فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 24 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/21
 • تعداد عناوین: 9
|
 • ابراهیم علی زاده * صفحات 7-25
  نمره های مصاحبه به شرطی می تواند مبنای تصمیم گیری قرار بگیرد که میزان خطای اندازه گیری آن کم باشد. هدف از اجرای این پژوهش، برآورد ضرایب تعمیم پذیری و اتکاپذیری نمره مصاحبه پذیرش مقطع دکتری روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی بود؛ بنابراین، نمره های مصاحبه 27 نفر از متقاضیان پذیرش در رشته روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی با یک طرح دووجهی متقاطع تحلیل شد. واریانس واقعی که مربوط به مولفه هدف اندازه گیری بود، حدود یک سوم از واریانس نمره مشاهده شده را به خود اختصاص داده بود. خطای اندازه گیری نامنظم یک پنجم واریانس و خطاهای اندازه گیری منظم، حدود نیمی از واریانس نمره مشاهده شده را به خود اختصاص داده بودند. یافته ها نشان داد که ضرایب تعمیم پذیری و اتکاپذیری نمره های مصاحبه قابل قبول و نزدیک به ضرایبی است که برای رشته های پزشکی برآورد شده است. با وجود این تعامل بین مصاحبه کنندگان با متقاضیان بیشترین سهم را در تولید خطای اندازه گیری منظم دارد که می تواند اعتبار نمره های به دست آمده را کاهش دهد. بر پایه نتایج، پیشنهاد می شود کارگاه آموزشی برای گروه های آموزشی روان شناسی برگزار شود که آنها بتوانند تحلیل پایایی انجام دهند تا شناخت بیشتری از کیفیت نمره های مصاحبه به دست بیاورند و مشخص کنند که تغییر در کدام یک از وجه ها باعث کاهش خطای منظم و افزایش پایایی نمره مصاحبه می شود.
  کلیدواژگان: ضریب تعمیم پذیری، ضریب اتکاپذیری، مصاحبه پذیرش، نظریه تعمیم پذیری
 • محمد احمدی ده قطب الدینی، ابراهیم خدایی*، ولی الله فرزاد، علی مقدم زاده، مسعود کبیری صفحات 27-55
  این مطالعه با هدف بررسی اثر تک زبانه، دوزبانه بودن دانش آموزان ایرانی بر بعدیت، وابستگی مکانی سوال، تاثیر و کارکرد افتراقی سوال متن های مطالعه پرلز 2011 انجام گرفت. بعدیت با مقایسه مدل تک بعدی پاسخ مدرج شده با مدل دوعاملی چندبعدی نظریه سوال-پاسخ، تاثیر و وابستگی مکانی سوال با استفاده از مدل دوسطحی دوعاملی و کارکرد افتراقی سوال با مدل دوعاملی چندگروهی کای و همکاران (2011) بررسی شد. نتایج بعدیت نشان داد مدل دوعاملی نسبت به مدل پاسخ مدرج شده برازندگی بهتری با داده ها دارد و وابستگی مکانی سوال بین سوال های دو صفت ادبی موجب انحراف از تک بعدی بودن شده است، تفاوت زبانی نیز مقدار زیادی از واریانس آنها را تبیین می کند. نتایج تاثیر نشان داد متوسط برآورد توانایی های تک زبانه ها بالاتر از دوزبانه ها است. همچنین نتایج نشان داد سوال ها با کارکرد افتراقی یکنواخت برای تک زبانه ها دشوارتر از دوزبانه ها هستند و در سوال های چندگزینه ای با کارکرد افتراقی غیر یکنواخت تک زبانه ها عملکرد بهتری دارند. به طور کلی، نتایج نشان داد صفات مرتبط با دو متن در بین دانش آموزان تک زبانه و دوزبانه به گونه متفاوتی ادراک می شوند و در بین دوزبانه ها وابستگی مکانی سوال بیشتر از تک زبانه ها است. همچنین نتایج حاکی از تفاوت عملکرد دانش آموزان تک زبانه –دوزبانه در سوال ها با شکل آمیخته است.
