فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال شانزدهم شماره 10 (پیاپی 111، دی 1397)
 • سال شانزدهم شماره 10 (پیاپی 111، دی 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • خاطره مهدوی، یوسف حقیقی مقدم *، محمد امین ولی زاده حسن لویی، رسول قره آغاجی اصل صفحات 694-701
   
  پیش زمینه و هدف
  به دلیل روشن نبودن اثرات بالقوه مستقیم و پیامدهای فیزیولوژیک هرکدام از روش های جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی، در مقام عمل هیچ کدام از روش های جداسازی بر دیگری توصیه نشده اند. مطالعه حاضر به منظور مقایسه پیامدهای تنفسی جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی به دو روش تهویه با حمایت فشاری و قطعه تی شکل در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه مرکز آموزشی– درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در سال 97-1396 انجام شد.
  مواد و
  روش کار
  این مطالعه توصیفی تحلیلی غیر تصادفی پس از اخذ مجوز اخلاق از کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش دانشگاه، بر روی 44 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه انجام شد که طی آن بیماران دارای شرایط ورود به مطالعه به روش در دسترس انتخاب و تعداد 22 بیمار در گروه A (جداسازی به روش تهویه با حمایت فشاری) و 22 بیمار در گروه B (جداسازی به روش قطعه تی شکل) تحت بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها با استفاده از اطلاعات پرونده بیماران، پرسشنامه جمعیت شناختی و چک لیست ارزیابی وضعیت تنفسی صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی شامل آزمون های پارامتریک (آزمون تی و آنالیز واریانس آنوا برای اندازه گیری های مکرر) و ناپارامتریک (من ویتنی، ویلکاکسون و فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بین دو گروه جداسازی، ازنظر میزان دو معیار حداکثر فشار دمی و اشباع اکسیژن خون شریانی، تفاوت آماری معناداری وجود داشت (05/0P<). در سایر پیامدهای مورد اندازه گیری تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  علی رغم وجود تفاوت در مقدار حداکثر فشار دمی و اشباع اکسیژن خون شریانی بین دو گروه، تفاوت معناداری ازنظر سایر پیامدهای جداسازی، بین دو گروه مشاهده نشد. لذا انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بخش مراقبت ویژه، جداسازی، تهویه با حمایت فشاری، قطعه تی شکل
 • آرزو کیانی *، جواد بیرامی صفحات 702-708
  پیش زمینه و هدف
  شناخت عواملی که در اعتیاد و بازپروری معتادان نقش دارند بسیار مهم است؛ زیرا با شناخت این عوامل می توان برنامه هایی برای کنترل و کاهش اعتیاد و یا بازپروری سریع تر معتادان طراحی کرد. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش عزت نفس و کمال گرایی در بازپروری معتادین مرد شهر ارومیه بود.
  مواد و
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش از همه معتادان بازپروری شده مرد شهر ارومیه که در کمپ های ترک اعتیاد حضور داشتند، تشکیل شده است. حجم نمونه 348 نفر بود که با روش نمونه گیری در دسترس به دست آمد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از دو پرسشنامه شامل پرسشنامه بازنگری شده عزت نفس روزنبرگ و پرسشنامه بازنگری شده کمال گرایی هیل و همکاران صورت گرفت. در این مطالعه ضریب تشخیص (خطا) 5 درصد (05/0=α) در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج این مطالعه متغیرهای عزت نفس، نگرانی از اشتباهات، نظم و سازمان دهی، هدفمندی، ادراک فشار از سوی والدین، تلاش برای عالی بودن، استانداردهای بالا برای دیگران، نیاز به تایید و نشخوار فکری رابطه معنی داری با بازپروری معتادین داشتند (001/0=P).
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معنی دار بین کمال گرایی و عزت نفس با بازپروری معتادین شهر ارومیه وجود دارد (001/0=P).
  کلیدواژگان: بازپروری معتادین، عزت نفس، کمال گرایی
 • شهریار فاظمی اصل، محمود گودرزی *، پرویز کریمی ثانی، علیرضا بوستانی پور صفحات 709-718
   
