فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/03
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مجید کرمانی، مهدی فرزادکیا، علی اسرافیلی، یوسف دادبان شهامت، سودا فلاح جوکندان* صفحات 7-18
  زمینه و هدف
  کاتکول یکی از ترکیبات معمول در فاضلاب صنایعی مانند صنایع نفت و پتروشیمی، تولید آفت‫کش‫ها و غیره است. تخلیه فاضلاب این صنایع منجر به بروز مسمومیت ارگانیسم‫های آبزی و اثرات نامطلوب بر محیط زیست می‫شود. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین اثرات تغییرات سمیت کاتکول قبل و بعد از فرایند ازن‫زنی کاتالیزوری، با روش آزمون زیستی توسط دافنیا مگنا انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع کاربردی می‫باشد که طی آن، سمیت کاتکول و محصولات حاصل از تجزیه آن طی فرایند ازن زنی کاتالیزوری با استفاده از روش آزمون زیستی تعیین شد. ابتدا محلول استوک با غلظت mg/l 250 تهیه شد و پس از آن 10 نمونه که به ترتیب حاوی 0 (شاهد)، 5/0، 1، 3، 6، 12، 25، 50، 75 و 100 درصد حجمی از محلول اولیه بودند، تهیه گردید. سپس نمونه های اولیه، از محلول خروجی راکتور در درصد های حجمی مشابه تهیه شد. بر اساس روش استاندارد تعداد 10 عدد نوزاد دافنیامگنا به نمونه های تهیه شده اضافه گردید و مشاهده نمونه ها بعد از 24، 48، 72 و 96 ساعت انجام شد. در نهایت LC50 و واحد سمیت (TU) با استفاده از آنالیز پروبیت محاسبه گردید.
  یافته ها
  بر اساس نتایج مشخص گردید که LC50 (24 ساعته) پساب خام با غلظت اولیه mg/L 250 کاتکول، پس از 60 دقیقه تصفیه ازml/100 ml 30/13 به ml/100 ml 9/33 رسید و به تبع آن واحد سمیت نیز از 51/7 واحد (TU) به 9/0 واحد کاهش یافت؛ به طوری که سمیت 88 درصد تنزل پیدا کرد. در نهایت میزان سمیت پساب تصفیه شده در فرایند ازن‫زنی کاتالیزوری جهت تجزیه کاتکول کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  آزمون زیستی جهت ارزیابی پتانسیل سمیت کاتکول جهت تخلیه آن به آب های سطحی روشی ساده و موثر می‫باشد. بر اساس آزمون زیستی توسط دافنیامگنا، فرایند ازن زنی کاتالیزوری قادر است که سمیت کاتکول را از طریق تجزیه این ترکیب و شکستن آن به محصولات دیگری کاهش دهد.
  کلیدواژگان: کاتکول، سمیت، فرایند ازن زنی کاتالیزوری، آزمون زیستی، دافنیامگنا
 • محمد علی ززولی، علیرضا علا* صفحات 19-33
  زمینه و هدف
  کاربرد مستقیم لجن فاضلاب در کشاورزی به علت حضور پاتوژن ها، تخمیر نامناسب زائدات آلی و وجود فلزات سنگین در لجن، محدود شده است.کمپوست مشترک لجن فاضلاب با زائدات بیولوژیکی روشی برای استفاده مجدد از زائدات است که دفع ایمن و بهداشتی لجن و زائدات را به دنبال دارد. هدف این مطالعه بررسی امکان تولید کمپوست از مخلوط لجن فاضلاب با زائدات بیولوژیکی و مزایای کمپوست مشترک است.
  روش کار
  در این مطالعه روش‫های مختلف تولید کمپوست مشترک (کو-کمپوست) مورد بررسی قرار گرفت. بهینه سازی فرایند کمپوست، عوامل کنترل کننده کمپوست، مواد اولیه ای که قابلیت کو- کمپوست شدن را دارند، استفاده از لجن تصفیه خانه های فاضلاب و زائدات بیولوژیکی، در تهیه کمپوست، نقش کو- کمپوست در رفع چالش زباله های صنایع زراعی و کشاورزی و تولید کمپوست با کیفیت بهتر مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  لجن خام در کمپوست مشترک با مواد زائد آلی به همراه مواد جامد بیوشیمیایی (چربی، پروتئین و سلولز) خالص از لحاظ تکامل فرآیند، تخریب ترکیبات بیوشیمیایی در مواد کمپوست، پتانسیل غیرفعال سازی پاتوژن، حفظ مواد مغذی و بهبود فعالیت بیولوژیکی موثر است. مدیریت صحیح لجن تصفیه خانه های فاضلاب شهری، مواد زائد آلی و زائدات بیولوژیکی تولیدشده در صنایع زراعی نقش مهمی در ارتقاء بهداشت و سلامت جامعه و محیط زیست دارد. هزینه های بالای دفع زائدات بیولوژیکی و اثرات زیست محیطی آن و خطرات فراوان ناشی از مصرف کود شیمیایی از مشکلات عدم توجه به تولید کمپوست است.
