فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • جمیله علیلو، محمد چیذری *، شهلا چوبچیان صفحات 289-309
  هدف این پژوهش بررسی سازه‏های موثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری در شهرستان خوی بود. تحقیق حاضر از نوع علی- ارتباطی بود و به روش پیمایش انجام شد. جامعه آماری تحقیق تمامی کشاورزان شهرستان خوی در سال زراعی 95-1394 بودند (19088N=) که تعداد 379 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بود که روایی محتوایی آن توسط اساتید و متخصصین مربوطه تایید شده و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین 72/0 تا 85/0 تعیین شد. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS19 تحلیل شدند. با توجه به نتایج، مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری در سطح خوب ارزیابی شد. نتایج نشان داد بین متغیرهای مستقل نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در مدیریت آبیاری، آگاهی از پیامدهای مشارکت در مدیریت آبیاری، مناسب بودن عوامل فنی در شبکه آبیاری، میزان استفاده آنان از منابع اطلاعاتی، هنجارهای اجتماعی در زمینه مشارکت در مدیریت آب، دیدگاه کشاورزان نسبت به پرسنل ترویج کشاورزی، میزان اجتماعی بودن کشاورزان و دیدگاه کشاورزان نسبت به کارشناسان سازمان آب با متغیر وابسته مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری رابطه مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود داشت. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون خطی به شیوه گام به گام نشان داد که متغیرهای مذکور 75 درصد از تغییرات متغیر وابسته مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری را تبیین نمودند.
  کلیدواژگان: شهرستان خوی، مدیریت آب، مشارکت کشاورزان
 • ژیلا مرادی *، علی اصغر میرک زاده، فرحناز رستمی صفحات 311-327
  بخش کشاورزی اگرچه یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور است، اما در عین حال با تنگناهای عمده ای روبرو است. از این رو هدف از این تحقیق، شناسایی موانع توسعه کشاورزی از دیدگاه کشاورزان دهستان قراتوره بود. جامعه آماری تحقیق،2800 نفر از کشاورزان 27 روستای دهستان قراتوره بودند که از جامعه آماری مذکور تعداد 338 کشاورز با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب و براساس جدول کرچسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. برای حصول اطمینان از اعتبار پرسشنامه از پانل متخصصان و برای محاسبه پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده و مقدار آن 84/0 به دست آمد. براساس نتایج بدست آمده در ارتباط با موانع توسعه کشاورزی در منطقه مورد مطالعه،30 متغیر با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی در پنج عامل زیرساختی، اقتصادی- مدیریتی، طبیعی، فرهنگی و آموزشی خلاصه شد. نتایج نشان داد براساس دیدگاه کشاورزان، عامل زیرساختی اولین مانع توسعه کشاورزی منطقه بود. این عامل 40/24 درصد از واریانس کل متغیرهای تحقیق را تبیین می کند. یکی از مشکلات عمده دهستان قراتوره کمبود آب است که قسمتی از این مشکل به کمبود زیرساخت ها، و قسمتی به کمبود منابع مالی و عدم سرمایه اولیه کشاورز بر می گردد. لذا پیشنهاد می گردد دولت در جهت ایجاد زیرساخت های توسعه کشاورزی از قبیل یکپارچه سازی اراضی، ایجاد کانال های آب رسانی، توسعه آبیاری تحت فشار، تسطیح و زهکشی اراضی، و اعطای تسهیلات بانکی کشاورزان را حمایت کند.
