فهرست مطالب

 • پیاپی 170 (اسفند 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/21
 • تعداد عناوین: 23
|
 • محمد افشار، محمد مهدی حسن زاده طاهری، محمود زردست، فائزه وحدتی* صفحات 1-10
  سابقه و هدف
  آزولن یک هیدرو کربن غیر متناوب است و دارای فعالیت های بیولوژیکی مختلفی از جمله اثرات ضد التهابی می باشد. هدف این مطالعه تاثیر این ماده برروند تشکیل بافت گرانوله واپی تلیالیزاسیون در روند ترمیم زخم پوستی موش بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی، 60 سر موش سوری نر بالغ BALB/c به 5 گروه تقسیم شدند. گروه های تجربی 1و 2 تحت درمان با غلظت های 1 و 2 درصد آزولن و گروه های 3، 4 و 5 به ترتیب با نیتروفورازون، پایه کرم اوسرین و بدون هیچ درمان تیمار شدند. پس از ایجاد بیهوشی، یک زخم خطی (2 سانتی متر) در سطح پشتی ناحیه توراسیک بدن موش ها ایجاد گردید. در روزهای 4، 7، 10 و 14، نمونه برداری از محل زخم صورت گرفت و بعد از طی کردن مراحل پاساژ بافتی، جهت بررسی های میکروسکوپی و ارزیابی متغیرهای مورد مطالعه از روش های رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین و رنگ آمیزی تری کروم ماسون استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های ANOVA و Tukey با نرم افزار SPSS (نسخه 24) مورد تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین وسعت بافت گرانوله، رگ زایی، تعداد سلول های فیبروبلاست و کلاژن سازی در روزهای 7، 10 و 14 در گروه های درمان شده با آزولن 1 و 2 درصد نسبت به گروه های کنترل منفی و شم افزایش معنی داری داشت (01/0 p<). همچنین میزان اپی تلیالیزاسیون در گروه های تحت درمان با آزولن 1 و 2 درصد افزایش معنی داری نسبت به گروه های کنترل و شم نشان دادند (05/0 p<).
  استنتاج
  آزولن می تواند روند ترمیم زخم های پوستی را در موش های نژاد BALB/c تسریع کند.
  کلیدواژگان: آزولن، بافت گرانوله، التیام زخم، موش
 • علیرضا مقدم، علی نوری زاده، شهرام دارابی *، فرزاد رجایی، حجت الله عباس زاده، هاتف قاسمی حمید آبادی صفحات 11-21
  سابقه و هدف
  بیماری پارکینسون یک بیماری شایع با عوارض حرکتی در سنین بالا است که به دلیل آسیب سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی و تجمع پروتئین های تخریب شده در نورون های دوپامینرژیکی در مغز میانی به وجود می آید. Ginkgolide، یکی از لاکتون های فعال ترپنیک به عنوان پلی فنل است که دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی است. در این مطالعه، اثرات محافظت نورونی Ginkgolide در موش های صحرایی مدل پارکینسونی ایجاد شده به وسیله
  6-OHDA (6-Hydroxydopamine) ارزیابی شد.
  مواد و روش ها
  موش های صحرایی مدل پارکینسونی ایجاد شده با تزریق داخل استریاتومی 6-OHDA، به وسیله تزریق روزانه 50 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن از Ginkgolide پیش تیمار و درمان به مدت 4 هفته ادامه یافت. برای بررسی اثر محافظت نورونی Ginkgolide، تست رفتاری به وسیله آپومورفین صورت گرفت. هم چنین برای بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره Ginkgolide میزان Thiobarbituric Acid Reactive Substances (TBARS)، Glutathione-S-transferase (GST)، Reactive oxygen species (ROS) ، Homovanillic acid (HVA) و Dopamine (DA) ارزیابی گردید.
  یافته ها
  پیش درمان با Ginkgolide باعث کاهش TBARS و ROS و افزایش GST، HVA و DA گردید. در ضمن، در بررسی رفتاری مشاهده شد که در گروه درمان، Ginkgolide باعث کاهش آسیب نورون های دوپامینرژیکی جسم سیاه گشت که با بهبود حرکتی و کاهش چرخش به سمت مخالف ضایعه، نسبت به گروه تخریب مشخص گردید.
  استنتاج
  نتایج نشان دادند که Ginkgoide در بیماری مدل پارکینسونی ایجاد شده به وسیله 6- OHDA، از طریق کاهش استرس اکسیداتیو، توانایی محافظت نورونی دارد.
  کلیدواژگان: بیماری پارکینسون، 6-هیدروکسی دوپامین، جینکولاید، استرس اکسیداتیو
 • صمد اکبرزاده، افشین استوار، نوشین انگالی، آناهیتا عباسی فرد، مصطفی چشم پوش * صفحات 22-32
  ​سابقه و هدف
  هیپرلیپیدمی به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای مهم ابتلا به بیماری های قلبی شناخته می شود. آویشن از قدیمی ترین گیاهان دارویی می باشد که عمدتا برای اهداف دارویی استفاده می شود. از آن جایی که لیپوپروتئین لیپاز (LPL) تری گلیسیریدهای موجود در لیپوپروتئین ها را هیدرولیز می کند و پروتئین شبه آنژیوپویتین 4 (ANGPTL4) یک تنظیم کننده LPL می باشد، هدف از این پروژه بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی آویشن بر روی سطوح سرمی ANGPTL4 و LPL در رت های هایپرلیپیدمیک می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مورد- شاهدی می باشد که بر روی 48 رت نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 250-180 گرم انجام گردید. رت ها به 6 گروه تحت عنوان گروه های کنترل بکر، کنترل چربی و تیمارهای 1، 2، 3 و 4 تقسیم شدند. پس از القای هیپرلیپیدمیا، تیمارهای 1، 2 و 3 به مدت 10روز تحت گاواژ با عصاره آویشن با دوز به ترتیب mg/kg 100، 200و 300 قرار گرفتند و تیمار 4 تحت گاواژ با جمفیبروزیل با دوز mg/kg10 قرار گرفت. سپس از همه گروه ها خونگیری صورت گرفت و سرم ها جهت بررسی پارامترهای مختلف جمع آوری شدند.
  یافته ها
  بررسی غلظت سرمی کلسترول در گروه های دریافت کننده آویشن با دوزهای mg/kg200 (035/0(p= و 300 (003/0(p= و گروه دریافت کننده جمفیبروزیل (025/0(p= کاهش معنی داری را در مقایسه با گروه کنترل چربی نشان داد، اما سایر فاکتورها مانند LPL و ANGPTL4 تغییر معنی داری را نشان نداد (05/0< p).
  استنتاج
  آویشن می تواند در کاهش کلسترول در افراد موثر باشد و جهت ارزیابی بیش تر، استفاده از عصاره آویشن در دوزهای بالاتر و هم چنین در مدت زمان بیش تری جهت بررسی تاثیر این عصاره بر روی فاکتورهای لیپیدی، LPL و ANGPTL4 پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: هایپرلیپیدمی، عصاره آویشن، LPL و ANGPTL
 • سینا مهدوی فرد *، منوچهر نخجوانی صفحات 33-42
  سابقه و هدف
  اختلالات عروقی دیابت علت بیش ترین میزان مرگ در افراد دیابتی است. افزایش قند خون، مقاومت انسولین، اختلات لیپیدی، محصولات گلیکه، استرس اکسیداتیو و التهاب، زمینه ساز آترواسکلروز و اختلالات کلیوی در دیابت هستند. این مطالعه با هدف بررسی اثر اسید آمینه گلوتامین بر عوامل زمینه ساز اصلی اختلالات عروقی در موش های صحرایی دیابتی-آترواسکلروزی، انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 40 سر موش به چهار گروه شامل گروه شاهد، گروه دیابتی-آترواسکلروزی و دو گروه مشابه تحت تیمار با اسیدآمینه گلوتامین (1/0 درصد در آب خوری) به مدت سه ماه تقسیم شدند. از موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تحت رژیم غذایی آتروژنی به عنوان مدل دیابتی- آترواسکلروزی استفاده شد. قندخون ناشتا، انسولین، شاخص مقاومت انسولین، پروفایل لیپیدی، فعالیت سیستم گلی اوکسیلاز و شاخص های گلیکه شامل آلبومین و LDL گلیکه، گلی اوکسال و متیل گلی اوکسال و محصولات نهایی گلیکه پیشرفته، شاخص های استرس اکسیداتیو شامل مالون دی آلدئید و محصولات پیشرفته اکسیداسیون پروتئین ها، شاخص های التهابی شامل فاکتور نکروز موتور-آلفا و اینترلوکین-6 و همچنین کراتینین سرم، دفع پروتئین ادرار 24 ساعته و شاخص وزن کلیه در همه گروه ها اندازه گیری شد.
  یافته ها
  گلوتامین میزان قند ناشتای سرم، مقاومت انسولین، تری گلیسرید، کلسترول تام و شاخص آتروژنی، شاخص های گلیکه، استرس اکسیداتیو و التهابی را در گروه دیابتی- آترواسکلروزی کاهش داد. مقادیر کراتینین سرم، دفع پروتئینی ادرار 24 ساعته و شاخص وزن کلیه در موش های دیابتی- آترواسکلروزی تحت تیمار پایین تر از موش های دیابتی-آترواسکلروزی بدون تیمار بود. گلوتامین بر فعالیت سیستم گلی اوکسیلاز در گروه دیابتی- آترواسکلروزی اثر افزاینده نشان داد (001/0p <).
  استنتاج
  گلوتامین با بهبود متابولیسم قند و لیپید، افزایش فعالیت سیستم گلی اوکسیلاز و همچنین کاهش روندهای گلیکه، استرس اکسیداتیو و التهابی می تواند اثر پیشگیرنده بر اختلالات عروقی دیابت داشته باشد.
