فهرست مطالب

 • پیاپی 43 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/22
 • تعداد عناوین: 14
|
 • پروانه ریاحی دهکردی* صفحات 1-30
  هدف اصلی این تحقیق نقش برنامه های تلویزیونی در نهادینه سازی پوشش و حجاب اسلامی دانشجویان است. تحقیق از نوع کار بردی و روش آن پیمایشی یا توصیفی است این تحقیق نسبتا سطح وسیعی را پوشش می دهد.جامعه آماری همه دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است که باتوجه به تعداد وسیع نمونه آماری 385 نفر انتخاب شد. بر اساس مدل مفهومی متغیر مستقل (برنامه های تلویزیون) دارای مولفه های سریال ها، برنامه های آموزشی و متغیر وابسته (نهادینه سازی پوشش وحجاب اسلامی) دارای مولفه های نظام آموزش و پرورش، نظام تربیتی اسلام و عقاید مذهبی است. یافته های تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات و آزمون فرضیه های فرعی با استفاده از آزمون کای اسکوئر با توجه به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار وسطح معنا داری، حاکی ازآن است که سریال های تلویزیونی و برنامه های آموزشی بر نهادینه سازی پوشش وحجاب اسلامی دانشجویان موثرهستند. فراوانی مورد مشاهده دیدگاه نمونه موردبررسی نشان می دهد ارتباط زیادی بین سریال های تلویزیون و نهادینه سازی پوشش و حجاب اسلامی دانشجویان و ارتباط نسبتا ضعیفی بین برنامه های آموزشی تلویزیون و نهادینه سازی حجاب وپوشش اسلامی دانشجویان وجود دارد. در نهایت آزمون فرضیه اصلی نشان داد که برنامه های تلویزیونی بر نهادینه سازی پوشش وحجاب اسلامی دانشجویان موثرهستند و ارتباط نسبتا ضعیفی بین نقش برنامه های تلویزیون و نهادینه سازی پوشش و حجاب اسلامی دانشجویان وجود دارد.
  کلیدواژگان: برنامه های تلویزیونی، حجاب اسلامی، پوشش اسلامی
 • زهرا حسینی، مهشید ایزدی*، نجمه وکیلی صفحات 21-34
  هدف از این تحقیق،بررسی مولفه های مسئولیت پذیری بر اساس دید گاه اسلام است. در این خصوص هدف از بررسی مولفه های مسئولیت پذیری از دیدگاه اسلام پرداخته شده است .این مطالعه با رویکرد کیفی و به روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی متون اسلامی و به روش کتابخانهای انجام شده است. بدین صورت که محقق با جستجو در کتب، پایان نامه ها، مقالات، سایت های معتبر و مرتبط با موضوع پژوهش به توصیف و تحلیل آن پرداخته است. با توجه به نوع موضوع پژوهش جامعه تحلیلی تمام منابع مرتبط با موضوع پژوهش می باشد. با توجه به یافته های محقق از دیدگاه دین اسلام، چهارمولفه (اعتقادی- فردی- اجتماعی- محیط طبیعی) شناسایی شده است که برای دستیابی به اهداف هرمولفه از روش های خاص بهره گرفته شده است.
  کلیدواژگان: مولفه ها، مسئولیت پذیری، دید گاه اسلام
 • محمدعلی عبدالوند*، ناهید ریحانی، کامبیز حیدر زاده هنزایی، محسن خون سیاوش صفحات 35-58
  تحقیق حاضر به بررسی و تشخیص عوامل موثر در تولید وابستگی میان مصرف کنندگان و برندها با توجه به دو نوع رابطه مبادله ای و احساسی می پردازد .در این مطالعه با استفاده از متدهای کمی ومدل یابی معادلات ساختاری در میان 864 نفر از دانشجویان مدیریت شهر تهران سعی شده است عوامل موثر در تولید دو نوع رابطه شناسایی شود؛ نتایج نشان می دهد که بسیاری از متغیرها از جمله تصویر برند، نگرش برند، دفاع از برند و... دارای اثر مشابه ومشترک در هر دو نوع رابطه می باشد، در حالیکه متغیرهایی همچون عشق برند، ارزشهای اجتماعی، تبلیغات موثر در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها، توجه به انجمن برند، تاثیرات عمیقی در تولید رابطه احساسی میان برند و مصرف کننده دارند و هیچ نقشی در تولید روابط مبادله ای ندارند.نتایج این تحقیق برای شرکتها و تولید کنندگان داخلی حائز اهمیت است چرا که با توجه به ساختارها و رویکردهای مسائل اجتماعی همچون توجه به مسئولیت اجتماعی ،ارزشهای مثبت اجتماعی وانجمنهای برند در ساختار تولیدی و تبلیغاتی خود می توانند روابط بلند مدتی را میان محصولات خود و مصرف کنندگان ایرانی پیدا کنند.
