ایجاد، مسئولیت های محوله به وزارت خانه های مربوطه و همچنین ارتقای توان پارک های علم و فناوری در کنار جهت دهی مناسب به آن ها مدنظر است. فاز حمایتی، تضمین گر اجرای قوانین مصوب است و علاوه بر آن، نقش حمایتی جهت ایجاد بستر مناسب برای تولیدکنندگان فناوری را دارد. در نهایت، به ثمر رساندن و تجاری کردن فناوری در فاز نهایی مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: مالکیت معنوی، انتقال فناوری، تولید فناوری، مدل انتقال، روش دلفی
 • مرتضی جبله *، حسینعلی حسن پور، مسعود مصدق خواه صفحات 66-76
  امروزه، استفاده از مباحث زنجیره تامین و مدیریت آن نقش کلیدی در سازمان های خدماتی و صنعتی دارد؛ اما یک سازمان، زمانی دارای توان رقابتی خواهد بود که ضمن برخورداری از اجزای توانمند و رقابت پذیر، دارای ویژگی های چابکی و ارزشی باشد. توجه به معیارهای چابکی و بهبود روابط سازمانی بر اساس نظام ارزشی سازمان مورد نیاز هر سازمان خدماتی و از ضرورت های این تحقیق است. اگر فرآیندهای چابک یک سازمان بر روی خط مشی های ارزشی حرکت کند؛ رضایت مشتری خروجی مورد انتظار یک سازمان خواهد بود. برای تعیین اولویت و اهمیت معیارها از دیدگاه محققان، از تصمیم گیری با معیارهای چندگانه استفاده می شود. در این مقاله به منظور رتبه بندی تامین کنندگان اقلام عمومی بر اساس شاخص های چابکی و ارزش های محوری از یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شده است، اما مسئله مهم قبل از رتبه بندی تامین کنندگان اقلام در سازمان ها، شناسایی و تعیین معیارهای چابکی و ارزشی در سطح سازمان ها و زنجیره های آن است. در این زمینه، پس از بررسی پیشینه تحقیق، معیارهای "پاسخگویی نسبت به بازار، امانت داری، صرفه جویی، خدمت گزاری، دقت، مراقبت و خودکنترلی و عدالت محوری" شناسایی شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد، "صرفه جویی" و "مراقبت و خودکنترلی" بیش ترین تاثیر را در انتخاب تامین کنندگان اقلام عمومی دارند. پس از آن معیارهای "خدمت گزاری، عدالت محوری، دقت، حساسیت و پاسخگویی نسبت به بازار و امانت داری" در رتبه های بعدی قرار گرفتند، سپس با انجام یک تحقیق میدانی، اوزان مناسب تامین کنندگان اقلام عمومی احصا و بر اساس آن تامین کننده برتر انتخاب شد. برای اثبات روائی و پایایی تحقیق از فرمول لاشه و آلفای کرونباخ استفاده شده است.
  کلیدواژگان: سازمان های خدماتی و صنعتی، شاخص های چابکی، ارزش های محوری سازمانی، اوزان تامین کنندگان اقلام عمومی، تصمیم گیری چندمعیاره
 • دنیا غلامی *، علی رمضانی صفحات 77-84
  بیش از یک دهه است که کشور ایران در تلاش است تا از اقتصاد نفتی فاصله گرفته و به اقتصاد دانش بنیان ورود کند. مکانیزم دولت برای توسعه اقتصاد دانش بنیان فعال کردن پارک های علم و فناوری و مراکز رشد بود، بدین معنا که دولت با راه اندازی پارک های علم و فناوری سعی کرد تا دانشگاه را به صنعت نزدیک کند و با حمایت از واحدهای فناور نوپا، فناوری های جدید را در جامعه بر اساس توسعه علمی و نوآوری رشد دهد. هم اکنون در برهه ای از فعالیت پارک های علم و فناوری قرار داریم که در آن بسیاری از شرکت های نو پا توانسته اند مراحل مختلف رشد را طی کنند و به تولید محصول و خدمات پیشرفته بپردازند. اما در این بین با یک چالش راهبردی مواجه شده اند. این چالش همانا مشکل شرکت ها در زمینه فروش کالا و خدمات دانش بنیان است. این پژوهش بر آن است که عوامل چهار گانه ای بیشترین تاثیر را در ناتوانی و شکست شرکت ها در زمینه فروش، مبادله و تجاری سازی فناوری خود داشته اند. در این پژوهش این چالش ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند و طی یک تحقیق میدانی به آزمون گذارده شده اند. نتایج نشان داد که عدم موفقیت فن بازار، عدم دخالت دولت در فرایند تسهیل در مبادله فناوری، فقدان برند و بی اعتمادی صنایع، ارگان های دولتی و بازار به محصولات دانش بنیان بر عدم موفقیت شرکت های دانش بنیان در زمینه مبادله و تجاری سازی فناوری تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: اقتصاد دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، شرکت های نو پا، کسب و کارهای کوچک و متوسط، تجاری سازی
|
 • AbbasAli Karshenas *, Nima Garousi Mokhtarzadeh Pages 1-13
  The position of innovative businesses in the economy and their role in solving the problems and challenges of the countries is becoming increasingly significant. Some countries, with the timely awareness of the importance and position of these businesses, have been able to help through the proper analysis and consequently the adoption of policies and actions to help shape and grow an appropriate and supportive ecosystem for these businesses. They do. The present study was aimed at describing and reviewing the ecosystem of native Iranian businesses and providing solutions for its development and development. In this regard, by conducting extensive literature studies, the actors of this ecosystem are identified and introduced. Then, considering the importance and vital role of "investors and growers" in improving and accelerating the evolution of the ecosystem, these two key actors and their interactions were analyzed and analyzed. The perceptions of investment groups towards growers, with particular attention to the aspects of the share of growth in emerging companies and the collaboration between growth and investment groups, were extracted and analyzed through a questionnaire. Took Based on the results of the characteristics of the contribution of ecosystem growers to emerging companies, investment groups identify start-up screening factors, entrepreneurship education, and access to counseling by those that growers give the most value to entrepreneurs through them. Findings also show that aspects of the share of growth in emerging companies, which the capitalist groups have high value for them, is the evaluation of startups and entrepreneurship education.
