فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سمیرا احمدی * صفحات 1-5
  زمینه وهدف

  سبک زندگی اسلامی با تمام ابعاد زندگی افراد مرتبط است وتاثیر عمده ای برشکیل گیری شخصیت وسلامت روانی افراد دارد.این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک زندگی با شادکامی در بین ورزشکاران شهر اصفهان انجام شد.

  مواد وروش ها

  تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبسگی پیرسون ورگرسیون گام به گام انجام شد.جامعه آماری ازمیان ورزشکارانی که هرهفته حداقل 3روزبه طورمرتب ورزش میکنند،20 ورزشکار زن ومرد دررشته های والیبال ،بسکتبال،فوتسال،شنا فعالیت میکردند به طورکاملا تصادفی انتخاب شدند.ابزار پرسشنامه سبک زندگی اسلامی کاویانی وپرسشنامه شادکامی اکسفورد بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین شادکامی با متغیرهای روشنفکری منفی ,گنه کاری,نوع دوستی,لذت خواهی,وکم همتی رابطه منفی ومعنا داری وجود دارد وهمبسگی مثبت ومعناداری بین ویژگی های درونی ,عبادی واجتماعی با شادکامی وجود دارد.ابعاد گنه کاری ,زندگی عبادی وویژگی های درونی در سه گام توانستند حدود 63/از واریانس شادکامی را تبیین کنند.

  نتیجه گیری

  بین سبک زندگی اسلامی با شادکامی رابطه معنی داری وجود دارد.از این نتایج میتوان در برنامه های فرهنگی ،اموزشی ومراکز مشاوره ای ورزشی جهت غنی سازی وبالابردن کیفیت زندگی ورزشکاران بهره برد.

  کلیدواژگان: سبک زندگی اسلامی، شادکامی، ورزشکاران
 • محسن رفیع خواه*، زهرا نقی زاده، زهرا فیضی، مهدی اسمعیلی صدرآبادی صفحات 7-12
  اهداف

  کیفیت زندگی به عنوان یک سازه پراهمیت، از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی عوامل موثر بر این سازه همواره مورد علاقه پژوهشگران بوده است. این پژوهش از سویی به دنبال بررسی ارتباط بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی و از سوی دیگر بررسی نقش میانجی گر سبک زندگی اسلامی در این همبستگی بود.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری این پژوهش را کلیه مراجعه کنندگان به نمایشگاه بین المللی قرآن کریم (بیست و ششمین نمایشگاه) تشکیل می دادند و نمونه آماری شامل 103 نفر از بازدیدکنندگان بود که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای به کار رفته در پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه های باورهای مذهبی جورج، سبک زندگی اسلامی کاویانی و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی. از نرم افزار Spss و Amos نسخه 22 جهت تحلیل نتایج استفاده شد.

  یافته ها

  از بین متغیرهای پژوهش، وضعیت تاهل و میزان تحصیلات بر کیفیت زندگی گروهها موثر بود. به این ترتیب که افراد متاهل و افرادی که در مقطع کارشناسی ارشد قرار داشتند بیشترین رضایت از کیفیت زندگی را نشان دادند. علاوه بر این بررسی مدل ارتباطی بین متغیرهای پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر نشان داد که بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی رابطه مستقیم وجود دارد. افزون بر این متغیر سبک زندگی اسلامی می تواند نقش میانجی گر در رابطه بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی داشته باشد.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش به خوبی اهمیت نقش سبک زندگی اسلامی و لزوم توجه به این مولفه را در برنامه ریزی های آتی نشان می دهد.

  کلیدواژگان: باورهای مذهبی، کیفیت زندگی، سبک زندگی اسلامی، نمایشگاه قرآن
 • شیفته شهابی، زهرا مغنی زاده، غلامرضا ثناگوی محرر * صفحات 13-19
  اهدف

  سبک زندگی اسلامی و مهارت های فراشناختی از عوامل مرتبط با عملکرد تحصیلی دانش آموزان هستند. هدف این پژوهش بررسی نقش سبک زندگی اسلامی و مهارت های فراشناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه کرمان بود.

