فهرست مطالب

 • پیاپی 70 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/14
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سپیده احمدی سقرلو، رضا علی پناه مقدم*، رامین سلیم نژاد صفحات 419-428
  زمینه و هدف
  یکی از مهمترین عوارض بیماری دیابت، نارسایی مزمن کلیوی است که با شدت مرگ و میر در این بیماران ارتباط تنگاتنگی دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عصاره قره قاط متصل شده به نانوذرات اکسید روی بر آسیب های هیستوپاتولوژیک بافت کلیه در موش های صحرایی دیابتی است.
  روش کار
  در این مطالعه از 30 سر موش صحرایی ویستار در 6 گروه 5 تایی استفاده گردید. گروه ها شامل: گروه کنترل، گروه دیابتی (mg/kg170 آلوکسان)، گروه دیابتی- انسولین (mg/kg170 آلوکسان و U/kg10 انسولین)، گروه دیابتی-نانوذره (mg/kg170 آلوکسان و mg/kg 8 نانو ذرات اکسید روی)، گروه دیابتی- عصاره (mg/kg170 آلوکسان و mg/kg150 عصاره قره قاط) و گروه دیابتی- نانوذره-عصاره (mg/kg170 آلوکسان و mg/kg8 عصاره قره قاط متصل به نانوذرات اکسید روی) بودند. دیابت در موش های صحرایی مورد آزمایش با تزریق داخل صفاقی آلوکسان منوهیدرات ایجاد شد. برای تهیه عصاره قره قاط متصل به نانوذره از روش سنتز زیستی استفاده شد. برای بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیکی از رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین و نرم افزار Image J استفاده گردید.
  یافته ها
  مقایسه بین گروه های تحت تیمار با عصاره قره قاط، نانو ذرات اکسید روی و عصاره قره قاط متصل شده به نانوذرات اکسید روی نشان داد که این ترکیبات از آسیب بافتی ناشی از دیابت در بافت کلیه تا حدودی محافظت می‎کنند و بیشترین تاثیر محافظتی در برابر دیابت در گروه عصاره قره قاط متصل شده به نانوذرات اکسید روی مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر برای اولین بار نشان داد عصاره قره قاط متصل شده به نانوذرات اکسید روی می تواند در جلوگیری از آسیب بافتی ناشی از دیابت در بافت کلیه موش صحرایی تاثیر مثبتی داشته ‎باشد.
  کلیدواژگان: قره قاط، نانوذرات اکسید روی، دیابت، آسیب کلیوی
 • مسعود اجارودی، محمد ماذنی، رضا حاجی حسینی، علیرضا مرادی، لطفاللهرضاقلی زاده* صفحات 429-439
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت سمیت کبدی ناشی از دارو و سموم به عنوان یکی از عوامل آسیب رسان به بدن، این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات ترکیب حاصل از عصاره های دارچین و زنجبیل بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم در موش های صحرایی آسیب دیده توسط تتراکلریدکربن (CCl4) انجام گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی، 42 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 7 گروه 6 تایی تقسیم شدند. سه گروه کنترل شامل کنترل نرمال، کنترل ترکیب عصاره ها و کنترل آسیب، که روزانه به مدت 14 روز به ترتیب آب مقطر، ترکیبی از عصاره های دارچین- زنجبیل و آب مقطر دریافت کردند. 4 گروه بعدی، گروه های پیش درمانی بودند که به ترتیب عصاره دارچین، عصاره زنجبیل، ترکیب عصاره ها و سیلی مارین به صورت روزانه و تک دوز دریافت نمودند. در روز 14 به گروه های کنترل آسیب و پیش درمانی مقدار 1 ml/kg تتراکلریدکربن حل شده در روغن زیتون (1:1 v/v) به صورت داخل صفاقی تزریق شد. به گروه های 1 و 2 فقط روغن زیتون تزریق گردید. 52 ساعت بعد از تزریق CCl4 خون گیری انجام گرفت و سرم آنها جداسازی شد.
  یافته ها
  تزریق CCl4 سبب افزایش معنی دار در میزان فعالیت آنزیم های ALT و AST، سطوح کلسترول، تری گلیسرید و LDL، و همچنین کاهش سطوح آلبومین و HDL سرم رت های آسیب دیده نسبت به گروه کنترل نرمال شد (0/001>p). پیش درمان با عصاره دارچین و زنجبیل بصورت جداگانه و توام سبب بهبود معنی دار این مقادیر در مقایسه با گروه آسیب گردید (0/001>p).
  نتیجه گیری
  مصرف همزمان دارچین و زنجبیل اثرات محافظت کنندگی بهتری در مقابل آسیب های ناشی از تتراکلریدکربن نشان داد.
  کلیدواژگان: دارچین، زنجبیل، تتراکلریدکربن، پارامترهای بیوشیمیایی، اثر هم افزایی، رت
 • رعنا کیهان منش، محمدرضا علیپور، حسن قبادی، مهدی احمدی، علیرضا مرادی، محمدرضا اصلانی* صفحات 440-451
  زمینه و هدف
  مطالعات اپیدمیولوژیک و کلینیکال ارتباط تنگاتنگی بین آسم و چاقی نشان داده اند. مطالعه حاضر اثر چاقی بر پاسخ دهی مجاری هوایی نسبت به متاکولین و تعداد سلول‫های التهابی در مایع برونکوآلوئولار رت‫های نر حساس شده با اوالبومین را بررسی کرده است.
