فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/21
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله مروری
 • مهران نوری، مهسا شیرانی، امیر هادی، غلامرضا عسکری * صفحات 419-424
  چای ترش (Sour Tea) گیاهی است که امروزه به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. در گذشته از این گیاه برای درمان اختلالات زیادی از جمله سنگ های کلیوی و مثانه، محرک جنسی، ضد عفونی کننده، کاهش عوارض دیابت و پرفشاری خون استفاده می شد. تاکنون مطالعات انسانی و حیوانی متعددی در رابطه با تاثیر چای ترش بر پرفشاری خون انجام گرفته است. داده های پژوهش حاضر بر اساس نتایج یافته ها از پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Scopus، ISI و Google Scholar به دست آمد. با توجه به یافته های بیشتر تحقیقات انجام شده در این زمینه، احتمال دارد که این ماده بتواند در بهبود فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بیماران مبتلا به پرفشاری خون موثر باشد. در این مطالعه مروری، به بررسی پژوهش های صورت گرفته در این زمینه و مکانیسم های احتمالی تاثیر چای ترش بر فشار خون پرداخته شد.
  کلیدواژگان: چای ترش، فشار خون، مروری
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • مریم ارسخان، مسعود ریسمانچیان *، حسین شهنازی صفحات 425-431
  مقدمه
  اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار، عمده ترین عامل از دست رفتن زمان کار، افزایش هزینه ها وآسیب های انسانی به شمار می رود. روش های مختلفی برای آموزش اصول ارگونومی در محیط کار وجود دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیر آموزش اثربخش با تکنیک بازی، بر توانمندسازی بهورزان شهرستان یزد در زمینه ارگونومی بود.
  روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، 30 بهورز به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسش نامه دو قسمتی (سوالات دموگرافیک و سوالات آگاهی، نگرش، ارزیابی ارگونومیک محیط کار) و چک لیست ارزیابی عوامل خطر محیط کار استفاده گردید. برنامه آموزشی در گروه مداخله به روش بازی و در گروه شاهد به روش سخنرانی طی چهار جلسه انجام شد. در نهایت، داده های به دست آمده در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین آگاهی، نگرش و عملکرد گروه های مداخله و شاهد پس از اجرای مداخله، افزایش معنی داری را نسبت به قبل نشان داد (050/0 > P)، اما افرادی که از روش بازی استفاده کرده بودند، میزان افزایش نمره بیشتری را به دست آوردند (001/0 > P) همچنین، پس از انجام مداخله آموزشی، نمره ارزیابی عوامل خطر محیط کار در گروه مداخله کاهش معنی داری یافت (001/0 > P).
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، بر مفید بودن انجام مداخله آموزشی برای توانمندسازی کارکنان بهداشتی در زمینه ارگونومی در محیط کار تاکید می کند. همچنین، برنامه ریزان آموزش باید از روش های یادگیری جذاب تر مانند تکنیک بازی نسبت به سخنرانی در فرایند آموزش استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، ارگونومی، سلامت شغلی
 • امیر حسین بقایی *، رضا جعفری نیا صفحات 432-437
  مقدمه
  تمرکز فعالیت های صنعتی در شهرها، باعث تجمع فلزات سنگین در خاک می شود که سلامت انسان را به خطر می اندازد. با توجه به تاثیر مناطق صنعتی در آلودگی خاک به فلزات سنگین، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی خطر سرب و کادمیوم بر سلامت انسان در خاک های سطحی اطراف کارخانه ذوب آهن و مجتمع فولاد مبارکه انجام گرفت.
  روش ها
  208 نمونه از خاک های سطحی اطراف دو کارخانه ذوب آهن و مجتمع فولاد مبارکه جمع آوری شد و غلظت عناصر کادمیوم و سرب در آن ها تعیین گردید. خطرات سرطان زایی و غیر سرطان زایی ناشی از جذب فلزات سنگین موجود در خاک سطحی منطقه برای مسیرهای بلع، تنفس و جذب پوستی با استفاده از روش پیشنهاد شده سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا برای کودکان و بزرگسالان مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  بیشترین خطر ابتلا به بیماری های غیر سرطانی ناشی از جذب کادمیوم، به گروه کودکان اختصاص داشت (19/8). همچنین، خطر ابتلا به بیماری های غیر سرطانی در اثر مصرف سرب (73/16) بیشتر از کادمیوم گزارش گردید؛ در حالی که این روند برای عنصر کادمیوم معکوس بود. خطر ابتلا به بیماری های سرطانی نیز روند مشابهی را نشان داد.
