فهرست مطالب

 • سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 70، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/08
 • تعداد عناوین: 10
|
 • غلامرضا رجبی*، سعید قائد امینی هارونی، خالذ اصلانی صفحات 5-18
  هدف
  کیفیت زندگی خانوادگی حدی است که خانواده ها نیازهایشان برآورده می شوند، اعضای خانواده از زندگی با هم لذت می برند، و اعضای خانواده فرصتهایی برای انجام فعالیتهای که برای آنها مهم است دارند. این پژوهش با هدف بررسی ساختار عاملی اکتشافی مقیاس کیفیت زندگی خانوادگی مرکز بیچ بر روی خانواده های با کودکان طیف درخود مانده (اوتیسم) شهر اهواز صورت گرفت.
  روش
  این پژوهش روانسنجی از نوع مطالعات روش شناسی بود. 93 خانواده (46 خانواده از مرکز گلشن و 47 خانواده از مرکز نهال) با کودکان طیف اتیسم به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و بر اساس ملاک های ورود انتخاب شدند و مقیاس کیفیت زندگی خانوادگی مرکز بیچ را تکمیل نمودند. داده ها به روش تحلیل عاملی اکتشافی و با استفاده از نرم افزار آماری 21-SPSS تحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج به روش تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل تعاملات خانوادگی، والدگری، بهزیستی عاطفی، بهزیستی فیزیکی-جسمانی و حمایت مرتبط با ناتوانی را شناسایی کرد. ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس 85/0 و برای عامل های اول تا پنجم به ترتیب 91/0 تا 96/0؛ ضرایب همبستگی بین هر یک از ماده های مقیاس و نمره کل از 22/0 تا 58/0 (01/0 > p) و ضرایب روایی همگرای این مقیاس یا مقیاس های منابع خانوادگی 54/0 (001/0 > p) و عملکرد خانواده آپگار 73/0 (001/0 > p) بدست آمدند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پایایی و روایی بدست آمده امی توان نتیجه گرفت که مقیاس کیفیت زندگی خانوادگی در فعالیت های پژوهشی و مشاوره ای برای خانواده های کودکان با مشکلات طیف اتیسم کاربرد پذیر است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی خانوادگی، پایایی، روایی، اختلال اتیسم
 • حمیدرضا اشرفی، خدیجه اعراب شیبانی*، حسین زارع، نیلا علمی منش صفحات 19-30
  هدف. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای مغز بر بهبود توجه دیداری و شنیداری در افراد مبتلا به بیش فعالی و نقص توجه شهر تهران صورت گرفته است. روش. این پژوهش شبه آزمایشی و به صورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه افراد مبتلا به بیش فعالی و نقص توجه شهر تهران در سال 1396 تشکیل می دادند که تعداد 30 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید. از جامعه آماری تعداد 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر کنترل با روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی انتخاب و گمارش شدند.برای گروه آزمایش مداخله تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای مغز انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه وندریوتا و تکلیف کامپیوتری اجرای همزمان دیداری و شنیداری (IVA)بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره استفاده شد. یافته ها. نتایج تحقیق پس از مداخله نشان داد بین گروه های آزمایش و کنترل در متغیر توجه (دیداری و شنیداری) تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری. بنابراین می توان گفت تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای مغز در بر بهبود توجه دیداری و شنیداری در افراد مبتلا به بیش فعالی و نقص توجه موثر است.
  کلیدواژگان: تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای مغز توجه دیداری و شنیداری افراد مبتلا به بیش فعالی و نقص توجه
 • علیرضا سنگانی*، محسن طالب زاده، پریا جنگی، ناهید رامک، علیرضا همایونی صفحات 31-40
  هدف
  همواره با توجه به آنکه وجهی از انسان ها هیجان و درک اجتماعی می باشد، بنابراین می توان در بسیاری از تصمیم ها، رویدادها نقش این ویژگی بسیار بارز باشد، مخصوصا در شرایط ارتباطی با افراد کم توان ذهنی که در وضعیت مراتب نامناسب تری به تناسب یک فرد عادی هستند، با عنایت به مطلب فوق هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میزان پرخاش گری و خود دلسوزی در بخشایش مادریاران مراکز توانبخشی افراد کم توان ذهنی است.