  کلیدواژگان: دیابت، آترواسکلروز، گلوتامین، محصولات گلیکه، استرس اکسیداتیو، التهاب، سیستم گلی اوکسیلاز
 • سمیرا رامی، جعفر امانی *، طیبه صالح صفحات 43-55
  سابقه و هدف
  اشرشیاکلی انتروپاتوژنیک از اعضای خانواده انتروباکتریاسه، یکی از شایع ترین علل اسهال مزمن در کودکان و نوزادان می باشد. یکی از روش های مرسوم جهت تشخیص گونه های مختلف اشرشیاکلی انتروپاتوژنیک، واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) می باشد که به دلیل استفاده از ژل الکتروفورز و رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید دارای معایبی از قبیل صرف زمان، محدودیت در تشخیص تعداد نمونه ها و هم چنین سمی بودن اتیدیوم بروماید و ژل آگارز می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی تکنیک PCR-ELISA جهت تشخیص باکتری اشرشیاکلی انتروپاتوژنیک انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، کف پلیت الایزا استرپتو آویدین بارگذاری گردید و با استفاده از پروب اختصاصی که قسمت ابتدای آن بیوتینه شده بود، جهت اتصال به ژن eae تکثیر شده با روش PCR استفاده گردید. بیوتین متصل به پروب به استرپتو آویدین متصل شده، و ژن تکثیر یافته نیز به پروب اختصاصی متصل گردید. در نهایت از آنتی بادی ضد دیگوکسیژنین برای شناسایی محصول استفاده شد و واکنش با دستگاه نور سنج اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن eae اشرشیاکلی انتروپاتوژنیک تکثیر شد که نتیجه آن یک قطعه به طول bp999 بود. نتایج حاصل از PCR-ELISA نشان داد که این تکنیک هیچ واکنش متقاطعی با باکتری های هم خانواده خود ندارد و هم چنین میزان حساسیت آن 11 پیکوگرم ارزیابی شد.
  استنتاج
  تکنیک PCR-ELISA روشی حساس و دقیق بوده که برای شناسایی عوامل بیماری زا با استفاده از ژن اختصاصی آن باکتری به کار می رود. این تکنیک می تواند جایگزین مناسبی برای تکنیک های قدیمی زمان بر با حساسیت کمتر و هزینه بیش تر باشد.
  کلیدواژگان: انتروباکتریاسه، اشرشیاکلای انتروپاتوژنیک، eae، PCR-ELISA
 • مهرنوش پاشایی، مهدی براتی، فرحناز قهرمانفرد، فاطمه پاک، ابوالقاسم عجمی، پرویز کوخایی * صفحات 56-63
  سابقه و هدف
  پروتئین ضد آپوپتوزی Bcl-2 از وقوع آپوپتوز از طریق مسیر میتوکندریایی جلوگیری کرده و بیان بالای این پروتئین، برای بقای سلول های توموری بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن (CLL) ضروری است. بربرین یک آلکالوئید است که منجر به القای آپوپتوز سلول های سرطانی از طریق مسیر میتوکندریایی می گردد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر بربرین بر میزان بیان ژن Bcl-2 در سلول های تک هسته ای خون محیطی (PBMCs) افراد مبتلا به CLL در مقایسه با افراد سالم در محیط In vitro انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، خون محیطی از 12 فرد مبتلا به CLL و 6 فرد سالم گرفته شد. PBMCs با استفاده از فایکول جداسازی، و در دو گروه تیمار شده با بربرین (μM 25) و تیمار نشده برای 48 ساعت کشت داده شد. بیان ژن Bcl-2 به دنبال استخراج RNA و سنتز cDNA با استفاده از Real-time PCR و روش سایبرگرین در هر دو گروه مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  سطح بیان ژن Bcl-2 در افراد مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن تحت تاثیر بربرین نسبت به گروه تیمار نشده، به طور قابل توجهی پایین تر بود (05/0 p<)، در حالی که تفاوت معنی داری در افراد سالم تحت تاثیر بربرین و گروه کنترل (بدون دارو) مشاهده نشد.
  استنتاج
  فعالیت آپوپتوزی بربرین ممکن است از طریق کاهش بیان ژن Bcl-2 در سلول های توموری CLL میانجی گری شود. با توجه به نقش اساسی پروتئین Bcl-2 در بقای سلول های توموری، این محتمل است که بربرین به عنوان یک ترکیب بالقوه طبیعی باز دارنده فعالیت ژن Bcl-2، می تواند یک گزینه درمانی برای CLL مطرح باشد.
  کلیدواژگان: لوسمی لنفوسیتی مزمن، Bcl-2، بربرین، Real-time PCR
 • مسعود فلاحی، حسنعلی کریم پور، جواد امینی سامان، سعید محمدی، اعظم شریفی، علیرضا جهانبخش، مسعود مدرسی، مریم میرزایی، رسول کاویان نژاد * صفحات 64-73
  سابقه و هدف
  پنومونی وابسته به ونتیلاتور یک عارضه شایع، جدی و پرهزینه در بخش مراقبت های ویژه است که رتبه اول عفونت های بیمارستانی را به خود اختصاص می دهد. از این رو، انجام مداخلات لازم جهت پیشگیری از آن لازم و ضروری به نظر می رسد. گیاه اکالیپتوس دارای خواص آنتی بیوتیکی می باشد، لذا هدف از این پژوهش بررسی اثرات بخور اکالیپتوس در پیشگیری از پنومونی در بیماران دارای لوله تراشه و تحت ونتیلاتور در بخش مراقبت های ویژه است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کار آزمایی بالینی دو سو کور بر روی 100 بیمار دارای لوله تراشه و تحت ونتیلاتور در دو گروه و در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا شهر کرمانشاه انجام شد. در گروه مداخله (50n=) مقدار 4 سی سی از محلول اکالیپتوس 2 درصد با 6 سی سی آب مقطر و در گروه کنترل (50n=) 10 سی سی آب مقطر روزی سه بار از طریق کیت نبولایزر متصل به دستگاه های تهویه مکانیکی داده شد. نتایج دو گروه در مورد میزان عفونت ریوی زودرس و دیررس بر اساس معیار CPIS با استفاده از آزمون های کای دو و تی تست مقایسه شدند.
  یافته ها
  میزان بروز پنومونی زودرس و دیررس در گروه مداخله کم تر از کنترل بود، این کاهش به صورت معنی دار در پنومونی دیررس مشاهده شد (01/0=p). شروع زمان پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی به صورت معنی داری در گروه مداخله دیرتر از گروه کنترل بود (01/0=p).
  استنتاج
  با توجه به نتایج پژوهش، اکالیپتوس به عنوان یک درمان پروفیلاکسی یا تاخیر در بروز عفونت ریوی در بیماران تحت ونتیلاتور موثر است. استفاده از این گیاه به شکل بخور در بیماران دارای لوله تراشه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: عفونت ریوی، تهویه مکانیکی، اکالیپتوس، بخش مراقبت های ویژه
 • امیر شفا، حمیدرضا شتابی*، مهدیه عسکریان صفحات 74-83
  سابقه و هدف
  تحریکات دردناک به دنبال لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه سبب افزایش بروز عوارض همودینامیک در بیماران می شود. هدف از این مطالعه، بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز دکسمدتومیدین و رمی فنتانیل داخل بینی در کاهش تغییرات همودینامیک پس از اینتوباسیون در کودکان تحت بیهوشی عمومی می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور می باشد که بر روی 104 کودک6 تا 12 ساله کاندید بیهوشی عمومی در بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان در سال 1396-1397 انجام گرفت. بیماران به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: گروه اول دو دقیقه قبل از اینداکشن بیهوشی، g/kgμ 4 رمی فنتانیل و گروه دوم، μg/kg 2 دکسمدتومیدین نازال وگروه سوم، cc 1نرمال سالین 9/0 درصد داخل بینی دریافت کردند. سپس تغییرات همودینامیک و عوارض 1 و 5 دقیقه پس از اینتوباسیون ثبت شد. آزمون های مجذورکای و ANOVA جهت مقایسه داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  ضربان قلب در گروه دریافت کننده دکسمدتومیدین کم ترین افزایش و در گروه کنترل بیش ترین افزایش را داشت (022/=p). در خصوص متغیرهای همودینامیکی دیگر از جمله فشار متوسط شریانی (98/0p=) و اکسیژن خون شریانی (81/0p=)، تفاوت معنی داری میان سه گروه مورد مطالعه دیده نشد. از طرفی هیچ گونه عارضه ای در هیچ یک از گروه ها دیده نشد.
  استنتاج
  استفاده از دکسمدتومیدین نازال قبل از اینتوباسیون موجب ثبات بیش تر ضربان قلب به دنبال اینتوباسیون می شود.
  کلیدواژگان: لوله گذاری تراشه، دکسمدتومیدین، رمی فنتانیل، داخل بینی، همودینامیک
 • فرزام سبحانی، روح الله حق شناس*، مصطفی رحیمی صفحات 84-93
  سابقه و هدف
  پدیده سالمندی موضوعی دارای اهمیت می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل دهی چای سبز بر سطوح پلاسمایی اپلین و مقاومت به انسولین زنان سالمند مبتلا به دیابت نوع 2 بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، 44 نفر از زنان سالمند عضو انجمن دیابت شهرستان بابل، انتخاب و در 4 گروه 11 نفری، شامل گروه تمرین + مکمل، تمرین + دارونما، مکمل و کنترل تقسیم شدند. گروه های تمرین به مدت 8 هفته، سه جلسه 60 دقیقه ای در هفته، تمرین پیاده روی نوردیک با شدت 50 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره را انجام دادند. گروه مکمل، سه بار در روز به روش دوسوکور قرص های چای سبز و گروه دارونما کپسول های حاوی آرد گندم را مصرف کردند. نمونه های خون آزمودنی ها، قبل از شروع پروتکل و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین جمع آوری شد. از روش الایزا برای اندازه گیری متغیرهای بیوشیمیایی و از روش های آماری تحلیل واریانس تک و چند متغیره برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس تک متغیره، نشان از معنی داری آماری اثر گروه در سه متغیر گلوکز، انسولین و مقاومت انسولینی با 001/0> p و عدم معناداری آماری در متغیر اپلین با 333/0= p داشت. هم چنین بر اساس اندازه اثرهای مشاهده شده، گروه تمرین + مکمل نسبت به سایر گروه ها، تاثیر بیش تری بر متغیرهای انسولین (001/0>p، 39/0=η)، مقاومت انسولینی (001/0>p، 38/0=η) و گلوکز (001/0>p، 36/0=η) داشت.
