فهرست مطالب

آفات و بیماریهای گیاهی - سال هشتاد و ششم شماره 2 (اسفند 1397)
 • سال هشتاد و ششم شماره 2 (اسفند 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/07
 • تعداد عناوین: 10
|
 • شروین هادیان، نادر حسن زاده*، محمدعلی آقاجانی، گابریلا سیرویلری، حمیدرضا پردلی صفحات 1-11
  استفاده از فراورده‎های طبیعی گیاهی به عنوان روش جایگزین مناسب‎تر برای کنترل بیماری های بعد از برداشت شناسایی شده است. در این تحقیق درصد ممانعت رشدی و خاصیت آنتاگونیستی اسانس چهار گیاه دارویی آویشن، آلوورا، سیر و زیره سبز (100، 200، 300 و 400 پی پی ام) در شرایط آزمایشگاه و محیط زنده علیه Penicillium digitatum آزمایش شد. اسانس های گیاهی به روش تقطیر با کلونجر به دست آمد. حداقل غلظت ممانعت رشدی(MIC) با استفاده از روش رقیق سازی در آگار مشخص شد. بیشترین درصد ممانعت از رشد (99/95 درصد) در شرایط آزمایشگاهی توسط آویشن مشاهده شد و بهترین MIC را بر علیه P. digitatum داشت. آنالیز GC-MS آویشن منجر به شناسایی 22 ترکیب متفاوت گردید. بیشترین درصد ترکیب مربوط به تیمول 6018 درصد، ،γ-Terpinene 39/6 درصد،P-Cymene 15/44 درصد و کارواکرول 2/88 درصد بود. کاربرد اسانس آویشن روی زخم‎های آلوده به پاتوژن سبب تحریک پرتقال برای افزایش ترکیبات فنلی و آنزیم‎های پرکسیداز و کاتالاز شد.
  کلیدواژگان: آویشن، آلوورا، زیره سبز، سیر، Penicillium digitatum
 • مهدی بصیرت*، محمدرضا مهرنژاد صفحات 121-132
  پروانه چوبخوار پسته Kermania pistaciella Amsel یکی از آفات مهم پسته می باشد. این پژوهش با هدف بررسی میزان آلودگی ارقام مختلف پسته نسبت به این آفت انجام شد. بررسی های صحرایی در کلکسیون ارقام پسته موجود در 3 ایستگاه تحقیقاتی پسته شامل؛ ایستگاه شماره ی 1 و 2 رفسنجان و همچنین ایستگاه کرمان به ترتیب روی 38، 25 و 29 رقم پسته، طی سال های 1384 تا 1387 انجام شد. برای بررسی میزان آلودگی از هر رقم 6 درخت انتخاب شد و از هر درخت 50 خوشه به طور تصادفی هم زمان با برداشت محصول در نیمه دوم شهریور چیده شد. با آماربرداری از خوشه های آلوده و سالم پسته، میزان آلودگی تعیین گردید. براساس نتایج این پژوهش، در ایستگاه شماره ی 1، رقم ایتالیایی ریز بیشترین آلودگی و رقم لک سی ریزی کمترین آلودگی به این آفت را داشتتند. در ایستگاه شماره ی 2 رقم های شستی و خنجری دامغان به ترتیب بیشترین و کمترین آلودگی را نشان دادند، اما میزان آلودگی چهار رقم تجاری (اوحدی، احمدآقایی، کله قوچی و اکبری) اختلاف معنی دار نداشتند. در ایستگاه کرمان، بیشترین آلودگی در رقم کریم آبادی و کمترین آلودگی در رقم هراتی به دست آمد. اوج ظهور حشرات کامل K. pistaciella از مرحله گرده افشانی تا زمان تشکیل میوه های پسته به دست آمد. اطلاعات حاصل از این پژوهش می تواند در مدیریت کنترل پروانه چوبخوار پسته قابل استفاده باشد
  کلیدواژگان: ارقام پسته، پروانه چوبخوار پسته، حساسیت، مقاومت
 • سمیرا شاملی، فرشاد رخشنده رو *، محمدرضا صفرنژاد، سیده ساناز رمضانپور صفحات 133-145
  ویروس مخطط توتون (Tobacco streak virus) یکی از مهم ترین ویروس های مخرب محصولات زراعی بوده و به عنوان عامل سوختگی جوانه های سویا در نقاط مختلف دنیا گزارش شده است. در این پژوهش، واکنش ارقام رایج سویا در شمال کشور نسبت به این ویروس و تاثیر احتمالی آن بر غلاف بندی سویا در شرایط گلخانه ارزیابی گردید. پژوهش به صورت طرح کاملا تصادفی در قالب فاکتوریل با دو تیمار جدایه های ویروس (جدایه های سویا، ماش و آفتابگردان) و ارقام سویا (ویلیامز، امیر، کتول، سامان، ساری) در 3 تکرار انجام شد. برای اثبات آلودگی بوته ها از آزمون الایزای مستقیم با استفاده از آنتی سرم چند همسانه ای TSV و واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ویروس استفاده گردید. نتایج نشان داد جدایه های ویروس به طور معنی داری باعث کاهش ارتفاع بوته ها، کاهش تعداد گره ها ، کاهش تعداد غلاف های سالم وافزایش غلاف های بدفرم شدند. ارقام نیز دارای تاثیرمعنی دار برشاخص های رشدی ارتفاع بوته ، تعداد گره ، تعداد غلاف های بدفرم، و وزن تر بوته ها بودند. کمترین میزان تفاوت شاخص های رشدی و میزان اختلال در غلاف بندی نسبت به نمونه شاهد در رقم ویلیامز و بیشترین اختلال در ارقام امیر و کتول مشاهده گردید. شدت علایم ایجاد شده توسط جدایه سویا بیشتر از دو جدایه ماش و آفتابگردان بود. نتایج حاکی از تاثیر معنی دار جدایه های ویروس و ارقام در غلاف بندی سویا بود.
  کلیدواژگان: ویروس مخطط توتون (TSV)، سویا، اختلال در غلافبندی، گلخانه
 • یوسف مرادی امیرآباد، غلام خداکرمیان* صفحات 147-161
  علائم لکه برگی و سوختگی باکتریایی روی بوته های پیاز Allium cepa L.، در استان های فارس (اقلید) و کرمانشاه (بیستون) با نرخ وقوع 90 تا 100 درصد روی بوته های پیاز مشاهده شد. به منظور جداسازی و شناسایی عامل بیماری، نمونه های مشکوک از سطح مزرعه های آلوده جمع آوری گردید. پس از کشت روی محیط آگار غذایی، 30 جدایه باکتریایی جداسازی شد. آزمون بیماری زایی جدایه ها روی تعدادی از گونه های Allium spp. انجام و بیماری زایی آن ها روی پیاز، پیازچه و تره فرنگی اثبات گردید. این جدایه ها از نظر الگوی پروتئین سلولی الکتروفورز شده به روش SDS-PAGE یکسان بودند. براساس ویژگی های فنوتیپی مانند تولید رنگدانه فلورسنت روی محیط King’B، آزمون LOPAT و استفاده از منابع کربنی مختلف، جدایه ها به Pseudomonas syringae pv. porri شبیه بودند. همه جدایه ها با استفاده از BOX-PCR الگوی باندی یکسانی را نشان دادند. نتایج حاصل از تکثیر و توالی یابی ژن کد کننده 16S rRNA و ژن های خانه داری gyrB و rpoD نشان داد که جدایه های مورد بررسی متعلق به P. syringae pv. porri هستند. این اولین گزارش از وجود باکتری P. syringae pv. porri در استان کرمانشاه می باشد. مدیریت بیماری برای جلوگیری از اپیدمی آن ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: Allium cepa، سوختگی، Pseudomonas syringae pv. porri، LOPAT، فیلوژنتیک
 • جعفر نیکان *، رضا پوررحیم صفحات 163-169
  بیماری برگ قاشقی سیب زمینی یکی از مهم ترین و گسترده ترین بیماری های ویروسی سیب زمینی است و مانند سایر ویروس های بیماری زای گیاهی موثرترین روش مبارزه با آن استفاده از ارقام مقاوم است. در این تحقیق واکنش تعدادی رقم و ژرم پلاسم سیب زمینی در برابر آلودگی به ویروس برگ قاشقی سیب زمینی (Potato leafroll virus= PLRV) در یک آزمایش مزرعه ای در قالب یک طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارها شامل ارقام و ژرم پلاسم های مختلف سیب زمینی بودند. مایه کوبی بوته ها ی سیب زمینی با استفاده از شته سبز هلو حامل PLRV صورت گرفت. یک ماه پس از مایه کوبی، بوته ها از نظر آلودگی به PLRV با استفاده از علایم ظاهر شده و آزمون الایزا مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ های سیب زمینی مورد بررسی از نظر میزان ابتلا به PLRV اختلاف معنی دار وجود دارد. ژرم پلاسم تحت شماره 13/803970 بدون هیچ گونه آلودگی به عنوان ژنوتیپ خیلی مقاوم به PLRV ارزیابی گردید. رقم سانته مقاوم بود، رقم لیدی رزتا و ژنوتیپ تحت شماره 31/397015 نسبتا مقاوم و رقم دیامانت نسبتا حساس بود. مابقی ارقام و ژرم پلاسم ها حساس یا بسیار حساس ارزیابی گردیدند. نتایج همچنین همبستگی معنی داری 79 درصد بین میزان آلودگی بر مبنای ظهور علایم و میزان آلودگی بر مبنای آزمون الایزا نشان داد.
