فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار - سال بیست و پنجم شماره 6 (پیاپی 101، بهمن و اسفند1397)
 • سال بیست و پنجم شماره 6 (پیاپی 101، بهمن و اسفند1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/19
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مینا مدد زاده ، اکبر احمدی آسور* ، مجید فلاحی، زهرا شریفی صفحات 741-748
  زمینه و هدف
  روند رو به رشد تعدا د سالمندان در دنیا ، مراقبت از آنها را به شغلی خاص تبدیل کرده است . مراقبین این افراد بیش از سایر مشاغل درگیر مشکلاتی مانند اختلالات اسکلتی- عضلانی هستند. این مطالعه با هدف تعیین ریسک ابتلا به فراوانی عوارض اسکلتی-عضلانی و عوامل مرتبط با آن در بین مراقبین خانه های سالمندان شهر سبزوار در سال 1395 انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی که بصورت مقطعی انجام شد ، وضعیت کاری 40 مادر یار خانه سالمندان مادر و 15 پدر یار خانه سالمندان پدر شهر سبزوار، که وظیفه جابه جایی ومراقبت از سالمندان را بر عهده داشتند از طریق سرشماری و با استفاده از ابزار ارزیابی پوسچر REBA و پرسشنامه نوردیک در سال 1395مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات با نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 و آزمون های توصیفی، تی تست درسطح معنی داری 05/. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سابقه کاری در افراد مورد مطالعه 2/1 ± 5 سال و شیوع کل اختلالات اسکلتی- عضلانی 64 درصد برآورد گردید و میزان ناراحتی و درد در نواحی مختلف بدن به ترتیب در مادر یارها مربوط به زانو با 80 درصد و سپس کمر 70 درصد و مچ 5/52 درصد و گردن 5/42 درصد و در پدریارها زانو 7/41 درصد،کمر 3/33 درصد و مچ دست 3/8 درصد ارزیابی شد. همچنین بین جنسیت و سن با درد ناحیه گردن ، سن با کمر درد، نوع کار و انجام فعالیت در زمان استراحت با نمره ربا ارتباط معنی دار بوده است ( 05/. P≤).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از مطالعه نشان دهنده وضعیت کاری نامناسب پرسنل مراقبت خانه های سالمندان شهر سبزوار می باشد. لذا از طریق ارتقاء سطح آگاهی پدریاران و مادریاران نسبت به روش های صحیح انجام کار می توان وضعیت کاری آنها را اصلاح نمود .
  کلیدواژگان: عوارض اسکلتی- عضلانی، پدریار، مادریار، خانه سالمندان، روش ارزیابی REBA
 • مسعود ریسمانچیان، کریم ابراهیم، زهرا اردودری * صفحات 749-762
   میکرواستخراج مایع-مایع پخشی (DLLME) روش میکرواستخراجی است که برای اولین بار توسط اسدی و همکاران در سال 2006 مطرح گردید و از جمله تکنیکهای آماده سازی بسیار مطلوب و بی خطر نمونه محسوب میشود. سریع و مقرون بصرفه بودن، کاربری آسان، حجم پایین حلالها، فاکتور تغلیظ بالا و زمان استخراج کوتاه از مزایای این تکنیک محسوب میگردد. استخراج و پیش تغلیظ همزمان آنالیت در حلال استخراج کننده بر پایه ی سیستم حلالهای سه گانه صورت میگیرد. حلال استخراج کننده باید غیر قطبی، غیر قابل اختلاط در آب و معمولا دانسیته بالاتر از آب داشته باشد. قطبی بودن و قابلیت انحلال در فاز آبی نیز از ویژگی های ضروری حلال پخش کننده محسوب می شود. در این مطالعه مروری به معرفی اصول بنیادی روشDLLME ، توضیح پارامترهای تاثیر گذار بر فرایند مذکور و نهایتا به بررسی کاربرد روش DLLME در استخراج مواد خطرناک موجود در محیط کار پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: میکرو استخراج مایع، مایع پخشی(DLLME)، آماده سازی نمونه، مواد خطرناک، محیط کار
 • علی اسدی *، علی علی زاده، مهران محمدیان فضل، جلیل نصیری، جمشید مشیری صفحات 763-771
  مقدمه و هدف
  با توجه به گستردگی استفاده از استخرها و لزوم حفظ سلامت شناگران و کنترل مسائل بهداشتی، مدیریت و پایش چنین محل هایی جهت انطباق با استانداردهای تعین شده از طرف مراجع ذیصلاح لازم و ضروری می باشد. هدف از این مطالعه بررسی شاخص های فیزیکوشیمیایی و باکتریایی آب استخرهای شنای شهر زنجان در سال 95 می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و از تمام استخرهای فعال در دو فصل تابستان و پاییز نمونه برداری انجام شد. پارامترهای فیزیکو شیمیایی از قبیل دمای هوا و آب، کدورت، میزان کلر آزاد باقیمانده، هدایت الکتریکی، پتانسیل اکسیداسیون و احیاء (ORP) و باکتریایی شامل کل کلیفرمها وکلیفرمهای مدفوعی، شمارش بشقابی هتروتروف ها، استرپتوکوک های مدفوعی، استافیلوکوک آروئوس و سودموناس آئروژینوزا مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در میان پارامترهای میکروبی سودموناس آئروژینوزا و کلیفرمهای مدفوعی، شمارش بشقابی هتروتروفها به ترتیب با 64%،9/26% و12% و برای در سطح نامطلوبی نسبت به استاندارد قرار داشتند. و این شاخص برای پارامترهای کدورت، دمای آب، هوا، pHوکلر باقیمانده آزاد به ترتیب 98%، 94%، 9/88%، 6/79%، 7/41% بدست آمد.
  نتیجه گیری
  پارامترهای فیزیکو شیمیایی و باکتریایی مطابقت ضعیفی با استاندارد ملی داشته، آموزش متصدیان و مدیران استخرهای شنا در راستای بهره برداری اصولی از استخرها، اجرای دوره های باز آموزی برای بازرسین بهداشتی، کنترل پارامترهای روتین بهره برداری و مداخله گر از قبیل کدورت و دما و بعنوان عوامل تاثیرگذار بر فرایند گندزدایی و استفاده از دستگاه های سنجش دیجیتالی به روز و با خطای کمتر تاثیر مهمی بر کیفیت آب استخرها دارد.