  کلیدواژگان: ارزش های اجتماعی، روابط احساسی، روابط برند و مصرف کننده، مسئولیت اجتماعی شرکت ها، وابستگی به برند، علوم اجتماعی
 • معصومه فرهوش*، مریم سیف نراقی، عزتاللهنادری، قدسی احقر صفحات 59-80
  پژوهش حاضر به منظور بررسی عملکرد سبک های تفکر متخصصان علوم تربیتی و معلمان عضو گروه درس پژوهی، همچنین ارائه پیشنهادهایی در مورد بهسازی آموزش از طریق استفاده از سبک های گوناگون تفکر در فرایند درس پژوهی است. این پژوهش از نوع کاربردی است و پژوهشگر در جریان انجام آن از روش تحقیق زمینه ای بهره گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان دوره ابتدایی(1100 نفر) و متخصصان علوم تربیتی(250 نفر) شهر تهران است. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و گزینش آن به روش تصادفی طبقه ای به ترتیب، 285 نفر و 148 نفر انتخاب شده است. گردآوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه سبک تفکر (TSI، استرنبرگ و واگنر، 1991) ،که برای تعیین سبک تفکر گروه های هدف در مورد عملکرد سبک های تفکر قانونگذار، اجرایی و قضاوتگر استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با بهره گیری از نظر متخصصان ذیربط، انجام شد.ضرایب پایایی در مطالعات استرنبرگ و واگنر، برای سبک قانونگذار 78/0، سبک اجرایی 75/0 و سبک قضاوتگر 72/0گزارش شده است. در این پژوهش میزان پایایی پرسشنامه 93/0 به دست آمد. در تجزیه و تحلیل داده‏ها از روش های آمار توصیفی از طریق محاسبه فراوانی، درصدها، بهره گرفته شد.نتایج این پژوهش نشان می دهد، گروه های مورد مطالعه، از هرسه وجه سبک تفکر در فرایند درس پژوهی بهره می برند. این در حالی است که میزان غلبه سبک تفکر اجرایی در هر دو گروه معلمان درس پژوه و متخصصان علوم تربیتی آشکار است.
  کلیدواژگان: سبک های تفکر، درس پژوهی، معلمان دوره ابتدایی
 • قهرمان مددلو، زهره سعادتمند*، محمدحسین یارمحمدیان صفحات 81-100
  هدف این پژوهش تعیین مولفه های برنامه درسی مبتنی بر مشارکت والدین در دوره ابتدایی با توجه به عنصر ارزشیابی می باشد. جامعه آماری تحقیق صاحب نظران برنامه درسی می باشند که در کار تالیف برنامه های درسی فعالیت می نمایند روش پژوهش با توجه به موضوع و ماهیت آن روش دلفی می باشد.روش نمونه گیری دربخش کیفی از نوع گلوله برفی وحجم آن بر اساس قانون اشباع در تحقیقات کیفی بوده که در نفر چهاردهم به اشباع رسید. روش جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که در بخش کیفی از پرسشنامه بدون ساختار و در بخش کمی از پرسشنامه ساختارمنداستفاده گردید.برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی ازروش رتبه بندی وچارک سوم به عنوان ملاک توافق و در بخش کمی از ضریب هماهنگی کندال برای تعیین توافق بین نظرات خبرگان استفاده گردید. با توجه به یافته های تحقیق مولفه های مشارکت والدین در برنامه های درسی دوره ابتدایی با توجه عنصرارزشیابی عبارت از: مشارکت درارزشیابی برای جمع آوری اطلاعات،مشارکت در ارزشیابی اهداف نگرشی،مساعدت در جمع آوری ونگه داری پوشه کار فراگیران، مشارکت از طریق حضور منظم و مستمر والدین در مدرسه،مشارکت درارزشیابی فعالیتهای خارج از مدسه،احترام وپای بندی به نتایج ارزشیابی های مدرسه،فراهم کردن زمینه های تشویق معلمان و فراگیران،مشارکت در فراهم سازی فضای عاطفی مناسب درجلسات ارزشیابی،کمک به معلمان در شناسایی نقاط قوت و ضعف فراگیران. نتیجه اینکه توجه وبکار گیری این مولفه ها زمینه مشارکت والدین رادر برنامه های درسی دوره ابتدایی با توجه به عنصر ارزشیابی فراهم نموده و به تولید برنامه های پویا و سازنده کمک نماید.