  روش کار
  24 رت نر از نژاد ویستار به 4 گروه شامل رژیم غذایی معمولی (C+ND)، حساس شده با رژیم معمولی (S+ND)، رژیم پرچرب (C+HFD)، و حساس شده با رژیم پرچرب (S+HFD) تقسیم شدند. تمام حیوانات به مدت 8 هفته با غذای معمولی یا با رژیم پرچرب تغذیه شده، سپس در حالی که رژیم طراحی شده را دریافت می‫کردند با اوالبومین یا نرمال سالین برای 4 هفته دیگر حساسیت زایی صورت گرفت. در انتهای مطالعه مایع برونکوآلوئولار جهت بررسی سلول‫های التهابی و تراشه جهت بررسی پاسخ دهی به متاکولین مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  در گروه های چاق القا شده با رژیم، وزن و شاخص‫های چاقی افزایش داشتند ( 0/05p< تا p<0/001). نتایج همچنین نشان دادند که در گروه S+HFD در مقایسه با S+ND، پاسخ دهی تراشه نسبت به متاکولین افزایش قابل توجهی داشت (0/05p<). علاوه بر این، سلول‫های التهابی در مایع برونکوآلوئولار در گروه S+HFD در مقایسه با سایر گروه ها زیادتر بود (p<0/001 )
  .
  نتیجه گیری
  در شرایط چاقی توام با مدل آسماتیک در رت‫های نر پاسخ‫دهی مجاری هوایی نسبت به متاکولین و همچنین تعداد سلول‫های التهابی زیاد می‫شود.
  کلیدواژگان: آسم، چاقی، متاکولین، پاسخ دهی مجاری هوایی، سلول های التهابی
 • سعید نورعلیایی، بهزاد برادران* صفحات 452-462
  زمینه و هدف
  سرطان کولورکتال سومین دلیل مرگ و میر ناشی از سرطان در سراسر جهان است. miRNA ‏ها، گروهی از RNA‏ های کوچک غیر کد کننده می‏باشند که باعث مهار ترجمه mRNA هدف می‏شوند. miR-146a-5p به عنوان تومور ساپرسور می‏باشد که بیان نابجای آن در بسیاری از سرطان‏ ها نشان داده ‏شده ‏است. در این مطالعه که یک مطالعه بنیادی و پایه بود، هدف بازگردانی سطح بیان miR-146a-5p به حد طبیعی و بررسی تاثیر آن بر بیان ژن MMP9 در سلول‏های HT-29 بود.
  روش کار
  ابتدا رده سلولی HT-29 از سرطان کولورکتال در محیط کشت RPMI-1640 کشت داده شد. سپس miR-146a-5p توسط معرف Jet-PEI ترانسفکت گردیده و با استفاده از تکنیک q RT -PCR بیان miR-146a-5p و ژن MMP9 در سلول های HT-29 ترانسفکت شده با miR-146a-5p و کنترل ارزیابی گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری GraphPad Prism 6 انجام گرفت.
  یافته ها
  بر اساس داده های به دست آمده، آغاز مسیرهای تهاجم و متاستاز می‫تواند ناشی از کاهش بیان miR-146a-5p به طور خاص، در مرحله آخر بیماری سرطان کولورکتال باشد. نتایج تست q RT -PCR که برای بررسی بیان ژن‫ها انجام شد، نشان داد که miR-146a-5p باعث کاهش بیان ژن MMP9 در گروه ترانسفکت شده با miR-146a-5p در مقایسه با گروه کنترل می‫شود.
  نتیجه گیری
  بر اساس این مطالعه فعال شدن مسیرهای متاستاز، ناشی از کاهش بیان miR-146a-5p می‫باشد. بر این اساس miR-146a-5p می‫تواند باعث مهار مهاجرت سلولی در شرایط آزمایشگاهی از طریق کاهش بیان ژن های درگیر در متاستاز از جمله MMP9 شود. بنابراین miR-146a-5p می‫تواند بعنوان یک بیومارکر تشخیصی و هدف درمانی جدید برای درمان سرطان کولورکتال معرفی گردد.
  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، HT-29، miR-146a-5p، MMP9
 • زهرا حیدری، رقیه سیدهاشمی، بهنام محمدی قلعه بین* صفحات 463-469
  زمینه و هدف
  بیماری های انگلی یکی از مشکلات بهداشتی تمام جوامع و از موانع پیشرفت و توسعه اقتصادی- اجتماعی بخصوص در اغلب کشورهای در حال توسعه جهان محسوب می شود. این مطالعه به فراوانی انگل های روده ای در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه انگل شناسی بیمارستان‫های (دو بیمارستان) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1397 می پردازد.
  روش کار
  تعداد 409 نمونه مدفوع از آزمایشگاه های بیمارستان های امام خمینی (ره) و بوعلی جمع آوری و جهت بررسی به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی منتقل گردید. در آزمایشگاه نمونه ها با استفاده از روش‫های مستقیم، تغلیظ و کشت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج و داده‏ها با استفاده از نرم افزار SPSS-21 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  از 409 نمونه مورد بررسی، 22 مورد (5/4%) آلوده به انگل های روده ای بودند. آلودگی در مردان 5/3 درصد و در زنان 5/4 درصد گزارش شد. آلودگی به تک یاخته و کرم به ترتیب 3/7 و 1/7 درصد گزارش شد. در بین موارد مثبت بیشترین درصد آلودگی مربوط به ژیاردیا و بلاستوسیس تیس بود که هر کدام در بین کل افراد 1/2 درصد و از بین موارد مثبت 22/7 درصد بود.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که فراوانی آلودگی به انگل های روده ای تک یاخته ای به ویژه ژیاردیا لامبلیا و بلاستوسیس تیس هومینیس در اردبیل بالا است که نیاز به انجام اقدامات کنترلی خاص دارد.