  کلیدواژگان: Potato leafroll virus، ژرم پلاسم، واکنش، الایزا
 • رضاپور مهدی علمدارلو *، محمد سالاری، محمد علی آقاجانی، ناصر پنجه که، سید کاظم صباغ صفحات 171-184
  ارزیابی بیماری های گیاهی برای توسعه راه بردهای موثر مدیریت تلفیقی بیماری ها، ضروری است. مقدار بیماری، معمولا با دو کمیت وقوع و شدت سنجیده می شود. ارتباط بین وقوع و شدت از مفاهیم مهم در اپیدمیولوژی بیماری‎های گیاهی است. پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه از بیماری های مهم کلزا در دنیا و ایران می باشد. با هدف اندازه گیری وقوع و شدت بیماری و تعیین رابطه ی بین آن ها، 240 مزرعه ی کلزا طی سال‎های 1390،1389، 1394 و 1395 در استان مازندران بررسی شده و در بازدیدهای هفتگی مقدار بیماری در آن ها یادداشت گردید. از لحاظ وقوع و شدت نهایی بیماری، بین مناطق و سال های تحقیق اختلاف معنی دار (P<0.01) وجود داشت. بیشترین مقدار وقوع و شدت (02/34 و 70/23 درصد) در سال 1395 و کمترین آن ها (85/12 و 32/6 درصد) در سال 1394 بود. بین مناطق نیز گلوگاه و ساری به ترتیب بیشترین و کمترین آلودگی به بیماری را داشتند. جهت تعیین رابطه ی بین دو کمیت فوق، داده های مربوطه، از طریق تجزیه رگرسیون خطی با مدل های مختلف ریاضی برازش داده شد که براساس آماره هایی مانند ضریب تبیین (R2) و خطای استاندارد برآوردها، مدل های خطی، آلومتری و ریشه مربع برازش خوبی با داده ها نشان دادند. مدل خطی با توجه به ساده تر بودن و داشتن پیچیدگی محاسباتی کمتر، به عنوان مدل نهایی انتخاب گردید. از لحاظ شیب معادله ی مدل خطی، بین چهار سال تحقیق اختلاف معنی دار (P<0.01) مشاهده شد. معادله ی این مدل برای سال های 1389 و 1395 به صورت S=0.72(I)-0.99 و برای سال های 1390 و 1394 به صورت S=0.55(I)-0.61 بود. شرایط آب و هوایی تاثیر معنی داری روی مقدار آلودگی به بیماری در سال های مختلف داشت.
 • جواد اشرفی، کامران رهنما *، ولیاللهبابایی زاد، سیده ساناز رمضان پور، کریستوف کیل صفحات 185-202
  در این تحقیق میزان پراکنش و ارتباط فیزیولوژی عامل بیماری با محل های حضور آن و ارزیابی ارقام مقاوم بررسی گردید. عامل بیماری پس از بررسی مورفولوژیکی و نواحی ژنی ITS-rDNA، Zymoseptoria tritici شناسایی گردید. نقشه پراکنش بیماری با استفاده از نرم افزار ArcGIS 10.2 تهیه گردید. پنج جدایه انتخاب و رشد آن ها در دماهای مختلف و ارتباط آن با شرایط اقلیمی مناطق بررسی شد. 26 رقم زراعی در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه کشت، مایه زنی و ارزیابی گردید. براساس نتایج، میانگین رشد جدایه ها دارای اختلاف آماری معنی دار و با شرایط اقلیمی ارتباط وجود داشت. جدایه نوکنده بیشترین و جدایه رامیان دارای کمترین میزان رشد و جدایه ها در دمای 15 درجه سلسیوس بیشترین و در دمای 10 درجه سلسیوس کمترین رشد را داشتند. بیماری در 8 شهرستان ردیابی و شهرستان های رامیان و کردکوی به عنوان کانون بیماری مشخص گردیدند. از ارقام بررسی شده 4 رقم فلات، مهرگان، قابوس و روشن مقاوم، 14 رقم شیرودی، مروارید، مغان، کوهدشت، گاسپار، آفتاب، شهریار، گنبد، الموت، افلاک، زرین، کرج-1، توس و آذر-2 نیمه مقاوم و 7 رقم کریم، دز، خزر-1، استار، هامون، افق، ارم و تجن حساس ارزیابی شدند. شدت بیماری زایی جدایه رامیان بیشتر از سایر جدایه ها بود. با توجه به پراکنش وسیع، شرایط مساعد و مشخص شدن کانون های بیماری، می توان با پایش به موقع بیماری، نسبت به انجام اقدامات پیش آگاهی و کنترلی اطلاع رسانی نمود. همچنین با ارزیابی متناوب ژنوتیپ های گندم، نسبت به معرفی ارقام مقاوم و کاهش بیماری در آینده اقدام نمود.
