فهرست مطالب

مطالعات فرهنگ - ارتباطات - پیاپی 44 (زمستان 1397)
 • پیاپی 44 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/21
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محید فولادیان*، حسن رضایی بحرآباد صفحات 1-26
  خودمداری را خصلتی تاریخی در روانشناسی جمعی ایرانیان دانسته اند، اما به عقیده نظریه پرداز این نظریه، این خصلت هم اکنون نیز در جامعه ایران وجود دارد و آثار نامطلوب خویش را همچنان به دنبال خواهد داشت. بجاست که در عین نظریه پردازی و تحلیل تاریخی، با شیوه های متداول علمی در پی یافتن عوامل موثر بر ایجاد و تداوم این ویژگی در جامعه ایرانی که بسیاری از ناکامی های تاریخی و معاصر ایرانیان را می توان منتسب به آن دانست، باشیم. سئوال اصلی این نوشتار این است: عوامل موثر بر خودمداری ایرانیان چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، سعی شده است با تحلیل ثانویه داده های یک پیمایش معتبر که در شهر تهران انجام شده است، مدل نظریه ای بر اساس شاخص های مورد استفاده در آن پیمایش، طراحی و آزمون کنیم. حجم نمونه این پیمایش تعداد 1256 نفر بوده که با روش نظام‏مند انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد که میزان خودمداری بیش از 15 درصد پاسخگویان خیلی کم و کم، بیش از 44 درصد متوسط و بیش از 40 درصد زیاد و خیلی زیاد بوده است. همچنین ضریب همبستگی چندگانه مساوی 446/0M.R= است، ضریب تعیین مساوی 119/0= 2R است و ضریب تعیین تعدیل شده برابر 196/0 است و بیانگر این مطلب است که در حدود 20 درصد از واریانس و تغییرات خودمداری توسط متغیرهای موجود در معادله تبیین می شود. متغیر تقدیرگرایی با دارا بودن اثر کل به اندازه (276/0) در تبیین واریانس متغیر خودمداری از بیشترین قدرت برخوردار است. بعد از این متغیر، بیگانگی اجتماعی و سپس احساس بی قدرتی در مراتب بعدی قرار دارند که هر سه این متغیرها رابطه مثبتی با متغیر خودمداری دارند. بدین معنی که هرچه بر میزان هریک از سه متغیر فوق افزوده شود، میزان خودمداری افراد نیز افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: خودمداری، تقدیرگرایی، بیگانگی اجتماعی، احساس بی قدرتی، بیگانگی سیاسی
 • سید محمد زرگر *، طیبه رحیمیان صفحات 27-48
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی هافستد بر پذیرش فناوری های اطلاعات و ارتباطات به ویژه همراه بانک صورت گرفته است. تحقیق پیش رو بر اساس هدف کاربردی و گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل تمامی افراد ایرانی بود که حداقل یک حساب بانکی فعال و دستگاه تلفن همراه با قابلیت انجام فعالیت های مالی داشتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که در مجموع 400 پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش مدل یابی معادلات ساختاری و تکنیک حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که مردگرایی، فردگرایی، اجتناب از عدم اطمینان و فاصله قدرت با سهولت استفاده ادراک شده توسط کاربران همراه بانک رابطه مستقیم دارد و رابطه مستقیم مردگرایی و فاصله از قدرت با سودمندی ادراک شده در استفاده از همراه بانک تایید شد. همچنین تاثیر مستقیم سهولت استفاده ادارک شده از همراه بانک و سودمندی ادراک شده از همراه بانک بر نیت رفتاری نیز تایید شد.