  نتیجه گیری
  باید با توجه بیشتر به تولید کمپوست و تهیه کمپوست مشترک از پتانسیل های موجود در این بخش استفاده شود.
  کلیدواژگان: کو- کمپوست، نسبت C، N، زائدات آلی، عناصر ریز مغذی، سوبسترای مکمل
 • باقر عسگرنژاد نوری، ولی نعمتی، ناطق عباسقلیزاده* صفحات 34-49
  زمینه و هدف
  ارزش درک شده، به عنوان عنصری اساسی در استراتژی رقابتی است و تحقیقات نشان داده است که بین کیفیت، ارزش، رضایت و تمایلات رفتاری از جمله وفاداری مشتری، قیمت، قصد خرید مجدد و تبلیغات شفاهی مثبت روابط معنادار وجود دارد. هدف از تحقیق حاضر تاثیر ارزش درک شده بر تصویر ذهنی مقصد، رضایت و وفاداری گردشگران پزشکی (مطالعه موردی شهر اردبیل) بود.
  روش کار
  این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی بود. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد ارزش درک شده وانگ (2012)، پرسشنامه استاندارد تصویر ذهنی از مقصد وانگ (2012)، پرسشنامه استاندارد رضایت گردشگران الهی و حیدری (1387) و پرسشنامه محقق ساخته قاسمی (1394)، استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد کیفیت خدمات ادراک شده، کیفیت ادراک شده، لذت ادراک شده پزشکی، هزینه ادراک شده پزشکی و ریسک ادراک شده پزشکی بر ارزش درک شده گردشگران پزشکی تاثیرگذار است. همچنین تاثیر ارزش درک شده بر تصویر ذهنی مقصد گردشگران پزشکی تایید شد. تصویر ذهنی از مقصد بر رضایت و وفاداری گردشگران پزشکی تاثیر داشته و در نهایت تاثیر رضایت بر وفاداری گردشگران پزشکی نیز مورد تایید قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، سرمایه گذاری در راستای بهبود کیفیت خدمات گردشگری و نیز کاهش مخاطرات احتمالی ناشی از فعالیت های گردشگری و علاوه بر آن تلاش جهت کاهش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم برای گردشگران پزشگی، می تواند به بهبود ارزش ادراک شده آنها از گردشگری منجر گردد. همچنین می توان با ارائه خدمات استاندارد و ایجاد زیرساخت های مناسب برای گردشگران پزشکی نسبت به ایجاد تصویر ذهنی مثبت در آنها اقدام نمود که این امر موجب رضایت و در نهایت وفاداری این گردشگران برای مراجعات بعدی و تبلیغات دهان به دهان مثبت توسط آنها خواهد شد.
  کلیدواژگان: ارزش درک شده، تصویر ذهنی از مقصد، رضایت، وفاداری، گردشگری پزشکی
 • امین عطایی، اسلام مرادی اصل*، ابراهیم میرزایی، فاطمه دارسرایی صفحات 50-57
  زمینه و هدف
  حوادث یکی از علل اصلی مرگ در بسیاری از کشور های جهان می باشد. ایران یکی از بالاترین میزان‫های مرگ بدلیل آسیب های غیرعمد در بین کشورها را دارد. اولین قدم در پیشگیری و کنترل حوادث جمع آوری اطلاعات پایه در مورد گستره و نوع آسیب ها می‫باشد.
  روش کار
  مطالعه حاضر به منظور برآورد بار ناشی از مرگ بدلیل سوانح و حوادث در استان اردبیل انجام شد. اطلاعات مرگ از اطلاعات ثبت در سامانه نظام ثبت مرگ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل استخراج گردید. برای محاسبه تعداد سال‫های از دست رفته عمر نیز از جدول امید به زندگی استاندارد از دست رفته در سایت سازمان بهداشت جهانی استفاده شد.
  یافته ها
  از مجموع 402 مورد مرگ بدلیل حوادث 9/76 درصد مرد و 1/23 درصد زن بودند. میانگین سنی متوفیان 4/39 و 2/54 درصد در مناطق شهری و 8/45 درصد در مناطق روستایی سکونت داشتند. تعداد سال‫های از دست رفته عمر ناشی از سوانح و حوادث برای کل جمعیت 16493 سال و بیشترین مقدار مربوط به حوادث ترافیکی با 6628 سال بود. بیشترین تعداد سال های از دست رفته عمر در گروه سنی24-20 سال بود.
  نتیجه گیری
  میزان بروز مرگ ناشی از حوادث 64/31 در صدهزار نفر برآورد شد. با توجه به میزان بالای مرگ از حوادث و سالهای از دست رفته عمر ناشی از آن در استان اردبیل باید این مساله به عنوان یک مشکل جدی بهداشت عمومی تلقی شده و برنامه‫ریزی لازم در خصوص پیشگیری از این آسیب ها انجام یابد.