  کلیدواژگان: واکنش ارقام، فیزیولوژی، ITS rDNA، شدت بیماری زایی، پوشش پیکنیدیومی
 • سید حسن ملکشی، جعفر محقق نیشابوری *، رضا طلایی حسنلویی، حسین اللهیاری صفحات 203-217
  واکنش تابعی رابطه بین تعداد شکار مصر ف شده به ازای هر شکارگر در تراکم های مختلف شکار را بیان می‏کند و یکی از روش های تعیین کارایی دشمنان طبیعی در کنترل آفات است. واکنش تابعی سن شکارگرNesidiocoris tenuis با تغذیه از تراکم‏های مختلف تخم‏های‏ بید آرد و بید گوجه‏فرنگی (1، 2، 4، 8، 16، 32، 64، و 96) در شرایط آزمایشگاه در هفت تکرار بررسی شد. تراکم‏ها به مدت 24 ساعت به طور جداگانه در اختیار یک حشره بالغ ماده و یا نر که قبلا به مدت 24 ساعت گرسنه بود، قرار گرفتند. واکنش تابعی براساس رگرسیون لجستیک در همه آزمایش‏ها ‏از نوع سوم (III) بود. ضریب نرخ یورش (b) حشره بالغ ماده با تغذیه از تخم‏های بیدآرد و بید گوجه ‏فرنگی به‏ترتیب 0018/0±0061/0 و 0/0009±0/0048 و ضریب نرخ یورش (b) حشره بالغ نر نیز با تغذیه از تخم‏های یادشده به‏ترتیب 0/0037±0/0093 و 0/0010±0/0042 برآورد شد. پراسنجه زمان دستیابی (Th) در طعمه‏های یادشده برای حشره ماده به‏ ترتیب 0/0193 ± 0/3598 و 0/0136 ± 0/2905 ساعت و زمان دستیابی برای حشره‏ نر نیز به‏ترتیب 0/0511±0/9032 و 0/0303±0/5895 ساعت تخمین زده شد. بنابراین حشرات ماده N. tenuis با زمان دستیابی کمتر و نرخ یورش بیشتر نسبت به نرها و با میانگین بیشترین میزان تغذیه روزانه (V0) از تخم‏های بید گوجه‏فرنگی (73/86 عدد) می‏توانند نقش موثری در مهار جمعیت آفت داشته باشند.
