فهرست مطالب

پژوهشنامه سبک زندگی - پیاپی 7 (پاییز و زمستان 1397)

پژوهشنامه سبک زندگی
پیاپی 7 (پاییز و زمستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/12/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علمی - پژوهشی
 • مجید کافی * صفحات 9-39
  اگر بپذیریم که زندگی انسان به صورت یک سبک، نظام و مدل منسجم صورت بندی می شود و در هر نظام و سبک زندگی ای، مجموعه ها و عناصری را ادیان ارائه داده اند، می توان مسئله این تحقیق را این گونه صورت بندی کرد که نظام و سبک زندگی موردنظر اسلام بر اساس آیات قرآن چگونه سبکی خواهد بود. در این تحقیق به ظاهر آیات قرآن و پاره ای از روایات مرتبط، برای به دست آوردن سبک مومنانه زندگی و به تفسیر آیات برای تایید و مستند کردن آن (سنجش اعتبار و پایایی داده ها) مراجعه می شود. در این تحقیق، استنباط و استخراج سبک زندگی از آیات و روایات مرتبط و تفسیری (بر اساس روش ترکیبی تفسیر موضوعی، تحلیل محتوا و نظریه زمینه ای) هدف است. مراحل روش این تحقیق به قرار زیر است: 1. استخراج آیات و عملیات مفهوم پردازی نخستین و متمرکز؛ 2. مقوله بندی مفاهیم متمرکز؛ 3. تعیین سازه های اصلی و نقش آن ها؛ 4. برقرار کردن پیوندهای منطقی بین مقوله های انتخابی و سازه ها به طور نظام مند در یک مدل نظری. نتیجه به دست آمده از بررسی آیات تاییدکننده یک مدل فرآیندی از زندگی است که شامل عوامل زمینه ای، مولفه های فردی، مولفه های اجتماعی و فعالیت های گوناگون اجتماعی است.
  کلیدواژگان: سبک قرآنی زندگی، ارتباطات اجتماعی، آرمان گرایی، فرهنگ پذیری
 • محمد جواد قاسمی اصل * صفحات 41-64
  طبق یافته های تحقیق، قاعده رفتاری، معادل مفهوم «معروف» در شریعت است و می توان برای آن شش ویژگی برشمرد: معناداری، ثبات نسبی و پویایی تدریجی، ابتنا بر احساس نیاز ناشی از باورها و عواطف، اتکا به تثبیت سازوکار و زمینه های نهادی، امکان تحقق آگاهانه یا خودجوش و قابلیت قضاوت. در اقتصاد هنجاری اسلامی، قواعد رفتاری در چارچوب الگوهای پویا، ضوابط شرعی باثبات و سیاست های متغیر ارائه می شود. در اقتصاد اثباتی اسلامی، قواعد رفتاری در قالب کشف سازوکارهای موجود، تعیین نسبت آن با هنجارهای اسلامی و استظهار رفتارهای مکلفین شناخته می شود. در اقتصاد سیاستی اسلامی، مبتنی بر ضوابط شریعت در رفتارسازی، الگوهای تثبیت یا تغییر قواعد رفتاری متناسب با هنجارهای اسلامی، جستجو می شود. قواعد رفتاری اقتصادی مدنظر اسلام، متکی بر مبانی دینی چون استخلاف و استعمار در تولید، تسخیر و اخوت در توزیع و اعتدال و کفاف در مصرف، قابل تحقق است.
  کلیدواژگان: قاعده رفتاری، معروف، اقتصاد اسلامی، هنجاری، اثباتی، سیاستی
 • علیرضا صداقت *، محمدعلی رضایی اصفهانی صفحات 65-82
  سبک زندگی رهبران الهی در ابعاد مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی بر پایه آموزه های قرآن و سنت است و الگویی مناسب برای تمامی افراد جامعه اسلامی است. در مدل گفتمان سازی سبک زندگی رهبر الهی تا گفتمان غالب جامعه گردد، نخست، ارزشمندی موضوع گفتمان شناسانده می شود، سپس تلاش می شود آن ارزش با استفاده از سه راه حکمت، موعظه و مجادله که همگی در راستای تبیین عالمانه منطقی سخن است به معرفت عمومی تبدیل گردد، آنگاه، با ایجاد دغدغه و به فکر واداشتن افراد، آن معرفت به فکر رایج و باور عمومی بدل شود، در گام بعدی، با استفاده از مسیریابی چشمه ای و ایجاد یک جریان فکری در جامعه به دست نخبگان و خواص و اندیشمندان جامعه، تغییر در رفتار آحاد جامعه زمینه سازی شود و از دل آن باور، رفتاری ویژه بجوشد و درنهایت، این رفتارهای ویژه، با تاکید و تکرار، بدل به فرهنگ اجتماعی گردد. راهکارهایی که برای فراگیر شدن یک گفتمان در سطح جامعه پیشنهاد می شود عبارت است از: ارائه تعریف واضح، بهره گیری از معانی هم تراز، واژه سازی، نهادسازی، شاخص سازی کیفی، معرفی افراد شاخص، پاسخگویی به گفتمان های معارض، استمرار در انتقال پیام، ارائه منطق مستحکم انقلاب، استفاده از مشارکت عمومی در خلق پیام و اقدام نامتقارن. روش تحقیق در این پژوهش توسعه ای است و روش گردآوری، طبقه بندی و تحلیل اطلاعات در آن توصیفی تحلیلی است.