  کلیدواژگان: توسعه کشاورزی، تحلیل عاملی، شهرستان دیواندره
 • حسین فراهانی، سیده پروین حسینی*، شادی بایزیدی صفحات 329-346
  مطالعه ادبیات توسعه و برنامه ریزی روستایی نشان می دهد که یکی از شناخته شده ترین راهبردهای توسعه روستایی کارآفرینی است. از این رو آن چیزی که در این میان مورد توجه است، اهمیت دادن به نقش کارآفرینی روستایی و مقوله کسب وکار روستایی است. به همین منظور این پژوهش با هدف تحلیل عوامل موثر بر کارآفرینی در بخش گردشگری نواحی روستایی انجام شده که از لحاظ ماهیت و روش توصیفی تحلیلی و با توجه به اهداف کاربردی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل افراد ساکن در روستاهای دهستان زوارم است که بر اساس فرمول اصلاح شده کوکران 131 پرسشنامه تهیه شد. جمع آوری اطلاعات و داده ها در سال 1396 با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی (مشاهده و تکمیل پرسشنامه) صورت گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، داده های به دست آمده پس از کدگذاری، از راه نرم افزار spss و Amos با استفاده از روش های آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی، اجتماعی، طبیعی– اکولوژیک و سازمانی برای ایجاد فضای گردشگری روستایی تاثیرگذار می باشند؛ و ضعف شرایط فردی با کم ترین مقدار به دست آمده نشان دهنده این موضوع است که تاثیر منفی در ایجاد فضای کارآفرینی گردشگری دارد، به گونه ای که حتی می توان آن را به عنوان یک مانع تاثیرگذار تلقی کرد، این در شرایطی است که باوجود مانع پیش رو با تقویت ذهنی خلاق و کارآفرین می توان آن را به یک فرصت تبدیل کرد و شرایط را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: اشتغال زایی، توسعه پایدار، کسب وکار، گردشگری روستایی
 • محسن ملکی، رضا دهقانی بیدگلی *، رضا قانع مقدم صفحات 347-362
  طرح های منابع طبیعی اهداف متعددی در سطوح مختلف فنی، اجتماعی سیاسی و غیره دارند که عمدتا شامل مهار و مبارزه با فرسایش و هدررفت آب، بهینه سازی استفاده از منابع آب و خاک، افزایش تولیدات آبخیزها اعم از گیاهی و دامی، افزایش درآمد ساکنین آبخیزها و کاهش خسارت ناشی از فرسایش خاک و سیلاب ها و اهدافی از این قبیل می باشد. در برنامه های منابع طبیعی و آبخیزداری در نظر گرفتن عوامل اجتماعی، اقتصادی و سازمانی موثر در داخل و خارج آبخیز ضروری می نماید. این پژوهش با هدف ارزیابی و بررسی اقدامات منابع طبیعی و آبخیزداری انجام شده بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی بهره برداران ساکن حوزه مانند رضایت و نگرش مردم، مشارکت مردمی، میزان پذیرش مردمی پروژه ها انجام گرفته است. همچنین بررسی اثرات اجرای پروژه ها از نظر ذینفعان در حوزه آبخیز قره شیران که در آن پروژه های منابع طبیعی اجرا شده است، انجام گردید. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 200 نفر از سرپرستان خانوار از بهره برداران و ساکنان این حوزه بودند و آلفای کرونباخ پرسشنامه ها 78/0 به دست آمد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید که روایی آن توسط 5 متخصص خبره مورد تایید قرار گرفت و روش تصادفی سیستماتیک جهت پرسشگری مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین پایایی اطلاعات از نرم افزار Spss استفاده گردید. بر اساس نتایج، در اثر اجرای طرح ها در منطقه، وضعیت درآمدزایی 35 درصد، عملکرد و هزینه محصولات آبی 26 درصد، عملکرد و هزینه محصولات باغی 10 درصد و عملکرد تولید علوفه 12 درصد افزایش داشته است. همچنین، بیش ترین اثر اجرای طرح های اجرا شده در منطقه بر حل معضل سیل با میانگین 02/1 و بهبود وضعیت اقتصادی بهره برداران با میانگین 70/1 بوده است و تاثیر چندانی بر کاهش مهاجرت و بیکاری نداشته است.
