فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال شانزدهم شماره 9 (پیاپی 110، آذر 1397)
 • سال شانزدهم شماره 9 (پیاپی 110، آذر 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/06
 • تعداد عناوین: 8
|
 • خانم فاطمه سادات موسوی، خانم ناهید گل مکانی * صفحات 622-630
   
  پیش زمینه و هدف
  جهت ارزیابی درد پس از عمل از ابزارهای متفاوتی استفاده می شود. پرسشنامه درد مک گیل علاوه بر شدت درد بیمار، کیفیت آن را نیز در دو بعد حسی و عاطفی ارزیابی می کند. ازآنجایی که سنجش میزان درد بعد از جراحی اهمیت ویژه ای دارد، این مطالعه باهدف مقایسه و تعیین همبستگی مقیاس دیداری درد و ابعاد مختلف فرم کوتاه شده پرسشنامه درد مک گیل در ارزیابی درد پس از سزارین صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی-همبستگی در 101 زن پس از سزارین انتخابی مراجعه کننده به بیمارستان ام البنین (س) مشهد در سال 1394 انجام گرفت. میزان درد 2 ساعت پس از سزارین توسط مقیاس دیداری و سپس فرم کوتاه شده پرسشنامه درد مک گیل، اندازه گیری شد. مقیاس دیداری به صورت یک خط کش 10 سانتی متری با نمره صفر تا 10 بود. فرم کوتاه شده پرسشنامه مک گیل شامل 12 کلمه به منظور بررسی کیفیت درد در دو بعد حسی (9 کلمه) و بعد عاطفی (3 کلمه) درد و یک مقیاس کلامی جهت بررسی شدت درد بود. تجزیه وتحلیل با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه (19) و آزمون های کای اسکوئر، همبستگی اسپیرمن و پیرسون انجام شد.
  یافته ها
  میزان درد با استفاده مقیاس دیداری درد، (50/1±72/3) و بر اساس نمره کل فرم کوتاه شده پرسشنامه درد مک گیل (40/4±90/9) بود. مقیاس دیداری درد بیشترین همبستگی را با عبارات کلامی شدت درد (64/0 r=001/0>p) داشت. بر اساس مقیاس دیداری، شدت درد اکثریت افراد در حد خفیف (6/44 درصد) یا متوسط (4/52) بود؛ بر اساس مقیاس کلامی پرسشنامه درد مک گیل نیز، اکثر افراد شدت درد خود را خفیف (60/40 درصد)، یا ناراحت کننده (6/44 درصد) توصیف کردند. هرچند مقیاس دیداری همبستگی معنی داری با نمره کل پرسشنامه مک گیل (55/0 r=001/0>p) و بعد حسی درد (60/0r=001/0>p) داشت، اما این مقیاس با بعد عاطفی ارتباط معنی داری نداشت (16/0r=09/0=p).
  نتیجه گیری
  مقیاس دیداری درد، ابزار مناسبی جهت ارزیابی شدت درد جراحی می باشد؛ اما کیفیت و بعد عاطفی درد را ارزیابی نمی کند. با توجه به اینکه درد یک مسئله چندبعدی بوده و علاوه بر اجزای جسمی مشتمل بر اجزای عاطفی نیز می شود؛ استفاده از پرسشنامه درد مک گیل، توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: ارزیابی درد، پرسشنامه درد مک گیل، مقیاس دیداری درد، جراحی
 • حسن خدادادی، محمد صاحب الزمانی *، زهرا عبدارضاقره باغ صفحات 631-638
   