  کلیدواژگان: مشارکت، برنامه درسی، والدین، ارزشیابی، دوره ابتدایی، خانواده
 • صدیقه طوطیان اصفهانی*، اسدالله مهرآراء، امین صابری بدر صفحات 101-132
  چابک سازی روش نوینی برای سازمان های پیشرو، در محیط های رقابتی است. در استراتژهای مدیریت ، اگر سازمانی به چابکی کارکنان توجه ننماید، محکوم به شکست است. بهبود مستمر ، هنگامی است که کارکنان اطلاعات لازم را در اختیار داشته و مورد اعتماد مدیریت باشند تا بتوانند مهارت ها و توانایی هایشان را بکار گیرند. لذا هدف این تحقیق، بررسی تاثیر حافظه سازمانی بر چابکسازی کارکنان معاونت حمل و نقل شهرداری تهران می باشد. روش تحقیق پیمایشی ، روش گرداوری داده ها کتابخانه ای و میدانی است ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه استاندارد چابک سازی زاهدی و همکاران (1392) و حافظه سازمانی دانهم و بورت (2011) می باشد. حجم نمونه 380 نفر از کارکنان معاونت حمل و نقل شهرداری تهران و روش نمونه گیری تصادفی ساده است . برای تجزیه و تحلیل داده از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که حافظه سازمانی و تمامی ابعاد آن شامل دانش سیاسی- اجتماعی، دانش شغلی، شبکه های بیرونی، تاریخچه و دانش صنعت تاثیر معنادار و مثبتی بر چابک سازی کارکنان معاونت حمل و نقل شهرداری تهران دارند. از بین متغیرهای جمعیت شناسی سابقه خدمت،تاهل و گروه سنی با چابک سازی سازمان تفاوت معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: چابک سازی کارکنان، حافظه سازمانی، معاونت حمل و نقل شهرداری تهران
 • سعید احمدی*، بهمن زندی صفحات 133-164
  در این مقاله به بررسی جایگاه و کاربرد زبان های فارسی و کردی در اورامانات (شهرستان های چهارگانه پاوه، ، جوانرود ، روانسرو ثلاث باباجانی) از دیدگاه زبان شناسی اجتماعی پرداخته شده است. براین اساس از میان جامعه آماری (شهرستان های چهارگانه منطقه ی اورامانات) ، 450 آزمودنی به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده اند. در این مقاله از پرسشنامه ی اصلاح شده الگوی پژوهشی پاراشر (1980) استفاده شده است. از آزمودنی ها خواسته شده که دو گونه زبانی فارسی و کردی را در شش حوزه اجتماعی خانواده، دوستی، همسایگی، داد و ستد، آموزش و اداری براساس یک میزان چهار گزینه ای «همیشه»، «اغلب»، «بعضی وقت ها» و «هیچ وقت» مشخص کنند. پرسشنامه شامل 36 سئوال است که براساس درجه رسمیت حوزه ها به ترتیب از غیررسمی به رسمی مرتب شده اند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات توسط کامپیوتر پردازش شدند. روش های آماری آزمون ت جفت و واکاوی واریانس یک سویه جهت تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق به کار گرفته شده است. واکاوی یافته ها نشان می دهد که اختلاف در استفاده از دو زبان فارسی و کردی توسط گروه های مختلف سنی، تحصیلی، جنسی و افراد متاهل با همسر کرد و غیر کرد از نظر آماری معنی دار می باشد. به نوعی که افراد جوان و تحصیل کرده نسبت به بقیه در حوزه های اداری، آموزشی و دوستی از زبان فارسی نسبت به بقیه حوزه ها بیشتر استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: زبان کردی، زبان فارسی، منطقه ی اورامانات، زبان شناسی اجتماعی، دوزبانگونگی
 • علی اکبر سیف*، حسن احدی، هادی بهرامی، فرانک نمیرانیان صفحات 165-176
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملکرد دبیرستان های دخترانه هوشمند و غیرهوشمند از لحاظ پرورش توانایی تولید دانش در دانش آموزان سال سوم دبیرستان (پایه یازدهم) انجام شد. روش پژوهش از نوع پس رویدادی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان سال سوم دبیرستان های دخترانه منطقه (8) تهران که شامل 10 دبیرستان دولتی، 6 دبیرستان غیرانتفاعی(غیردولتی) و یک دبیرستان هوشمند با جمعیتی حدود 1020 نفر است. تعداد 260 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین مدارس غیرهوشمند و هوشمند انتخاب شدند. برای سنجش توانایی تولید دانش از آزمونی که پژوهشگر بر اساس اصول روان سنجی ساخته استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل انجام گرفت. نتایج گویای آن بود که تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد و دبیرستان های هوشمند در زمینه پرورش توانایی تولید دانش در دانش آموزان نسبت به دبیرستان های غیرهوشمند عملکرد بهتری داشته اند و فاوا می تواند به معنای فن بهره برداری از اندیشه های انسانی باشد. در این مدارس دانش آموزان می توانند با منابع علمی جهان، آموزگاران، و دانش آموزان سایر مدارس در ارتباط بوده و فضای آموزشی به جای انتقال یکطرفه اطلاعات به روش های دوسویه کسب دانش هدایت شده و با تغییر نقش آموزگاران بر تسهیل جریان آموزش و یادگیری، دانش آموزان خود خالق دانش و اطلاعات خواهند بود.