  Keywords: Startup Ecosystem, Actors, Interactions, Investors.
 • Mohsen Mohammadi Khayareh *, Nasrin Rostami Pages 14-23
  Entrepreneurship is one of the main factors of competition and innovation among firms, as well as on the national and international scene of economics. In order to create an enabling environment for entrepreneurship, it has to be able to interact between the elements of competitiveness and entrepreneurship, and to use symmetric and proportionate entrepreneurial conditions to improve production and employment, and thus increase economic growth. Therefore, the main objective of the present study is to examine the interaction effects of competitiveness and entrepreneurship, which ultimately lead to economic growth. In this paper, through collecting library resources and with a descriptive approach, the interrelations between different components of competitiveness and entrepreneurship, as well as their effects on economic growth, are discussed. According to the results of this research, competitiveness can be an important factor in the development of entrepreneurship activities within the country and is one of the factors of economic growth. From the social aspect, this study can also help governments to familiar with aspects of politics that favor entrepreneurial opportunities, and which factors encourage entrepreneurs to grow in a single economy. This study is also important for entrepreneurs, since it shows what aspects of the economy are important and should focus on which of the deficiencies in the economic dimension and the pillars of competitiveness.
  Keywords: Competitiveness, Entrepreneurship Development, Financial Market Development, Institutions, Innovation, Macroeconomic Environment
 • Naser Safaie *, Fereshteh Talleghaninia, Fatemeh Gholamian Pages 24-33
  Today, the success of organizations is based on the strategic management of knowledge. Implementing knowledge management systems faces challenges that will cause the inefficiency of knowledge management in organizations. Hence, identification and rating the effective factors in the successful implementation of knowledge management is one of the essential requirements of knowledge management that was discussed in the current research. Currently, 7 science and technology parks and 1,400 knowledge-based companies in parks are located in Tehran. In the current research, companies located in growth centers and science and technology parks in Tehran were studied. Questionnaire was distributed among 140 knowledge-based companies that they returned 110 questionnaires. In the current research, case study methods and data collection in fieldwork were used. To measure the variables of the research, the instrument of questionnaire using the Likert method was utilized that includes three main factors of the organization, human resources and information technology and 11 criteria as follows: Objects and perspectives, leadership and strategy, knowledge management cycle, application, software, infrastructure, organizational culture and atmosphere, creating financial motivation, encouraging employee morale, benchmarking the best things and performance management. Reliability of the questionnaire, 0.78, was obtained using Cronbach's alpha. Friedman and one sample T-test and fitness of model were studied respectively using SPSS software and LISREL software. As a result, objects and perspectives of the organization can be considered as the most important criterion, and we can refer to the information technology software as the least important criterion.
  Keywords: Knowledge Management, Knowledge-Based Company, Science, Technology Parks, Growth Center, Effective Key Factors
 • Monireh Dizaji *, Maryam Zeini Pages 34-43
  The purpose of this study is to investigate the effect of university education on the development of women entrepreneurship skills. This study is an applied research and the method of data analysis is a descriptive – survey study. The statistical population of the research is female graduate students at the Islamic Azad University of Tabriz. Data gathering method in this research, In addition to library studies, a researcher-made questionnaire was developed in the 5-option Likert scale that validity and reliability were confirmed. The results of the questionnaire were obtained using the Cronbach's alpha coefficient of 0.887 and por Data analyses SPSS and Lizrel software were applied. The results of the research indicate that university education has a significant effect on the development of entrepreneurship skills (personal skills, management skills and technical skills). Also, based on the results of factor load and confirmatory factor analysis, among the variables related to personal entrepreneurship skills, the highest load factor was related to inspirational skills, resilience and perseverance and the lowest factor related to innovation skill. On the other hand, among the variables related to entrepreneurial management skills, the greatest factor is the creation and maintenance of human relationships and the least factor load factor related to negotiation skills and among variables related to entrepreneurial technical skills, the most important factor is the supervisory skill and the assessment of the environment and the lowest factor was the coaching skill..