  کلیدواژگان: گوجه ‏فرنگی، سن شکارگر Nesidiocoris tenuis، زمان دستیابی، نرخ یورش، مهار زیستی
 • علی دهقانی*، ناصر پنجه که، مصطفی درویش نیا، محمد سالاری، هادی اسدی رحمانی صفحات 219-234
  پوسیدگی ریشه و طوقه لوبیا یکی از بیماری های مهم و اقتصادی این محصول در جهان است. پراکنش و غالبیت نسبی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه و طوقه لوبیا در مناطق و اقلیم های لوبیاکاری استان لرستان از جمله مزارع شهرستان های ازنا، الیگودرز، سلسله، دورود و بروجرد ارزیابی گردید. از نمونه برداری ها جمعا تعداد 1164 جدایه با استفاده از محیط کشت عمومی و انتخابی، جداسازی و بیماریزایی گونه های عمده روی رقم اختر ارزیابی و اثبات گردید. شناسایی بیمارگرهای غالب براساس ریخت شناسی پرگنه و ویژگی های میکروسکوپی انجام و با استفاده از ژن های β-tubulin و αTEF1- مورد تایید ملکولی قرار گرفت. فراوانی جدایه های قارچی و آزمایش بیماریزایی عوامل قارچی نشان داد که F. solani، با 33/42 درصد ، مهمترین عامل پوسیدگی ریشه لوبیا در استان و پس از آن، F. oxysporum، Macrophomina phaseolina و Rhizoctonia solani به ترتیب 26/55 ، 15/55 و 7/73 درصد از جدایه ها را به خود اختصاص دادند. فراوانی جدایه های قارچی در شهرستان های سلسله، بروجرد، ازنا ، دورود و الیگودرز به ترتیب 24/57، 18/64، 16/58، 15/20 و 8/25 درصد بود. فراوانی جدایه‎های قارچی بدست آمده در مراحل رشد اولیه، گل دهی و غلاف دهی میزبان لوبیا به‎ترتیب 20/70، 26/37 و 52/95 درصد بود. براساس انطباق اقلیمی مناطق نمونه برداری ، بیشترین فراوانی عوامل قارچی در اقلیم نیمه مرطوب معتدل ارزیابی گردید.
  کلیدواژگان: پوسیدگی ریشه و طوقه، لوبیا، پراکنش اقلیمی، لرستان
 • معصومه شایان مهر*، الهام یوسفی لفورکی، مجتبی رحمتی صفحات 235-241
  پادمان فراوان ترین بندپایان خاکزی هستند که تقریبا در همه جا یافت می شوند. این شش پایان کوچک در بسیاری از نقاط ایران از جمله استان لرستان تاکنون ناشناخته باقی مانده اند. به همین منظور، برای بررسی فون پادمان در این استان، در سال 1391، نمونه های خاک از شهرستان خرم آباد جمع آوری شد. این بندپایان به کمک قیف برلیز از نمونه های خاک جمع آوری شده استخراج شدند و پس از تهیه اسلایدهای میکروسکوپی، کار شناسایی گونه ها انجام شد. هفت گونه متعلق به پنج جنس و سه خانواده به شرح زیر شناسایی شدند: Family Isotomidae; Isotomodella alticola (Bagnall, 1949(;Folsomides parvulus Stach, 1922;Family Tullbergiidae; Metaphorura denisi .Simón Benito, 1985; Family Onychiuridae; Protaphorura gisini (Haybach, 1960); P. fimata (Gisin, 1952); Thalassaphorura zschokkei (Handschin, 1919)and T. encarpata (Denis, 1931). جنس Isotomodella Martynova, 1968 و چهار گونهI.alticola ، M. denisi، P. gisiniو T. zschokkei برای فون ایران جدید هستند. هم چنین همه گونه های این تحقیق برای اولین بار از استان لرستان گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: لرستان، Metaphorura، Protaphorura، Pseudanurophorus، Thalassaphorura
|
 • hadian shervin, nader hasanzadeh*, Mohammad ali aghajani, Gabriella Cirviller, hamid reza pordeli Pages 1-11
  Using natural plant products has become more important as viable alternatives to control postharvest diseases. The effect of four essential oils of medicine plants including Thymus vulgaris, Cuminum cyminum,Allium sativum and Aloe vera were tested (100, 200, 300, 400ppm) in vitro and in vivo (200,300,400 ppm) for their fungal inhibitory percentage and antagonistic properties against Penicillium digitatum. Plant essential oil extracted by hydro distillation using a Clevenger-type, and minimal inhibition concentrations (MIC) was determined using agar dilution method. In vitro inhibitory effects of the plant extracts showed maximum percent inhibition (99.95%) by thyme extract, which also had the best MIC value against P. digitatum. GC-MS analysis of the thyme oils extract led to the identification of 22 different components which carvacrol (2.88%), 60.18% thymol (60.18%), linalool (4.22%), γ-terpinene (6.39%) were found to be the main constituents in T. vulgaris. Thyme essential oil inoculated into wounds with the pathogen stimulated the orange to increase production of phenol compound, catalase and peroxidase activity. Thus, different concentrations of the thyme essential oil are effective on controlling the producing agent of the green mold fungus significantly, and induce resistance to orange by effect on defense enzyme.