  مواد و روش ها

  در یک طرح توصیفی - همبستگی به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 332 دانش آموز ناحیه 1 کرمان در سال تحصیلی 97- 1396 انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس، سبک زندگی اسلامی و مهارت های فراشناختی استفاده شد. داده های پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین سبک زندگی اسلامی و مهارت های فراشناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلی وجود داشت. نتایج همچنین نشان داد سبک زندگی اسلامی قادر به پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی بود و از بین انواع مهارت های فراشناختی، برنامه ریزی و خود بازبینی قادر به پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر، سبک زندگی اسلامی و مهارت های فراشناختی از متغیرهای مهم تاثیرگذار بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان هستند و باید در برنامه ریزی های آموزش وپرورش موردتوجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: انگیزش پیشرفت تحصیلی، سبک زندگی اسلامی، مهارت های فراشناختی
 • دکتر عباس امان الهی*، محمد زربخش صفحات 21-28
  اهداف

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بهزیستی معنوی با افسردگی با نقش تعدیل گری عمل به باورهای دینی می باشد. طرح پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است.

  روش ها

  جامعه پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که به روش نمونه گیری در دسترس، 205 نفر انتخاب شدند و به پرسشنامه های بهزیستی معنوی، معبد (عمل به باورهای دینی) و افسردگی بک (فرم کوتاه) جواب دادند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که در رابطه بهزیستی معنوی با افسردگی، متغیر عمل به باورهای دینی نقش تعدیل گری معناداری دارد. همچنین تمامی مولفه های عمل به باورهای دینی (شخصی، جمعی، عملی و دینی) نیز این رابطه را به طور معناداری تعدیل می کردند. این نتایج بیانگر این است که اشخاصی که علاوه بر داشتن بهزیستی معنوی، عمل به باورهای دینی نیز دارند، به شکل بسیار قوی تری، احتمال افسردگی را در خود کاهش می دهند.

  نتیجه گیری

  از این یافته می توان جهت اثبات اهمیت عمل به باورهای دینی استفاده کرد. همچنین می توان با آگاه کردن جامعه نسبت به نتایج این پژوهش از آن جهت کاهش میزان افسردگی به وسیله افزایش بهزیستی معنوی و عمل به باورهای دینی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بهزیستی معنوی، عمل به باورهای دینی، افسردگی
 • دکتر پریوش محمدی * صفحات 29-34

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش آموزه های دینی-روانشناختی بر کیفیت و سبک زندگی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه) به اجرا در آمد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی همبستگی با استفاده از روش تاثیر سنجی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه بودند که 304 نفر به عنوان نمونه و به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد. این پرسشنامه از تلفیق سه پرسشنامه استاندارد می باشد. روایی پرسشنامه ها توسط کارشناس و استاد مربوطه مورد تایید قرار گرفتند و پایایی آنها به روش آلفای کرونباخ تایید شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی روابط بین متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بررسی تاثیر آموزش آموزه های دینی-روانشناختی بر کیفیت زندگی و سبک زندگی تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: آموزش آموزه های دینی-روانشناختی، سبک زندگی، کیفیت زندگی
 • حمیدرضا سهرابی*، فرزانه عسکری طیبی صفحات 35-43

  سبک زندگی بر اساس دین می‏تواند به عنوان یکی از عوامل اصلی در پیش‏بینی و ارتقای سلامت روان به شمار آید. دین با مکانیسم های گوناگون مانند وجود امید، انگیزه و مثبت نگری در زندگی، ایجاد شبکه حمایتی عاطفی و اجتماعی، دادن پاسخ روشن و قاطع به مفهوم خلقت، جهان و زندگی، تبیین و تعریف لذت بخش و معقول از رنج، درد و محرومیت می تواند موجب سلامت جسمی و روانی و ارتقای بهداشت روانی شود.
  همچنین باورهای آخرت‏نگرانه و التزام به آنها، به عنوان یکی از عناصر اصلی ادیان الهی از جوانب مختلف می‏تواند به سلامت و بهزیستی روانی افراد کمک کند. باورهای آخرت‏نگرانه با این پیش فرض که هدف نهایی از زندگی انسان، حیات اخروی اوست و زندگی دنیا تنها مقدمه و کشتزاری برای آن زندگی جاودان است از سویی، در دادن معنا و مفهوم به زندگی انسان و نجات او از پوچی و از سوی دیگر، با تغییر شناخت انسان از مرگ و ارضای صحیح انگیزه بقا و نیز با ارائه مفهوم پاداش و جبران سختی‏ها می‏تواند در بهزیستی روانی فرد و جامعه نقش موثری داشته باشد.
  این پژوهش با هدف مطالعه تاثیرات سبک زندگی اسلامی بر بهداشت روانی خانواده بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و رویکرد درون دینی در آموزه های اسلامی بویژه آیات، روایات بدنبال پاسخ به این سوال می باشد که چه رابطه ی بین سبک زندگی اسلامی و بهداشت روانی در خانواده وجود دارد؟

