فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال هفدهم شماره 5 (پیاپی 116، آذر و دی 1397)
 • سال هفدهم شماره 5 (پیاپی 116، آذر و دی 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/07
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسین اعتبار، جاسم ساکی*، رضا ارجمند، اکرم آهنگر پور، مهدی تولا، علی اکبر عروجن صفحات 457-465
  زمینه و هدف
  ژیاردیازیس یک بیماری انگلی ایجاد توسط ژیاردیا لامبلیا است که باعث سوء جذب ویتامین Dشده و کمبود این ویتامین احتمال ابتلا به دیابت نوع2 را افزایش می دهد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ژیاردیازیس مزمن بر وضعیت ویتامینD و خطر ابتلاء به دیابت نوع 2 در بیماران صورت پذیرفت.
  روش بررسی
  در مطالعه مورد شاهدی(Case-Control) حاضر تعداد 60 نفراز مراجعین به آزمایشگاه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بررسی شدند. پس از تایید آلودگی به انگل ژیاردیا به روش مسقیم و خونگیری از بیماران، نمونه ها بدست آمده، سپس پلاسما جدا شده و مقادیر ویتامینD، گلوکز، انسولین ، فاکتورهای لیپیدی و آنزیم های کبدی، شاخص های مقاومت به انسولین (HOMA-IR) ، عملکرد سلول های بتا (HOMA-β) و بررسی حساسیت به انسولین (QUICKI) مورد سنجش قرار گرفتند.
  یافته ها
  سطح پلاسمایی ویتامینD در گروه بیمار نسبت به افراد سالم کاهش یافت (05/0P<). اگر چه انسولین و پروفایل لیپیدی پلاسما در این بیماران تغییر معنی داری ننمود اما گلوکز (001/0P<) و HOMA-IR (05/0P<) افزایش پیدا کرد. همچنین HOMA-β،QUICKIو DIدر گروه بیمار در مقایسه با کنترل کاهش یافت (05/0P<). آنزیم های کبدیAST (001/0P<)، ALT (01/0P<) و ALP (05/0P<) در بیماران مبتلا به ژیاردیازیس افزایش پیدا کرد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی ژیاردیازیس مزمن منجر به کاهش ویتامینD و افزایش احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 گردید. همچنین مشخص شد که رابطه مستقیمی بین ژیاردیازیس مزمن، کاهش ویتامینD و افزایش آنزیم های کبدی وجود دارد.
  کلیدواژگان: ژیاردیازیس، ویتامین D، دیابت نوع 2، بیمار، اهواز
 • جعفر فتاحی اصل، رعنا کوثری*، مریم دستورپور صفحات 467-479
  زمینه و هدف
  پژوهش از پایه های اساسی در توسعه جوامع محسوب می گردد، به طوری که هیچ گونه حرکت علمی و منطقی بدون پشتوانه تحقیقات امکان پذیر نیست. از طرفی دانشگاه ها مهم ترین محل تولید علم محسوب می شوند و از این رو ساماندهی به تحقیقات دانشگاهی از عوامل موثر در پیشرفت جامعه است. هدف از این مطالعه بررسی موانع انجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران است.
  روش کار
  در این مرور نظام مند ابتدا با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Magiran، Noormags، سامانه دانش گستر برکت، Civilica، SID، ISI Web Of Science، PubMed، Scopus، Science Direct و موتورهای جستجو Google scholar و Elmnet با استفاده از کلیدواژه های استاندارد، همه مقالات منتشر شده مرتبط بدون اعمال محدودیت زمانی جستجو شدند. در مجموع 110 مدرک بازیابی شد. با حذف 100 مدرک غیرمرتبط، تکراری و غیر قابل استفاده 10 مقاله پس از کنترل کیفی وارد مطالعه شد.
  نتایج
  در این مطالعه 9 طبقه موضوعی موانع انجام پژوهش استخراج گردید که موانع آموزشی بالاترین موانع و موانع امکاناتی پایین ترین موانع بودند. سایر موانع به ترتیب اهمیت عبارت اند از: مالی، علمی، فرهنگی-اجتماعی، فردی، مدیریتی-سازمانی، حرفه ای، راهبردی-سیاست گذاری.
  نتیجه گیری
  بسیاری از موانع گزارش شده عملکرد نظام آموزشی قبل از دانشگاه و نظام آموزشی دانشگاه را در بر می گیرد. آماده سازی افراد در نظام آموزشی قبل از دانشگاه، تربیت علمی و فرهنگی افراد برای انجام امور پژوهشی و اتخاذ راهکارهای لازم در نظام آموزشی دانشگاه ضروری به نظر می رسد. همچنین اصلاح راهبردها و قوانین رایج در حوزه پژوهش برای تسهیل انجام پژوهش و فراغت خاطر مادی و معنوی پژوهشگران ضروری است.
