فهرست مطالب

معرفت اخلاقی - پیاپی 24 (پاییز و زمستان 1397)
 • پیاپی 24 (پاییز و زمستان 1397)
 • 112 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1397/12/16
 • تعداد عناوین: 6
|
 • صفحات 5-18
  یکی از مسائل مطرح در فلسفه اخلاق، شناخت واقع نمایی گزاره های ارزشی است. از دیدگاه برخی، مفاهیم ارزشی، از مفاهیم فلسفی اند. در نتیجه، گزاره های برآمده از این مفاهیم، معرفت زا و استدلال پذیرند. از نگاه برخی دیگر، مفاهیم تصوری این گزاره ها، از اعتبارات ذهن به شمار می آیند. این تحقیق بر آن است تا با نگاهی مسئله محور، با توصیف و مقایسه آثار استاد شهید مطهری و تجزیه و تحلیل عقلانی آنها، حقیقت این موضوع را از دیدگاه شهید مطهری روشن کند. با دقت در بیانات استاد، این مطلب به دست می آید که استاد مطهری، بر دیدگاه دوم است. اما نمی توان نسبیت گزاره های ارزشی را به وی نسبت داد. به نظر می رسد، سخن استاد در جملات انشائی، درست باشد ولی در گزاره های خبری، نادرست است.
  کلیدواژگان: برهان پذیری، گزاره ارزشی، نسبیت، اعتبار، مفاهیم فلسفی
 • محمد سربخشی صفحات 19-34
  امرگرایی کارناپ، احساس گرایی آیر و استیونسن و هدایت گرایی یا توصیه گرایی هیر، مکاتبی غیرواقع گرا هستند که علی رغم تفاوت های شان، در انکار واقعیت ارزش های اخلاقی، بر اساس رویکرد پوزیتیویستی و فلسفه تحلیلی با یکدیگر هم نظرند. امرگرایی کارناپ، احساس گرایی آیر و استیونسن، وجوه مختلف یک طرز تلقی فکری هستند که با اصرار بر اصل تحقیق پذیری تجربی از یک سو، و تحلیل معنای واژه ها با رویکرد تجربی از سوی دیگر، به تبیین واقعیت داری یا عدم واقعیت امور مختلف دست می زنند. همین امر، در حوزه اخلاق موجب سقوط آنها به ورطه غیرواقع گرایی اخلاقی شده است. هیر نیز گرچه پوزیتیویست نیست و طرفدار فلسفه تحلیلی است، اما رویکرد تجربی در موضع گیری های اخلاقی این فیلسوف نیز نمایان است. اساسا همه فلاسفه تحلیلی، چنین رویکردی دارند. عدم توجه به واقعیت های انتزاعی، که ارزش های اخلاقی، از آن قبیل اند، از عوامل اصلی اشتباه فوق و بلکه اغلب اشتباهات فلاسفه غرب است. در این مقاله، با توضیح مکاتب سه گانه فوق، به نقد و بررسی آنها پرداخته و نشان داده ایم دچار چه اشکالات و نقدهایی هستند.
  کلیدواژگان: غیرواقع گرایی، امرگرایی، احساس گرایی، توصیه گرایی، پوزیتیویسم منطقی، فلسفه تحلیلی
 • محمد جواد قاسمی اصل اصطهباناتی صفحات 35-51
  تبیین ملاک ارزش فعل اخلاقی، از دیرباز مورد اهتمام دانش اخلاق و فلسفه اخلاق بوده است. دو گرایش عمده در این زمینه، تکیه بر نتیجه و وظیفه، در اخلاقی شدن رفتار است. در این تحقیق، با نقد این دو گرایش، ملاک ارزش اخلاقی مورد بازکاوی قرار می گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد استناد به نتیجه و وظیفه، تمسک به متعلقات رفتار اخلاقی در شناخت و سنجش فعل اخلاقی است، درحالی که لازم است ارزش اخلاقی را در فعل مستقیم فاعل جست وجو کرد. اخلاقی بودن یک رفتار، منوط به تناسب بین ارکان فعل اختیاری، یعنی شناخت، توانایی و انگیزه فاعل است. طبق این مبنا، عمل اخلاقی به تعداد مراتب معرفت و شدت و خلوص انگیزه و توانایی، قابل تشکیک است. با اقرار به عبودیت انسان در برابر خدا، ملاک اخلاقی بودن رفتار انسان مسلمان، انجام خواست خداوند است که مصداق عالی تناسب گرایی اخلاقی است.