  پیش زمینه و هدف
  عوامل متعددی بر شکل گیری یادگیری سازمانی و تسهیل روند آن در سازمان موثرند، ازجمله این عوامل تاثیرگذار و شاید مهم ترین آن ها فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی است. یادگیری سازمانی برای توصیف انواع خاصی از متغیرهای سازمانی که جریان دارد، به کار گرفته می شود. یکی از این متغیرها هوش سازمانی است. هوش سازمانی توانایی بالقوه سازمان برای گردآوری اطلاعات مرتبط محیطی و تبدیل این اطلاعات به دانشی سودمند است که در انطباق پذیری سازمان با محیط تاثیرگذار است. هدف این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی رابطه دارد یا خیر؟
  مواد و
  روش کار
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی کارکنان (پزشکان، پرستاران و ماماها) بیمارستان شهید مطهری ارومیه بود و حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران، 150 نفر برآورد گردید. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون، یادگیری سازمانی نیفه و هوش سازمانی آلبرخت استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS3 تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان داد که هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر یادگیری سازمانی داشته و همچنین هوش سازمانی نقش میانجیگری در رابطه بین فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی را دارد.
  نتیجه گیری
  تغییرات مبتنی بر یادگیری کلید موفقیت هر سازمان است؛ بنابراین، راه حل های مناسب برای بهبود و ارتقاء این تغییرات برای کمک به سازمان ها برای تغییر عینی موردنیاز است. با توجه به شناسایی تاثیر مثبت هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی بر روی یادگیری سازمانی، به نظر می رسد می توان با افزایش و تقویت هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی، زمینه را برای بهبود یادگیری سازمانی فراهم کرد.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، هوش سازمانی
 • فاطمه اسکویی، صدیقه خنجری، مریم جدید میلانی، مریم قراچه * صفحات 639-647
   
  پیش زمینه و هدف
  پرستاران به عنوان بزرگ ترین گروه ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی نظام سلامت هستند که به طور قابل توجهی کیفیت و اثربخشی خدمات مراقبتی بهداشتی را تحت تاثیر قرار می دهند. این امر، توسعه دانش علمی پرستاری را می طلبد که مستلزم توجه نظامند به فعالیت های پژوهشی پرستاری به ویژه تحقیقات بالینی است تا شواهد قوی برای مداخلات پرستاری فراهم گردد. در این راستا، اولویت پژوهی گامی ضروری جهت ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی به شمار می آید. این مطالعه باهدف تعیین اولویت های پژوهشی پرستاری در ایران انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ابتدا با استفاده از روش سه مرحله ای دلفی با مشارکت 19 نفر از صاحب نظران پرستاری در حوزه مدیریت، بالین، آموزش و پژوهش در سال 1394 انجام شد و سپس در سال 1396 موردبازنگری قرار گرفت. در ابتدا پیش نویس اولویت های پژوهشی مرتبط با موضوعات پرستاری با توجه به دغدغه های صاحب نظران پرستاری و اسناد بالادستی تهیه گردید. سپس اولویت های تهیه شده در سه مرحله متوالی برای مشارکت کنندگان ارسال شد و نظرات آن ها با روش تحلیل محتوای جهت دار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بازنگری اولویت های پژوهشی با مشارکت 43 نفر از متخصصان پرستاری از تمامی نقاط ایران صورت گرفت.
  یافته ها
  بر اساس تحلیل محتوای داده ها در مرحله تعیین اولویت های پرستاری، 36 اولویت در حیطه های مدیریتی (21 مورد)، آموزشی (2 مورد)، خدمات مراقبتی (11 مورد) و پژوهش (2 مورد) حاصل شد که در مرحله بازنگری به 57 اولویت پژوهشی در چهار حیطه مدیریتی (23 مورد)، آموزشی (11 مورد)، خدمات مراقبتی (18 مورد) و حیطه پژوهش (5 مورد) افزایش یافت.
  بحث و نتیجه گیری
  اولویت های حاضر بر روی نیازهای ملی پژوهش در پرستاری تمرکز دارند. انجام تحقیقات در حیطه های شناسایی شده در این مطالعه می توانند کیفیت مراقبت های پرستاری و پیامدهای سلامتی را بهبود بخشند و درنهایت سبب حفظ و ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه شوند.
  کلیدواژگان: اولویت سنجی، پژوهش، پرستاری
 • نسیم اللهویردی *، شیرین حجازی، سیما پورتیمور، مهدی نام ور صفحات 648-659
   