  نتیجه گیری
  آلودگی خاک های سطحی زمین های اطراف کارخانه ذوب آهن و فولاد مبارکه به فلز سرب و کادمیوم، می تواند سهم مهمی در ابتلا به بیماری های سرطانی و غیر سرطانی داشته باشد.
  کلیدواژگان: کادمیوم، سرب، ارزیابی خطر، آلودگی زیست محیطی، خاک
 • فرزانه فدایی، احسان الله حبیبی، زهرا اردودری * صفحات 438-443
  مقدمه
  اختلالات اسکلتی- عضلانی اندام فوقانی در صنایع مختلف شیوع بالایی دارد و با شناسایی عوامل ایجادکننده، قابل پیشگیری می باشد. ارزیابی بار کاری، شاخصی کلیدی جهت ارزیابی راحتی، رضایت، بهره وری و ایمنی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی بار کاری و رابطه آن با ناتوانی اندام فوقانی در کارگران خطوط مونتاژ صورت گرفت.
  روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی بود که به روش نمونه گیری تصادفی، بر روی 120 نفر از کارگران خطوط مونتاژ انجام شد. برای بررسی بار کاری فکری و ناتوانی اندام فوقانی، به ترتیب از نمونه ایرانی پرسش نامه NASA-Task Load Index (NASA-TLX) و مقیاس Disability of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) استفاده گردید. داده ها در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 05/0 > P به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تاثیرگذارترین بعد بر روی بار کاری فکری، بار فیزیکی بود. 45 درصد افراد از لحاظ ناتوانی اندام فوقانی در گروه دارای مشکل خفیف قرار گرفتند. همچنین، ارتباط معنی داری بین بار کاری فکری، کارایی و ناکامی با ناتوانی اندام فوقانی وجود داشت (050/0 > P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه حاضر، بار کاری فکری منجر به ناتوانی اندام فوقانی در سطوح مختلف می گردد. از طرف دیگر، با کاهش بار کاری فکری، از بار کاری فیزیکی و ناتوانی اندام فوقانی کاسته خواهد شد.
  کلیدواژگان: بار کاری، اندام فوقانی، خطوط مونتاژ
 • مهناز نیک آئین *، مهری صدیق، سحر قلی پور، ملیحه موذنی صفحات 444-450
  مقدمه
  فاضلاب شهری حاوی انواع آلاینده ها و میکروارگانیسم های بیماری زا می باشد. اگرچه مقادیر زیادی از این میکروارگانیسم ها در طی فرایندهای تصفیه فاضلاب حذف می شوند، اما این فرایندها اغلب در حذف ویروس ها کارامدی بالایی ندارند و تخلیه پساب به محیط زیست می تواند عاملی در انتشار عوامل ویروسی باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی وجود دو ویروس روده ای مهم (آدنوویروس ها و انتروویروس ها) در پساب تصفیه خانه های فاضلاب انجام گردید.
  روش ها
  در این مطالعه، 30 نمونه پساب از دو تصفیه خانه لجن فعال فاضلاب شهری برداشت شد. وجود آدنوویروس ها با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز
  (Polymerase chain reaction یا PCR) و غلظت انتروویروس ها با کمک روش استاندارد کشت سلول بررسی گردید. همچنین، غلظت شاخص های باکتریایی (کلیفرم کل و مدفوعی) با استفاده از روش استاندارد تخمیر چند لوله ای مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  آدنوویروس ها در 87 درصد نمونه ها و انتروویروس ها در40 درصد نمونه ها مشاهده شد. غلظت میانگین انتروویروس ها برای تصفیه خانه های 1 و 2 به ترتیب 16 و 12 واحد تشکیل پلاک (Plaque forming unit یا PFU) بر میلی لیتر گزارش گردید. رابطه معنی داری بین غلظت باکتری های شاخص و ویروس ها وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده آلودگی بالای پساب فاضلاب به ویروس های روده ای را نشان داد. همچنین، مشخص گردید که کلیفرم های مدفوعی شاخص مناسبی برای نشان دادن آلودگی ویروسی پساب فاضلاب نیستند. با توجه به آلودگی ویروسی پساب، تخلیه پساب های فاضلاب به محیط زیست یا استفاده مجدد از پساب به ویژه در بخش کشاورزی، می تواند عامل خطر بالقوه ای در انتشار عفونت های ویروسی در جامعه باشد.