  کلیدواژگان: مدرسه، آموزش، یادگیری، دانش
 • وحید چناری*، پریسا سیدی صفحات 177-198
  یکی از حیاتی ترین ارکان یک مدیریت سالم و کارآمد وجود یک نظام کامل و دقیق نظارت و بازرسی است. از آن جا که دین مبین اسلام دینی کامل و جامع و پاسخ گوی تمام نیازهای تکاملی انسان است و هر آنچه تکامل و سعادت انسان در گرو آن باشد در آموزه های دینی یافت می شود، در این زمینه نیز دستوراتی دارد و مدیران مسلمان را به داشتن یک نظام دقیق، جدی و عادلانه نظارت و بازرسی سفارش می کند. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق اولویت بندی شاخص های مورد نیاز برای نظارت و کنترل در سازمان ثبت اسناد و املاک خوزستان بر مبنای مدیریت در اسلام بررسی می شود. داده ها با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه با 30 نفر از نخبگان سازمان ثبت اسناد و املاک و با کمک اساتید دانشگاه تهیه و جمع آوری گردید و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شده است. دراین تحقیق شاخص های مورد نیاز برای نظارت و کنترل بر مبنای مدیریت در اسلام شامل روش مستقیم و بدون واسطه، روش غیر مستقیم، روش مستقیم و با واسطه، خودکنترلی و نظارت همگانی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از اهمیت روش مستقیم و بدون واسطه نسبت به سایر شاخص ها بوده و همچنین شاخص نظارت همگانی از کمترین اهمیت برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت در اسلام، کنترل و نظارت، روش مستقیم و بدون واسطه، نظارت همگانی، خود کنترلی
 • مسعود شریفی*، زهره نصیری، محمود حیدری، شهلا پاکدامن صفحات 199-226
  مطالعات نشان دادند که یکی از شایعترین مشکلات هیجانی کودکان پیش دبستانی اضطراب می باشد که ساعت خواب و بیداری از عوامل تاثیرگذار بر اضطراب عنوان شده است. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین الگوی نوسانات ضرب آهنگ روزانه و هفتگی عملکرد اضطراب کودکان پیش دبستانی بر اساس ریخت شناسی زمان شکل گرفته است. روش پژوهش از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری، کودکان پیش دبستانی شهر تهران است که 100 کودک بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. سپس در فواصل زمانی مختلف روز (8، 10، 13، و 15) و هفته (شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه) مورد آزمون اضطراب قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه کرونوتایپ (صبحگاهی- عصرگاهی) کودکان، پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی و پرسشنامه خودسنجی اضطراب بود. داده ها بر اساس تحلیل واریانس آمیخته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد اضطراب کودکان پیش دبستانی در طول روزهای مختلف هفته و ساعات مختلف روز متفاوت است (01/0 < P). همچنین بین عملکرد اضطراب کودکان پیش دبستانی صبحگاهی و عصرگاهی در محیط آموزشی در طول روز و هفته تفاوت معناداری وجود داشت (01/0 < P). با توجه به نتایج بدست امده می توان با برنامه ریزی در زمان کاهش عملکرد اضطراب کودکان در محیط اموزشی در بهبود عملکرد شناختی- هیجانی موثر بود.
  کلیدواژگان: ضرب آهنگ، اضطراب، ریخت شناختی زمان
 • عصمت فاضلی* صفحات 227-246
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی قصه درمانی بر پرخاشگری و اضطراب دانش آموزان انجام گرفت.
  روش
  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و دارای گروه کنترل یا گواه بود. نمونه آن 30 آزمودنی بود که بطور تصادفی خوشه ایاز میان دانش آموزان دبستانی ماهشهر در سال تحصیلی 1396-1397 انتخاب و به شکل تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) وکنترل (15 نفر) تقسیم شده بودند. پرسشنامه پرخاشگری ( باس و پری، 1998)، مقیاس اضطراب (اسپنس، 2007) وکتاب قصه های پریرخ و مجدی (1388) ابزارهای پژوهش را تشکیل میدادند. عملیات آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکوا) و یک راهه روی اطلاعات جمع آوری شده انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصله نشان دادند درپایان مداخله درمانی، میزان پرخاشگری واضطراب آزمودنی ها درگروه آزمایش کاهش یافته است.
  نتیجه گیری
  قصه درمانی می تواند پرخاشگری و اضطراب، دانش آموزان دبستانی را تعدیل نماید. پژوهشهای مشابهی با آزمودنی از شهرهای مختلف و با فرهنگهای متفاوت می تواند تعمیم یافته ها را ارتقاء بخشد.