  کلیدواژگان: زنجان، کیفیت فیزیکو شیمیایی، شاخص های باکتریایی
 • امین عطایی *، الناز جعفروند صفحات 773-780
  مقدمه
  سالانه حدودا 5/1 میلیون مرگ به دلیل سل در جهان رخ می دهد و مرتبه دهم در بار جهانی بیماری ها را به خود اختصاص داده است و انتظار می رود تا سال2020 رتبه خود را حفظ کند. از سویی اطلاعات مربوط به مرگ و علل آن در جهت ارزیابی وضعیت سلامت منطقه و تحلیل برنامه های بهداشتی و انجام مداخلات، لازم و ضروری می باشد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر از داده های مرگ در ایران از سال 1385 تا 1389 که توسط وزارت بهداشت و درمان منتشر شده است استفاده گردید. داده های مربوط به مرگ ناشی از انواع سل در طی دوره مطالعه و میزان مرگ و میر براساس سن، جنس و محل سکونت بررسی شد و روند مرگ ناشی از انواع سل تعیین گردید، آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار اکسل 2016 انجام گرفت.
  یافته ها
  در مجموع پنج سال مطالعه موارد مرگ به دلیل سل 7/60 درصد مربوط به جنس مذکر و 3/39 درصد مربوط به جنس مونث و بیشترین میزان به علت سل ریوی با 7/87 درصد بود. همچنین مرگ از انواع سل در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی و در گروه سنی بالای 70 سال بیشترین تعداد مرگ مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که روند مرگ به دلیل انواع سل رو به کاهش است ولی این روند بسیار کند می باشد. به منظور نیل به اهداف توسعه هزاره باید اقدامات اساسی مانند آموزش، بیماریابی، درمان به موقع مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سل، مرگ و میر، ایران، اپیدمیولوژی
 • مهدی عبداللهی، فاطمه تشریفی، باقر مرادی * صفحات 781-785
  سابقه و هدف
  لیشمانیوز پوستی یا سالک یکی از بیماری های اندمیک در برخی از نواحی ایران می باشد که موجب مشکلات بهداشتی در مناطق یاد شده می شود. این بیماری توسط تک یاخته لیشمانیا و از طریق نیش پشه خاکی به انسان منتقل می شود. در این مطالعه یک مورد لیشمانیوز پوستی گزارش شد که بدلیل عدم تشخیص میکروسکوپی و درمان غیر اختصاصی تبدیل به سالک منتشر پوستی شده بود.
  مواد و روش ها
  بیمار آقای 55 ساله بود که بدلیل زخم پوستی مزمن بر روی بینی بعد از یک ماه به پزشک کرده بود و در همان ابتدا تشخیص احتمالی لوپوس پوستی انجام گرفته بود. جهت درمان پردنیزون تجویز شده بودکه همین موضوع در نهایت موجب گسترش زخمها به شکل لیشمانیوز پوستی همراه با ضایعات ندولار و پاپولار متعدد در سطح صورت شده بود. لازم به ذکر است در بررسی ها مشخص شده بود که این بیمار دارای بیماری ضعف سیستم ایمنی نبود و محل زندگی بیمار در منطقه اندمیک بیماری سالک بوده و زخم های بیمار می تواند مشکوک به آلودگی به لیشمانیا باشد. به همین منظور بیمار به آزمایشگاه معرفی شد و نمونه گیری و رنگ آمیزی گیمسا انجام گردید.
  یافته ها
  بعد از نمونه گیری ،بررسی میکروسکوپی با دقت مناسب انجام شد و اجسام لیشمان در نمونه همه زخمهای بیمار مشاهده شد و بعد از گزارش آزمایشگاه تشخیص بیماری سالک منتشر داده شد و درمان با گلوکانتیم آغاز شد.
  استنتاج
  در مواردی در افراد زخمهای پوستی مزمن مشاهده گردد می توان بر اساس مناطق مختلف جغرافیایی ایران به بیماری های اندمیک همچون سالک مشکوک شد و در صورت منفی شدن تست آزمایشگاهی آن، به بررسی سایر علل بیماری های پوستی پرداخت. همچنین جهت تشخیص اختصاصی تر و تایید تشخیص اولیه می توان از روش های ملکولی استانداردی مانند PCR کمی و کیفی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: لیشمانیا، کورتیکواستروئید، مشاهده مستقیم، PCR
 • حیدرعلی زارعی * صفحات 787-792
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل پژوهش های موجود پیرامون اثربخشی انواع روش های درمانی و پیشنهاد موثرترین درمان برای زندانیان دچار اختلالات روانی انجام شد.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق از نوع فراتحلیل بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه تحقیقات انجام شده با روش نیمه آزمایشی و آزمایشی از سال 1370 الی 1396 به تعداد 1124 مورد در خصوص زندانیان کشور بود. تعداد 50 پژوهش که ملاک های ورود به فراتحلیل را داشتند با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق چک لیست محقق ساخته صورت گرفت. محاسبه اندازه اثر از طریق شاخص r و به وسیله نرم افزار CMA2انجام شد.
  یافته ها
  اندازه اثر همه مطالعات با مدل اثرات تصادفی 603/0=r بدست آمد و شناخت درمانی با اندازه اثر 696/0=r به عنوان موثرترین روش درمانی ارزیابی شد.