  روش
  روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی 415 مادریار مراکز توانبخشی افراد کم توان ذهنی سطح استان گلستان تشکیل دادند و با توجه به طرح پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 230 نمونه انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات به صورت فردی و در مراکز انجام گردید. در این پژوهش از پرسشنامه مقیاس بخشودگی احتشام زاده و همکاران (1389)، پرسشنامه پرخاش گری (AGQ) و پرسشنامه خود دلسوزی فرم بلند (SCS-LF) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن است که در مجموع بین تمامی خرده مقیاس های میزان خشم با بخشایش گری همبستگی معکوس و بین خرده مقیاس های خودشفقتی با بخشایش گری همبستگی مستقیم معناداری وجود دارند، همچنین مولفه ی انزوا (19/0)، احساس مشترک انسانی (30/0)، مهربانی با خود (32/0) وکینه توزی (34/0) توان پیش بینی بخشایشگری را دارا می باشند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی بخشایش گری تحت تاثیر مولفه های هیجانی می باشد و تلویحات کاربردی بسیاری در حیطه های درمانی و آموزشی در مراکز نگهداری کودکان کم توان ذهنی می تواند داشته باشد.
  کلیدواژگان: بخشایش، میزان خشم، خود دلسوزی، مادریار
 • ندا دیلمی، فرح نادری* صفحات 41-54
  هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان اثربخشی روش دوساهو بر عملکردهای اجرایی، انعطاف پذیری ذهنی و نظریه ذهن در کودکان اتیستیک با عملکرد بالا شهرستان بهبهان بود. تعداد آزمودنی ها 10 کودک اتیستیک با عملکرد بالا بود که با روش نمونه گیری در دسترس از جامعه مذکور انتخاب و به صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمایش (5 نفر) و گروه کنترل (5 نفر) تقسیم شدند. طرح پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزار اندازه گیری، مقیاس درجه بندی اتیسم گیلیام GARS (1995)، پرسشنامه رتبه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی BRIEF (2000)، آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین WCST (1948) و مقیاس نظریه ذهن (1999) بود. برای انجام مداخله، ابتدا از هر دو گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون گرفته شد. گروه آزمایش در طی 12 جلسه 60 دقیقه ای مداخلات را دریافت کردند. سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و پس از یک ماه مرحله پیگیری انجام گرفت. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس یک راهه (آنکوا) استفاده شد. نتایج نشان داد روش دوساهو بر کارکردهای اجرایی، انعطاف پذیری ذهنی و نظریه ذهن کودکان اتیستیک با عملکرد بالا اثربخش است و این نتیجه تا مرحله پیگیری نیز ادامه داشت.
  کلیدواژگان: روش دوساهو، عملکردهای اجرایی، انعطاف پذیری ذهنی، نظریه ذهن، کودکان اتیستیک
 • فریده فرخزادی، افسانه خواجوند خوشلی*، محمدرضا محمدی، ملاحت اکبرفهیمی، ندا علی بیگی صفحات 55-70
  هدف
  در این پژوهش اثربخشی تنظیم هیجان در درمان علائم اختلال کم توجهی- بیش فعالی بررسی شده است.
