فهرست مطالب

 • پیاپی 14 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/21
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • سیما عیوضی *، کامران یزدان بخش، آسیه مرادی صفحات 9-22
  مقدمه
  در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، نقص هایی در کارکردهای اجرایی دیده می شود. مطالعه حاضر با هدف سنجش اثربخشی توانبخشی شناختی در بهبود کارکرد اجرایی بازداری پاسخ در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه /بیش فعالی اجراشد.
  روش
  روش مطالعه حاضر از نوع نیمه آزمایشی است که با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد.در این پژوهش کودکان 7 تا 12 سالی که توسط کارشناسان روانشناسی مرکز مشاوره آموزش و پرورش کرمانشاه مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی تشخیص داده شده بودند، به عنوان جامعه انتخاب شدند. 20 نفر از این کودکان ( 10 نفر دختر و 10 نفر پسر)،به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش تحت 12 جلسه (هفته ای دو جلسه و هر جلسه یک ساعت) به صورت انفرادی، درمان توانبخشی شناختی کاپیتان لاگ نسخه 2014 قرار گرفتند و گروه کنترل درمانی دریافت نکرد.پس از آخرین جلسه، هر دو گروه مجددا ارزیابی شدند. داده ها با تحلیل کواریانس و با کمک نرم افزار SPSS_23 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که توانبخشی شناختی رایانه یار در بهبود بازداری پاسخ (001/0P<) در کودکان مبتلا به نارسایی توجه/بیش فعالی تاثیر دارد.
  نتیجه گیری
  بنابراین، می توان برنامه توانبخشی شناختی رایانه یار را برای بهبود کارکرد اجرایی بازداری پاسخ کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی توصیه کرد.
  کلیدواژگان: اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی، بازداری پاسخ، توانبخشی شناختی رایانه-یار
 • شیما محمدی، فرنگیس دمهری*، محسن سعیدمنش صفحات 23-36
  مقدمه
  اوتیسم یک اختلال پیچیده عصبی – تحولی است که سیرطبیعی رشدکودک را دچاراختلال می کند.بنابراین هدف ازانجام پژوهش حاضر بررسی تاثیرتمرینات دست برتری بر زبان بیانی و دریافتی کودکان با اختلال طیف اوتیسم انجام شد.
  روش
  روش پژوهشی نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون همراه با گروه کنترل و آزمایش بود.جامعه پژوهش کلیه کودکان با تشخیص اختلال طیف اوتیسم شهرستان رفسنجان بود. 30 کودک که با استفاده از پرسشنامه گارز و مصاحبه بالینی تشخیص اختلال طیف اوتیسم دریافت کرده بودند، به روش نمونه گیری در دسترس از مراکز اوتیسم شهرستان رفسنجان انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دوگروه کنترل و آزمایش هر گروه شامل 15 نفر قرار گرفتند. سپس ازهر دو گروه آزمایش و کنترل آزمون های زبان بیانی و دریافتی رشد نیوشا (جعفری، 1386) و برتری طرفی ادینبورگ(1971) به عنوان پیش آزمون گرفته شد. گروه آزمایش تحت 20 جلسه ( دو هفته یکبار و هر جلسه 45 دقیقه) تمرینات دستکاری دست برتری قرار گرفتند. سپس مجددا از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان دادند که میانگین نمرات زبان دریافتی این کودکان به طور معناداری افزایش پیدا کرده است (05/0p≥ و 780/15(F= درحالی که در میانگین زبان بیانی تغییرات معناداری ایجاد نشد.(001/0p≤و 996/2(F=.
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که تمرینات دست برتری می تواند باعث بهبود زبان دریافتی در کودکان با اختلال طیف شود.
  کلیدواژگان: اختلال طیف اوتیسم، دستکاری دست برتری، زبان بیانی، زبان دریافتی
 • سید حسن صادق زاده، زهرا کرمی*، مریم بابایی فرد، حمیدرضا وفایی صفحات 37-58
  مقدمه
  پژوهش‏های بسیاری نشان داده‏اند که اختلال شخصیت مرزی با نقایص عصب شناختی ارتباط دارد و شواهدی مبنی بر اینکه ممکن است نیمرخ عصب شناختی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی با پیامدهای این اختلال ارتباط داشته باشد، وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مداخله درمان عصب شناختی مبتنی بر کامپیوتر (CACR) در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بود.