  نتیجه گیری
  استفاده از روش های درمانی جهت درمان اختلالات روانی زندانیان موثر است و میزان تاثیر پژوهش ها در حد بالا ارزیابی شد.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، اثربخشی، اختلالات روانی، روش های درمانی، زندانیان
 • داود رباط سرپوشی، سیده بلین توکلی ثانی، هادی علیزاده سیوکی، نوشین پیمان * صفحات 793-807
  سواد سلامت هم اکنون به عنوان یکی از اجزای مهم سلامت همگانی تلقی می شود و به دلیل ایفای نقشی مهم بر نحوه تصمیم گیری اشخاص در زمینه های مرتبط با سلامت، ارتقای سطح سلامت جامعه و بالا بودن کیفیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی، مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است با توجه به اهمیت سطح سواد سلامت افراد جامعه و نقشی که آنها در ارتقای سلامت خود و سایر افراد دارند این مطالعه به ارزیابی مطالعات انجام شده در خصوص سواد سلامت در گروه های مختلف در کشور می پردازد در این مقاله کلید واژه سواد سلامت، در عنوان و چکیده مقالات چاپ شده در پایگاه های علمی مورد جستجو قرار گرفت و کلیه مقالات فارسی در خصوص سواد سلامت فهرست شد. سپس خلاصه مقالات بررسی شده و در طی چند مرحله موارد تکراری و غیر مرتبط حذف گردید در نهایت 34 مقاله که صرفا در خصوص سواد سلامت انجام شده بود برای بررسی جامع و استخراج داده ها انتخاب شدند. نتایج این مطالعه نشان داد وضعیت سواد سلامت در گروه های مختلف در کشورمان مطلوب نمی باشد، بنابراین بایستی برنامه ریزی منسجم و کارآمدی از سوی مسئولین بهداشتی لحاظ گردد.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، مراکز بهداشتی، بیمارستان
 • محبوبه رزمخواه، پریسا کریم زاده، فاطمه اقبالی، سمیه رضایی فرد، زهرا فقیه * صفحات 809-817
  زمینه و هدف
  عوامل محرک کلونیگلیکوپروتئین هایی هستند که تکثیر و تمایز سلول های پیش ساز خونساز را در مغز استخوان تحریک میکنند. اما مطالعات متعدد نشان داده اند این فاکتورها می توانند سبب تحریک تکثیر سلولهای غیر خونساز، از جمله سلول های سرطانی نیز شوند. از این رو در این مطالعه عوامل محرک کلونی-ماکروفاژی (M-CSF)، ماکروفاژی-گرانولوسیتی (GM-CSF) و گرانولوسیتی (G-CSF) در سرم بیماران مبتلا به تومور پستان وارتباط آنها با پارامترهای پاتولوژیکی و پاراکلینیکال بیماری مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  62 بیمار مبتلا به سرطان پستان که هیچ درمانی دریافت نکرده بودند و 54 زن سالم که از لحاظ سنی با گروه بیمار همخوانی داشتند بعنوان گروه کنترل وارد مطالعه شدند. از هر دو گروه پس از اخذ رضایت اگاهانه 5 سی سی خون محیطی گرفته شد و سرم آنها جدا گردید. سطح سرمی سایتوکاین های مورد بررسی با روش cytokine-bead array اندازه گیری گردید. داده ها با نرم افزار SPSS18 و سطح معنی داری 05/0 مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سطح سرمی فاکتورهای رشد G-CSF، M-CSF و GM-CSF در بیماران مبتلا به سرطان پستان بیماران به ترتیب 16/13±18/14، 62/5±11/6 و 22/83±48/63 pg/ml محاسبه شد. هرچند که آنالیز آماری تفاوت معناداری بین سطح سرمی این فاکتورهای رشد در دو گروه بیمار و گروه کنترل نشان نداد (P>0.05)، اما بررسی های بیشتر نشان داد که با افزایش مرحله بیماری از I به III سطح سرمی GM-CSF بطور معناداری کاهش می یابد (P=0.016).
  نتیجه گیری
  در مجموع نتایج این مطالعه حاکی از نقش آنتی تومورژنیک GM-CSF در سرطان پستان بود. هرچند که تایید این نتایج نیازمند انجام مطالعات کامل تر با حجم نمونه بیشتر است.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، خون محیطی، G-CSF، M-CSF، GM-CSF
 • سامره اسدی مجره *، بهمن اکبری صفحات 819-828
  زمینه و هدف
  گسترش دامنه خشونت و پرخاشگری در جامعه ایران و بویژه در سال های اخیر یکی از جدی ترین آسیب های اجتماعی به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری پرخاشگری بر اساس تنظیم هیجان، تکانشگری، آلکسیتیمیا و هیجان خواهی در دانشجویان انجام گردید.
  مواد و روش ها
  روش اجرای این پژوهش، توصیفی و طرح پژوهش، همبستگی از نوع الگویابی معادلات ساختاری می باشد. نمونه پژوهش شامل 210 نفر(136 دختر و 74 پسر) دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نیمسال دوم سال تحصیلی97-1396 بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه پرخاشگری (AQ)، مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی (DERS)،پرسشنامه تکانشگری بارت، مقیاس آلکسیتیمیای تورنتو (TASS) و مقیاس هیجان خواهی زاکرمن را تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص های توصیفی و روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و روش مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد ارتباط متغیرهای دشواری تنظیم هیجان، تکانشگری، آلکسیتیما و هیجان خواهی با پرخاشگری در دانشجویان مثبت و معنادار است ((P
  کلیدواژگان: پرخاشگری، تنظیم هیجان، آلکسیتیمیا، تکانشگری، هیجان خواهی
 • اشرف صابر مشهدطرقی ، نجمه تهرانیان*، شیوا پورعلی رودبنه، متین سادات اسمعیل زاده صفحات 829-844
  مقدمه
  بافت چربی با سنتز و آزاد سازی موادی به نام آدیپوکین ها با دیگر ارگان های مرکزی و محیط ارتباط برقرار می-کند. ویسفاتین (PBEF /Nampt) یک آدیپوسیتوکین و پروتئین پلیوتروپی است که عملکرد آن نه تنها به عنوان یک آنزیم، بلکه به عنوان یک آدیپوسیتوکین، فاکتور رشد و سایتوکین است. در طول سال های گذشته، نقش های جدیدی برای ویسفاتین در زمینه باروری و تولید مثل پدیدار شده است. اهدف این بررسی خلاصه کردن دانش فعلی در این موضوع است.
  روش کار
  در این مطالعه، 137 مقاله خلاصه و کامل از طریق جستجوی الکترونیکی با وارد کردن کلید واژه های مورد نظر در بانک های اطلاعاتی PubMed، Science Direct، Google Scholar، Google از بازه زمانی 1993 تا 2016 به دست آمد که مورد نقد و بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  حاصل بررسی های متعدد از ارتباط قوی ویسفاتین با بیماری های مرتبط با مقاومت به انسولین نظیر دیابت تیپ 2، دیابت بارداری، پره اکلامپسی، PCOD حمایت می کند. علاوه بر آن با انحراف رشد جنین از سیر طبیعی ( محدودیت رشد جنین و ماکروزومی)، آغاز پروسه ی لیبر به واسطه تحریک پاسخ های التهابی، بلوغ جنسی (اسپرماتوژنز) در جنس مذکر، افزایش تعداد و کیفیت اووسیت در افراد مبتلا به PCOD تحت درمان ناباروری ارتباط دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه مروری، موید نقش ویسفاتین در تولید مثل و باروری است. تحقیقات بیشتری برای درک ارتباط ویسفاتین با اختلالات باروری و عوارض حاملگی، به منظور پیدا کردن درمان های پزشکی ممکن مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: ویسفاتین، باروری، تولید مثل
 • علی مهری، غلامرضا گرمارودی، اعظم سادات رضوی، ابراهیم حاجی زاده، معصومه هاشمیان، مهناز صلحی * صفحات 845-852
  زمینه و هدف
  این مطالعه با هدف طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش خشونت علیه زنان در جمعیت ایرانی صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی بود. براساس یافته های مطالعه کیفی و بررسی متون ، ابزار اولیه طراحی شد. برای تعیین اعتبار ابزار از اعتبار صوری، اعتبار محتوا(با اندازه گیری نسبت اعتبار محتوا و شاخص اعتبار محتوا) و اعتبار سازه (با انجام تحلیل عامل اکتشافی ) و برای تعیین پایایی ابزار از همسانی درونی و روش آزمون مجدد استفاده گردید.