  پیش زمینه و هدف
  احساس تنهایی حالتی است ناراحت کننده و زمانی به وجود می آید که بین روابط بین فردی ای که فرد تمایل دارد آن را داشته باشد و روابطی که وی در حال حاضر دارد، فاصله وجود داشته باشد. پژوهش حاضر به منظور اثربخشی زوج درمانی تحلیل روابط محاوره ای بر احساس تنهایی زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش کاربردی و ازنظر طرح، نیمه آزمایشی و در قالب طرح پیش آزمون - پس آزمون و پی گیری صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه زنانی است که در ارتباط با مسئله فرا زناشویی به مرکز مشاوره خانواده در شهرستان سلماس مراجعه نموده اند، حجم نمونه شامل 20 (زن) که به صورت داوطلبانه از میان جامعه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه جایگزین شدند. برای گروه آزمایش 8 جلسه فردی هر جلسه 90 دقیقه و هر هفته یک جلسه به مدت دو ماه، با مداخله زوج درمانی تحلیل روابط محاوره ای اجرا و برای گروه کنترل مداخله ای انجام نگرفت. پرسشنامه احساس تنهایی راسل برای آزمودنی های اجرا گردید. از شاخص های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس چند متغیره برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نمرات احساس تنهایی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشته بدین معنی که زوج درمانی تحلیل روابط محاوره ای باعث کاهش احساس تنهایی زنان آسیب دیده از روابط فرا زناشویی می شود. در مرحله پی گیری هم مشخص شد که اثربخشی زوج درمانی تحلیل روابط محاوره ای بر احساس تنهایی زنان آسیب دیده از روابط فرا زناشویی بعد از دو ماه وجود داشته است (05 /0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به کاهش احساس تنهایی زنان آسیب دیده از روابط فرا زناشویی با رویکرد درمانی تحلیل روابط محاوره ای، درمانگران می توانند از این روی کرد درمانی جهت کاهش احساس تنهایی زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: احساس تنهایی، تحلیل روابط محاوره ای، روابط فرازناشویی، زوج درمانی
 • جواد دهقان نژاد، فرزانه باقریه*، حسین ابراهیمی، صغری حسنی نارنج باغی، عباس داداش زاده صفحات 719-728
   
  پیش زمینه و هدف
  اگرچه نوآوری برای آینده پرستاری ضروری است و پرستاران برای ارائه خدمات بهتر باید نوآوری داشته باشند، اما هنوز تعریف دقیق از این مفهوم وجود ندارد و به دلیل وجود ابهامات زیاد در مورد این مفهوم، مطالعه حاضر باهدف تحلیل مفهوم نوآوری در پرستاری انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه، از مدل هیبرید سه مرحله ای (نظری، کار در عرصه و تحلیل نهایی) استفاده شد. در مرحله نظری مفهوم نوآوری در پرستاری در پایگاه های اطلاعاتی معتبر شامل Google Scholar، Cinahl، Pub Mmed, Sid, Iran Med و ProQust مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله کار در عرصه، با 10 نفر از پرستاران مصاحبه گردید و از روش تحلیل محتوا برای آنالیز داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  در مرحله نظری، خصوصیات مفهوم شامل تولید ایده جدید، خلاقیت، تعادل در هزینه ها، بهبود کیفیت، سودمندی برای بیمار و محیط حمایتی و در مرحله کار در عرصه 4 درون مایه اصلی برای نوآوری در پرستاری شامل "داشتن تفکر خلاق "، "استفاده از آخرین یافته های علمی"، " فن آوری در پرستاری"، " بهبود شرایط " شناسایی شدند. سپس در مرحله نهایی از ادغام دو مرحله، تعریف جامعی به دست آمد: " نوآوری در پرستاری از طریق وجود محیط حمایتی، تفکر خلاق و آگاهی از آخرین یافته ها در پرستاری جهت ارائه ایده های نو از طرف پرستاران در ارتباط با مراقبت از بیمار بوده، که از این طریق می توان شرایط فعلی را بهبود بخشید و منجر به ارتقاء مراقبت پرستاری و تعادل هزینه ها شد ".
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه درک جامعی از مفهوم نوآوری در پرستاری را در بستر پرستاری ایران فراهم نمود و آن را با وضوح بیشتری تعریف نمود و نشان داد که آگاهی پرستار از مضامین نوآوری در پرستاری در امر مراقبت از بیمار و ایجاد ایده های خلاق مراقبت، کمک کننده است.
  کلیدواژگان: نوآوری، مراقبت پرستاری، تحلیل مفهوم، مدل هیبرید
 • علی خان زاده، محمد صاحب الزمانی، زهرا عبدالرضا قره باغ صفحات 730-737
   