  کلیدواژگان: مدل پاسخ مدرج شده، مدل دوعاملی، بعدیت، کارکرد افتراقی سوال، آزمون های مبتنی بر متن
 • مجید نایینی، بهبود یاری قلی*، ابوالفضل قاسم زاده صفحات 57-83
  هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی مولفه های اخلاق ارزشیابی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و بررسی میزان کاربست آن از دیدگاه دانشجویان بود. روش پژوهش، رویکرد ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است. مرحله اول کیفی و مرحله دوم کمی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. مشارکت کنندگان بخش کیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و جامعه آماری بخش کمی، دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی این دانشگاه به تعداد 6065 نفر بود که با نمونه گیری هدفمند با 16 عضو هیئت علمی مصاحبه شد و 362 نفر از دانشجویان نیز با روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. ابزار بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختارمند و ابزار بخش کمی، پرسشنامه اخلاق ارزشیابی محقق ساخته شامل 34 گویه بود. برای تحلیل یافته ها از تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی و آزمون t تک نمونه ای و t مستقل برای بخش کمی استفاده شد.یافته های کیفی شامل 6 مولفه که به عنوان مولفه های اخلاق ارزشیابی شناسایی شد. نتایج کمی نشان داد، میزان کاربست مولفه ارتباطات موثر در ارزشیابی مطلوب و مولفه های «سوگیری نکردن در ارزشیابی، ملاحظات اخلاقی در ارزشیابی و پایایی و روایی ابزارهای ارزشیابی» از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد کمتر از میانگین مفروض گزارش شدند. همچنین از دیدگاه دانشجویان کارشناسی مولفه های: ارزشیابی به مثابه یادگیری، ارزشیابی اصولی و صحیح، ارتباطات علمی موثر در ارزشیابی مطلوب گزارش شدند. بررسی تفاوت میزان کاربست مولفه های اخلاق ارزشیابی بین دانشجویان دختر و پسر نشان دهنده آن است که در مولفه های سوگیری نکردن در ارزشیابی، ارتباطات علمی موثر در ارزشیابی و پایایی و روایی ابزارهای ارزشیابی تفاوت معنی داری وجود دارد و در سایر مولفه ها تفاوتی دیده نشد. نظام اخلاقی در آموزش عالی به ویژه در ارزشیابی دانشجویان، منعکس کننده رفتارهای حرفه ای و تعهد اخلاقی استادان است.
  کلیدواژگان: اخلاق ارزشیابی، آموزش عالی، اعضای هیئت علمی، دانشجویان
 • الهه حجازی *، ولی الله فرزاد، ناهید صادقی، میثم شیرزادی فرد صفحات 115-144
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه کیفی ادراک دانشجویان و مدرسان نسبت به درس و تکالیف آمار اجرا شد. شرکت کنندگان شامل 14 مدرس و 29 دانشجوی درس آمار در مقطع کارشناسی رشته های علوم رفتاری و علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودند. این گروه به روش هدفمند قضاوتی انتخاب شده و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. نتایج تحلیل مضمون نشان داد که محور سودمندی در قالب مضامین سازمان دهنده «سودمندی درون زاد»، «سودمندی برون زاد»، «نبود سودمندی»، «کاهش سودمندی» و «افزایش سودمندی» بازنمایی می شوند. مدرسان و دانشجویان بر وجود مشکلات و نبود ادراک سودمندی توسط دانشجویان توافق دارند. با این حال، نوع نگاه به سودمندی، منشا و راهبردهای ایجاد آن از دیدگاه شرکت کنندگان دو گروه بسیار متفاوت است. بر اساس یافته ها در همه مضامین، میان ادراک مدرسان و دانشجویان تفاوت وجود داشته و در آن شکاف محسوسی دیده می شود. وجود این تمایز می تواند زمینه ساز سلب مسئولیت، ناهماهنگی و تضادهای احتمالی در فرایند یادگیری شده و برون داد مطلوب را ناممکن کند. بر پایه نتایج به دست آمده، تعامل دانشجویان و مدرسان آمار در دو سطح درگیری عملی و تبادل نظر ضروری می نماید.