  پیش زمینه و هدف
  اعتیاد به مواد مخدر در طی 15 سال اخیر یکی از مهم ترین مشکلات جامعه بشری امروز به شمار می رود که در این میان توجه به وضعیت تاهل از جنبه های مهم می باشد. لذا هدف از این مطالعه مقایسه عوامل مستعدکننده مصرف مواد مخدر در مردان مجرد و متاهل در مراکز ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی شهر تهران بود.
  مواد و
  روش کار
  مطالعه توصیفی – مقایسه ای بر روی کلیه مردان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی شهر تهران که از بین آن ها 200 نفر معتاد مجرد و متاهل با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته شامل مشخصات دموگرافیک و 5 بعد علل مستعدکننده مواد مخدر با روایی و پایایی تایید شده بود. داده ها با استفاده از روش های آماری تی تست و کای دو مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بیشترین عوامل در افراد مجرد معتاد اضطراب، سابقه آزاردیدگی جنسی، استفاده از مواد برای لذت جویی و خوش گذرانی، احساس کنجکاوی نسبت به مواد، تقلید از رفتار دیگران، رفتار خشن و مستبدانه، سخت گیری زیاد خانواده، مشکلات مربوط به محل تحصیل، استرس تحصیلی و در افراد متاهل، نگرش مثبت به مواد مخدر، فشار مسائل اجتماعی، حساسیت شدید خانواده، داشتن دوست معتاد بود.
  نتیجه گیری
  می توان با کشف مهم ترین علل روی آوری به مواد مخدر در گروه های متاهل و مجرد زمینه را جهت افزایش سطح آگاهی در این افراد ایجاد کرد و از بروز بسیاری از مشکلات بهداشتی ازجمله اعتیاد جلوگیری نمود.
  کلیدواژگان: اعتیاد، مواد مخدر، عوامل مستعد کننده، مجرد، متاهل
 • اختر فرج زاد طولی، ساره خاتون شاکریان رستمی * صفحات 660-670
   
  پیش زمینه و هدف
  حاملگی و زایمان یک حادثه بزرگ در زندگی زنان می باشد. ترس از زایمان از مهم ترین علل عدم انتخاب شیوه زایمان طبیعی می باشد. در این پژوهش شیوع و علل ترس از زایمان در زنان باردار شکم اول موردبررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی به روش سرشماری بر روی 181 مادر باردار شکم اول تحت پوشش مراکز سلامت شهرستان تالش انجام گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مشتمل بر مشخصات دموگرافیک، اطلاعات مربوط به زایمان و سزارین و علل ترس از زایمان بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS و آزمون های آمار توصیفی، آزمون مجذورکای، آزمون دقیق فیشر و آزمون های آماری تی مستقل و آنالیز واریانس جهت بررسی تفاوت میانگین ها و یا رتبه ها استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 7/82 درصد از مادران درجاتی از ترس (8/31 درصد ترس کم و 9/32 درصد ترس متوسط و 9/17 درصد ترس زیاد) از زایمان داشتند. بین آگاهی از عوارض سزارین و میانگین نمره ترس از زایمان طبیعی تفاوت معنی داری وجود داشت (p=0.017) و با افزایش آگاهی ترس مادران کاهش پیدا می کرد. شایع ترین علت ترس از زایمان، ترس از آسیب به نوزاد بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت ترس از زایمان در افزایش سزارین لازم است دلایل این ترس توسط مسئولان بهداشتی موردتوجه قرار گیرد و ارائه خدمات مشاوره ای به منظور کاهش ترس از زایمان در زنان نخست زا پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: شیوع، ترس، زایمان طبیعی، سزارین، باردار شکم اول
 • خانم آناهیتا حمداله زاده، جلال غفار زاده، بهرام نبی لو، جمیله امیر زاده، آقا جلال داودی، حسن یوسف زاده * صفحات 671-677
   