  کلیدواژگان: آدنوویروس، انتروویروس، فاضلاب
 • هاجر احمدی، سارا ایرانپور، مرجان هادیان، علی عظیمی، حمید محمودیان، زهرا اسفندیاری * صفحات 451-456
  مقدمه
  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (Food Safety Management System یا FSMS)، ابزاری جهت کنترل خطرات تهدیدکننده در زنجیره تولید می باشد. اولین گام در جهت استقرار این سیستم، رعایت برنامه های پیش نیازی (Prerequisite programs یا PRPs) شامل اصول تولید خوب (Good manufacturing practices یا GMP)، اصول بهداشت خوب (Good hygiene practices یا GHP)، اصول آزمایشگاهی خوب (Good laboratory practices یا GLP)، سیستم آنالیز خطر نقطه کنترل بحرانی (Hazard Analysis Critical Control Point یا HACCP) و سیستم مدیریت کیفیت ایزو (International Standard Organization یا ISO) است. این برنامه ها در سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران توسط چک لیستی تحت عنوان PRPs جهت بررسی وضعیت کارخانجات تولیدی فرآورده های غذایی به کار می رود. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کارخانجات فرآورده های گوشتی و کنسروی بر اساس پیاده سازی PRPs جهت استقرار FSMS در شهر اصفهان صورت گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 33 کارخانه فرآورده گوشتی وکنسروی در شهر اصفهان طی سال های 1395 و 1396 به روش سرشماری بررسی گردید. ارزیابی کارخانجات بر اساس چهار درجه کیفی A، B، C و D با تکمیل اطلاعات از طریق چک لیست PRPs صورت گرفت. معیارهای توصیفی و مقایسه آن ها در نرم افزار SPSS ارزیابی شد.
  یافته ها
  در سال های 1395 و 1396 به ترتیب 4/39 و 4/42 درصد کارخانجات فرآورده های گوشتی و کنسروی اصفهان در درجه کیفی C با بیشترین فراوانی قرار داشتند. این کارخانجات در زمینه رعایت اصول ISO و HACCP بیشترین ضعف را داشتند. ارتقا در امتیازات چک لیست PRPs کلیه کارخانجات در سال 1396 نسبت به سال 1395 مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  استقرار FSMS با رعایت کلیه اصول PRPs امکان پذیر می باشد. پیشنهاد می شود آموزش لازم به مدیران کنترل کیفیت و مسوولان فنی کارخانجات تولیدی فرآورده های غذایی در خصوص اهمیت پیاده سازی این برنامه ها در رسیدن به فرآورده های غذایی ایمن و سالم داده شود.
  کلیدواژگان: سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی، برنامه های پیش نیازی، سیستم آنالیز خطر نقطه کنترل بحرانی
 • نسرین زمانی فروشانی *، یدالله زرگر، مهناز مهرابی زاده هنرمند صفحات 457-465
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله شناختی در بهبود خودتنظیمی و کارکردهای اجرایی کودکان دارای مشکلات رفتاری برونی سازی انجام شد.
  روش ها
  طرح این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه بود. 30 کودک 9 تا 12 ساله دارای مشکلات برونی سازی بر اساس نقطه برش سیاهه رفتاری کودکان (Child Behavior Checklist یا CBCL) و به روش نمونه گیری در دسترس، از میان دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر اهواز انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره شاهد و آزمایش قرار گرفتند. خودتنظیمی و کارکردهای اجرایی شامل حافظه فعال، انعطاف پذیری شناختی و بازداری از پاسخ طی سه مرحله ارزیابی شد. مداخله شناختی در 12 جلسه بر روی کودکان گروه آزمایش اجرا گردید. پس از اتمام جلسات و دو ماه پس از اتمام مداخله، خودتنظیمی و کارکردهای اجرایی کودکان شرکت کننده در گروه های آزمایش و شاهد مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون Repeated measures ANOVA در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون Repeated measures ANOVA نشان داد که مداخله شناختی تاثیر معنی داری در بهبود خودتنظیمی هیجانی و رفتاری و کارکردهای اجرایی شامل حافظه فعال، انعطاف پذیری شناختی و بازداری از پاسخ داشت (001/0 = P). اثر این مداخله در مرحله پیگیری نیز برای خودتنظیمی هیجانی و رفتاری، حافظه فعال، انعطاف پذیری شناختی و بازداری از پاسخ پایدار بود (001/0 = P).