  کلیدواژگان: فراوانی، انگل های روده ای، آزمایشگاه انگل شناسی بیمارستان، اردبیل
 • رها زال خانی*، حسین نجف زاده ورزی، احمدعلی معاضدی صفحات 470-478
  زمینه و هدف
  رژیم غذایی نقش مهمی در کنترل تشنج در بیماران صرعی دارد، لذا در این تحقیق اثر مصرف مزمن روغن کنجد بر تشنج القاشده توسط استریکنین در موش صحرایی بالغ بررسی شده است.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی، 42 سر موش صحرایی به 6 گروه تقسیم شدند: کنترل (دریافت کننده سالین: 1میلی لیتر بر کیلوگرم)، گروه های دریافت کننده حاد والپروات سدیم با دوز 100 و 200 میلی گرم برکیلوگرم (گروه کنترل مثبت)، گروه های دریافت کننده حاد روغن کنجد (دوز 0/75 و 1/5 میلی لیتر بر کیلوگرم) و دریافت کننده مزمن روغن کنجد (دوز 1/5 میلی لیتر بر کیلوگرم در روز، خوراکی، 21 روز). گروه های حاد، والپروات یا روغن را به صورت درون صفاقی دریافت کردند. برای القای تشنج، استریکنین به صورت زیر پوستی، 30 دقیقه بعد از دریافت سالین، والپروات یا روغن به حیوانات تزریق شد. سپس مدت زمان شروع تشنج و مدت زمان تا مرگ طی 30 دقیقه ثبت گردید.
  یافته ها
  تزریق حاد روغن کنجد، زمان شروع تشنج و مدت زمان تا مرگ را نسبت به گروه کنترل افزایش داد اما تفاوت معنی دار نبود. مصرف مزمن روغن کنجد زمان شروع تشنج (0/029 p=) را به طور معنی‫داری نسبت به گروه کنترل افزایش داد اما تاثیری بر مدت زمان تا مرگ نداشت. همچنین بین گروه های حاد و مزمن، از نظر زمان شروع تشنج و مدت زمان تا مرگ تفاوت معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که مصرف مزمن روغن کنجد زمان وقوع تشنج را به تاخیر می اندازد و سبب کاهش روند صرع زایی می شود.
  کلیدواژگان: استریکنین، روغن کنجد، تشنج، موش صحرایی
 • نویده حق نواز، خانم فائزه اصغری، زینب ستاری، خانم منیره بابایی، توحید کاظمی* صفحات 479-487
  زمینه و هدف
  سرطان سینه یکی از شایع‫ترین سرطان ها در میان زنان در سراسر دنیا است، که یکی از داروهای مورد استفاده برای درمان آن، تاکسول می‫باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات بیان mir-1246 و mir-224 در چهار رده سلولی سرطان سینه پس از تیمار با تاکسول با هدف معرفی آنها به عنوان مارکر زیستی جهت پاسخ‫دهی یا مقاومت به درمان بود.
  روش کار
  در این مطالعه آزمایشگاهی، چهار رده سلولی MCF-7، MDA-MB-231، SKBR-3 و BT-474 در محیط کشت RPMI1640 دارای FBS 10% و آنتی بیوتیک کشت داده شده و سپس برای تعیین IC50 تاکسول، آزمون MTT انجام گرفت. سپس، سلول‫ها به مدت 24 ساعت در معرض غلظت IC50 تاکسول قرار گرفته و پس از این مدت، RNA استخراج و cDNA سنتز گردید. تغییر در الگوی بیان mir-1246 و mir-224 با استفاده از qRT- PCR بصورت کمی بررسی شد.
  یافته ها
  پس از تیمار با تاکسول، mir-1246 در دو سلول دارای بیان بالای HER-2 یعنی BT-474 و SKBR-3 بطور معنی‫دار افزایش (به ترتیب 113 و 1/4 برابر) و در دو سلول دیگر فاقد بیان HER-2 یعنی MCF-7 و MDA-MB-231 بطور معنی‫داری کاهش نشان داد (به ترتیب 45/5 و 7/7 برابر). mir-224 تنها در دو سلول SKBR-3 و MDA-MB-231 بیان داشت، که آن هم پس از تیمار با تاکسول بطور معنی‫داری کاهش نشان داد (به ترتیب 2/1 و 17/2 برابر).
  نتیجه گیری
  بدلیل تفاوت در الگوی تغییر بیان mir-1246 در انواع سرطان سینه دارای بیان بالای HER-2 و انواع دارای فاقد بیان آن به تیمار با تاکسول، این miRNA می‫تواند به عنوان یک مارکر زیستی برای پاسخدهی انواع سرطان سینه متفاوت از نظر بیان HER-2 به شیمی درمانی با تاکسول مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سرطان سینه، تاکسول، mir-1246، mir-224
 • عباس فدایی، علی مجیدپور*، سمیه سلیمان زاده مقدم، حمیده رحمانی سراجی صفحات 488-496
  زمینه و هدف
  آسم یکی از شایع‫ترین بیماری های مزمن در جهان و ایران است. تحقیقات اخیر نشان‫دهنده کنترل ضعیف آسم در بیماران علیرغم دریافت درمان‫های مناسب است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین شاخص های کنترل بیماری آسم با سطح تحصیلات مبتلایان به آسم بود.