  کلیدواژگان: ملاک ارزش، تناسب گرایی، وظیفه گرایی، نتیجه گرایی، نیت، فایده، شناخت
 • وحید پاشایی صفحات 53-71
  برای ترسیم یک نظام اخلاقی، به مبانی مختلف و مستحکمی نیاز است. یکی از مهم ترین مبانی در ارائه یک نظام اخلاق، مبانی جهان شناختی است که نگاه اندیشمندان به عوالم هستی و اصول حاکم بر آن را بازتاب می کند. سیدمرتضی، از اندیشمندان بنام شیعه در اندیشه های کلامی خود، نگرشی به جهان هستی دارد که در نتیجه منجر به تقسیم عوالم وجود، به عوالم پیش از دنیا، عالم دنیا و عوالم پس از دنیا شده است. این نوشتار، به تشریح و تحلیل این نگرش و تاثیر آن در اخلاق پرداخته و به نتایجی همچون انگیزش اخلاقی با توجه به اعتقاد به عوالم پسینی دنیا و ثواب و عقاب اخروی، معناداری اخلاق با توجه به انکار عالم ذر پیش از دنیا و توجیه چرایی زیست اخلاقی، در اثر اعتقاد به ناظمی مدبر و صاحب قوانین در دنیا رسیده است.
  کلیدواژگان: عوالم وجود، انگیزش اخلاقی، معناداری اخلاق، عالم دنیا، عالم ذر، سیدمرتضی
 • سیدمحمدعلی تقوی، ماجده حائری صفحات 73-89
  آدمیان همواره بر سر چندراهی انتخاب قرار دارند و آنها همواره ناگزیر از سنجش گزینه های مختلف اند. ارزشگذاری یا اخلاق ابزار این کار است. سیاست به عنوان یکی از عرصه های زندگی آدمی، از این قاعده مستثنا نیست. تهی کردن سیاست از اخلاق، کاری ناممکن و عبث است. تنها می توان این گونه بحث کرد که کدام نگرش اخلاقی، می تواند و باید بر حوزه عمومی حاکم باشد؟ اخلاق در چه حوزه هایی از سیاست و به چه صورتی باید رعایت شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی بخش هایی از سیاست می پردازد که نیازمند قواعد اخلاقی است. این بخش ها عبارتند از: تشکیل جامعه سیاسی و دولت، توجیه رابطه اطاعت میان فرمانروا و فرمانبردار (نظریه مشروعیت)، محدوده اعمال آمریت، چگونگی اعمال آمریت، و روابط جمعی شهروندان. اما دامنه دخالت اخلاق در سیاست را بر حسب کارگزار یا فاعل اخلاقی، می توان تقسیم بندی کرد؛ اخلاق شهریاری و اخلاق شهروندی. این دو مجموعه، شامل همان چیزی است که گاهی با نام فضیلت سیاسی، یا فضیلت مدنی از آن یاد می شود.
  کلیدواژگان: اخلاق، سیاست، اخلاق شهروندی، اخلاق شهریاری، فضیلت سیاسی
 • سیدضیاءالدین علیانسب، سید مرتضی علیانسب صفحات 91-104
  «اخلاق شادی»، به مطالعه ارزش های حاکم بر فعل شادی می پردازد و در سه حوزه رابطه انسان با خدا، خود و دیگران بحث می کند. ارزش های حاکم بر ارتباط انسان با خود در مقوله شادی، هنجارهای فردی حوزه اخلاق شادی هستند که در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی و از نوع اسنادی و بر اساس منابع اسلامی و متون اخلاقی مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش، به این پرسش پاسخ می دهد که هنجارهای فردی اخلاق شادی از دیدگاه اسلام کدامند. یافته های تحقیق نشان داد که انسان مومن برای داشتن شادی فضیلت مند، تکالیف اخلاقی خاصی در ارتباط با خود دارد و باید به پاره ای فضایل آراسته گردد. این هنجارها از دیدگاه اسلام؛ حق گرایی، دوراندیشی، بلندهمتی، خویشتن داری، کرامت، عفت و قناعت هستند.
  کلیدواژگان: اخلاق اسلامی، شادی، اخلاق شادی، هنجارهای فردی، شادی در اسلام
|
 • Mohammad Reza Mohajeri Amiri Pages 5-18
  ne of the issues raised in the philosophy of ethics is the recognition of the verisimilitude of value propositions. Some believe that value concepts are philosophical concepts. Consequently, the propositions derived from these concepts are knowledge-creating and provable. From the perspective of others, the notional concepts of these propositions are considered to be mentally-posited. Using a problem-oriented approach and describing and comparing the works of Martyr Motahari and their intellectual analysis, this research seeks to discover the truth about this issue from the viewpoint of Martyr Motahari. A careful attention to the professor's statements shows that professor Motahhari has the second perspective. But the relativity of value propositions cannot be attributed to him. It seems that the words of the professor are correct in imperative statements, but in the declarative propositions of statement, they are false.