  کلیدواژگان: سودمندی درون زاد، سودمندی برون زاد، ناهم سویی ادراک سودمندی، تکلیف آمار
 • جعفر ترک زاده، مهدی صادقیان سورکی *، رضا عقیلی صفحات 145-174
  هدف از اجرای این پژوهش، ارائه چهارچوب ارزیابی عملکرد در پژوهش سراهای دانش آموزی بود. روش پژوهش، روش ترکیبی اکتشافی از نوع طراحی ابزار بود. جامعه آماری، مسئولان این مراکز بودند که در دو مرحله پژوهش (کیفی-کمی) مشارکت داشتند. در مرحله نخست، پنج مصاحبه شونده با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و پس از تحلیل مضمون مصاحبه، شش شاخص سنجش عملکرد و تعداد 47 نشانگر برای این شاخص ها در مرحله اول به دست آمد. در مرحله دوم، پاسخ تمامی 21 مدیر مرکز به شیوه سرشماری در مطالعه ای پیمایشی مورد توجه قرار گرفت. ابزار مرحله کمی، پرسشنامه سنجش عملکرد استخراج شده مبتنی بر یافته های مرحله کیفی بود که ضریب پایایی آن به روش آلفای کرونباخ به میزان 79/0 محاسبه شد. روش تجزیه وتحلیل فرایند تحلیل سلسله مراتبی بود. یافته های پژوهش نشان داد که وزن هر یک از شاخص ها در سنجش عملکرد متفاوت است. همچنین برای نشانگرهای مربوط به هر شاخص وزنی متناسب با اولویت آنها در سنجش عملکرد معین شد. نتیجه مطالعه حاضر به رتبه بندی پژوهش سراها از نظر عملکردی و تدوین چهارچوب سنجش عملکرد پژوهش سراها در 6 شاخص منجر شد.
  کلیدواژگان: پژوهش سرا، سنجش عملکرد، تحلیل سلسله مراتبی
 • عباس عباس پور *، حمید رحیمیان، مرتضی طاهری، مهدی مبینی صفحات 175-205
  یکی از موضوعات کلیدی در خصوص برنامه های پرورش اعضای هیئت علمی، انتقال یادگیری این برنامه ها یعنی کاربرد عملی آموخته ها توسط اعضای هیئت علمی در محیط دانشگاه و فعالیت های حرفه ای است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و راهبرد نظریه زمینه ای با 32 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهر قم، مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت گرفت و شرایط زمینه ای، عوامل علی و میانجی، راهبردها و پیامدهای فرایند انتقال یادگیری در برنامه های پرورش هیئت علمی بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد انگیزش انتقال، حرفه گرایی به عنوان عوامل علی، بین المللی شدن آموزش عالی، فرهنگ دانشگاهی یادگیرنده، جو حمایتی، پویایی برنامه درسی دانشگاه در چهارچوب شرایط زمینه ای، کیفیت و انتظارات دانشجویان، نیازهای اعضای هیئت علمی، آمادگی برای یادگیری به عنوان عوامل میانجی بر انتقال یادگیری تاثیر می گذارند. شایستگی مدرسان و ارائه دهندگان، ارتقای سطح آزادی علمی در سطح دانشگاه ها، طراحی برنامه ها مبتنی بر مشارکت اعضای هیئت علمی، ارتقای کیفیت و کاربردی بودن محتوای برنامه ها و جامعه پذیری اعضای هیئت علمی، راهبردهای موثر بر انتقال یادگیری هستند.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، پرورش هیئت علمی، انتقال یادگیری، نظریه زمینه ای
 • مریم پورجمشیدی*، اکبر مومنی راد، فاطمه کیهانی فاضل صفحات 207-233
  این پژوهش با هدف توسعه روش آموزش وارونه در جهت بهبود یادگیری عمیق دانشجویان انجام گرفت. روش پژوهش حاضر، آمیخته از نوع جایگذاری و جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی به تعداد 2340 نفر و نیز 15 نفر از استادان حوزه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا بود. از این جامعه در بخش کمی 36 دانشجو با روش نمونه گیری تصادفی و در بخش کیفی 20 دانشجو و 5 استاد به صورت هدفمند انتخاب شدند. در بخش کیفی، برای گرد آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمی از آزمون محقق ساخته استفاده شد. روایی آزمون با نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب کاپای کوهن 89% به دست آمد. پس از تحلیل داده ها در بخش کیفی، برای مدل آموزش وارونه توسعه داده شده، 7 مولفه اصلی شامل انعطاف پذیری محیط، فرهنگ یادگیری، محتوا و فعالیت های آموزشی، معلم در نقش مربیگری، مسئولیت و فعال بودن یادگیرنده، یادگیری در حد تسلط و مدیریت زمان استخراج شد. اعتبار درونی این مدل توسط متخصصان و اعتبار بیرونی با استفاده از روش پژوهش تکوینی ارزیابی شد که درنهایت، یافته ها بیانگر تاثیر مدل به دست آمده روی یادگیری عمیق دانشجویان بود.