  پیش زمینه و هدف
  یکی از مولفه های اثرگذار در سازمان ها، اخلاق کاری کارکنان همان سازمان است.، در حرفه ی پرستاری اخلاق کاری ضرورت بیشتری دارد، کیفیت زندگی حرفه ای واکنش کارکنان به کار خود و به خصوص نتایج فردی در کار و سلامت روان کارکنان می باشد ارتقاء کیفیت زندگی کاری پرسنل و پرستاران یکی از عوامل مهم جهت اطمینان از پایداری سیستم بهداشتی معرفی شده است در این راستا این پژوهش باهدف بررسی رابطه کیفیت زندگی حرفه ای با اخلاق کاری پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام گرفت.
  مواد و
  روش کار
  این مطالعه به صورت توصیفی از نوع همبستگی و به روش مقطعی می باشد روی 131 نفر از پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی در سال 1397 که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. انجام گرفت روش جمع آوری اطلاعات، سه پرسشنامه دموگرافیک، کیفیت زندگی حرفه ای والتون، اخلاق کاری گریگوری بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 استفاده شد و داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، آمار استنباطی تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که میزان کیفیت زندگی حرفه ای و اخلاق کاری پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و بین کیفیت زندگی حرفه ای و اخلاق کاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که بهبود کیفیت زندگی حرفه ای پرستاران موجب ارتقاء اخلاق کاری خواهد شد همچنین نتایج این پژوهش می تواند به عنوان راهنما برای مدیران بیمارستان ها و خدمات پرستاری و سرپرستاران مورداستفاده قرار گیرد درنهایت وضعیت بیماران و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و موقعیت حرفه پرستاری را ارتقاء بخشد.
  کلیدواژگان: پرستار، بخش مراقبت ویژه نوزادان، اخلاق کاری، کیفیت زندگی حرفه ای
 • هلن دلیری راد، طاهره نجفی قزلجه *، نعیمه سیدفاطمی صفحات 738-748
   
  پیش زمینه و هدف
  مراقبین بیماران تحت جراحی قلب باز سطح بالایی از اضطراب را تجربه می کنند که می تواند موجب مشکلات جسمی و روانی در خانواده شود. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر حمایت آموزشی بر اضطراب مراقبین خانوادگی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی با طرح فقط پس آزمون با گروه کنترل در مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی شهید رجایی شهر تهران سال 1395 بر روی 80 مراقب خانوادگی بیماران تحت جراحی قلب باز انجام شد. بیماران به روش مستمر نمونه گیری شده و به روش تصادفی ساده در گروه ها تخصیص یافتند. گروه مداخله علاوه بر آموزش های روتین، در زمان ورود به مطالعه، قبل از عمل جراحی، روز دوم بعد از عمل جراحی و قبل از ترخیص از بیمارستان حمایت آموزشی را دریافت کرد و تا 6 هفته بعد از ترخیص به صورت تلفنی و با شبکه اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه پیگیری شدند. جهت جمع آوری داده ها قبل و 6 هفته بعد از ترخیص از پرسشنامه اضطراب آشکار اشپیل برگر استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین اضطراب مراقبین 6 هفته بعد از حمایت آموزشی در گروه های مداخله و کنترل به ترتیب 33/40±02/41 و 10/95±60/55 بود. نتایج مطالعه نشان داد واحدهای پژوهش ازنظر میانگین اضطراب 6 هفته بعد از آموزش تفاوت معنی دار آماری داشتند (001/0 P<).
  بحث و نتیجه گیری
  بعدازآنجام حمایت آموزشی، اضطراب مراقبین کاهش یافت. پیشنهاد می شود از این مداخله در حمایت از مراقبین به عنوان یک استراتژی اثربخش توسط کارکنان سلامت استفاده گردد.
  کلیدواژگان: بای پس عروق کرونر، آموزش، مراقبین، خانواده، اضطراب
 • مرضیه ابراهیمی، فاطمه مقدم تبریزی، نسیم طلوعی کشتی بان* صفحات 749-759
   