  روش
  پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی با طرح پژوهشی پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعه آماری30 نفراز کودکان 14-7 سال دارای اختلال کم توجهی- بیش فعالی مراجعه کننده به کلینیک خصوصی روانپزشکی کودکان در شهر تهران بودند. ابزار این پژوهش عبارت اند از: پرسشنامه مرضی کودکان (فرم والدین) و آزمون بررسی عملکرد دیداری. شرایط ورود در این پژوهش داشتن بهره هوشی بالاتر از 90 ، داشتن اختلال کم توجهی- بیش فعالی و ملاک خروج داشتن اختلال طیف اوتیسم و عدم مصرف ریتالین در زمان مداخله بود که بدین منظور از تمام کودکان تست ریون و پرسشنامه مرضی کودکان (فرم والدین) به عمل آمد. آزمون عملکرد دیداری و شنیداری قبل و پس از مداخله انجام شد و آموزش تنظیم هیجان در 8جلسه و هر جلسه به مدت یک ساعت و نیم آموزش ارایه شد. برای تحلیل داده‏ها از نرم افزار پیشرفته SPSS و آزمون استنباطی t برای گروه های همبسته( pair t- test) استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین های مربوط به خرده مقیاس های توجه (گوش به زنگی دیداری و تمرکز دیداری و سرعت عمل دیداری) و مقیاس های مربوط به حیطه های بازداری (بازدار پاسخ شنیداری ودیداری، ثبات پاسخ شنیداری و دیداری و مداومت شنیداری و دیداری) پس از مداخله درمانی بیشتر از پیش آزمون بود، ولی تفاوت معنی دارنبود و p (سطح معناداری) ازآلفای 0/05بزرگتر بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر می توان اذعان نمود روش تنظیم هیجان در بهبود کاهش عدم توجه دیداری و بازداری پاسخ موثر و ماندگار بود.
  کلیدواژگان: کم توجهی-بیش فعالی، تنظیم هیجان
 • اصغر شمسی پور، رحیم سلگی، مرتضی روزبهانی*، ناهید بابایی امیری، بهزاد دارابی صفحات 71-82
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی درمانی (با رویکرد شن‏ بازی) بر نشانه های کودکان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بود.
  روش
  پژوهش حاضر نیمه تجربی و دارای طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان 8 – 11 ساله مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در شهر تهران بود. نمونه پژوهش، 30 کودک مبتلا به اختلال پس از سانحه بودند که طی یک فراخوان انتخاب شدند (15 کودک گروه آزمایش و 15 کودک گروه گواه). برای گردآوری داده ها از فرم تجدیدنظر شده مقیاس تاثیر حوادث کودکان هورویتس استفاده شد. مداخله ی درمانی با استفاده از شن بازی درمانی صورت گرفت. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و تک متغیری تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  طبق نتایج، شن بازی درمانی موجب کاهش معنادار نشانه های اختلال استرس پس از سانحه در کودکان مبتلا به این اختلال شد. همچنین، شن بازی درمانی باعث کاهش معنادار افکار مزاحم و اجتناب کودکان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه شد.
  نتیجه گیری
  بنابراین، می توان نتیجه گرفت که یکی از روش های موثر در کاهش نشانه های اختلال پس از سانحه، استفاده از رویکرد شن بازی درمانی است.
  کلیدواژگان: شن بازی درمانی، اختلال استرس پس از سانحه، کودکان
 • سارا باقری، علی آقازیارتی*، مهدی رستمی، نگین هوشی صفحات 83-92
  هدف
  هدف پژوهش تعیین اثربخشی آموزش نظم جویی هیجانی بر سازگاری عاطفی، اجتماعی و تحصیلی پسرهای 12 تا 14 سال دچار اختلال ADHD بود.
  روش
  پژوهش حاضر شبه تجربی با گروه های آزمایش، گروه گواه و طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر 164 دانش آموز پسر 12 تا 14 سال ارجاع داده شده به مرکز مشاوره آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر بود. ابتدا مصاحبه بالینی ساختار یافته انجام و سپس مقیاس درجه بندی اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگسالان کانرز (1999) و مقیاس سازگاری دانش آموزان (سینها و سینگ، 1380) گرفته شد که پس از تجزیه و تحلیل داده ها 30 دانش آموز انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کاربندی شدند. افراد گروه آزمایش مداخله 8 جلسه ای را به صورت گروهی دریافت و افراد گروه گواه در لیست انتظار قرار گرفتند. هر دو گروه قبل و بعد از آزمایش و پس از گذشت 2 ماهه مجددا مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها تفاوت معناداری را بین عملکرد دو گروه آزمایش و گواه در نشانه های نقص توجه/بیش فعالی (14/17=F، 001/0=P)، سازگاری کل (55/11=F، 001/0=P)، سازگاری عاطفی (54/24=F، 001/0=P)، سازگاری اجتماعی (24/17=F، 001/0=P) و سازگاری تحصیلی (66/23=F، 001/0=P) در مرحله پس آزمون و پس از دو ماه پیگیری نشان داد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که آموزش گروهی نظم بخشی هیجانی، علاوه بر سازگاری عاطفی، اجتماعی و تحصیلی؛ از میزان نشانگاه نقص توجه/بیش فعالی می کاهد. لذا نهادهای خانواده، تربیتی، آموزش وپرورش و مراکز خدمات روانشناختی و مشاوره می توانند در جهت بهبود این اختلال از این روش بهره مند شوند
  کلیدواژگان: نظم جویی هیجانی، سازگاری، نقص توجه، بیش فعالی
 • فاطمه گلپایگانی*، بنفشه بیات، وحید مجدیان، سمیه آقابزرگی صفحات 93-104
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت دلبستگی و نوع دوستی کودکان دارای مشکلات رفتاری برونی سازی شده انجام گرفت.