  کلیدواژگان: موانع پژوهش، اعضای هیات علمی، دانشگاه های علوم پزشکی، مقاله مروری
 • اکبر قلاوند *، پژمان معتمدی، حمید رجبی، ندا خالدی صفحات 481-490
  مقدمه
  انتقال دهنده ویتامین C وابسته به سدیم نوع 2 (SVCT2) نقش مهمی در انتقال اسید اسکوربیک به تارهای کند انقباض دارد. با توجه به اهمیت اسید اسکوربیک در تارهای عضلانی و نقش SVCT2 در انتقال این ویتامین، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تمرینات هوازی بر سطح اسید اسکوربیک سرمی و بافتی و SVCT2 در عضله سولئوس رت های آزمایشگاهی بود.
  روش کار
  در تحقیق تجربی حاضر 10 سر رت نر نژاد ویستار به صورت تصادفی به دو گروه تمرین هوازی و کنترل تقسیم شدند. تمرینات به صورت 6 هفته دویدن هوازی روی تریدمیل، 5 جلسه در هفته و هر جلسه تمرین به مدت 40-20 دقیقه در روز، با سرعت 20-10 متر در دقیقه انجام شد. بافت هموژن شده عضله سولوئوس و سرم به منظور بررسی اثر ورزش بر متابولیسم اسید اسکوربیک بررسی شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های تی مستقل و تحلیل کواریانس استفاده شد (05/0 ≥P).
  نتایج
  نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین سطح SVCT2 عضله سولئوس و همچنین سطوح اسید اسکوربیک سرمی و عضلانی در دو گروه تمرین و کنترل وجود نداشت (05/0 < P).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان گفت که 6 هفته تمرین هوازی اثر معنی داری بر سطوح اسید اسکوربیک سرمی و عضلانی و سطح SVCT2 عضلانی در رت های آزمایشگاهی ندارد و عضله کندانقباض رت های سالم محدودیتی در برداشت اسید اسکوربیک سرمی و تامین اسید اسکوربیک مورد نیاز خود ندارد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، اسید اسکوربیک، انتقال دهنده ویتامین C وابسته به سدیم نوع 2
 • آوا ابوالقاسم روشنی، الناز ترتیفی، منیژه جمشیدی، سیده فاطمه شیخ الاسلامی، علی محمد هادیان فرد * صفحات 491-501
  زمینه و هدف
  . اینترنت و فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات دندانپزشکی تاثیر گذاشته و باعث افزایش سرعت و دقت، کاهش خطا و بهبود تشخیص و درمان شده است. هدف این مطالعه تعیین وضعیت استفاده ی دندان پزشکان از فناوری اطلاعات در مطب های شخصی آن ها و درصورت عدم استفاده از فناوری اطلاعات یافتن دلایل آن بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی-کاربردی که در سال 1396 انجام شد، 280مطب دندانپزشکی اهواز مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها چک لیستی جهت مشخص کردن فناوری های مورد استفاده در مطب و کاربرد آن ها و پرسشنامه ای جهت تعیین دلایل عدم استفاده از فناوری بود که از طریق مراجعه مستقیم پژوهشگران به مطب داندانپزشکان تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS16 استفاده گردید.
  یافته ها
  در 4/65 درصد مطب ها کامپیوتر وجود داشت. 1/43 درصد از مطب ها به اینترنت دسترسی داشتند. 1/34 درصد مطب ها از پیامک، 4/11درصد از ایمیل، 5/9 درصد از وب سایت، استفاده می کردند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که علی رغم وجود امکانات نسبتا مطلوب میزان استفاده از فناوری اطلاعات در مطب های دندانپزشکی پایین است. به نظر می رسد با اطلاع رسانی مناسب و آموزش به دندان پزشکان توسط وزارت بهداشت و درمان و مسئولین مربوطه می توان میزان استفاده از فناوری اطلاعات را به شکل قابل توجه ای بالا برد.
  کلیدواژگان: انفورماتیک پزشکی، انفورماتیک دندانپزشکی، سیستم های اطلاعات سلامت، دندان پزشکان، مطب های دندانپزشکی
 • احمد کاکی، مسعود نیکبخت *، هادی فتحی مقدم، عبدالحمید حبیبی صفحات 503-517
  زمینه و هدف
  افزایش بیان TLR4در سیستم عصبی، از عوامل پاتوفیزیولوژیکی نوروپاتی محیطی دیابت است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر تمرین هوازی بر بیان ژنTLR4 و میانجی های التهابی در بخش حسی نخاع موش های صحرایی نر دارای درد نوروپاتی دیابت بود.