  استنتاج
  بر اساس یافته های پژوهش حاضر، انجام تمرینات نورودیک به همراه مکمل چای سبز، از طریق بهبود شاخص مقاومت به انسولین و گلوکز بیماران دیابت نوع 2 می تواند در حفظ آمادگی جسمانی سالمندان تاثیر به سزایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: سالمندی، دیابت، اپلین، پیاده روی نوردیک، چای سبز
 • حمزه محمدی، سیدمحسن آوندی *، معصومه اخلاقی صفحات 94-106
  سابقه و هدف
  اختلالات متابولیکی یکی از عوامل خطر ساز سلامتی در دنیا است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل زنجبیل بر سوپراکسید دیسموتاز بیماران دیابت نوع 2 شهرستان شیراز انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی کارآزمایی نیمه تجربی دوسویه کور، 44 بیمار دیابت نوع دو، (میانگین قد 20/7±92/169 سانتی متر، وزن 34/6±41/82 کیلو گرم، سن 01/7±49/53 سال و ترکیب بدن 07/2±57/28 درصد) به‎ صورت هدفمند و در دسترس انتخاب، و با آرایش تصادفی در چهار گروه، زنجبیل، تمرین مقاومتی با مصرف دارونما، تمرین مقاومتی با زنجبیل و دارونما قرار گرفتند. آزمودنی های گروه زنجبیل روزانه یک گرم زنجبیل به مدت 8 هفته دریافت کردند. آزمودنی های گروه های تمرین هم یک پروتکل تمرین مقاومتی پیشرونده شامل هشت هفته (سه جلسه در هفته) با شدت 80-65 درصد 1RM، اجرا نمودند. قبل و 48 ساعت بعد از هشت هفته تمرین، نمونه های خونی از ورید پیش آرنجی جمع آوری شد. غلظت شاخص سوپراکسید دیسموتاز به روش الیزا محاسبه گردید. تجزیه ‎و تحلیل آماری داده ها از طریق آزمون تی‎ وابسته، تحلیل واریانس آنوا یک‎ راهه و آزمون تعقیبی توکی انجام گرفت و سطح معناداری 05/0p≤ در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  شاخص سوپراکسید دیسموتاز پس از هشت هفته تمرین مقاومتی و زنجبیل در همه گروه ها به جزء گروه دارونما افزایش معنی داری یافت.
  استنتاج
  بر اساس نتایج به دست ‎ آمده مصرف طولانی مدت مکمل زنجبیل و تمرین مقاومتی، سطوح سرمی سوپراکسید دیسموتاز را افزایش داده است، بنابراین انجام طولانی مدت تمرینات مقاومتی به همراه مکمل زنجبیل می تواند عامل موثری برای تغییرات مطلوب در شاخص آنتی اکسیدانی بیماران دیابت نوع دو باشد.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، زنجبیل، دیابت نوع دو
 • سمیه طالبی، حمیده عظیمی لولتی، عارفه شفاعت، جمشید یزدانی چراتی، یدالله جنتی* صفحات 107-119
  سابقه و هدف
  ADHD (بیش فعالی /کم توجهی) از شایع ترین اختلالات روان پزشکی در کودکان است که بر روی سلامت والدین تاثیر دارد. این مطالعه با هدف تعیین اثر آموزش، مبتنی بر ذهن آگاهی برسرمایه روان شناختی والدین کودکان ADHD انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مداخله ای نیمه تجربی و به صورت پیش و پس آزمون با گروه کنترل بر روی 80 نفر از والدین کودکان ADHD مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهید زارع شهر ساری در سال1397 انجام شده است. نمونه ها به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله40 نفره و کنترل40 نفره قرارگرفتند. آموزش ذهن آگاهی طی 8 جلسه 90 دقیقه ای دو بار در هفته برای گروه مداخله انجام شد. داده ها از طریق پرسش نامه مشخصات دموگرافیک و پرسش نامه سرمایه روان شناختی لوتانز جمع آوری شد. جهت تحلیل داده ها از آمار تحلیلی مربع کای و تی تست و از تحلیل کواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  در گروه مداخله قبل و بعد از آموزش، میانگین به ترتیب در سرمایه روان شناختی (61/7 ±65/60 و 59/ 7± 58/80)، امید (37/3±86/15 و 66/3±21)، تاب آوری (85/2±34/14 و 68/2±34/19)، خوش بینی (70/2±65/15 و 76/2 ± 72/20) و خود کارآمدی (35/2 ± 2/15 و 59/2 ± 89/19) بود که نشان دهنده افزایش معنی دار سرمایه روان شناختی و ابعاد آن در گروه مداخله بعد از آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی والدین نسبت به قبل ازآموزش می باشد (05/0< p).
  استنتاج
  آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی جهت افزایش سرمایه روان شناختی و ابعاد چهارگانه آن در والدین کودکانADHD پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، مولفه های سرمایه روان شناختی، اختلال کم توجهی- بیش فعالی در کودکان
 • سید محمد ولیزاده طوسی، وحید حسینی، فاطمه خواجه نبی، فاطمه طغانی هولاری، ایرج ملکی * صفحات 120-126
  سابقه و هدف
  در مناطق با ریسک بالای کانسر معده، شناسایی ضایعات پیش سرطانی در شناخت زودرس آن اهمیت خاصی دارد. در این مطالعه ما به ارزیابی روش غیرتهاجمی بیومارکرهای معده ای برای شناخت ضایعات پیش سرطانی پرداخته ایم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، بیماران با علایم دیس پپسی مزمن که به کلینک گوارش مرکز دانشگاهی شهرستان ساری در سال 96 مراجعه کردند، وکاندید اندوسکوپی معده بوده اند، وارد مطالعه شدند. بعد از ارزیابی های اندوسکوپیک و پاتولوژی، بیماران در سه گروه افراد نرمال، بیماران با گاستریت مزمن فعال و متاپلازی روده ای تقسیم شدند. سپس نمونه سرمی آن ها از نظر بیومارکرهای PG1,PG2, PG1/PG2 Ratio, Gastrin-G17 و سرولوژی هلیکوباکترپیلوری مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های حاصل توسط نرم افزار SPSS نسخه 21 آنالیز شد.
  یافته ها
  از 63 بیمار وارد شده به مطالعه، تعداد 19 نفر با یافته های اندوسکوپی و پاتولوژی نرمال، 25 بیمار با گاستریت مزمن فعال و 19 بیمار با متاپلازی روده ای بودند. سطح سرمی PG1 و PG2 در بیماران با گاستریت مزمن فعال و متاپلازی روده ای بالاتر از بیماران نرمال بود (05/0p<) و شیوع بالاتری از عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران با گاستریت مزمن فعال و متاپلازی روده ای در مقایسه با بیماران نرمال دیده شد (75 درصد در برابر 21 درصد).
  استنتاج
  اندازه گیری بیومارکرهای PG1 وPG2 و آنتی بادی ضد هلیکوباکتر پیلوری در بیماران دیس پپسی می تواند در شناسایی ضایعات پیش سرطانی معده کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: گاستریت مزمن، متاپلازی روده ای، بیومارکرهای معده ای، هلیکوباکتر پیلوری
 • علی اصغر قدس، عباس کرامتی، مجید میرمحمدخانی، روانبخش اسماعیلی، محمدرضا عسگری * صفحات 127-137
  سابقه و هدف
  اضطراب از جمله اختلالات شایع و مهم در بیماران است که نقش غیر قابل انکاری در عمل کرد اجتماعی، از سرگیری کار و فعالیت روزانه و کیفیت زندگی دارد. این مطالعه با هدف بررسی میزان اضطراب در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونری انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 96 بیمار در سنین 70- 35 سال در مرکز قلب مازندران (بیمارستان فاطمه الزهرا) انجام شد. نمونه گیری به صورت در دسترس و مبتنی بر هدف بود. ارزیابی اضطراب، توسط پرسش نامه های اشپیل برگر آشکار و پنهان انجام شد.
  یافته ها
  در تجزیه و تحلیل داده ها، میانگین سنی نمونه ها (65/7 ± 92/55) بوده و میانگین اضطراب آشکار (54/5 ± 84/54) و اضطراب پنهان( 06/5 ± 21/53) بود. میزان اضطراب آشکار در مردان (1/5 ± 72/53) و در زنان (7/5 ± 92/55) که از نظر آماری اختلاف معنی داری را نشان داد (05/0= p). اضطراب آشکار بیماران با سن آن ها رابطه معنی داری داشت (02/0= p). اضطراب آشکار و پنهان دربیماران با توجه به شغل کارمند (67/8 ± 55)، خانه دار (5/5 ± 29/56) و آزاد (69/4 ± 34/53) نیز دارای اختلاف معنی داری بود (041/0= p).
  استنتاج
  بیماران تحت جراحی بای پس قلبی سطح اضطراب متوسطی را تجربه می کنند که این امر در افراد با سنین پایین تر، زنان و کارمندان بیش تر است. از این رو توجه بیش تر به این گروه ها باید مورد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بیماری شریان کرونری، جراحی پیوند بای پس عروق کرونر، اضطراب
 • سارا رضایی، زهرا حیدری، آوات فیضی*، حمیدرضا روح افزا، حمید افشار، عمار حسن زاده کشتلی، پیمان ادیبی صفحات 138-151
  سابقه و هدف
  وقایع استرس زای زندگی می توانند منجر به بروز مشکلات روانی، بیماری های قلبی، سکته مغزی و غیره شوند. چند بعدی بودن عوامل استرس زا و اهمیت ارزیابی این ابعاد به طور همزمان ایجاب می نماید که به وسیله یک روش آماری پیشرفته، مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرند. هدف مطالعه، تبیین و باز تعریف ابعاد پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی (SLE) با استفاده از مدل عاملی مراتب بالاتر می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه مقطعی حاضر روی 4763 نفر از شرکت کنندگان طرح سپاهان در سال 1389 انجام شد. میزان استرس درک شده افراد براساس نسخه معتبر ایرانی پرسشنامه وقایع استرس زای زندگی مورد ارزیابی قرار گرفت. مدل های عاملی اکتشافی و تاییدی مراتب یک و دو با استفاده از نرم افزار AMOS ویرایش 20 بکار گرفته شد.
  یافته ها
  بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی، یازده عامل (سطح یک) از 44 آیتم پرسشنامه استخراج گردید که 42/51 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. بر اساس 11 بعد مزبور، دو بعد تحت عناوین استرس زاهای" فردی" و "اجتماعی" (تبیین کننده 3/17 درصد و 6/25 درصد از واریانس کل) به عنوان عوامل مرتبه دوم شناسایی شدند. ساختار در کل نمونه و جداگانه در زنان و مردان شناسایی شد.نتایج تحلیل عاملی اکتشافی توسط تحلیل عاملی تاییدی با برازندگی مناسب، (78/0CFI=، 89/0GFI=، 05/0RMSEA=) تایید گردید.
  استنتاج
  پرسشنامه SLE دارای یک ساختار 11 بعدی و مبتنی بر این ابعاد یک ساختار دو بعدی (فردی و اجتماعی) در مرتبه دو می باشد. مطالعه انواع وقایع استرس زا می تواند نقش موثری در پیش گیری از بروز مشکلات روانی و نیز آموزش شیوه های مقابله مناسب، داشته باشد.