  کلیدواژگان: پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات، همراه بانک، فرهنگ، هافستد
 • تقی آزاد ارمکی، محمود شارع پور، مینو صدیقی کسمایی * صفحات 49-70
  تا پیش از تغییرات شهری بابلسر در دوره پهلوی اول، این محل عمدتا شهرت خود را مدیون هویت بندری، گمرک و شیلاتش بود و با عنوان بندر مشهدسر شناخته می شد. در دوران پهلوی اول، تحولات اقتصادی و فرهنگی خاصی در عرصه جهانی، ملی و محلی دست به دست هم دادند که بابلسر تغییرات شهری بنیادینی را تجربه کند. مقاله پیش رو، کوشیده است این تحولات را از روایت های رسمی و غیررسمی تاریخی این منطقه استخراج، تحلیل و تفسیر کند. گردآوری اطلاعات از طریق تاریخ شفاهی، مصاحبه با افراد مطلع کلیدی، بحث های گروهی و بررسی اسناد، سفرنامه ها و روزنامه های چاپ شده بین سال های 1305ش. تا1320ش. صورت گرفته است. روش این پژوهش، کیفی است و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی، از روش نظریه زمینه ای استفاده شده است. یافته های به دست آمده شامل هفت مقوله عمده هستند که عبارت اند از: نیاز به برون رفت از اقتصاد بندری (به عنوان شرایط علی)، آمادگی نیروهای محلی (به عنوان شرایط مداخله گر)، طبیعت قهار (به عنوان شرایط زمینه ای)، مدیریت سازماندهی نیروها و خشونت (به عنوان تعامل ها و راهبرد ها)، تغییر هویت از بندر مشهدسر به شهر بابلسر و تغییر نقش خارجی ها (به عنوان پیامدها). مقوله هسته ای این پژوهش، «تخریب خلاق» است که سایر مقولات را در بر می گیرد. نتیجه بررسی، حاکی از ایجاد چرخش های فرهنگی و معنایی وابسته به تحول و چرخش اقتصادی از اقتصاد بندر به اقتصاد ساحلی توریستی است.
  کلیدواژگان: چرخش اقتصادی، گمرک، توریسم، چرخش فرهنگی، تغییر هویت
 • هادی خانیکی، یوسف خجیر* صفحات 71-97
  این پژوهش به شناسایی نقش مثبت و منفی شبکه های اجتماعی مجازی در توسعه جامعه مدنی ایران و میزان استفاده از هر یک از آنها در بین فعالان مدنی شهر تهران پرداخته است. این پژوهش از نوع آمیخته کیفی و کمی و روش آن مصاحبه عمیق و پیمایش بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی صاحب نظران دانشگاهی و فعالان مدنی و حزبی که از بین آنها 25 نفر با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری فعالان مدنی شهر تهران که از بین آنها 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که مصاحبه شوندگان برای نقش شبکه های اجتماعی مجازی در توسعه جامعه مدنی ایران 12 کارکرد ارتباطی، خبری، تبلیغی، آموزشی، بسیج سازی، کمپین سازی، جایگزینی رسانه رسمی، تقویت قدرت اجتماعی نهادها، شفاف سازی، جریان سازی، شبکه سازی و سنجش افکار عمومی و 10 کژکارکرد اخبار نادرست و شایعه، سرریزی اطلاعات، انبوه خلق مجازی، حباب گفتگو، سلیبریتی‏سازی، وجود همبستگی کاذب، درگیری در فضای مجازی و دور شدن از فعالیت مدنی واقعی، تخریب حریم خصوصی فعالان مدنی، غلبه مشارکت مجازی و ابزار ارائه و خودنمایی تعیین کردند. از بین این موارد، فعالان مدنی بیشترین کارکرد شبکه های اجتماعی و پیام-رسان ها را در بین فعالان مدنی شهر تهران کارکرد ارتباطی، خبری و آموزشی و کمترین کارکرد را سنجش افکار عمومی، شفاف سازی و شبکه سازی و بیشترین کژکارکردی را اخبار نادرست و شایعه، سرریزی اطلاعات و حباب گفت‏وگو و کمترین کژکارکردی را خودنمایی در فضای مجازی و سلیبریتی سازی مطرح کردند.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، کارکرد، کژکارکرد، جامعه مدنی، فعال مدنی