  روش بررسی
  40 سر موش صحرایی نر 8 هفته ای(محدوده وزنی2/10±220 گرم) در چهار گروه نوروپاتی دیابتی، نوروپاتی دیابتی تمرین، کنترل سالم تمرین و کنترل سالم قرار گرفتند. دیابت با تزریقSTZ(mg/kg 50) ایجاد شد. پس از تایید ایجاد نوروپاتی دیابت توسط تست های رفتاری، گروه های تمرین، 6 هفته تمرین هوازی تداومی با شدت متوسط 15متر در دقیقه برای30 دقیقه روی تردمیل اجرا کردند. میزان بیان ژن-هایTLR4 ، TNF-α و IL-1β در نرون های حسی L4-L6 نخاع با تکنیک ریل تایم اندازه گیری شد. آزمون آنالیز واریانس دو راهه و آزمون تعقیبی LSD برای تحلیل آماری استفاده گردید.
  یافته ها
  بیان ژن هایTLR4، TNF-α و IL-1β در بخش حسی نخاع گروه نوروپاتی دیابت تمرین به طور معنی داری نسبت به گروه نوروپاتی دیابت کمتر بود(P<0.05)..همچنین بین گروه های سالم کنترل و نوروپاتی دیابت تفاوت معنی داری بود و بیان ژن در گروه نوروپاتی دیابت افزایش یافتP<0.05)).
  نتیجه گیری
  تمرین هوازی می تواند میزان بیان ژن TLR4 و نشانه گرهای التهابی را در بخش حسی نخاع کاهش دهد و حساسیت نوسیسپتورها به عوامل دردزا که در نتیجه تخریب پیشرونده نرون های حسی در اثر دیابت رخ می دهد را بهبود بخشد. پیشنهاد می شود که تمرین هوازی به عنوان یک مداخله درمانی غیردارویی برای بیماران دیابتی به منظور کاهش درد نوروپاتیک استفاده شود.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، TLR4، میانجی های التهابی، نوروپاتی محیطی دیابت
 • پرنیان علوی نژاد، مهرنوش کاویانی*، محمد یزدی زاده، امین خیری، سعید رنجی صفحات 519-527
  مقدمه
  موفقیت درمان ریشه دندان به عواملی مانند پاکسازی شیمیایی کانال ریشه با محلولهای شستشودهنده بستگی دارد که این محلولها ممکن است موجب تغییر ویژگی های عاج دندان از جمله سختی آن شود که هنوز بطور وسیعی بررسی نشده است از همین رو در این مطالعه به بررسی تاثیر محلول های شستشودهنده اندودنتیک رایج وجدید بر میکروهاردنس عاج ریشه دندان پرداختیم.
  روش کار
  ریشه های50 دندان پرمولار تک ریشه دریک سوم میانی ریشه دندان عرضی برش داده شدند. قطعه اپیکالی در رزین آکریلی ثابت و پالیش شد. نمونه ها به 5 گروه بر اساس نوع محلول شست و شو دهنده تقسیم شدند: 5.25% NaOCl، CHX 2% تتراکلین، هیپوکلین و کلراکسترا. مقادیر میکروهاردنس نمونه ها قبل و بعد ازغوطه وری در محلولها بر اساس معیار ویکرز اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-20 و ازمون های Pair T Test و آنالیز واریانس One Way ANOVA استفاده شد.
  نتایج
  مقادیر میکروهاردنس عاج ریشه دندان بعد از غوطه وری در همه گروه ها بجز CHX بطورمعناداری کاهش یافته بود (p< 0.05). بیشترین کاهش میکروهاردنس عاج ریشه دندان مربوط به NaOCl بود و تتراکلین و هیپوکلین و کلراکسترا با اختلاف کمی بعد از NaOCl قرار داشتند که اختلاف آنها از نظر آماری معنی دار نبود (p > 0.05).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج محلول های شستشودهنده اندودنتیک جدید میکروهاردنس عاج ریشه دندان را پس از شستشو به اندازه ای که NaOCl 5.25% کاهش می داد، کاهش دادند. محلول CHX 2% برمیکروهاردنس عاج ریشه دندان بی تاثیر بود.
  کلیدواژگان: محلولهای شستشو، اندودنتیک، میکروهاردنس، عاج ریشه دندان
 • علی محمد مصدق راد *، پروانه اصفهانی صفحات 529-544
  زمینه و هدف
  کاهش مدت اقامت نامناسب بیماران در بیمارستان ها موجب ارتقای کارایی بیمارستان ها می شود. هدف این پژوهش شناسایی متوسط اقامت نامناسب بیماران در بیمارستان های کشور و عوامل موثر بر آن بوده است.