  روش
  طرح این پژوهش ، شبه آزمایشی با روش پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل ،جامعه مورد مطالعه شامل کلیه بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی مراجعه کننده به کلینیک ها و مراکز درمانی شهر تهران و نمونه پژوهش شامل 30 بیمار بود که به وسیله نسخه بازبینی شده مصاحبه تشخیصی اختلال شخصیت مرزی(DIB-R) در 4 مقیاس عدم تنظیم عاطفی، الگوهای رفتار تکانشی، آسیب ادراکی شناختی و اختلال در روابط بین فردی تشخیص اختلال شخصیت مرزی را داشتند. سپس آزمودنی ها در دو گروه آزمایش و کنترل (15 نفر در گروه آزمایشی و 15 نفر در گروه کنترل) به صورت تصادفی قرار گرفتند و مداخلات آزمایشی بر روی آنها انجام شد. همچنین آزمودنی ها در مرحله خط پایه تحت ارزیابی با ابزارهای بالینی، عصب شناختی و کارکردی قرار گرفتند، و سپس در 32 جلسه 16 هفته ای ( هفته ای 2 بار) تحت درمان مداخله ای عصب شناختی مبتنی بر کامپیوتر (گروه آزمایشی) و نیز درمان معمول (گروه کنترل) قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بیمارانی که تحت درمان مداخله ای عصب شناختی مبتنی بر کامپیوتر بودند نسبت به بیمارانی که درمان معمول را دریافت کرده بودند، بهبود بیشتری در حافظه کاری و ابزارهای کارکردی روانی اجتماعی از خود نشان دادند، شدت علائم با درمان مداخله ای عصب شناختی مبتنی بر کامپیوتر تفاوت معناداری نداشت.
  نتیجه گیری
  یافته‏ های این مطالعه آزمایشی امکان و پتانسیل کارایی را در حیطه‏های خاص عصب شناختی نشان می‏دهد، در حالی که در مورد نحوه استفاده از برنامه کامپیوتری در درمان عصب شناختی اختلال شخصیت مرزی سودمندی بالینی نسبتا کمی را نشان داد.
  کلیدواژگان: درمان عصب شناختی مبتنی بر کامپیوتر، درمان معمول، اختلال شخصیت مرزی
 • مرتضی همایون نیا *، محمود شیخ، رسول حمایت طلب، شهناز شهربانیان، علیرضا همایونی صفحات 59-72
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر قابلیت محیط (فراهم سازها) روی مهارت های فراشناختی کودکان دارای اختلالات ذهنی 6 تا 9 ساله بود. این تحقیق کاربردی و از نوع نیمه تجربی )مداخله ای( بود.
  روش
  جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دارای اختلال ذهنی 6 تا 9 ساله شهرستان بابل در سال1396 بودند با توجه به امکانات و همکاری مدیران و معلمان مدارس استثنایی شهر بابل از این تعداد، 50 دانش آموز پسر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در یکی از گروه های آزمایش یا کنترل قرار گرفتند (25 نفر در هر گروه). آزمودنی ها در گروه آزمایش به مدت 36 جلسه (3 ماه و هفته ای 3 جلسه) و هر جلسه 30 الی 45 دقیقه تحت آموزش و تمرین برنامه های خاصی که شامل فراهم سازی محیطی با قابلیت زیاد در راستای بهبود مهارت های فراشناختی تحقیق بود و در محیط مدرسه اجرا می شد قرار گرفتند. برای ارزیابی مهارت های فراشناختی از پرسشنامه فراشناخت های کودکان(MCQ-C) استفاده شد. داده ها با روش آماری آنالیز کوواریانس تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که فراهم سازها در بهبود مهارت فراشناختی تاثیر داشته است(01/0P
  کلیدواژگان: فراهم سازها، توجه، حافظه، کودکان دارای اختلال ذهنی
 • اعظم فتاحی اندبیل، هاییده صابری، اصغر کاظمی کواکی * صفحات 73-90
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری) CBPT )و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز) (tDCS بر کارکردهای اجرایی حافظه فعال و بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال بیش فعالی- نقص توجه) (ADHD انجام گرفت.