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت مهارت های خودتنظیمی و کارکردهای اجرایی در روابط اجتماعی، ارتباط با همسالان و موفقیت های تحصیلی، استفاده از مداخلات شناختی می تواند راهبرد موثری در کاهش مشکلات رفتاری کودکان و در نهایت، بهبود عملکرد تحصیلی و اجتماعی آن ها باشد.
  کلیدواژگان: رفتار، کارکردهای اجرایی، خودتنظیمی، کودک
 • امید قاسمی *، ناصر مهردادی، مجید بغدادی، بهنوش امین زاده صفحات 466-472
  مقدمه
  توسعه فعالیت های نفتی در دریای خزر طی سال های اخیر، سبب آسیب به اکوسیستم این گستره آبی شده است. در پژوهش حاضر، قابلیت جذب نمونه نفتی میدان سردار جنگل دریای خزر با استفاده از گرافیت ورقه ورقه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
  روش ها
  جاذب نهایی با طیف سنج Fourier-transform Infrared spectroscopy (FTIR)، آزمایش Brunauer-Emmett-Teller (BET)، طیف سنج Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning electron microscopy یا SEM) تجزیه و تحلیل گردید. میزان جذب نمونه نفتی با جاذب گرافیت ورقه ورقه به کمک روش وزنی و رویه پاسخ سطح (Response surface methodology یا RSM) در نرم افزار تحلیل داده Design-Expert بررسی شد.
  یافته ها
  گرافیت ورقه ورقه با افزایش تخلخل و انبساط ورقه های گرافیت، می تواند با افزایش ظرفیت جذب، مقادیر بسیار زیادی از مواد نفتی را نسبت به گرافیت ساده از سطح آب جذب نماید. آنالیز ساختار جاذب با استفاده از دستگاه ها و روش های SEM، FTIR، BET و EDS، نشان دهنده ورقه ای شدن و افزایش سطح مقطع جاذب و حجم منافذ و حفرات و در نتیجه، افزایش ظرفیت جذب گرافیت ورقه ای می باشد. اعتبار مدل RSM مورد بررسی و تایید قرار گرفت و شاخص های منتخب (میزان جاذب و میزان نمونه نفتی) با استفاده از این مدل بررسی گردید و نشان داد که ماکزیمم مقدار جذب حدود 6/27 گرم نمونه نفتی با استفاده از 1 گرم جاذب گرافیت ورقه ای بود.
  نتیجه گیری
  استفاده از گرافیت ورقه ای به دلیل سنتز آسان، قیمت پایین و ظرفیت جذب بالا نسبت به گرافیت ساده و دیگر جاذب های پایه کربنی، می تواند به عنوان جاذب مناسبی برای جذب نفت مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: جذب، دریای خزر، گرافیت، لکه های نفتی
 • جواد غلامیان *، احسان الله حبیبی صفحات 473-479
  مقدمه
  چنگش و اعمال نیرو در انجام کارهای دستی، از جمله عوامل تاثیرگذار بر عملکرد دست به شمار می رود. زمان واکنش تحت عنوان فاصله زمانی بین ارایه محرک و ظهور پاسخ تعریف می گردد. پژوهش حاضر با هدف ارتباط بین زمان واکنش، سن، جنسیت و شاخص توده بدنی (Body mass index یا BMI) با نتایج حاصل از چنگش ظریف و قوی افراد انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی بود که بر روی 60 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گردید. جهت تعیین زمان واکنش، قدرت چنگش قوی و قدرت چنگش ظریف به ترتیب از دستگاه های زمان سنج واکنش، داینامومتر و Pinch Gauge استفاده گردید.