  پیش زمینه و هدف
  یکی از مشکلات سلامتی در هر کشوری، جمع آوری داروهای مازاد در منازل می باشد که وجود این داروها علاوه بر تحمیل هزینه های اقتصادی بر نظام سلامت می تواند مشکلاتی برای خانواده ها مانند مسمومیت و مصرف بی رویه ایجاد نماید. این مطالعه به منظور بررسی داروهای مانده مصرف نشده در شهر ارومیه انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بود و به صورت مقطعی انجام شد. روش نمونه گیری از نوع خوشه بندی و بر اساس مناطق چهارگانه شهری بود و تعداد 256 خانوار به صورت سهمیه ای در داخل این مناطق توزیع گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که با مراجعه به درب منازل و با روش مصاحبه و مشاهده داروها، درصد خانوارهایی که داروی مازاد در منزل داشتند، اشکال دارویی، خانواده دارویی، تاریخ مصرف داروها، ارزش ریالی داروها و محل نگهداری آن ها در منازل شهر ارومیه در سال 2017 تعیین شدند. اطلاعات پس از گردآوری با استفاده از روش های آماری توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 88 درصد خانوارها در خانه، داروهای استفاده نشده نگهداری می کردند. یعنی در هر منزل به طور میانگین 8.27 قلم دارو با ارزش ریالی معادل با 81050 به صورت مازاد وجود داشت که این رقم در سطح کلان، مبلغ بسیار بالایی می شود که تقریبا معادل با بودجه یک سال دارویی کشور است. رایج ترین شکل و خانواده دارویی در بین داروهای مازاد به ترتیب قرص با 87درصد و مسکن ها با 24.4درصد بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  مطلوبیت جزئی حاصل از مصرف داروها و استفاده متعاقب از داروهای باقیمانده که شاید بعد از تاریخ انقضای آن ها نگهداری شوند نه تنها سلامتی بیماران را به خطر می اندازد؛ بلکه هم چنین هزینه مراقبت سلامتی را افزایش می دهد. لذا افزایش آگاهی مردم در زمینه چگونگی مصرف و نگهداری داروها می تواند از به هدر رفتن هزینه بسیار بالایی جلوگیری نماید.
  کلیدواژگان: خانواده دارو، شکل دارو، نگهداری دارو، داروی مازاد، ارومیه
 • راحله عزتی *، مهین تفضلی، سید رضامظلوم، نگار اصغری پور صفحات 678-685
   
  پیش زمینه و هدف
  مطالعات انجام شده در زمینه بررسی صلاحیت بالینی دانشجویان مامایی و عوامل زمینه ای مرتبط با آن، نتایج متناقض و گاه دور از انتظاری داشته اند. با توجه به نقش صلاحیت بالینی در کیفیت مراقبت های مامایی و اهمیت آن در حفظ سلامت مادران و نوزادان، این مطالعه باهدف تعیین میزان دستیابی به صلاحیت های بالینی و ارتباط آن با برخی از عوامل دموگرافیک انجام شد.
  مواد و
  روش کار
  این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1394 بر روی 73 دانشجوی مامایی ترم 5 و 7 و 219 مادر باردار مراجعه کننده به زایشگاه، انجام شد. جهت سنجش صلاحیت بالینی دانشجویان از پرسشنامه پژوهشگر ساخته صلاحیت بالینی استفاده شد که به دو شیوه خودارزیابی و ارزیابی توسط پژوهشگر (پس از سه بار مشاهده عملکرد دانشجو)، تکمیل شد. اطلاعات وارد نرم افزار SPSS نسخه 16 شدند و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و آزمون های همبستگی اسپیرمن و پیرسون و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  دانشجویان مامایی صلاحیت بالینی خود را با میانگین (12/12±84/109) در سطح خوب و پژوهشگر صلاحیت بالینی دانشجویان مامایی را با میانگین (14/17±92/70) در سطح متوسط ارزیابی نمودند. نتایج مطالعه نشان داد تفاوت معنی داری بین نمرات خودارزیابی و ارزیابی توسط پژوهشگر وجود دارد (05/0>p) اما ارتباط معنی داری بین نمرات خودارزیابی و ارزیابی توسط پژوهشگر وجود ندارد (05/0<p). همچنین بین نمرات خودارزیابی صلاحیت بالینی با وضعیت تاهل رابطه آماری معنی دار و مثبت وجود دارد (05/0> p).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که خودارزیابی جایگزین مناسبی برای ارزیابی اساتید نمی باشد اما می توان آن را به عنوان یک روش ارزشیابی مکمل در ارزیابی عملکرد دانشجویان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: صلاحیت بالینی، مامایی، عوامل دموگرافیک، دانشجویان
 • نرمین قادرپناه، داود وهاب زاده، حمیدرضا خلخالی، حمیده محدثی* صفحات 686-693
   