  کلیدواژگان: اثرات اقتصادی و اجتماعی، اقدامات آبخیزداری، حوزه آبخیز، منابع طبیعی
 • صادق صالحی *، فاطمه ابراهیم خانی صفحات 363-382
  طی چند دهه ی اخیر، مسائل آب به یکی از مسایل اساسی در محیط زیست ایران تبدیل شده است. در ایران علی رغم کمبود منابع آب، میزان مصرف آب فراتر از استاندارد های جهانی است و بیشترین اتلاف آن نیز در بخش کشاورزی صورت می گیرد. از جمله راهکارهای مناسب برای استفاده بهینه و موثرتر آب اتخاذ سیاست های مقابله ای است. موفقیت اجرای سیاست های مقابله ای، بستگی به رفتار کشاورزان به عنوان عاملان و دست اندرکاران واقعی دارد. تحقیق حاضر به بررسی پیش زمینه های اجتماعی در سیاست های حفاظت از آبهای زیر زمینی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش حقابه داران بخش جنوب مرکزی دشت قزوین را تشکیل می دهند که از میان آن ها 120 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود و میزان پایایی سوالات بیش از 60 درصد به دست آمد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مشارکت در راهکارهای حفاظت از منابع آبهای زیر زمینی در کشاورزان مستلزم وجود زمینه اجتماعی است. این امر، به نوع تعامل درون گروهی و برون گروهی کشاورزان بستگی دارد. نتایج نشان می دهد که میان سرمایه اجتماعی و حمایت کشاورزان از سیاست های حفاظت از منابع زیرزمینی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در پایان و بر اساس نتایج این تحقیق، پیشنهادهایی برای حفاظت از منابع زیر زمینی ارائه شد.
  کلیدواژگان: کم آبی، رفتار مشارکتی، سیاست های مقابله ای، پیمایش
 • وکیل حیدری ساربان *، سهیلا باختر، عبدالرضا خوش رفتار صفحات 383-395
  امروزه امنیت مهم ترین و اساسی ترین اصل در تدوین راهبرد توسعه گردشگری در جهان قلمداد می شود. امنیت و گردشگری، پارامترهای یک معادله هستند که نسبتی مستقیم با هم دارند. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی تاثیر امنیت اجتماعی بر توسعه گردشگری روستای هدف گردشگری سراب هرسم از توابع شهرستان اسلام آباد غرب انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، اهالی روستای سراب هرسم با جمعیت 473 نفر است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 112 نفر برآورد گردید. شاخص های در نظر گرفته شده برای تنظیم پرسشنامه در چهار زمینه امنیت بهداشت و سلامت، امنیت جانی و مالی، امنیت ارتباطی و توسعه گردشگری در قالب 43 گویه تنظیم گردید. روایی صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسشنامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS، پایایی کل پرسش نامه تحقیق 82/0بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS20 بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر این است از بین شاخص های امنیت اجتماعی، شاخص امنیت بهداشت و سلامت بیشترین تاثیر را در توسعه گردشگری داشته است و شاخص امنیت ارتباطی کمترین تاثیر را دارا بوده است و در مجموع امنیت اجتماعی توانسته است باعث توسعه گردشگری در روستا گردد.
  کلیدواژگان: امنیت بهداشت و سلامت، امنیت جانی و مالی، امنیت ارتباطی، توسعه روستایی، گردشگری روستایی
 • محمد اسدالهی *، حسین آگهی، زهرا اطهری صفحات 397-406
  وجود خشکسالی های اخیر در ایران، یکی از مخاطرات مهم طبیعی محسوب می شود که دارای اثرات و پیامدهای عدیده ای به ویژه در نواحی روستایی است. از جمله این پیامدها دشواری امرار و معاش خانوارهای روستایی است. در این راستا این مطالعه توصیفی- پیمایشی به تحلیل و بررسی عوامل اثرگذار بر مقاومت خانوار روستایی هنگام خشکسالی در شهرستان الشتر پرداخته است. چارچوب تحلیلی استفاده شده در این پژوهش، چارچوب معیشت پایدار است. در این مطالعه از روش های توصیفی، تحلیلی و روابط همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش کل سرپرست خانوارهای روستایی شهرستان الشتر می باشد (7000 =N). طبق جدول کرجسی مورگان حجم نمونه این مطالعه برابر با 364 نفر از سرپرستان خانوار می باشد که به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن توسط اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ تایید کرده است. نتایج نشان داد، بیشترین دارایی معیشتی خانوارهای روستایی مربوط به سرمایه اجتماعی و کمترین مربوط به سرمایه مالی می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در تبیین مقاومت به خشکسالی تاثیر عمده ای داشته است. همچنین باتوجه به بتای بدست آمده سرمایه فیزیکی دارای بیشترین نقش در پیشگویی مقاومت به خشکسالی است.