  کلیدواژگان: اعتباریابی، توسعه، روش تدریس، وارونه، یادگیری عمیق
 • رقیه صادق زاده، حسن احدی*، فریبرز درتاج، غلام رضا منشئی صفحات 235-264
  هدف از اجرای این پژوهش، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه محقق ساخته‎ اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در نوجوانان بود. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه‎ آماری این پژوهش همه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 97- 1396 بود که در نمونه‎ 514 نفر از آنها به روش خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. برای بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه از دو دیدگاه نظریه‏ کلاسیک و نظریه‏ جدید اندازه گیری استفاده شد. در قسمت یافته ها بعد از تایید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، روایی سازه ابزار با استفاده از نظریه کلاسیک (تحلیل های عاملی) مورد تایید قرار گرفت. در حالت کلی، تحلیل گویه ها با استفاده از نظریه پرسش- پاسخ بعد از رعایت پیش فرض های تک بعدی بودن و استقلال موضعی نشان داد که هیچ یک از مقادیر خی دو معنی‎دار نیستند که این مطلب نشان دهنده مطلوب بودن مدل برای برازش داده ها بود. همچنین بررسی پارامتر گویه ها و شیب های آنها نشان دهنده قدرت تمیز مطلوب و تابع آگاهی (به جز گویه‎های 4 و 29) بیانگر اعتبار مطلوب آنها بود. درمجموع می توان گفت که پرسشنامه‏ اعتیاد به شبکه های اجتماعی از منظر نظریه کلاسیک و نظریه پرسش- پاسخ از ویژگی های روان سنجی مطلوبی برخوردار است و می توان آن را به عنوان ابزار مناسب برای تشخیص در نوجوانان به کار برد.
  کلیدواژگان: پرسش نامه‏ محقق ساخته، اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی، نظریه‎ پرسش-پاسخ، نوجوانان
 • علیرضا کرمی گزافی*، مدینه سید دراجی صفحات 265-301
  هدف از اجرای این پژوهش، طراحی هدف ها و محتوای برنامه درسی برای درس روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی در مقطع کارشناسی ارشد شیمی تجزیه بوده است. این پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری، تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و پژوهشگران کارشناسی ارشد و دکتری حوزه شیمی تجزیه در سال 1395 بود که 315 نفر از آنها با روش نمونه گیری داوطلبانه، هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته، بر اساس سرفصل های این درس در کشورهای مختلف بود که روایی محتوایی آن با استفاده از نظرات 12 نفر از استادان و متخصصان حوزه «روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی» و دانشجویان مقطع دکتری بررسی و درنهایت 11 هدف (فصل) و 90 محتوا (سرفصل) به عنوان سوال های اصلی پرسشنامه انتخاب شد. آلفای کرونباخ پرسشنامه 96/0 به دست آمد و بیانگر پایایی عالی پرسشنامه است. داده ها با آزمون های ناپارامتری رتبه ای علامت دار ویلکاکسون و نمونه های مستقل کروسکال-والیس تحلیل شد. نتایج نشان دهنده آن است که در سطح اطمینان 95 درصد هدف ها و محتواهای طراحی شده از نظر تمام پرسش شوندگان، مهم و ضروری هستند.
