فهرست مطالب

پرستاری، مامایی و پیراپزشکی - سال چهارم شماره 3 (زمستان 1397)
 • سال چهارم شماره 3 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • گلنار قانع، مریم اسماعیلی* صفحات 1-5
  مراقبت جوهره، هسته و عنصر اصلی نظام سلامت است که منجر به تسهیل ارتقا سلامت و رفاه بیماران می شود (1). کیفیت در نظام سلامت در قالب ارائه مراقبتی ایمن، به موقع، اثربخش، کارا، عادلانه و بیمار محور تعریف شده است (2). مراقبت بیمار محور یکی از شش محور مطرح شده کیفیت نظام سلامت و یکی از اجزا حیاتی توسعه کیفیت مراقبت است که امروزه به عنوان یک مسئله جهانی مطرح می باشد (3). همچنین مراقبت بیمار محور عنصر لازم در بهبود و ارتقاء نظام درمانی و جلب اعتماد عمومی است که موجب کاهش متوسط اقامت بیمار در بیمارستان، رضایت بیمار، کاهش هزینه های بیمارستانی و در مجموع بهبود وضعیت درمانی، پیامدهای سلامت و کیفیت زندگی بیماران می شود (2، 4). علی رغم برآیندهای مثبت مراقبت بیمار محور، همواره موانعی نیز جهت ارائه این مراقبت وجود داشته است که شامل فقدان سیاست های جامع، عدم آموزش کافی در دانشگاه ها و بیمارستان ها، هماهنگ نبودن نقش افراد مختلف در ارائه مراقبت به بیمار، عدم توجه به تمام جنبه های بیمار، ارتباط نامناسب بین ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و کمبود نیرو می باشد (4، 5).
  امروزه مفهوم مراقبت بیمار محور در مرحله برنامه ریزی در سیستم آموزشی درمانی و فرایند اعتباربخشی بیمارستان ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است و موسسات بهداشتی و گروه های آموزشی مفهوم بیمار محور را در واژگان خود به کار می برند اما شواهد کمی در رابطه با به کارگیری این مفهوم به صورت عملیاتی موجود است و عدم دستیابی به آن در سیستم های مراقبت سلامتی در سراسر دنیا موضوع نگران کننده ای است (5، 6). در نظام سلامت سیستم های مدیریت کیفیت خدمات ابزار مهمی در جهت استانداردسازی و بهبود کیفیت خدمات می باشند (5). در این راستا در نظام سلامت ایران اعتباربخشی از سال 1391 به عنوان الزام وزارت بهداشت در خصوص ارزشیابی بیمارستان ها مورد توجه قرار گرفته است (7). اعتباربخشی یک فرایند ارزیابی خارج سازمانی نظام مند جهت بهبود کیفیت و ایمنی مراقبت است که با ارائه استانداردهایی، بیمارستان را به سمت استقرار نظام جامع و سامانمند مدیریتی و ترویج فرهنگ بیمار محور، ایمن و با کیفیت هدایت می نماید (8). یکی از استانداردهای مهم اعتباربخشی، بیمار محوری است که دسترسی به مراقبت و تداوم مراقبت، رعایت حقوق بیمار و خانواده، ارزیابی بیماران، مراقبت از بیماران، مراقبت بیهوشی و جراحی، استفاده و مدیریت دارو، آموزش بیمار و خانواده را شامل می شود (9)؛ بنابراین انتظار می رود به کارگیری مناسب اعتباربخشی موجب اطمینان از رعایت اصول بیمار محوری در ارائه خدمات، تامین ایمنی بیماران و ارتقای مستمر کیفیت شود (10) اما با وجود کسب درجه 1 و 2 اعتباربخشی توسط بیمارستان ها، معضل بزرگ نظام سلامت مسئله کیفیت و نحوه ارائه ی خدمات بیمار محور است (6، 8، 9).