  Keywords: Allium sativum, Aloe vera, Cuminum cyminum, Penicillium digitatum, Thymus vulgaris
 • Mehdi Basirat*, Mohammad Reza Mehrnejad Pages 121-132
  The pistachio twig borer moth, Kermania pistaciella Amsel (Lep.: Tineidae) is one of the most important pests of pistachio trees in Iran. This study was carried out with the purpose of examining the infestation rate for various cultivars to this pest. The field studies were conducted for the collection of existing pistachio cultivars at three pistachio research stations including Rafsanjan stations 1 and 2 as well as at Kerman station respectively on 38, 25 and 29 pistachio cultivars during 2005 – 2008. The infestation rate was determined with selection of 6 trees related to each pistachio cultivar, and 50 clusters of each tentative tree were picked up randomly, and also by sampling from the healthy and infected clusters simultaneously at harvesting time in September. The results showed that, the cultivars of Italiaei Rize were the most infested and Lak Sirizei had the least infected clusters of this pest at the station number 1. In station number 2, the cultivars of Shasti and Khanjari Damghan indicated the highest and the least infested clusters of this pest respectively, but the infestation rate for 4 commercial cultivars e.g. Ohadi, Ahmad Aghaei, Kallehghochi and Akbari, had no significant difference. In Kerman station, the highest infestation obtained for cultivar of Karim-Abadi and cultivar of Harati had the least infested clusters. Maximum emergence of matured K. pistaciella occurred since pollination stage until the time of fruit formation on commercial pistachio cultivars. The information obtained from this research can be used for controlling management of this pest.
  Keywords: Pistachio cultivars, infestationof Kermania pistaciella, sensitivity, resistance
 • Samira Shameli, Farshad Rakhshandehroo*, Mohammadreza Safarnejad, Seyedeh Sanaz Ramezanpoor Pages 133-145
  Tobacco streak virus is one of the most important destructive viruses of crops, and reported to be as a causal agent of soybean bud blight worldwide. In this study, the response of common soybean cultivars to TSV and its possible effect on soybean podding under greenhouse conditions was evaluated in the north of the country.This research was carried out in two way factorial arrangement on a CRD (completely randomized design) with virus isolates (soybean, mungbean and sunflower isolates) and soybean cultivars (Williams, Amir, Katol, Saman, Sari) as treatments in 3 replications. Using with the DAS-ELISA method and polyclonal antibody specific for TSVand polymerase chain reaction (PCR) and designed primers specific for virus, plants were tested for TSV infection. Results showed that viral isolates significantly reduced the plant length, number of nodes, number of healthy pods and increased disorder pods. In addition to the growth indices (plant length, number of nodes, pod states, dry weight and fresh weight), viral infection had a significant effect on the numbers of disorder pods in different cultivars.The lowest differences in growth indices and podding disorder observed in Williams cultivar whereas most podding disorder seen in Amir and Katol cultivars. The symptoms caused by soybean virus isolates were more severe than mungbean and sunflower isolates of the virus. Results indicated to the significant effect of viral isolates and soybean cultivars on podding disorder.
  Keywords: Tobacco streak virus (TSV), Soybean, disorder in podding, Greenhouse
 • Yousef Moradi Amirabad, Gholam HKhodakaramian* Pages 147-161
  The symptoms of bacterial leaf spot and blight on onion (Allium cepa L.) plants were observed in Fars (Eghlid) and Kermanshah (Bistoun) provinces with the rate of occurrence varying from 90 to 100% of the plants. In order to isolation and identification of the causal agent, suspicious samples were collected from infected fields. By culturing the samples on nutrient agar medium, 30 bacterial isolates were obtained. Pathogenicity test of the isolates on Allium spp. was performed and their pathogenicity was proved on onion, spring onion and leek. The isolates showed an identical total cell soluble protein pattern in SDS-PAGE. The isolates were similar to Pseudomonas syringae pv. porri based on phenotypic characteristics such as production of fluorescent pigment in KB medium, LOPAT tests, and utilization of different carbon sources. Genomic profiles generated with BOX-PCR placed the isolates into one groups. The results of the amplification and sequencing of the 16S rRNA, gyrB, and rpoD genes showed that the isolates belong to P. syringae pv. porri. This is the first report of the presence of the P. syringae pv. porri in Kermanshah province. Management of the disease seems to be necessary to prevent the disease epidemy.