  روش
  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کودکان دارای مشکلات رفتاری برونی سازی شده شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بود. در این پژوهش از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس و گمارش تصادفی استفاده شد. بدین صورت که از بین کودکان دارای مشکلات رفتاری برونی سازی شده شهر تهران، تعداد 30 کودک به صورت در دسترس انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گروه گواه گمارده شدند. گروه آزمایش مداخله آموزشی را طی دو ماه و نیم در 9 جلسه 60 دقیقه ای دریافت نمودند. این در حالی بود که افراد حاضر در گروه گواه این مداخله را در طول فرایند انجام پژوهش دریافت نکردند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل سیاهه رفتاری کودکان(آخنباخ و رسکورلا، 2001)، پرسشنامه اختلال دلبستگی (راندولف، 2004) و پرسشنامه توانایی ها و مشکلات(گودمن و همکاران، 1997) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کواریانس توسط نرم افزار آماری SPSS24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت دلبستگی و نوع دوستی کودکان دارای مشکلات رفتاری برونی سازی شده موثر بوده است(P<0/001). بدین صورت که این درمان توانسته بود از مشکلات دلبستگی کودکان کاسته و نوع دوستی آنها را بهبود بخشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت بهبود کیفیت دلبستگی و نوع دوستی کودکان دارای مشکلات رفتاری برونی سازی شده مورد استفاده گیرد.
  کلیدواژگان: کیفیت دلبستگی، نوع دوستی، رفتار برونی سازی شده، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • حدیث موسی زاده*، علی اکبر ارجمندنیا، غلامعلی افروز، باقر غباری بناب صفحات 105-117
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه آینده نگر بر مشکلات رفتاری و کارکردهای اجرایی توجه کودکان با اختلال کاستی توجه بیش فعالی انجام شد.
  روش
  این پژوهش، یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. در این پژوهش 32 دختر با اختلال کاستی توجه بیش فعالی که به روش در دسترس از مدارس شهر کرمانشاه انتخاب شده بودند، شرکت داشتند. آزمودنی ها به دو گروه 16 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش، برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه آینده نگر را در 18 جلسه دریافت کردند، در حالی که به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه مشکلات رفتاری راتر و آزمون رنگ- واژه استروپ بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه آینده نگر بر مشکلات رفتاری و کارکردهای اجرایی توجه آزمودنی ها تاثیر معناداری داشت (P<0/0001).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها، برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه آینده نگر مشکلات رفتاری و کارکردهای اجرایی توجه کودکان با اختلال کاستی توجه بیش فعالی را بهبود بخشید. بنابراین، می توان از این برنامه به منظور بهبود مشکلات رفتاری و ارتقای کارکردهای اجرایی توجه چنین کودکانی بهره برد و برنامه ریزی برای استفاده از برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظه آینده نگر برای آنها اهمیت ویژه ای دارد.