  کلیدواژگان: گفتمان سازی، سبک زندگی، رهبر الهی، مسیریابی چشمه ای، واژه سازی، شاخص سازی، جنگ نامتقارن
 • جواد یارعلی*، مهرداد کلانتری، حمیدطاهر نشاط دوست، حمیدرضا عریضی صفحات 83-110
  پژوهش حاضر با هدف تدوین مبانی نظریه سبک زندگی علوی و با این سوال اساسی که آموزه ها، مولفه ها و مفاهیم سیره و سبک زندگی علوی چیست؟ انجام شده است. به دلیل استفاده از راهبرد نظریه داده بنیاد، مدل مفهومی و فرضیه مطرح نشد. در این تحقیق، برای هر نکته کلیدی از متون مربوط به سیره علوی (علیه السلام) کدی معین گردید. سپس با مقایسه کدها، مفاهیم کلی تر شکل گرفت. از مقایسه مفاهیم با یکدیگر، مقوله ها و متغیرها (پایه های اصلی نظریه) به دست آمد. مطابق با یافته ها، نظریه تدوین شده، شامل چهار زمینه اصلی ارتباطات آدمی (رابطه هر فرد با خودش، خدا، خلق و خلقت) می شود که دربرگیرنده همه ابعاد زندگی اوست. تدوین این نظریه در راستای بومی سازی نظریه های علوم انسانی و کمکی به دانش نظری و کاربردی برای کشور خواهد بود؛ بنابراین اگر اندیشه، احساس و رفتار انسان در روابط چهارگانه فوق، اسلامی- علوی و اصلاح شود، بهبود زندگی، خوشبختی دنیا و سعادت آخرت را در پی خواهد داشت. پس پیشنهاد می شود در زندگی ماشینی، مادی و غربی دنیای معاصر، الگوی سبک زندگی علوی موردتوجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، سیره علوی (علیه السلام)، نهج البلاغه
 • احمد مرادخانی *، سمیه رستمی، محمدرضا سالاری فر، سید محمد شفیعی مازندرانی صفحات 111-125
  ارتباط کلامی زن و مرد نامحرم بخش مهمی از سبک زندگی اجتماعی است. ضرورت زندگی شهری ایجاب می کند تا زنان و مردان نامحرم در سطحی وسیع تر از گذشته با یکدیگر ارتباط داشته باشند. دین اسلام برای جهت دهی صحیح به این سطح از ارتباط، شاخص هایی را که برگرفته از آموزه های دینی است بر مبنای مفهوم سبک زندگی اسلامی ارائه می دهد. نوشتار حاضر، با هدف پاسخ به این سوال که «شاخص های کلامی ارتباط با نامحرم از منظر آیات و روایات کدام است؟» ضمن تبیین مفهوم سبک زندگی، شاخص های مربوط به این ارتباط را در بعد اجتماعی موردبررسی قرار داده است. این تحقیق در مقام گردآوری به روش کتابخانه ای و در مقام داوری به روش توصیفی-تحلیلی به این شاخص ها درباره لحن و محتوای کلام با نامحرم دست یافت: پرهیز از لحن عاطفی و محتوای کلامی تحریک آمیز، پرهیز از شوخی های کلامی و صحبت های خودمانی، مدیریت ارتباط کلامی به اندازه نیاز و ضرورت و ایجاد ارتباط کلامی در قالبی معروف و شایسته. در این صورت است که ارتباط کلامی دارای ارزش اخلاقی و موردپسند دین اسلام به وجود خواهد آمد.
