فهرست مطالب

 • پیاپی 9 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقاله علمی - پژوهشی
 • رسول افضلی، سجاد نجفی * صفحات 7-34
  ایران و عربستان بعنوان دو قطب تاثیرگذار در منطقه راهبردی خلیج فارس می باشند که هر کدام به نوبه خود در تحول های این منطقه و حتی مناطق پیرامونی دخیل و نقش چشم گیری دارند. در حال حاضر به دلایل مختلف روابط دو کشور به سمت تیرگی و واگرایی هرچه بیشتر حرکت نموده است و آینده مبهمی برای روابط دو کشور قابل تصور می باشد. در این پژوهش با دیدی آینده نگرانه و با هدف شناخت شاخص ها و عوامل ایجاد واگرایی در روابط میان دو کشور و تلاش جهت از میان برداشتن این عوامل و حرکت در راستای ایجاد دوستی و برقراری روابط دیپلماتیک دوستانه میان دو کشور مسلمان و تامین منافع ملی کشور در افق زمانی ده ساله، و در راستای پاسخ به این سوال که"مهم‎ ترین شاخص ها و عوامل تاثیرگذار در آینده روابط ایران و عربستان در افق زمانی 1407 چیست؟"، در گام نخست با مطالعه اسناد و سوابق علمی پیشین صورت پذیرفته مرتبط و استفاده از نظر 14 نفر از خبرگان، تعداد 73 شاخص تاثیرگذار بر روابط دو کشور احصاء و در گام دوم با تشکیل پانل خبرگی شاخص های مشابه با یکدیگر ادغام و تعداد 35 شاخص مشخص گردید و در ادامه با استفاده از مدل فریدمن تعداد 15 شاخص مهم و اثرگذار تعیین و در انتها با استفاده از نرم افزار آینده پژوهی میک مک و به کارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع، تعداد پنج شاخص کلیدی تاثیر گذار بر آینده روابط دو کشور ایران و عربستان در افق زمانی 1407 مشخص گردید.
  کلیدواژگان: منطقه خلیج فارس، روابط ایران و عربستان، آینده پژوهی، نرم افزار میک مک
 • حمید بیگدلی*، جواد طیبی صفحات 35-56
  بازی جنگ یکی از فنون آینده پژوهی است که فرماندهان نظامی را در پیش بینی تهدیدات احتمالی آینده و نحوه تصمیم گیری در موقعیت های مختلف آماده می کند. سامانه پشتیبان تصمیم بازی جنگ در استفاده بهینه از نیروی انسانی، تجهیزات و همچنین انتخاب بهترین راهکار در مقابل راهکار حریف مورد استفاده قرار می گیرد. فرآیند تصمیم گیری در سامانه بازی جنگ شامل تصمیم گیرندگان و بازیکنان، عوامل محیطی، اهداف، راهکارها و معیارها است. در این مقاله فرآیند تصمیم گیری در سناریوهای بازی جنگ تاکتیکی و عملیاتی شرح داده شده است. به این منظور به بررسی مدل بازی های مجموع صفر فازی در سامانه پشتیبان تصمیم بازی جنگ در سطح تاکتیکی و عملیاتی پرداخته شده است. در این مدل از متغیرهای زبانی در تنظیم جدول عایدی بازی استفاده شده است. با به کارگیری -برش های اعداد فازی، ماتریس عایدی بازی با درایه های بازه ای به دست آمده و عایدی مورد انتظار به صورت بازه ای و وابسته به نوشته شده است. با محاسبه امید ریاضی عایدی مورد انتظار، عایدی ها به صورت قطعی نوشته شده است. پس از ارزیابی اهداف و معیارها یک روش برنامه ریزی ریاضی برای هریک از بازیکنان پیشنهاد شده است. با حل این مسائل راهکارهای بهینه بازیکنان به دست می آید. در نهایت، نحوه مدل سازی یک سناریوی نبرد بازی جنگ بیان شده و به کارگیری و حل این مدل ها شرح داده شده است.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، بازی مجموع صفر، بازی جنگ، نظریه فازی، سناریو
 • حمید همت *، علی فرهادی صفحات 57-84
  در عصر حاضر، جنگ چارچوب گفتمانی ویژه ای یافته و تغییر و تحولاتی اساسی داشته است، راهبردهای دشمنان خصوصا آمریکای جهان خوار به سمت رویکردهای هوشمند در قالب جنگ نرم پیش رفته و نیروهای مسلح کشور یکی از اهداف ویژه ی آنان در حوزه ضربه زدن به بدنه نظام پابرجای ج.ا.ایران می باشد. این مقاله با هدف شناسایی سناریوهای جنگ نرم محتمل دشمن علیه نیروهای مسلح ج.ا.