  روش کار
  این مطالعه با طراحی مقطعی گذشته نگر روی 80 نفر از بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان لبافی‫نژاد انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ESMAA: بررسی اپیدمیولوژیک در مدیریت آسم در بزرگسالان آسیای شرقی بود که جهت بررسی میزان کنترل آسم از تست کنترل آسم(ACT) و معیار طبقه بندی GINA 2016 استفاده شد و پذیرش دارویی بیماران بر اساس مقیاس پایبندی دارویی موریسکی ارزیابی شد. جهت تحلیل داده ها برای بررسی ارتباط و مقایسه میان متغیرهای کمی از آزمون آنوا (رگرسیون و همبستگی پیرسون) و برای بررسی داده های کیفی از آزمون مربع کای کمتر از 0/5 معنی‫دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 80 نفر با میانگین سنی 54/65 حضور داشتند که 32 نفر از آنها تحصیلات ابتدایی، 26 نفر تحصیلات متوسطه و 22 نفر تحصیلات دانشگاهی داشتند. از نظر میزان کنترل بیماری بر اساس تست کنترل آسم 52/5 درصد بیماران در وضعیت کنترل آسم و 47/5درصد بیماران در وضعیت غیرکنترل به سر می‫بردند. از نظر میزان کنترل آسم بر اساس معیار طبقه بندیGINA ، 30 درصد بیماران در وضعیت کنترل کامل، 45 درصد بیماران در وضعیت کنترل نسبی و 25 درصد بیماران در وضعیت عدم کنترل بودند. از لحاظ میزان پایبندی دارویی بیماران بر اساس مقیاس پایبندی دارویی موریسکی، 20 درصد پایبندی بالا، 40 درصد پایبندی متوسط و 40 درصد پایبندی پایین داشتند. در این مطالعه ارتباط معناداری بین میزان کنترل آسم از لحاظ ACT و سطح تحصیلات مشاهده نشد. همچنین ارتباط معناداری بین جنسیت و میزان کنترل آسم و پاییبندی به دارو وجود نداشت. به علاوه بین سطح تحصیلات و پایبندی به دارو ارتباط معناداری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  بین شاخص های کنترل آسم و سطح تحصیلات مبتلایان ارتباطی وجود ندارد. شاید عوامل دیگری بجز تحصیلات روی شاخص‫های کنترل آسم تاثیر داشته باشد که نیاز به مطالعات بیشتری است. همچنین فاکتورهای دیگری بجز تحصیلات را برای پایبندی به دارو می توان بررسی کرد.
  کلیدواژگان: آسم برونشیال، تحصیلات، کنترل آسم
 • کیوان انوش، هاله ولی زاده حقی*، حامد واحدی، رحمان نعمتی، حسام میکاییلی خیاوی صفحات 497-505
  زمینه و هدف
  رویش نا به‫جا اختلالی است که در آن دندان مسیر رویش معمولش را طی نکرده و در صورتی که به موقع تشخیص داده نشود، منجر به مشکلات اکلوژنی می شود. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی رویش نا به جا در مولر اول و کانین دائمی در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اردبیل بود.
  روش کار
  با مشاهده رادیوگرافی های پانورامیک ثبت شده از سال 95 تا 97 فراوانی رویش نا به جای مولر اول دائمی در کودکان 5 تا 8 سال و کانین دائمی در کودکان 10 تا 13 سال مورد بررسی قرار گرفت. سپس توزیع فراوانی بر حسب جنسیت، فک درگیر و درگیری یک طرفه یا دوطرفه با استفاده از آزمون کای دو ارزیابی شد.
  یافته ها
  فراوانی رویش نا به جای مولر اول دائمی‏ 2/1 درصد و کانین دائمی 6/4 درصد به دست آمد. تفاوت معنی‫داری در فراوانی رویش نا به جای مولر اول بر حسب جنسیت بیمار (p=0/366)، فک درگیر (p=0/132) و درگیری یک طرفه یا دوطرفه ( p=0/366) وجود نداشت. تفاوتی در میزان فراوانی رویش نا به جای کانین دائمی بر حسب جنسیت بیمار (p=0/384) و درگیری یک طرفه یا دو طرفه (0/056p=) مشاهده نشد. رویش نا به جا در کانین دائمی در فک بالا بیشتر از فک پایین بود (p=0/012).
  نتیجه گیری
  فراوانی رویش نا به جا در مولر اول دائمی2/1درصد و کانین دائمی 6/4درصد و در محدوده مطالعات جوامع دیگر به دست آمد.
  کلیدواژگان: رویش نا به جا، مولر اول دائمی، کانین دائمی، فراوانی
 • مهرزاد سرایی، خانم لاله قنبر زاده، الهام حاجی علیلو، طاهره برغندان، فرزانه امینی، میثم شریف دینی* صفحات 506-514
  زمینه و هدف
  گونه های تریکوسترونژیلوس انگل شایع حیوانات علفخوار بوده و تریکوسترونژیلیازیس یک بیماری مهم مشترک بین انسان و دام است. روش معمول تشخیص آزمایشگاهی تریکوسترونژیلیازیس آزمایش مدفوع به روش مستقیم یا تغلیظ است. شواهد کافی در خصوص حساسیت کشت مدفوع بر روی محیط نوترینت آگار برای تشخیص عفونت‫های تریکوسترونژیلوس وجود ندارد. این مطالعه به منظور مقایسه روش های کشت نوترینت آگار و فرمالین- اتیل استات برای تشخیص آلودگی به تریکوسترونژیلوس در ساکنان یکی از مناطق اندمیک شمال ایران انجام شد.