  یافته ها
  روائی صوری و محتوا بهصورت کیفی و کمی انجام شد. در روایی صوری 7آیتم به دلیل کسب نمره کمتر از 1.5حذف شدند.و در روایی محتوا با در نظر گرفتن نقطه برش 79/0 برای سنجش شاخص اعتبار محتوا و نقطه برش 59/0 برای نسبت اعتبار تعداد34 گویه حذف شد. و تعداد گویه ها به58 کاهش یافت.روایی سازه توسط تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، وجود مدل 6 عاملی عوامل اجتماعی تضعیف کننده قبل و بعد از ازدواج، فقدان مهارت در ایفای نقش یک همسر، آموزه های غلط و ناکافی به زوجین، همسرداری ناسالم زنان، پارادوکس حمایت خانواده و بی واسطگی را تایید نمود. این شش عامل در مجموع 75%واریانش خشونت علیه زنان را تبیین می کردند. پایایی ابزار با استفاده از همسانی درونی ( 987 /0 = α)و ثبات آن از طریق آزمون مجدد(ICC = 992/0) تایید گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه شاخص های پرسشنامه از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند، لذا پرسشنامه خشونت علیه زنان می تواند به عنوان یک پرسشنامه با روایی و پایایی قابل قبول در سنجش خشونت علیه زنان در مردان متاهل ایرانی بکار رود. پیشنهاد می شود برای ارزیابی قابلیت کاربرد آن در زمینه های فرهنگی دیگر، انجام تحقیقات بیشتری انجام گیرد.
  کلیدواژگان: طراحی ابزار، روانسنجی، خشونت علیه زنان، مردان متاهل
 • مریم عسکری ، محمدحسن لطفی، محمد باقر اولیا، حسین فلاح زاده، مسعود محمدی * صفحات 854-863
  زمینه و اهداف
  پوکی استخوان یک بیماری اسکلتی سیستمیک است، که هر ساله شکستگی های ناشی از آن هزینه اقتصادی و اجتماعی گزافی را بر سیستم درمانی کشور و مردم وارد می کند، لذا مطالعه حاضر با هدف مروری بر بررسی عوامل خطر پوکی استخوان انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مقاله حاضر از نوع مروری (Narrative review) بوده و در آن مقالات منتشر شده به زبان فارسی و انگلیسی در پایگاه های Google scholar، SID، PubMed، Science Direct از سال 2000تا 2016 میلادی و با استفاده از واژگان کلیدی osteoporosis، Bone density ، Risk factor، Bone Mineral Density، Age، Sex، BMI و Menopause بررسی شد.
  یافته ها
  در بررسی 19 مقاله در این مطالعه مهمترین عوامل خطر در ابتلا به پوکی استخوان بر حسب نسبت شانس، سن بالای 60 سال 9/22 (19)، نمایه توده بدنی (BMI) کمتر از 25، 2/4 (22)، عدم فعالیت بدنی 1/2 (20) و ورزش کمتر از 3 ساعت در هفته 8/2 (21)، تعداد زایمان بیش از 3 بار 1/2 (22)، مصرف قلیان 7/12 (20) و یائسگی 6/29 (23)، مصرف لبنیات پایین 2/34 (23)، سابقه خانوادگی 3/2 (23)، استفاده از گلوکوکورتیکوئیدها 6/3 (22) بودند.
  نتیجه گیری
  مهمترین عوامل خطر ابتلا به پوکی استخوان ذکر شده در مطالعات مورد بررسی مربوط به سبک زندگی افراد و به عبارتی قابل تعدیل بودند و لذا لازم است تا برنامه های سلامت، توجه به تغذیه و فعالیت بدنی از دوران کودکی و نوجوانی مورد توجه سیاستگزاران سلامت قرار گیرد.
  کلیدواژگان: عوامل خطر، پوکی استخوان، مروری، کاهش تراکم استخوان
 • حسن ملانوروزی، علی عیسی زادگان *، اسماعیل سلیمانی صفحات 865-873
  زمینه و هدف
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر درمان آدلری و درمان شناختی-رفتاری بر کاهش شدت علایم در دانشجویان مبتلا به اضطراب منتشر بود.
  مواد و روش
  این تحقیق به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با پی گیری انجام گردید. از بین دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه های نیشابور 45 نفر که ملاک های اضطراب منتشر را داشتند، در سال 1395 به شیوه روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در سه گروه آدلری، شناختی رفتاری و گروه شاهد قرار گرفتند(15 نفر در گروه). برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه اضطراب حال/صفت اسپیل برگر استفاده شد و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS آزمون تحلیل واریانس مختلط، تحلیل کوواریانس دو راهه و تحلیل کوواریانس یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایشی آدلری و شناختی رفتاری در زمینه تاثیر بر کاهش شدت علایم در دانشجویان مبتلا به اضطراب منتشر که این دو درمان را تجربه کرده بودند، وجود نداشت (05/0P>). از طرف دیگر، مداخله آدلری تاثیر معنی داری را بر کاهش شدت علایم دانشجویان مبتلا به اضطراب منتشر نشان داد(05/0>P) اما این نتیجه برای درمان شناختی رفتاری بدست نیامد(05/0P>).
  نتیجه گیری
  می توان گفت که درمان آدلری در کاهش شدت علایم دانشجویان مبتلا به اضطراب منتشر نسبت به رویکرد شناختی رفتاری اثربخشی بهتری دارد و ثبات و پایداری درمان آدلری بیشتر می باشد.
  کلیدواژگان: درمان آدلری، شناختی رفتاری، اضطراب منتشر
 • سید مهدی سعادتی، عبدالحسین امامی سیگارودی *، مینو میترا چهرزاد، احسان کاظم نژاد لیلی صفحات 875-883
  صلاحیت بالینی جهت انجام اقدامات در حوزه فعالیت پرستاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این مطالعه باهدف مقایسه صلاحیت بالینی پرستاران بخش های کودکان از دیدگاه پرستاران و سرپرستاران مرکز آموزشی درمانی کودکان شهر رشت در سال 1396 انجام شد.
  روش کار
  مطالعه مقطعی از نوع توصیفی - تحلیلی است. کلیه پرستاران و سرپرستاران شاغل در بیمارستان کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان به روش سرشماری نمونه گیری شدند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد صلاحیت بالینی عمومی پرستاران لیو((CIRN و پرسشنامه صلاحیت بالینی اختصاصی بخش کودکان بود .داده ها پس از جمع آوری به محیط نرم افزار spss 16 وارد و با آزمون های آماری آنالیز گردید.