  روش کار
  برای انجام این پژوهش مروری منظم، کلیه مقالات مرتبط با سنجش متوسط اقامت نامناسب بیمار در بیمارستان های ایران منتشر شده در بازه زمانی (1385-1396) در 8 پایگاه داده ای جستجو، جمع آوری و ارزیابی کیفیتی شدند. در نهایت، تعداد 13 مقاله با استفاده از نرم افزارComprehensive Meta-Analysis تحلیل شدند.
  نتایج
  در این مطالعه، میزان بروز متوسط اقامت نامناسب در بیمارستان های ایران 5.4 درصد (11.4-2.4درصد: حدود اطمینان 95%) به دست آمد. بیشترین میزان متوسط اقامت نامناسب بیماران در تهران در سال 1394 با 49.0 درصد 62.5-35.7 درصد: حدود اطمینان95%) و کمترین میزان متوسط اقامت نامناسب بیماران در شیراز در سال 1389 با 0.5 درصد (1.1-0.2درصد: حدود اطمینان95%) به دست آمد. عوامل مربوط به بیمار، پزشک و بیمارستان منجر به بروز متوسط مدت اقامت نامناسب بیماران در بیمارستان شده است. متوسط اقامت نامناسب به ترتیب منجر به افزایش هزینه، افزایش زمان انتظار سایر بیماران و کاهش کیفیت خدمات شده بود. مهم ترین راهکارهای کاهش مدت اقامت نامناسب، اصلاح نظام بیمه و شیوه پرداخت، گسترش خدمات سرپایی و اصلاح عملکرد سیستم ارجاع بیماران بود.
  نتیجه گیری
  میزان متوسط اقامت نامناسب بیماران در بیمارستان های ایران تقریبا بالا است. بنابراین، سیاستگذاران و مدیران نظام سلامت باید اقدامات جدی به منظور کاهش میزان بروز متوسط اقامت نامناسب در بیمارستان ها بکار گیرند.
  کلیدواژگان: متوسط اقامت نامناسب، مرور نظام مند، متاآنالیز، بیمارستان، ایران
 • شایسته شریف پور *، غلامرضا منشئی، ایلناز سجادیان صفحات 545-557
  سابقه و هدف
  بیماران سرطانی، به واسطه ماهیت بیماری، مراحل درمان و درد متحمله، مشکلات روان شناختی را تجربه می کنند؛ بنابراین کاهش این مشکلات به منظور تسهیل روند درمان سرطان حائز اهمیت است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور بر افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان مبتلا به سرطان در مرحله ی شیمی درمانی انجام شد.
  مواد و
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری نوجوانان مبتلا به سرطان در مرحله ی شیمی درمانی مراجعه کننده به مراکز خصوصی درمان سرطان شهر اصفهان در سال 97-96 بودند؛ که تعداد 30 نفر از آنان به شیوه در دسترس انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند و از طریق پرسشنامه DASS- 21 پیش آزمون اجرا شد. گروه آزمایش، هشت جلسه هفتگی 60 دقیقه ای آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور دریافت کردند، لیکن برای گروه کنترل درمانی انجام نشد. پس از اتمام مداخله، پس آزمون، پیگیری هفت روزه و پیگیری یک ماهه اجرا شد.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از تفاوت معنادار بین دو گروه آزمایش و کنترل در مولفه های افسردگی، اضطراب و استرس بودند (001/0>P). اثرات این درمان در دوره پیگیری اول و دوم ثابت بوده است.
  نتیجه گیری
  آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس در نوجوانان مبتلا به سرطان در مرحله ی شیمی درمانی تاثیر دارد. بنابراین، این روش تلویحاتی به منظور بهبود وضعیت روان شناختی نوجوانان مبتلا به سرطان در مرحله ی شیمی درمانی دارد.