  کلیدواژگان: خانوارهای روستایی، خشکسالی، راهبردهای معیشتی، سرمایه های معیشتی، مقاومت به خشکسالی
 • سید سینا عیسی پور *، رضا مقدسی، مهدی پیروزیان، جلیل اجلی صفحات 407-424
  خرده مالکی در روستا و پراکندگی قطعات اراضی یکی از عناصر ساختار سنتی کشاورزی در ایران است و بیشترین سهم را در تولیدات کشاورزی و اشتغال زایی بر عهده دارد. این نظام عمدتا واحدهای موسوم به خرد و دهقانی زیر 10 هکتار را در اکثر روستاها شامل که هر بهره بردار معمولا یک خانوار می باشد. این الگوی بهره برداری با داشتن ویژگی هایی چون ضعف سازمانی و ساختاری، پائین بودن سطح سواد و دانش فنی، عدم استفاده بهینه از منابع تولید، بالا بودن هزینه های تولید، و در نهایت غیراقتصادی بودن و عدم کارایی شناخته می شود. در پژوهش حاضر به منظور محاسبه و تعیین سطح کارایی نظام بهره برداری خرد و دهقانی اطلاعات مربوط به سال 1393 جمع آوری و از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق 9600 نفر بهره بردار خرد و دهقانی زیر ده هکتار می باشد که عمدتا در روستاها بوده و با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای آزمودنی ها حجم نمونه محاسبه شده 48 به دست آمد و در مجموع 60 پرسشنامه با دقت بالایی تکمیل گردید، نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی مزارع خرد و دهقانی مورد مطالعه روستاهای شهرستان میانه به ترتیب برابر با 03/60، 06/60، 02/34 می باشد که بیانگر قابل افزایش بودن کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی به میزان 7/39 ، 4/39 و 8/65 درصد می باشد. که نشان دهنده ضعف در دانش فنی موجود، مدیریت مزارع و عدم استفاده از مقیاس بهینه می باشد. لذا لزوم افزایش دانش فنی جهت تخصیص بهینه منابع و همچنین بکارگیری مطلوب نهاده ها لازم می باشد.
  کلیدواژگان: روستا، شهرستان میانه، کارائی اقتصادی، نظام بهره برداری خرد و دهقانی
|
 • Jamileh Aliloo, Mohammad Chizari*, SHahla CHoobchian Pages 289-309
  The purpose of this study was to investigate components affecting farmers' participation in irrigation management (case of Khoy County). This study was causal-relationship and a survey was conducted. The study population were all farmers in the Khoy County in the crop year 2015-16 (N=19088) and a number of 379 number of people were chosen using the Krejcie and Morgan table (1970) and stratified sampling with proportional allocation as research samples. The data collection tool was a questionnaire whose content validity was confirmed by professors and experts and its reliability was determined by calculating Cronbach's alpha coefficient between 0.72 and 0.85. The obtained data were analyzed using the SPSSv19 software. According to the results, the participation of farmers in irrigation management was evaluated at a good level. The results showed that the independent variables including farmers' attitude toward their participation in irrigation management, awareness of the consequences of participation in irrigation management, suitability of the technical factors in irrigation network, use of farmers from information sources, social norms toward participation in water management, farmers' attitude toward agricultural extension personnel, farmers' sociability and attitude toward water officials and experts with dependent variable of participation in irrigation management had had positive relationship and significant at 1 percent level. The results of stepwise regression analysis showed that the mentioned variables explained 75 percent of the variance of the participation in irrigation management.