  یافته ها
  میانگین نمرات صلاحیت بالینی عمومی از دیدگاه پرستاران (16.31±170.88)و سرپرستاران (20.91±159.47) ومیانگین نمرات صلاحیت بالینی اختصاصی ازدیدگاه پرستاران (10.41±78.28)و سرپرستاران (11.59±74.22) بود .متغیرهایی نظیر سن,وضعیت تاهل,وضعیت شغل,سطح تحصیلات و میزان علاقه مندی ارتباط معنی دار آماری را با سطح صلاحیت بالینی داشتند.(P ≤0.05).
  نتیجه گیری
  نمرات صلاحیت بالینی عمومی و اختصاصی پرستاران بالاتر از نمرات سرپرستاران بود.صلاحیت بالینی از دیدگاه پرستاران و سرپرستاران مطلوب بوده و ارزیابی دوره ای سطح صلاحیت بالینی جهت ارتقا مهارت های بالینی توسط مدیران پرستاری پیشنهاد می گردد .
  کلیدواژگان: پرستار، صلاحیت، سرپرستار
 • بهروز یحیایی *، مهناز نوری، مائده رمضانی صفحات 885-894
  مقدمه
  داروهای استروئیدی آنابولیک امروزه بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند ولی از آنجائیکه عوارض آنها بطور کامل مشخص نیست لذا این تحقیق با هدف مطالعه تاثیرات ناشی از مصرف استروئید آنابولیک بولدنون همراه با هشت هفته تمرین هوازی بر تغییرات بافت مخچه موش های صحرایی نر نژاد ویستار انجام شده است.
  روش کار
  این مطالعه بر روی موش های صحرایی نر نژاد ویستار انجام گردید. تعداد 49 سر موش صحرایی به 7 گروه کنترل، شم، بدون تمرین با دوز mg/kg2 بولدنون، بدون تمرین با دوز mg/kg5 بولدنون، تمرین هوازی، تمرین همراه با دوز mg/kg2 بولدنون و تمرین همراه با دوز mg/kg5 بولدنون تقسیم شدند. موش ها تحت شرایط یکسان و با تغذیه مشابه نگهداری شده و فعالیت استقامتی طبق پروتکل برای آنها انجام و داروی بولدنون نیز به گروه های مداخله تزریق شد. در پایان هفته هشتم موشها بیهوش شده و نمونه بافتی از مخچه آنها تهیه گردید.
  یافته ها
  بین گروه های تحت درمان با بولدنون با ورزش با گروه بدون ورزش و کنترل اختلاف مورفولوژیک وجود داشت. در گروه بولدنون همراه با ورزش مقدار و میزان تغییرات بافت مخچه به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود. و حتی بین دو گروه بولدنون با دوزهای مختلف که تحت فعالیت استقامتی هم قرار گرفته بودند تفاوت دیده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که فعالیت استقامتی و هوازی به مدت 8 هفته می تواند تا حدود زیادی تاثیرات داروی بولدنون بر بافت مخچه موش های صحرایی را کاهش داده ولی با افزایش دوز بولدنون بروز این تغییرات اجتناب ناپذیر می باشد.
  کلیدواژگان: بولدنون، تمرین هوازی، مخچه، هیستوپاتولوژی
 • ابوالفضل عدلی، سلماز خلدی، محمدرضا بهروزیخواه، محمدمهدی فرقانی فرد * صفحات 895-902
  مقدمه
  سرطان پستان یکی از کشنده ترین سرطان ها در بین زنان میباشد . این نوع سرطان یک بیماری به شدت ناهمگن است وشامل LCIS ،(Lobular carcinoma in situ) ،(Ductal carcinoma in situ) DCIS و کارسینوم مهاجم میشود. شناسایی راه های مولکولی می تواند در پیشگیری و راه های درمان کمک کننده باشد در این مطالعه به منظور مسیر Development در این سرطان، بیان دو ژن CDX1 ,2بررسی گردید .
  روش کار
  در این مطالعه در ابتدا استخراج RNA توسط کیت های استخراج توتال RNA از40 بافت تومری و 40 بافت نرمال در همان بیمار صورت گرفته و سپس سنتز cDNA توسط کیت تاکارا صورت گرفته و در ادامه میزان بیان ژن CDX1 , CDX2 توسط تکنیک Real time PCR ارزیابی شد .
  نتایج
  نتایج ما نشان داد که بیان ژن CDX1در بافت های توموری مبتلایان به سرطان پستان به میزان 50 درصد و CDX2 به میزان 45 درصد بصورت معنی دار کاهش پیدا کرده است. همچنین مطالعات آماری ما نشان داد که کاهش بیان CDX1 با سایز تومور ارتباط مستقمی دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  مسیرهای مختلف سیگنالینگ سرطان ها را تحت تاثیر قرار میدهند، با توجه به نتایج ما در این مطالعه، کاهش بیان دو ژن CDX1,2 در این سرطان نشان دهنده نقش تومور ساپرسوری آن ها می
  باشد. مطالعات بیشتری نیاز می باشد تا نقش دقیق این دو ژن را در سرطان پستان روشن نماید.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، CDX1، CDX2، کاهش بیان ژن
|
 • Mina Madadzadeh, Akbar Ahmadi Asoor *, Majid Fallahi, Zahra Sharifi Pages 741-748
  Background
  The growing number of elderly people in the world has made them a special care provider. Caregivers of these people are more likely to experience problems like musculoskeletal disorders than other occupations. The aim of this study was to determine the risk of musculoskeletal complications and its related factors among carers of nursing homes in Sabzevar in 1395.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional descriptive-analytical study, the work status of 40 mothers and 15 parents of the nursing home in Sabzevar, which was responsible for moving and caring for the elderly, was conducted through a census And was evaluated using the REBA posture assessment tool and Nordic questionnaire in 1395. Data were analyzed by SPSS software version 19 and descriptive tests, t-test at a significant level of 0.05.
  Results
  The mean of working experience in the subjects was 5 ± 1 year and the prevalence of total musculoskeletal disorders was 64%. The incidence and pain in different areas of the body were related to knees with 80% and then back 70% and wrist 52.5% and neck 42.5%, and knees 41.7%, waist 33.3% and wrists 3.8% respectively. Also, there was a significant correlation between sex and age with neck pain, age with back pain, type of work and resting activity with erythema score (P≤0.05).
  Conclusion
  The results of this study indicated the condition of the nursing home staff of Sabzevar is poor. Therefore, by improving the level of awareness of patriarchs and mothers, their working status can be corrected.