  کلیدواژگان: توانبخشی شناختی، حافظه آینده نگر، توجه، اختلال کاستی توجه بیش فعالی
 • ساجد یعقوب نژاد*، غلامعلی افروز، علی اکبر ارجمندنیا، باقر غباری بناب صفحات 119-135
  در سال های اخیر، موج سوم مداخلات شناختی-رفتاری به عنوان پرادایمی که با ذهن آگاهی شناخته می شود، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. این درحالی است که با توجه به مولفه های اساسی این رویکرد، از جمله، پذیرش، کنترل هیجانی، بازسازی شناختی، مواجه و توجه در لحظه حال، کاربرد این مداخلات را در رابطه با آسیب های بالینی و روانشناختی والدین و مراقبان افراد آهسته گام، نیز رو به گسترش است. به این ترتیب هدف این پژوهش مرورنظام مند و فراتحلیل اثربخشی مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی بر متغیرهای روانشناختی والدین و مراقبان افراد آهسته گام است. روش این پژوهش مرور نظام مند هفت پژوهش منتخب در این حوزه با حجم نمونه 211 نفر از والدین افراد آهسته گام (181 نفر از مادران و 22 نفر از پدران) و فراتحلیل آنهاست. یافته های این فراتحلیل بیانگر آن است که به طور کلی مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی منجر به بهبود متغیرهای روانشناختی از جمله فشارروانی، بهزیستی روانشناختی، امید به زندگی، راهبردهای تعاملی و مهارت های فرزندپروری با اندازه اثر 0/72 در میان والدین افراد آهسته گام می گردند.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی، والدین افراد آهسته گام
|
 • Gholamreza Rajabi *, Saied Qaed Amini Harooni, Khald Aslani Pages 5-18
  Aim
  Family quality of life the extent to which families’ needs are met, family members’ enjoying their lives together, and whether family members have opportunities to engage in activities they consider important. The current research aimed to i the factorial structure the Beach Center Family Quality of life Scale in families with autism spectrum children in Ahvaz. Methods This study was psychometric of methodological studies type. 93 families (46 families of Golsan center, and 47 families of Nhal center) with autism spectrum children were chosen by based-purpose sampling method and include criteria, and completed Beach Center's Quality of Family Life Scale. The data were analyzed using exploratory factor analysis and via SPSS-21.
  Results
  The results factor analysis identified 5 factors of family interactions (23.89%), parental (19.22%), emotional well-being (14.15%), physical/material well-being (12.81%), and disability-related support (9.62%). The Cronbach's alpha reliability coefficients for whole of scale 0.85 and for first to five factors 0.91 to 0.96, respectively: the correlation coefficients of each item with total score of the scale ranged from 0.22 to 0.58 (p < 0.001); and the convergent validity coefficients of the scale with Family Resources was 0.54 and with Family Functioning Scales (APGAR) 0.73 (p < 0.01).
  Conclusions
  In according to findings obtained of reliability and validity can be concluded that the Beach Center Family Quality of life Scale in research activities and counseling for families of children with special autism spectrum problems is applicable.
  Keywords: Family quality of life, Reliability, Validity, Autism spectrum disorder
 • Hamidreza Ashrafi M.A, Khadijeh Arabe Sheibani* Ph.D, Hossein Zare, P Nila Elmi Mansesh Ph.D Pages 19-30
  Objective
  The purpose of this study was to investigate the effect of Transcranial direct-current stimulationon the improvement of visual and auditory attention in People with attention deficit-hyperactivity disorder(ADHD)in Tehran.
  Method
  This research was supposed as an quasi-experimental one and it was carried out by using a pre-test and post-test method with the control group. The statistical population of the study consisted of all individuals who suffer from attention deficit-hyperactivity disorder in Tehran in 1396. For about 30 individuals were determined as sample size.from the statistical population group , 30 individuals were selected as experimental group and 15 oneswere determined as the control group. It should be noted that they were selected by using random sampling method. For the experimental group, interference of Transcranial direct-current stimulation was studied. In this research some of Data collection tools are such as Wendryota(WURS) Questionnaire, it was used of (IVA) test Computer task of psychological and simultaneous Visual and Audio (SCL-25) execution and ANCOVA covariance.
  Results
  The results of the post-interferenc estudy showed that there is a significant difference between the experimental and control groups in the degree of attention variable (visual and auditory).