  پیش زمینه و هدف
  رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت یکی از معیارهای عمده تعیین کننده سلامت می باشند و از طرفی در زنان میان سالان، تاثیر بالقوه ای در پیشبرد سلامتی و کیفیت زندگی آنان داشته و به همان نسبت موجب کاهش هزینه های مربوط به مراقبت های بهداشتی خواهد شد لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مشاوره گروهی بر رفتارهای ارتقا دهنده سلامتی زنان میان سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی حاشیه شهر ارومیه در سال 1397 انجام شد.
  مواد و
  روش کار
  این مطالعه کارآزمایی شاهد دار تصادفی شده بر روی 90 نفر از زنان میان سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی حاشیه شهر ارومیه که به صورت تصادفی در دو گروه مورد (45 نفر) و شاهد (45 نفر) قرار گرفته اند، انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد HPLP2 بود که قبل و بعد از مداخله در دو گروه تکمیل گردید. گروه مداخله در 6 جلسه 90-60 دقیقه ای مشاوره گروهی دریافت نمودند و افراد گروه کنترل از مراقبت های معمول برخوردار شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون های پارامتریک تی مستقل انجام شد. میزان P کم تر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  قبل از مداخله دو گروه کنترل و مداخله ازنظر میانگین نمره ها همسان بودند. اما پس از مداخله میانگین نمره رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری، مدیریت استرس، حمایت بین فردی و خود شکوفایی) در گروه مداخله به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود (001P˂).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد مشاوره گروهی می تواند به عنوان روش مناسب برای ارتقاء رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در زنان میان سال بکار رود.
  کلیدواژگان: مشاوره گروهی، رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، زنان میان سال، حاشیه نشین
 • سارا مکی، ترانه امامقلی خو شه چین *، محسن داداشی صفحات 760-770
  پیش زمینه و هدف
  یکی از مشکلات پزشکی شایع در دوران حاملگی اختلال تحمل گلوکز است. نظر به اینکه دیابت بارداری با اثرات سوء بر مادر و جنین همراه است، همچنین بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیمار تاثیر دارد، بنابراین انجام اقدامات لازم جهت کاهش عوارض بیماری و ارتقاء کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت بارداری، ضروری است. لذا این مطالعه باهدف تعیین تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت بارداری، در شهر زنجان می باشد.
  مواد و روش کار
  این پژوهش به روش کارآزمایی بالینی انجام شده است. نمونه ها شامل 76 مادر مبتلا به دیابت بارداری بودند. با استفاده از روش تقسیم تصادفی بلوکه ای، 38 نفر در گروه مداخله و 38 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت زندگی 26 SF استفاده شد. در گروه مداخله آموزش حل مسئله طی 6 جلسه 60-45 دقیقه ای برگزار شد و گروه کنترل مراقبت های روتین را دریافت کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، فریدمن، تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر، من ویتنی و تی مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین نمرات کیفیت زندگی گروه مداخله قبل از مداخله 32/10±73/44 و در گروه کنترل 58/8±09/43 بود که با در نظر گرفتن آزمون من ویتنی تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت و بعد از مداخله در گروه مداخله 80/14±65/75 و در گروه کنترل 22/13±40/44 بود که این اختلاف ازنظر آماری معنادار بود (05/0p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر آموزش حل مسئله می تواند به عنوان بخشی از مراقبت جامع دوران بارداری مفید بوده و لذا موجب ارتقاء کیفیت زندگی مادران مبتلا به دیابت بارداری گردد.
  کلیدواژگان: دیابت بارداری، مهارت حل مسئله، کیفیت زندگی
|
 • Khatereh Mahdavi, Yusef Haghighi Moghadam*, Mohammad Amin Walizadeh Hasanlouei, Rasool Garaaghaji Asl Pages 694-701
   