  کلیدواژگان: سال های از دست رفته عمر، سوانح و حوادث، استان اردبیل، مرگ و میر
 • مجتبی حبیبی، سجاد الله دادی*، لیلا محمدی، نیکزاد قنبری صفحات 58-72
  زمینه و هدف
  نظریه «حساس به تقویت» یک الگوی زیستی از شخصیت است که سیستم‎های مغزی‎رفتاری را اساس تفاوت های فردی می‎داند. با توجه به ارتباط این سیستم‎ها با وابستگی به مصرف مواد و الکل، مطالعه حاضر با هدف تائید ساختار چهار عاملی از نسخه فارسی مقیاس BIS/BAS با یک نمونه از افراد وابسته به مصرف مواد و الکل در ایران صورت گرفت.
  روش کار
  این پژوهش مقطعی و از نوع توصیفی بوده و جامعه آن را افراد وابسته به مواد و الکل چند شهر ایران تشکیل می دادند. 281 نفر افراد وابسته به مصرف مواد و الکل از زندان، خوابگاه و کمپ‎ها در پژوهش مشارکت کردند. ابزار اصلی پژوهش مقیاس BIS/BAS کارور و وایت بود و داده‎ها پس از جمع‎آوری از طریق نرم افزار لیزرل8/8 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته‎ها: بارهای عاملی همه سوال‎ها‎ (بجز سوال 8) روی عوامل مربوطه در حد رضایت بخشی بود و ساختار عاملی فرم فارسی این مقیاس، تاییدکننده ساختار فرم اصلی این ابزار است (82/1= df/χ2 ,054/0=RMSEA)؛ ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس سیستم های بازداری رفتاری 66/0 و سیستم فعال‎ساز رفتاری 86/0 و برای خرده مقیاس های فعال‎ساز رفتاری سائق (BAS-DR)57/0؛ پاسخ دهی به پاداش (BAS-RR) 78/0 و جستجوی سرگرمی (BAS-FS) 63/0 برآورد شد.
  نتیجه گیری
  فرم فارسی مقیاس سیستمهای بازداری/ فعال‎سازی رفتاری (BAS/BIS)، تطبیق الگوی نظری گری و الگوی چهار عاملی کارور و وایت را با جامعه معتادان ایران تایید می کند و بنابراین این ابزار می تواند در موقعیت‎های تحقیق آزمایشگاهی و بالینی، توسط محققان در جامعه فارسی زبان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نظریه حساسیت به تقویت، مقیاس بازداری، فعال‎سازی رفتاری، وابسته به مواد، الکل، روانسنجی
 • پیام حیدری، سکینه ورمزیار*، چیا حکیمی صفحات 73-82
  زمینه و هدف
  اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار، علت اکثر ناتوانی و غیبت های ناشی از کار در کشورهای در حال توسعه می باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ریسک فاکتورهای فردی و شغلی بر شیوع و پیامدهای ناشی از اختلالات اسکلتی عضلانی در بین کارکنان گروه های امدادی انجام گرفت.
  روش کار
  این مطالعه ی تحلیلی- مقطعی در بین 114 نفر از کارکنان گروه های امدادی شهر قزوین در سال 1394انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه نوردیک و ویژگی های دموگرافیک بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS-18 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  4/68 درصد از کارکنان گروه های امدادی اظهار نمودند که در طول یک سال گذشته به علت ناراحتی در یکی از نواحی بدن رنج برده اند. کارکنان با سطح تحصیلات دیپلم نسبت به کارشناسی و افراد دارای استرس نسبت به افراد بدون استرس در تجزیه و تحلیل تک متغیره 7/2برابر در معرض ریسک بالای اختلالات اسکلتی عضلانی قرار داشتند. گروه شغلی هلال احمر نسبت به آتش نشان در تجزیه و تحلیل تک متغیره 2/5 برابر و در تجزیه و تحلیل چند متغیره 09/13برابر به دلیل ناراحتی های اسکلتی عضلانی به ترتیب غیبت از کار و مراجعه به پزشک داشتند.
  نتیجه گیری
  ریسک فاکتورهایی نظیر سن، وزن، ساعات کار، سابقه کار، تحصیلات، نوع شغل و استرس در حین کار می توانند بر شیوع ناراحتی های اسکلتی عضلانی و پیامدهای اختلالات تاثیرگذار باشند که از بین این ریسک فاکتورها، تحصیلات، نوع شغل و استرس در حین کار بیش ترین نقش را در بروز ناراحتی های اسکلتی- عضلانی کل بدن و شانه درد دارند.
  کلیدواژگان: ریسک فاکتور، پیامد، اختلالات اسکلتی- عضلانی، کارکنان گروه امدادی
 • رستم گلمحمدی، محسن علی آبادی، نفیسه عظیمی* صفحات 83-95
  زمینه و هدف
  کاهش صدا در منبع، همیشه در اولویت می باشد و با اتخاذ یک رویکرد سیستماتیک و توجه دقیق به جزئیات طراحی، اتاقک می تواند یکی از موثرترین اقدامات کنترلی در دسترس برای مهندسین صدا باشد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی منابع اصلی مولد صدا و تعیین کارایی اتاقک در کنترل صدای یک صنعت پیچ سازی صورت پذیرفت.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مداخله ای، نخست اطلاعات اولیه در خصوص مشخصات دستگاه ها، تعداد افراد در معرض مواجهه، ساعات مواجهه و محل استقرار آنها در صنعت مورد بررسی، جمع آوری گردید. سپس اندازه گیری و ارزیابی صدا در چند مرحله به صورت اندازه گیری محیطی، اندازه گیری پیرامون منبع صوتی و دزیمتری انجام شد. در نهایت جهت کنترل صدا، طرح ساخت اتاقک جهت دستگاه های مولد اصلی صدا با طرح کنترل برای منابع با ارائه یک اتاقک برآورد گردید.