  Conclusion
  Therefore, it can be said that direct transcranial electric stimulation can play an important role on the improvement of visual and auditory attention in patients with attention deficit -hyperactivity disorder(ADHD)
  Introduction
  The purpose of this study was to investigate the effect of Transcranial direct-current stimulation on the improvement of visual and auditory attention in People with attention deficit-hyperactivity disorder(ADHD)in Tehran.
  Method
  This research was supposed as a quasi-experimental one and it was carried out by using a pre-test and post-test method with the control group. The statistical population of the study consisted of all individuals who suffer from attention deficit-hyperactivity disorder in Tehran in 1396. For about 30 individuals were determined as sample size. from the statistical population group, 30 individuals were selected as experimental group and 30 ones were determined as the control group. It should be noted that they were selected by using random sampling method. For the experimental group, interference of Transcranial direct-current stimulation was studied. In this research some of Data collection tools are such as Wendryota(WURS) Questionnaire, it was used of (IVA) test Computer task of psychological and simultaneous Visual and Audio (SCL-25) execution and ANCOVA covariance.
  Results
  The results of the post-interference study showed that there is a significant difference between the experimental and control groups in the degree of attention variable (visual and auditory).
  Conclusion
  Therefore, it can be said that direct transcranial electric stimulation can play an important role on the improvement of visual and auditory attention in patients with attention deficit -hyperactivity disorder(ADHD)
  Keywords: direct transcranial electric stimulation- Visual, auditory attention - patients with attention deficit, hyperactivity disorder(ADHD)
 • Alireza Sangani* Ph.D, Mohsen Talebzadeh, Paria Jangi M.A, Nahid Ramak, Alireza Homayouni Ph.D Pages 31-40
  Objective
  Social perception and emotions play an important role in decision making process. This is notably evident in communication with mentally retarded people who are in worse situation compared to the normal persons. Therefore, this study aims to investigate The Role of Aggression and Self-Compassion in the Forgiveness in mother assistants of the rehabilitation centers for mentally retarded people.
  Method
  This is a descriptive study based on the correlation-regression analytical method. The statistical population consisted of all 415 mother assistants from rehabilitation centers for mentally retarded people in Golestan province, of whom 200 were selected as the sample using the simple random sampling method. Data were collected individually[1] in these centers. In this research, Forgiveness Scale (Ehteshamzadeh et al., 2010), Aggression Questionnaire (AGQ) (Buss and Perry, 1992) and Self-Compassion Scale – Long Form (SCS-LF) were used.
  Results
  The results indicate that, in total, problem solving and cultural intelligence styles could predict positivism. In part, the components of the creative style (0.60), the helpless subscale in problem solving (0.75), orientation style (0.81), strategic intelligence or meta-cognition (0.83), trust in problem solving (0.85) and finally, behavioral intelligence increased the prediction ability to 0.859.
  Conclusion
  Generally, forgiveness is highly influenced by emotional components and can have many practical implications in the therapeutic and educational fields.
  Keywords: Forgiveness, Anger, Self-Compassion, Mother Assistant.
 • Neda Daylami M.A., Farah Naderi *Ph.D. Pages 41-54
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of Psycho-motor rehabilitation (Dohsa-hou) method on executive functions, mental flexibility and the theory of mind in high performance autistic children in Behbahan city. Research design was a semi experimental type of pre-test and post-test with control group. The subjects were 10 autistic children with high performance whom were selected by convenience sampling method that randomly assigned to two test groups (5 people) and a control group (5 people). The data was collected by implementing Gilliam Autism Ranking Scale GARS (1995), Behavior Rating Inventory of Executive Function BRIEF (2000), Wisconsin Card Sorting Test (WCST (1948) and the Theory of Mind Test (1999). To perform the intervention, first both test and control groups, were pre-tested. The test group received interventions during 12 sessions of 60 minutes. Then, from the both groups, post-test was taken and after one month the research was terminated by follow-up. For data analysis, one-way covariance analysis (ANCOVA) was applied. The results showed, Dohsa-hou method was effective on the executive functions, mental flexibility and the theory of mind in high-performance autistic and this result was sustained after one month follow-up.
  Keywords: Dohsa-hou method, executive functions, mental flexibility, theory of mind, autistic children.