  روش کار
  در مجموع 1553 نمونه مدفوع تازه از ساکنان 31 روستای منطقه فومن در استان گیلان در طی سال‫های 1394 تا 1395 جمع آوری گردید. تمامی نمونه ها جهت تشخیص آلودگی به گونه های تریکوسترونژیلوس با استفاده از روش‫های کشت نوتریت آگار پلیت و روش فرمالین- اتیل استات مورد آزمایش قرار گرفتند.
  یافته ها
  به طور کلی 71 نمونه از نظر آلودگی به تریکوسترونژیلوس حداقل با یکی از روش‫ها مثبت بودند. میزان حساسیت و ویژگی روش کشت نوترینت آگار با درنظر گرفتن مجموع روش‫های انگل شناسی به عنوان استاندارد طلایی به ترتیب 90/1 و 100 درصد ارزیابی شد. همچنین میزان حساسیت و ویژگی روش فرمالین- اتیل استات به ترتیب 95/8 و 100 درصد تعیین شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، روش فرمالین-اتیل استات در تشخیص تریکوسترونژیلیازیس انسانی به خصوص در مناطق مرطوب همانند شمال ایران حساسیت بیشتری نسبت به کشت نوتریت آگار پلیت دارد.
  کلیدواژگان: روش فرمالین- اتیل استات، کشت نوتریت آگار پلیت، تریکوسترونژیلوس
 • یوسف فکری، حبیب اوجاقی* صفحات 515-518
  زمینه و هدف
  توپیرمات سولفونامید خوراکی است که امروزه به طور روز افزون مخصوصا در سردرد استفاده می‫شود. هدف این مطالعه ارائه یک مورد نادر گلوکوم زاویه بسته دو طرفه حاد و تغییر حاد عیوب انکساری چشم به دنبال استفاده از توپیرمات است.
  معرفی بیمار: بیمار خانم 33 ساله که با شکایت درد شدید و دو طرفه چشم و تاری دید به اورژانس بیمارستان علوی اردبیل مراجعه می‫کند. دید اصلاح نشده بیمار در حد شمارش انگشتان دو متر بود. بیمار قبل از تاری دید و درد چشم از عینک استفاده نمی‫کرده و دید کامل داشته است. در حال حاضر عیب انکساری چشم 6/00- دیوپتر بود. فشار چشم راست و چپ به ترتیب 50 و 45 میلی متر جیوه بود. در معاینه قرمزی ملتحمه، ادم مختصر قرنیه، کاهش شدید عمق اتاقک قدامی و بسته بودن زاویه اتاقک قدامی وجود داشت. بیمار سابقه مصرف قرص توپیرمات از یک هفته قبل داشت. پس از قطع داروی مذکور و شروع داروهای ضد گلوگوم و سیکلوپلژیک فشار چشم ها در عرض 3 روز و عیب انکساری در مدت دو هفته به حالت نرمال برگشت.
  نتیجه گیری
  مصرف قرص توپیرمات حتی با دوز اندک و طول مدت کم می‫تواند باعث گلوگوم حاد زاویه بسته و نزدیک‫بینی شدید گردد.
  کلیدواژگان: گلوگوم حاد زاویه بسته، نزدیک بینی، توپیرامات
|
 • Sepideh Ahmadi Sagerlou, Reza Alipanah, Moghadam*, Ramin Salimnejad Pages 419-428
  Background & objectives
  One of the most important diabetes complications is chronic renal failure. This disorder is one of the most important progressive renal problems that is closely associated with high mortality rate in diabetic patients. The purpose of this study was to evaluate the effect of conjugated blackcurrant extract and zinc oxide nanoparticles on histopathologic damages of kidney tissue in diabetic rats.
  Methods
  A total of thirty adult Wistar rats were used and they were randomly divided into the following six groups (n=5): control group; diabetic group (170 mg/kg alloxan); diabetic group treated with insulin (170 mg/kg alloxan & 10 U/kg insulin); diabetic group treated with ZnO nanoparticle (170 mg/kg alloxan & 8 mg/kg ZnO nanoparticle); diabetic group treated with extract (170 mg/kg alloxan & 150 mg/kg blackcurrant extract) and diabetic group treated with extract conjugated with ZnO nanoparticles (170 mg/kg alloxan & 8 mg/kg blackcurrant extract conjugated with ZnO nanoparticle). Diabetes mellitus was induced by intraperitoneal injection of alloxan monohydrate. Conjugated blackcurrant extract and ZnO nanoparticles were produced using green synthesis method. The tissues were stained with hematoxylin and eosin stain. Image J software was used for evaluation of histopathological changes.
  Results
  The comparison between groups treated with blackcurrant extract, ZnO nanoparticles and blackcurrant extract conjugated with ZnO nanoparticle showed that these compounds somewhat protect kidney tissue from diabetes damage . The highest protective effect was observed in diabetic group treated with ZnO nanoparticles conjugated with blackcurrant extract.