  Background & Aims
  Due to the lack of direct potential effects and physiological outcomes of each method of weaning from ventilator, none of the weaning methods was recommended on the other. The present study was carried out in order to compare the breathing outcomes of weaning from the ventilator into two methods of ventilation with pressure support and T-piece in patients in the intensive care unit of Urmia Imam Khomeini Educational-Treatment Center in 2017-18.
  Materials & Methods
  This descriptive analytical study After obtaining the Ethics License from the Regional Ethics Committee at the University Research was carried out on 44 patients in the intensive care unit which patients who were eligible to be considered in study, was chosen and were located the number of 22 patients in Group A (weaning by pressure support ventilation) and 22 patients in Group B (weanhng by T-piece method). Data collection were collected using the patients file, the demographic questionnaire and the checklist of the assessment of the respiratory status. Data were analyzed using SPSS software version 20 and descriptive statistics (mean and standard deviation) and analytical tests including parametric tests (T test and ANOVA) and nonparametric (Mann-Whitney, Wilcoxon and Friedman).
  Results
  There was a significant difference between the two weaning groups terms of the two criteria of peak inspiratory pressure and arterial blood oxygen saturation (p<0.05). In other outcomes, there was no significant difference between the two groups (P>0/05).
  Conclusion
  Despite the differences in the peak inspiratory pressure and oxygen saturation of arterial blood between the two groups, there was no significant difference in terms of other weaning outcomes. So doing supplementary studies in this context is recommended.
  Keywords: Intensive care unit, Weaning, Pressure support ventilation, T-piece
 • Arezou Kiani*, Javad Beyrami Pages 702-708
   
  Background and Aims
  Identifying the factors that are involved in the addiction addiction and rehabilitation is very important, because by identifying these factors, programs can be designed to control and reduce addiction and rehabilitate addicts faster. The purpose of this study was to investigate the role of self-esteem and perfectionism in the rehabilitation of addicts in Urmia.
  Materials and Methods
  This is a descriptive-survey study. The statistical population of this research consisted of all rehabilitated addicts in Urmia who were present at addiction treatment camps. The sample size was 348, which was obtained by available sampling method. Data collection was done by using two questionnaires including Rosenberg self-esteem review questionnaire and Hilly & Associates perfectionism review questionnaire. In this study, the coefficient of detection (error) was 5% (α = 0.05).
  Results
  According to the results of this study, the variables of self-esteem, worry about mistakes, order and organization, purpose, parental perception, effort for excellence, high standards for others, need for confirmation and rumination were significantly correlated with rehabilitation of addicts (001 / 0 = P).
  Conclusion
  The results of this study showed that there is a positive and significant relationship between perfectionism and self-esteem with rehabilitation of addicts in Urmia city (P = 0.001).
  Keywords: Rehabilitation of addicts, Self-esteem, Perfectionism
 • Shahriar Fatemi Asl, Mahmoud Goudarzi*, Parviz Karimi Sani, Alireza Bostanipour Pages 709-718
   
  Background & Aims
  Loneliness is a painful mood and appears when it would have distanced between interpersonal relationships that one wants to have and the relationships that he currently has .The aim of this study was to examine the efficacy of transactional analysis couples therapy (EFCT) on loneliness of injured women from infidelity.
  Materials & Methods
  This research is applied and in terms of design, semi-experimental and in the form of pre-test, post-test and follow-up designed. The statistical population consisted of all women who referred to the family counseling center in Salmas in relation to the infidelity problem. The sample size consisted of 20 women who were voluntarily selected from among the community and randomly assigned to two groups. The experimental group educated, 8 individual sessions 90 minutes each week in two months, with TA process, and control group were not performed any education. Russell's sense of loneliness questionnaire was performed. Descriptive statistics and multivariate covariance analysis were used to analyze the data. Data were analyzed using SPSS software version 22.
  Results
  The results of study showed that teaching transactional analysis couple therapy could decrease the loneliness of injured women from infidelity and the result in follow up showed that the efficacy of transactional analysis couples therapy remained after two months. (P< 0/05)
  Conclusion
  The efficacy of transactional analysis couples therapy (TACT) can play a significant role in decreasing of loneliness of injured women from infidelity and therapists can use that for treatment of decreasing of loneliness.
  Keywords: couple therapy, infidelity, loneliness, transactional analysis
 • Javad Dehghannezhad, Farzaneh Bagheriyeh*, Hosein Ebrahimi, Sogra Hasani narenjbaghi, Abbas Dadashzadeh Pages 719-728
   