  Keywords: demonstrability, value proposition, relativity, being mentally-posited, philosophical concepts
 • Mohammad Sarabakhshi Pages 19-34
  Carnap's imperativism, Ayer’s and Stevenson's emotivism, and Hare's prescriptivism are unrealistic schools that, despite some differences, agrees on denying the reality of moral values based on the positivist approach and analytic philosophy. In fact, these three schools are different aspects of an intellectual approach, which, by insisting on the principle of empirical provability on the one hand, and the analysis of the meaning of words with an empirical approach on the other hand, explain the reality or unreality of different affairs. This, in the realm of ethics, has led them plunge into the abyss of ethical non-realism. Hare is not a positivist but an advocate of analytic philosophy, the empirical approach is manifest in the ethical positions of this philosopher too. Basically, all analytic philosophers share such an approach. The lack of attention to abstract realities including moral values are among the main causes of this mistake as well as most of the mistakes made by the Western philosophers. Explaining and reviewing the three above mentioned schools, this paper shows their flaws and criticisms.
  Keywords: non-realism, imperativism, emotivism, prescriptivism, rational positivism, analytic philosophy
 • Mohammad Jawad Ghasemi Asl Estahbanati Pages 35-51
  The explanation of the criterion for the value of moral act has long been dealt with in studying ethics and the philosophy of ethics. The two main approaches in this field are reliance on consequence and duty in moral behavior. Criticizing these two approaches, the following study reviews the criterion for moral value. The research findings show that referring to the consequence and duty means adherence to the moral behavior in the identification and measurement of the moral act; whereas it is necessary to look for moral value in the direct act of the doer. The morality of a behavior depends on the proportion between the elements of the optional act, that is, the knowledge, ability, and ability of the doer. Accordingly, an ethical action can be as graded as the degrees of knowledge and ability. The criterion for the morality of a Muslim’s behavior is confessing to the servant hood of man before God and obeying God's orders, which is an excellent example of moral proportionalism.
  Keywords: criterion for value, proportionalism, deontological ethics, consequentialism, intention, use, knowledge
 • Vahid Pashaei Pages 53-71
  In order to design a moral system, there is a need for different and solid foundations. One of the most important foundations for the introduction of a moral system is the cosmological foundation that reflects the scholars' view of the worlds in existence and the principles governing them. In his theological thoughts, Seyyed Mortazi, a famous Shiite scholar, has a view of the universe which leads to the division of the realms of existence into different worlds: the worlds of pre-existence, this world, and the worlds after this world. This paper described and analyzed this view and its impact on ethics, and reached some results such as moral motivation with regard to the belief in the afterlife and the rewards and punishments in the hereafter, the meaningfulness of morality with regard to the denial of the world of pre-existence of pre-existence and the justification of the moral life based on believing in the wise creator and ruler of the world.
  Keywords: worlds of existence, moral motivation, meaningfulness of ethics, this world, the world of pre-existence, Seyyed Mortazi
 • Seyed Mohammad Ali Taghavi, Majedeh Ha’eri Pages 73-89
  Human beings are always on the crossroad of choice. They have to evaluate different options, and ethics provides them with the criteria to do so. Politics as one of the spheres of human life is no exception. It is impossible and futile to do without morality in politics. We can only talk about different moral principles that can or should be observed within the public realm. This paper, addresses the question of which areas of politics are in need of moral rules, and who are to be moral agents in these areas. Findings of this research, which is carried out in the area of descriptive ethics, show that the following parts of politics are in need of moral rules, namely, the formation of political society, justification of the obedience relationship between rulers and the ruled (legitimacy), the limits of government’s authority, methods and tools of enforcing authority, and public relations among citizens. The scope of the involvement of morality in politics can also be divided into two sections on the basis of the moral agent. In this regard, we can talk about rulers’ as well as citizenship’s morality, which is sometimes called as political or civic virtue.
  Keywords: ethics, politics, citizenship’s morality, rulers’ morality, political virtue
 • Seyyed Ziauddin Olia Nasab, Seyyed Mortazhi Olia Nasab Pages 91-104
  "Happiness ethics" examines the values that govern the act of happiness and discusses the relationship of man with God, himself and the others. The values governing the relation of man with himself in the area of happiness are the individual norms of happiness ethics which have been studied in this research using a descriptive-analytic method, documentary approach and based on Islamic sources and ethical texts. This research addresses the individual norms of happiness ethics from the point of view of Islam. The research findings showed that a believer has special ethical duties for virtuous happiness and should possess some virtues. From the point of view of Islam, these norms include: seeking truth, foresight, ambitiousness, restraint, dignity, chastity and contentment.
  Keywords: Islamic ethics, happiness, happiness ethics, individual norms, happiness in Islam