  نتایج مطالعات متعددی بیانگر آمادگی نسبی بیمارستان ها برای اجرا استانداردهای اعتباربخشی می باشند (6، 9، 10). بااین حال، نتایج مطالعاتی دیگر نیز نشان می دهد که نظام سلامت ایران با برخی از چالش ها، از جمله موقعیت موسسه مسئول اعتباربخشی، مبنای قانونی، عدم تعریف مناسب و دقیق روش های اجرایی برای استانداردهای اعتباربخشی و عدم وجود ترکیبی خوب از موسسات شرکت کننده در روند اعتباربخشی مواجه است که به عنوان یک شکاف بزرگ مطرح می باشند (11، 12). همچنین اعتباربخشی در ایران تاکید زیادی بر اسناد و مدارک دارد به گونه ای که ممکن است بسیاری از سیاست های توسعه یافته در عمل اجرا نشود و به نظر می رسد که جنبه های سرمایه گذاری در فرایند اعتباربخشی، مراقبت های بهداشتی را از اهداف بالینی اولیه خود از جمله بیمار محور بودن منحرف نموده است. همه این موارد می تواند توجیهی به عدم ارتباط منطقی بین درجه اعتبار بیمارستان ها و کیفیت خدمات بیمار محور ارائه شده باشد؛ بنابراین این سوالات مطرح می شود که به چه میزان صدور گواهینامه اعتباربخشی، شواهدی معتبر برای کیفیت و ارائه مراقبت بیمار محور ارائه می دهد؟ آیا بیماران و خانواده ها به عنوان دریافت کنندگان مراقبت در فرایند اعتباربخشی موردتوجه قرارگرفته اند؟ جایگاه واقعی مراقبت بیمار محور در سیستم نظام سلامت ایران با درجات اعتباربخشی عالی چگونه است؟
  نقش مهم و موثر اعتباربخشی در جهت ارتقاء کیفیت در جنبه های مختلف غیرقابل انکار است اما گویا مهم ترین بعد نادیده گرفته شده در ارائه خدمات باکیفیت؛ محوریت بیمار است. به عبارتی می توان گفت که نه تنها مفهوم اعتباربخشی نیازهای اصلی بیماران و همراهان را تامین نمی کند، بلکه بیشتر عاملی است که سازمان را نسبت به رقبا متمایز می سازد. در فرایند اجرایی اعتباربخشی بیمارستان ها، بیمار محوری جایگاه واضح، مشخص و یکپارچه ای ندارد. درحالی که بیمار محوری در اعتباربخشی یک مفهوم راهبردی و استراتژیک است که باید فراتر از کاهش خطاها و شکایات و ارزیابی های دوره ای جهت کسب درجه ای باشد (2، 12)؛ بنابراین در نظام سلامت کشور باید به صورت اساسی مفهوم و فرهنگ مراقبت بیمار محور شناسایی و پایه گذاری شود تا از این طریق بتوان در جهت ارائه مراقبت باکیفیت و رضایت بیماران گامی برداشت. در این راستا همگام با اجرا استانداردهای اعتباربخشی، توجه به زیرساخت های آموزشی، بالینی، پژوهشی به ویژه در زمینه رعایت ایمنی و بیمار محوری جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت ضروری است. در جهت اصلاح وضعیت موجود فرایند اعتباربخشی توصیه می شود قبل از برنامه ریزی جهت ارزیابی تاثیر اعتباربخشی و صدور گواهینامه برای بیمارستان ها، تجزیه وتحلیل دقیق تر و پویاتر از شواهد موجود در مورد اینکه کدام یک از مولفه های اعتباربخشی بیشترین تاثیر را در فراهم آوردن نتایج بیمار محور و کیفیت بالا دارد؛ صورت گیرد. همچنین فرهنگ بیمار محوری باید به گونه ای در فرهنگ سازمانی نهادینه شود که این مفهوم اساسی در تمام استانداردهای بیمارستانی شامل فرایندها و پیامدهای ارائه مراقبت همه گروه های پزشکی و پیراپزشکی نمایان باشد و فقط مختص پرستاران نباشد.
  کلیدواژگان: مراقبت بیمار محور، نظام سلامت، ایران
 • حمیدرضا عمارلو* ، لیلا موزه کش، یزدان موحدی صفحات 6-15
  زمینه و هدف
  رسیدن به عملکرد بهینه به همراه بهبود حافظه و بازشناسی از مهم ترین اهداف دانشجویان در زمینه ی پیشرفت تحصیلی است. پژوهش حاضر با هدف تاثیر توان بخشی رایانه یار بر بهبود عملکرد حافظه فعال و بازشناسی اشکال در دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسلامی شهر تبریز انجام شد.