  کلیدواژگان: استرس، رویدادهای استرس زا، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی
 • سید مصطفی عقیلی*، ناصر مهردادی، محمد علی ززولی، بهنوش امین زاده صفحات 152-159
  سابقه و هدف
  لجن تصفیه خانه های فاضلاب را می توان با رعایت استانداردهای لازم در کشاورزی به کار گرفت. یکی از آلاینده های شیمیایی که برای سلامت مخاطره آمیز است، فلزات سنگین می باشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان فلزات سنگین در لجن آبگیری شده تصفیه خانه فاضلاب شهری، مقایسه آن با استانداردها و لجن سایر تصفیه خانه های فاضلاب کشور انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، نمونه های لجن از لجن آبگیری شده تصفیه خانه فاضلاب ساری جمع آوری شد و عملیات نمونه برداری و آنالیز نمونه ها طی چهار فصل در سال 1396با سه تکرار انجام گردید. نمونه ها جهت استخراج فلزات سنگین به روش استاندارد، هضم و آماده سازی شد. میزان فلزات سنگین شامل کادمیوم، سرب، کروم، روی، مس و نیکل توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 و آزمون t مورد تحلیل قرار گرفت و با استانداردها مقایسه شد.
  یافته ها
  براساس نتایج این مطالعه، میانگین غلظت کادمیوم، سرب، کروم، روی، مس و نیکل به ترتیب برابر 18/0 ± 3/0، 54/9 ± 81/35، 72/14 ± 55/62، 93/149 ± 950، 45/107 ± 354، 47/18 ± 4/62 میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک بوده است.
  استنتاج
  با توجه به این که مقادیر فلزات سنگین در لجن پایین تر از مقادیر حداکثر مجاز استاندارد 10716 ایران برای کمپوست و سایر استانداردها بوده است می توان لجن آبگیری شده تصفیه خانه فاضلاب ساری را با رعایت سایر پارامترها و انجام عملیات کودسازی در کشاورزی به کار برد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، لجن آبگیری شده، تصفیه فاضلاب شهری
 • مهدی امینی، قاسم عبدل پور، شراره کوهنورد، مژگان لطفی *، عادل کرمی صفحات 160-172
  سابقه و هدف
  هیجان ها در واقع عناصر تشکیل دهنده سرشت هستند. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه میان خصیصه های هیجانی اولیه شخصیت و نشانگان شخصیت مرزی و نیز تعیین نقش هر یک از این خصیصه ها در پیش بینی نشانگان شخصیت مرزی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی از فروردین تا خرداد سال 1396 در شهر تهران انجام شد. نمونه مطالعه شامل 197 نفر از دانشجویان شهر تهران بودند. این افراد با روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند. مشارکت کنندگان در مطالعه نسخه فارسی مقیاس شخصیت بر اساس علم عصب پایه عاطفی (ANPS 2.4) و مقیاس شخصیت مرزی (BPI) را تکمیل نمودند. کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-16 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که میان خصیصه های هیجانی بازیگوشی (001/0= p؛17/0=r)، خشم(001/0= p؛32/0=r)، و غمگینی(001/0= p؛19/0=r)، با نشانگان شخصیت مرزی رابطه مثبت معنی دار و بین جستجوگری با این نشانگان (001/0=p؛22/0- =r)، رابطه منفی و معنی داری وجود داشت. همچنین مشخص شد که 28 درصد از کل واریانس نشانگان شخصیت مرزی به وسیله خصیصه های هیجانی اولیه تبیین می شود. خصیصه های هیجانی خشم، بازیگوشی، جستجوگری و غمگینی به ترتیب پیش بینی کننده معنی دار نشانگان شخصیت مرزی بودند.
  استنتاج
  به طور کلی، یافته های این مطالعه ضمن تایید خصیصه های هیجانی اولیه، به ترسیم پروفایل هیجانی احتمالی افراد دارای نشانگان شخصیت مرزی کمک می نماید. بر این مبنا می توان در مسیر کاربردی سازی این رویکرد در تشخیص و درمان نشانگان اختلال شخصیت مرزی گام برداشت.
  کلیدواژگان: اختلال شخصیت مرزی، علم عصب پایه عاطفی، مقیاس شخصیت براساس علم عصب پایه عاطفی، خصیصه شخصیت، خصیصه هیجانی اولیه
 • سهیلا خدمتی، عادل حق نژاد آذر، جواد شادمان، حمدالله پناهپور * صفحات 173-179
  سابقه و هدف
  روغن کنجد با اثرات شناخته شده آنتی اکسیدانی و ضد التهابی، ممکن است بتواند اثرات محافطتی در برابر سکته مغزی ایجاد کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات تجویز روغن کنجد به عنوان مداخله درمانی بر حجم ضایعه و ادم مغزی در مدل آزمایشگاهی سکته مغزی در موش صحرایی انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 30 سر موش صحرایی نر در سه گروه شم، ایسکمیک و ایسکمیک+ روغن کنجد (2 میلی لیتر به ازای کیلوگرم وزن) مورد مطالعه قرار گرفتند. ایسکمی موضعی مغز به مدت 60 دقیقه با استفاده از تکنیک انسداد شریان مغزی میانی ایجاد شد و 24 ساعت پس از ایسکمی، حیوانات از نظر اختلالات حسی و حرکتی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس حجم ضایعه و ادم مغزی در حیوانات مورد مطالعه اندازه گیری شد.
  یافته ها
  ایجاد ایسکمی مغزی در حیوانات گروه ایسکمیک سبب بروز اختلالات حرکتی شدید گردید و حجم ضایعه قابل توجهی، در نیمکره چپ مغز ایجاد شد. درمان با روغن کنجد ضمن بهبود اختلالات نورولوژیک به طور معنی داری در مقایسه با گروه کنترل حجم ضایعه و ادم مغزی را کاهش داد.
  استنتاج
  یافته های این مطالعه نشان داد که درمان با روغن کنجد ضمن کاهش حجم ضایعه و ادم مغزی سبب بهبود اختلالات نورولوژیک ناشی از آسیب ایسکمیک مغزی می شود.
  کلیدواژگان: سکته مغزی، ادم مغزی، روغن کنجد، ایسکمیک- ریپرفیوژن، موش صحرایی
 • علی ماندگاری، آزاده غلامی جوادیه، ماندانا جعفری، صالحه صبوری * صفحات 180-185
  سابقه و هدف
  درمان ترکیبی سرطان، روشی نوید بخش برای افزایش کارآیی و تحمل پذیری و کاهش اثرات جانبی و مقاومت دارویی است. اخیرا، خواص ضد سرطانی آنتاگونیست های گیرنده H2 در چندین مطالعه پیش بالینی و بالینی گزارش شده است. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر H2- بلوکرهای سایمتیدین و فاموتیدین بر سمیت سلولی دوکسوروبیسین (DOX) بر رده های سلولی سرطانی انسانی A549، MCF-7 و HT-29 بود.
  مواد و روش ها
  سمیت سلولی سایمتیدین و فاموتیدین به تنهایی و در ترکیب با DOX با استفاده از آزمون MTT پس از انکوباسیون 24 ساعته تعیین شد.
  یافته ها
  استفاده همزمان از H2-بلوکرها با DOX منجر به افزایش سمیت در سلول های مورد مطالعه شد. در حالی که DOX در غلظت 1 میکرومولار قادر به کاهش زنده مانی سلول های کشت شده به زیر 50 درصد نبود، استفاده از آن در ترکیب با سایمتیدین یا فاموتیدین 25 میکرومولار باعث کاهش درصد سلول های زنده به زیر 50 درصد شد.
  استنتاج
  تجویز همزمان سایمتیدین/ فاموتیدین با DOX می تواند کاندیدی برای شیمی درمانی باشد.
  کلیدواژگان: درمان ترکیبی، H2- بلوکرها، دوکسوروبیسین، A549، MCF-7، HT-29
 • محمد کاظم فخری، عادله بهار، فاطمه امینی * صفحات 186-193
  سابقه و هدف
  ذهن آگاهی به منظور کاهش استرس و فشار خون در افراد مبتلا به بیماری های مزمن به کار می رود. هدف این مطالعه بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده و کنترل فشارخون در بیماران دیابتی شهرستان ساری بوده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر کارآزمایی بالینی با گروه کنترل است که بر روی50 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در کلینیک غدد طوبی شهرستان ساری انجام شد. برنامه آموزشی شامل 10 جلسه هفتگی بوده است. میزان استرس ادراک شده شرکت کننده ها با استفاده از پرسش نامه استرس ادراک شده کوهن قبل و بعد از شروع درمان بررسی شد. فشار خون شرکت کننده ها نیز قبل و انتهای مداخله اندازه گیری و ثبت شد.
  یافته ها
  استرس ادراک شده گروه آزمایش در پس آزمون (55/1±60/11) نسبت به پیش آزمون (84/1±96/13) کاهش معنی داری داشته است (001/0p=، 293/0r=). اما میانگین نمرات گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشته است (619/0p=). میانگین فشار خون گروه آزمایش کاهش معنی داری داشته است (001/0p=، 183/0r=) در صورتی که میانگین فشارخون (409/0p=) گروه کنترل تغییر معنی داری نداشته، اما میانگین آن در گروه آزمایش (89/0±72/10) نسبت به مرحله پیش آزمون (04/2±08/13) به طور معنی داری کاهش داشت (001/0p=، 293/0r=).
  استنتاج
  کاهش در نمره استرس و سطوح فشار خون در اثر آموزش های ذهن آگاهی به وجود آمده است.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، استرس ادراک شده، فشار خون
 • میر محمد جلالی *، شادمان نعمتی، فاطمه نظام دوست، هدیه رمضانی صفحات 194-199
  سابقه و هدف
  رینیت آلرژیک، یک بیماری شایع در نقاط مختلف دنیاست. وجود بیماری های همراه با رینیت آلرژیک می تواند سبب تشدید علایم بیماری شده و اثر سوئی بر فعالیت های روزانه و عملکردهای اجتماعی بیماران داشته باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی فراوانی رینیت آلرژیک و بیماری های همراه با آن در مراجعین به بیمارستان امیرالمومنین(ع) رشت می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 1337 نفر از مراجعه کنندگان به درمانگاه ENT بیمارستان امیرالمومنین(ع) رشت در بازه زمانی مهر 93 تا شهریور 94 بررسی شدند. تشخیص رینیت آلرژیک در بیماران براساس شرح حال، معاینه بالینی، نمره بالا در پرسشنامه SFAR و اسمیر مثبت بینی از نظر ائوزینوفیلی داده شد و اطلاعات دموگرافیک و بیماری های همراه بیماران ثبت شد. برای مقایسه فراوانی در زیر گروه های مختلف از آزمون کای دو استفاده گردید.
  یافته ها
  میزان فراوانی رینیت آلرژیک در مردان 3/37 درصد و در زنان 7/62 درصد و در مجموع 2/23 درصد بود و میزان فراوانی این بیماری در فصل بهار و پاییز بیش تر می باشد. ارتباط رینیت آلرژیک با جنس و شغل معنی دار گزارش شد، ولی با سطوح تحصیلی و وضعیت تاهل ارتباط معنی دار نبود. رینیت آلرژیک به صورت بیماری همراه در بعضی بیماری ها از جمله هیپرتروفی آدنویید، پولیپ بینی و سینوزیت بیش تر بود.