  Keywords: Allium cepa, blight, Pseudomonas syringae pv. porri, LOPAT, phylogenetic
 • Jafar Nikan*, Reza pourrahim Pages 163-169
  Potato leaf roll disease is one of the most important and widely distributed viral diseases of potato. Like other plant viruses, the use of resistant cultivars is the most effective control measure of this disease. In this study, the reactions of some potato cultivars and genotypes to Potato leafroll virus (PLRV) were evaluated in a field trial experiment. The experiment conducted as a randomized complete block design with 12 treatments and three replications. Each plot of the experimental design included a planting row of five potato plants of each cultivar/genotype. The experimental plants were then inoculated with the virus by putting 10 PLRV-carrying green peach aphids on each plant. One month after inoculation, the plants were examined for PLRV infection by observing symptoms development and using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) test. The results revealed significant differences between the PLRV-infection rates of the potato cultivars/genotypes tested. The potato genotype 803970/13 (having no infected plant) was evaluated as highly resistant to PLRV. The cultivar “Sante” was resistant, the cultivar “Lady Rosetta” and the genotype “397015/31” were moderately resistant, cultivar “Diamant” was moderately susceptible and the rest of genotypes or cultivars were found susceptible or highly susceptible. The results also proved a significant correlation (79%) between the infection rates of the test plants based on symptom development and those of the ELISA tests.
  Keywords: ELISA, Field trial, PLRV, Resistant, reaction
 • Rezapoor Mehdi Alamdarlou*, Mohammad Salari, Mohammad Ali Aghajani, Naser Panjekeh, Seyed Kazem Sabbagh Pages 171-184
  Plant diseases assessment is necessary for developing effective integrated diseases management strategies. Amount of disease, is usually evaluated with two quantities, incidence and severity. Relationship between incidence and severity is important concept in plant diseases epidemiology. Sclerotinia stem rot is a rapeseed important disease in the world and Iran. For measuring disease incidence and severity and determination relationship between them, 240 rapeseed fields were investigated in Mazandaran province during years 2010, 2011, 2015 and 2016, and disease amount recorded in weekly surveys. Based on final incidence and severity, there were significant differences (P<0.01) between regions and years. The highest incidence and severity (34.02 and 23.70 percent) was in year 2016 and the lowest of them (12.85 and 6.32 percent) in year 2015. Between regions, Galogah and Sari had the highest and lowest disease infection respectively. In order to determine relationship between two mentioned quantities, the related data, were fitted with different mathematical models by linear regression analysis method that based on statistics such as coefficient of determination (R2) and standard error of estimates, linear, allometric and square root models had good fitness with data. The linear model, was selected as the final model because of the simplicity and having low computational complexity. Based on slope of linear model equation, there was significant difference (P<0.01) between four years of investigation. The equation of the model for years 2010 and 2016 was S=0.72(I)-0.99 and for years 2011 and 2015 was S=0.55(I)–0.61. Weather conditions had significant effects on disease infection in different years.
  Keywords: Epidemiology, Rapeseed diseases, Severity, Incidence, Sclerotinia sclerotiorum
 • Javad Ashrafi, kamran rahnama*, Valiollah Babaeizad, Syede Sanaz Ramezanpour, Christof Keel Pages 185-202
  In this research, examineation of the disease distribution, the physiological relationship between disease agent and its sites and evaluation of cultivars resistance were done. The disease agent identified as Zymoseptoria tritici, by morphological and molecular identification based on the ITS-rDNA. Distribution map prepared by ArcGIS v.10.2 software. Five isolates selected from different regions. The isolates growth tested in different temperature and its relation to their region climatic conditions evaluated. 26 cultivars planted in the greenhouse by completely randomized design, inoculated and evaluated. As a result, the isolates growth average at different temperatures was statistically significant in P=0.01. Isolate growth average had correlation with region climatic conditions. In terms of growth, the Nokandeh isolate was the most and the Ramian isolate was lowest. The highest isolates growth was at 15°C and the lowest growth rates were at 10°C. The disease observed in 9 eparchies. Ramians and Kurdkoy identified as disease contaminated sites. Of the examined cultivars, 4 cultivars such as Falat, Mehrgan, Ghabos, and Roshan were resistant, 14 cultivars such as Shirodi, Morvarid, Moghan, Kohdasht, Gaspar, Aftab, Shahriar, Gonbad, Alamoot, Aflak, Zarin, Karaj-1, Tous, and Azar-2 were moderately resistant and 7 cultivars such as Karim, Dez, Khazar-1, Star, Hamoon, Ofogh, Eram and Tajan were evaluated as susceptible. Between isolates, the most disease severity belongs to Ramian. Considering to width distributions of STB, the existence of favorable conditions and identification of disease region center, it is possible to monitor the appearance of infection at February and March and make abroadcast of the disease prevalence. Also, by evaluating of wheat genotypes, introducing and planting the resistant cultivars, it could reduce the disease in later years.
