فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 16 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/23
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مرتضی حمشیدی، سیده نرجس زمانی* صفحات 8-22

  از جمله مسائل مهم در یک مبارزه ی اقتصادی، توجه به تولیدات داخلی است.
  دولتها برای کمک به توسعه و رشد اقتصادی کشور در جهت حمایت از صنایع داخلی به ویژه صنایع نوپا، اغلب سیاستهای حمایتی اتخاذ می کنند؛ در حالی که قاچاق کالا و ورود کالاهای مشابه خارجی رقابت را برای بازار داخلی دشوار می سازد،حتی به تعطیلی و رکود فعالیتهای صنعتی منجر میشود. در این مقاله با روش اسنادی توصیفی به ارزیابی چالش های حمایت از تولیدات داخلی با تاکید بر
  پیشگیری از قاچاق پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که از دیرباز در سیاست کیفری تقنینی ایران برای مقابله با قاچاق، تدابیر ویژهای صورت گرفته است؛ اما ناکافی بودن این تدابیر و زیانبار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به کاربرد تدابیر پیشگیرانه سوق می دهد. در همین راستا فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به پیشگیری از وقوع جرم اختصاص یافته است. اما کاربست این تدابیر با چالش های مختلفی همراه بوده که در این پژوهش به آنها اشاره شده است.
  کلیدواژگان: تولید داخلی، قاچاق کالا، پیش گیری از قاچاق کالا
 • رضا احمدی کهن علی*، رضا عامری سیاهویی، شقایق مشایخی نژاد صفحات 23-36

  قاچاق سوخت، آفتی خطرناک در مسیر رشد اقتصادی کشور است و تاکنون اقدامات و هزینه های بسیاری برای تقابل با این معضل صرف شده است. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و بررسی عوامل قاچاق سوخت در استان هرمزگان صورت گرفته است. در این راستا پس از بررسی ادبیات تحقیق و مطالعات مشابه و نظرات خبرگان، عوامل موثر بر این قاچاق در قالب 29علت طراحی شد. سپس با تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن در محیط فازی، مهمترین عوامل شناسایی و راهکارهایی برای رفع آن ارائه شد. تحقیق حاضر از لحاظ دسته بندی بر مبنای هدف، تحقیق کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه ی آماری این پژوهش نیز مدیران و کارشناسان خبره ی مرتبط با قاچاق کالا در سازمان های مبارزه با قاچاق، نیروی انتظامی، استانداری، فرمانداری و شهرداری است. روش نمونه برداری، غیر تصادفی و از نوع روش هدفمند و تعداد نمونه ی آماری 15نفر است. براساس یافته ها، رشد تقاضا و آماده بودن مراکز خرید در سایر کشورها، موقعیت و فضای مناسب قاچاق در کشورهای همسایه، گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی و فقدان کنترل در مرزها مهمترین علل قاچاق سوخت به شمار می رود.
  کلیدواژگان: قاچاق، قاچاق سوخت، مدل تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن، فازی، استان هرمزگان
 • فاطمه معین الدینی *، مریم ذامن کشان صفحات 37-54
  هدف از نگارش این مقاله، بررسی و توصیف دستگاه فعل در گویش اشمی است. این گویش در شمال استان هرمزگان، در شهرستان حاجی آباد و توابع آن یعنی فارغان، طارم، هاشم آباد، جائین و روستاهای اطراف آن تکلم می شود و جزء شاخه ی جنوب غربی زبان های ایران است. در مطالعات گویش شناسی، فعل از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا از ستون های اصلی هر زبان و گویش به شمار می رود و در برابر دگرگونی های زبانی، همواره بیشترین ایستادگی را از خود نشان می دهد. در این بررسی، نخست شیوه ی ساختاری مصدر، ستاک حال و گذشته، شناسه های فعلی در زمان حال و گذشته، وجه، زمان و وند نفی بررسی می شود. سپس از نظر ساخت اشتقاقی مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: گویش، اشمی، حاجی آباد، فعل، زمان، وجه
 • سعید مرتضوی، محمدعلی منتظری، الهه شیعه زاده* صفحات 55-76
  تصمیم‎گیری بخش جدایی ناپذیر حاکم بر زندگی انسان ها و سازمان ها است. این در حالی است که ماهیت تصمیم گیری ریشه در فرهنگ دارد و تصمیمات، تحت تاثیر انگیزه‎ها و اهداف تصمیم‎گیرنده‎ای هستند که ارزش‎های فرهنگی متفاوتی دارند؛ از این رو به بهره گیری مدیران از سبک های متفاوت تصمیم‎گیری منجر می‎شود. از آنجا که سبک‎ تصمیم‎گیری عامل بسیار مهمی ‎‎در موفقیت و اثربخشی سازمان است، اهمیت ارزش ها در فرایند تصمیم‎گیری روشن می‎شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تبیین اثرگذاری ارزش ها بر تصمیم‎گیری و سبک تصمیم‎گیری مدیران است. بدین منظور در این بخش، ابتدا مبانی نظری تحقیق و تحلیل‎های صاحب نظران درباره ی مفهوم و سبک تصمیم‎گیری مرور می گردد، سپس به بحث نقش شهود، اعتماد و ارزش ها در تصمیم‎گیری پرداخته می‎شود و در نهایت می توان گفت توجه به ارزش های فرهنگی سازمان مانند اهرمی قدرتمند برای انتخاب سبک مناسب تصمیم، عمل می کند.