  کلیدواژگان: سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی، بهداشت روانی
 • محمد مهدی بحرالعلوم، دکتر منصور پهلوان، حجت الاسلام حسن طارمی راد صفحات 45-50

  حفظ قرآن کریم که یکی از روش های انس با قرآن است، زمینه ساز سبک زندگی بر اساس آموزه های قرآن و به تبع آن تضمین کننده سلامت شخص و جامعه خواهد بود. اما باید توجه داشت که بر اساس آیات و روایات، حفظ قرآن دارای مراتبی است که تاثیر هر یک از مراتب آن در دست یابی به سبک زندگی اسلامی متفاوت است.
  هدف تحقیق آن است که ضمن بیان مراتب حفظ قرآن، تاثیر هر یک از آن مراتب بر سبک زندگی بر اساس آموزه های قرآن بیان شود.
  روش تحقیق، روش کتابخانه ای بوده و با استفاده از رویکرد تحلیل محتوایی با بررسی آیات قرآن و استفاده از تفاسیر معتبر چون تفسیر المیزان و تفسیر مجمع البیان و همچنین روایات مرتبط در کتب روایی معتبر انجام گردیده است.
  یافته های تحقیق آن است که حفظ قرآن که در آیات و روایات مورد توجه و تاکید است دارای مراتبی شامل حفظ الفاظ قرآن یا از برکردن آن، حفظ یا ذکر مفاهیم قرآن یا فهم آن، حفظ حدود قرآن یا عمل به دستورات آن، و حفظ قلبی قرآن یا دریافت حقایق آن است. هر مرتبه می تواند مقدمه ای برای مرتبه بالاتر باشد. از سوی دیگر سبک زندگی به علایق، نظرات، رفتارها و جهت گیری رفتاری یک فرد، گروه یا فرهنگ اطلاق می شود. تاثیر هر مرتبه از حفظ قرآن بر سبک زندگی متفاوت و منطبق با آن مرتبه خواهد بود.
  نتیجه تحقیق آن است که حفظ الفاظ قرآن با همه اهمیتی که دارد تامین کننده همه مزایای ذکر شده برای حفظ قرآن در آیات و روایات نیست. و تنها بعضی از مولفه های رفتاری فرد را تغییر می دهد. در مرتبه ای بالاتر حفظ مفاهیم قرآن علاوه بر آنچه ذکر شد، در حیطه دانشی فرد تاثیر گزار است و زمینه دستیابی به تغییر رفتار و انطباق آن را بر سبک زندگی بر اساس آموزه های قرآن فراهم می آورد.
  حفظ حدود قرآن که همان عمل به دستورات قرآن است، انطباق رفتار انسان بر آموزه های قرآنی و در واقع تبلور عینی سبک زندگی قرآنی است. حفظ قلبی قرآن به عنوان بالاترین مرتبه حفظ قرآن، باعث می شود علاوه بر تطبیق علایق، نظرات و گرایشهای انسان با مبانی قرآنی اعمال و رفتار وی نیز بر این اساس شکل گرفته و سعادت دنیا و عقبی نصیب او گردد.

  کلیدواژگان: حفظ قرآن، فهم، حدود، قلب، مراتب، سبک زندگی
|
 • Samira Ahmadi * Pages 1-5
  Aimas

  Islamic lifestyle is related to all aspects of the life of individuals and has a major impact on personality and mental health of individuals. This research was conducted to investigate the relationship between lifestyle and happiness among athletes in Isfahan.

  Materials and Methods

  Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient. The statistical population was one of the athletes who exercised at least three days each time in exercise, 20 male and female athletes in volleyball, basketball, futsal, swimming activities, They were randomly selected. The Kaviani Islamic Life Style Questionnaire and the Oxford Happiness Questionnaire were used.

  Results

  The results showed that there is a negative and significant relationship between happiness and negative intellectual variables such as cynicism, altruism, pleasure, and low self-esteem. There is a positive and sympathetic relation between inner, social and social characteristics with happiness. The liturgical life and internal features in three steps were able to explain about 63% of the variance of happiness.