  Keywords: Cultivars reactions, Physiology, Disease severity, ITS rDNA, Pycnidium coverage
 • Seyed Hassan Malkeshi, Jafar Mohaghegh*, Reza Talaei Hassanlouii, Hossein Allahyari Pages 203-217
  The response of a natural enemy to its host’ densities has been defined as “functional response”. It has been considered a feasible technique to measure the efficacy of biocontrol agents. We employed the concept to evaluate the functional response of adult female and male of Nesidiocoris tenuis under laboratory conditions by feeding on different densities (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 96) of Ephestia kuehniella and Tuta absoluta eggs in 7 replicates. The predators were kept unfed for 24 hours. Then the number of eaten prey was recorded after 24 hours. The results showed type III functional response for all tests based on logistic regression. The attack constants (b) of females and males fed on E. kuehniella and T. absoluta eggs were 0.0061 ± 0.0018, 0.0048 ± 0.0009, and 0.0093 ± 0.0037, 0.0042 ± 0.001, respectively. The estimated handling times (Th) for females and males on the respective preys were 0.3598 ± 0.0193, 0.2905 ± 0.0136, and 0.9032 ± 0.0511 and 0.5859 ± 0.0303 h. In conclusion, N. tenuis females had shorter handling time, greater attack rate and maximum daily consumption (73.86 eggs) compared with those of males. Therefore, results strongly support that female predators could be more effective in controlling T. absoluta.
  Keywords: Attack rate, biological control, handling time, Nesidiocoris tenuis, Tuta absoluta
 • Naser Panjehkeh, Mostafa Darvishnia, mohammad salari, Hadi Asadi Rahmani Pages 219-234
  Common bean root rot which is a fungal disease is an economically important diseases of the crop product worldwide. Distribution and relative dominance of the disease was investigated in the farms of the major bean cultivating regions and clima of Lorestan province including Azna, Aligudarz, Selseleh, Doroud and Borujerd. Totally, 1164 isolates were obtained using general and selective culture. Pathogenicity of isolates evaluated and confirmed on Akhtar cultivar. The dominant pathogenic fungi were identified based on colony morphology and microscopic characteristics, and then confirmed by molecular technique using β-tubulin and TEF1- αgenes. Frequency of fungal isolate and the pathogenicity tests showed that F. solani, with 33.42 % isolation frequency was the most important causal agent of common bean root and crown rot in Lorestan province, and followed by F. oxysporum, Macrophomina phaseolina and Rhizoctonia solani with 26.55, 15.55 and 7.73 %, respectively. Frequency of roor rot pathogens distributed across bean farms of Selseleh, Borujerd, Azna, , Doroud and Aligudarz were 24.57, 18.64, 16.58, 15.20 and 8.25 %. respectively. The frequency of the pathogen isolated from common bean plants at the early growth, flowering and podding stages was 20.70, 26.37 and 52.92 %, respectively. Based on Climate zoning, the highest frequency of fungal agents was evaluated in semi-humid temperate clima.
  Keywords: Root, crown rot, common bean, Climatic distribution, Lorestan
 • Masoumeh Shayanmehr*, Elham Yoosefi lafooraki, Mojtaba Rahmati Pages 235-241
  Collembola are the most abundant soil living arthropods found almost everywhere. These small hexapods have remained unknown in many parts of Iran including Lorestan province. In order to study of collembola fauna of this province, soil samples were collected from Khoram-Abad in 2012. The springtails were extracted from collected soil samples by Berlese funnel and were identified after mounting on slides. Seven species belonging to five genera and three families were identified as follows:Family Isotomidae; Isotomodella alticola (Bagnall, 1949(; Folsomides parvulus Stach, 1922;Family Tullbergiidae; Metaphorura denisi Simón Benito, 1985;Family Onychiuridae; Protaphorura gisini (Haybach, 1960); P. fimata (Gisin, 1952); Thalassaphorura zschokkei (Handschin, 1919)and T. encarpata (Denis, 1931). The genus Isotomodella Martynova, 1968 and four species, I.alticola, M. denisi, P. gisini and T. zschokkei,are newly reported from Iran. Furthermore, all species are new records for Lorestan province.
  Keywords: Lorestan, Metaphorura, Protaphorura, Pseudanurophorus, Thalassaphorura