  کلیدواژگان: روش های جداسازی، کارشناسی ارشد، طراحی برنامه درسی، شیمی تجزیه، آموزش شیمی
|
 • Ebrahim Alizadeh * Pages 7-25

  The scores obtained on the interviews can be the basis for decision making provided that they are embedded with low measurement error. The purpose of this study was to the estimate the generalizability and dependability coefficients of the admission interview scores of Ph.D. at Shahid Beheshti University. To do this end, interview scores of 27 applicants in the field of psychology at Shahid Beheshti University were analyzed using a two-dimensional cross-sectional design. The real variance, which was related to the “purpose of measurement”, accounted for about one-third of variance of observed score.
  Besides, unsystematic measurement error and systematic measurement error accounted for about one-fifth and half of the variance of the observed score, respectively. The findings showed that the generalizability and dependability coefficients of the interview scores were acceptable and they were close to the coefficients estimated for the medical fields. However, the interaction between interviewers and applicants had the greatest contribution to the systematic measurement error, that can lower the credibility of the scores.
  According to the results, it is suggested that a workshop is organized for psychological training groups so that they can carry out reliability analyses to obtain a better understanding of the quality of the interview scores and to determine which changes in the concerned dimensions can lower the systematic error and boost the reliability of the interview scores.
  Keywords: Generalizability coefficient, dependability coefficient, admission interview, generalizability theory
 • Mohammad Ahmadi Deh Qutbuddini, Ebrahim Khodai*, Valiollah Farzad, Ali Moghadam Zadeh, Masoud Kabiri Pages 27-55

  The present study was conducted to investigate the impact of monolinguality-bilinguality of Iranian students on dimensionality, local item dependence and differential item functioning and impact of questions included in the passages of PIRLS (2011). The dimensionality was analyzed through comparing the one-dimensional graded response model and the multidimensional bi-factor item-response theory model. Next, the local item dependence and impact was analyzed using the two-level bi-factor model and, finally, the differential item functioning was examined using a multiple-group bi-factor model used by Cai et al. (2011).
  The results of the dimensionality showed that the bi-factor model better fitted to the data than the graded response model. Furthermore, it was found that the local item dependence between two literal trait questions caused deviation from the one-dimensionality and that the linguistic difference could explain a majority of its variance. The Testlet results also showed that the average estimation of monolinguals’ abilities was higher than bilinguals’ abilities. Besides, it was indicated that items embedded with uniform differential item functioning were more difficult for monolinguals than bilinguals but monolinguals outperformed bilinguals in multiple choice items embedded with non-uniform differential item functioning.
  Overall, the results showed that the traits related to the two literal Testlet were differently­ perceived among monolingual and bilingual students and local item dependence was more evident among bilinguals than monolinguals. Also, the results indicated a difference between the performance of monolingual and bilingual students in the mixed items format.
  Keywords: Graded response model, bi-factor model, dimensionality, differential item functioning, Testlet-based tests.