  Keywords: Musculoskeletal Complications, Nursing Home, REBA
 • Masoud Rismanchian, Karim Ebrahim, Zahra Ordudari * Pages 749-762
  Dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) is a recent microextraction technique that was first developed by Assadi and et al. in 2006. This method is a very popular and benign sample-preparation technique. Fast, cost benefit, easy and fast operation, low consumption of organic solvents, high enrichment factor and short extraction time are the advantages of this technique. Simultaneous extraction and preconcentration of analytes in to a micro-volume of extraction solvent is based on a ternary solvent system. Extraction solvent must be non polar, water immiscible and usually have higher density than water. Being polar and water miscible is often considered as a necessary feature for the disperser solvent. The present review study, aims at introducing basic principles of DLLME method, parameters affecting the extraction efficiency and finally evaluating the application of DLLME method in extraction hazardous material in work place.
  Keywords: Dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME), Sample preparation, Hazardous material, Workplace
 • Ali Assadi *, Ali Alizadeh, mehran Mohammad Fazl, Jalil Nassiri, jamshid Moshiri Pages 763-771
  Background
  Due to the wide use of swimming pools and the necessity of maintaining the health of swimmers and controlling health issues, management and monitoring of such sites are necessary and necessary for compliance with established standards by competent authorities. The aim of this study was to evaluate the physicochemical and bacteriological indices of swimming pool water in Zanjan in 1995
  Materials and Methods
  This study was descriptive-analytical and all of the active swimming pools were sampled during the summer and autumn seasons. Physical and chemical parameters such as air and water temperature, turbidity, residual free chlorine content, electrical conductivity, oxidation and regeneration potential (ORP) and bacteria including total coliforms and fecal coliforms, plate counting of heterotrophes, stool streptococci, Staphylococcus aureus and Pidmonas Aeroginosa was studied
  Results
  Among the microbial parameters of Pseudomonas aeruginosa and fecal coliforms, the plate count of heterotrophs was 64%, 26.9% and 12%, respectively, and were at an unsatisfactory level compared to the standard. This indicator was obtained for parameters of turbidity, water temperature, air, pH and free chlorine 98%, 94%, 88.9%, 79.6%, 41.7%, respectively
  Conclusion
  Physicochemical and bacterial parameters are in poor compliance with the national standard. Trainers instructors and managers of swimming pools are responsible for basically exploiting pools, implementing retraining courses for health inspectors, controlling routine operation and interventional parameters such as turbidity and temperature, and Effective on the disinfection process and the use of digital and up-to-date digital imaging devices has a significant impact on the water quality of the pools
  Keywords: Zanjan, physico-chemical quality, bacterial indexs
 • Amin Ataey *, Elnaz Jafarvand Pages 773-780
  Background
  Annually, about 1.5 million deaths occur due to tuberculosis in the world. The tenth grade is the global burden of diseases and it is expected to maintain its rank by 2020. On the other hand, information about the death and its causes are essential for assessing the health status of the region and analyzing health plans and interventions.
  Materials and Methods
  In this study, data from deaths in Iran from 2006 to 2010 published by the Ministry of Health was used. Death data from tuberculosis during the study period and mortality rates were determined based on age, sex, and residence, and the trend of mortality from tuberculosis was determined. Data analysis was performed using Excel 2016 software.
  Results
  In total five years, 60.7% of deaths were related to males and 39.3% were females. The highest mortality rate was due to pulmonary tuberculosis with 87.7%. Also, death from tuberculosis in urban areas is more than rural areas. In terms of age, the highest number of deaths is in the age group above70 years.
  Discussion
  The results of this study showed that the trend of death due to tuberculosis is decreasing, but this process is very slow. In order to achieve the Millennium Development Goals, basic measures such as education, disease screening, early treatment should be taken into consideration.
  Keywords: Tuberculosis, Mortality, iran, epidemiology
 • Mahdi Abdollahi, Fateme Tashrifi, Bagher Moradi * Pages 781-785
  Background and purpose
  Cutaneous leishmaniasis is one of important diseases that is endemic in some areas in iran. Leishmaniasis causes by leishmania parasite and can transmit by sand fly. The aim of this study was report of a cutaneous disseminated leishmaniasis case caused by corticosteroid injection after incorrect microscopic diagnosis.
  Materials and methods
  Patient was a 55 years old man who referred to the physician by a painful and wet papule on nose skin. The initial diagnosis of lupus was considered. Prednisone as a corticosteroid had been injected by physician and after a few months several painful nodular and papular lesions were appeared on patient's face, so that the simple cutaneous lishmaniasis became a Cutaneous disseminated leishmaniasis. It should be noted that the immune system of patient was normal. The patient's hom is an endemic area of the disease and the patient's wounds can be suspected of contamination with leishmaniasis. For this purpose, the patient was introduced to the laboratory and Giemsa sampling and staining were carried out.
  Results
  After sampling and microscopic examination leishman bodies were observed in the all samples of wounds. lishmaniasis was diagnosed and then systemic treatment with glucantime was initiated immediately.
  Conclusion
  It is proposed that in negative clinical diagnosis, the microscopic exam and high sensitive standard molecular detection tests, such as quantitative and qualitative PCR can be useful.
  Keywords: PCR, Cutaneous leishmaniasis, Corticosteroid, Leishmania
 • Heidar Ali Zarei * Pages 787-792
  Background & Objectives
  This study was performed to meta-analysis of available studies on the effectiveness of treatments and offer effective treatment for prisoners suffering from mental disorders.
  Materials & Methods
  The research method was meta-analysis. The study population included all studies with experimental and quasi-experimental designs from 1991 to 2017 in 1124 cases was about the prisoners. 50 studies that had criteria for entering the meta-analysis were selected using a census method. Data collection was done through a researcher-made checklist. The calculation of effect size was done through index r by CMA2 software.
  Results
  the effect size index of all studies according random effects model was t r=0.603 and cognitive therapy with the effect size of r=0.669 was evaluated as the most effective treatment method.
  Conclusion
  In general, the use of therapeutic methods for the treatment of mental disorders in prisoners is effective and the effect of the Cohen classification is high.
  Keywords: meta-analysis, Effectiveness, mental disorders, methods of treatment, prisoners
 • Davood Robatsarpooshi, Seyedeh Belin Tavakoly Sany, Hadi Alizadeh Siuki, Nooshin Peyman * Pages 793-807
  Health literacy is seen as an important component of public health And for playing a key role in how people make decisions in the areas of health, community health promotion and high quality health care providers, policymakers have been concerned Given the importance of health literacy of individuals and the role they have in promoting their own health and others This study was conducted to evaluate the health literacy studies in different groups in the country .In this article keyword health literacy, in the title and abstract of published papers in scientific databases were searched and all the articles in Farsi on the list of health literacy. The abstracts were reviewed and in several steps unbiased duplicates were eliminated and finally 34 articles that had been done only on health literacy for a comprehensive review and data extraction were selected.