  مواد و روش ها
  طرح پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی با دو گروه 15 نفری آزمودنی انجام شد. شرکت کنندگان به صورت تصادفی ساده انتخاب و در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. بدین صورت که هر گروه شامل 15 نفر بود. ابزار پژوهش شامل برنامه کامپیوتری توان بخشی رایانه یار و آزمون حافظه فعال و بازشناسی اشکال بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره صورت گرفت.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین نمره های پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت (0/01p =)، به نحوی که توان بخشی رایانه یار باعث بهبود حافظه فعال و بازشناسی اشکال در افراد گروه آزمایش شده است. مقایسه نمره پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل با اثر کوریت پیش آزمون انجام شد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که توان بخشی رایانه یار می تواند به عنوان یک روش برای دستیابی به عملکرد بهینه در دانشجویان طراحی صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: توان بخشی رایانه یار، حافظه، بازشناسی اشکال، شناخت
 • سولماز بابایی بناب* ، احسان نوبران، رویا درختی صفحات 16-24
  زمینه و هدف
  اضطراب بدنی اجتماعی به نگرانی افراد در خصوص نگاه کردن به اندام آن ها اشاره دارد که موجب کاهش عزت نفس افراد می شود از طرفی شیوع چاقی و عوارض همراه آن به سرعت در سراسر جهان در حال افزایش است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین یک دوره فعالیت بدنی منظم و اضطراب بدنی اجتماعی در زنان چاق انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل زنان چاق شرکت کننده در کلاس های آمادگی جسمانی شهرستان عجب شیر در سال 1396 بود که از بین آن ها 141 نفر بر اساس جدول مورگان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های فعالیت بدنی بک و پرسشنامه اضطراب بدنی اجتماعی Hart استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین اضطراب بدنی اجتماعی با شاخص کار (0/001=p)، ورزش (0/001=p) و اوقات فراغت (0/001=p) ارتباط معکوسی وجود داشت. 34% از تغییرات اضطراب بدنی اجتماعی زنان توسط شاخص کار پیش بینی می شد.
  نتیجه گیری
  تمرینات ورزشی می تواند منجر به بهبود تصویر بدنی و اضطراب بدنی اجتماعی شود؛ بنابراین انجام این تمرینات برای کاهش اضطراب بدنی اجتماعی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی منظم، اضطراب بدنی اجتماعی، چاقی
 • شیلان قادری* ، پیمان رضاقلی، حمید توانا، بیژن نوری صفحات 25-34
  زمینه و هدف
  فرسودگی شغلی یکی از عمده ترین پیامدهای استرس شغلی است. پرستاران هنگام ورود به شغل پرستاری افراد منظم، دلسوز و با انگیزه کاری بالا هستند که پس از مواجه شدن با مشکلات و استرس های شغلی محیط کار تمایل پیدا می کنند از کار خود کناره گیری نمایند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط فرسودگی شغلی با تمایل به ترک خدمت در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر سنندج در سال 1394 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش مقطعی 165 پرسشنامه به صورت طبقه ای سهمیه ای بین پرستاران شاغل در بخش های مختلف بیمارستان های آموزشی شهر سنندج توزیع شد. ابزار پژوهش شامل برگه اطلاعات شغلی و دموگرافیک، پرسشنامه فرسودگی شغلی Maslach و مقیاس پیش بینی ترک خدمت Attwod و Hinshaw بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون من ویتنی، کروسکال-والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معناداری 05/0 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که میزان فرسودگی شغلی در بعد تحلیل عاطفی (4/33±27/27) و در بعد مسخ شخصیت (4/85±25/21) بود که متوسط محسوب می شوند. میزان فرسودگی شغلی در بعد احساس عدم موفقیت فردی کم (5/45±19/59) بود. میانگین و انحراف معیار تمایل به ترک خدمت 0/34± 3/04 بود. ارتباط معنی داری بین فرسودگی شغلی با تمایل به ترک خدمت وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  بین فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت در پرستاران ارتباطی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، تمایل به ترک خدمت، پرستاران
 • ثریا ابراهیمی* ، غلامرضا چلبیانلو صفحات 35-43
  مقدمه و هدف
  اختلالات خلقی با شیوع 8/20 درصدی به عنوان یکی از اختلال های شایع، پرهزینه و تضعیف کننده کیفیت و کارکردهای سالم، زندگی میلیون ها نفر را در دنیا دچار مشکل می سازند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سندرم شناختی- توجهی با علائم خلقی افسردگی و اضطرابی انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بود که تعداد 380 نفر از آن ها مطابق با فرمول کوکران انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سندرم شناختی- توجهی و اضطراب و افسردگی بک استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده به کمک نرم افزار SPSS نسخه 19 و با روش های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد که سندرم شناختی- توجهی رابطه معناداری با علائم خلقی افسردگی و اضطراب دارد و همچنین به صورت معناداری علائم خلقی افسردگی و اضطراب از طریق سندرم شناختی- توجهی قابل پیش بینی است که این تغییرات در سطح 0/01p< معنادار می باشند.