  Conclusion
  Our study, for the first time, showed that the conjugation of blackcurrant extract to ZnO nanoparticles can be effective in preventing renal- tissue damage in diabetic patient.
  Keywords: Blackcurrant, ZnO Nanoparticles, Diabetes, Renal Damage
 • Masoud Ojarudi, Mohammad Mazani, Reza Hajihosseini, Alireza Moradi, Lotfollah Rezagholizadeh* Pages 429-439
  Background & objectives
  Considering the importance of liver toxicity due to drugs and toxins as a major cause of liver damage, this study was conducted to evaluate the effects of the combination of cinnamon and ginger extracts on serum biochemical parameters in carbon tetrachloride (CCl4)- intoxicated rats.
  Methods
  In this experimental study, forty-two male Wistar rats were divided into 7 groups (n=6). Three control groups including normal control, combined extract control and damaged control were designated that received distilled water, a mixture of cinnamon and ginger extracts and distilled water respectively for 14 days.
  Other 4 groups were pre-treatment groups which were treated with cinnamon (50 mg/kg/d), ginger (250 mg/kg/d), cinnamon + ginger (25+125 mg/kg/d) and silymarin (100 mg/kg/d) respectively for 14 days before being damaged by intraperitoneal injection of CCl4 (1 ml/kg, 1:1 in olive oil). Fifty - two hours after CCl4 injection, blood sampling was performed and biochemical parameters were measured in serum of rats.
  Results
  The results of this study showed that the injection of CCl4 significantly increased the ALT and AST enzymes activity ,cholesterol, triglyceride, and LDL levels and decreased the blood albumin and HDL levels in damaged rats compared to the normal control group (p<0.001). However, pre-treatment with the cinnamon and ginger extracts, especially combination of extracts significantly improved these values ​​compared to the CCl4 damage group (p<0.001).
  Conclusion
  The results suggest that simultaneous use of cinnamon and ginger extracts has more significant protective effects against CCl4-induced hepatotoxicity.
  Keywords: Cinnamon, Ginger, Carbon Tetrachloride, Biochemical Parameters, Synergistic Effect, Rat
 • Rana Keyhanmanesh, Mohammad reza Alipour, Hasan Ghobadi, Mahdi Ahmadi, Alireza Moradi, Mohammadreza Aslani* Pages 440-451
  Background & objectives
  Epidemiological and clinical studies have shown a close relationship between asthma and obesity. The present study examined the effect of obesity on the airway response to methacholine and the number of inflammatory cells in the bronchoalveolar fluid of ovalbumin-sensitized male rats.
  Methods
  Twenty-four male Wistar rats were divided into 4 groups: normal diet (C+ND), OVA‐sensitized with the normal diet (S+ND), high-fat diet (C+HFD) and OVA‐sensitized with high‐fat diet (S+HFD). All animals were fed for 8 weeks with standard diet or high-fat diet, and then were sensitized with ovalbumin or normal saline for another 4 weeks while receiving the designed regimens. At the end of the study, the number of inflammatory cells in bronchoalveolar fluid (BALF) and tracheal responsiveness to methacholine were examined.
  Results
  In diet-induced obesity groups, weight and obesity indices increased (p<0.05 to p<0.001). The results also showed that tracheal responsiveness to methacholine in S+HFD group compared to S+ND group, was significantly increased (p<0.05). In addition, the number of inflammatory cells in the BAL, in the S+HFD group was higher than other groups (p<0.001).
  Conclusion
  the results of this study suggest that the response of the airways to methacholine and the number of inflammatory cells are increased in obese-asthmatic male rats.
  Keywords: Asthma, Obesity, Methacholine, Airway Responsiveness, Inflammatory Cells
 • Saeed Noorolyai, Behzad Baradaran* Pages 452-462
  Backgrounds &
  objectives
  Colorectal cancer (CRC) is the third leading cause of cancer death worldwide. Micro RNAs are a group of non-coding small RNAs that inhibit the translation of target mRNA. MiR-146a-5p, as a tumor suppressor, has abnormal expression in many cancers. In this basic research, our goal was to restore the expression level of miR-146a-5p to normal level and to investigate its effect on the expression of the MMP9 gene in HT-29 cells.
  Methods
  this study evaluates the effect of transfection of miR-146a-5p in HT-29 cell line. At first, the HT-29 cell line from colorectal cancer was cultured in RPMI-1640 culture media and then were transfected with miR-146a-5p using Jet-PEI reagent. qRT-PCR technique was employed to evaluate the expression level of miR-146a-5p and MMP9 genes. The statistical analysis was performed using GraphPad Prism 6 software.
  Results
  According to the obtained data, the onset of the invasion and metastasis, in particular, at the final stage of colorectal cancer may be related to a reduction in the expression of miR-146a-5p. The results of the qrRT-PCR test showed that by increasing the expression level of miR-146a-5p in HT-29 cells, the expression level of MMP9 gene decreased in the miR-146a-5p transfected group compared to the control group.
  Conclusions
  According to this study, activation of metastatic pathways was due to the down regulation of miR146a-5p. Accordingly, miR-146a-5p can inhibits migration of these cells through down-regulating the expression of metastasis-related genes. Hence, miR-146a-5p can be a new diagnostic biomarker and new therapeutic target for CRC.