  یافته ها
  نتایج ارزیابی صدا نشان داد دستگاه های BV2 و BR3 با تراز کلی فشارصوت به ترتیب 4/94 و 7/95 دسی بل، منابع اصلی صدا در سالن تولید بوده اند که سبب مواجهه کارگران با صدا بیش از حد مجاز گردیده است. جهت کنترل صدای این دو منبع اتاقک سازی با افت انتقال حداقل dB 19 مناسب ترین گزینه تعیین شد. اتاقک طراحی شده دارای لایه بندی ساندویچی فشرده شامل یک لایه فولاد به ضخامت mm 3، لایه فوم خودچسب به ضخامت mm 20، لایه پشم سنگ به ضخامت mm40 و لایه ورق آلومینیوم پانچ شده mm 1 با سطح دهانه باز 60 درصد بود.
  نتیجه گیری
  اتاقک طراحی شده جهت دستگاه های BV2 و BR3 تراز فشار صوت این دستگاه ها را به میزان dB 7/19 و dB 3/19 کاهش می دهد و تراز فشار صوت مواجهه کارگران با این دستگاه ها را به dB 7/74 و dB 4/76 تقلیل می دهد. به این ترتیب مواجهه کارگران اپراتور این دستگاه ها به زیر حد مجاز خواهد رسید.
  کلیدواژگان: صدای شغلی، مواجهه شغلی، کنترل صدا، صنعت پیچ سازی
 • فریبرز فیروز، علی نعمتی*، ناطق عباسقلی زاده صفحات 96-108
  زمینه و هدف
  مطالعه حاضر با هدف جایگزین کردن موسیلاژ دانه مرو و گیاه اسفرزه بعنوان پری بیوتیک بجای چربی و تاثیر آن بر خصوصیات حسی، میکروبی و ماندگاری ماست همزده کم چرب پروبیوتیک انجام گرفت.
  روش کار
  در این پژوهش پس از استخراج موسیلاژها از دانه مرو و گیاه اسفرزه در غلظت ها و نسبت های مختلف 01/0، 04/0 و 07/0 درصد به ماست کم چرب همزده اضافه گردید. اثرات افزودن موسیلاژ بر ویژگی های ماست پروبیوتیک کم چرب حاوی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم نگهداری شده در دمای یخچال (0 تا 4+ درجه سانتی گراد) مانند ارزیابی حسی و ماندگاری و نیز شمارش کلی باکتری های پروبیوتیک به مدت 3 هفته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج توسط آزمون آماری ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که نمونه ماست حاوی 04/0 درصد موسیلاژ اسفرزه و 04/0 درصد موسیلاژ مرو دارای بالاترین امتیاز حسی و عطر و طعم بوده و اثر ترکیبی موسیلاژهای مرو و اسفرزه نیز بر روی خواص حسی معنی دار بود (05/0>p). کاهش معنی داری در امتیاز رنگ نمونه های ماست با بیشتر شدن درصد موسیلاژ اسفرزه و مرو مشاهده شد (05/0>p). با افزودن موسیلاژها به ماست ، زنده مانی باکتری پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم بیفیدوم تا روز هفتم افزایش و پس از آن کاهش یافت، بطوری که نمونه حاوی 07/0 درصد موسیلاژ مرو بیشترین مقدار باکتری های پروبیوتیک را نشان داد، ولی در مجموع میزان باکتری های زنده با افزایش این دو هیدروکلوئید، نسبت به نمونه شاهد افزایش معنی داری داشت (05/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان دادند که برخی از دوزهای موسیلاژ اسفرزه و مرو بعنوان جایگزین چربی می تواند نقش قابل توجهی در حفظ خواص حسی ماست کم چرب در طول نگهداری ایفا کنند و با افزایش میزان باکتری های پروبیوتیک و بهبود احساس دهانی، اثرات منفی کاهش چربی ماست را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: موسیلاژ، مرو، اسفرزه، ماست، پروبیوتیک
 • داود قراخانی*، آرش زعفرانچی صفحات 109-117
  زمینه و هدف
  پدیده فرسودگی شغلی و ترک شغل ناشی از آن، به معضلی برای بسیاری از سازمان‫ها در دنیا تبدیل شده است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر فرسودگی شغلی بر قصد ترک خدمت کارکنان با در نظرگرفتن نقش میانجی رضایت شغلی می‫باشد.