 • فاطمه بدیعی فرد *، مریم صادقی صفحات 99-118
  پرخاشگری یکی از انواع روان رنجوری است. برخی از روانشناسان چون فروید، آدلر، هورنای، گوردون آلپورت، مک کری، پل کاستا، فروم و موری نظریاتی را درباره پرخاشگری مطرح کرده اند. در این پژوهش، نظریه کارن هورنای به عنوان چارچوب نظری انتخاب شده است؛ زیرا دیدگاه او با داستان های جامعه آماری این پژوهش و همچنین با نحوه شخصیت پردازی داستان ها، تناسب بیشتری دارد. هورنای، یکی از پیروان فروید در زمینه روان کاوی اجتماعی است. وی، افراد روان رنجور را به سه تیپ: 1. مهرطلب ( مطیع) 2. برتری طلب (پرخاشگر) 3. عزلت طلب (منزوی)، تقسیم می کند. برتری طلبی یا پرخاشگری، موضوع اصلی این پژوهش است. از مباحثی که هورنای درباره پرخاشگری مطرح کرده‏است؛ شش مولفه مهم به روش استنتاجی و استنباطی به دست آمد که عبارت اند از: 1. سلطه جویی، بی اعتنایی به دیگران و داشتن توقعات نابجا 2. بدزبانی وتحقیر دیگران 3. بی رحمی4. آشکار کردن بی ملاحظه خشونت 5. اصالت منفعت و استثمار دیگران 6. جر و بحث شدید و انتقاد از دیگران . بررسی ها نشان می دهد که بسامد مولفه بدزبانی و تحقیر دیگران، از سایر مولفه ها بیشتر است . روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است. چشم انداز پژوهش، نشان دهنده آن است که پرخاشگری، یکی از ویژگی های مهم رفتاری ایرانیان بر اساس داستان‏های جمال زاده و هدایت است؛ زیرا در این داستان‏ها شمار زیادی از مصادیق پرخاشگری وجود دارد.
  کلیدواژگان: هورنای، جمال زاده، هدایت، پرخاشگری
 • مرتضی شمس *، اردشیر زابلی زاده صفحات 119-147
  این پژوهش کیفی، به دنبال پاسخ این سوال است که مهم ترین مضامینی که سازمان صداوسیما می تواند در تولید انواع برنامه های اقناعی خود با هدف ترغیب مخاطبان به خرید و حمایت از کالای ایرانی، به آنها توجه کند، چیست؟ پژوهش، تبلیغات تجاری صداوسیما را به دلیل ماهیت تولید آنها مدنظر قرار نداده، هرچند بخشی از مضامین به این تولیدات قابل تعمیم است. جامعه آماری پژوهش، نخبگان ارتباطات، روانشناسی و تبلیغات هستند که با نمونه گیری هدفمند،7 عضو انتخاب کردند و با روش مصاحبه عمیق با آنها، اطلاعات گردآوری شد و در90 مضمون اصلی خلاصه گردید. بر اساس نتایج پژوهش، سازمان صداوسیما در امر ترغیب مخاطبان به خرید و حمایت از کالای ایرانی دارای راهبرد از پیش طراحی شده و مشخص، نبوده و با سیاست های تجاری و با برخوردی کلیشه ای، سهم کمی از تولیداتش را به برنامه های اقناعی به منظور ترغیب مخاطب به حمایت از کالای ایرانی بر اساس دو عنصر استدلال و آگاهی بخشی اختصاص داده است و بیشتر تولیداتش از نوع برنامه های تهییجی تجاری بوده است. صداوسیما می تواند با صداقت و عدم سوگیری جناحی در تولیداتش، اعتبار و اعتماد خود نزد مخاطبان را افزایش داده و با تعدیل سیاست های تجاری خود، با برنامه های ترغیبی بر اساس دو عنصرآگاهی و استدلال، مخاطبان را به خرید و حمایت از کالای ایرانی ترغیب نماید و اطلاع رسانی دقیق در حوزه کسب وکار، تلاش در ایجاد عدالت و ثبات اقتصادی، شفاف سازی فضای تولید، کمک به افزایش کیفیت کالاهای ایرانی با معرفی و ایجاد فضای رقابتی یکسان برای تولیدکنندگان و حمایت از تولیدی های کوچک و متوسط را در اولویت برنامه سازی خود قرار دهد.