  کلیدواژگان: آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور، افسردگی، اضطراب، استرس، سرطان
 • شکوه تقی پور ظهیر* ، پرهام هوشنگی صفحات 559-567
  زمینه و هدف
  به علت فراوانی زیاد موارد تیروئیدکتومی و برداشته شدن اتفاقی پاراتیروئیدها به عنوان عارضه در این عمل و در نتیجه هیپوپاراتیروئیدی گذرا و دائمی، بر آن شدیم تا به بررسی شیوع پاراتیروئیدکتومی اتفاقی در افراد تحت تیروئیدکتومی پارشیال یا توتال بپردازیم.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی-مقطعی و گذشته نگر بوده و اطلاعات بیماران تحت تیروییدکتومی قرار گرفته شده به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیرهای مورد نیاز شامل: سن، جنس، نوع پاتولوژی، وضعیت برداشتن پاراتیروئید، فیلد جراحی پزشک، وضعیت بدخیمی، سایز تیرویید برداشته شده و نوع عمل جراحی انجام شده از پرونده های بیمارستانی و بخش پاتولوژی توسط چک لیست از قبل تهیه شده جمع آوری شدند. اطلاعات بدست آمده وارد نرم افزار SPSS ورژن 17 شده و با استفاده از تست های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از 1159 بیمار مورد بررسی، 1002 نفر(5/86%)زن و 157 نفر(5/13%) مرد بودند. از کل تیروئیدکتومی ها 81 مورد(7 % ) یک غده پاراتیروئید بصورت پاراتیروئیدکتومی اتفاقی مشاهده شد. میانگین سنی بیماران 20/6±01/41 سال،میانگین قطر تیروئید 16/2±620/6 سانتیمتربود. شایع ترین نوع پاتولوژی در بیماران مورد بررسی، گواتر مولتی ندولر با 52.8% فراوانی بود. اختلاف آماری معناداری بین توزیع فراوانی برداشتن غده پاراتیروئید با وضعیت بدخیمی ضایعه، نوع بخش بستری و نوع پاتولوژی گزارش شده وجود داشت. بین میانگین سابقه جراح با برداشتن اتفاقی غده پاراتیروئید هم تفاوت آماری معناداری دیده شد
  (05/0 P- <).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می توان گفت پاراتیروئیدکتومی اتفاقی به دنبال جراحی تیروئیدکتومی از فراوانی بالایی برخوردار نبوده و فاکتورهای وضعیت بدخیمی ضایعه، نوع بخش بستری، سابقه جراح و نوع پاتولوژی ضایعه بر روی فراوانی آن موثرمی باشد.
  کلیدواژگان: شیوع، پاراتیروئیدکتومی اتفاقی، تیروئیدکتومی
 • شاهین گوهرپی، نرگس روزبهفر *، شیرین تجلی، محمد مهرآور، خدیجه گیم اهواز، محمدحسین حقیقی زاده صفحات 569-571
  زمینه و هدف
  کمردرد یکی از اختلالات اسکلتی عضلانی است که 80 درصد افراد در طول زندگی خود تجربه می کنند. تعادل و ثبات وضعیتی شرط لازم برای انجام فعالیت های روزمره و زندگی است. یکی از روش های کاربردی برای بررسی تعادل پویا و ثبات وضعیتی استفاده از دستگاه تعادلی بایودکس است.
  روش بررسی
  دراین مطالعه که 24 فرد سالم و 24 فرد مبتلا به کمردرد مزمن اختصاصی شرکت داشتند ، شاخص های ثبات وضعیتی(APSI،MLSI،OSI) از طریق دستگاه بایودکس در وضعیت ایستاده بر روی یک پا بررسی شد.
  یافته ها
  طبق نتایج مطالعه حاضر دوگروه در انحراف معیار متغیرهای شاخص ثبات وضعیتی مجموع و داخلی _ خارجی، تفاوت معنادار وجود داشته که نشان دهنده عملکردثباتی بهتر گروه سالم نسبت به گروه مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی در این دو جهت می باشد.
  نتیجه گیری
  وجوداختلاف در صفحه فرونتال می تواند به علت نقش مهم عضلات ابداکتور هیپ درهنگام حفظ تعادل در وضعیت ایستاده بر روی یک پا و عملکردهای داینامیکی مانند راه رفتن باشد. عضله گلوتئوس مدیوس نقش ابداکتورهیپ و ثبات دهنده لگن در صفحه فرونتال را برعهده دارد. ازسوی دیگر براساس مطالعات گذشته ضعف عضله گلوتئوس مدیوس در افراد مبتلا به کمردردمزمن اختصاصی شایع می باشد، که وجود این موارد می تواند موید اختلاف معنادار در صفحه فرونتال باشد.
  کلیدواژگان: کمردرد، ثبات وضعیتی، سیستم ثباتی بایودکس
|
 • Hossein Etebar, Jasem Saki*, reza arjmand, Akram AhangarPour, Mehdi Tavalla, Ali Akbar Oroojan Pages 457-465
  Introduction
  Giardiasis is a parasitic disease induced by Giardia lamblia that leads to malabsorption of vitamin D and deficiency of this vitamin increase the probability of type 2 diabetes. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of chronic Giardiasis on the status of vitamin D and the risk of type2 diabetes in patients.
  Material and
  Methods
  In this case-control study, 60patients were referred to the laboratories of educational hospitals of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. After confirmation of giardia parasite infection by direct and blood sampling from patients. Then Plasma sample was isolated and the amount of vitamin D, glucose, insulin, lipid factors, liver enzymes, Insulin resistance index (HOMA-IR), beta-cell function index (HOMA-β), insulin sensitivity index (QUICKI) were assessed.