  کلیدواژگان: تصمیم‎گیری، اعتماد، ارزش های فرهنگی، سبک تصمیم‎گیری
 • زینب اطهری*، نادر کریمیان، فاطمه هدایتی، یاسمن نادرزاده، امیر اصغر نظری صفحات 77-90
  مطالعه ی حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی (پایایی و روایی) در مقیاس هوش هیجانی اسکات انجام شد. این پرسشنامه 33 ماده دارد و در سال 1998 توسط اسکات و همکارانش ساخته شده است. جامعه ی مورد مطالعه، دانش آموزان دبیرستان بندرعباس بودند که از میان آنها به روش خوشه ایچند مرحله ای، ابتدا نمونه ای شامل 50 دانش آموز، سپس نمونه ای شامل 402 دانش آموز انتخاب شد. محاسبه ی پایایی به روش همسانی درونی و باز آزمایی انجام و به ترتیب ضرایب 723/0 و 852/0 حاصل شد. از آزمون هوش هیجانی بار آن، به عنوان شاخص روایی ملاکی هم زمان استفاده شد و همبستگی آن با مقیاس اسو اماکات 712/0 بود. روایی صوری آزمون نیز توسط اساتید و دانشجویان رشته ی روانشناسی و مشاوره تایید شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که این مقیاس سه عامل دارد و به صورت نظم دهی و کاربست هیجانات، خوش بینی و مثبت نگری، و ارزیابی هیجانات نام گذاری می شود. بررسی همبستگی بین نمره عامل های مقیاس اسکات و خرده مقیاس های بار آن نشان داد که بین تعدادی از آنها همبستگی نسبتا بالایی وجود دارد. در نتیجه ی تحلیل عاملی، 5 مورد از ماده های آزمون حذف شد و سوالات به 28 عدد کاهش یافت. پرسشنامه ی اسکات از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است و به دلیل کوتاه بودن و سهولت در اجرا، می تواند جایگزین مناسبی برای آزمون های بلند هوش هیجانی باشد.
  کلیدواژگان: مقیاس هوش هیجانی اسکات، پایایی، روایی، تحلیل عاملی
 • حسین منصوری* صفحات 91-108
  پژوهش حاضر در صدد است به «بررسی عوامل و مولفه های موثر بر انتخاب همسر با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه (ام.ای.دی.ام)» در بستر استان هرمزگان بپردازد. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و روش جمع آوری داده ها، کتابخانه ای میدانی است. جامعه ی آماری این تحقیق، دانشجویان دختر و پسر شهر بندرعباس بود که از میان آنان، 315 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. در راستای اهداف تحقیق، نخست با بررسی چارچوب نظری و به کارگیری نظرات اساتید و صاحب نظران رشته های «علوم اجتماعی و روانشناسی و نیز مشاوران خانواده و ازدواج» با استفاده از تکنیک دلفی، 50 مولفه ی اولیه ی موثر بر انتخاب همسر شناسایی و در پنج دسته ی کلی طبقه بندی شد. در نهایت، معیارها و ملاک های مربوطه با استفاده از آزمون های تک نمونه ای تی، تحلیل واریانس، آزمون های تعقیبی توکی و تکنیک های ام.ای.دی.ام تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر شهر بندرعباس، عوامل 1) جسمانی، 2) روان شناختی، 3) اقتصادی، 4) اجتماعی و 5) خانوادگی بر انتخاب همسر تاثیرگذارند. نتایج به کارگیری تکنیک های ام.ای.دی.ام نظیر ای.اچ.پی و تاپسیس به کمک نرم افزارهای اکسپرت چویس 200 و اس.پی.اس.اس نسخه ی 22، حاکی از آن است که از دیدگاه دانشجویان دختر شهر بندرعباس، «عوامل اجتماعی» بیشترین و از دیدگاه دانشجویان پسر، «عوامل روان شناختی» بیشترین تاثیر را بر انتخاب همسر دارند. امید است مسئولین و دست اندرکاران با ملاحظه ی مدل ارائه شده و نتایج آن، بتوانند تصمیمات صحیح تر و گام های موثرتری برای تسهیل ازدواج اتخاذ کنند.