  کلیدواژگان: اقناع، کالای ایرانی، صداوسیما، ترغیب
 • فرنوش شمیلی، فاطمه غفوری فر *، مهدی محمدزاده صفحات 149-178
  هنر تذهیب یکی از هنرهای تزئینیکاربردی است که زیرمجموعه هنر کتاب آرایی محسوب می شود. قرآن آرایی از جمله بسترهای مناسب برای تجلی این هنر است که از اوایل قرون اسلامی با یکدیگر اجین شده اند. هنر تذهیب را می توان در کابردهای مختلف قرآن آرایی از جمله تزئینات صفحات افتتاح، صفحات آغازین جزء ها و غیره در قالب های شمسه یا سرلوح مشاهده نمود. در طول زمان، تزئینات سرلوح بیشتر مورد استفاده هنرمندان قرار گرفته و از دوره تیموری و قاجار نمونه های قابل تاملی برجای مانده است. نمونه های تیموری نگهداری شده در موزه آستانه مقدس قم و نمونه های قاجاری ذخیره شده در کتابخانه مرکزی تبریز از ذخایر ارزشمند ملی در زمینه نسخ قرآنی مذهب هستند که تاکنون بررسی شده‏اند. این پژوهش ضمن شناسایی و معرفی سرلوح قرآن های مذکور خصوصیت های بصری سرلوح قرآن ها را با تاکید بر نقوش تزئینی و کیفیت بصری نهفته در این نسخ بررسی می‏کند. تحقیق حاضر به دو سوال اساسی پاسخ می دهد: سرلوح های منتخب قرآن های عصر تیموری موزه آستانه قم و قرآن های مذهب قاجار کتابخانه مرکزی تبریز از چه ویژگی بصری تزئینی برخوردارند؟ نقاط اشتراک و افتراق در سرلوح قرآن های تیموری و قاجار موزه آستانه قم و کتابخانه مرکزی تبریز چیستند؟ این پژوهش توصیفی تحلیلی آثار مورد نظر را با روش تطبیقی ارزیابی کرده است. جمع آوری منابع به صورت کتابخانه ای و گردآوری نمونه ها با روش میدانی انجام شده است. برآیند تحقیق نشان داد، سرلوح قرآن های تیموری از نظر تناسب صفحات و نقوش تزئینی از ویژگی منسجم و استحکام بصری در فرم و نقش برخوردار بوده اند، اما ترکیب نقوش سرلوح های قاجار، ساختاری نسبتا پراکنده دارد. استفاده از نقوش اسلیمی، ختایی و رنگ طلا و لاجورد با نسبت های متغیر در هر دو آثار دیده شده است. نظام حاکم در تناسب صفحه آرایی‏های آثار دو دوره، مبنی بر تناسبات طلایی و مستطیل ایستا بوده و بر اساس ترکیب بندی سه کتیبه ای و پنج کتیبه ای استوار است.
  کلیدواژگان: تذهیب های قرآنی، سرلوح قرآن های مذهب عصر تیموری، سرلوح قرآن های مذهب عصر قاجار، ساختار عناصر تزئینی و بصری
 • محمدرضا حسنایی *، سعیده سادات موسوی صفحات 179-202
  داستان های مصور و انیمیشن در ژاپن، از سال های پیش از جنگ جهانی دوم تاکنون نقش پویایی در گفتمان ملی گرایی این کشور ایفا کرده اند. در دوران جنگ، این رسانه ها برای ترغیب جوانان به شرکت در جنگ و تقویت روحیه عمومی به کار گرفته شدند. در سال های پس از جنگ نیز به منزله ابزار قدرتمندی برای تسکین زخم های حاصل از شکست عمل کرده اند. این پژوهش بر آن است تا با انجام مطالعه ای تاریخی، قدرت احتمالی این رسانه های تصویری را در جامعه ژاپن ارزیابی کند و سپس به کنکاشی برای پاسخگویی به این پرسش بپردازد که رسانه انیمیشن در ایران، به چه میزان توانسته است در گفتمان هویت ملی مشارکت داشته باشد. بر مبنای یافته های این مطالعه تطبیقی، می توان دریافت که هنر داستان مصور به منزله رابط میان کاریکاتورهای سیاسی و رسانه انیمیشن، حلقه گمشده ای است که عدم رشد درخور آن در ایران، یکی از عوامل عدم ورود مضامین اجتماعی و سیاسی به عرصه انیمیشن شده است.