  Keywords: Water management, farmers' participation, Khoy city
 • Zhila Moradi*, Ali Asqar Mirak Zade, Farahnaz Rostami Pages 311-327
  The agriculture sector though is one of the most important economic sectors in the country, but is faced with major limitations. The purpose of this research is to study the barriers of agricultural development from farmers perspectives in the Qaratureh district. The statistical population of the study consisted of 2800 farmers from 27 villages of the Qaratureh district. The statistical population mentioned included, a number 338 farmers who were selected by using stratified random sampling method and based on Krejcie and Morgan tables. Instrument for compilation of data was a questionnaire. To ensure the validity of the questionnaire expert panels were used and for the reliability Cronbach's alpha was used and its amount was obtained to be 0.84. Based on the results obtained in communication with barriers of agricultural development in the studied case region, 30 variables, with using factor analysis technique were summarized into five factors infrastructural, economic-managerial, natural, cultural and educational. The results showed that based on farmers perspectives, the infrastructural factor was the first barrier of region agricultural development. This factor explain about 24/40% of the total variance of the research variables. One of the major problems in the Qaratureh District is the lack of water. Part of this problem is lack of infrastructure and it is related in part to lack of financial resources and lack of farm capital. Therefore, it is suggested that the government supports farmers in order to establish agricultural development infrastructure such as Land Consolidation, water canalization, Sprinkler irrigation systems development, leveling and drainage lands and Granting of bank facilities.
  Keywords: Agricultural Development, Factor Analysis, Divandarreh County
 • Hosein Farahani, Seysde Parvin Hoseyni*, SHadi Bayazidi Pages 329-346
  The study of literature on rural development and planning shows that one of the most well-known rural development strategies is entrepreneurship. Hence, what is at stake here is the importance of the role of rural entrepreneurship and rural business. In this regard, this research aims to analyze the factors affecting entrepreneurship in the rural tourism sector, which is descriptive-analytical in terms of its nature and method and with regard to its intended purposes. The statistical population in this study was the population living in the villages of Zoeram Township. According to the modified version of Cochran, 131 questionnaires were prepared. The data and data were collected in 2017 using library and field studies (observation and completion of questionnaires). After collecting data from the questionnaire, using simple random sampling, data obtained after encoding were analyzed by descriptive and analytic statistical methods using the SPSS and AMOS software. The results showed that economic, social, natural - ecological and organizational factors are effective in creating rural tourism space. And the weakness of the individual situation with the least amount of evidence suggests that it has a negative effect on the creation of a tourism entrepreneurial environment, which can even be regarded as an effective barrier, in spite of a progressive barrier with creative intellectual enhancement and entrepreneurship can be transformed into an opportunity and improved conditions.
  Keywords: Sustainable development, business, employment creation
 • Mohsen Maleki, Reza Dehghani bidgoli*, Reza Ghane Moghadam Pages 347-362
  Natural resource projects have several objectives at various levels of technical, social policy which mainly include control and eradication of erosion and waste water, optimizing the use of water and soil resources, increasing production of watersheds, including plant and animal husbandry, increase in income of residents of watersheds and reducing damage caused by soil erosion and floods and other goals. In natural resources and watershed management programs, it is necessary to consider the social, economic and organizational factors affecting both inside and outside the watershed. This research was carried out with the aim of evaluating the actions of natural resources and watershed management on the social and economic situation of beneficiaries that are living in the basin, such as people's satisfaction and attitude, popular participation, and popular acceptance of the projects. Also, the effects of project implementation in terms of stakeholders in Ghareshiran basin where natural resource projects have been implemented has also been studied. This research is a descriptive-correlational research. The statistical population of this research, using the Cochran formula, consisted of 200 family caretakers from the beneficiaries and residents of this area, who were questioned by systematic random sampling. A questionnaire was used to determine the validity of the data. Validity was confirmed by a specialist. SPSS software was used to determine the reliability and Cronbach's alpha was 0.78. Based on the results, the implementation of plans in the region, the income situation of 35%, the yield and the cost of water products increased 26%, the yield and the cost of garden products 10%, and the yield of forage production 12%. Also, the greatest effect of implementation of the implemented projects in the region on the flood disaster problem with an average of 1.01 and improving the economic situation of the operators was 1.70. It had little effect on the reduction of immigration and unemployment.
  Keywords: Economic, Social impacts, Watershed Management, Basin, Natural Resources
 • Sadegh Salehi*, Fatemeh Ebrahimkhani Pages 363-382
  Water issues have become one of the key issues in the Iranian environment. in Iran, nevertheless water scarcity, The water consumption is beyond international standards and highest level of water loss is in the agricultural sector. Such as solutions for the efficient use and more effective water is coping strategies. The success of these strategies, depends on the behavior of farmers as actors. The present research studies the social backgrounds in groundwater conservation policies. The sample was composed of 120 farm-owners of water rights in the central part of Qazvin Plain. For this study, the survey method was used and the instrument to collect the data was questionnaire with several parts of the assessment. The results of this study indicate that participation in the groundwater resource conservation strategies in farmers requires the existence of a social context. This depends on the type of intergroup and outsourcing of farmers. The results showed that there was a significant relationship between social capital with the surveyed farmers. The research ended up with explaining about possible reasons of farmers’ different level of support and some suggestions were for futures studies.