  کلیدواژگان: ازدواج، انتخاب همسر، ای.اچ.پی، تاپسیس، دانشجویان پسر و دختر شهر بندرعباس، تکنیک های ام.ای.دی.ام
 • عبدالرضا دشتی زاده صفحات 109-124
  قایق های بومی یکی از جنبه های مهم میراث دریایی هر منطقه به شمار می رود. اهالی جزیره ی قشم به عنوان پهناورترین سرزمین در خلیج فارس، از قایق های بومی متعددی استفاده می کنند. در اینجا بر اساس مصاحبه های مردم شناسی به بررسی نوعی قایق ساخته شده از ساقه ی درخت خرما پرداخته می شود. نتایج بررسی دانش بومی ساخت قایق شاش که اکنون فناوری آن از میان رفته است نشان می دهد که بیشترین کاربری این قایق در زمینه ی ماهیگیری ساحلی است. اهالی جزیره از این قایق به دو صورت پارویی و بادبانی استفاده می کنند. بررسی کاربری این قایق، از دیگر مباحث مقاله ی حاضر است.
  کلیدواژگان: شاش، قایق بومی، جزیره ی قشم
 • وحیده وحیده زابلی زاده غضنفرآبادی، مهتاب محترم صفحات 125-146
  خوشنویسی یکی از هنرهای خاص دوران اسلامی است‏. خط کوفی که خطی عربی است به پشتوانه ی نوشتار کلام الهی، ارزش و اعتبار ویژه‏ای یافت. این پشتوانه ی معنوی با حضور در عرصه‏ های مختلف هنری و به کار بردن سلیقه توسط هنرمندان، به شکل گیری انواع خط کوفی منجر شد‏. خاستگاه این خط، شهر کوفه و بیشترین استفاده از آن به عنوان یک عنصر تزئینی و کاربردی در هنر‏های مختلف از قبیل بناها‏، ظروف‏، منسوجات و... بود که توسط ایرانیان صورت گرفت‏. علاوه بر خوشنویسی، هنر پارچه بافی نیز در دوران اسلامی پیشرفت چشم‏گیری داشت‏. در این دوران، این هنر تحت تاثیر عوامل زیادی قرار داشت؛ از جمله دین‏، فرهنگ‏، باورهای اجتماعی و... ‏. بروز هنر خط نگاره و استفاده از آن در صنعت پارچه بافی با توجه به ویژگی کاربردی آن در جامعه و زندگی مردم در تجلی این هنرها در دوره ی اسلامی نقش عمده ‏ای داشت‏. هدف این پژوهش، آشنایی با خط کوفی و کاربرد آن بر منسوجات مورد استفاده در دوره‏ های اسلامی است‏. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی، همراه با بررسی کاربرد و شیوه ی جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه‏ ای و اسنادی است‏. در این پژوهش، دو اصل برای شناخت کامل در این زمینه قابل توجه قرار گرفته است‏: 1-‏ بررسی پیدایش خط کوفی و انواع آن؛ 2- سیر تحول خط کوفی و کاربرد آنها در منسوجات دوره‏های اسلامی.
  به همین منظور پس از شناسایی و جمع ‏آوری انواع خطوط کوفی در منسوجات دوره‏ های مذکور، مضامین و کاربردهای مختلف آنها بررسی شد‏.