  روش کار
  از مجموع 1100 نفر از کارکنان شاغل تعداد 288 نفر با استفاده از روش نمونه‫گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان انتخاب گردیدند. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت، جمع آوری شدند. جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار آماری Smart-PLS استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده از این تحقیق مشخص نمود که شاخص‫های فرسودگی شغلی، بدبینی و بی کفایتی، تاثیر منفی و معنی داری بر رضایت شغلی دارند، ولی تاثیر خستگی بر رضایت شغلی تایید نگردید. همچنین مشخص شد شاخص های خستگی، بدبینی و بی کفایتی تاثیر مثبت و معناداری بر قصد ترک خدمت کارکنان دارند، در حالی‫که رضایت شغلی تاثیر منفی و معناداری بر قصد ترک خدمت کارکنان دارد. نقش مثبت و معنی دار رضایت شغلی به عنوان میانجی بین فرسودگی شغلی و قصد ترک خدمت کارکنان تایید شد. همچنین نقش مثبت و معنادار رضایت شغلی در تاثیر بدبینی بر قصد ترک خدمت کارکنان، و نیز بی کفایتی بر قصد ترک خدمت کارکنان مورد تایید قرار گرفت در حالی‫که نقش میانجی رضایت شغلی در تاثیر خستگی بر قصد ترک خدمت کارکنان تایید نشد.
  نتیجه گیری
  سازماندهی اقداماتی در جهت کاهش استرس کارکنان باعث کاهش خستگی عاطفی گردیده و مانع ایجاد فاصله هیجانی و شناختی کارکنان می‫گردد. اقداماتی جهت کاهش فاصله میان فرد شاغل و دریافت کنندگان خدمات او از بروز بدبینی در کارمندان می کاهد و شفاف سازی نقش کارمندان در پیشرفت‫های سازمان و افزایش حس کارآمدی آنان، در کاهش حس بی کفایتی آنها سهیم است.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، بدبینی، بی کفایتی، رضایت شغلی، خستگی، قصد ترک خدمت
 • نوید بابایی*، سعید بلیاد، علیرضا مرادی صفحات 118-128
  زمینه و هدف
  امروزه در بسیاری از کشورهای جهان و حرفه های مرتبط با سلامت به طور روزافزونی اهمیت توجه به عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت را تصدیق می‫کنند. بهداشت دهان و دندان از اهم موضوعاتی است که امروزه علاوه بر اشخاص و خانواده ها، توجه دولت و سیاست‫گذاری بخش سلامت را به خود معطوف کرده است. شاخص منعکس کننده وضعیت بهداشت دهان و دندان با جزئیات دندان‫های پوسیده،کشیده شده و پرشده، مهمترین ایندکس اپیدمیولوژیک در دندانپزشکی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان و رفتارهای مرتبط بهداشتی و ارتباط آنها با شاخص DMFT در بین دانش آموزان رشته تجربی مشکین شهر بود.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی مقطعی 303 نفر از دانش آموزان رشته تجربی مشکین شهر به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه خود تکمیلی در مورد مشخصات دموگرافیک، دندان‫های پرشده، کشیده شده و پوسیده، کیفیت رفتارهای بهداشتی و تکرر رفتارها، رژیم تغذیه ای و مصرف سیگار و نوشیدنی غیرمجاز، نظرسنجی در مورد علت عدم مراجعه منظم به دندانپزشکی بود. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم‫افزار spss-17 و آزمون‫های آماری t و مجذور کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و مقدار p</05 برای نتایج معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین شاخص بهداشت دهان و دندان در بین دانش آموزان رشته تجربی مشکین شهر و دربین 1/95 درصد داده معقول بدست آمده، 4/3± 87/3 محاسبه شد که به تفکیک در پسر ها 31/3±51/3 و دختران 45/3±13/4 بود که در مقایسه با شاخص سازمان جهانی پایین می‫باشد. اختلاف موجود بین دو جنس از لحاظ آماری معنی‫دار نبود. 5/59 درصد از دانش آموزان بصورت روزانه دندان‫های خود را مسواک می‫زدند. بین دفعات استفاده از مسواک و آخرین مراجعه به دندانپزشک با شاخص بهداشت دهان و دندان رابطه معنی دار مشاهده گردید (05/0p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به اهداف سازمان بهداشت جهانی (تا سال 2015) که شاخص بهداشت دهان و دندان کمتر از 1 می‫باشد، لازم است خدمات دندانپزشکی و برنامه پیشگیری با جدیت بیشتری پیگیری شود. آموزش بهداشت در زمینه ارتقاء بهداشت دهان و دندان با تاکید بر استفاده منظم از مسواک و خدمات بیمه ای در مراجعه منظم به دندانپزشک می‫تواند بر شاخص بهداشت دهان و دندان در جامعه تاثیر مثبتی داشته باشد.
  کلیدواژگان: دانش آموزان رشته تجربی، دندان پوسیده، دندان پر شده، دندان کشیده شده، وضعیت بهداشت دهان و دندان
|
 • M Kermani, M Farzadkia, A Esrafili, Y Dadban Shahamat, S Fallah Jokandan* Pages 7-18
  Background & objective
  Catechol is one of the most common compounds in the industrial wastewater including oil and petrochemical, pesticides industries. The drainage of these industries leads to aquatic organisms poisoning and adverse effects on the environment. Therefore, this study aimed to evaluate the effects of catechol toxicity changes before and after the catalytic ozonation process by Daphnia Magna bioassay.