  کلیدواژگان: قصه درمانی، پرخاشگری، اضطراب، دانش آموزان دبستانی
 • محمدحسن الهی منش*، طاهره قدیری، هادی فرجامی کیا صفحات 247-272
  انقلاب ارتباطات و محصول آن، رسانه های مجازی در حال ایجاد تغییرات وسیعی در ماهیت، اشکال و ساختارهای قدرت در جوامع مختلف هستند. افزایش دسترسی به رسانه های تعاملی و اینترنت، موجب بروز آسیب های اجتماعی جدیدو در عین حال، شکوفایی فرصت های بسیاری شده است. موضوعی که پژوهشگران را وادار به پرسش درباره میزان و چگونگی تغییرات و تاثیرات این فضا بر زندگی سیاسی جوامع و رابطه بین دولت ها و شهروندان کرده است. آنچه پرواضح است اینکه توجه به این فضا و بررسی زوایای مختلف آن می تواند به روشن شدن نحوه تعاملات این شبکه های اجتماعی با مردم کمک کند و به جلوگیری از بروز آسیب های احتمالی و استفاده از فرصت های بوجود آمده با برنامه ریزی صحیح، یاری رساند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش فضای مجازی بر مشارکت سیاسی شهروندان جمهوری اسلامی ایران( مطالعه موردی شهر تهران) و در بازه زمانی یک ساله 1395 می باشد. جامعه آماری این تحقیق شهروندان تهرانی هستند که بنابر سرشماری سال 1395 جمعیتی بالغ بر 8٬693٬706 را شامل می شوند. (نتایج سرشماری 1395 وبگاه مرکز آمار ایران). برای دست یابی به حجم نمونه این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده. حجم نمونه 386 نفر با سطح خطای 0.5 درصد مشخص شده است. روش نمونه گیری در این تحقیق روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی؛ میانگین، انحراف استاندارد وآماراستنباطی؛ بانرم افزار SPSS استفاده شده. آزمون فرضیه این تحقیق نشان داد که میزان استفاده از فضای مجازی با شرکت در انتخابات رابطه معنادار منفی دارد و همچنین نوع استفاده از فضای مجازی با متغییر شرکت در انتخابات رابطه مثبتی داشته است.
  کلیدواژگان: فضای مجازی، انتخابات، مشارکت، مشارکت سیاسی، شهروند
 • مرادحاصل صحرایی*، امینه احمدی، قدسی احقر صفحات 273-294
  پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه فرهنگ سازمانی بر ارتقای بهره وری در دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری، مرکز آموزش فنون هوایی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران صورت گرفت. در این راستا از مبانی نظری و نظرات صاحب نظران و متخصصان استفاده گردیده است. جامعه آماری پژوهش 500 نفر از متخصصان خبره، مدیران ارشد، کارکنان و اساتید مرکز یاد شده با تاکید بر گرایش های مختلف مدیریت و بهره وری بوده اند که بر اساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های فرهنگ سازمانی و بهره وری سازمانی که در قالب طیف دوطرفه لیکرت تنظیم شده بود که بین گروه نمونه توزیع شد و در نهایت 300 پرسشنامه عودت داده شد. پایایی فرهنگ سازمانی 0.94 و پایایی پرسشنامه بهره وری سازمانی 0.96 با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. همین طور از روایی محتوی به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها استفاده شد که برای این منظور به تایید متخصصین مربوطه رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها در بخش توصیفی از طریق نرم افزار spss و در بخش استنباطی با استفاده از نرم افزار pls انجام شد. نتایج تحقیق نشان دهنده اهمیت جایگاه فرهنگ سازمانی در ارتقای بهره وری سازمانی می باشد.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، بهره وری سازمانی، شرکت فرودگاهها
 • مهنوش رحیمی*، شیما زمانیها صفحات 295-308
  این پژوهش با هدف پیش بینی نشانه های اختلال وسواس فکری- عملی دانشجویان بر اساس کمال گرایی والدین و تکانشگری انجام گرفت. جهت انجام پژوهش از روش توصیفی- همبستگی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد روهن در نیم سال تحصیلی اول 95-1394 بود که به صورت نمونه برداری تصادفی چندمرحله ای 150 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل سیاهه کمال گرایی هیل و همکاران، پرسشنامه تکانشگری بارات و پرسش نامه وسواس فکری عملی پادوآی ساناویو بود. تحلیل داد ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیری صورت گرفت. کمال گرایی والدین و تکانشگری با وسواس فکری- عملی در سطح 5 درصد رابطه ی معنادار دارند و مثبت بودن این ضرایب در واقع نشان دهنده این است که با افزایش این عوامل، میزان وسواس فکری- عملی افزایش می یابد. براساس یافته های پژوهش می توان گفت ویژگی های شخصیتی والدین مانند کمال گرایی بر شکل گیری و استمرار اختلال وسواس فکری- عملی تاثیر دارد. همچنین ناتوانه در کنترل تکانه بر بروز وسواس فکری- عملی اثرگذار است.