  نتیجه گیری
  سندرم شناختی- توجهی یکی از عوامل موثر بر علائم خلقی در دانشجویان است.
  کلیدواژگان: سندرم شناختی- توجهی، علائم خلقی، اضطراب، افسردگی
 • کیان نوروزی تبریزی، آرام کریمیان، فرشته بخشیان، سید رضا سعادت مهر* صفحات 44-52
  زمینه و هدف
  نگرش مثبت نسبت به آمادگی جسمانی در پرستاران با بهبود عزت نفس، کاهش فرسودگی شغلی و بهبود کیفیت کاری مرتبط است و باعث کاهش عوامل استرس زا در محیط کار می گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی آگاهی و نگرش پرستاران بیمارستان زارع ساری نسبت به آمادگی جسمانی خویش در سال 1394 بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک تحقیق توصیفی مقطعی است. نمونه پژوهش در این مطالعه کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان زارع ساری بودند که به روش تمام سرشماری وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه خود پنداره بدنی PSDQ استفاده شد. داده های پژوهش با نرم افزار SPSS 20 و با استفاده از روش های آماری توصیفی و روش آماری استنباطی کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  34% پرستاران نگرش خوب، 59/4% نگرش متوسط و 6/6% نگرش ضعیف نسبت به آمادگی جسمانی خود داشتند. بین نگرش پرستاران مرد و زن نسبت به آمادگی جسمانی تفاوت معناداری یافت نشد. از این حیث تنها در خرده مقیاس فعالیت بدنی بین نگرش پرستاران مرد و زن تفاوت معنی داری وجود داشت (0/003=p). همچنین بین نگرش نسبت به آمادگی جسمانی پرستاران با سابقه کاری و گروه های سنی متفاوت، تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی نگرش شرکت کنندگان در حد متوسط ارزیابی شد. با توجه به نقش ویژه پرستاران در سیستم بهداشتی-درمانی کشور می توان با فراهم آوردن امکانات لازم و تشویق پرستاران به شرکت در فعالیت های بدنی زمینه ی رشد و بهبود سلامت جسم و روح آنان را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: نگرش، آمادگی جسمانی، پرستار، فعالیت بدنی
 • نسترن میرفرهادی* ، محمد خصوصی ثانی، محمد جواد جباری سندی صفحات 53-62
  زمینه و هدف
  یکی از مهم ترین دغدغه های آموزشی در سال های اخیر ، حضور موثر دانشجویان در کلاس های درس تئوری است.حضور در کلاس فرصتی برای یادگیری و کاهش افت تحصیلی دانشجویان است. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با حضور موثر دانشجویان در رده های درس تئوری از دیدگاه دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1396 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که بر روی 112 دانشجوی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان که به صورت سرشماری انتخاب شده بودند، صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر حضور دانشجویان در کلاس درس تئوری فصیحی هرندی و همکاران بود. داده ها با نرم افزار SPSS 21 و آزمونه ای آمار توصیفی و آمار استنباطی (تی مستقل و آنووا) در سطح معنی داری (0/05p<) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
  یافته ها
  میانگین سنی نمونه های مورد پژوهش 2±22/7، 55/4 درصد (62 نفر) پسر و 49/1 درصد (55 نفر) بومی بودند. تسلط استاد بر مطالب درسی، روش تدریس مناسب، علاقه به مبحث درسی و کاربرد مطالب ارائه شده در بالین بیمار به ترتیب بیشترین میانگین نمره را داشتند. از بین عوامل موثر بر حضور در کلاس تئوری، بیشترین میانگین نمره مربوط به حیطه دانشجو بود. بین سال تحصیلی دانشجویان با حیطه استاد ارتباط آماری معنادار وجود داشت (0/05p<).