  Background & Aims
  Despite the importance of innovation for the future of nursing and this fact that nurses need innovation to provide better services, there is still no precise definition of this concept. The present study was designed to analyze the concept of innovation in nursing since there is ambiguity surrounding the concept of innovation.
  Materials & Methods
  This study used a three-phase hybrid model which includes theoretical, fieldwork, and the final analysis phases. First, the concept of innovation in nursing examined in validated databases such as Google Scholar، Cinahl، Pub Mmed, Sid, Iran Med and ProQuest in the theoretical phase. Moreover, the fieldwork phase used the theoretical framework to interview with 10 nurses, and the content analysis was used for data analysis in the last phase of the study.
  In theoretical phase, characteristics of concept include generation of new idea, creativity, costs-balance, quality improvement, Benefit patients, and in fieldwork phase identified four main themes for innovation in nursing as follows: "thinking creatively", "using the latest scientific findings", "technology in nursing", and " improvement of conditions".
  Results
  Finally, the analysis phase integrated the previous two phases to reach a comprehensive definition: "Innovation in nursing is obtained through supportive environment, creative thinking and considering the latest findings in nursing by nurses to provide new ideas for patient care. This will lead to improving the current situation, nursing care and obtaining the cost balance."
  Conclusion
  The present study provided a comprehensive understanding of the concept of innovation in the context of nursing in Iran and clarified it more clearly. It also demonstrated that a nurse's knowledge about innovation is a helpful tool in patient care and providing creative ideas.
  Keywords: innovation, nursing care, concept analysis, hybrid model
 • Ali Khanzadeh, Mohammad Sahebzamani, Zahra Abdolreza Gharebagh Pages 730-737
   
  Background & Aim
  One of the effective components in organizations is the ethics of the employees of the same organization. In the nursing profession, more ethical work is needed, the quality of professional life is the response of the employees to their work, and especially the individual results in work and mental health of the staff. Promoting the quality of work life of personnel and nurses is one of the important factors for ensuring system stability. Hygiene has been introduced. In this regard, this study aimed to investigate the relationship between the quality of professional life and the work ethics of nurses working in the neonatal intensive care units of the hospitals affiliated to Uromia University of Medical Sciences.
  Materials & Methods
  This study was a descriptive study using correlation and cross sectional methods. Be on 131 nurses working in Neonatal intensive care units in hospitals affiliated to West Azarbaijan University of Medical Sciences in 2012 were selected using purposeful sampling. Data collection method, three demographic questionnaires, Walton professional quality of life, and Gregorian work ethic were used. SPSS software version 19 was used to analyze the data. Data were analyzed using descriptive statistics, inferential statistics.
  Results
  The results of this study indicated that the quality of professional life and the quality of nurses working in nurses responsible for neonatal intensive care units in hospitals affiliated to the West Azerbaijan University of Medical Sciences are in a favorable situation and between quality of professional life and ethics there is a positive and meaningful relationship.
  Conclusion
  It can be concluded from the findings of the research that improving the quality of professional life of nurses will promote the development of work. The results of this study can be used as a guide for hospital managers and nursing staff and nurses. Ultimately, the status of patients and the quality of health services and health Promote nursing profession.
  Keywords: Nurse, Neonatal Intensive Care Unit, Work Ethics, Quality of Professional Life
 • Helen Dalirirad, Tahereh Ghezeljeh*, Naima Seyedfatemi Pages 738-748
   