  Keywords: Colorectal Cancer, HT-29, miR-146a-5p, MMP9
 • Zahra Heidari, Roghaye Seyedhashemi, Behnam Mohammadi ghalebin* Pages 463-469
  Background & objectives
  Parasitic diseases are one of the health problems of all societies and are considered as barriers to progress socioeconomic development, especially in most developing countries. This study evaluated the frequency of intestinal parasites in patients referred to hospitals affiliated with Ardabil University of Medical Sciences in 2018.
  Methods
  a total of 409 stool samples were collected from laboratories of Imam Khomeini and Bouali hospitals and then transferred to the parasitology lab in the medical and paramedical school. Samples were evaluated using direct, concentration and culture methods. Data were analyzed using SPSS software version 21.
  Results
  Out of 409 samples, 22 cases (4.5%) were infected with intestinal parasites. Among them, 5.3% and 5.4% of infected cases were men and women respectively. Also, the rate of infection to the protozoans and helminths was 3.7% and 1.7% respectively. Among the positive cases, the highest percentage of infection was related to Giardia and Blastocystis.
  The infection rate of each parasite among all patients and positive cases was 1.2% and 22.7% respectively.
  Conclusion
  The present study showed that intestinal protozoan infection, especially Giardia lamblia and Blastocystis hominis are high in Ardabil city, and therefore special infection control measures are urgently needed.
  Keywords: Intestinal Parasites, Hospital Parasitology Lab, Ardabil
 • Raha Zalkhani*, Hossein Najafzadehvarzi, Ahmad Ali Moazedi Pages 470-478
  Background & objectives
  Diet plays an important role in control of seizure in epileptic patients. Therefore in this research, the effect of acute and chronic sesame oil consumption on the seizure induced by strychnine in adult rats was investigated.
  Methods
  In this experimental study, forty -two rats were divided into six groups: control (saline recipient, 1 ml/kg (, acute recipients of sodium valproate as positive control group (100 or 200 mg/kg, ip.), acute recipients of sesame oil (0.75 or 1.5 ml/kg, ip.) and chronic recipient of sesame oil (1.5 ml/kg/day, orally, 21 days). To induce seizure, strychnine was injected intraperitoneally 30 minutes after receiving saline, valproate or oil. Then seizure onset time and death time were recorded within 30 minutes.
  Results
  Acute injection of sesame oil increased seizure onset time and death time compared to control group but it was no significantly different. The chronic consumption of sesame oil significantly increased seizure onset time (p=0.029) in compared to control group, but there was no effect on the death time. Also, there were no significant differences in seizure onset time and death time between acute and chronic groups.
  Conclusion
  It seems that chronic consumption of sesame oil delayed the onset of seizure and reduced the kindled seizure acquisition.
  Keywords: Strychnine, Sesame Oil, Seizure, Rat
 • Navideh Haghnavaz, Faezeh Asghari, Zeynab Sattari, Monire Babaei, Tohied Kazemi* Pages 479-487
  Background & objectives
  Breast cancer is one of the most important cancers in women worldwide. Taxol as a chemotherapeutic agent, is used for treatment of breast cancer.The aim of this study was to investigate alterations in the expression of mir-1246 and mir-224 in four breast cancer cell lines after Taxol treatment with the goal of introducing them as a biochemical marker for determining response or resistance of breast cancer to the Taxol therapy.
  Methods
  In this in vitro study, four breast cancer cell lines including MCF-7, MDA-MB-231, SKBR-3 and BT-474 were cultured in RPMI1640 medium supplemented with 10% FBS and antibiotics. Then, MTT assay was performed to determine IC50 concentration of Taxol. Cells were treated for 24 hours and then RNA extraction and cDNA synthesis were performed. Alterations in the expression level of mir-1246 and mir-224 were quantitated using qRT- PCR.
  Results
  After treatment with Taxol, the expression level of mir-1246 was significantly up-regulated in two HER2-overexpressing cell lines, BT-474 (113 fold) and SKBR-3 (1.4 fold), and down-regulated in two HER2-negative cell lines, MCF-7 (45.5 fold) and MDA-MB-231 (7.7 fold). Expression of mir-224 was detected only in two cell lines including SKBR-3 and MDA-MB-231, and was down-regulated after treatment with Taxol (2.1 and 17.2 fold, respectively).
  Conclusions
  According to the different pattern of alteration in the expression level of mir-1246 in HER2-overexpressing breast cancer cell lines compared to HER2-negative cell lines after treatment with Taxol, this miRNA could be a useful biomarker for responsiveness to Taxol in different types of HER2-positive and -negative breast cancers.
  Keywords: Breast Cancer, Taxol, mir-1246, mir-224
 • Abbas Fadaii, Ali Majidpour*, Soleymanzadeh Moghadam, Hamideh Rahmani Seraji Pages 488-496
  Background & objectives
  Asthma is one of the most common chronic diseases in the world and Iran. Despite appropriate treatment, recent researches indicate that asthmatic patients have poor asthma control. The aim of this study was to determine the correlation between educational level of asthmatic patients and asthma control indices.
  Methods
  This retrospective cross-sectional study was performed on 80 asthmatic patients admitted to Shahid Labbafinejad hospital. ESMAA questionnaire was used to collect data to assess the level of asthma control, according to ACT (Asthma Control Test) and 2016 GINA (the Global Initiative for Asthma) guidelines. Patient medication compliance was evaluated based on Morisky medication adherence scale (MMAS). ANOVA test (Regression and Pearson correlation) and Chi-Square test were used for analysis of quantitative and qualitative variables, respectively. The P - value less than 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  Eighty asthmatic patients with an average age of 54.65 were entered to this study that of them 32 patients were at primary school level, 26 patients at high school level and 22 patients at university state. According to ACT test, 52.5% and 47.5% of patients were in control and uncontrolled state, respectively.