  نتیجه گیری
  تسلط علمی استاد، روش تدریس و علایق دانشجویان، از عوامل موثر بر حضور دانشجویان در کلاس های درس تئوری بود
  کلیدواژگان: درس تئوری، دانشجویان دندان پزشکی، دیدگاه، حضور موثر
 • ریحانه اردستانی رستمی، امین قاسم بگلو* ، محمد کریم بهادری صفحات 63-71
  زمینه و هدف
  پرستاری ازجمله شغل های حساسی است که در درمان و بهبود وضعیت بیماران نقش کلیدی دارد. بارکاری بالا و مشکلات روان شناختی می تواند کیفیت خدمات را به طرز قابل توجهی کاهش داده و جان بیماران و سلامت پرستار را به خطر بیندازد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بار کاری پرستاران با عملکرد آن ها در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی تهران در سال 1396 انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نظر روش توصیفی- همبستگی بود که از بیمارستان های آموزشی تهران شامل بیمارستان های سینا، امام خمینی و شریعتی، 188 پرستار شاغل در بیمارستان ها از میان 371 نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه های بارکاری و عملکرد پرستاری استاندارد را تکمیل کردند. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری رگرسیون گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS-20 تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد 75 درصد پرستاران عملکرد خود را مناسب ارزیابی کرده اند. طبق نتایج رگرسیون چندگانه زیر مقیاس های بار کاری می تواند روی هم رفته عملکرد پرستاران را با واریانس 39 درصد پیش بینی کند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق بین عملکرد شغلی و بار کاری پرستاران رابطه معکوس وجود دارد و با افزایش بار کاری عملکرد پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی تهران کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: بار کاری، پرستار، عملکرد کاری، بخش مراقبت های ویژه
|
 • Golnar Ghane , Maryam Esmaeili* Pages 1-5
  Care is the main essence, core, and element of the health system, which facilitates the improvement of the health and well-being of patients (1). In the health system, quality is defined as safe, timely, effective, efficient, fair, and patient-centered provision of care (2). Patient-centered care is one of the six areas expressed about the quality of health system and a vital issue in development of care quality. Today, patient-centered care is recognized as a global issue (3). In addition, patient-centered care is an essential element in improving the health system and gaining public trust, which leads to decreased mean duration of hospital stay, improved patient satisfaction, reduced hospital costs, and an overall enhancement in the treatment condition, health consequences, and life quality of patients (2, 4). Despite the positive impacts reported for patient-centered care, there have been barriers to the provision of this type of care, including lack of comprehensive policies, lack of adequate training in universities and hospitals, lack of coordination in the role of different people in providing patient care, lack of focusing on all aspects of patients, improper communications between healthcare providers, and workforce shortage (4, 5).
  Today, considerable attention is paid to the concept of patient-centered care in the planning stage in the educational system and the accreditation process of hospitals. While health institutions and education departments use the concept of “patient-centered” in their terms, there is little evidence on the use of this concept operationally. Moreover, unavailability of this concept in healthcare systems of the world has become a concerning issue (5, 6). In the health system, quality management system are important tools for standardization and improvement of quality of services (5). In this regard, accreditation has been considered as a requirement by the Ministry of Health for the evaluation of hospitals since 2012 (7). Accreditation is a systematic extra-organizational evaluation process carried out to improve care quality and safety. By providing standards, this process directs hospitals toward the establishment of a comprehensive and systematic management system and promotion of safe, high-quality and patient-centered culture (8).