  استنتاج
  یک چهارم بیماران مورد مطالعه مبتلا به رینیت آلرژیک بودند، با توجه به این که این امر می تواند اثر سوئی بر روی سایر علایم بیماران و کیفیت زندگی آن ها داشته باشد، لازم است وجود این بیماری در مبتلایان به سایر بیماری های گوش و حلق وبینی مد نظر بوده و درمان مناسب برای آن صورت گیرد.
  کلیدواژگان: رینیت آلرژیک، بیماری های همراه
 • سید داوود حسینی تالاری، ارغوان فریبرزی فر، علی عیسی پور، سید حمزه حسینی * صفحات 200-210
  پریاپیسم عبارت است ازنعوظ طولانی و دردناک پنیس که در غیاب میل و تحریک جنسی رخ می دهد و یک اورژانس اورولوژی است و درصورت عدم درمان سریع، عوارض جنسی به جا می گذارد. اتیولوژی گوناگون از جمله ایدیوپاتیک، دارویی و طبی دارد. به دو نوع LOW-FLOW و HIGH-FLOW تقسیم می شود. داروها ازجمله کوئتیاپین، سبب پریاپیسم نوع LOW-FLOW می شود. مطالعه حاضر با هدف مروری بر ارتباط بین مصرف کوئتیاپین با عارضه پریاپیسم انجام شد.
  در اغلب گزارشات در خصوص پریاپیسم ناشی از دارو، ارتباطی با دوز و طول مدت مصرف دارو پیدا نشد اما به دنبال بیش مصرف، مصرف مداوم یا تک دوز و ایدیوسنکراتیک کوئتیاپین، می تواند پریاپیسم رخ دهد. به جز کوئتیاپین، با سایر آنتی سایکوتیک ها هم امکان بروز پریاپیسم وجود دارد. در فرد با سابقه پریاپیسم به دنبال مصرف دارو،در صورت تکرار مصرف داروی مسبب، امکان عود عارضه وجود دارد. پریاپیسم با مکانیسم بلوک گیرنده آلفا1 آدرنرژیک در کورپوس کاورنوزوم پنیس ارتباط دارد. تمایل آنتی سایکوتیک ها برای بلوک این گیرنده، متفاوت است به طوری که در مورد کوئتیاپین این تمایل متوسط است. تجویز هم زمان داروهای مهارکننده آنزیم های CYP450 کبدی با کوئتیاپین سبب افزایش عوارضی چون پریاپیسم می شوند و بالعکس عوامل القاکننده آنزیم های مذکور به همراه کوئتیاپین مثل سیگار کشیدن، با کاهش سطح سرمی دارو سبب کاهش این عارضه می شوند. آگاهی ازاحتمال بروز عارضه پریاپیسم در اثر کوئتیاپین توسط پزشکان، سبب تشخیص و درمان به موقع و جلوگیری از عوارض متعاقب آن می شود.
  کلیدواژگان: پریاپیسم، آنتی سایکوتیک، کوئتیاپین
 • عارف صالحی، سعید امامی، مسعود کیقبادی، حسن میرزایی * صفحات 211-224
  میتوکندری نقش مهمی در حفظ هوموستاز سلول قلبی در بدن دارد. میتوکندری نه تنها تولیدکننده ATP است، بلکه مهم ترین منبع تولید کننده رادیکال های آزاد اکسیژن می باشد که سبب آسیب اکسیداتیو می گردد. افزایش تولید رادیکال های آزاد اکسیژن و آسیب اکسیداتیو با پاتولوژی قلب و عروق مرتبط است. دفاع آنتی اکسیدانی با کنترل رادیکال های آزاد اکسیژن می تواند نقش مهمی در جلوگیری از آسیب اکسیداتیو ایفا نماید. مطالعه مروری حاضر در تلاش است تا آخرین یافته های علمی در خصوص نقش محافظتی ترکیبات پلی فنولی را در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی بررسی نماید. رسوراترول (3، 5،′4 تری هیدروکسی–ترانس- استیلبن) یک ترکیب پلی فنولی طبیعی است که در بسیاری از میوه جات و سبزیجات مانند توت و انگور قرمز یافت می شود. رسوراترول با القای بیان ژن های مرتبط با فسفوریلاسیون اکسیداتیو و بیوژنز میتوکندری سبب بهبود عملکرد میتوکندری سلول قلبی می گردد. کوئرسیتین با جلوگیری از اکسیداسیون کلسترول LDL، اثرات گشادکنندگی اندوتلیال عروق، سبب جلوگیری از آسیب اکسیداتیو می گردد. کورکومین یک ترکیب پلی فنولی و ماده موثره گیاه زردچوبه می باشد. کورکومین سلول های قلبی را از آسیب ایسکمی ناشی از پرفیوژن مجدد به وسیله کاهش استرس اکسیداتیو محافظت می نماید. کورکومین با کاهش تولید رادیکال های آزاد اکسیژن و هم چنین بهبود عملکرد سیستم اکسیداسیون فسفوریلاسیون سبب بهبود عملکرد میتوکندری سلول های قلبی می گردد. نقش ترکیبات پلی فنولی مذکور در جلوگیری از آسیب اکسیداتیو و محافظت از قلب ممکن است فراتر از وجود آن ها در غذا باشد و می تواند به عنوان یک ملکول پیشرو در کشف و توسعه داروهای نوین مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رسوراترول، کوئرسیتین، کورکومین، میتوکندری، قلب
 • زینب حمزه گردشی، زهره شاه حسینی، مائده رضایی * صفحات 225-236
  سابقه و هدف
  ناباروری با آسیب به ابعاد مختلف فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی منجر به بروز تنش در روابط فردی و بین فردی زوجین می شود. هم چنین بروز استرس، افزایش درگیری های بین زن و شوهر و مشکلات در مسائل جنسی از جمله عواملی هستند که در درازمدت زمینه را برای کاهش رضایت از زندگی مشترک ایجاد می کنند اما به نظر می رسد. مشاوره می تواند نقش مهمی درشناسایی مشکلات افراد داشته باشد و درتصمیم برای بهترین انتخاب، کمک کننده باشد. لذا هدف ازمطالعه حاضر نقش مداخلات مشاوره در ابعاد مختلف سلامت زوجین نابارور است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه مرور ساختاریافته بوده که پژوهش گران به دو شیوه سرچ الکترونیک و سرچ از منابع دیگر (کتاب و سرچ دستی)، جست و جو را آغاز کردند. پایگاه عمومی جستجو توسط پژوهش گران شامل Google scholar و سپس پایگاه های اختصاصی تر در دسترس نظیر SID، Magiran، Irandac، Samane Danesh Gostar Barekat، Web of Science، Science Direct، Cochrane Library، ProQuest، PubMed [including Medline] و Springer با استفاده از کلمات کلیدی، مقالات مرتبط از سال 1979 تا 2016 مورد جستجو قرار گرفته است.
  یافته ها
  از 450 مطالعه سرچ شده، 44 مقاله برای نوشتن مطالعه حاضر انتخاب شده است. نتایج مطالعه حاضر منجر به سازماندهی در دو طبقه اولیه (بررسی شیوه های مختلف مشاوره و تاثیر مداخله) و ثانویه (نوع مداخله، تعداد جلسات، محتوای برنامه) گردید
  استنتاج
  روش های مشاوره ای (مشاوره گروهی، درمان شناختی رفتاری، روان درمانی گروهی) و تکنیک های کاربردی در تغییر افکار، نگرش و باورها می تواند کمک کننده باشد. لذا به نظر می رسد به کارگیری روش های مشاوره ای توسط مشاوران، روان شناسان و متخصصین خبره می تواند به عنوان مکمل در کنار درمان های ناباروری نقش به سزایی در میزان سلامت افراد داشته باشد.
  کلیدواژگان: ناباروری، مداخلات مشاوره ای، ارتقا زندگی، مشاوره گروهی، درمان شناختی رفتاری، مشاوره مربی گری
|
 • Mohammad Afshar, Mohammad mehdi Hassanzadeh, Taheri, Mahmood Zardast, Faezeh Vahdati * Pages 1-10
  Background and purpose
  Azulene is a non-alternating hydrocarbon with various biological activities including anti-inflammatory activity. This study investigated the effects of azulene on granulation tissue formation and epithelialization in skin wound healing in mice.
  Materials and methods
  In this experimental study, 60 adult male BALB/c mice were divided into 5 groups (n=12): experimental groups I and II were treated with 1% and 2% azulene, respectively and groups III and IV were treated with nitrofurazone and ucerin cream, respectively. Group V did not receive any treatment. After deep anesthesia, a linear wound (2 cm length) was made on dorsal thoracic skin of the mice. Then, wound samples were taken at days 4, 7, 10, and 14 after treatments and processed for histological and microscopic examinations using Hematoxiline-Eosin (H&E) and Masson Trichrome staining methods. Data analysis was done in SPSS V24 applying One-way ANOVA and Tukey test.
  Results
  The means of granulation formation, angiogenesis, fibroblast cells, and collagen formation increased significantly in groups I and II at days 7, 10, and 14 compared to those of the negative control and sham groups (P<0.01). Also, the rate of epithelialization was higher in these groups compared with that of other groups (P<0.05).
  Conclusion
  In current study, azulene could accelerate skin wound healing in BALB/c mice.
  Keywords: azulene, granulation tissue, wound healing, mouse
 • Alireza Moghadam Dr, Ali Noori, Zadeh, Shahram Darabi *, Farzad Rajaei, Hojjat, allah Abbaszadeh, Hatef Ghasemi Hamidabadi Pages 11-21
  Background and purpose
  Parkinson's disease (PD) is a prevalent movement disorder in elderly with progressive motor complications due to antioxidant defense system deficiency and accumulation of degraded proteins in dopaminergic neurons of midbrain. Ginkgolide is biologically active terpenic lactones as a polyphenol, with potent antioxidant and anti-inflammatory properties. The present study aimed to evaluate the neuroprotective effects of Ginkgolide in 6-hydroxydopamine (6-OHDA) rat model of PD.
  Materials and methods
  Intrastriatal 6-OHDA-parkinson’s disease rat model was pretreated with Ginkgolide at 50 mg/kg/day for 4 weeks. Apomorphine-induced rotation test was applied to evaluate the neuroprotective effects of Ginkgolide. In addition, the antioxidant effects of Ginkgolide were assessed by analyzing the levels of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), Glutathione-S-transferase (GST), reactive oxygen species (ROS) homovanillic acid (HVA), and dopamine (DA).
  Results
  Ginkgolide pretreatment led to reduced nigral and striatal TBARS, and ROS and increased the levels of GST, HVA, and DA. Meanwhile, Ginkgolide attenuates apomorphine-induced rotational bias and reduced contra-lateral rotation in Ginkgolide treatment group.