  Methods
  This study is an applied research in which the toxicity of catechol and its products from degradation was evaluated by bioassay method during the Catalytic ozonation process. First stock solution was prepared at concentration of 250 mg/l followed by preparation of 10 samples that each contained 0 (control), 0.5, 1, 3, 6, 12, 25, 50, 75 and 100% of volume of primary solution. Initial samples were prepared from reactor effluent in the same volume. Based on the standard method, 10 Daphnia infants were added to prepared samples. Samples were evaluated after 24, 48, 72 and 96 hours. Finally, lethal concentration (LC50) and toxic units (TU) were calculated using probit analysis.
  Results
  According to the results, LC50 (24 hours) of raw effluent with an initial concentration of 250 mg / L of catechol increased from 13.30 ml/100 ml to 33.9 ml/100 ml after 60 minutes treatment. Consequently, the toxicity unit decreased from 7.51 TU to 0.9 TU which means that the toxicity dropped by 88%. Finally, the toxicity of treated effluent decreased during catalytic ozonation process to degradation of catechol.
  Conclusion
  Bioassay is a simple and effective way to evaluate the toxicity potential of Catechol to discharge it to surface water. Based on the bioassay by Daphnia Magna, Catalytic ozonation process is able to reduce the toxicity of catechol by degradation this compound and breaking into other products.
  Keywords: Catechol, Toxicity, Catalytic Ozonation Process, Bioassay, Daphnia Magna
 • M.A Zazouli, A Ala* Pages 19-33
  Background & objective
  Direct application of sewage sludge in agriculture has been limited due to the presence of pathogens, inappropriate fermentation of organic waste and the presence of heavy metals. Co-composting of sewage sludge with biological waste is a method to reuse waste that leads safe disposal of sludge and waste. The purpose of this study was to review the advantages of co-compost and the possibility of compost production from a mixture of sewage sludge and biological waste.
  Method
  In this paper, various methods for the production of co-compost were also reviewed. In this paper several factors including composting process optimization, compost controlling agents, co-composting raw materials and use of sewage sludge and biological wastewater, in the preparation of compost were evaluated as well as the role of co-compost in the challenge of agricultural wastewaters.
  Results
  The raw sludge in a compost with organic waste, along with biochemical solids (fat, protein, and cellulose), are pure in terms of process evolution, the destruction of biochemical compounds in composting materials, the potential for pathogen inactivation, nutrient retention and improved biological activity. Proper management of municipal sewage treatment, organic and biological waste produced in the agro-industry play an important role in promoting the community health and the environment. The high cost of biological waste disposal, its environmental impacts, and the many risks associated with the use of chemical fertilizers are the problems due to ignorance compost production.
  Conclusion
  Therefore, producing compost and co-comosting should be considered to promot environmental health.
  Keywords: Co-compost, C, N ratio, organic waste, micronutrient elements, supplemental substrate
 • B Asgarnezhad Nouri, V Nemati, N Abbasgholizadeh* Pages 34-49
  Background & objectives
  Perceived value is an essential element of competitive strategy and research. It has shown that there is a significant positive relationship between quality, value, satisfaction, and behavioral tendencies including customer loyalty, price, intention to repurchase, and word of mouth. The aim of this study is to examine the impact of the perceived value on destination image, satisfaction, and loyalty of medical tourists.
  Methods
  This applied research is a descriptive and correlational study. Convinient sampling method was employed to recruit the participants. For data collection, Wong's perceived value questionnaire (Wong, 2012), Wong's standardized destination image questionnaire (Wong, 2012), a standardized tourist satisfaction questionnaire (Elahi & Heydari, 2008), and a researcher-made loyalty questionnaire (Ghasemi, 2015) were used.
  Results
  The results showed that the perceived service quality and perceived medical quality, enjoyment, costs and risk affect the perceived value of medical tourists. The perceived value has impact on the destination image of medical tourists. The destination image also influences the satisfaction and loyalty of medical tourists. Finally, satisfaction could lead to the loyalty of medical tourists.
  Conclusion
  According to the results, investment in improving the quality of tourism services, as well as reducing the potential risks of tourism activities and increasing the efforts to reduce direct and indirect costs for medical tourists can improve their perceived value. It is also possible to provide standard services and build appropriate infrastructure for medical tourists in order to create a positive image, which will result in satisfaction and, ultimately, the loyalty of tourists could lead to the future visit and word of mouth by them.
  Keywords: Perceived Value, Destination Image, Satisfaction, Loyalty, Medical Tourism
 • A Ataey, E Moradi, Asl*, E Mirzaei, F Darsaraei Pages 50-57
  Background & objectives
  Accidents are one of the main causes of death worldwide. Iran has one of the highest death rates due to unintentional injuries among countries. The first step in preventing and controlling accidents is collecting basic information about the severity and type of injuries.
  Methods
  This study was conducted to estimate the burden of death due to accidents and injuries in Ardabil province. Death information was extracted from the death registration program of Ardabil University of Medical Sciences. The World Health Organization website has been used to calculate the number of years lost in life.
  Results
  A total of 402 deaths due to accidents have been registered of whom 76.9% were male and 23.1% were female. The average age of the deceased was 39.4 (SD) and 54.2% lived in urban areas and 45.8% lived in rural areas. The YLLs for the total population was 16493 years. The largest amount was related to traffic accidents with 6628 years. The highest number of years was lost in the age group of 20 to 24 years.