  کلیدواژگان: انیمیشن، داستان های مصور، هویت ملی، ژاپن، ایران
 • زینب بنی اسدی *، محمدرضا صرفی، یدالله آقاعباسی، محمدعلی صفورا صفحات 203-228
  اقتباس از ادبیات کهن، به خصوص قصه ها و افسانه ها و کشف روابط و مناسبات چندلای افسانه با سبک و سیاق بیانی انیمیشن، یکی از شیوه هایی است که امروزه مورد توجه بسیاری از فیلمنامه نویسان انیمیشن قرار گرفته است. با توجه به ویژگی های ساختاری و قابلیت های شگفت انگیز قصه ها و افسانه های ایرانی برای انطباق با زبان انیمیشن، فراگیری زبان رسانه و استفاده از شیوه هایی چون اقتباس و بازآفرینی برای تبدیل افسانه به انیمیشن بسیار ضروری می نماید. مقال پیش رو، با به کارگیری روش اسنادی و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، پس از بیان شرایط درام پذیری افسانه ها، به نقد تطبیقی عناصر مشترک افسانه و انیمیشن سینمایی «جمشید و خورشید» و چگونگی انتقال این عناصر در فرایند اقتباس از افسانه به انیمیشن می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش، اولین گام در تبدیل افسانه به انیمیشن، تحلیل متن افسانه و یافتن ویژگی های تصویری و مولفه های مختلف دراماتیک آن است. شناخت نقاط قوت و ضعف افسانه ها، اضافه نمودن و یا برجسته کردن عناصر دراماتیک و تقویت مولفه های گوناگون پویانمایی، باعث افزایش حرکت، تعلیق و تصویر در انیمیشن خواهد شد.
  کلیدواژگان: اقتباس، عناصر دراماتیک، افسانه، پویانمایی، انیمیشن جمشید و خورشید
 • غلام رضا صدیق اورعی، مصطفی غنی زاده *، هانیه صداقت، عاطفه کابلی صفحات 229-254
  حجاب به عنوان هنجار اجتماعی، یکی از مهم ترین دستورات دینی در حوزه عمومی و جامعه است. این امر دینی در جمهوری اسلامی به عنوان قانون فرض شده است. در سال های اخیر نمونه هایی از کم حجابی در جامعه دیده شده است. این نوشتار، به دنبال آن است تا با استفاده از روش تحقیق رویش نظریه که روشی کیفی محسوب می شود، به دلایل کنش کم حجابی بپردازد. در این راستا، با 29 خانم کم حجاب مشهدی مصاحبه صورت گرفته است و پس از فرایند کدگذاری، دو دسته تیپ بندی مربوط به میزان رعایت حجاب شرعی و همچنین نگرش آنان به حجاب به دست آمده است؛ سپس دلایل زنان برای کم حجابی کشف شده است. به صورت کلی، زنان کم حجاب مشهدی در یک فرایند تشدید شونده از تاثیرات اجتماعی و کم اهمیت شدن حجاب در ذهن آنان، حجاب خود را به شکل ناقص رعایت می کردند. آنان عموما حجاب را فاقد کارکردهای اجتماعی و فردی می دانستند. از طرف دیگر، تلقی شان از جامعه این بود که به سمت کم حجابی می‏رود، بنابراین در جهت همرنگ شدن با جامعه عمل می‏کنند.