  روش
  در این مطالعه شبه آزمایشی دارای پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل ، 49 پسر ADHD 6 تا 11 ساله به روش نمونه گیری در دسترس از دو مدرسه شهرستان اسلامشهرانتخاب شدند.سپس توسط تستهای هوش استنفورد و کانرز والدین،13 نفر بدلیل نداشتن ملاکهای ورود حذف گردیدند.36 پسر باقیمانده به طور تصادفی در گروه های مداخله و کنترل( هر گروه 12 نفر)قرار گرفتند. سپس آزمونهای ان بک جهت سنجش حافظه فعال و برو – نرو جهت سنجش بازداری پاسخ قبل و بعد از مداخلات صورت گرفت. مداخله ها شامل CBPT به مدت 8 جلسه 60 دقیقه ای و tDCS شامل 10 جلسه 10 دقیقه ای با شدت 1 میلی آمپربود .داده ها با به کار گیری نرم افزار spssنسخه 23 تحلیل شدند.
  یافته ها
  پس از حذف اثر پیش آزمون مشخص گردید در نمرات حافظه فعال، بین گروه های مداخله و کنترل تفاوت معنی دار وجود نداشت همچنین درCBPT در هیچ یک از نمره های بازداری پاسخ نسبت به گروه کنترل تفاوت معنا داری نداشت. لیکن tDCS در نمرات« دقت اجرا و سرعت اجرا » ، با گروه کنترل تفاوت معنی دار داشتند.
  نتیجه گیری
  روش CBPT در بهبود حافظه فعال و بازداری پاسخ موثرنیست و روش tDCS ، تنها در بهبود بازداری پاسخ موثر است.
  کلیدواژگان: اختلال بیش فعالی - نقص توجه، بازی درمانی گروهی شناختی رفتاری، تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز، حافظه فعال، بازداری پاسخ
 • مریم رحیمیان مشهدی *، پروانه شمسی پور ده کردی، مرضیه ابطحی صفحات 91-110
  مقدمه
  هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین تاثیر تمرینات توانبخشی شناختی و جسمانی پیشرونده بر بهبود انعطاف پذیری شناختی و رشد اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی بود.
  روش
  در این مطالعه نیمه تجربی،45 کودک کم توان ذهنی آموزش پذیر با دامنه سنی 8-12سال بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و در دو گروه تجربی و یک گروه کنترل قرار گرفتند.
  یافته ها
  تحلیل کواریانس-واریانس یک راهه نشان داد بین میانگین متغیرهای رشد اجتماعی و خطای کل در گروه ها تفاوت معنادار نیست (05/0p>). نتایج تحلیل واریانس مرکب با اندازه های تکراری نشان داد میانگین متغیرهای تعداد طبقات و خطای درجاماندگی انعطاف پذیری شناختی در گروه های توانبخشی شناختی و تمرینات جسمانی پیشرونده در مرحله پس آزمون بهتر از پیش آزمون و بهتر از گروه کنترل بود (05/0p<).
  نتیجه گیری
  می توان مهارت های شناختی و رفتاری کودکان کم توان ذهنی را از طریق تمرینات توانبخشی شناختی نیز آموزش و ارتقاء داد.
  کلیدواژگان: تمرینات جسمانی پیش رونده، توانبخشی شناختی، کم توان ذهنی، رشد اجتماعی
 • علی مصطفایی *، محمد اورکی، انور نیک نام صفحات 111-128
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر تاثیر بازی های توجهی بر خودتنظیمی و کارکرد اجرایی دانش آموزان مضطرب است.
  روش
  این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی کودکان پسر9تا11 ساله مدارس ابتدایی شهر بوکان در سال تحصیلی 97-96 بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای و با استفاده از پرسش نامه اضطراب کودکان 30 نفر از دانش آموزان انتخاب و با روش تصادفی ساده به دو گروه آزمایش(15=n) و کنترل (15=n) قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت ده جلسه در معرض بسته ی مداخلات مبتنی بر بازی های توجهی قرار گرفت و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. به منظور سنجش تاثیر مداخله پرسش نامه خودتنظیمی پینتریج و دی گروت، کارکرداجرایی کانرز و مقیاس اضطراب بالینی اسپیلبرگر قبل و بعد از تشکیل جلسات آموزشی بر روی گروه های کنترل و آزمایش اجرا گردید. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس یک طرفه نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ خودتنظیمی و کارکرد اجرایی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین متغیر اضطراب گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، از پیش آزمون تا پس آزمون کاهش داشته است و این نشان دهنده این موضوع است که مداخلات موثر بوده است و شدت اختلال اضطراب کمتر شده است.