  Conclusion
  These findings indicated the neuroprotective potential of Ginkgolide in 6- OHDA rat model of PD via amelioration of oxidative stress.
  Keywords: Parkinson’s disease, 6-hydroxydopamine, ginkgolide, oxidative stress
 • Samad Akbarzadeh, Afshin Ostovar, Nooshin Angali, Anahita Abbasifard, Mostafa Chashmpoosh * Pages 22-32
  Background and purpose
  Hyperlipidemia is known as one of the major risk factors for cardiovascular disease. Thyme is one of oldest medicinal herbs that is used mainly for medicinal aims. Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides in lipoproteins and angiopoietin-like protein (ANGPTL4) is a LPL regulator, therefore, this study aimed at examining the effect of hydroalcoholic extract of thyme on serum levels of ANGPTL4 and LPL in hyperlipidemic rats.
  Materials and methods
  This case-control study was performed in 48 male Wistar rats weighing 180-250g. The animals were divided into 6 groups, including Becker control, fat control group, and 1, 2, 3, and 4 test groups. After induction of hyperlipidemia, test groups (1, 2, and 3) were subjected to gavage with thyme extract at 100, 200 and 300 mg/kg, respectively and group 4 was subjected to gavage with Gemfibrozil at 10 mg/kg for 10 days. Blood samples were taken from all groups and serums were collected for measuring various parameters.
  Results
  Serum cholesterol concentration in treatment groups receiving thyme at 200 mg/kg (p=0.035) and 300 mg/kg (p=0.003) and Gemfibrosil (p=0.025) showed a significant decrease compared to fat control group but other factors such as LPL and ANGPTL4 showed no significant changes (p<0/05).
  Conclusion
  Thyme extract can be effective in lowering cholesterol levels. But further evaluations are suggested to use this extract at higher doses and longer durations to study its effect on lipid factors, LPL, and ANGPTL4.
  Keywords: hyperlipidemia, thyme extract, LPL, ANGPTL4
 • Sina Mahdavifard *, Manochehr Nakhjavani Pages 33-42
  Background and purpose
  Vascular complications of diabetes are the most common causes of mortality in diabetic patients. Hyperglycemia, insulin resistance, dyslipidemia, glycation products, oxidative stress, and inflammation lead to atherosclerosis and diabetic nephropathy in diabetes. This research aimed at studying the effect of glutamine (Gln) on main causes of vascular complications in diabetic rats with atherosclerosis.
  Materials and methods
  In this experimental study, 40 male Wistar rats were divided into four groups, including a control group, diabetic atherosclerosis group, and two similar groups under Gln (0.1% in drinking water) treatment. The following items were measured in all groups: fasting blood sugar, insulin, insulin resistance index, lipid profile, the activity of glyoxalase system (GLO), markers of glycation (glycated albumin, glycated LDL, glyoxal, methylglyoxal, and advanced glycation end products), oxidative stress markers (malondialdehyde and advanced oxidation end products), inflammatory markers (interleukine-6 and tumor necrosis factor-α), serum creatinine, 24-hour urine protein excretion, and kidney weight index.
  Results
  In diabetic-atherosclerotic group Gln reduced fasting blood sugar, insulin resistance, triglyceride level, total cholesterol, atherogenic index, markers of glycation, oxidative stress, and inflammation. The levels of Cr, 24-hour urine protein excretion, and kidney weight index were lower in treated diabetic-atherosclerotic rats than the untreated group. Gln showed elevating effect on the activity of GLO system in diabetic-atherosclerotic group (p< 0.001).
  Conclusion
  Glutamine improved glucose and lipid metabolism, reduced glycation, oxidative stress, and inflammation and induced the activity of glyoxalase system. Therefore, it could have preventive effect on vascular complications of diabetes.
  Keywords: diabetes, atherosclerosis, glutamine, glycated products, oxidative stress, inflammation, glyoxalase system
 • Samira Rami, Jafar Amani *, Tayebeh Saleh Pages 43-55
  Background and purpose
  Enteropathogenic Escherichia coli from Enterobacteriaceae family is one of the most common causes of chronic diarrhea in children and infants. Polymerase Chain Reaction (PCR) method is commonly used for detection of enteropathogenic Escherichia coli species, but there are some disadvantages with this method due to the use of gel electrophoresis and staining with ethidium bromide, including being time consuming, limits on the number of samples, and toxicity of ethidium bromide. The aim of this study was to evaluate the PCR-ELISA technique for detection of enteropathogenic E.coli.
  Materials and methods
  In this study, Streptavidin was loaded in ELISA plate, and a specific Biotinylated probe was used to connect the PCR product. Biotinylated probe was connected to Streptavidin and the amplified gene was attached to the probe. Finally, the digoxigenin antibodies were used to identify the PCR product. The reaction was measured with an ELISA reader.
  Results
  eae of enteropathogenic Escherichia coli was amplified using the gene specific primers which resulted in a fragment of a 999 bp. The results of PCR-ELISA showed that this technique does not cross-react with the bacteria in their families and its sensitivity was 11 pg.
  Conclusion
  PCR-ELISA technique is an accurate and rapid test for detection of infectious agents by the specific gene. PCR-ELISA could be used as an alternative method instead of time-consuming, less sensitive, and expensive techniques.
  Keywords: Enterobacteriaceae, enteropathogenic Escherichia coli, eae, PCR-ELISA
 • Mehrnoosh Pashaei, Mehdi Barati, Farahnaz Ghahremanfad, Fatemeh Pak, Abolghasem Ajami, Parviz Kokhaei * Pages 56-63
  Background and purpose
  Anti-apoptotic protein Bcl-2 prevents apoptosis through the mitochondrial pathway and high-level expression of Bcl-2 is required for survival of chronic lymphocytic leukemia (CLL). Berberine (BBR) is an alkaloid that induces apoptosis of cancer cells via mitochondrial pathways. The aim of this study was to investigate the effect of Berberine on Bcl-2 gene expression in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) of CLL patients compared to healthy subjects in vitro.
  Materials and methods
  In this experimental study, peripheral blood was obtained from 12 CLL patients and six age-matched healthy subjects. PBMCs were isolated by Ficoll separation and were cultured in two groups for 48 hours incubation; treated with Berberine (25 μM) and untreated. Finally, Bcl-2 gene expression was investigated in both groups following RNA extraction and cDNA synthesis by Real time PCR using SYBR Green method.
  Results
  Bcl-2 gene expression levels in CLL patients treated with Berberine were significantly lower than those of the untreated group (P<0.05), but no significant differences were found between healthy subjects treated with Berberine and control group.
  Conclusion
  The apoptotic activity of Berberine may be mediated through the reduction of Bcl-2 mRNA expression level in leukemic cells of CLL. Considering the major role of Bcl-2 in survival of tumor cells, Berberine could be considered as a natural therapeutic option for CLL.
  Keywords: chronic lymphocytic leukemia, Bcl-2, Berberine, Real-time PCR
 • Masoud Fallahi, HasanAli Karimpour, Javad AminiSaman, Saeed Mohammadi, Azam Sharifi, Alireza Jahanbakhsh, Masoud Modarresi, Maryam Mirzaei, Rasol Kawyannejad * Pages 64-73
  Background and purpose
  Ventilator-associated pneumonia is a common, serious and costly disorder in intensive care units (ICUs) that rank first in hospital infections. So, appropriate interventions are needed to prevent this condition. Eucalyptus is a plant with antibiotic properties, therefore, current study aimed at investigating its effects on prevention of endotracheal tube-associated pneumonia in ICU.
  Materials and methods
  A double-blind clinical trial was performed in 100 patients with endotracheal tube and on ventilator in ICU in Kermanshah Imam Reza Hospital, Iran. The patients were divided into two groups. In intervention group (n=50) 4 cc of 2% eucalyptus solution was mixed with 6 cc distilled water and in control group (n=50) 10 cc distilled water was given three times daily through a nebulizer kit connected to mechanical ventilation devices. Data on the rate of early and late pneumonia were compared based on CPIS criteria applying t-test and Chi-square.
  Results
  The incidence of early and late pneumonia was lower in intervention group compared to that of the controls. The decrease was significantly more in onset of late pneumonia (P=0.01). The onset of pneumonia due to mechanical ventilation was significantly higher in intervention group than that of the control group (P=0.01).
  Conclusion
  Eucalyptus was found to be an effective prophylaxis that could delay the development of pulmonary infection in patients on ventilation. Therefore, it is suggested in ICUs in patients with tracheal tubes.
  Keywords: pulmonary infection, mechanical ventilation, eucalyptus, Intensive Care Unit
 • Amir Shafa, Hamidreza Shetabi *, Mahdieh Askarian Pages 74-83
  Background and purpose
  Painful stimulation during laryngoscopy and endotracheal intubation results in increased hemodynamic side effects. The aim of current study was to compare the effects of intranasal dexmedetomidine and remifentanil on reduction of hemodynamic changes following endotracheal intubation in children undergoing general anesthesia.
  Materials and methods
  A double-blind clinical trial was performed in 104 children aged 6-12 years old, undergoing general anesthesia in Isfahan Imam Hossein Hospital, Iran, 2017-2018. Patients were randomly assigned into three groups to receive intranasal (IN) remifentanil 4µg/kg, dexmedetomidine 2µg/kg (IN), or normal saline 1mL, 0.9% (IN) before the induction of anesthesia. Hemodynamic changes were recorded at one and five minutes following intubation. ANOVA and Chi-square were applied to analyze the data.
  Results
  Heart rate was higher in patients receiving normal saline and lower in patients
  receiving dexmedetomidine (p=0.22). Mean arterial blood pressure (p=0.98) and arterial oxygenation (p=0.81) were not significantly different between the three groups. No significant side effects were observed in any group.
  Conclusion
  Administration of pre-intubation intranasal dexmedetomidine, results in heart rate stabilization following intubation.
  Keywords: intubation, dexmedetomidine, remifentanil, intranasal, hemodynamics
 • Farzam Sobhani, Rouhollah Haghshenas *, Mostafa Rahimi Pages 84-93
  Background and purpose
  Aging is an important phenomenon. The aim of this study was to evaluate the effect of eight weeks of aerobic training and supplementation of green tea on plasma apelin levels and insulin resistance in elderly women with type 2 diabetes.
  Materials and methods
  In this quasi experimental research with pre–post-test design, 44 subjects were randomly selected from elderly women in Babol Diabetes Association, Iran. They were divided into 4 groups (n= 11 per group): exercise+supplement, exercise+placebo, supplement, and control. The exercise groups were trained for 8 weeks, 3 times per week, every session 60-minutes Nordic walking at 50 to 75% maximum heart rate. Supplement groups used green tea tablets and the placebo group used wheat flour capsules three times a day in a double-blind manner. Blood samples were collected from all subjects in fasting conditions, 48 hours before and after the exercises. The ELISA method was used to measure the biochemical variables. Univariate and multivariate analysis of variance were used for data analysis.