  پیش زمینه و هدف
  بارداری یکی از دوران های مهم در زندگی زنان به شمار می رود، که با افزایش وزن دوره بارداری همراه است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی وضعیت تغذیه و فعالیت فیزیکی در زنان باردار با اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان ارومیه انجام شد.
  مواد و
  روش کار
  مطالعه مقطعی حاضر در 120 زن باردار با اضافه وزن مراجعه کننده به شش مرکز بهداشتی درمانی شهرستان ارومیه با وضعیت اقتصادی – اجتماعی در سه سطح با انتخاب تصادفی (هر مرکز 20 خانم باردار) و داشتن معیارهای ورود انجام شد. بعد از انتخاب نمونه ها رضایت نامه کتبی از نمونه ها اخذ گردید و ویژگی های جمعیت شناختی، نمایه توده بدنی، ارزیابی وضعیت تغذیه ای و فعالیت فیزیکی با استفاده از نرم افزار SPSS-20 مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  متوسط سن جمعیت مورد مطالعه 3.74±27.32 سال بود. متوسط وزن و BMI در این جمعیت به تر تیب 4.91±69.28 و 1.36±27.15 بود. متوسط سطح انرژی دریافتی 589.85±1974.96 کیلوکالری در روز بود. گروه غذایی نان و غلات (4.58±10.79)، گوشت (2.02±3.92) و روغن (3.34±5.07) بیشتر از مقدار توصیه شده برای زن باردار دریافت می شد، در حالیکه گروه شیر و لبنیات (1.04±1.86)، میوه (2±3.71) و سبزی (1.79±3.4) کمتر از مقدار توصیه شده دریافت می شد. متوسط سطح کل فعالیت فیزیکی بر اساس MET/min، 1.14±2.65 مت در درقیقه بود. متوسط کل مت فعالیت های روزانه 36.7±85.23 مت بود. بیشترین زمان فعالیت هفتگی به ترتیب به فعالیت خانگی (27.89±56.10) و سبک (21.04±47.71) اختصاص داشت و کمترین مربوط به فعالیت ورزشی (3.2±1.57) در مقایسه با بقیه بود.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش نشان داد بیشترین فعالیت فیزیکی خانم ها در دوران بارداری به فعالیت فیزیکی خانگی و سبک مرتبط بود. مصرف گروه شیر و لبنیات و میوه و سبزی کمتر از مقدار توصیه شده برای زن باردار بود. به نظر می رسد آموزش های مبتنی بر ایجاد تنوع در رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی در زنان باردارمناسب باشد.
  کلیدواژگان: وضعیت تغذیه، فعالیت فیزیکی، بارداری، اضافه وزن
|
 • Fatemeh sadat Mousavi, Nahid Golmakani * Pages 622-630
   