  یافته ها
  بین زمان واکنش ساده با چنگش قدرتی و ظریف دست راست و چپ و همچنین، بین زمان واکنش تشخیصی با چنگش قدرتی و ظریف دست راست رابطه معکوسی وجود داشت، اما رابطه معنی داری بین واکنش تشخیصی و چنگش قدرتی و ظریف دست چپ مشاهده نگردید. رابطه معنی داری بین زمان واکنش انتخابی با چنگش قدرتی و ظریف دو دست وجود نداشت. با افزایش BMI، نیروی چنگش قدرتی دست چپ و نیروی چنگش ظریف دست راست و چپ افزایش یافت. میانگین نیروی چنگش قدرتی و نیروی چنگش ظریف هر دو دست در مردان به طور معنی داری بیشتر از زنان بود، اما رابطه معنی داری بین سن و نیروی چنگش قدرتی و ظریف دو دست مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می گردد در مشاغلی که به چنگش و نیشگون نیاز دارد، از مردان و افرادی با درصد توجه بالا استفاده شود تا از بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار جلوگیری به عمل آید.
  کلیدواژگان: قدرت دست، قدرت نیشگون، زمان واکنش، شاخص توده بدنی
 • نسیم نریمانی، شراره رستم نیاکان کلهری، فرشته زمانی علویجه، هاشم محمدیان *، آرش سلحشوری صفحات 480-486
  مقدمه
  هر ساله حوادث ترافیک در جاده های ایران هزاران کشته و زخمی بر جای می گذارد. از آن جا که رفتارهای ترافیک در بافت های مختلف فرهنگی- اجتماعی تفاوت دارد، لازم است تا نقش عوامل تسهیل گر اتخاذ رفتارهای مخاطره آمیز موتورسواران از جمله عوامل اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر عوامل اجتماعی بر تشدید و اصلاح رفتار مخاطره آمیز در موتورسواران انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی- تحلیلی بود که از آذر تا بهمن سال 1395 با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. نمونه ها را 138 موتورسوار مراجعه کننده به ستاد ترخیص شهر تهران که موتورسیکلتشان به دلیل تخلف رانندگی توقیف شده بود، تشکیل داد. داده ها به کمک پرسش نامه خودساخته که از تحقیقات قبلی استخراج شده بود، جمع آوری گردید و سپس با استفاده از آزمون 2χ در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی مشارکت کنندگان 50/7 ± 35/26 سال (طیف سنی 56-16 سال) بود که 4/63 درصد آن ها مجرد بودند. همچنین، 4/26 درصد تحصیلات زیر دیپلم،
  3/40 درصد دیپلم و 3/33 درصد تحصیلات دانشگاهی داشتند. بر اساس نتایج آزمون 2χ، بین رفتار پلیس و اصلاح رفتارهای پرخطر موتورسواران ارتباط معنی داری وجود داشت (004/0 = P)، اما در سایر موارد مانند تاثیر دوستان و خانواده ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که شرکت کنندگان معتقد بودند که پلیس، خانواده، دوستان و سایر رانندگان بر اصلاح و یا تشدید رفتار مخاطره آمیزشان موثر می باشند، با مداخله در این عوامل می توان منجر به کاهش رفتارهای پرخطر راکبان موتورسیکلت شد.
  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی، رفتار مخاطره آمیز، موتورسواران، مطالعه تحلیلی
|
 • Mehran Nouri, Mahsa Shirani, Amir Hadi, Gholamreza Askari * Pages 419-424
  Sour tea is a herb that is widely used today. In the past, the plant was used to treat a wide range of disorders including kidney and bladder stones, sexual stimulants, disinfectants, and also for reducing complications of diabetes and hypertension. So far, numerous human and animal studies have been conducted on the effect of sour tea on blood pressure. This article is based on the findings from PubMed, Scopus, ISI, and Google Scholar databases. Considering the findings of many studies conducted in this respect, this substance can probably improve systolic and diastolic blood pressure in patients with hypertension. In this review study, researches on the effect of sour tea on blood pressure and its probable mechanisms have been investigated.
  Keywords: Hibiscus sabdariffa, Blood pressure, Review
 • Maryam Oroskhan, Masoud Rismanchian *, Hossein Shahnazi Pages 425-431
  Background
  Work-related musculoskeletal disorders are the major factor in the loss of working time, increased costs and human damages. There are various methods for teaching the principles of ergonomics in the workplace. The purpose of this study was the survey of training with game technique on the empowerment of health care providers in Yazd city in the field of ergonomics.