  Results
  Univariate analysis of variance showed a statistically significant effect of the group on glucose, insulin, and insulin resistance (P<0.001) and a non-significant effect on apelin (P= 0.333). Also, based on the effect size, the exercise+supplement showed greater effects on insulin (η=0.39, P<0.001), insulin resistance (η=0.38, P=0.001), and glucose level (η=0.36, P<0.001).
  Conclusion
  According to current findings, the Nordic walking and supplementation of green tea improved insulin resistance and glucose level in elderly patients with type 2 diabetes. So, it could be of great benefit in maintaining physical fitness of the elderly.
  Keywords: Elderly, Diabetes, Apelin, Nordic walking, Green tea
 • Hamzeh Mohammadi, Mohsen Avandi Seyed *, Masumeh Akhlaghi Pages 94-106
  Background and purpose
  Metabolic disorders are amongst the major risk factors for health in the world. This study aimed at investigating the effect of eight weeks resistance training and ginger consumption on some antioxidant markers and oxidative stress in patients with type 2 diabetes.
  Materials and methods
  In a double blind clinical trial with semi-experimental design, 44 patients with type 2 diabetes (mean height 169.92±7.20 cm, weight 82.41±6.34 kg, age 53.49±7.01 years, and body composition 28.57%±2.07 m2) were selected using purposive sampling. They were randomly divided into four groups: ginger rhizome, resistance training+ placebo, resistance training+ ginger rhizome, and placebo. The subjects in ginger rhizome group received that 1mg for eight weeks. Other patients attended a progressive resistance protocol with 65 to 80% 1RM for 8 weeks (three times a week). Blood samples were collected from antecubital vein before and 48 hr after the experiment. Superoxide dismutase indicator was measured by ELISA method. Data analysis was done applying independent t-test, repeated measure of ANOVA, and Tukey's Post Hoc Test.
  Results
  Eight weeks of resistance training and ginger significantly increased superoxide dismutase indicator in all groups except in placebo group (p≥0.05).
  Conclusion
  According to current findings, long-term consumption of ginger and resistance training could be of great benefit in changing antioxidant index in patients with type 2 diabetes.
  Keywords: resistance training, superoxide dismutase, ginger, type 2 diabetes
 • Somayeh Talebi, Hamideh Azimi Lolaty, Arefeh Shafaat, Jamshid Yazdani Charati, Yadollah Jannati * Pages 107-119
  Background and purpose
  Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is the most common psychiatric disorder in children that affects the health of parents. The aim of this study was to determine the effect of mindfulness education on psychological capital of parents of ADHD children.
  Materials and methods
  This semi-experimental study was of pretest-posttest control group design which was carried out in 80 parents of ADHD children. The participants were selected using convenience sampling from Sari Zare Clinic, Iran, 2018. They were randomly divided into intervention group (n=40) or control group (n=40). Mindfulness education was done in 8 sessions of 90 minutes twice a week for the intervention group. Data were collected using demographic questionnaire and Luthans psychological capital questionnaire. Data were analyzed using Chi-square, t-test and covariance test.
  Results
  Before and after the intervention, significant differences were found between the mean values for psychological capital (60.65 ± 7.61 vs. 80.58 ± 7.59), hope (15.86 ± 3.37 vs. 21.36 ± 3.37), resilience (14.34 ± 2.85 vs. 19.34 ± 2.68), optimism (15.65 ± 2.70 vs. 20.22 ± 2.76), and self-efficacy (15.2±2.35 vs. 19.89±2.59) in intervention group. The scores after the intervention showed the significant effect of mindfulness education on psychological capital of parents of children with ADHD (P <0.05).
  Conclusion
  Mindfulness education is recommended to increase the psychological capital and its dimensions in the parents of ADHD children
  Keywords: mindfulness, psychological capital, attention deficit hyperactivity disorder, children
 • Seyed Mohammad Valizadeh Toosi, Vahid Hoseini, Fatemeh KhajeNabi, Fatemeh Toghani hulari, Idraj Maleki * Pages 120-126
  Background and purpose
  Identifying precancerous lesions for early detection of gastric cancer is greatly important in high risk areas for stomach cancer. In this study, we evaluated stomach biomarkers as a non-invasive method for recognition of gastric precancerous lesions.
  Materials and methods
  In a cross-sectional study, patients with chronic dyspeptic symptoms who were candidate for endoscopy were selected from Sari gastroenterology clinic. After endoscopic and pathological evaluations, patients were divided into three groups: those with normal endoscopic findings and pathology, patients with chronic active gastritis, and those with intestinal metaplasia. Their serum samples were evaluated for PG1, PG2, PG1/PG2 ratio, Gastrin-G17, and Helicobacter pylori serology. Data analysis was done in SPSS V21.
  Results
  A total of 63 patients were investigated of whom 19 were found with normal endoscopic results and pathology, 25 had chronic active gastritis, and there were 19 with intestinal metaplasia. Serum levels of PG1 and PG2 in patients with chronic active gastritis and intestinal metaplasia were higher than normal patients (p<0.05). These patients also had higher incidence of Helicobacter pylori infection compared with normal patients. (75% vs. 21%).
  Conclusion
  Measurement of PG1, PG2, and anti-H pylori antibody in dyspeptic patients can be helpful in identifying gastric precancerous lesions.
  Keywords: chronic gastritis, intestinal metaplasia, gastric biomarkers, Helicobacter pylori
 • Ali Asghar Ghods, Abbas Keramati, Majid MirMohammadkhani, Ravanbaksh Esmaeili, Mohammad Reza Asgari * Pages 127-137
  Background and purpose
  Anxiety is a common disorder in patients which has a major role in social function, resumption of work, daily activity, and quality of life. This research aimed at investigating the level of anxiety in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery.
  Materials and methods
  This cross-sectional study was performed in 96 patients aged 35-70 years old at Mazandaran Heart Center, Sari, Iran. The patients were selected via purposive sampling. Anxiety assessment was performed by the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory.
  Results
  The mean age of the patients was 55.92±7.65, and the mean scores for state and trait anxiety were 54.84±5.54 and 53.21±5.06, respectively. There was a significant difference between males and females in the level of state-anxiety (53.72±5.1, 55.96±5.7, respectively, p= 0.05). We found a significant association between state anxiety and age (p= 0.02). State and trait anxiety were significantly different in patients with various job status (employed [55±8.67], housewife [56.29±5.5], and self-employed [53.34±4.69]) (p=0.041).
  Conclusion
  In current study, patients undergoing cardiac artery bypass surgery experienced a moderate level of anxiety but patients of lower age, women, and employed patients reported higher levels of anxiety. Therefore, more attention should be paid to these groups.
  Keywords: coronary artery disease, coronary artery bypass graft surgery, anxiety
 • Sara Rezaei, Zahra Heidari, Awat Feizi *, Hamidreza Roohafza, Hamid Afshar, Ammar Hassanzade Kashtali, Peyman Adibi Pages 138-151
  Background and purpose
  Stressful life events can lead to psychological problems, heart disease, stroke, etc. Multidimensional nature of stress calls for advanced statistical methods that could evaluate these dimensions based on symptoms of stress. Therefore, current study aimed at identifying and redefining the dimensions of the stressful life events (SLE) questionnaire using a higher order factor model.
  Materials and methods
  This cross-sectional study was done in 4763 people participating in a project called SEPAHAN in Isfahan, Iran 2010. The perceived stress level was evaluated by the Iranian version of SLE questionnaire. First and second order exploratory and confirmatory factor models were applied for data analysis using AMOS V20.
  Results
  According to exploratory factor analysis, 11 domains of stress (first order factors) were extracted from 44 items, which explained 51.42% of the total variance. Based on these domains, two dimensions were identified as second-order factors (stressors), including individual and social stressors that explained 17.3% and 25.6% of total variance, respectively. The similar structure was identified both in total sample and in men and women separately. Also, the results in exploratory factor analysis were confirmed by confirmatory factor analysis (CFI =0.78, GFI =0.89, RMSEA =0.05). It was found that the second-order factor model well fitted to the dimensions of the questionnaire identified.
  Conclusion
  SLE questionaire has11 domains and two higher dimensions (individual and social stressors). Studying the types of stressors could be used in preventive strategies against mental health problems and also in training useful copying styles.
  Keywords: stress, stressful life events, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis
 • Seyed Mostafa Aghili Seyed *, Nasser Mehrdadi, Mohammad Ali Zazouli, Behnoush Aminzadeh Pages 152-159
  Background and purpose
  Dewatered sludge of sewage treatment plants can be used in agriculture if required standards are followed. Heavy metals are among the chemical pollutants that are hazardous to health. Therefore, the aim of this study was to investigate the amount of heavy metals in dewatered sludge of municipal wastewater treatment plant and compare that with the standards and sludge of other wastewater treatment plants in Iran.
  Materials and methods
  In this experimental study, the sludge samples were taken from the sewage sludge in Sari wastewater treatment plant. Sampling and analysis were done during four seasons with three replicates in 2017. The samples were digested and prepared for extraction of heavy metals using standard method. Heavy metal content including Cd, Pb, Cr, Zn, Cu, and Ni was measured by atomic absorption. Data were analyzed using SPSS V24 applying t-test.
  Results
  The average concentrations of Cd, Pb, Cr, Zn, Cu, and Ni were 0.3 ± 0.18, 35.81 ± 9.54, 62.55 ± 14.72, 950 ± 149.93, 354 ± 107.45, and 62.4 ± 18.47 mg/kg dry weight, respectively.
  Conclusion
  In current study the concentrations of heavy metals in dewatered sludge were below the maximum permissible standard of 10716 Iran for compost and other standards. So, dewatered sludge of Sari wastewater treatment plant can be used in agriculture while following all parameters and composting operations.
  Keywords: heavy metals, dewatered sludge, municipal wastewater treatment
 • Mahdi Amini, Ghasem Abdolpour, Sharareh Koohnavard, Mozhgan Lotfi *, Adel Karami Pages 160-172
  Background and purpose
  Emotions are constitutive elements of temperament. The aim of this study was to investigate the relationship between primary emotional traits and symptoms of borderline personality disorder (BPD) and also the predicting role of these traits in BPD symptoms.
  Materials and methods
  This cross-sectional study was carried out in Tehran, Iran 2017. The research population included 197 university students. They were recruited using convenience sampling based on the study inclusion/exclusion criteria. The participants completed the Persian version of Affective Neuroscience Personality Scale-2.4 (ANPS 2.4) and Borderline Personality Inventory (BPI). All statistical analyses were carried out in SPSS V16.