  Background & Aims
  There are several tools that used to assess postoperative pain. The McGill Pain Questionnaire assesses the qualities of the patient’s pain in sensory and emotional dimensions in addition to the pain intensity. Since the assessment of postoperative pain is important, this study aimed to compare and investigate the correlation between visual analogue scale (VAS) and different dimensions of the short form of McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ) in post-cesarean pain evaluation.
  Materials & Methods
  This descriptive-correlational study was performed on 101 pregnant women who referred to Mashhad Omolbanin hospital after caesarean section in 2015. Two hours after caesarean, the pain was measured by the VAS and the SF-MPQ. The VAS was a straight horizontal line (0-10cm). The (SF-MPQ) consisted of 12-word descriptors of pain (9 words for sensory dimensions and 3for emotional dimension) and a verbal scale. Data were analyzed by SPSS software (version 19), Chi-square, Spearman and Pearson correlation.
  Results
  The mean of VAS pain was 3.72 ± 1.50 and total scores from the SF-MPQ was (9.94 ± 4.40). The VAS was the most correlated with the verbal expression of pain intensity from the McGill Pain Questionnaire (r=0.64 p<0.001). The majority of subjects had mild (44.6%) or medium (52.4%) pain intensity, with VAS; According to the verbal expression of pain, most of the subjects described their pain as mild (40.66%) or uncomfortable (44.6%).Although, significant correlation was observed between the VAS score and total score of SF-MPQ(r=0.55 p<0.001), but there was no significant correlation between the VAS score and emotional dimension of SF-MPQ (r = 0.43 p = 0.07(.
  Conclusion
  The VAS is an appropriate tool for assessing the severity of acute pain after surgery, but it does not assess the quality and emotional dimension of pain. Since pain is a multi-dimensional problem and in addition to physical components, it also has emotional components, using the SF-MPQ for evaluation of postoperative pain is recommended.
  Keywords: pain measurement, McGill pain questionnaire, Visual analogue scale, surgery
 • Hassan Khodadadi, Mohammad Sahebzamani *, Zahra Abdolreza Gharebagh Pages 631-638
   
  Background & Aim
  Several factors affect the formation of organizational learning and facilitate its process in the organization, including these influential factors and perhaps the most important ones are organizational culture and organizational intelligence. An organizational learning is used to describe specific types of organizational variables that are streamed. One of these variables is organizational intelligence. Organizational intelligence is the potential of the organization to gather relevant environmental information and transform this information into a useful knowledge that influences the organization's adaptability to the environment. The purpose of this research is to answer the question of whether organizational intelligence and organizational culture are related to organizational learning.
  Materials & Methods
  This study is a descriptive-correlational study. The statistical population of this study was all employees (doctors, nurses and midwives) of Shahid Motahari Hospital in Urmia. The sample size was 150 people based on Cochran formula. For data collection, three standard Denison organizational culture questionnaires, organizational learning, and organizational intelligence, Albrecht, were used. Data was analyzed using SPSS and PLS3 software.
  Results
  The results of the research hypotheses showed that organizational intelligence and organizational culture have a positive and significant effect on organizational learning as well as organizational intelligence has a mediating role in the relationship between organizational culture and organizational learning.
  Conclusion
  Learning-based changes are the key to the success of each organization; therefore, appropriate solutions to improve and enhance these changes are needed to help organizations to change objectively. Considering the recognition of the positive effect of organizational intelligence and organizational culture on organizational learning, it seems that by increasing and strengthening organizational intelligence and organizational culture, it is possible to improve the learning environment.
  Keywords: Organizational Culture, Organizational Learning, Organizational Intelligence
 • Fatemeh Oskouie, Sedigheh Khanjari, Maryam Jadid, Milani, Maryam Gharacheh* Pages 639-647
   
  Background & Aim
  Nurses are the largest professional group of healthcare providers, who significantly influence the quality and effectiveness of health care services. This requires the development of scientific nursing knowledge and systematic attention to nursing research activities, especially clinical research, in order to provide strong evidence for nursing interventions. In this regard, research priority setting is an essential step for improving the quality of health services. This study was conducted to determine the nursing research priorities in Iran.
  Materials & Methods
  This study was initially conducted in 2015 using a three-round Delphi method with the participation of 19 nursing experts in the fields of administration, clinical practice,, education and research,and then was revised in 2017. Initially, a draft of the issues related to nursing research was prepared based on the concerns of nursing experts and upstream documents. Afterwards, the prepared priorities were sent to the participants in three consecutive phases, and their opinions were analyzed using directed content analysis. The research priorities were revised by 43 nursing experts from various regions in Iran.
  Results
  Based on the content analysis of the data, in the phase of nursing priority setting, 36 priorities were obtained in the administrative (21 items), educational (2 items), clinical practice (11 items), and research domains (2 items). In the revision phase, these priorities increased to 57 cases in the administrative (23 items), educational (11 items), clinical practice (18 items), and research domains (5 items).
  Conclusion
  Current priorities are focused on the national needs in nursing research. Therefore, conducting research in the identified areas in this study could improve the quality of nursing care and health outcomes, which in turn promotes the health of individuals, families and the community.
  Keywords: Research, priority, nursing
 • Nasim Allahverdi *, Shirin Hejazi, Sima Pourteymour, Mehdi Namvar Pages 648-659
   