  کلیدواژگان: خط‏ کوفی‏، خط‏ نگاره‏، پارچه‏ بافی‏، دوره ی اسلامی
 • فروزنده جعفرزاده پور* صفحات 147-165
  مطالعات مختلفی در زمینه ی عشایر به ویژه عشایر غرب کشور انجام شده است، ولی درباره ی عشایری که در مرز سه استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان زندگی می کنند به خصوص عشایر شهرستان کهنوج، اطلاعات بسیار محدودی وجود دارد. ساختار نظام قشربندی اجتماعی در بین برخی از عشایر استان هرمزگان و کرمان، نظام کاست است. هدف اصلی مقاله ی حاضر، بررسی نظام کاست در بین عشایر رمه گردان در شهرستان کهنوج و دهستان قلعه گنج در روستای آورتین است. براساس پندار محققان، عشایر مورد مطالعه با هیچ یک از عشایر دیگر نقاط کشور همسانی ندارد. روش ارزیابی سریع مشارکتی و ارزیابی سریع روستایی، روش مطالعه ی مورد استفاده در این پژوهش است. یافته ها نشان می دهد که در منطقه ی مورد مطالعه، دو کاست بلوچکاران و غلامان زندگی می کردند؛ به همین دلیل، ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی بررسی شده است. ابعاد اجتماعی شامل ویژگی های سیستم کاست، طبقه بندی های آن در بین عشایر مورد مطالعه و روابط کاستی با یکدیگر است؛ حال آن که ابعاد اقتصادی شامل اشتغال و منابع درآمدی و تقسیم بندی خانوارها بر حسب وضعیت اقتصادی بر مبنای شاخص های ارائه شده می باشد. این مطالعه نشان می دهد که بین وضعیت اقتصادی و کاست عشایر رابطه وجود دارد و بهبود وضعیت اقتصادی تغییری در پایگاه اجتماعی فرد ایجاد نمی کند. رخداد تغییرات بیرونی به دگرگونی هایی در زندگی عشایر مورد بررسی شده منجر می شود و افزایش فقر و تشدید فعالیت های کارگری را به همراه دارد. به نظر می رسد برای کاهش پیامدهای منفی، ضروری است قبل از اجرای هر پروژه ای، پیوست نگاری فرهنگی برای شناسایی پیامدهای اقدامات مختلف انجام شود.
  کلیدواژگان: عشایر کهنوج، عشایر رمه گردان، نظام کاست، قاچاق، آورتین
 • منوچهر اکبری، علیرضا حاجیان نژاد، مریم بهمنی چاهستانی* صفحات 166-185
  پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل اشعار محمد علی بهمنی در چارچوب نظریه ی سبک شناسی ساختاری می پردازد. این رویکرد بر آن است که برای پرداختن به ویژگی های سبک شناسانه ی یک اثر، باید اجزای آن را در ارتباط با کل ساختار بررسی کرد. حال در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای، پس از شرح نظریه ی سبک شناسی ساختارگرا و پیشینه ی مطالعاتی، به تحلیل ساختاری اشعار محمدعلی بهمنی از نظر انواع روش های برجسته سازی کلام می پردازیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نحوه ی به کار گیری اصوات (واکه و همخوان) در گوش نوازی سروده های بهمنی تاثیر زیادی دارد. زبان سروده های او ساده و صمیمی و متاثر از عاطفه ی شاعر است.
  کلیدواژگان: سبک شناسی ساختاری، برجسته سازی، واکه، همخوان، زندگی ادبی محمدعلی بهمنی
|
 • Narjes Zamani* Pages 8-22
  One of the important issues in an economic warfare is the attention to domestic products. To support the country's development and economic growth, governments often adopt supportive policies to support the domestic industries, especially the new ones. While smuggling goods and entering similar foreign products makes it difficult for the domestic market to compete, it has even led to the closure and downturn of industrial activities. In this paper, the documentary-descriptive method has been used to assess the challenges of supporting domestic products with an emphasis on smuggling prevention. In the end, it was concluded that since ancient times a special position has been taken in Iran's criminal-legislative policy towards confronting smuggling. But inadequacy and harmfulness of crackdown on goods and currency smugglers led the legislator to adopt preventive measures. In this regard, Chapter II of the Anti-Smuggling Goods and Currency Act has been allocated to prevent crime. But the implementation of these measures has been accompanied by various challenges that have been mentioned in this study.