  کلیدواژگان: حجاب، کم حجابی، تفسیر حجاب، پوشش
|
 • majid fouladiyan*, hasan rezaeebahrabad Pages 1-26

  Egocentricity is known as a historical feature in Iranian's collective psychology, but according to the theorist of this theory, such a feature exists in Iranian's community, even nowadays and its negative consequences are still unavoidable. Therefore, it makes sense to search for current scientific methods in order to find effective factors in creating and existence of such a phenomenon as well as theorizing and evaluating its historical effects; because most of the contemporary historic failures in Iran can be related to this issue. Hence the main question of this research would be: What are effective factors in Iranians' Egocentricity? In order to answer this question, we have tried to get to a valid evaluation through the secondary analysis of data gathered in Tehran, and design and test a rhetoric model based on applied indexes in mentioned evaluation. The study population in this research has been1256 people who were chosen systematically.
  Results show that the Egocentricity in more than 15% of the interviewees has been too little or a little; more than 44% in average; and more than 40% too much or more. Also, the multiple correlation rates equaled 0.446, T square as 0.119, and justified rate as 0.196. It shows that about 20% of the Egocentricity variance is determined by current variables. The fatalism variable shows the highest effective rate as 0.276 and social alienating and powerlessness follow that respectively. All three mentioned variables (independent) have a positive significance in Egocentricity (dependent). It means that increasing each of the mentioned three variables will increase the level of Egocentricity in people.
  Keywords: Egocentricity, Fatalism, Social alienating, Powerlessness, Political alienating
 • seyyed mohammad zargar*, tayyebeh rahimian Pages 27-48
  The present study aims at studying the effect of Hofstede cultural dimensions on the adoption of Informationand Communication Technology, particularly Mobile Bank.This study is practicalin terms of objective and is descriptive – survey in terms of data collection.The statistical population of the study was every Iranian who had at leastone active bank account and a mobile device with the ability to performfinancial activities. Questionnaire was used to collect data and a total of 400questionnaires were collected and analyzed. In order to analyze the data,structural equation modeling and partial least squares technique was used. Theresults of the hypothesis test showed thatMasculinity,individualism, avoidance of uncertainty and power distance have direct relation with ease of perceived use of mobile bank users and the direct relation betweenMasculinityand distance from the power with perceivedusefulness in using mobile bank was confirmed.Alsothe direct effect of the ease of perceived use of the mobile bank and the perceivedusefulness of the mobile bank on the behavioral intention was confirmed.
  Keywords: Acceptance of Information Technology, Mobile bank, Hafstade Culture
 • Taghi Azad Armaki, Mahmood sharepour, Minoo Sedighi Kasmaee* Pages 49-70
  Before the urban changes in BabolSar in the Reza Shah Pahlavi era, the identity of this city was tied to its port, custom and fishery, and it was known as MashadSar Port. In Reza Shah Pahlavi era, special cultural and economic evolution happened in international, national and local stages and made BabolSar to experience fundamental urban changes. This article tries to elicit and interpret these evolutions and analyze many formal and informal historical narratives. It uses sources such as itinerary, documents, newspapers of 1928-1941, local, national, and international histories, and applies technics such as deep interview, group discussion, and oral history. It uses qualitative method and applies grounded theory to analyze information. Concepts are categorized in following seven categories: The necessity for going out of port economy (as causes), Preparation of local forces (as intervening conditions), dominant nature (as context conditions), managing forces and violence (as strategies), transforming identity, and changing role of foreigners (as consequences). The core category is “creative destruction” which covers all of the mentioned categories.