  One of the most important standards of accreditation is the patient-centered concept, which includes access to care and continuity of care, observing the rights of patients and their families, patient assessment, patient care, anesthesia care in surgery, drug use and management, and education of patients and their families (9). Therefore, proper use of accreditation is expected to lead to the observing of patient-centered principles in providing services, ensuring patient safety, and constantly improving the quality (10). Despite gaining grade 1 and 2 acceleration by hospitals, the major problems of the health system are the quality and method of provision of health-centered services (6, 8, 9). Several studies have demonstrated the relative preparedness of hospitals in implementing the accreditation standards (6, 9, 10).

  Results of other studies have shown that the health system of Iran deals with some challenges in the process of accreditation, including the position of the institution responsible for accreditation, the lack of proper and accurate definition of the implementation methods for accreditation standards, and the lack of a suitable combination of institutions participating in the process of accreditation, which are recognized as a big gap in this area (11, 12).
  Furthermore, there is a great emphasis on documents in the accreditation process in Iran, in a way that several developed policies may not be implemented in practice. It seems that the investment aspects in the accreditation process have deflected health cares from their primary clinical objectives (e.g., being patient-centered). All of the issues mentioned can justify the lack of a rational relationship between the accreditation grade of hospitals and quality of patient-centered services. Therefore, the following questions are raised: “to what extent does issuance of an accreditation certificate provides valid evidence on the quality of patient-centered cares?” and “are patients and families considered as care recipients in the accreditation process?”.
  What is the actual status of patient-centered care in the health system of Iran with excellent accreditation grades?
  The important and effective role of accreditation in improvement of quality in various dimensions is undeniable. However, it seems that the most neglected aspect in provision of high-quality services is the centeredness of patients. In other words, it could be stated that not only the concept of accreditation do not meet the major needs of patients and their companions, but also it is mostly a factor that distinguishes an organization from its competitors.
  Patient centeredness has no clear, distinct, and unified status in the execution process of accreditation of hospitals. Meanwhile, patient centeredness is a strategic concept in accreditation that must be beyond reducing errors and complaints and performing periodic evaluations for earning a grade (2, 12). Therefore, the concept and culture of patient centeredness must be identified and established fundamentally so that effective steps could be taken toward providing high-quality cares and achieving patient satisfaction. Accordingly, along with the implementation of accreditation standards, it is vital to pay attention to educational, clinical, and research infrastructures, especially in the area of safety of care and centeredness of patients, so that the proper performance of healthcare providing organizations could be ensured.
  In order to improve the current status of the accreditation process, it is suggested that more dynamic and accurate analysis of the existing evidence on the effectiveness of accreditation components in providing patient-centered and high-quality results be carried out before planning for evaluation of the effect of accreditation and issuance of a certificate to hospitals. Furthermore, the culture of patient centeredness must be institutionalized in a way that it would be regarded an essential concept in all hospital standards (e.g., processes and outcomes of care provided by all medical and paramedical departments) and not just areas related to nurses.
  Keywords: Patient-centered care, Health system, Iran
 • Hamidreza Ammarlou*, Leila Mouzehkesh , Yazdan Movahedi Pages 6-15
  Background & Aim
  Attaining optimal performance along with enhancing memory and recognition are among the most important goals of students in the field of academic achievement. This study aimed to evaluate the effect of computer assisted rehabilitation on the performance of working memory and recognition in the forms of Industrial Design students of Tabriz Islamic Art University.
  Materials & Methods
  This quasi-experimental research was conducted on two groups of 15 subjects, who were selected through simple random sampling. Data collection tools included the companion rehabilitation program and test of working memory and recognition in forms. Data analysis was performed in SPSS version 21 using One-way ANCOVA.
  Results
  In this study, there was a significant difference between the test and control groups in terms of mean pretest and post-test scores (P<0.01). Accordingly, computer assisted rehabilitation improved the working memory and recognition in the forms of the subjects in the test group.
  Conclusion
  According to the results of the study, computer assisted rehabilitation can be used as a method to achieve optimal performance in students.