  کلیدواژگان: ارتباط کلامی، سبک زندگی اسلامی، زن و مرد نامحرم
 • مهدی عباسی *، رحیم نارویی نصرتی، مسعود جان بزرگی، سیدکامران قریشی صفحات 127-161
  درباره آنچه برای مردم احساس شادکامی و سعادتمندی می آورد رویکردهای مختلفی وجود دارد. این موضوع از دیرباز موردتوجه اندیشمندان، فلاسفه و روان شناسان بوده است. پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل مفهومی لذت بری سعادت نگر بر اساس متون اسلامی (قرآن و حدیث) انجام شد. در این پژوهش، به منظور تحلیل مولفه های مفهومی لذت بری و سعادت نگری از جملات توصیفی- تبیینی متون اسلامی (قرآن و حدیث) از روش تحلیل محتوا و به منظور تبیین ساختار مفهومی لذت بری سعادت نگر از روش معناشناسی زبانی استفاده شد. بدین منظور، به واسطه واژگان و مفاهیم جمع آوری شده در حوزه معنایی لذت بری و سعادت نگری، جملات توصیفی- تبیینی مرتبط با موضوع در متون اسلامی جستجو و انتخاب شدند. برای تعیین مولفه های مفهومی نیز عملیات مقوله بندی و مفهوم سازی بر مضمون های اصلی متون انتخاب شده انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد ساختار مفهومی لذت بری سعادت نگر بر اساس متون اسلامی بر چهار مولفه اصلی شامل تجربه لذت (در قلمرو لذت های مادی، روان شناختی و معنوی)، هشیاری در لذت بری، جهت گیری سعادت نگر در لذت بری و فرآیندهای دستیابی به سعادت مبتنی است.
  کلیدواژگان: لذت بری، سعادت نگری، معنویت گرایی، مدل مفهومی، فرآیندهای دستیابی
 • صفحات 163-170
|
 • Majid Kafi* Pages 9-39
  Having embraced that man’s life might be formulated as a style, a system, and a model, the author has gone to formulate the Islamic favorite lifestyle as the subject of his research according to the verses of the Qur’an showing how it would look like. In his research and for the sake of documentation (assay validity and stability of data), the author has referred to the apparent verses of the Qur’an and some traditions and to the exegeses of the Qur’an. The method followed here is a mixed one: interpretation by the subject, content analysis, and the grounded theory. The process of this research is: 1- collecting the related verses and primary and concentrated conceptualization; 2- classification of those concentrated concepts; 3- determining the main constituents and their roles; and 4- establishing logical ties between selected categories and structures systematically in a theoretical model. The result achieved from the examination of the verses goes to prove a model of procedure of life that includes factors of ground, individual constituents, social constituents, and different social activities.
  Keywords: Qur’anic lifestyle, social relations, idealism, acculturation
 • Muhammadjavad Qasemi Asl* Pages 41-64

  The Islamic economy aims to establish and regulate the economic behaviors within the framework of the Islamic norms; “so that mankind may maintain justice”. Therefore, it is necessary to examine the concept and characteristics of rules of behavior and to explicate the related principles and approaches in different sections of the Islamic economy. In what follows, the author has followed up the issue through the economic and jurisprudential analysis.
  According to the findings of research, the rule of behavior stands for the concept of Ma’ruf (good act) in the Islamic Law; there are six characteristics for it: meaningfulness, relative stability and gradual dynamism, that it depends on a feeling of need stemming from beliefs and sentiment, that it rests on a fixed mechanism and posited setting, that it can spontaneously or knowingly be performed, and that it can be judged. In the Islamic normative economy, rules of behavior are proposed within the framework of dynamic patterns, fixed legal standards and variable policies. In the Islamic positive economy, rules of behavior can be recognized through the ongoing mechanism, its relation to the Islamic norms and an inquiry into the practice of the adults. In the political economy of Islam and according to its legal standards for behavior-making, the patterns for fixing or changing rules of behaviors are sought for according to the Islamic norms. The Islamic required rules of economic behavior rest on the religious principles such as substitution and thriving in production, controlling and brotherhood in distribution, temperance and adequacy in consumption.