 • Farideh Farokhzadi, Afsaneh Khaje Vandkhosli *, MohamadReza Mohamadi, Malahat AkbarFahimi, Neda Ali Beigi Pages 55-70
  Objectives
  The aim of this study was to evaluate the efficacy of emotional regulation in the treatment of symptoms of attention deficit - hyperactivity disorder.
  method
  The present study was a clinical trial with pre-test and post-test research. The statistical population included 30 children aged 7-14 years with attention deficit - hyperactivity disorder referring to the private clinic of children psychiatry in Tehran. Entrance requirements in this study were
  IQ >90 and Having attention deficit - hyperactivity disorder.The reason for the departure was the autism spectrum disorder and the absence of an ritalin during intervention. In this regard, all children were tested for the Raven test and the children's disease questionnaire (parental form) was CSI-4 The instruments of this study were child Syndrome Inventory(Parent form) and Integrated Visual and Auditory( IVA) test. IVA test was taken before treatment and after intervention. The emotional regulation(8 sessions and each session was trained for one and half hours). After IVA post-test, intervention was taken.For data analysis, SPSS software and pair t- test were used.
  Results
  the meanings of attention subscales (auditory Vigilance, auditory focus and auditory speed), inhibition measures auditory response Control ( auditory Prudence ,Auditory Consistency and auditory Stamina), and auditory Comprehention after Intervention therapy is more than pre-test and in all subscales, p (significance level) is higher than the 0/05 alpha, in other words (p>0/05).
  Conclusion
  According to the results obtained in this study, it can be admitted that the method of emotional regulation in the improvement of the reduction of visual and auditory attention dificite and response control was effective and lasting.
  Keywords: emotional regulation, attention deficit - hyperactivity disorder.
 • Asghar Shamsi pour Mr, Rahim Solgi Mr, Morteza Rozbahani Mr *, Nahid Babaee Amirir Dr, Behzad Darabi Mr Pages 71-82
  Introduction
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of play therapy (with sand play approach) on the signs of children with posttraumatic stress disorder.
  Method
  The present study was Quasi - experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population included all children aged 8-11 years with posttraumatic stress disorder in Tehran. The research sample consisted of 30 children with PTSD who were selected during a announcement (15 children in the experimental group and 15 children in the control group). Data were collected using a revised version of the Horowitz children's impact of Event scale. Therapeutic intervention was performed using of Sand Play Therapy. Data were analyzed using MANCOVA and ANCOVA methods.
  Results
  According to the results, the Sand Play Therapy caused a significant decrease in the signs of post- traumatic stress disorder in children with this disorder. Also, the Sand Play Therapy caused a significant decrease in the intrusive thoughts and avoidance of children with post- traumatic stress disorder.
  Conclusion
  Therefore, it can be concluded that one of the effective methods for reducing the signs of post- traumatic disorder is the use of approach of Sand Play Therapy. Sand Play Therapy, PTSD, children.
 • Sara Bagheri, Ali Aghaziyarati *, Mehdi Rostami, Negin Hoshi Pages 83-92
  Objective
  To determine and compare the effectiveness of emotional regulation on compatibility emotional, social and academic boys 12 to 14 years with ADHD disorder.
  Methods
  A quasi-experimental study experimental group and the control group pretest, posttest, and follow-up were two months old. The study sample of 164 secondary school students referred to the counseling center Education Branch city. Structured clinical interview and then grading scale Attention Deficit / Hyperactivity adults Connors (1999) and scale adjustment of students (Sinha and Singh, 1380) was used to analyze the data after 30 students were selected for were randomly assigned to three groups. The experimental group (emotion regulation training) interventions 8 meeting as a group and the control group were placed on a waiting list. All groups before and after the test and re-evaluated after two months. To analyze the data obtained from analysis of variance repeated measures was used.
  Results
  The results showed that emotional regulation training the Symptoms of attention deficit / hyperactivity disorder (F=17.14, P= 0.001), total adaptability score (F=11.55, P= 0.001), affective adaptability (F=24.54, P=0.001), social adaptability (F=17.24, P= 0.001) and educational adaptability (F=23.66, P= 0.001) in post test and after two month of follow up.