  Keywords: Economic Turns, Customs, Tourism, Cultural Turns, Changing Identity
 • hadi khaniki, yousef khojir* Pages 71-97
  This research is to identify the positive and negative role of virtual social networks in the development of civil society in Iran and the using rate of each one among civil activists in Tehran. This research was of a qualitative and quantitative mixture, and the research method was deep interviewing and scrolling. The results of the Research show that interviewers determined 12 functions: communication, news, promotional, educational, mobilization, campaigning, replacing official media, strengthening the social power of institutions, transparency, streamlining, networking and measuring public opinion, and 10 dysfunctions: inaccurate news, information overflow, massive virtual mood, conversational bubble, celebertization‏, the existence of false correlations, conflict in cyberspace and recede from Real civil activity, the destruction of the privacy of civil activists, the dominance of virtual participation, and the means of presentation and self-expression, for the role of virtual social networks in the development of civil society in Iran. Of these, civil activists have mentioned communication, news and educational function as the most functions of the social networks and messengers and function of public opinion, transparency and networking, as the least functions among civil activists in Tehran. They also have mentioned Incorrect and rumored news overflow information and bubble conversation as the most dysfunction and self-expression and celebertization in cyberspace as the least dysfunctions.
  Keywords: Virtual Social Networks, Function, Dysfunction, Civil activist
 • fateme Badieifard*, maryam sadeghi givi Pages 99-118

  Aggression is one kind of neuroticism. Some psychologists such as Freud, Adler, Horney, Gordon Alport, McCraey, Paul Costa, forum and muri have put forward theories about aggression. In this research, Karen Hornayaye's theory has been chosen as the framework. Because his View is more suitable with the stories of the statistical society of this research. It is also more relevant to the characterization of the stories. She has divided neuroticism into three types:1. Affection begger (Submissive) 2. Extremist (aggressive) 3. Distributor (isolate). Supremacy Extremism or aggression is the main subject of this research. From Horney's discussion of aggressiveness six important components were derived by deductive and inferential as: 1. dominance, disregard for others, and aberrant expectations 2. abduction and humiliation of others 3. brutality 4. unconsciously revealing violence 5.the originality of the interest and the exploitation of others 6. intense debate and criticizing others. Studies show that the frequency of mischief and humiliation of others are more than other components. The method of the research is qualitative content analysis.
  The results of the research indicates that aggression is one of the important characteristic of Iranian behavior based on jamalzadeh and Hedayat's stories, because there are a lot of examples of aggression in these stories.
  Keywords: Horney, Jamalzadeh, Hedayat, Aggression
 • motreza shams*, ARDESHIR ZABOLIZADEH Pages 119-147

  This qualitative research seeks to answer the question of what are the main topics that the IRIB can consider in producing a variety of persuasive programs aimed at encouraging the audiences to purchase and support Iranian goods. The research doesn’t consider the IRIB's commercial advertising because of the nature of their production, although some of the themes can be generalized to these products. The research statistical population are elites in communication, psychology, and advertising that seven members have been selected through purposive sampling and information gathered through deep interview and summarized within 90 themes.
  Based on research results, the IRIB in persuading audiences to purchase and support Iranian goods doesn’t have a pre-designed strategy and has allocated small share of its products to persuasive plans to encourage the audiences to support Iranian goods based on two elements reasoning and awareness with commercial policies and stereotypical. Most of its products have been commercial incentive plans. IRIB can be honest and increase credibility and confidence among audiences without factional bias in its products and with modification of its commercial policies and encouraging products based on two elements of consciousness and reasoning persuade audiences to purchase and support Iranian goods. For this purpose, it may prioritize programs such as: giving Precise information in the field of business, trying to create justice and economic stability, clarifying production space, helping to increase the quality of Iranian goods by introducing producers and create the same competitive atmosphere for them and supporting small and Medium Enterprises
  Keywords: persuade, Iranian goods, IRIB, Encouraging
 • farnoosh shamili, fatemeh ghafoorifar*, mehdi mohammdzadeh Pages 149-178

  Illumination is one of the most decorative-applied arts that are considered as a subset of art books. Quran-designing is one of the suitable ways for the manifestation of this art that has been developed since the early Islamic Ages. Illumination can be seen in various applications of the Qur'an, including the decoration of the opening pages, the opening pages of the components and etc. in the form of Shamseh(roundel) or rubrics. Rubric decorations were used by artists during Timurid and Qajar periods. There are reasonable examples from that era. Timurid examples preserved at the Sacred Threshold of Qom and the Qajar examples preserved at the Central Library of Tabriz are Valuable national reserves in the field of illuminated Qur’anic manuscripts which have contemplated until now. The present research answers the following two basic questions: What are the visual and decorative features of the selected rubrics of the illuminated Qu’ran’s of the Timurid and Qajar era? What are the Subscription and differentiation points of Timurid and Qajar Quran’s rubrics preserved at the Sacred Threshold of Qom and the Qajar examples preserved at the Central Library of Tabriz? This research is descriptive-analytical and works has been evaluated using comparative method. Resources have been collected by library method and samples have been collected through field method.