  Keywords: lack of water, Participatory behavior, Coping policies, survey
 • Vakil Heidari Sarban*, sohyla bakhtar, Abdolreza khoshraftar Pages 383-395
  Nowadays, security is considered as the most important principle in developing a strategy for tourism development in the world. Security and tourism are parameters of an equation that have a direct relationship with one another. The purpose of this study is to investigate and evaluate the impact of social security on the development of tourism in the village of Sarab Harsam that is located on West Islamabad. Inhabitants of Sarab-e- Harsam's village with a population of 473 people are the statistical community According to the Cochran formula the sample size was 112. The indicators were designed for preparing the questionnaire were health security, safety and financial security, communications security and tourism development in the form of 43 variables. The formal validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The study was conducted in the same area with the population of 30 and the questionnaire and the data were analyzed using the special formula of Cronbach’s alpha in the SPSS software. The reliability of the questionnaire was 0.82. To analyze the data, the SPSS20 software was used. The results of the analysis of data indicated among social security indicators, the Health security index has the greatest impact on tourism development and the communications security index has had the least impact. And in general, social security has been able to promote tourism in the village.
  Keywords: social security, tourism development, rural development, tourism target village, Islam Abad Gharb city
 • mohammad asadolahi*, Hossein Agahi, Zahra Athari Pages 397-406
  The presence of recent droughts in Iran is considered to be one of the most important natural hazards that has many effects and consequences, especially in rural areas. The difficulty of livelihood in rural households is one of these consequences. This descriptive-survey study was conducted to analyze the factors affecting the livelihoods of rural households during drought in Alashtar town. The analytical framework used in this study is the sustainable livelihood framework. In this study, descriptive, analytical and correlation methods have been used. The statistical population in this research is the total head of rural households in Alastair (N = 7000). According to Krejcie and Morgan table, the sample size of this study is 364 households who were selected by the multi-stage sampling method. The data gathering tool was a questionnaire whose validity was confirmed by the professors of the extension and education department of Razi University of Kermanshah and its reliability was confirmed by the Cronbach alpha coefficient. The results showed that the greatest impact on household income is related to social capital and the least is related to financial capital. According to the results, human capital and social capital have had a major impact on the explanation of drought resistance. Moreover with regard to the beta, physical capital plays the most role in predicting drought resistance.
  Keywords: Drought, Livelihood capital, Livelihood Strategies, Rural Households, Drought Resistance
 • Seyed sina Eisapour*, Reza Moghaddasi, Mehdi Pirozian, Jalil Ajali Pages 407-424
  Fragmentation of small agricultural lands and traditional agricultural lands in Iran is one the largest factors responsible for agricultural production and employment is responsible. The system mainly consists of 10 acres called the micro and the peasantry, and each operator will usually include a family operation. This pattern of operation with features such as organizational and structural weaknesses, low level of education and technical knowledge, scatter plots of agricultural land, the lack of efficient use of resources in production, low yield per hectare, high production costs, low income farmers and the non-economic and non-economic well-known performance. In this research, in order to calculate and determine the efficiency level of the small peasant exploitation system the data for 2014 were collected and data envelopment analysis was used. The statistical population of this study is 9600 small peasant below ten acres. Bu using multi-stage sampling method for subjects the sample size was 48, and a total of 60 questionnaires were completed with high precision. The results of the research showed that the average technical, allocation and economic efficiency of small peasant farms studied in the Miyaneh city is respectively equal to 60.03, 60.06, 34.02. This suggests an increase in technical efficiency of 39.7 percent, an allocation efficiency of 39.4 percent, and an economic efficiency of 65.8 percent. This indicates weaknesses in existing technical knowledge, farm management, and lack of use of scale optimization.
  Keywords: Operation system, small peasant, economic efficiency, miyaneh city, village