  Keywords: Domestic Products, Smuggling goods, Smuggling Precaution
 • Reza Ahmadi* Pages 23-36
  Fuel smuggling as a dangerous pest on the path of economic growth has been so far the measures and costs a lot to deal with this serious challenge. The present study aims to identify and investigate the factors of fuel smuggling in Hormozgan Province. Following that, after reviewing the literature of the related studies and experts’ opinions, the conceptual model for the factors affecting fuel smuggling is designed in the form of 29 indicators. Then by Fuzzy Analytic Hierarchy Process and failure modes and effect analysis in fuzzy environment, the most important factors were identified and Strategies to overcome these factors were presented. With regard to the aim of the present study, it can be considered as an applied study and it is a descriptive survey regarding data collection. The population of the study is consisted of the managers and experts associated with smuggling in the organizations of fight against smuggling, police, the office of governors and municipality. Non-random target sampling method is used and the size of the population of the study is 15 people. The findings of the study indicate that the most important factors of fuel smuggling are “demand growth and availability of the centers which buy the smuggled fuel in other countries” ,“ good conditions for trafficking in the neighboring countries”, and “ extensive land and sea borders and the lack of controls on these borders”.
  Keywords: Smuggling, Fuel smuggling, failure modes, effect analysis, fuzzy, Hormozgan Province
 • F. Moein al, Dini * Pages 37-54
  The purpose of this article is to examine and describe the device of the verb in the dialect of Ashomi. This dialect is spoken in the northern province of Hormozgan in the city of Hajiabad and its countryside: Faraghan, Tarom, Hashemabad, Jain and its surrounding villages and it is part of the southwestern branch of Iranian languages. In dialectology, the verb of a dialect is of particular importance because the verb is considered to be the main pillar of every language and dialect, and it always has the highest stand against linguistic transformations. In this study, firstly, the structure of the infinite, the present and past covenants, the current identifiers in the present and the past, the time and place of negation, are examined, and then the verb is considered
  for derivative construction
  Keywords: Dialect, Ashomi, Hajiabad, Verb, Time
 • Elahe Shiezadeh* Pages 55-76
  Decision making is an inseparable part in humans’ lives and organizations. The nature of decision-making originates from culture, and decisions are influenced by the motivations and objectives of a decision-maker who has different cultural values. Therefore, it makes managers use different decision-making styles. Since the decision-making style is a very important factor in the success and effectiveness of an organization, so the importance of values becomes clear in the decision-making process. In this regard, the aim of this research is determining the effectiveness of values on managers’ decision-making styles. For this purpose, first the theoretical bases of research and authorities’ analyses are reviewed and, then the role of intuitions, trust, and values in decision-making process and decision-making style is discussed and finaly attention to cultural values of organization can act as powerful lever for selecting appropriate decision-making style.
  Keywords: Decision-Making, Trust, Cultural Values, Decision-Making Style
 • Zeinab Athari* Pages 77-90
  The purpose of the present study was to examine the psychometric properties of the Schutte emotional intelligence scale on Bandar Abbas high school students. This scale was devised by Schutte et al. (1998). The study population included students of Sanandaj high schools. In the first, 50 students and then 402 students were selected by multi steps clustered method. Schutte scale reliability coefficients were computed through cronbachs alpha and test-retest methods. Schutte scale validity were computed through correlation between Schutte scale and bar-on inventory, face validity and factor analysis. Results of factor analysis identified three factors: Optimism/Mood regulation, Utilization of Emotion AND Appraisal of Emotion. Schutte questionnaire has good reliability and validity, and can be a good alternative to the long test of emotional intelligence in Iran.
  Keywords: Schutte emotional intelligence scale, Reliability, Validity, Factor analysis
 • Hosein Mansouri* Pages 91-108
  The present research intends to investigate factors and sub factors affecting the choice of spouse using techniques of Multidisciplinary Decision Making (MADM) in the context of Hormozgan province. The research method is descriptive-survey and the data has been collected via library and field research. The statistical population of this research is female and male students of Bandar Abbas, 315 of them were selected by random sampling method. In line with the aims of the research, first by examining the theoretical framework of the research and applying the views of professors and experts in the fields of social sciences and psychology, as well as family and marital counselors, using Delphi technique, 50 early factors affecting the selection of a spouse were identified and the whole category was divided into five. Finally, the relevant criteria were analyzed using one sample T test, analysis of variance, Tukey follow-up tests and MADM techniques. The findings show that from the viewpoint of male and female students of Bandar Abbas, 1) physical, 2) psychological, 3) economic, 4) social and 5) familial factors are influence choosing a spouse. The results of applying MADM techniques such as AHP and TOPSIS using experts Expert Choice 2000 and SPSS 22.0 software suggest that the "social factors" from Bandar Abbasi female students' viewpoints are the most important and from the viewpoint of male students in "psychological and cognitive " factors have the most impact on the choice of a spouse. It is hoped that officials and managers will be able to make better decisions and take more effective steps to facilitate marriage by considering the model and its results.