  نتیجه گیری
  بازی توجهی را می توان به عنوان یک روش اثربخش در کنار سایر روش های درمانی بر افزایش خودتنظیمی و بهبود کارکرد اجرایی دانش آموزان مضطرب به کار برد.
  کلیدواژگان: بازی های توجهی، خودتنظیمی، کارکرد اجرایی، دانش آموز مضطرب
 • زهرا خلوصی *، حسن عشایری، سیما قدرتی صفحات 129-144
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر تاثیر بازی های توجهی بر خودتنظیمی و کارکرد اجرایی دانش آموزان مضطرب است.
  روش
  این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی کودکان پسر9تا11 ساله مدارس ابتدایی شهر بوکان در سال تحصیلی 97-96 بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای و با استفاده از پرسش نامه اضطراب کودکان 30 نفر از دانش آموزان انتخاب و با روش تصادفی ساده به دو گروه آزمایش(15=n) و کنترل (15=n) قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت ده جلسه در معرض بسته ی مداخلات مبتنی بر بازی های توجهی قرار گرفت و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. به منظور سنجش تاثیر مداخله پرسش نامه خودتنظیمی پینتریج و دی گروت، کارکرداجرایی کانرز و مقیاس اضطراب بالینی اسپیلبرگر قبل و بعد از تشکیل جلسات آموزشی بر روی گروه های کنترل و آزمایش اجرا گردید. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس یک طرفه نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ خودتنظیمی و کارکرد اجرایی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین متغیر اضطراب گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، از پیش آزمون تا پس آزمون کاهش داشته است و این نشان دهنده این موضوع است که مداخلات موثر بوده است و شدت اختلال اضطراب کمتر شده است.
  نتیجه گیری
  بازی توجهی را می توان به عنوان یک روش اثربخش در کنار سایر روش های درمانی بر افزایش خودتنظیمی و بهبود کارکرد اجرایی دانش آموزان مضطرب به کار برد.
  کلیدواژگان: بازی های توجهی، خودتنظیمی، کارکرد اجرایی، دانش آموز مضطرب
|
 • Sima Aivazy*, Kamran Yazdanbakhsh, Asie Moradi Pages 9-22
  Introduction
  In children with attention deficit hyperactivity disorder, defects in executive functions are also recognized.The aim of this study was to measure the effectiveness of cognitive rehabilitation on improvement of executive function of response inhibition in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Methode: The present study was semi-experimental design with pre-test and post-test with control group. In this study, children aged 7 to 12 years who were diagnosed with (ADHD) by psychological experts of the counseling center of Kermanshah were selected. 20 of these children (10 girls and 10 boys) were randomly assigned to two experimental and control groups. The experimental group was subjected to 12 sessions of The Captain's Log Mind Power Builder and the control group did not receive treatment. After the last session of treatment, both groups were re-evaluated. Data were analyzed by covariance analysis using SPSS_23 software.
  Findings
  The findings showed that cognitive rehabilitation was effective on improvement of executive function of response inhibition in children with attention deficit hyperactivity disorder.
  Conclusion
  Therefore, we recommend a cognitive rehabilitation program for improving the executive function of response inhibition of children with ADHD.
  Keywords: Attention Deficit, Hyperactivity Disorder, response inhibition, Computer Cognitive Rehabilitation
 • shima mohamadi, farangis demehri*, Mohsen Saeidmanesh Pages 23-36
  Introduction
  In children with attention deficit hyperactivity disorder, defects in executive functions are also recognized.The aim of this study was to measure the effectiveness of cognitive rehabilitation on improvement of executive function of response inhibition in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Methode: The present study was semi-experimental design with pre-test and post-test with control group. In this study, children aged 7 to 12 years who were diagnosed with (ADHD) by psychological experts of the counseling center of Kermanshah were selected. 20 of these children (10 girls and 10 boys) were randomly assigned to two experimental and control groups. The experimental group was subjected to 12 sessions of The Captain's Log Mind Power Builder and the control group did not receive treatment. After the last session of treatment, both groups were re-evaluated. Data were analyzed by covariance analysis using SPSS_23 software.