  Conclution: The incidence of death from accidents was estimated to be 31.64 in 100,000 people. Considering the high mortality rate and the resulting YLL in Ardabil province, this issue should be considered as a serious public health problem and planning to prevent these injuries.
  Keywords: Years of Life Lost, Injuries, Accidents, Ardabil Province, Mortality
 • M Habibi, S Alahdadi*, L Mohammadi, N Ghanbari Pages 58-72
  Background & objectives
  Reinforcement Sensitivity Theory is a biological pattern of personality that considers brain-behavioral systems as the basis of individual differences. By considering the relationship between these systems and dependence on drug and alcohol use, the present study aimed to confirm the structure of four factors in Persian version of BIS/BAS scale with a sample of drug and alcohol addicts in Iran.
  Methods
  This is a cross-sectional study statistical framework consisted of all alcohol and substance dependent individuals in some cities in Iran. 281 drug and alcohol abusers in prison, dormitory and rehab camps participated in the study. The main research tool was BIS/BAS scale of Carver and White. Collected data were analyzed using LISREL8/8 software.
  Results
  Factors power of all questions (except questions 8) was satisfactory on the related factors and the factor structure of the Persian form of this scale confirms the structure of the original form of this tool (RMSEA= 0.054, df/χ2=1.82). Cronbach's alpha coefficient was 0.66 and 0.86 for BIS and BAS respectively and for behavioral activator subscale (BAS-DR) was 0.57 or drive, 0.78 for reward responsiveness and 0.63 for fun seeking.
  Conclusion
  The Persian version of Behavioral activation/inhibition systems (BAS/BIS) confirms the adaption of Gray's theoretic model and Corver and White's four-factor model with Iranian addicted community. This scale can be consequently used for Persian languages community in experimental and clinical research situations by researchers.
  Keywords: Reinforcement Sensitivity Theory, BIS, BAS Scale, Drug Dependent, Alcohol, Psychometrics
 • P Heydari, S Varmazyar*, Ch Hakimi Pages 73-82
  Background & objectives
  Work-related musculoskeletal disorders are the cause of most of the disabilities and labor-induced absences in developing countries. Therefore, this study aimed to investigate the association between occupational and individual risk factors and the prevalence and outcomes of musculoskeletal disorders among the rescue department employee.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted among the rescue department employees of Qazvin. One hundred fourteen staffs were recruited in year 2016. Data gathering tool was Nordic questionnaire. Descriptive statistics and logistic regression test were conducted using SPSS (ver 18).
  Results
  Based on this study, 68.4% of the staff in the rescue department has suffered in one of the body regions during the last year. Musculoskeletal disorders in employee had 2.7 times negative association with lower level of education and higher work stress accordingly (staff with a high school diploma compared to bachelors) and (people with higher compared to higher stress). The Red Crescent workers were at higher risk of musculoskeletal disorders and work absence than fire workers (5.2 times in single-variable analysis and 13.09 in multivariate analysis).
  Conclusion
  Factors including age, weight, work hours and history, education, type of job and work-related stress can affect the prevalence of musculoskeletal disorders and its consequences. Among these factors, educations, type of job and stress during work have the most impact on prevalence of musculoskeletal disorders and whole body and shoulder pain.
  Keywords: Risk Factors, Consequence, Musculoskeletal Disorders, Rescue Group’s Employees
 • R Golmohammadi, M Aliabadi, N Azimi* Pages 83-95
  Background & objectives
  Noise reduction in the source is always in priority. For acoustic engineers, taking a systematic approach and considering small details of designing an enclosure can be one of the most effective ways of noise reduction. This study was carried out to detect major noise generator sources in a screw manufacturing company.
  Methods
  In this interventional study, primarily information were collected, including machines' specifications, number of workers exposed to noise, time of exposure, and their deployment location. Then environmental assessment was carried out to assess the noise level around the sound source and dosimetry devices. Finally, a design of an enclosure was developed to control noise level in machines producing noise.
  Results
  Results indicated that BV2 and BR3 machines, with total sound pressure level of 95.7 and 94.4 dB, were major sources of noise, which exceeded the noise limit. To control the generated noise of the mentioned machines, an enclosure was designed with minimum damping of 19 dB. The designed enclosure consisted of a compact layer of 3 mm steel, a layer of 20 mm self-stick foam, a layer of 40 mm mineral wool and a 1 mm layer of punched aluminum plate with open mouth of 60%.
  Conclusion
  the designed enclosure for BV2 and BR3 machines can empirically reduce sound pressure level by 19.3 and 19.7 dB respectively and the exposure of operators was reduced to 76.4 and 74.7 dB, which provides safety for workers of the factory.
  Keywords: Occupational Noise, Occupational Exposure, Noise Control, Twisting Industry
 • F Firooz, A Nemati*, N Abbasgholizadeh Pages 96-108
  Background & objectives
  The aim of this study was the effect of mucilages of Salvia macrosiphon and Plantago ovata as a prebiotic instead of fat and its effect on the sensory, microbial and survival properties of low-fat stirred yogurt probiotic.