  Results
  Plasma levels of vitamin D in patients with giardiasis were significantly lower than healthy subjects (P <0.05). Although insulin did not increase in these patients, glucose (P <0.001) and HOMA-IR (P <0.05) increased in these patients. Also, HOMA-β, QUICKI, and DI in patients with giardiasis decreased versus to control group (P <0.05). The values of AST (P <0.001), ALT (P <0.01) and ALP (P <0.05) enzymes were significantly higher in patients with giardiasis.
  Conclusion
  In general, the results of this study indicate that chronic giardiasis leads to a decrease in vitamin D levels and an increase in variables related to type2 diabetes. It was also found that there is a direct relationship between chronic giardiasis, decreased vitamin D, and increased liver enzymes.
  Keywords: Giardiasis_Vitamin D_Type 2 diabetes_Patient_Ahvaz
 • jafar fatahiasl, raana kousari*, maryam dastoorpour Pages 467-479
  Background & Objectives
  Research in one of the basic foundations in the society’s development, so that there is not possible any scientific movement without researches fund. On the other hand, universities are the most important place of science production and therefore organizing to academic researches is one of the effective factors in society’s progress. The aim of this study is the survey of research barriers from viewpoint of faculty members of medical universities of Iran.
  Methods
  In the first all related published papered were search without any time limitation by searching Magiran، Noormags، Barakat Knowlegde Network System, Civilica, SID, ISI Web Of Science, PubMed, Scopus, Science Direct databases and Google scholar and Elmnet search engines with standards keywords. Overall, 110 documents were retrieval by deleting 100 unrelated duplicated and unusable documents, 10 documents with quality control were inside in this study.
  Result
  In this study 9 subject categories of research barriers were extracted that educational barriers were the highest barriers and facilities barriers were the lowest barriers. Other barriers in order of importance are financial, cultural-society, individual, management, organizational, professional, strategic-policy making.
  Conclusion
  A lot of reported barriers involve the function of Pre-university and university educational system. Preparing people in the Pre-university educational system, scientific and cultural training for doing research and adopting the necessary strategies in the university educational system seems essential. It is also necessary to modify commonly used strategies and rules in the field of research to facilitate the research and material and spiritual leisure of researchers.
  Keywords: Research barriers, faculty members, medical universities, review article
 • Akbar Ghalavand*, Pezhman Motamedi, hamid rajabi, Neda Khaledi Pages 481-490
  Introduction
  Sodium-dependent vitamin C transporter 2 (SVCT2) plays an important role in the transfer of ascorbic acid to slow-twitch fiber. Due to the importance of ascorbic acid in muscle fibers and the role of SVCT2 in the transmission of this vitamin, the purpose of this study was to investigate the effect of aerobic training on serum and tissue ascorbic acid levels and SVCT2 levels in Soleus muscle in experimental rats.
  Methods
  In this experimental study, 10 male Wistar rats were randomly divided into two groups: aerobic training and control. Aerobic group, training for 6 weeks of aerobic running on Treadmill, 5 sessions per week and each training session for 20-40 minutes were performed for 10-20 meter per minutes . Homogeneous tissue of soleus muscle and serum were analyzed to evaluate the effect of exercise training on ascorbic acid metabolism. Data were analyzed by independent t-test and covariance analysis (P ≤ 0.05).
  Results
  The results showed that there was no significant difference between the level of SVCT2 of Soleus muscle and also the levels of serum and muscle ascorbic acid when compared with control group (P> 0.05).
  Discussion and
  Conclusion
  Regarding the results of this study, it can be concluded that 6 weeks of aerobic exercise have no significant effect on serum and muscle ascorbic acid levels and muscle levels of SVCT2 in experimental rats. And slow-twitch muscle in healthy rats does not have any limits on the production of ascorbic acid and the supply of ascorbic acid.
  Keywords: Aerobic Training_Ascorbic Acid_Sodium-dependent vitamin C transporter 2
 • Ava Abolqasem Roshani, Elnaz Tartifi, Manijeh Jamshidi, Fatemeh Sheykholeslami, Ali Mohammad Hadianfard * Pages 491-501
  Introduction
  The advent of the Internet and other modern information technologies had a greater impact on the provision of dental services and increased the speed and accuracy, and reduced the errors, and improved the diagnosis and treatment. The aim of this study was to investigate the use of IT by dentists in their private offices, and the reasons for avoiding using IT.
  Methodology
  In this cross-sectional study which was conducted in 2017, 280 dental offices in Ahvaz were surveyed. The data gathering tools were a checklist to identify the technologies used in office and their application, and a questionnaire to determine the reasons for avoiding using the technology. Data were collected by going directly to doctors' offices. SPSS16 was used for data analysis.
  Results
  65.4% of the offices had at least a computer. 43.1% of the offices had Internet access. 34.1%, 11.4%, 9.5%, and 46.9% of the offices used SMS, Email, website, and modern technologies, respectively.