ایران و همچنین تبیین عوامل کلیدی موثر و پیشران های بسترساز آن از طریق بکارگیری روش سناریونویسی و انجام مصاحبه با تعدادی از نخبگان سیاسی- امنیتی آشنا با موضوع در یک پنل خبرگی (گروه کانونی) به تعداد 10 نفر با رویکرد کاربردی- توسعه ای انجام پذیرفته که ماحصل آن احصاء چهار سناریوی محتمل «تفرقه و تضاد»، «تحریم و ارتداد»، «فریب و فرافکنی» و «استحاله و نفوذ» و شناسایی 12 عامل کلیدی و پنج پیشران اصلی موثر و تعیین میزان تاثیرگذاری آن ها بر هر سناریو به شرح ذیل می باشد: مهم ترین عوامل کلیدی اثرگذار بر سناریوها، انسجام میان نیروهای مسلح و سطوح مختلف جامعه، انسجام و اعتماد میان فرماندهان و مسئولین نظام حکومتی، هویت دینی و باورهای انقلابی، انسجام و اعتماد میان کارکنان نیروهای مسلح به خصوص انسجام میان ارکان مختلف آن و استحاله دینی، فرهنگی، رفتاری و اجتماعی و مهم ترین پیشران های اثرگذار بر عوامل کلیدی به ترتیب اولویت اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و نهایتا علم و فناوری ارزیابی گردید
  کلیدواژگان: جنگ نرم، سناریونویسی، پیشران، عوامل کلیدی، نیروهای مسلح ج.ا.ایران
 • ناصر عسگری *، مهدی خیراندیش، صمد بارانی، مصطفی لطفی جلال آبادی صفحات 85-110
  تهدیدات نوپدید در محیط بین الملل، ایجاد تحول در نیروهای مسلح را ضروری ساخته است و فرهنگ سازمانی همگرا زیربنایی ترین پیش نیاز تحول سازمانی به شمار می رود. بر این اساس، پژوهش حاضر بر آن است تا بر مبنای بیانات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) الگویی ماهیت شناختی از فرهنگ تحول در نیروهای مسلح ج.ا.ا ارائه کند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیق آمیخته متوالی (کیفی-کمی) است. ساخت الگو به روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. آزمون الگو نیز به روش کمی و با استفاه از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی ال اس انجام شده است. یافته​های پژوهش نشان می​دهد فرهنگ تحول از شش مقوله اصلی تشکیل شده است: فرصت گرایی (فرصت شناسی و بهره گیری از فرصت ها)، تحول گرایی (انعطاف گرایی و پویایی مداری)، انسان گرایی (اهمیت سرمایه های انسانی و توسعه سرمایه های انسانی)، معنویت گرایی (ارزش های انقلابی و ارزش های دینی)، شایسته گرایی (شایستگی های شناختی و رفتاری) و وحدت گرایی (وحدت درون سازمانی و میان سازمانی). توسعه این ابعاد فرهنگی می تواند به ارتقای اثربخشی و موفقیت طرح های تحول سازمانی در راستای راهبردهای آینده سازمان های دفاعی یاری رساند.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، تحول سازمانی، فرهنگ تحول گرا، نیروهای مسلح، فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)
 • مصطفی خبازی، یاسر صباحی گراغانی، بهاره ناظری* صفحات 111-135
  مطالعات پدافند غیرعامل یک فرآیند راه گشا است که در آن از فن های تحلیل و امتیازدهی متنوعی جهت فراهم سازی بستر تصمیم گیری آگاهانه استفاده می شود. در واقع هدف اصلی تحقیق ارزیابی معیارهای مکان گزینی پادگان نظامی صفر پنج کرمان با تآکید بر پدافند غیرعامل، از دیدگاه کارشناسان نظامی می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات و داده های مورد نیاز با استفاده از روش های اسنادی و میدانی(پرسشنامه) جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل 20 کارشناس نظامی که در پادگان صفر پنج کرمان خدمت می کنند، می باشند که با استفاده از تکنیک دلفی به طور تصادفی انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS، از آزمون آماری کلموگوروف اسمیرنوف و آزمون تی تک نمونه ای و همچنین جهت اولویت بندی و ضریب اهمیت معیارها از تکنیک DEMATEL با استفاده از نرم افزار Excel استفاده شده است. یافته های تحقیق با توجه به آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهدکه پادگان صفر پنج کرمان وضعیت مطلوبی از لحاظ ارزیابی ابعاد مکان گزینی با تاکید بر پدافند غیرعامل در پادگان صفر پنج کرمان دارند. همچنین از بین ارزیابی معیارهای مکان گزینی پادگان نظامی با تاکید برپدافند غیرعامل از دیدگاه کارشناسان نظامی شاخص دسترسی، با مقدار 795/15بیشترین تعامل و شاخص امنیت با مقدار 211/14 کمترین تعامل، شاخص طبیعی- جغرافیایی- زیست محیطی با مقدار -24/0 موثرترین عامل و شاخص کالبدی - فضایی با مقدار 208/0تاثیر پذیرترین عامل هستند.