  کلیدواژگان: تکانش گری، کمال گرایی، والدین، وسواس فکری- عملی
|
 • Parvaneh riahi* Pages 1-30
  The main purpose of this research is the role of television programs in the institutionalization of Islamic dress code and Islamic hijab. Research is a method of work and its method is survey or descriptive. This research covers a relatively large level. The statistical population of all female students of the Islamic Azad University of Tehran Branch The north is 385 people, according to a large number of statistical samples. Based on a conceptual model of an independent variable (TV programs) containing serial components, educational programs, and dependent variables (the institutionalization of Islamic dress and Islamic dress), are components of the education system, the educational system of Islam and religious beliefs.
  The findings of the research, after collecting information and testing the hypotheses by using the Chi-square test, with regard to the observed and expected frequency and significance level, indicate that TV series and educational programs on the institutionalization of the Islamic curriculum of students They're effective.
  The frequency of viewing the viewpoint of the sample shows that there is a large connection between the TV series and the institutionalization of the Islamic curriculum of the students and the relatively weak relationship between the TV curriculum and the institutionalization of the Islamic hijab and Islamic cover of the students.
  Finally, the main hypothesis test showed that TV programs were effective in institutionalizing the Islamic curriculum of students and there was a relatively weak relationship between the role of television programs and the institutionalization of Islamic dress code and Islamic hijab of students.
  Keywords: TV programs, Islamic hijab, Islamic cover
 • zahra hoseini, mahshid izadi *, najmeh vakili Pages 21-34
  The purpose of this research is to examine the components of accountability based on the viewpoint of Islam. In this regard, the purpose of the study is to examine the components of responsibility from the point of view of Islam. This study was carried out with a qualitative approach and descriptive-analytical method, and by studying the Islamic texts in a library method. Thus, the researcher has described and analyzed the searches in books, theses, articles, and authoritative sites related to the topic of research. Regarding the type of subject matter of the research, the analytical community has all the resources related to the research topic. According to the findings of the researcher, from the point of view of Islam, four components (belief-individual-social-natural environment) have been identified that have been used to achieve the goals of each individual.
  Keywords: components, Responsibility, Islamic View
 • Mohammadali abdolvand *, nahid reyhani, kambiz heydarzadeh hanzaei, mohsen khonsiyavash Pages 35-58
  The present study aims to investigate and identify the factors affecting the production of dependency between consumers and brands in terms of both types of exchange and emotion. In this study, using quantitative methods and modeling structural equations among 864 students of city management Tehran has tried to identify the factors affecting the production of two types of relationships; the results show that many variables, such as brand image, brand attitude, brand defense, etc., have the same and similar effect in both types of relationships, in While variables like brand love, social values, effective advertising in corporate social responsibility, attention to the community Brand has profound effects on the production of emotional relationships between brand and consumer and does not play any role in the production of exchange relationships. The results of this research are important for companies and domestic producers, because they are concerned with the structures and approaches of social issues such as paying attention to responsibility Social, positive social values ​​and brand associations in their production and advertising structures can find long-term relationships between their products and Iranian consumers.
  Keywords: social values, emotional relationships, brand, consumer relations, Corporate Social Responsibility, brand affiliation, social sciences
 • masomeh farhosh*, maryam syifnaraghi, ezatolah naderi, ghodsi ahghar Pages 59-80
  The present study was designed to investigate the performance of the thinking styles of the educational sciences experts and the members of the research group's teachers, as well as offer suggestions on improving education through the use of different thinking styles in the study process.This is an applied research and the researcher has used field research method.
  The statistical population of this study, includes elementary school teachers (1100 students) and specialists in environmental sciences (250 students) in Tehran.The statistical sample size was 285 people and 148 people were selected by stratified random sampling method using Morgan table.Data collection was used through study libraries and thinking style questionnaire (TSI, Sternberg and Wagner, 1991) to determine the thinking style of target groups about the performance of legislative, executive, and judge thinking styles.
  The superficial and content validity of the questionnaire was carried out by the experts.Reliability coefficients in Sternberg and Wagner studies have been reported for legislator style 0.78, executive style 0.75 and judge's rank 0.72.In this study, the reliability of the questionnaire was 93/0.In analyzing data, descriptive statistics methods were used to calculate the frequency, percentages. The results of this study show that the studied groups use all three aspects of the thinking style in the study process.Whils, the degree of overcoming the style of executive thinking is evident in both thelesson study teachers and educational specialists.