  Conclusion
  The results showed that Despite the availability of suitable facilities, the use of information technology in dental offices is not desirable. Providing information and training on the use of information technology for dentists can significantly expand the use of it in dentistry.
  Keywords: Medical Informatics, Dental Informatics, Health Information Systems, Dentists, Dental Offices
 • ahmad kaki, Masoud Nikbakht*, hadi Fathimoghadam, Abdolhamid Habibi Pages 503-517
  Background
  Increased expression of TLR4 in the nervous system is one of the factors involved in the pathophysiology of Diabetic Peripheral Neuropathy. The purpose of this study was to determine the effect of aerobic training on the expression of TLR4 gene and inflammatory mediators in the sensory spinal cord of male rats with DPN
  Methods
  40 male rats with weight(220 ± 2.2 g) were divided into four groups: diabetic neuropathy, diabetic neuropathy training, healthy control training and healthy control. Diabetes was induced by STZ injection. After confirming the development of conditions for DPN by behavioral tests, exercise groups performed 6 weeks of continuous aerobic exercise on treadmill. The level of expression of TLR4, TNF-α and IL-1β genes in sensory neurons of spinal cord L4-L6 was measured by Real-Time PCR technique. Two-way ANOVA and post-hoc LSD test were used for statistical analysis.
  Results
  the expression of TLR4, TNF-α and IL-1β genes in the diabetic neuropathy training group was significantly lower than the diabetic neuropathy group (P <0.05). Also, there was a significant difference between healthy control groups and diabetic neuropathy and the gene expression in the diabetic neuropathy group was increased (P <0.05).
  Conclusion
  Endurance training can reduce the expression of TLR4 gene and inflammatory markers in the sensory part of the spinal cord and improve the sensitivity of the nosepectors to painful factors. Therefore, it is suggested that endurance training be used as a non-prescriptive therapeutic intervention for diabetic patients to reduce neuropathic pain.
  Keywords: Aerobic Exercise, TLR4, Inflammatory mediators, DPN
 • parnian alavinejad, mehrnoosh kaviani* , mohammad yazdizadeh, Amin Kheiri, saeed ranji Pages 519-527
  Background
  Outcomes of root canal therapy depend on chemical cleaning of root canal by irrigating solutions, which may affect root canal dentin microharness, there is few studies regard this effect, to fill this gap we aimed to assess, several irrigating solutions effects on the microhardness of root canal dentin.
  Materials and methods
  A total of 50 Premolars teeth were selected. Then the roots were split to horizontal direction from middle , and then were embedded in self-curing acrylic resin and polished. The samples were divided into 5 groups (n=10) according to the irrigating solutions: 5.25% NaOCl , 2% CHX, Tetraclean, Hypoclean, and Chlor-Xtra. The specimens were immersed for 15 min in five solutions. Then, the specimens were subjected to microhardness testing utilizing Vickers method before and after immersion. Data were analyzed using SPSS ver 20, Paired T-test, and One-Way ANOVA.
  Results
  The results specified the microhardness of root canal dentin in all irrigating solutions groups except 2% CHX significantly decreased (p < 0.05). The highest microhardness reduction of root canal dentin was related to 5.25% NaOCl, Tetraclean, Hypoclean, and Chlor-Xtra, respectively and the difference was not statistically significant (p > 0.05).
  Conclusion
  Based on the results of this study, the endodontic irrigating solutions as well as 5.25% NAOCL cause the same reduction in the microhardness of root canal dentin. 2% CHX has no effect on the microhardness of root canal dentin.
  Keywords: Irrigation solutions, Endodontics, Microhardness, Root canal dentin
 • Ali Mohammad Mosadeghrad *, Parvaneh Esfahani Pages 529-544
  Background and Aim
  Decreasing inappropriate length of stay can improve hospital efficiency. The aim of this study was to evaluate patients’ inappropriate length of stay in Iranian hospitals.
  Materials and Methods
  This study was conducted using a systematic review approach. Eight electronic databases and search engines were searched using appropriate key words. Bibliography section of the retrieved papers and related journals were also searched for papers that were not yet indexed in the data bases. All retrieved papers were assessed using a valid checklist before analysis. Finally 13 empirical studies were reviewed. Data were analysed by using Comprehensive Meta-Analysis software.
  Results
  The overall incidence of average inappropriate length of stay of Iran hospitals was 5.4 % (95% Cl 2.4%-11.4%). The highest inappropriate length of stay was recorded in Tehran in 2015, 49% (95% Cl: 35.7%-62.5%) and the lowest inappropriate length of stay was found in Shiraz in 2010, 0.5% (95% Cl: 0.2%-1.1%). Significant statistical correlation was observed between inappropriate length of stay and year and sample size (p<0/05). Hospital, Patient demographic, and physician factors were most reasons of inappropriate length of stay in hospital, respectively.