  کلیدواژگان: ابعاد مکان گزینی، پدافند غیر عامل، پادگان صفر پنج، کارشناسان نظامی
 • علی طاهری هشی *، حبیباللهدهقان، علیرضا نادری صفحات 137-158
  هدف مطالعه حاضر شناسایی و اولویت بندی نوع تهدیدات در صحنه جنگ های آینده می باشد. بدین منظور با بررسی ادبیات تحقیق و مطالعات پیشین، به طورکلی 14 عامل اولیه مربوط به نوع تهدیدات شناسایی گردید. جهت تایید عوامل شناسایی شده یک پرسشنامه بین کارشناسان صاحبنظران و خبرگان به تعداد 241 نفر توزیع گردید و درنهایت تعداد 230 پرسشنامه جمع آوری گردید. سپس به بررسی پایایی پرسشنامه به روش آزمون آلفای کرونباخ و روایی محتوایی به شکل کیفی و کمی با استفاده از دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا پرداخته شدکه نتایج، نشان دهنده ی تایید پایایی و روایی پرسشنامه (گویه ها) بوده است. به منظور غربال نمودن عوامل کلیدی اولیه، به بررسی روایی صوری گویه های پرسشنامه پرداخته شد که در مجموع 8 عامل به عنوان عوامل مهم تر و نهایی انتخاب گردید. در ادامه نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل شناسایی شده به دو گرو نوع و ابزار دسته بندی گردیدند. در مرحله بعدی پرسشنامه مقایسات زوجی (فازی) طراحی و بین خبرگان توزیع گردید که در نهایت تعداد 15 پرسشنامه تکمیل شده گردآوری گردید. سپس، اولویت بندی عوامل مربوط به تهدیدات با دو روش AHP فازی و تاپسیس صورت پذیرفته است. در انتها نتایج فضای مجازی و جنگ نیابتی و هوش مصنوعی در تسلیحات به ترتیب در اولویت قرار گرفت که به همراه ارائه پیشنهاد های کاربردی برای جامعه مورد مطالعه ارائه گردید.
  کلیدواژگان: جنگ آینده، آینده پژوهی، راهبرد، تهدیدات
|
 • Rasoul Afzali, Sajad Najafi* Pages 7-34
  Iran and Saudi Arabia are two influential pillars in the strategic Area of the Persian Gulf, which, in turn, have significant roles in developments in this region and even surrounding regions. Currently, because of different reasons, relations between two countries have moved towards being cloudy and divergence and an uncertain future for the two countries is imaginable. In this research, with a foresight view and aim to identification of indicators and divergence factors in relations between two countries and endevour to obviation these factors and progress in development of diplomatic friendly relations between two Islamic countries and supplying their national profits in time horizon of 10 years, and toward answering this question that “ what are the most important effective indicators and factors in relations between Iran and Saudi Arabia in time horizon of 1407 ?” , in the first step with studying of previous academic histories and records and with using the opinions of 14 experts, 73 indicators affecting the relationships between two countries have been obtained, and in the second step with formation of expert panel, similar indicators have been merged and 35 indicators have been identified, and after that with using the Friedman model, 15 important and affecting indicators have been identified, and in the end, with using the future studies software micmac and Crossover Matrix Analysis Method, 5 effective key factors in the future of relationships between Iran and Saudi Arabia have been identified
  Keywords: Persian Gulf region, Iran-Saudi relations, Future Studies, Micmac software
 • hamid bigdeli*, javad tayyebi Pages 35-56
  Wargaming is one of the techniques of futures studies that prepares military commanders to predict future threats and how to make decisions in different situations. The wargaming decision support system is used to optimize the use of manpower, equipment, and to choose the best solution against the opponent's strategy. The decision making process in the wargaming system includes decision makers and players, environmental factors, objectives, strategies and criteria. In this article, the decision making process in tactical and operational wargaming scenarios is described. To this end, the model of fuzzy zero sum games in the decision support system of tactical and operational wargaming is examined. In this model, linguistic variables are used to set the game's payoff table. By using alpha-cuts of fuzzy numbers, the payoff matrix of game with interval elements is obtained, and the expected payoff is written as interval and depend on alpha . By calculating expected value of expected payoff, payoffs as crisp are written. After evaluating objectives and criteria, a mathematical programming approach is proposed for each player. By solving these problems, optimal strategies of players are obtained. Finally, the modeling of a wargaming battle scenario is illustrated and the use and resolution of these models is described.