  Keywords: thinking styles, Lesson study, Elementary Teachers
 • qahreman maddlo, zohreh saadatmand*, Mohammed Hussain Mohammadian Pages 81-100
 • sediqe totiyan esfeani*, asadolah merara, amin saberi badr Pages 101-132
  Agility is a new method for the pioneer organizations in the competitive environment. In total quality management, if Agility is not regarded in an organization, it will fail. Continuous improvement (kaizen) occurs when the employees are provided with necessary information and be trusted by the management so that their skills and capabilities could be used. Thus, the main of the research is to study the effects of organizational memory on Agility of the employees at Transportation Department of Tehran Municipality. In order to study the research a hypothesis, the questionnaire derives from Mishra’s Agility scale (1992) and the standard model of organizational memory developed by Dunham and Burt (2011) were distributed among 369 employees at Tehran urban& suburban railway operatio co branches across the city of Tehran. In order to analyze the data from the questionnaires, the linear regression method was used. It was found that organizational memory with its all dimensions including social and political knowledge, job knowledge, external networks, history and knowledge of industry affect positively and significantly on the Agility of employees at Tehran’s Tehran urban& suburban railway operatio co branches.
  Keywords: Agility of employees, organizational memory, Transportation Department of Tehran Municipality
 • saeed ahmadi *, bahman zandi Pages 133-164
  In this essay it is tried to study the placement and usage of Persian and Kurdish languages in Awramanat (Paveh, Javanrood, Ravansar and Salas – e – Babajani townships.Based on this among the statistical community (four townships of Awramanat), 450 examinees are selected randomly as samples. In this essay adjusted questionnaire of Parasher's research pattern (1980) was used. The examinees were asked to mark Persian or Kurdish language in Social , family , friendship , vicinity , trade , education and administration realms according to a four choices scale which its choices are "Always" , "Often" , "Sometimes " and "Never". The questionnaire has 36 questions which ranked from informal to formal according to the realms' formality. When the questionnaires gathered data processed by computer. T-test, pair test and One –way analysis of variance are statistical methods used to analyze the findings of the essay. Analysis of findings shows that differences in using the two languages (Persian and Kurdish) by different age, education and gender groups and married people whose spouse is Kurd or is not Kurd are meaningful statistically in such a way that young and educated people use Persian more than others in administration , education and friendship realms more than other realms.
  Keywords: Kurdish language, Persian Language, Awramanat, Language Sociology, Bilingualism
 • aliakbar seyf*, hassan ahadi, hadi bahrami, faranak namiriyan Pages 165-176
  The current research is aimed in performance comparison of smart and non smart female high schools on ground of development of knowledge production capability in third grade high school.The research method is ex post facto and performed for evaluation of function of these schools and research is applicable objectively. Statistic society includes third grade female high school district 8th of Tehran, which includes 10 public schools, 6 non public schools, one smart school with population of 1020 . 260 persons, were selected by stratified random sampling among smart and non smart schools. Capability of knowledge generation was measured by test made by researcher on basis of psychometrics principles. Analysis of data with use of t test was done to compare the two independent groups. The result indicated that a significant difference exists between the two groups and smart schools have had better performance in regard to development of knowledge production capability, and communication technology can mean process technology in human thoughts. In these schools, students can get in touch with world scientific sources acts and meet teachers and students from other schools and educational environment can act bilateral channel to gain knowledge instead of one way channel and by changing the role of teachers, effect the facilitation of teaching and learning trend, thereby students are creator of knowledge themselves.
  Keywords: School, teaching, learning, knowledge
 • vahid chenari*, parisa seyedi Pages 177-198
  One of the most crucial elements of a healthy and efficient management of a system of monitoring and inspection is complete and accurate. Of course, the necessity of monitoring means no confidence in order to have a strong military organization and not a regulatory means back to mistrust of the staff. Development and human prosperity depends on it, and whatever religious teachings to be found, in this regard instructions and Muslim leaders to have an accurate system, serious and fair enjoins supervision and inspection.In this study, prioritize the indicators needed to monitor and control organization registered in Khuzestan based property management checked in Islam. Data from interviews and questionnaires with 30 nffs of elite real estate agency documents and with the help of university teachers preparing and collecting and using the method of hierarchical analysis and analysis The study is based on the indicators needed to monitor and control management methods in Islam directly, without intermediaries, indirect method, direct method and by virtue, self-control and supervision of the public. The results indicate the importance of direct and immediate way than other indexes and index surveillance is least important.