  Methods
  In this quasi-experimental study, 30 health workers were randomly assigned to experimental and control groups. Data were gathered by researcher made questionnaire consisted of two parts (1-demographic questions, 2-knowledge, attitudes, and ergonomic assessment of the workplace) and a checklist for assessing ergonomic risk factors in the workplace. The intervention group received educational intervention as a game during the four sessions and the control group has participated in lecture sessions. The gathered data was analyzed using statistical software SPSS19.
  Findings
  Following the intervention, the mean scores of knowledge, attitude, ergonomic assessment of the workplace, significantly increased in intervention and control group compared to before intervention. But those who used the game method got higher scores. Also, after the intervention, the score of ergonomic risk factors in the workplace was reduced in the intervention group.
  Conclusion
  The results of this study emphasize the usefulness of educational intervention to empower health personnel in the field of ergonomics. Also, educational planners should use more attractive learning methods, such as game techniques, rather than lectures in the educational process.
  Keywords: Empowerment, Ergonomics, Health occupations
 • Amir Hossein Baghaie *, Reza Jafarinia Pages 432-437
  Background
  The gathering of industrial activities causes accumulation of heavy metals in soil that is dangerous for human health. Due to the effect of industrial regions on soil heavy metal pollution, this research was done to evaluate the risk assessment of Pb and Cd on human health in surface soil around Esfahan steel company and Mobarakeh steel complex.
  Methods
  208 samples from the surface soil around Esfahan steel company and Mobarakeh steel complex were collected and Cd and Pb concentration of samples were determined. Cancer and non-cancer risk of heavy metals sorption in surface soils through ingestion, inhalation and dermal pathways for children and adults were evaluated using the EPA method.
  Findings
  The greatest non-cancer diseases dangerous from Cd sorption has belonged to the children (HI=8.9) and the non-cancer risk from Pb (HI= 16.73) was higher than Cd, while, the opposite trend was observed for Cd. The same results were found for cancer diseases.
  Conclusion
  The results of this research showed that soil surface pollution to Pb and Cd around Esfahan steel company and Mobarakeh steel complex has an important role in cancer and non-cancer diseases.
  Keywords: Cadmium, Lead, Risk assessment, Environmental pollution, Soil
 • Farzaneh Fadaei, Ehsanollah Habibi, Zahra Ordudari * Pages 438-443
  Background
  Musculoskeletal disorders in the upper limb are highly observable in industry. When the factors that caused these disorders are correctly identified, they can be prevented. Workload assessment is a key parameter in assessing the comfort, satisfaction, productivity and safety. The aim of this study to evaluate the workloads and the relationship between disability of upper limb in the assembly lines workers.
  Methods
  The study was a descriptive -analytic and cross-sectional and was carried out among 120 assembly lines workers. For the evaluation of work load and disability of upper limbs, the Iranian version of NASA-TLX and DASH have respectively been used. Data analysis was carried out by using SPSS20. It is noteworthy to mention that P value <0.05 was considered significant.
  Findings
  In this study, the most effective dimension on the work load was recognized to be the physical load. 45% of the subjects were placed in the mild group due to their upper limb disability. Moreover, findings indicated that there was a significant relationship between the workload and disability of upper limb (P value <0.05).
  Conclusion
  On the basis of the results, it can be calculated that mental workload leads to different levels of upper limb disability in different levels. Furthermore, the reduction in physical workload will result in a decrease in mental workload and disability of upper limb.
  Keywords: Workload, Upper limb, Assembly lines
 • Mahnaz Nikaeen *, Mehri Seddigh, Sahar Gholipour, Maliheh Moazeni Pages 444-450
  Background
  Municipal wastewater contains a variety of pollutants and pathogenic microorganisms. Although a high fraction of photogenic microorganisms is removed during wastewater treatment processes, viruses are not efficiently removed by the processes and wastewater effluents may be a potential source for dissemination of viruses in the environment. This study was conducted to investigate the presence of two important enteric viruses, adenoviruses and enteroviruses, in the effluent of wastewater treatment plants.