  Keywords: marriage, spouse selection, MADM techniques, AHP, TOPSIS, make, female students of the city of Bandar Abbas
 • Abdalreza Dashtizadeh Pages 109-124
  Native boats are one of the important aspects of the marine heritage of each region. The people of Qeshm Island, as the largest area in the Gulf of Fars, use native boats. Here, based on anthropologist interviews, a boat made from a palm tree stump is examined. Results of the survey of the knowledge of the boat's boat building, now depreciated, shows that its largest use was in coastal fishing. The boat was also used as a sailboat by islanders. Exploring the use of this boat is another topic in this article.
  Keywords: Pisces, Native boats, Qeshm Island
 • Pages 125-146
  Calligraphy is one of the particular arts of the Islamic era. Kufic script is one of the Arabic scripts and because of the divine words; it has earned a special value and credit. The moral backing, along with its presence in various artistic arenas and the enjoyment of taste by artists, created a variety of the Kufic scripts.
  The origin of this script has been Kufa, but the most use of this script, has been taken as a decorative and applied element in various arts such as buildings, utensils, textiles and… by Iranians.
  In addition to calligraphy, the art of weaving has also been remarkable in Islamic history. The art of weaving in the period was influenced by many factors, including religion, culture, social beliefs and so on.
  The emergence of calligraphy on the weaving industry, due to its functional characteristics in society and people’s lives, has played a major role in the evolution of these two arts in the Islamic period.
  The purpose if this research is to introduce the Kufic script and its application to the textiles used in Islamic courses; which is a descriptive and analytical research with application review and method of collecting information as libraries and documents.
  In this study, two principals have been considered for full recognition in this field.
  1. Investigating the Kufic script and its variants.
  2. The evolution of the Kufic script in the texts of the aforementioned courses, we examined the different themes and applications.
  Keywords: Kufic scripts, Line art, weaving cloth, Islamic era.
 • Forozandeh Jafarzadehpour* Pages 147-165
  Different study exist about nomads and specially nomads in west of Iran, but there are least information about nomads in east of the country specially Kahnuj Shahrestan, The nomads living in the border of three Provinces of Kerman, Sistan and Balochestan and Hormozgan. Social stratification among some nomads of Hormozgan and Kerman Provinces are cast system. The main objective of present article is to study of cast system among nomads in Kahnuj shahrestan in Ghaleh ganj district Avertin village. While the nomads under study stay in Kerman Province but they are Baluch and have a very close society, this characteristic has no similarity with other nomads in other parts of the country. RRP and PRA method applied as the research method. Finding indicates two caste of Gholam and Baluchkar were exist in the area with different hierarchical status .Different aspects of socio- economic life of these nomads will be elaborate in detail. The study shows changes in economic situation effected on social position of a person and increased poverty among them and resulted increase in labor working of them. It seems that in order to reduce negative effects, and recognition different consequent of projects and acts, it is a necessity to study of social impact assessment before any project.
  Keywords: Khnuj Nomads, Livestock Tribes, Cast system, Smuggling, Avartin
 • Maryam Bahmani* Pages 166-185
  The present research aims to analyze the poems of Mohammad Ali Bahmani within the framework of structural stylistics theory. This approach is based on one main idea: In order to examine the stylistic characteristics of a poem, all the omponents of the poem have to be analyzed with respect to overall elements. The is a descriptive analytical study which relies on library method for data collection. The first step involves describing the structuralism stylistics theory and the history of studies conducted in this area. The next step includes structural analysis of Mohammad Ali Behmni's poetry and foregrounding techniques. The findings of the research indicate that the use of sounds (vowels and consonants) is very influential and helps the poems to stand out. The language of his poems is simple and intimate and comes from the poet's emotions.
  Keywords: structural stylistics, foregrounding, vowel, consonant, Mohammad Ali Bahmani