  Findings
  The findings showed that cognitive rehabilitation was effective on improvement of executive function of response inhibition in children with attention deficit hyperactivity disorder.
  Conclusion
  Therefore, we recommend a cognitive rehabilitation program for improving the executive function of response inhibition of children with ADHD.
  Keywords: Attention Deficit, Hyperactivity Disorder, response inhibition, Computer Cognitive Rehabilitation
 • seyed hasan sadeghzadeh, zahra karami*, maryam babaeifard, hamidreza vafaei Pages 37-58
  Introduction
  Many studies have shown that borderline personality disorder is related to the neuropsychological deficits and there is also evidence that neurocognitive profile of patients with borderline personality disorder can be related to the consequences of this disorder. This study aimed to Examining the efficacy treatment of Computer-based Neurocognitive in people with borderline personality disorder.
  Method
  this study's design was pre experimental with pretest- posttest. Studied population consisted of all patient with borderline personality disorder who were visited in clinics and health centers in Tehran. The sample included 30 patients who met the Diagnostic Interview for Borderline Personality Disorder—Revised version (DIB-R) criteria in the 4 scale affective dysregulation, impulse action patterns, cognitive– perceptual impairment and interpersonal relationship disturbance for borderline personality disorder. Patients were randomly assigned in experimental and control groups ( 15 patients in experimental group and 15 patient in control group), then therapeutic interventions were made. Subjects were also assessed by clinical, neuropsychological and functional measures in baseline and after 32 meet of the 16Weeks of computer-assisted cognitive remediation (experimental group) intervention or treatment as usual (control group) which were made twice a week.
  Findings
  Covariance analysis results demonstrated that patients who received CACR showed greater improvement in working memory and psychosocial functioning results than patients treated with TAU, but symptom severity didn't have significant difference.
  Conclusion
  Findings of this study showed the feasibility and potential the efficacy treatment of Computer-based Neurocognitive domains, suggesting a relatively limited clinical usefulness of the treatment of Computer-based Neurocognitive in the treatment of the borderline personality disorder.
  Keywords: the treatment of Computer-based Neurocognitive, treatment as usual, borderline personality disorder
 • morteza homayounnia*, mahmoud shiekh, rasool hemayattalab, shahnaz shahrbanian, alireza homayouni Pages 59-72
   
  Introduction
  The purpose of this study was to determine the effects of environmental affordances on metacognitive in children with intellectual disability.
  Method
  This was a quasi-experimental study. Target population included 175 children (6-9 years old) with intellectual disability living in Babol in 2017. Among them 50 children were conveniently recruited and randomly divided into two groups: experimental and control group (25 per each group). The experimental group went under a specific program including the environmental affordances, such as, facilities, training, and exercises focusing on motor skills development of children. The intervention lasted for 36 weeks, 3 sessions per week, and 30 to 45 minutes per session. The metacognitive questionnaire (MCQ-C) was used to assess metacognitive skills. Analysis of covariance was used to analyze the collected data.
  Results
  The results indicated that the environmental affordances were effective in improving m metacognitive (p
  Conclusion
  Considering the lack of metacognitive skills in children with mental disorders and the relationship between metacognition and learning, it can be argued that is suggested improving the metacognitive skills of these children in order to improve the learning of different skills.
  Keywords: Environment, metacognitive, Children, Mental Disorders
 • Azam Fattahi Andebil, Hayedeh Saberi, asghar kazemi kavaki* Pages 73-90
  Introduction
  The present study has been done with aim to investigate the effectiveness of Cognitive behavioral group Play therapy(CBPT)and transcranial direct current stimulation(tDCS)On executive function of working memory and response inhibition of children with (ADHD).
  Methods
  In this quasi-experimental study with pre-test and post-test and control group,49 boys ADHD 6 to 11 years old were selected by Convenience Sampling method and from two schools in Islamshahr.In the following,By doing Stanford Intelligence Test and Conner’s Parent,13 people were excluded due to absence of entry criteria.The remaining 36 boys were randomly assigned into groups of intervention and control (each group included 12 subjects).Then, tests of N-Back for measures working memory and Go-No-Go was used for measures response inhibition Before and after interventions.Interventions included CBPT 8 sessions of 60 minutes and tDCS included 10 sessions of 10 minutes with intensity of 1 mA .Data were analyzed by Software SPSS version 23.