  Keywords: Management in Islam, the indirect method, direct method, by virtue, self-control, mass surveillance
 • masoud sharifi*, zohreh nasiri, mahmood heydari, shahla Pakdaman Pages 199-226
  Studies have shown that the one of the most common emotional problems of preschool children is anxiety. sleep and awake hours are among the factors influencing anxiety. Therefore, the present study aims to determine of fluctuations the daily and weekly rhythm patterns of anxiety performance among pre-school children based on chrono type. The research’s methodology is a causal-comparative one. The participant include the pre-school students in Tehran that 100 children were selected based on the targeted sampling. Then, they were tested in different times (8, 10, 13, and 15) days and weekly (Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday) for the anxiety. The tools used in the study included Children,s Chrono Type Questionnaire (CCTQ), pre-school children behavioral problems questionnaire, and anxiety self-reporting questionnaire The data were analyzed by mixed analysis of variance. The results showed that the anxiety performance is different among the pre-school children during different for different days of week and hours of day (p
  Keywords: Chronopsychology, Chronotype, Daily, Weekly Rhythm, Anxiety
 • esmat fazeli* Pages 227-246
  Purpose
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of storytelling on students' aggression and anxiety.
  Method
  This research was a semi-experimental, pre-test, post-test, control group or control group. The sample consisted of 30 subjects who were selected randomly from among primary school students in Mahshahr in the academic year 1396-1397. They were randomly divided into two experimental groups (15 people) and control (15 people). Aggression Questionnaire (Bass & Perry, 1998), Anxiety Scale (Spence, 2007), and Parykh and Majdi's (2009) Storytelling Toolkit. Statistical analysis of multivariate covariance analysis (MANCOVA) and one way to collect data was performed.
  Results
  The results showed that the level of aggression and anxiety in the experimental group decreased at the end of the intervention.
  Conclusion
  Stress therapy can moderate the students' aggression and anxiety. Similar studies with subjects from different cities and with different cultures can enhance the generalizations of the findings.
  Keywords: Story Therapy, aggression, Anxiety, Schoolchildren
 • Mohammad Hassan elahimanesh *, tahereh qadiri, hadi farjami kia Pages 247-272
  With increasing access to interactive media and the Internet, new social damage has emerged in the community, and there are many opportunities for this to be seen if different angles of how networks interact with people and audiences. It is possible to prevent possible damage and to take the opportunity to take advantage of the opportunities provided by the cyberspace with the correct planning. The purpose of this research is to investigate the role of cyberspace on political participation of citizens of the Islamic Republic of Iran (Case Study of Tehran). The statistical population of this research is Tehran citizens. According to the census of the year (1395), the population of Tehran is 8, 693, 706 people (results of the census of 1395 at the Center of Statistics of Iran). To find the sample size, this study was performed using Cochran's formula.
  Keywords: Cyberspace, Elections, Political Participation, Tehran
 • moradhasel sahraei *, Amina Ahmadi, qodsi ahqar Pages 273-294
  The purpose of this study was to investigate the position of organizational culture on productivity improvement at the Faculty of Civil Aviation, Aerospace Engineering Training Center, and Airports and Air Navigation Company of Iran. In this regard, theoretical foundations and opinions of experts and experts have been used. The statistical population of the study was 500 experts, senior managers, staff and professors of the center with emphasis on different trends in management and productivity According to Morgan table and simple random sampling method, 300 individuals were selected as sample size. The data collection tool was organizational culture and organizational productivity questionnaire, which was arranged in the form of a two-way Likert scale that was distributed among the sample group and finally, 300 questionnaires were returned. The reliability of organizational culture 0.94 and organizational productivity questionnaire0.96 were calculated using Cronbach's alpha method. Also, content validity was used to determine the validity of the questionnaires, which was approved by the relevant experts for this purpose. The data was analyzed using descriptive section through spss software and inferential part using pls software. The results of the research indicate the importance of organizational culture in promoting organizational productivity.
  Keywords: Organizational Culture, Organizational productivit, yAirport companies
 • mehnosh rahimi *, shima zamaniha Pages 295-308
  This study aimed to predict the symptoms of obsessive-compulsive disorder in students based on parents perfectionism and impulsivity. Descriptive-correlational method was used for doing research. The statistical population of the study consisted of students of Islamic Azad University, Rohn Branch, in the first semester of the first academic year of 2011-2012. They were selected by random sampling of a multi-stage sampling of 150 people. The research tools included Hilal perfectionism log et al., Barat impulsivity questionnaire and Practical obsessive-compulsive disorder (PADOI SANAVIO) questionnaire. Data analysis was performed using multivariable regression analysis. Parental perfectionism and impulsivity with obsessive-compulsive disorder are significant at 5% level, and the positivity of these coefficients actually indicates that increasing these factors increases the level of obsessive-compulsive disorder. Based on the findings of the research, it can be said that the personality characteristics of parents such as perfectionism affect the formation and continuation of obsessive-compulsive disorder. Also, the inability to control the impulse has an effect on obsessive-compulsive disorder.
  Keywords: Impulsiveness, Perfectionism, Parents, Obsessive-Compulsive