  Conclusion
  the use of models, techniques and also training of employees, patients and their families can decrease inappropriate length of stay in hospital. Moreover, it has economic benefits for hospital.
  Keywords: Hospital, Systematic Review, Meta-Analysis, inappropriate length of stay, Iran
 • Shayesteh Sharifpour *, QholamReza Manshaee, Ilnaz Sajjadian Pages 545-557
  Background and Aim
  Cancer patients are experiencing psychological problems because of the nature of the disease, the stages of treatment and the pain, so it is important to reduce these problems in order to facilitate the treatment of cancer. Therefore, the present study was conducted with the aim of evaluating the effectiveness of teaching adolescent mindfulness education on depression, anxiety and stress in adolescents with cancer at the chemotherapy stage.
  Method
  The present study was a quasi-experimental design with a post-test pretest design with control group and follow-up stage. The statistical population of cancer patients in the chemotherapy stage referred to the private clinics of cancer treatment in Isfahan in 2017-2018; that 30 of whom were selected by available method and divided into two groups and were run through a DASS-21 pre-test questionnaire. The experimental group received eight 60-minute weekly training sessions on adolescent mindedness education, but did not manage for the control group. After completion of the intervention, a post-test, a seven-day follow-up, and one-month follow-up.
  Results
  The findings indicated a significant difference between the two groups in depression, anxiety and stress (P <0.001). The effects of this treatment were constant during the first and second follow-up period.
  Conclusion
  The results of data analysis showed adolescent-centered mindfulness training can have a significant effect on decreasing depression, anxiety and stress in adolescents with cancer at the chemotherapy stage. Therefore, this method has implications for improving the psychological state of adolescents with cancer at the chemotherapy stage.
  Keywords: adolescent-centered mindfulness training, depression, anxiety, stress, cancer
 • Shokouh Taghipour Zahir *, Parham Hooshangi Pages 559-567
  Background and Objective
  Due to the high prevalence of thyroidectomy and accidental removal of parathyroid glands as a complication in this operation, results to transient and permanent hypoparathyroidism. Therefore, we decided to investigate the incidence of parathyroidectomy in patients with thyroid or subtotal thyroidectomy.
  Subjects and
  Methods
  This is a descriptive and retrospective study. The data of patients who underwent the thyroidectomy were studied by census method. Required variables including age, sex, type of pathology, the removal of the parathyroid, doctor's field of surgery, cancer status, the size of the removed thyroid and the type of surgery done. The data were collected from through hospital records and pathology by the prepared questioner list were collected. Data were entered into SPSS software version 17 and analyzed using statistical tests.
  Results
  Of 1159 patients, 1002 (86.5%) women and 157 (13.5%) were male. Of the total thyroidectomy, 81 cases (7%) of accidental parathyroidectomy were found. The mean age of patients was 41.01 ± 6.20 y; mean thyroid diameter was 6.20 ± 2.16 cm. The most common type of pathology in the examined patients was multinodular goiter (52.8%). There was a statistically significant difference between the mean surgeon's work experience with the accidental removal of the parathyroid gland (P<0.05).
  Conclusion
  According to the results, it can be concluded that accidental parathyroidectomy is not very common in patients undergoing thyroidectomy. The factors of malignant status, ward of surgery, surgeon's work experience and pathology of the lesion are effective on its frequency.
  Keywords: Accidental, Parathyroidectomy, Thyroidectomy
 • shahin goharpey, narges Roozbehfar*, shirin tajali, mohammad mehravar, khadije gayemahvaz, mohammad hossein haghighi Pages 569-571
  BACKGROUND
  Low back pain (LBP) is one of the most common and costly musculoskeletal complaints in today’s societies, affecting up to 80% of the population at least one episode during their lifetime. Balance and postural control is considered as an essential requirement for physical and daily activities.
  METHOD
  Biodex system is an applicational tool for measurement of dynamic balance and postural stability. In this study twenty _four patients with low back pain (age: 33.42 ± 9.73, BMI: 25.82 ±1.92) matched with twenty _four healthy persons(age: 32.08 ± 8.73years, BMI: 25.16±1.99). postural stability indices(OSI,MLSI,APSI) was measured with biodex system during standing on one leg.
  Result
  According to the present study results, significant difference was seen only between standard deviation of overall stability and mediolateral stability indexes(p<0.05). Showed that healthy patients had better dynamic balance than patient with chronic nonspecific low back pain.
  Conclusion
  Differences in balance control in frontal position may be due to activity of hip abductor muscles during standing on one leg of course gluteus medius is powerful stabilizer of pelvic girdle in frontal plane. In other hand according to past researches, weakness of this muscles in patients with chronic nonspecific low back pain is prevalence.May be this weakness is the cause of difference in frontal plane.
  Keywords: Low back pain, Biodes stability system, postural stability