  Methods
  In this study, 30 wastewater effluent samples were taken from two activated sludge municipal wastewater treatment plants. Investigation of the presence of adenoviruses was performed using a molecular method (PCR) and the concentration of enteroviruses was measured with the standard cell culture method. The concentration of bacterial indicators (total and fecal coliforms) was also determined by the multiple tube fermentation technique.
  Findings
  Adenoviruses and enteroviruses were detected in 87% and 40% of effluent samples, respectively. The mean concentration of enteroviruses was 12 and 16 pfu/ml for wastewater treatment plant 1 and 2, respectively. Statistical analysis showed no significant relationship between the concentration of bacterial indicators and viruses.
  Conclusion
  The results of the study showed high viral contamination of effluent samples. The findings also showed that fecal coliforms are not the suitable indicator for viral contamination of wastewater effluent. Regarding to the viral contamination of effluent, discharge of wastewater effluents to the environment or agricultural reuse of wastewater may be a potential route for dissemination of viral infections in the community.
  Keywords: Adenovirus, Enterovirus, Sewage
 • Hajar Ahmadi, Sara Iranpour, Marjan Hadian, Ali Azimi, Hamid Mahmoudian, Zahra Esfandiari * Pages 451-456
  Background
  Food Safety Management system (FSMS) is known as a tool to manage the risks in food chain processing. Prerequisite Programs (PRPs) is designed based on Hazard Analytical Critical Control Point (HACCP), International Standard Organization (ISO), Good Manufacturing Procedure (GMP), Good Hygiene Procedure (GHP) and Good Laboratory Procedure (GLP). The evaluation of these principles is performed by a checklist named PRPs that is defined by Food and Drug Administarion of Ministry of Health in Iran. It is mandatory to establish the PRPs principles to implement FSMS. This research was conducted with the aim of evaluation of meat and can food processing plants based on the implementation of PRPs to establish FSMS in Isfahan.
  Methods
  In cross-sectional study, 33 meat and can processing plants were investigated by census method in Isfahan in 2016 and 2017. The processing plants were classified in four grades including A, B, C and D after completion of PRPs checklist. Descriptive analysis and comparison were performed in SPSS.
  Findings
  The results showed that 39.4 and 42.4% of processing plants were belonged to grade C in 2016 and 2017, respectively. This processing plants had inferior in HACCP and ISO principles. The increasing of PRPs score observed in processing plants in 2017 compared with 2016.
  Conclusion
  Implementation of FSMS is possible with the attention of all principles of PRPs. It is recommended to educate the quality control managers and technical experts of food processing plants for the importance of FSMS implementation.
  Keywords: Food Safety Management System (FSMS), Pre-requisite programs (PRPs), Hazard Analytical CriticalControl Point (HACCP)
 • Nasrin Zamani, Foroushani *, Yadollah Zargar, Mahnaz Mehrabi, Zadeh Honarmand Pages 457-465
  Background
  The aim of this study was determining of the effectiveness of cognitive intervention on improvement of self-regulation and executive functions in children with externalizing behavioral problem.
  Methods
  The research design was quasi-experimental with a pre-test, a post test and 2 months of follow-up. The research samples consisted of 30 children 9-12 years old who diagnosed with externalizing behavioral problem based on cut point of Achenbach questionnaire. They were selected through convenience sampling from students in secondary schools of Ahvaz and randomly assigned to experimental and control groups. All of participants were assessed in executive functions at the 3 stages. Cognitive intervention was implemented in 12 sessions for experimental group. Data was analyzed using repeated measures analysis of variance (ANOVA) and through SPSS 21.
  Findings
  The results of repeated measures analysis of variance showed that cognitive intervention has a significant effect on emotional and behavioral self-regulation and executive functions including working memory, cognitive flexibility and response inhibition(p<0.001). The effect of this intervention was also sustained for emotional and behavioral self-regulation, working memory, cognitive flexibility and response inhibition in the follow up phase (p < 0.001).
  Conclusion
  Using cognitive interventions can be an effective strategy to reduce children's behavioral problems and ultimately improving their educational and social performance.
  Keywords: Behavior, Executive functions, Self-regulation, Child
 • Omid Ghasemi *, Naser Mehrdadi, Majid Baghdadi, Behnoush Aminzadeh Pages 466-472
  Background
  In recent years, oil production in Caspian Sea has become a serious environmental impact. In this study, Oil sample sorption, which was explored from Sardar-e-Jangal oilfield in Caspian Sea, by exfoliated graphite, was investigated.