  Findings
  After the removal of the effect of pre-test was determined that there was no significant difference between the intervention and control groups in the working memory scores(in the number of correct responses and action speed).Also,CBPT had no significant difference in any of the response inhibition scores compared to the control group, However,tDCS had a significant difference with the control group in the scores of action accuracy and action speed was.
  Conclusion
  the CBPT method is not effective in improving active memory and inhibition of response,and tDCS method is only effective in improving response inhibition.children with ADHD disorders using tDCS can be more control their impulsivity.
  Keywords: Attention Deficit-Hyperactivity Disorder, Cognitive behavioral group Play therapy, Transcranial Direct Current Stimulation, Working Memory, response inhibition
 • Maryam Rahimianmashhadi*, parvaneh shamsipoordehkordi Pages 91-110
  Introduction
  The purpose of this research, determination impact cognitive rehabilitation training and progressive physical training on improvement cognitive flexibility and social developmental mentally retarded children.
  Method
  In this study of semi experimental, 45 educable mentally retarded children with age range 8 to 12 year, according inclusion criteria select in two groups experimental and one of group control were placed.
  Findings
  Data analysis shows among average social developmental and total error, groups of progressive physical training and cognitive rehabilitation with group control in post test level difference statistics is not significant. Averages shows progressive physical training group have social developmental score better than to others groups in post test. The mean of cognitive flexibility in cognitive rehabilitation and progressive physical education groups was better than control group.
  Conclusion
  Cognitive and behavioral skills of mentally retarded children can be found through cognitive rehabilitation exercises Training and development
  Keywords: Cognitive Rehabilitation, Progressive Physical Training, Mentally Retarded Children, Social Developmental
 • ali mostafaie*, Mohammad oraki, anover niknam Pages 111-128
  Inroduction: The goal of this research Influence of Attention Games on the Self-regulatory and Executive Function of Anxious Students.
  Method
  This study is a semi-experimental design with pre-test and post-test design with control group. For this purpose, an estimated 30 students are anxious grade Fourth Elementary School Year 97-96, Selected cluster sampling method And then Randomly way Two experimental groups (N=15), Control(N=15). Package of interventions Attention-Based Games on experimental group It was done in ten sessions. In order to measure the impact of intervention Pintrich & DeGroot, self-regulatory questionnaire, Conners Neuropsychological and Spielberger anxiety scale Before and after the training sessions, control and experiment groups were performed. The results were analyzed using Statistical analysis of covariance analysis.
  Findings
  Results of one-way covariance analysis Showed that There is a significant difference between the experimental and control groups in terms of self-regulation and performance. Also, the anxiety variables of the experimental group compared with the control group, From pre-test to post-test Decreased, This indicates that interventions have been effective, The severity of anxiety disorder has decreased.
  Conclusion
  Attention play can be considered as an effective method along with other methods medical on Increasing self-regulation and improving the performance of anxious students.
  Keywords: Attention-Based Games, Self-regulatory, Executive Function, Anxious Students
 • Zahra Kholusi*, Hassan Ashayeri, sima Ghodrati Pages 129-144
  Inroduction: The goal of this research Influence of Attention Games on the Self-regulatory and Executive Function of Anxious Students.
  Method
  This study is a semi-experimental design with pre-test and post-test design with control group. For this purpose, an estimated 30 students are anxious grade Fourth Elementary School Year 97-96, Selected cluster sampling method And then Randomly way Two experimental groups (N=15), Control(N=15). Package of interventions Attention-Based Games on experimental group It was done in ten sessions. In order to measure the impact of intervention Pintrich & DeGroot, self-regulatory questionnaire, Conners Neuropsychological and Spielberger anxiety scale Before and after the training sessions, control and experiment groups were performed. The results were analyzed using Statistical analysis of covariance analysis.
  Findings
  Results of one-way covariance analysis Showed that There is a significant difference between the experimental and control groups in terms of self-regulation and performance. Also, the anxiety variables of the experimental group compared with the control group, From pre-test to post-test Decreased, This indicates that interventions have been effective, The severity of anxiety disorder has decreased.
  Conclusion
  Attention play can be considered as an effective method along with other methods medical on Increasing self-regulation and improving the performance of anxious students.
  Keywords: Attention-Based Games, Self-regulatory, Executive Function, Anxious Students