  Background & Aim
  Drug addiction is one of the most serious humanitarian problems of the past 15 years. In this regard, paying attention to marital status is an important aspect. The purpose of this study was to compare the predisposing factors of drug use in single and married individuals in addiction treatment centers in Tehran.
  Materials & Methods
  A descriptive-comparative study was conducted on all male individuals referred to the welfare Dependent centers of Tehran, among whom 200 single and married addicted male subjects were selected by available sampling method. Data were analyzed using T-test and Chi-square.
  Results
  The most important factors in single =subjects were anxiety, the history of sexual abuse, the use of drugs for pleasure and leisure, curiosity towards drugs, imitation of others' behavior, violent and authoritarian behavior, and family rigor, educational problems, educational stress and in married subjects, a positive attitude towards drugs, social pressures, a severe family feeling, having a friend of addicts were found to be the most important factors.
  Conclusion
  By discovering the most important causes of drug use in married and single groups, it is possible to create a field for increasing awareness among these individuals and to prevent many health problems including addiction.
  Keywords: Addiction, Drugs, predisposing factors, Single, Married
 • Akhtar Farajzadeh, Sarehkhatoon Kh Shakerian rostami * Pages 660-670
   
  Background & Aims
  Pregnancy and childbirth are a major event in women's life. Fear of childbirth is one of the most important reasons for not choosing a normal delivery method. In this study, the prevalence and causes of fear of childbirth in primiparous pregnant women were studied.
  Materials and methods
  This descriptive cross-sectional study was performed by census method on 181 pregnant women who were referred to health centers in Talesh County. The data collection tool was a questionnaire including demographic characteristics, Information related to childbirth and caesarean, and the causes fear of childbirth. Data were analyzed by SPSS 21 software and descriptive statistics, Chi-square, Fisher exact test and Statistical tests such as Independent t-test and analysis of variance were used to evaluate the difference between averages and rank.
  Results
  In this study, 82.7% of mothers had a degree of fear of childbirth(31.8% low fear and 32.9% moderate fear and 17.9% high fear).There was a significant difference between the knowledge of the complications of cesarean section and the mean score of fear of normal delivery (P= 0.017) and fear of childbirth was reduced with increased awareness. The most common cause of fear of childbirth was harm to the baby.
  Conclusion
  considering the importance of fear of childbirth in increasing cesarean section, the reasons for this fear must be taken into account by health authorities and providing counseling services to reduce the fear of childbirth in primiparous women is recommended.
  Keywords: Prevalence, fear, normal delivery, cesarean section, primiparous pregnant
 • Anahita Hamdollahzadeh, Jalal Ghafarzadeh, Bahram Nabilou, Jamileh Amirzadeh, Jalal Davodi, Hasan Yusefzadeh* Pages 671-677
   
  Background & Aims
  One of the health problems in each country is the collection of surplus drugs in homes, which these drugs impose economic costs on the health system as well as can cause problems for families such as poisoning and excessive consumption. This study aimed to investigate the unused drugs in Urmia city.
  Materials & Methods
  This was cross-sectional and descriptive-analytic research. Sampling method was cluster based on four urban areas which 256 households were distributed within these areas. The data gathering tool was a questionnaire which by visiting homes and method of interviewing and drug observing were obtained the percentage of households with surplus drugs, forms and family of drugs, expiration date of drugs, price of drugs and their keeping place in Urmia’s homes in 2017. The data were analyzed by SPSS software.
  Results
  The results showed that 88% of households kept unused drugs at home. That is, there were an average of 8.27 number of drugs at each home with the value of 81050 Rials per capita, which is a huge amount at the macro level and it is approximately equivalent to the country's one-year drug budget. The most common form and family of drugs among surplus drugs were pills (87%) and analgesics (24.4%), respectively.
  Conclusion
  Partial utility of drug usage and the subsequent use of remaining drugs, which may be kept after their expiration date, endanger not only the health of patients, but also increase the cost of health care. Therefore, increasing people's awareness about how to use and store drugs can prevent from wasting too much money.
  Keywords: Drug family, Drug form, Drug storage, Surplus drug, Urmia
 • Rahele Ezzati *, Mahin Tafazoli, Seyed Reza Mazlom Docter, Negar Asgharipour Docter Pages 678-685
   