  Keywords: Computer Assisted Rehabilitation, Memory, Recognition in the Forms, Recognition
 • Solmaz Babaei*, Ehsan Nobaran , Roya Derakhti Pages 16-24
  Background & Aim
  Social physical anxiety refers to the feeling of distress associated with the perceived evaluation of one's physical self, which reduces the self-esteem of people. On the other hand, obesity and its associated disorders are a growing epidemic across the world. Therefore, this study aimed to evaluate the relationship between a course of regular physical activity and social physique anxiety in obese women.
  Materials & Methods
  This descriptive-correlational research was conducted on 141 obese women attending physical fitness classes in Ajabshir, Iran in 2017, who were selected via random sampling and based on Morgan Table. Data were collected using Beck's physical activity questionnaires and social physique anxiety scale by Hart. Data analysis was performed using descriptive statistics, Pearson’s correlation coefficient, and multiple linear regression.
  Results
  In this study, there was a reverse association between labor (P=0.001), exercise (P=0.001), and leisure time (P=0.001). In addition, 34% of changes in the social physique anxiety of women was predicted by the index of labor.
  Conclusion
  Exercise can improve social physical anxiety and body image. Therefore, performing exercise to reduce physical anxiety seems to be necessary.
  Keywords: Regular Physical Activity, Social Physique Anxiety, Obesity
 • Shilan Ghaderi*, Paiman Rezagholy, Hamid Tawana, BIJAN NURI Pages 25-34
  Background & Aim
  Occupational burnout is one of the most common consequences of occupational stress. Nurses are orderly, caring, and motivated people before entering the nursing job, who, after encountering workplace stress and problems, tend to leave their careers. Therefore, this study aimed to determine the relationship between occupational burnout and the intention to leave in nurses working in the training hospitals of Sanandaj, Iran in 2015.
  Materials & Methods
  In this cross-sectional research, 165 questionnaires were distributed among nurses working in different wards of training hospitals of Sanadaj selected by quota sampling (stratified). Data collection tools included occupation and demographic characteristics sheet, Maslach Job Burnout Questionnaire, and Attwod and Hinshaw intention to leave Prediction Scale. Data analysis was performed using Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis test, and Spearman’s correlation coefficient at the significance level of 0.05.
  Results
  In this study, the level of occupational burnout was reported at 27.4±27.33 and 25.4±21.85 in dimensions of emotional exhaustion and depersonalization, respectively, which was considered moderate. Moreover, the level of occupational burnout was low in the dimension of incompetence (19.5±59.45). Mean and standard deviation of intention to leave was 3.04±0.34. Results were indicative of no significant correlation between occupational burnout and intention to leave.
  Conclusion
  According to the results of the study, there was no association between occupational burnout and intention to leave.
  Keywords: Occupational Burnout, Intention to Leave, Nurses
 • Sorayah Ebrahemi*, Golamreza Chalabianloo Pages 35-43
  Background & Aim
  Mood disorders are one of the most prevalent and costly disorders that reduce function and quality of life. This study aimed to evaluate the relationship between cognitive attentional syndrome and mood illusions in students of Islamic Azad University.
  Materials & Methods
  This descriptive and correlational research was conducted on all students of Islamic Azad University of Tabriz (N=380) selected via multistage cluster sampling. Data were collected using cognitive attentional syndrome questionnaire and Beck's anxiety and depression questionnaire. Data analysis was performed in SPSS version 19 using descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation), as well as Pearson’s correlation coefficient and regression analysis.
  Results
  In this study, there was a significant relationship between cognitive attentional syndrome and mood illusions of depression and anxiety. Moreover, cognitive attentional syndrome significantly predicted the mood illusions of depression and anxiety (P<0.01).
  Conclusion
  Attention cognitive syndrome is a factor affecting the mood illusions of students, and is able to predict depression and anxiety. Therefore, it is suggested that counseling sessions be designed to improve cognition and attention in order to reduce the mood illusions of students.