  Background & Aims
  Family caregivers of patients undergoing Coronary Artery Bypass Graft (CABG) experience high levels of anxiety which result in physical and psychological problems in the family. This study was carried out with the aim to examine the effect of educational support on anxiety in family caregivers of patients undergoing CABG.
  Materials & Method
  This quasi-experimental study was conducted in Shahid Rajaie Cardiovascular, Medical & Research Center on 80 family caregivers of patients undergoing CABG who were selected by sequential sampling in 2017. Patients were assigned randomly in groups. The intervention group, beside routine trainings, received educational support at the time of entering the study, before surgery, the second day after surgery and before discharging from hospital, and up to 6 weeks after discharging, they were followed up by phone and mobile-based social networks. Spielberger State-Trait Anxiety Inventory was used to collect data before surgery and 6 weeks after discharge.
  Results
  At baseline, the two groups were not significantly different in terms of average anxiety. Family caregivers’ average anxiety in the intervention and control groups after 6 weeks of educational support was 41.02 ± 4.33 and 55.95 ± 6.10 respectively. The results showed that the study subjects were significantly different in terms of anxiety scores after 6 weeks of supportive education (P < 001.0).
  Conclusion
  After conducting educational support, anxiety decreased in family caregivers in the intervention group, so it is suggested to use the intervention as an effective strategy in support of family caregivers by health care providers
  Keywords: Coronary Artery Bypass, Education, Family, Caregivers, Anxiety
 • Marzyeh Ebrahimi, Nasim Tolooyi kashtiban*, Fatemeh Mogaddam Tabrizi Pages 749-759
   
  Background & Aims
  Health promoting behavior is one of the main criteria of health and it has a potential impact on improvement of health and quality of life in middle-aged women. In addition, it leads to a reduction in health care services expenditure. This study is conducted to determine the effect of group counseling on health promotion behaviors in middle-aged women who referred to border health centers of Urmia in 2018.
  Materials & Method
  This is an RCT study with pre-test and post-test on the control group. Statistical population of this study was 90 middle-aged women who referred to border health centers that were randomly divided into experimental groups (n = 45) and control (n = 45). The research instruments were demographic questionnaire and standard questionnaire HPLP2 that was completed before and after the intervention. The intervention consisted of six 60-90 minute group counseling session. The non-intervention group received normal care. Data were analyzed by SPSS-20, T-test Wilcoxon rank tests. P-value less than 0.05 was considered significant.
  Result
  Before the intervention, mean scores were matched the two groups. But after intervention showed a significant increase a mean of the health-promoting behaviors (diet, exercise, responsibility, stress management, interpersonal support, and self-actualization) (P<001).
  Conclusion
  The results indicated group counseling can be used as appropriated methods to improve the middle-aged women’s health-promoting behaviors.
  Keywords: Group counseling, Health promotion behavior, Middle-aged women, Slums
 • Sara Makki , Taraneh Emamgholi khooshehchin *, Mohsen Dadashi Pages 760-770
  Background &
  Aims
  One of the common medical problems in pregnancy is impaired glucose tolerance. Due to the fact that gestational diabetes is associated with adverse effects on mother and fetus, it also effects on different dimensions of patient's quality of life, so it is essential to take necessary measures to reduce side effect of the disease and promote the women’s quality of life with gestational diabetes mellitus. This study aims to the effects of problem-solving skills training on quality of life in women with gestational diabetes in Zanjan.
  Materials &
  Method
  This is a clinical trial study. Samples included 76 women with gestational diabetes. Using randomized blocking method, thirty-eight subjects in the intervention group and thirty-eight subjects in the control group. Data was collected using SF26 quality of life questionnaire. In the intervention group, the problem-solving training session was held in 6 sessions of 45-60 minutes and the control group was received routine care. Data were analyzed using SPSS software, Kolmogorov-Smirnov, Friedman, repeated measures, Mann-Whitney and independent T-tests.
  Result
  The results show that mean score of quality of life in the intervention group was 44.73 ± 10.32 before the intervention this difference was statistically unsignificant and 43.09 ± 8.58 in the control group and 75.65 ± 14.80 in the intervention group and The control group was 44.4 0± 13.22 after the intervention this difference was statistically significant (p <0.05).
  Conclusion
  problem-solving skills training can be useful as part of comprehensive pregnancy care and can improve mother’s quality of life with gestational diabetes.
  Keywords: Gestational diabetes, problem-solving skills, quality of life