  The results of this study show that the health literacy in different groups in our country is not desirable, therefore, should be considered coherent planning and efficient health policy
  Keywords: Health Literacy, Hospital, Health center
 • Mahboobeh Razmkhah, Parisa Karimzadeh, Fatemeh Eghbali, Somayeh Rezaeifard, Zahra Faghih * Pages 809-817
  Background
  Colony stimulating factors (CSFs) are a group of diverse glycoproteins which induce and regulate proliferation and differentiation of hematogenic progenitors in the bone marrow. However, increasing evidence also shows that these factors can also affect and provoke proliferation of non-hematopoietic cells including tumor cells. Therefore, we assessed Granulocyte (G-CSF), Monocyte (M-CSF) and Granulocyte-Monocyte (GM-CSF) colony stimulating factors the serum of breast cancer (BC) and their association with pathological and paraclinical factors of the disease.
  Materials and Methods
  Sixty-two untreated patients with BC as well as 54 age-sex matched controls without any history of cancer and autoimmunity in themselves and their first degree relatives were enrolled. After assigning a consent form, 5 milliliters of peripheral blood were obtained and their serums were separated. The levels of growth factors were then checked by cytokine bead array methods. The data were analyzed by SPSS18 and P-values less than 0.05 were considered as significant.
  Results
  The mean expression of G-CSF, M-CSF and GM-CSF was measured to be 14.18 ± 13.61, 6.11 ± 5.62 and 63.48 ±83.22 in the serum of BC patients, respectively. However, there was no significant difference between patients and controls (P>0.05), further analysis revealed that with increase in the stage of disease from I to III, the serum level of GM-CSF significantly elevated (P=0.016).
  Conclusion
  The results collectively suggest an anti-tumorigenic role for GM-CSF in breast cancer, however, it needs to be confirmed in a more comprehensive studies with more sample size.
  Keywords: breast cancer, Peripheral blood, G-CSF, M-CSF, GM-CSF
 • Samereh Asadi Majreh *, Bahman Akbari Pages 819-828
  Background and Aim
  The spread of violence and aggression in Iranian society, especially in recent years, is one of the most serious social harm. The present study aimed to determine a structural model for aggression based on the emotion regulation, alexithymia, impulsivity and sensation seeking in students.
  Materials and Methods
  The method of this research is descriptive and the research design is correlation of the type of structural equation modeling. Sample of the research includes 210 students (136 girls and 74 boys) from the Islamic Azad University of Rasht in the second semester in 1391-97 year that They were selected by cluster sampling method and completed aggression questionnaire (AQ), emotional dysregulation scale (DERS), Baret's impulsivity questionnaire, Toronto Alexithymia Scale (TASS), and Zuckerman's sensation seeking Scale. Collected data were analyzed using descriptive indexes, Pearson correlation coefficient and structural equation modeling.
  Results
  The results of this study showed that there is a positive and significant relationship between the variables of emotion dysregulation, impulsivity, alexithymia and sensation seeking with aggression in students (P
  Keywords: aggression, emotion regulation, alexithymia, impulsivity, sensation seeking
 • Ashraf Saber, Najmeh Tehranain *, Shiva Pourali Roudbaneh, Matin Sadat Esmailzade Pages 829-844
  Background
  Adipose tissue communicates with other central organs and the environment through the synthesis and release of substances called adipokines. Visfatin is an adipocytokine and a polyotropic protein whose function acts not only as an enzyme, but as an adipocytokine, a growth factor, and cytokine as well. Over the past few years, new roles have emerged for visfatin in terms of fertility and reproduction. The purpose of the present study is to summarize the current knowledge on this subject.
  Methods
  In the present study, 137 full-text and short articles were obtained and reviewed through the electronic search by entering the relevant key words in Sciencedirect, Pubmed, Google scholar, Google published from 1993 to 2016.
  Results
  The results of several studies support the strong association of visfatin with insulin resistance-related diseases such as type 2 diabetes, gestational diabetes, preeclampsia, and PCOD. In addition, with the deviation of embryo development from its natural course (embryo growth limitation and macrosomia), the initiation of labor is associated with sexual maturation (spermatogenesis) in males and the increase in the number and quality of oocytes in people with PCOD undergoing Infertility treatment through stimulating inflammatory responses.
  Conclusion
  The results of this review report confirm the role of visfatin in fertility and reproduction. Further research to understand the relationship between visfatin and fertility disorders and pregnancy complications is needed in order to find possible medical treatments.
  Keywords: visfatin, fertility, reproduction
 • Ali Mehri, Gholamreza Garmaroudi, Azam Sadat Razavi, Ebrahim Hajizadeh, Masoumeh Hashemian, Mahnaz Solhi * Pages 845-852
  This study aimed to design and assess a comprehensive questionnaire about the violence against women in an Iranian population.
  Materials and Methods
  This study was a sequential exploratory mixed method.. According to the results of the qualitative Research and the revising of texts ,the primitive instruments were designed. Face validity ,content validity (by measuring content validity toward content validity index)and construct validity(by analysis of exploratory factor) were used to determine the validity of instruments and therefore internal consistency and test-retest method were used to determine reliability of instruments.In face validity 7items were excluded due to a score less than 1.5.In content validity by taking the 0.79 cut-off point to assess content validity index and 0.59 cut-off point to 34 items were elimented. And thus the number of items reduced to 58. validity by exploratory factor analysis was performed. Exploratory factor analysis suggested a six-factor model items including: Social factors undermining family stability, unhealthy life skills of couples, improper and insufficient teachings to couples , unhealthy treating of wives toward their husbands, Family support paradox, immediacy. These six factors explained 75% of variance violence against women. therefore internal consistency and test-retest method were used to determine reliability of instruments(α=0.987), (ICC=0.992).
  Considering that all validity and reliability indexes of the questionnaire are reported in an appropriate level, violence against women’ questionnaire can be used as a valid and reliable questionnaire in measuring domestic violence in Iranian married men. However ,future research is recommended to evaluate usability of the study in other cultural settings.
  Keywords: Design of instruments, Psychometrics, Violence against women, Married men
 • Maryam Askari, Mohammad hassan Lotfi, Mohammad bagher Owlia, Hossain Fallahzadeh, Masoud Mohammadi * Pages 854-863
  Background and Objectives
  Osteoporosis is a systemic skeletal disease, due to which the fractures result in huge economic and social costs every year for the health system of the country and the people, therefore, the present study was conducted to review the risk factors for osteoporosis.
  Materials and Methods
  The present article is a narrative review in which articles published in Persian and English at the Google scholar, SID, PubMed, and Science Direct databases from 2000 to 2016 using key words of osteoporosis, Bone density, Risk factor, Bone Mineral Density, Age, Sex, BMI and Menopause.