  Keywords: Cognitive Attentional Syndrome, Mood Illusions, Anxiety, Depression
 • Kian Nourozi Tabrizi , Aram Karimian , Fereshteh Bakhshian , Seyed Reza Saadatmehr* Pages 44-52
  Background & Aim
  Physical fitness is the ability to perform tasks efficiently and effectively and can reduce diseases caused by immobility. Positive attitude toward physical fitness in nurses is associated with improved self-esteem, enhanced work quality, reduced burnout and decreased environmental stressors. The present study aimed to evaluate the attitude of nurses in Zare Hospital of Sari, Iran toward their physical fitness.
  Materials & Methods
  This descriptive and cross-sectional research was conducted on all nurses working in Zare Hospital in 2015, who were selected via census sampling. Data were collected using demographic characteristics questionnaire and physical self-description questionnaire (PSDQ). In addition, data analysis was performed in SPSS version 20 using descriptive and inferential statistics (Chi-square and Fisher’s exact test).
  Results
  In this study, 34% of the nurses had a good attitude toward their physical fitness while 59.4% and 6.6% of the subjects had a moderate and poor attitude in this regard, respectively. According to the results, no significant difference was observed between the attitude of male and female nurses toward physical fitness (P=0.103). In this respect, the only significant difference between the male and female attitude was related to the subscale of physical activity (P=0.003). Moreover, no significant difference was observed between nurses with various work experiences and in different age groups regarding the attitude toward physical fitness.
  Conclusion
  In general, the attitude of the participants was reported to be at a moderate level. Considering the special role of nurses in the healthcare system of the country, the necessary incentives and facilities could be provided to nurses in order to participate in physical activities so that their spiritual and physical health could be improved.
  Keywords: Attitude, Physical Fitness, Nurse, Physical Activity
 • Nastaran Mirfarhadi*, Mohammad Khososi sani Khosousi sani , Mohammad Javad Jabari Sendi Pages 53-62
  Background & Aim
  One of the most important educational concerns in the past few years has been the effective presence of students in theoretical classes. Classroom attendance is an opportunity for learning and reducing student dropouts. This study aimed to determine the effective factors of the presence of students in theoretical classes from the perspective of dental students of Gilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
  Materials & Methods
  This descriptive, analytical, and cross-sectional research was conducted on 112 dental students, selected via census sampling. Data were collected using the standard questionnaire of effective factors of the students in the classroom (20 items). Data analysis was performed in SPSS version 21 using descriptive and inferential statistics (independent t-test and ANOVA) at the significance level of P<0.05.
  Results
  In this study, mean age of the subjects was 22.7±2 years. In addition, 55.4% of the subjects (N=62) were male and 49.1% (N=55) were local students. The highest mean scores were related to the dominance of professors over the course content, proper teaching method, interest in the course topics, and application of contents presented in actual situations, respectively. In addition, among the factors affecting the presence of students in theoretical classes, the highest mean score was reported for issues related to students. According to the results, there was a significant relationship between academic year and the field of factors related to the professor (P<0.05).
  Conclusion
  Scientific proficiency of professors, teaching method and interests of students were among the effective factors of the presence of students in theoretical classes.
  Keywords: Theoretical Class, Dental Students, Perspective, Effective Presence
 • Reyhaneh Ardesatni Rostami , Amin Ghasembaglu*, Mohammadkarim Bahadori Pages 63-71
  Background & Aim
  Nursing is one of the most important occupations that play a key role in the treatment and improvement of patients. High work load and psychological problems can significantly reduce the quality of services and endanger the lives of patients and the health of the nurses. The study aimed to determine the relationship between the workload of nurses and their performance in the intensive care units (ICUs) of teaching hospitals in Tehran, Iran in 2017.
  Materials & Methods
  This descriptive and correlational research was conducted on nurses of teaching hospitals in Tehran, Including Sina, Imam Khomeini and Shariati hospitals. In total, 188 out of 371 nurses were selected based on the Cochran Formula. Subjects completed the questionnaires of workload and performance of nurses. Data analysis was performed in SPSS version 20 using stepwise regression.
  Results
  In this study, 75% of nurses assessed their performance to be favorable. According to the results of the stepwise regression, the subscale of workload was able to predict 39% of the performance of nurses.
  Conclusion
  According to the results of the study, there was a reverse relationship between occupational performance and workload of nurses since the increased workload of nurses working in ICUs reduced their performance.
  Keywords: Workload, Nurse, Performance, ICU