  Conclusion
  Based on the findings, emotional regulation training, In addition to affective, social and educational adaptability; reduces the symptoms of attention deficit / hyperactivity disorder. Hence, this method can be used in families, educational and Psychological services and counseling centers in Iran in order to improve Symptoms of conduct disorder
  Keywords: adaptability, attention-deficit, hyperactivity, emotion regulation
 • Fatemeh Golpayegani* M.A, Banafsheh Bayat, Vahid Majdiyan, Somayeh Aghabozorgi M.A Pages 93-104
  Purpose
  The present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of ACT on the quality of attachment and altruism of the children with externalized behavioral problems.
  Method
  The research method of the present study was quasi-experimental with pretest, posttest and control group design. The statistical population of the present study included all the children with externalized behavioral problems in the city of Tehran in 2016-17. Non-probable available sampling and random replacement were used in the present study in a way that 30 children were selected through available method and replaced into experimental and control groups. The experimental group received teaching interventions in nine sixty-minute sessions during two-and-a-half months. The applied questionnaires in the present study included children’s behavioral inventory (Akhenbach and Reskorla, 2001), attachment disorder questionnaire (Randolf, 2004) and abilities and problems questionnaire (Goodman et.al, 1997). The data gotten from the study were analyzed through ANCOVA method via SPSS24 software.
  Findings
  The results showed that ACT has been effective on the quality of attachment and altruism in the children with externalized behavioral problems (P<0.001) in a way that this therapy could decrease the children’s attachment problems and improve their altruism.
  Conclusion
  According to the findings of the present study it can be concluded that ACT can be employed as an efficient therapy to improve the attachment quality and altruism of the children with externalized behavioral problems.
  Keywords: Attachment quality, altruism, externalized behavior, ACT
 • Hadis Musazadeh Moghaddam*, Ali Akbar Arjmandnia, Gholam Ali Afrooz Pages 105-117
  Objective
  Present study was aimed to determine the effectiveness of cognitive rehabilitation program based on prospective memory on the behavioral problems and executive functions of attention in children with attention deficit/hyperactivity disorder.
  Methods
  The present research was a semi-experimental study with pre-test, post-test design and control group. The participants were 32 girl children with attention deficit/hyperactivity disorder from schools in Kermanshah city using convenient method. Subjects were divided into experimental and control groups, each group consisting of 16 children. The experimental group received 18 sessions of cognitive rehabilitation program based on prospective memory, while the control group did not. The instruments were Rutter child behavior questionnaire and Stroop color-word test. Data were analyzed by MANCOVA.
  Results
  The results showed that cognitive rehabilitation program based on prospective memory had a significant effect on the behavioral problems and executive functions of attention in subjects (P≤0.0001).
  Conclusion
  According to the findings, cognitive rehabilitation program based on prospective memory improved behavioral problems and executive functions of attention in children with attention deficit/hyperactivity disorder. So, this program can be used to improve behavioral problems and executive functions of attention of these children and planning for providing of cognitive rehabilitation program based on prospective memory for them have particular importance.
  Keywords: Cognitive rehabilitation, Prospective memory, Attention, Attentiondeficit, hyperactivity disorder
 • Sajed Yaghoobnezhad Mr. *, Gholam Ali Afrooz Dr., Ali Akbar Arjmandnia Dr., Bagher Ghobari Dr. Pages 119-135
  Objective
  Mindful-based interventions have been the focus of attention among the third wave of cognitive-behavioral followers, in recent years. A variety of interventional techniques such as acceptance, emotional control, cognitive restructuring are increasingly incorporated into the interventional framework directed to help slow-paced population parents and caregivers.
  Method
  The present study was a meta-analysis investigating the effectiveness of mindfulness-based interventions in alleviating the psychological problems related to slow-paced people parents and Caregivers. 7 studies were selected with a total of 211 participants: 181 mothers and 22 fathers of slow-paced population.
  Results
  The results indicated the effectiveness of mindfulness-based interventions in reducing stress and improving the psychological factors such as mental health, life expectancy, parenting skills and interactive strategies among the target population.
  Keywords: meta-analysis, mindfulness-based interventions, parents of slow-paced people