  Methods
  A synthetized absorbent was investigated by Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), Brunauer– Emmett–Teller analysis (BET), Energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) and Scanning electron microscopy (SEM). Absorbance efficiency was investigated by gravimetric and response surface methodology using design expert data analysis.
  Findings
  Exfoliated graphite absorbed oil sample from aqueous solution to a great extent due to increasing total pore volume in its structure in comparison with simple graphite. Identified parameters (weight of absorbent and oil) were investigated by response surface methodology and the maximum absorption ratio was 27.6 (gr oil/gr absorbent).
  Conclusion
  Exfoliated graphite, due to being easier to prepare, low cost and high performance in absorption instead of simple graphite and other carbon-based absorbents, could be an appropriate absorbent to remove the oil from the water.
  Keywords: Absorption, Caspian Sea, Graphite, Oil spill
 • Javad Gholamian *, Ehsanollah Habibi Pages 473-479
  Background
  The most important performance of a hand when performing a task is to grip and apply force to do manual work. Grip and pinch strength are the most important factors affecting the performance of hand.The reaction time is the time interval between the stimulus presentation and the emergence of the response.Considering the high prevalence of musculoskeletal disorders due to the disproportion of work with the worker and the engagement of a large number of workers in activities that require gripping, we decided to study the relationship between reaction time, age, gender and body mass index and their influence on grip and pinch strength.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 60 public affairs staff of Isfahan School of Health by using simple random sampling. To determine reaction time and grip and pinch strength, respectively, reaction timer, dynamometer and pinch gauge were used. Finally, data analysis was done using SPSS 20 software, Pearson correlation coefficient and Spearman correlation coefficient were used and P < 0.05 was considered as meaningful.
  Findings
  The findings of the study indicate that there is a reverse relationship between simple reaction time and gripand pinch strength in both hands (P < 0.05) and discriminative reaction time with grip (P = 0.047) and pinch (P = 0.03) strength in right hand. There was also no relationship observed between discriminative reaction time and grip (P = 0.10) and pinch (P = 0.07) strength in left hand and there was no relationship between choice reaction time with grip and pinch strength in both hands (P > 0.05). Also, with the increase in body mass index, the left hand grip strength (P = 0.049) and left (P = 0.02) and right (P = 0.01) hand pinch strength have increased. The mean force of grip and pinch strength was significantly higher in males than in females in both left and right hands (P < 0.001), but there was no significant relationship between age and grip and pinch strength in both hands (P > 0.05).
  Conclusion
  According to the results, in occupations that require high grip and pinch strength it is preferable to use men and people with a high percentage of attention to prevent WMSDs.
  Keywords: Hand strength, Pinch strength, Reaction time, Body mass index
 • Nasim Narimani, Sharareh Rostamniakan, Kalhori, Fereshteh Zamani, Alavijeh, Hashem Mohamadian *, Arash Salahshouri Pages 480-486
  Background
  Traffic accidents on Iran’s roads cause thousands of deaths and injuries every year. Because traffic behaviors vary in different sociocultural settings. It is useful to explore factors that facilitate risk-taking behaviors among motorcyclists within their own sociocultural settings. Therefore, the purpose of the present study appraisal of social factors affecting to exacerbation and modification of motorcyclist's risky driving behavior.
  Methods
  This cross-sectional's descriptive-analytic study was performed from December 2016 to February 2017 using simple random sampling on 138 motorcyclist referred to the Tehran's Committee discharge that their motorcycle was impounded because of a traffic violation. Data were gathered from the questionnaire that has been extracted from previous surveys. To analyze the data, the chi-square test was used in SPSS Software Version 16.
  Findings
  The mean age of participants was 26/35 ± 7/5 years with an age range of 16–56 years. 63/4% of them were single and all were male. The 40/3% of them were high school graduates. Chi-square test showed that between police behavior and reduce risky behavior among motorcyclist was a significant relationship. But In association with the friends and family was not a significant relationship.
  Conclusion
  Since, The participants was believed that social factors had an effective role in exacerbation and modification the risky driving. Hence, By intervening in these elements can reduce motorcyclist's risky driving.
  Keywords: Sociological factors, Risky behavior, Motorcyclists, Analytical study