 • Majid Naeini, Behboud Yarigholi*, Abolfazl Ghasemzadeh Pages 57-83
  The aim of the present study was to identify the components of ethics of evaluation in higher education from the faculty members’ viewpoints and its application from students' perspectives. A mixed-method (sequential exploratory) approach focusing on qualitative and quantitative methods was used in the research. The research was conducted in a descriptive-survey design. The participants of the qualitative section were composed of faculty members of Azarbaijan Shahid Madani University and the statistical population of the quantitative section was consisted of MA/MSc and BA/BSc students of Azarbaijan Shahid Madani University (N=6065). Accordingly, 16 faculty members were selected and interviewed via the purposive sampling method. In addition, 362 Students were selected using the proportionate stratified random sampling method. The tool used for the qualitative section was semi-structured interviews technique and the quantitative tools were a Researcher-Made Ethics of Evaluation, which was composed of 34 items. Regarding the data analysis, it was tried to make use of qualitative content analysis (conventional type) for qualitative section and one-sample T-test and Independent T-test were used for the quantitative section. The qualitative findings were categorized into 6 components identified as ethics of evaluation. The quantitative results showed that the application of the component of effective communication in favorable evaluation as well as components of unbiased evaluation, ethical considerations in evaluation and reliability and validity of evaluation instruments were rated lower than the hypothetical mean from MA/MSc students’ viewpoint. Moreover, given the BA/BSc students’ perspective, the components of evaluation as learning, principled and correct evaluation and effective scientific communications in the favorable evaluation were reported. Regarding the difference in the application of components of ethics of evaluation between female and male students, the results indicated that there was a significant difference in such components as unbiased evaluation, effective scientific communications, and the reliability and validity of the evaluation instruments but no difference was observed in other components. The ethical system in higher education, especially in student’s evaluation, reflected professional-scientific behaviors and the sense of ethical commitment on the part of professors.
  Keywords: Ethics of evaluation, Higher Education, faculty members, students
 • Elaheh Hejazi *, Valiollah Farzad, Nahid Sadeghi, Maysam Shirzadifard Pages 115-144
  This study was conducted to qualitatively investigate perceptions of students and instructors of tasks and lessons of statistics. Participants were 14 instructors and 29 BA students of statistics courses in behavioral and social sciences at the University of Tehran. They were selected through purposive judgmental sampling method and, next, they were exposed to semi-structured interviews. The thematic analysis revealed that usefulness axis was reflected in terms of such organizing themes as “endogenous usefulness”, “exogenous usefulness”, “lack of usefulness”, “reduction of usefulness”, and “promotion of usefulness”. Instructors and students agreed that students suffered a lack of perceived usefulness. However, they disagreed on its nature, origin, and strategies. In all themes, students and instructors exposed different perceptions. This gap might result in irresponsibility, inconsistency and probable conflict in the learning process. Besides, it could prevent desired outcomes. According to these results, students and instructors should interact in practical engagement and exchange of ideas.
  Keywords: Endogenous usefulness, exogenous usefulness, inconsistency in usefulness perception, statistics task
 • Ja'far Torkzadeh, Mahdi Sadeghian Sorkei *, Reza Aghili Pages 145-174
  The present study was an attempt to provide a framework for performance assessment in student-driven research centers. To do this, an exploratory mixed method (tool design) was used in this study. The statistical population in this study included authorities of these centers who participated in two phases of this research (namely, qualitative and quantitative phases). In the first phase, five interviewees were selected through purposive sampling method. After analyzing the content of the interviews, six performance indicators and 47 indicators for these indicators were obtained in the first phase. In the second phase, the responses of all 21 managers of these centers were considered through a survey study focusing on census method. The quantitative tool used in the quantitative phase included a performance measurement questionnaire extracted from the findings of qualitative phase. The reliability coefficient (Cronbach's alpha) of the latter tools was calculated to be 0.79. The analytic hierarchy process was used in the data analysis stage. The result showed that each of the indicators had a different weight in performance assessment. Then, each indicator was assigned a weight appropriate to its rank in the performance assessment. The results of this research led to the ranking of research centers in terms of performance. Furthermore, a framework has been proposed for performance assessment which was based on 6 main indicators.
  Keywords: Research center, performance assessment, analytic hierarchy process
 • Abbas Abbaspour *, Hamid Rahimian, Morteza Taheri, Mehdi Mobini Pages 175-205
  One of the key issues of faculty development programs is the transfer of learning, which refers to putting in practice the lessons learned by faculty members in the university environment and carrying out professional activities. In this qualitative research, grounded theory was adopted as the research strategy and the data were gathered through conducting semi-structured interviews with 32 faculty members across Qom universities. Then, contextual conditions, causal and intervening variables, strategies and outcomes of the learning transfer process in the faculty development program were examined thereof. The findings of the study indicated that the motivation of transfer and professionalism were categorized as causal conditions. Besides, it was found that the internationalization of higher education, the learners’ academic culture, supportive climate and dynamics of the university curriculum were included in the contextual conditions. Finally, it was indicated that the quality and expectations of the students, the demands of faculty members and readiness for learning were among intervening conditions that affected the learning transfer process. The competency of instructors, improvement of level of academic freedom at universities, designing programs based on the faculty members’ participation, improving the quality and applicability of the content of the programs and the faculty members' socialization were effective strategies on the transfer of learning.