  Results
  The findings showed a significant positive correlation between BPD symptoms and playfulness (r=0.17, p=0.001), anger (r=0.32, p=0.001), and sadness (r=0.19, p=0.001). We found a negative relationship between seeking and BPD symptoms (r=-0.22, p=0.001). It was also found that 28% of the total variance of BPD symptoms were explained by primary emotional traits. Anger, playfulness, seeking, and sadness were significant predictors of BPD symptoms.
  Conclusion
  This study confirmed emotional traits of personality. Findings also help to illustrate the possible emotional profiles of people with BPD symptoms. Hence, affective neuroscience approach could be used in diagnosis and treatment of BPD symptoms.
  Keywords: borderline personality disorder, affective neuroscience, affective neuroscience personality scale, personality traits, primary emotional traits
 • Soheila Khedmati, Adel Haghnejad Azar, Javad Shadman, Hamdollah Panahpour * Pages 173-179
  Background and purpose
  Sesame oil (SO) is known to have antioxidant and anti-inflammatory properties and may produce protective effects against ischemic stroke-induced brain injuries. We examined the effects of treatment with SO on cerebral infarction and edema in a rat model of ischemic stroke.
  Materials and methods
  Thirty male Sprague Dawley rats were divided into sham, ischemic, and ischemic+SO (2 ml/kg) groups. Transient focal cerebral ischemia was induced by 60-min occlusion of the left middle cerebral artery followed by 24-hr reperfusion. Neurological sensorimotor deficits were evaluated at the end of the reperfusion period. Thereafter, measurement of the infarct volumes and investigation of ischemic brain edema formation were done.
  Results
  Induction of cerebral ischemia in control group produced considerable brain infarction alongside impaired sensorimotor functions and severely brain edema. Treatment with SO significantly reduced the infarct volume and improved the sensorimotor functions (p<0.01). Additionally, administration of SO significantly lowered ischemic brain edema formation (p<0.001).
  Conclusion
  Treatment with sesame oil can noticeably decrease ischemic brain injury, attenuate edema formation, and improve sensorimotor disabilities.
  Keywords: stroke, brain edema, sesame oil, ischemic-reperfusion, rat
 • Ali Mandegari, Azadeh Gholami, Javadie, Mandana Jafari, Salehe Sabouri * Pages 180-185
  Background and purpose
  Combination therapy in cancer is a promising approach to increase efficacy and tolerability and to decrease adverse effects and drug resistance. Recently, anti-cancer properties of H2-receptor antagonists have been reported in several pre-clinical and clinical studies. The aim of this study was to examine the effect of cimetidine and famotidine H2-blockers on cytotoxicity of doxorubicin (DOX) on A549, MCF-7, and HT-29 human cancer cell lines.
  Materials and methods
  The cytotoxicity of cimetidine and famotidine, alone and in combination with DOX, was determined using MTT assay after 24 h incubation.
  Results
  Co-administration of H2-blockers with DOX led to an increase in cytotoxicity of the cell lines studied. While DOX at 1 μM could not reduce the viability of the cultured cells below 50%, its use in combination with cimetidine or famotidine at 25 μM reduced the percentage of viable cells below 50%.
  Conclusion
  Combination of cimetidine/famotidine with DOX could be a potential candidate for chemotherapy.
  Keywords: combination therapy, H2-blockers, doxorubicin, A549, MCF-7, HT-29
 • Mohammad Kazem Fakhri, Adele Bahar, Fatemeh Amini * Pages 186-193
  Background and purpose
  Mindfulness reduces stress and blood pressure in patients with chronic diseases. The aim of this research was to study the effectiveness of mindfulness on perceived stress and blood pressure control in diabetic patients.
  Materials and methods
  This clinical trial was performed in 50 patients with type-2 diabetes attending Touba Endocrine Clinic, Sari, Iran. They were divided into control (n=25) and intervention (n=25) groups. The training program consisted of 10 weekly sessions. Perceived stress was investigated in participants using Cohen's Perceived Stress Scale before and after the intervention. The levels of blood pressure were recorded before and after the intervention.
  Results
  In experimental group, there was a significant decrease in perceived stress in posttest (11.60 ± 1.55) compared with that in pretest (13.96 ± 1.84) (r=0.293, P= 0.001). But no significant difference was found in the scores of the control group (P= 0.619). The mean blood pressure level showed a significant reduction in case group (r= 0.183, P= 0.001) but it was not significantly different in control group (P=0.409). The mean blood pressure level in experimental group was significantly lower after the intervention (10.72±0.89) compared with that before the intervention (13.08±2.04) (r=0.293, P=0.001).
  Conclusion
  In current study, mindfulness training reduced the perceived stress and levels of blood pressure.
  Keywords: mindfulness, perceived stress, blood pressure
 • Mir Mohammad Jalali *, Shadman Nemati, Fatemeh Nezamdoust, Hedieh Ramezani Pages 194-199
  Background and purpose
  Allergic rhinitis is a common disease in different parts of the world. It can cause deterioration of symptoms of comorbid diseases and has harmful effects on daily activities and social functions of patients. The aim of this study was to investigate the frequency of allergic rhinitis and comorbidities in patients attending Rasht Amiralmomenin Hospital, Iran.
  Materials and methods
  In this cross sectional descriptive study, 1337 patients attending an ENT Clinic were investigated from October 2014 to September 2015. Diagnosis of allergic rhinitis was made based on history, physical examination, a high score in the score for allergic rhinitis (SFAR), and positive nasal smear test for eosinophils. Then demographic data and comorbidities were recorded. Data analysis was done in SPSS V19 applying Chi-square test.
  Results
  The frequency of allergic rhinitis was 37.3% and 62.7% in men and women, respectively and the total frequency was 23.2%. Also, we observed more allergic rhinitis in spring and autumn than other seasons. There were significant associations between allergic rhinitis and gender and occupation, but we found no association with marital status and level of education. Allergic rhinitis was higher in some diseases as comorbidity, including adenoid hypertrophy, nasal polyps, and sinusitis.
  Conclusion
  More than a quarter of patients studied had allergic rhinitis. The condition has negative effects on other symptoms and quality of life of patients. Therefore, allergic rhinitis should also be considered in patients with other ENT-related conditions.
  Keywords: rhinitis, allergic, comorbidity
 • Davood Hosseini Talari Seyed, Arghavan Fariborzifar, Ali Issapour, Hamzeh Hosseini Seyed * Pages 200-210
  Priapism is defined as the painful and prolonged penile erection in the absence of any sexual desire and arousal. It is considered as a urologic emergency and needs immediate attention as it can lead to sexual dysfunction. It has various etiologies, including idiopathic, medicinal, and medical ones. It is divided into two types: low-flow and high-flow. Medications, including quetiapine cause low-flow priapism. The aim of this study was to review the relationship between quetiapine use and priapism.
  In most reports of drug-induced priapism, there was no relationship between the dose and duration of drug use. But a relationship was found between quetiapine use and priapism, due to overdose, continuous or single dose, and idiosyncratic reaction. Other than quetiapine, some other antipsychotics could also cause periapism. Recurrent priapism could happen in people with history of drug-induced priapism if the dug is continued. Priapism is associated with the mechanism of alpha1 adrenergic receptor blocking in the penis corpus cavernosum. The antipsychotics affinity to blocking this receptor are different and in quetiapine there is a moderate tendency. Co-administration of CYP450 inhibitors with quetiapine increases some complications such as priapism, and vice versa the inducers of these enzymes, such as smoking, alongside quetiapine decrease this complication by reducing serum levels of the drug. Awareness about the possibility of complications of quetiapine by physicians lead to prompt diagnosis and treatment, thereby preventing other associated complications.
  Keywords: priapism, antipsychotics, quetiapine
 • Aref Salehi, Saeed Emami, Masoud Keighobadi, Hassan Mirzaei * Pages 211-224
  Mitochondria plays a major role in maintaining homeostasis of heart cells. Mitochondria produce ATP and is the main intracellular source of reactive oxygen species (ROS) which can cause oxidative damage. Free oxygen radicals and oxidative damage are associated with cardiovascular pathology. Antioxidant defense can play an essential role in preventing oxidative damage by controlling free oxygen radicals. The current review study discusses latest scientific findings about cardioprotective effects of polyphenols on mitochondria, including resveratrol, quercetin, and curcumin. Resveratrol (3,5,4′-trihydroxy-trans-stilbene) is a natural polyphenol compound that is found in many fruits and vegetables such as berries and red grapes. It improves mitochondrial function by inducing gene expression of oxidative phosphorylation and mitochondrial biogenesis. Quercetin has beneficial effects on human heart and prevents oxidative damage by preventing LDL cholesterol oxidation and endothelial vasodilatation effects. Curcumin is a chemical compound (1,7-bis (4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)-1,6-heptadine-3,5-dione) and is the active component of turmeric (Curcuma longa). Curcumin protects the cardiomyocytes from ischemic injury caused by reperfusion by reducing oxidative stress. It improves mitochondrial function of the cardiomyocytes by decreasing free oxygen radicals and improving the function of oxidative phosphorylation. The role of polyphenol compounds in preventing oxidative damage and cardioprotection should be considered beyond foods and could be investigated as lead molecules in discovery and development of new drugs.
  Keywords: resveratrol, Quercetin, Curcumin, mitochondria, heart
 • Zeinab Hamzehgardeshi, Zohreh Shahhosseini, Maedeh Rezaei * Pages 225-236
  Background and purpose
  Infertility affects different aspects of life such as physical, psychological, social, and economic wellness, thereby leading to tension in personal and interpersonal relationships of couples. On the other hand, stress, conflicts between infertile couples, and sexual problems are among the factors that reduce marital life satisfaction. Counseling is of great benefit in identifying the couples’ problems and helps them in making the right decision. The aim of this study was to investigate the role of counseling in improving different dimenstions of health of infertile couples.
  Methods & Materials
   A systematic review was conducted using both electronic databases and hard copy resources. Electronic databases included Google Scholar, SID, Magiran, Irandoc, Barekat, Web of Science, Science Direct, Cochrane Library, ProQuest, Scopus, PubMed (Medline), and Springer using appropriate keywords. Relevant articles published between 1979 and 2016 were studied.
  Results
  A total of 450 studies was identified of which 44 were selected after final revision. The study resulted in two classifications: primary (different methods of counselling and the effect of intervention) and secondary (type of intervention, frequency of sessions, and content of sessions) classifications.
  Conclusion
  Counseling techniques (group consultation, cognitive behavioral therapy, and group psychotherapy) and applied methods could be helpful in changing thoughts, attitudes, and beliefs. Therefore, counseling methods could be useful for the health of individuals alongside other infertility treatments.
  Keywords: infertility, counseling interventions, life promotion, group counseling, cognitive behavioral therapy, coaching counseling