  Results
  In the study of 19 articles in this study, the most important risk factors for osteoporosis were odds ratio, the age of 60 years old 22.9(19), body mass index (BMI) less than 25, 4.2 (22), inactivity Physical exercise 2.1 (20) and exercise less than 3 hours 2.8 (21), the number of deliveries more than 3 times 2.1 (22), hookah consumption 12.7 (20) and menopause 29.6 (23), Low dairy consumption was 34.2 (23), family history of 2.3 (23), Use of glucocorticoids 3.6 (22).
  Conclusion
  The most important risk factors for osteoporosis mentioned in the studies related to the lifestyle, Therefore, health programs, attention to nutrition and physical activity from childhood and adolescence should be considered by health policy-makers.
  Keywords: risk factors, osteoporosis, review, decreased bone density
 • Hasan Mollanorouzi, Ali Issazadegan *, Esmaeal soleymany Pages 865-873
  Background and purpuse
  The purpose of the present study is to compare the Adlerian Treatment and Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) on reducing symptoms in students suffering from generalized anxiety disorder (GAD)
  Materials and methodology
  The current research was conducted using a semi-experimental pre-test and post-test design with follow-up process. Among the students who referred to the counseling centers of the Universities in Neyshabour, 45 subjects who had the criteria for generalized anxiety were in 1395 selected available sampling and randomly assigned to three Adlerian, Cognitive-Behavioral, and control groups (15 subjects in each group). The data were collected through State-Trait Anxiety Inventory (STAI) and then were analyzed using software spss mixed Variance Analysis, two-way Analysis of Covariance (ANCOVA), and one-way Analysis of Covariance.
  Findings
  There was no significant difference demonstrated between Adlerian and Cognitive-Behavioral groups in terms of reducing the severity of symptoms in students with generalized anxiety that experienced these two treatments (P> 0.05). there was no significant difference observed with cognitive behavioral group statistically. On the other hand, the Adlerian intervention had a significant effect on reducing the severity of symptoms in students suffering from generalized anxiety (P 0.05).
  Conclusion
  According to the results, it can be argued that Adlerian treatment is more effective than Cognitive-Behavioral approach in reducing the severity of symptoms in students with general anxiety; the Adlerian treatment was indicated to be more stable.
  Keywords: Adlerian treatment, Cognitive-Behavioral Therapy, Generalized Anxiety
 • Seyed Mehdi Saadati, Abdolhosein Emamisigaroudi *, mino mitra chehrzad, ehsan kazem nezhad lili Pages 875-883
  Introduction and objective
  Clinical competency is very important in order to maintain power and authority to carry out nursing activities.This study aimed to compare the pediatric nursing clinical competency from the viewpoints of nurses and headnurses in pediatric educational therapeutic center in Guilan University of Medical Sciences in 2017-18.
  Methods
  This is a cross – sectional, descriptive analytical study in which all nurses and headnurses employed in pediatric wards of hospital affiliated to Guilan University of Medical Sciences were selected by census method. Data were collected by demographic tools and Liu standardized questionnaire, namely the competency inventory for registered nurses, (CRIN) and specific pediatric questionnaire designed by researchet to evaluate of pediatric nursing competency. Data were analyzed by SPSS ver 16, and descriptive and interfrential statistics.
  Result
  .The mean score of self assessment of general clinical competence from nurses’ viewpoint was 170.88±16.31 and headnurses’ was (159.47±20.91) and mean score of specific clinical competence of nurses and headnurses were (78.47±10.41) and (74.22±11.59) repectively. There was significant relationship between variables such as age, marital status, employment status, level of education and interest in nursing profession and clinical competence (P≤0.05).
  Conclusion
  Results showed that the mean score of general and specific clinical competence of nurses was higher than headnurses’ mean score. Clinical competence was satisfactory from the viewpoints of nurses and headnurses and periodic assessment of the level of clinical competence was conducted by nursing managers to promote clinical skills
  Keywords: nurse, competency, headnurse
 • Behrooz Yahyaei *, Mahnaz Nouri, Maedeh Ramezani Pages 885-894
  Introduction
  Today the anabolic steroids, widely used but side effects aren’t wellknown, this research aimed to study the effects of anabolic steroids Bulednon with aerobic training on cerebellar tissue changes of male Wistar rat have been made during 2016.
  Methods
  This study was conducted on mice Wistar rat. 49 rats into 7 groups: control (n=7), sham (n=7), no practice at a dose of 2mg/kg Boldenone (n=7), without practicing at a dose of 5mg/kg Boldenone (n=7), group exercise (n=7), a workout at a dose of 2mg / kg dose Boldenone (n=7) and practice 5mg/kg Boldenone (n=7) were divided. The mice were kept under identical conditions and with the same power and endurance activities according to their protocol and drug Boldenone the intervention groups were injected. After eight weeks, the mice were anesthetized and sacrificed them tissue samples from the cerebellum were prepared.
  Results
  There was a significant difference between the groups treated with exercise and control group without exercise. In the group exercise amount and rate of change of the cerebellum tissue is significantly lower than the control group. And even there was a significant difference between the two groups with different dosages also under endurance exercise.
  Conclusion
  The results showed that endurance and aerobic activity for 8 weeks can be largely Boldenone effects of the drug on mice reduces brain tissue but with increasing doses Boldenone creation these changes are inevitable.
  Keywords: Boldenone, Aerobic exercise, Cerebellum, Histopathology
 • Abolfazl Adli, Solmaz kholdi, Mohammadreza Behroozikhah, Mohammadmehdi Forghanifard * Pages 895-902
  Introduction
  Breast cancer is one of the main cause of death in women in the world. This cancer is heterogeneous and there are three types including LCIS ،(Lobular carcinoma in situ) ،(Ductal carcinoma in situ) DCIS and carcinoma. Although there are chemotherapy and surgery for its treatment, the molecular mechanism help to diagnosis in the first stage. In this study we aimed to show the expression of CDX1 and CDX2 in breast cancer.
  Materials and methods
  In this study, total RNA was extracted from 40 tumor and 40 normal tissues using RNA extraction kit. After cDNA synthesis with Takara cDNA synthesis kit, expressional analysis of CDX1 and CDX2 gene was evaluated by Real time PCR techniques.
  Results
  Our data showed the expression of CDX1 and CDX2 gene were decreased in this cancer, 50 and 45 percent, respectively. Also our statistical analysis demonstrated the underexpression of CDX1 is correlated with tumor size.
  Discussion
  To the best our knowledge, this is the first study that shows the expression of these gene were reduced in breast cancer. We suggest that these genes have tumor suppressor role in breast cancer and it require more studies to show the main mechanism of these genes in breast cancer
  Keywords: CDX1, CDX2, breast cancer, downregultion of genes