  Keywords: Higher Education, faculty development program, learning transfer, grounded theory
 • Maryam Porjamshidi *, Akbar Momeni Rad, Fatemeh Keihani Fazel Pages 207-233
  The aim of this study was to develop the Flipped Teaching Method in order to improve students' deep learning. This was an embedded mixed method that included a statistical population of 2340 students of the Faculty of Literature and Humanities as well as 15 professors in the field of Educational Sciences at Bu-Ali Sina University. Given the qualitative phase, 36 students were selected through accidental random sampling method and, given the qualitative phase, 20 students and 5 professors were selected purposefully. In the qualitative and qualitative phases, it was attempted to make use of semi-structured interviews and a researcher-made test, respectively, in order to collect the required data. The validity of the test was confirmed through collecting the experts’ views and its reliability was obtained using Cohen's Kappa Coefficient (89%). Having analyzed the data in the qualitative phase, seven main components were developed for the Flipped Teaching Method, including the flexibility of the environment, learning culture, educational content and activities, teacher as a coach, learner’s activism and accountability, learning as mastery and time management. The internal validity of this model was evaluated by experts and the validity of this model was examined using the developmental methodology. Finally, the findings indicated the positive impacts of the model on students’ deep learning.
  Keywords: Validating, development, teaching method, flipped, Deep Learning
 • Roghaye Sadeghzadeh, Hassan Ahadi*, Fariborz Doratj, Gholamreza Manshaei Pages 235-264
  The purpose of this correlational study was to develop and examine the psychometric properties of a researcher-made questionnaire on addiction to virtual social networks in adolescents. The statistical population of this study included all female high school students in Tehran city during the School Year 2017-2018, among whom 514 students were selected through multi-stage cluster sampling method. The psychometric properties of the questionnaire were examined through classic and modern theories. In the results section, the face and content validity of the questionnaire were confirmed. Next, the construct validity of the tool was confirmed through classic theory (factor analysis). In general, the data analysis (through item response theory) met one-dimensionality and local independence and led to the following
  conclusions
  none of the chi-squares was significant that indicated that the model was embedded with suitable level of goodness of fit. In addition, examination of items and their slopes showed that they had suitable discrimination parameters as well as great validity because of information functions (except for items 4 and 29). In sum, The Questionnaire on Addiction to Virtual Social Networks had desirable psychometric properties in classic and item response theory and it could be used as an appropriate tool for diagnosis in adolescents.
  Keywords: Researcher-made questionnaire, social network addiction, item-response theory, adolescents
 • Alireza Karami gazafi*, Madineh Seyyed Dorraji Pages 265-301
  The current research is focused on the design of objectives and contents of “physical and chemical separation methods” course for the master’s level in analytical chemistry. This is an applied, descriptive and survey research. Statistical population is composed of professors, Master’s and Ph. D. students, and researchers of analytical chemistry field in 2015, which 315 of them have been chosen as sample. Sampling method was purposive, voluntary, and avilable. In this research, a questionnaire has been used as a data collection tool. At the beginning, regarding study of previous researches and library resources, a number of objectives and contents was selected. After revising and applying viewpoints of 12 professors and Ph.D students, the final questionnaire consisting of 11 objectives (or chapter) and 90 contents was provided. Content validity of the aforementioned tool was investigated by supervising these professor and experts. In order to analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics were used. Kruskal-Wallis and Wilcoxon nonparametric tests were used. Results have shown that the questioners were interested in the proposed designed objectives and contents. All tests were performed at 95% confidence level.
  Keywords: Words: Physical, Chemical Separation Methods, graduate, Curriculum design, Analytical Chemistry