  Keywords: Education, Entrepreneurship Education, Entrepreneurship Skills, Personal Skills, Academic Women
 • Ali HajiGholam SarYazdi, Ali Rajabzadeh Ghatari *, Alinaghi Mashayekhi, Alireza Hassanzadeh Pages 44-53
  In recent years crowdfunding is created as a web 2.0 and social network -based on financing for business startups and creative projects. This method has grown in many aspects, such as the number of platforms, the number of campaigns and their success rate, the volume of funding and the number of models offered. This growth has led researchers to investigate this phenomenon of the different dimensions and aspects. So this article is followed by a comprehensive review of the literature associated with this method. In this study, we have done a systematic review of 60 published articles until 2017 about the concept of crowdfunding. The research findings have been summarized. Moreover, the research orientation pattern has been determined by identifying the focus of great attention. Also the existing research gaps and suggestions for future research in the field of crowdfunding identified and explained. The results of the survey showed that the number of studies carried out on this new method are not very high but are increasing. It is necessary for the researchers to study this method (phenomenon) with a comprehensive and holism approach, using a review of the views of its various actors, stackholders and costumers and extracting the factors influencing the success and failure of this method.
  Keywords: Crowdfunding, Systematic Literature Review, Web 2.0, Social Networks, Business Startups
 • Mehdi Mehregan *, Jahanshah Charkhtab Moghadam Pages 54-65
  The empowerment of each country in the fields of science and technology requires attention to indigenous knowledge and, of course, the use of the experiences of developed countries in these areas. Therefore, production and technology transfer should be considered together in order to prevent the waste of time and energy, also provide scientific grounds for localization. This is important when the intellectual property of technology transfer, as a supportive power of the technology owner, is also taken into consideration. Because of its importance, in this paper, by presenting a model, we draw a proper path in the production of domestic technology along with the transfer of technology that has been consulted by the elite. The resulting model explains the process of manufacturing and transferring technology from the legislative stage to the product delivery of the technology. In this model four phases of infrastructure, creation, supportive and final are considered. In the infrastructure phase, the legal dimensions of intellectual property laws as well as methods for creating the right conditions for the transfer and production of technology in the Government, Parliament and the Guardian Council are examined. In the phase of creation, the responsibilities assigned to the relevant ministries, as well as the improvement of the power of science and technology parks along with the appropriate direction for them. The supportive phase is a guarantee of the implementation of the law and, in addition, it has a supportive role in creating a suitable platform for technology vendors. Finally, the process of fusing and commercializing technology in the final phase is examined.
  Keywords: Intellectual Property, Technology Transfer, Manufacturing Technology, Transfer Model, Delphi Method
 • Morteza Jabaleh *, HosseinAli Hassanpour, Masoud Mosadeghkhah Pages 66-76
  Nowadays, the use of supply chain issues and related management play a key role in service organizations. But an organization, is capable of comete the others by not only having Competitive and powerful elements, but also having agility and valuable features. Attending to the agility criteria and improving Institutional Relations based on the organizational value system in required for any service organization and also a part of the necessity of this research. In this article a multi- criteria decision- marking model is used to rank General Commodities Suppliers Based on agility and core values. In this context, after reviewing literature, criteria’s “sensitivity and responsiveness to market, keeping and treasury, saving, serving, accuracy, care and self-control and justice” were identified. Result analysis shows that saving and care and self-control are the most effective values in selecting General Commodities Suppliers. After that Criteria’s “servant, justice, accuracy, sensitivity and responsiveness to market and keeping and treasury” were next in ranks, then by doing fieldwork appropriate weights for General Commodities Suppliers are reckoned and Based on that Superior supplier was chosen. Finally lashe and Cronbach’s alpha formula is used to prove the validity and reliability of this research.
  Keywords: Industrial, Service Organizations, Agility Indexes, Organizational Core Values, Weights General Commodities Suppliers, Multi-Criteria Decision Making
 • Donya Gholami *, Ali Ramezani Pages 77-84
  It is more than one decade that Iran is trying to get away from Oil economy and approaching to the knowledge-based economy. The government tries to close the university to industry by setting up the technology and science parks. It tries to promote the new technologies by supporting start-ups. Now, we are in a time that many of the start-up companies can grow and produce the Advanced Services and productions. But they have faced with a strategic challenge. This challenge is their problem about selling the products and Knowledge-based services. Indeed, the products and Knowledge-based services are faced with the problem of entry into the business. This research, tries to study the four factors that have the most influence in the failure of companies in sailing, exchanging, and Commercialization of their technologies. We discuss about these challenges and test them in a fieldwork. The results of our research show the reasons of their failure in business are the lack of government interference in facilitating the process of technology exchange, the lack of brand, distrust of industry and State organs and business to Knowledge-based products. Statistical Society is the active technology and science parks in Iran. This model was tested by the trivial squares minimum technique and Smart Plus software.
  Keywords: Knowledge-based Economy, Technology, Science Parks, Start- up Companies, Commercialization, Small-Medium Enterprises