  Methods
  In this study, mucilages of Salvia macrosiphon and Plantago ovata were added to the low-fat stirred yogurt in concentrations and various ratios of 0.01%, 0.04% and 0.07%, after the extraction. The effects of adding mucilage on the properties of low-fat stirred yogurt probiotic containing bifidobacterium bifidum stored at refrigerated temperature (0 to +4 °C), such as sensory, durability assessment and total probiotic bacterial count were investigated for 3 weeks. The results were analyzed using ANOVA test.
  Results
  The results showed that the yoghurt containing of 0.04% Salvia macrosiphon mucilage and 0.04% Plantago ovate mucilage had the highest scent, taste and sensory rating. The combination of salvia macrosiphon and Plantago ovate mucilages had a significant effect on sensory properties (p<0.05). A significant decrease was observed in the color score of yogurt samples, with increasing the percentage of the Salvia macrosiphon and Plantago ovate mucilages (p<0.05). The probiotic bacterial life of Bifidobacterium bifidum increased until the seventh day with the addition of mucilages to yogurt, and then decreased. The sample containing 0.07% mucilage of Salvia macrosiphon showed the highest amount of probiotic bacteria, but live bacterial count significantly increased with increasing of these two hydrocolloids compared to the control group (p<0.05).
  Conclusion
  The results of this study showed that the some doses mucilages of Plantago ovata and Salvia macrosiphon as a replacement of fat could play a significant role in keeping up the sensory properties of low fat yogurt during storage. Thses additives can improve the negative effects of reduced yogurt fat with increasing the amount of probiotic bacteria and improving oral sensation.
  Keywords: Mucilage, Plantago ovate, Salvia macrosiphon, Yoghurt, Probiotics
 • D Gharakhani*, A Zaferanchi Pages 109-117
  Background & objectives
  Job Burnout and turnover intention accordingly, has become a pressing issue for many organizations worldwide. This study investigated the effect of job burnout on employees’ turnover intention with regard to the mediating role of job satisfaction.
  Methods
  288 samples were randomly selected among 1100 total staff members of companies under investigation using Morgan table. The data was collected using a standard questionnaire that its validity and reliability have already been approved. The Kolmogorov-Smirnov test was used to evaluate the normality of variables. Smart-PLS statistical software was utilized for data analysis.
  Results
  The results of the research showed that job burnout, depersonalization and reduced personal accomplishment had negative effects on job satisfaction, but the effect of emotional exhaustion was not observed on job satisfaction. The effect of emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal accomplishment had also a positive significant effect on employees’ turnover intention, while job satisfaction had negative effect on employee’s turnover intention. Finally the effect of job satisfaction as a mediator variable between job burnout and employees’ turnover intention was examined. The results showed a positive significant association. In addition, a positive effect was observed between depersonalization and employees’ turnover intention as well as reduced personal accomplishment and employees’ turnover intention. On the other hand, the mediating role of job satisfaction was not observed in the effect of emotional exhaustion on employees’ turnover intention.
  Conclusion
  Organizing measures to reduce staff stress reduces emotional exhaustion and prevents the emotional and cognitive gap between employees and their jobs. Measures to reduce the gap between employers and his recipients reduce depersonalization of employees, and clarifying the role of employees in the organization's progress and increasing their sense of efficiency reduces their sense of inadequacy.
  Keywords: Job Burnout, Depersonalization, Reduced Personal Accomplishment, Job Satisfaction, Emotional Exhaustion, Employees’ Turnover Intention
 • N Babae*i, S Belyad, A Moradi Pages 118-128
  Background & objectives
  Governments and health related professionals have approved the importance of social determinants in many countries. Oral hygiene is one of the most important subjects which is attracted the attention of the individuals, families, government and health organization and policy makers. Decayed, Missing, and Filled Teeth (DMFT) indicator is one of the most epidemiologic indexes in dentistry indicating the situation of oral and dental health among people of a community. The present study was conducted to evaluate association between the dmft index and oral hygiene situation and related healthcare behaviors among Iranian students studying science in Meshgin city.
  Methods
  In this cross-sectional study, 303 students in Meshgin city were randomly selected. Research instrument was self-administered questionnaire to collect information about demography, filled-decayed-missed tooth, quality and quantity of health behaviors, diet, smoking and using alcoholic beverage, irregular attendance to dentist. Collected data were analyzed using SPSS version 17.
  Results
  the DMFT mean among student of Meshgin city was measured 3.87±3.40, which was different between boys and girls; 3.51±3.31 and 4.13±3.45 in boys and girls respectively but not significant. This index was lower than that reported by WHO. Approximately 60 percent of students were brushing their tooth daily. There was also a significant association between DMFT and quantity of brushing and last dentist visit (p<0.05).
  Conclusion
  By considering WHO goal until 2015 (DMFT<1), dentistry services and prevention program need to be considered seriously. Regular brushing and general coverage of insurance for basic dental services can have a positive impact on DMFT in the community.
  Keywords: Students of Practical Field, Filled Tooth, Decayed Tooth, Missed Tooth, Oral Hygiene Situation