  Keywords: rule of behavior, ma’ruf (good act), Islamic economy, normative, positive, of policy
 • Alireza Sidaqat*, Muhammadali Reazii Isfahani Pages 65-82
  In its individual family and social dimensions, the religious leaders’ lifestyle goes rested on the doctrines of the Qur’an and hadith serving as a proper pattern for all members of the Islamic society. In order to have the lifestyle of religious leaders made the dominant discourse of the society, we should first introduce the value of the subject of the discourse and let that value be generally known through wisdom good advice and fair dispute (which all serve as sagely and logically explanation of a word). We should then render that subject a concern for individuals to think about it thus a peace of public belief and current idea. Next through the source navigation, we should go to the elite who can generate a new movement of thought in order to help all members of the society develop a new behavior from the heart of that belief. In the end when highlighted and repeated more and more, those behaviors may go changed into a new social culture. The strategy to make such discourse pervasive in the society is: proposing a clear definition, making use of parallel meanings, coining terms, institutionalization, creating qualitative indexes, introducing prominent figures, answering the counter-discourse, persistence with the message transfer, proposing the sound logic of the Islamic Revolution, and making use of public contribution to the creation of message and asymmetric measures. The research is of development kind, and the method of collection, classification, and analysis of data is descriptive-analytic.
  Keywords: discourse-making, lifestyle, religious leader, source navigation, coining terms, creating indexes, asymmetric war
 • javad yarali*, Mehrdad Kalantary Kalantary, HamidTaher neshatdoost, HamidReza Oreyzi Pages 83-110

  In what follows, the authors have gone to lay down the theoretic principles of Imam Ali’s lifestyle. The main question is "What are the doctrines, constituents and concepts of Imam Ali’s conduct and lifestyle?" Due to the use of data-based theory strategy, the conceptual model and theory has not been taken into consideration. A particular code has been defined for each key point from the texts on Imam Ali’s line of conduct. Then, through the comparison of those codes, more general concepts we formed. Next, by the comparison of those concepts, we achieved some categories and variables (the main bases of the theory). According to the findings, the theory went developed comprising the main four fields of man’s relations (man’s relations to himself, to Allah, to other people, and to the universe) covering all aspects of man’s life.
  This theory has been developed in the course of naturalization of humanities and as a contribution to the theoretical and practical branches of sciences for the country. When man’s thought, feeling and behavior are corrected in man’s four above-mentioned relations, man may achieve the well-being of this world and the hereafter happiness. It is thus suggested that in the mechanized life and materialistic Western world of today, people pay serious attention to Imam Ali’s lifestyle.
  Keywords: lifestyle, Imam Ali’s line of conduct, Nahju al-Balaghah
 • Ahmad Muradkhani*, somayeh rostami, Muhammadreza Salarifar, Sayyid Muhammad Shafi’i Mazandarani Pages 111-125
  Verbal communication between male and female strangers comprises a significant part of social lifestyle. Urban life of today requires male and female strangers to communicate verbally with one another far more than they used to do yesterday. In order to duly orientate such a level of communication, Islam has proposed some indexes according to the concept of its particular lifestyle. Aiming at the answer of “What are the indexes of verbal communication between Male and female strangers in the light of the Qur’an and Islamic traditions?”, this essay goes to clarify the concept of lifestyle and to study the related indexes qua social communication. For the collection of data, the library method has been used; however, the descriptive-analytic method has been used to judge about the tone and content of one’s word with a stranger coming up to the following indexes: Avoiding the arousing tone and content of words, avoiding verbal jokes and intimate words, managing the verbal communication as least due as possible still putting it in a due and proper pattern. Accordingly, such a word might be morally valuable and favored by Islam.
  Keywords: verbal communication, the Islamic lifestyle, male, female strangers
 • Mahdi Abbasi*, Rahim Naru’i Nusrati, Mas’ud Janbuzurgi, Sayyid Kamran Quraishi Pages 127-161

  There are different approaches to what might bring people happiness and joy. This issue has since long been drawing the attention of scholars, philosophers, and Psychologists. This research has been carried out in order to edit a conceptual model of eudaemonistic pleasure according to the Islamic sources (the Qur’an and hadith). In order to analyze the constituents of concepts of pleasure and eudaemonism within the descriptive-explanative statements of the Islamic texts, we made use of the content analysis method; and for the explanation of the conceptual structure of eudaemonistic pleasure, we made use of semantic method. For that matter, we have first gone to seek for and collect the terms and descriptive-explanative statements related to the topic within the Islamic texts. Classification and conceptualization of the main contents of the selected texts have been done in order to determine the constituents of concept.
  The research findings suggest that according to the Islamic texts the conceptual structure of eudaemonist pleasure rests on four main constituents: the experience of pleasure (in the fields of carnal psychological and spiritual pleasure), awareness when taking pleasure, eudaemonistic orientation in pleasure-taking, and the process of achieving happiness
  Keywords: pleasure-taking, eudaemonism, spiritualism, conceptual model, the process of achieving