  Keywords: Future Studies, zero sum game, wargaming, fuzzy theory, scenario
 • hamid hemmat *, Ali Farhadi Pages 57-84
  In the present era, the framework of the discourse of war has undergone major changes; this has led the strategies of the enemies, especially the United States, to shift towards intelligent approaches in the context of soft war and the armed forces of Iran have been one of their special targets in order to offend Iran's regime. This paper aimed to identify potential Soft War scenarios against the armed forces of Iran, as well as to explain the key factors and drivers behind it through the use of scenario planning and conducting interviews with 10 political-security elites in an expert panel. At the end, four probable scenarios of “schism and conflict," "sanctions and apostasy," "deception and projection," "transformation and influence," and 12 key factors and five major effective proponents were identified; solidarity between armed forces and various levels of society, solidarity and trust between commanders and government officials, religious identity and revolutionary beliefs, solidarity and trust among the personnel of the armed forces, especially the solidarity among its various components, and the religious, cultural, behavioral and social transformation are the most important factors influencing the scenarios. The most important drivers influencing key factors were economic, managerial, social, cultural, political, and ultimately  science and technology, respectively.
  Keywords: Soft war, scenario planning, drivers, key factors, armed forces, Iran
 • mehdi kheirandish, samad barani, Mostafa Lotfi, Naser Asgari* Pages 85-110
  New emerging threats in the international environment have made essential future-oriented developments in the armed forces. The organizational culture convergent with this strategy is the most basic prerequisite for its advancement. Accordingly, the present study seeks to provide a model of the culture of future-oriented development in the armed forces of the Islamic Republic of Iran based on the statements of the Supreme Leader. This research is a practical and is done through mixed method (qualitative-quantitative). The construction of the model was carried out qualitatively by using the qualitative content analysis. The model testing has been done quantitatively using structural equation modeling (confirmatory factor analysis) by PLS software. The findings of the research show that the culture of future-oriented development consists of six main dimensions: opportunism (opportunism and opportunity utilization), new-borning (flexibility and dynamism), humanism (the importance of human capital and the development of human capital), spirituality (revolutionary values and religious values), Meritocracy (cognitive and behavioral competencies), and unity (intra-organizational and inter-organizational unity). Developing these cultural dimensions can facilitates effectiveness and successfulness of organizational development plans in compliance with future strategies of defensive organizations.
  Keywords: Organizational Culture, Organizational Development, Development-oriented Culture, Armed Forces, Supreme Leader
 • mostafa khabazi, yasser sabahigoraghani, bahare nazeri* Pages 111-135
  Passive defense studies are a pivotal process in which various analysis and rating techniques are used to provide an informed decision framework. In fact, the main objective of the research is to evaluate the location criteria of the 5th armed forces of Kerman, with the emphasis on passive defense, from the point of view of military experts. The type of research is applied and its method is descriptive-analytical. Data and data were collected using documentary and field methods (questionnaires). The statistical population consisted of 20 military experts serving in the zero caliber of Kerman, which are randomly selected using Delphi technique. In order to analyze the data, SPSS software utilizes the Kolmogorov Smirnov test and one-sample T-test, as well as to prioritize and measure the importance of the criteria using the DEMATEL technique using excel software. The findings of the research showed that the five-point karman zero garrison is a desirable situation in terms of assessing the focal point dimensions with an emphasis on passive defense in the 5th Kermans Zero Barracks. Also, the evaluation of military barracks placement criteria was emphasized by the military experts' point of view of access index with the highest value of 795/15 and the security index with the lowest value of 211/14, the natural-geographical-environmental index with the 0.24-most effective factor And the physical-space index of 0.208 are the most influential factors.
  Keywords: Location dimensions, non-operating defense, zero-barracks, military experts
 • Ali Taheri Hashi*, habib dehghan, ali naderi Pages 137-158
  Threats in the future war scene. For this purpose, by examining the literature of previous studies and studies, a total of 14 primary factors related to the type of threats were identified. To confirm the identified factors, a questionnaire was distributed among the experts of experts and experts to 241 people. Finally, 230 questionnaires were collected. Then, the reliability of the questionnaire was assessed by Cronbach's alpha test and content validity in qualitative and quantitative form using two relative content validity and content validity index. The results showed the validity and reliability of the questionnaire. In order to screen the key factors, the questionnaire validity of the questionnaires was evaluated. In total, 8 factors were selected as the most important and final factors. Then, using the exploratory factor analysis method, the identified factors were classified into two types of classes and tools. In the next stage, a paired (fuzzy) questionnaire was designed and distributed among experts. Finally, 15 completed questionnaires were compiled. Then, the prioritization of the threats was done by Fuzzy AHP and Topsis. Finally, the results of cyberspace and warfare and artificial intelligence in weapons were given priority, respectively, with the presentation of practical suggestions for the studied community.
  Keywords: Future War, Future Studies, Strategy, Threats