  According to GINA classification, 30% of patients were in control, 45% in partially control and 25% in uncontrolled state. According to MMSA scale, 20% of patients were high adherent to medicine, 40% were moderate adherent and 40% were low adherent. In this study, there was no significant correlation between the asthma control in terms of ACT and patients' educational level. Also, there was no significant relationship between sex, asthma control and medication adherence. In addition, there was no significant relationship between educational level and drug adherence.
  Conclusion
  The results suggest that there was no relationship between asthma control indices and patient's educational level. Perhaps other factors, other than education, affect the asthma control indices and medication adherence which requires more studies.
  Keywords: Bronchial Asthma, Education, Asthma Control
 • Keyvan Anoush, Haleh Valizadeh Haghi*, Hamed Vahedi, Rahman Nemati, Hesam Mikaeeli Khyiavi Pages 497-505
  Background & objectives
  Ectopic eruption is a disorder in which the tooth does not follow its usual course and if not diagnosed in a timely manner, leads to occlusal problems. The aim of this study was to determine the frequency of ectopic eruption of the first permanent molar and canine in patients referred to Ardabil dental school.
  Methods
  By observing the panoramic radiographs, recorded from 2016 to 2017, the frequency of ectopic eruption of first permanent molars in children aged 5 to 8 years and permanent canine in children aged 10 to 13 years was determined. The frequency distribution based on sex, involved jaw, unilaterality and bilaterality were evaluated using Chi-Square test.
  Results
  the frequency of ectopic eruption of the first permanent molar and permanent canine was 2.1% and 6.4% respectively. There was no significant difference in the frequency of ectopic eruption of the first molar, based on the patient's gender (p=0.366), jaw (p=0.132), and unilateral or bilateral involvement (p=0.366).Also, there was no significant difference between the frequency of ectopic eruption of permanent canine and the patient's gender (p=0.384), unilateral or bilateral involvement (p=0.056). The ectopic eruption of the permanent canine in the maxilla was greater than the mandible (p=0.012).
  Conclusions
  In this study, the frequency values of ectopic eruption were 2.1% and 6.4% for the first permanent molar and permanent canine respectively that were in the range of other studies reported from other populations.
  Keywords: Ectopic Eruption, First Permanent Molar, Permanent Canine, Frequency
 • Mehrzad Saraei, Laleh Ghanbarzadeh, Elham Hajialilo, Tahereh Barghandan, Farzanrh Amini MS, Meysam Sharifdini* Pages 506-514
  Background & objectives
  Trichostrongylus spp. are common parasites of herbivorous animals and trichostrongyliasis is an important zoonotic disease in Iran, especially in northern Iran. Routine laboratory methods for diagnosis of these infections are direct smear and formalin-ethyl acetate techniques. There is no enough evidence about the sensitivity of nutrient agar plate culture for detection of Trichostrongylus spp infections. The objective of this study was to compare the nutrient agar plate culture and the formalin-ethyl acetate sedimentation techniques for laboratory diagnosis of human trichostrongyliasis in an endemic area of northern Iran.
  Methods
  A total of 1553 fresh stool samples were collected from residents of 31 villages within the Fouman district in Guilan province during 2015–2016. All samples were examined using nutrient agar plate culture and formalin- ethyl acetate concentration techniques for detection of Trichostrongylus spp. infections.
  Results
  Overall, 71 cases were diagnosed with Trichostrongylus spp. by at least one of the methods. Considering parasitological results as the diagnostic gold standard, the sensitivity and specificity of nutrient agar plate culture were 90.1% and 100%, respectively. Also, the sensitivity and specificity of the formalin ethyl acetate concentration method were 95.8% and 100%, respectively.
  Conclusions
  According to the results of this study, the formalin ethyl acetate method is more sensitive than nutrient agar plate culture in the diagnosis of human trichostrongyliasis, especially in humid climate regions such as North of Iran.
  Keywords: Formalin Ethyl Acetate Sedimentation, Nutrient Agar Plate Culture, Trichostrongylus
 • Yousef Fekri, Habib Ojaghi* Pages 515-518
  Background
  Topiramate, is an oral sulfonamide medication that is increasingly used for treating headache. We report a rare case of bilateral myopia and acute, secondary angle closure glaucoma following use of topiramate.
  Case history: A 33 year-old woman, who referred to emergency ward of Alavi hospital in Ardabil, with bilateral painful loss of visual acuity following one week after starting topiramate. Her uncorrected visual acuity was two meter counting finger in both eyes. The patient had complete vision before administration of topiramate. At present, the eye refractive error was -6.00 diopters.The right and left intraocular pressure was 50 mm Hg OD and 45 mmHg OS respectively. Slit examination revealed conjunctival injection, corneal edemaand shallow anterior chambers. The patient had a history of taking topiramate tablets one week earlier. Topiramate was discontinued and she was treated with anti-glaucoma and cycloplegic drugs. Intraocular pressure and refractive errors were normalized within 3 days and 2 weeks, respectively.
  Conclusion
  Topiramate can cause acute angle-closure glaucoma and myopia even at low doses or for a short period usage.
  Keywords: Acute Angle Closure Glaucoma, Myopia, Topiramate