  Background & Aim
  Studies in the field of clinical competence assessment of midwifery students and related factors have contradictory and sometimes unexpected results. Given the role of clinical competence in the quality of midwifery care and Its importance in protecting the health of mothers and babies, This study aims to Determining the extent of achieving clinical competencies and its relation with some of the demographic factors in midwifery students.
  Materials & Methods
  This quasi-experimental study was conducted on 73 midwifery students and 438 pregnant women in 2015. Data was collected using clinical competence questionnaire, which was completed in two ways by self-assessment and assessment by researcher. Data analysis was performed applying Descriptive statistics, Spearman and Pearson correlations tests and One-way ANOVA test in SPSS software, version 16.
  Results
  Midwifery students assessed their clinical competence with a mean (109.84 ± 12.12) at a good level and the researcher the clinical competence of midwifery students with mean (70.92 ± 17.41) At the Medium level. The results of the study showed there is a significant difference between the self-assessment and evaluation by the researcher (p <0.05) But there is no significant relationship between self-assessment and evaluation by the researcher (p >0.05). Also, there is a significant and positive correlation between self-assessment of clinical competency and marital status (p <0.05).
  Conclusion
  This study shows that self-assessment is not an appropriate alternative to assessing professors but at the same time it can be used as a complementary evaluation method to evaluate students' performance.
  Keywords: clinical competence, midwifery, demographic factors, health personnel, students
 • Narmin Ghaderpanah, Davood Vahabzadeh, Hamidreza Khalkhali, Hamide Mohaddesi* Pages 686-693
   
  Background & Aims
  Pregnancy is one of the most important lifecycles in women's lives, which is associated with pregnancy overweighting. The aim of this study was to evaluate the nutritional status and level of physical activity in pregnant women with overweight referred to Urmia health centers.
  Materials & Methods
  This cross-sectional study was performed on 120 overweight pregnant women referred to six health centers in Urmia. Eligible subjects were included according to their socioeconomic status from three different strata and via random selections (20 pregnant women from each center). Therefore, written consent was obtained from each subject, individually. Demographic characteristics, anthropometric measures, nutritional status, and physical activity levels were recorded and evaluated via appropriate tools. Data were analyzed by SPSS-20 software.
  Results
  The mean age of the sample population was 27.32 ± 3.74 years. The mean weight and BMI in this population were 69.29 ± 4.91 and 27.15 ± 1.36 respectively. The average daily energy intake level was 1974.95 ± 589.85 kcal/day. Meat (3.92 ± 2.02) and oil (3.34 ± 5.07) dietary group intakes were more than the daily recommended allowances. Also for the bread and cereals (4.59 ± 10.79) was the same trend, while the intakes from dairy (1.84 ± 1.86), fruit (2.71 ± 3.71) and vegetable groups (1.79±3.4) were found to be lower than the recommended daily allowance level. The average total physical activity was 1.14 ± 2.65 met / min. The average total daily activity was 36.7 ± 85.23 met/min. The highest level of weekly physical activity was allocated to home (56.10 ± 27.89) and light (21.04±47.71) activity types. The lowest amount was for exercise activity types (1.57 ± 3.2 met/day).
  Conclusion
  The results from the current study showed that the most frequent type of done physical activity by women during pregnancy was light and home physical activity types. The consumption of milk, dairy products, and fruits plus vegetables were lower than the recommended allowances for the studied pregnant women. It seems that educational programs with focuses on the diversities in dietary intakes and physical activity levels in pregnant women will be cost-benefit programs.
  Keywords: Nutritional Status, Physical Activity, Pregnancy, Overweight