  The results of the research showed that the rubrics of the Qurans of the Timurid have a coherent feature and visual strength in form and role, regarding page proportions and decorative motifs, but the composition of the motifs of the Qajar rubrics has a rather diffuse structure. To use of arabesque motifs aesthetic, golden and lazuli colored has been seen in both works with variable proportions.
  Keywords: Qur'anic Illuminations, Illuminated Quranic rubrics of the Timurid era, Illuminated Quranic rubrics of Qajar era, Structure of decorative, visual elements
 • Mohammad Reza Hosnaee*, Saeedeh Sadat Musavi Pages 179-202

  Since the beginning of 20th century, comic stories have been used as a powerful tool in shaping the identity of Japanese people. During WWII, comic stories and animations were specifically used for encouraging youth to participate in the war and strengthening the public mood. These two media acted as the most influential means in soothing the wounds of defeat after WWII. The research aims to investigate the presumed influence of these visual media in the Japanese society by conducting a historical survey. Accordingly, the article is conducted in a way to find an answer regarding the extent of involvement of the media of animation in the dialogue of national identity in Iran.
  Based on the results of this comparative study, it can be comprehended that the art of comic storytelling is the missing connection in facilitating the engagement of socio-political issues in Iranian animations as a link to relate the political cartoons and animations.

  Keywords: Keywords: Animation, Comics, National Identity, Japan, Iran
 • zeinab baniasadi*, mohammadreza sarfi, yadollah aghaabasi, mohammad ali Safoora Pages 203-228

  Adaptation from ancient literature, especially tales and legends, and the discovery of the multi-layered relationships of legends with the statement style of animation, is one of the ways that many animate screenwriters have pay attention to it today. Considering the structural features and amazing abilities of Iranian tales and legends for adapting with the language of animation, learning the media language and using techniques such as adaptation and re-creation to turn legend to animation is very necessary.
  This article, presents the adaptive critique of the common elements of the legend and the animated animation of "Jamshid and the Sun" and how these elements are transmitted in the process of adaptation of the myth to animation, by using the documentary method and the descriptive-analytical approach, after expressing the dreams of myths. According to research findings, the first step in turning the myth into animation, analyzing the legendary text, and finding the characteristics of the image and its various dramatic components. Knowing the strengths and weaknesses of myths, adding or highlighting dramatic elements and enhancing various components of animation will increase the movement, suspension and image in animation
  Keywords: Adaptation, Dramatic elements, Legends, Animation, Animation of Jamshid, khorshid
 • gholamreza sedigh ouraee, mostafa ghanizadeh*, hanie sedaghat, atefe kaboli Pages 229-254
  Hijab, as a social norm, is one of the most important religious laws in public and social domains. Islamic Republic of Iran has legislated Hijab. However, in the recent years, several instances of low veils have been observed in Iran’s society. This paper aims to understand reasons of low veils using the research method of Development of Theory, which is a qualitative method. 29 Mashhad women with low veils were asked to answer a questionnaire. They were then divided into two types of “the level of Sharia Hijab” and “attitudes towards Hijab” based on their answers, which helped finding their reasons for low veils. Generally, Mashhad women with low veils are influenced by aggravated process of social effects which led to insignificance of Hijab in their minds. Most of these women considered Hijab as an action without social and personal functions. Moreover, they believed that Iran’s society is moving towards accepting low veils, and so they try to Coordinate themselves with the community.
  Keywords: Hijab, Low veils, Interpretation of Hijab, Attitude towards Hijab, Veil