  Conclusion

  There is a meaningful relationship between Islamic lifestyle and happiness. These results can be used in cultural programs, training and sports counseling centers to enrich and improve the quality of life of athletes.

  Keywords: Islamic life style, happiness, athletes
 • mohsen rafiei khah *, zahra naghizadeh, zahra feyzi, mehdi esmaeili sadrabadi Pages 7-12
  Introduction

  Quality of life as an important structure has been studied from different aspects. Investigating the factors affecting this structure has always been of interest to researchers.

  Purpose

  This research initially investigated the relationship between religious beliefs and quality of life and then the role of mediator of Islamic lifestyle.

  Method

  In this research, 103 visitors from the 26th International Qur'an Exhibition were selected randomly and completed George Religious Beliefs Questionnaire, Kaviani Islamic Life Style, and World Health Organization Quality of Life. SPSS software and Amos version 22 were used to analyze the results.

  Results

  The results of this study indicated that the marital status and educational level affect the quality of life of the groups. As a result, married and graduate students were most satisfied. In addition, the study of the relationship between research variables using path analysis showed that there is a direct relationship between religious beliefs and quality of life. In addition, the Islamic lifestyle can play a mediating role in the relationship between religious beliefs and quality of life.

  Conclusion

  The findings of this study show the importance of the role of Islamic lifestyle and the need to pay attention to this component in future plans.

  Keywords: religious beliefs, quality of life, Islamic lifestyle, Quranic exhibition
 • Shifteh Shahabi, Zahra Moghanizadeh, Gholamreza Sanagouymoharer * Pages 13-19
  Aims

  Islamic lifestyle and metacognitive skills are factors related to student's academic performance. The purpose of this study was to investigate the role of Islamic life style and meta-cognitive skills with the motivation of academic achievement among high school students in Kerman.

  Materials & Methods

   In a Descriptive-correlational study, 332 students in District 1 of Kerman were selected using multistage cluster sampling method and using the margin of error Cochran. The Hermann's motivation questionnaire, Islamic life style questionnaire and metacognitive skills questionnaire were used for data collection. Data analysis was performed using the Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis (stepwise).

  Findings

  The results showed that there was a significant positive relationship between Islamic life style and metacognitive skills with the motivation of academic achievement. These results also indicated that Islamic lifestyle had predictive for motivation of academic achievement. These results also indicated that from components of metacognitive skills, Planning and self-reliance were able to predict the motivation for academic achievement.

  Conclusion

  According to the results of this study, Islamic lifestyle and meta-cognitive skills are important variables affecting the students' academic motivation and should be considered in educational planning.

  Keywords: Motivation of Academic Achievement, Islamic life Style, Metacognitive skills
 • Abbas Amanelai Dr *, Mohamad Zarbakhsh Pages 21-28
  Aims

  The purpose of this study was to investigate the relationship between spiritual well-being and depression with the moderating role of the practice of religious beliefs. The research design was correlation type of descriptive method.

  Methods

  The research population was all students of Shahid Chamran University of Ahvaz. 205 people were selected by available sampling method. They answered the spiritual well-being, temple (practice of religious beliefs) and Beck Depression (short form) questionnaires. For data analysis, Pearson correlation coefficient and hierarchical regression analysis were used.

  Resutls

  The results showed that in the relation of spiritual well-being with depression, the variable of the practice of religious beliefs has a moderating role. Also, all the components of the practice of religious beliefs (personal, collective, practical, and religious) also significantly moderated this relationship. These results indicate that individuals who, in addition to having a spiritual well-being, are also practicing religious beliefs, are more likely to reduce the likelihood of depression.

  Conclusion

  This finding can be used to prove the importance of the practice of religious beliefs. Also, by informing the community about the results of this study, it was used to reduce the amount of depression by increasing spiritual well-being and practicing religious beliefs.

  Keywords: spiritual well-being, practice of religious beliefs, depression
 • Parivash Mohammadi Dr * Pages 29-34

  This research was conducted to investigate the effect of teaching religious-psychological teachings on quality and lifestyle (case study: Islamic Azad University, Urmia Branch). This research is in terms of applied and descriptive correlation with the use of the impact assessment method. The research population consisted of all employees of Islamic Azad University, Urmia Branch, which 304 were selected as sample and stratified random sampling. The research tool is a questionnaire. This questionnaire is a combination of three standard questionnaires. Validity of the questionnaires was confirmed by the expert and the corresponding professor and their reliability was confirmed by Cronbach's alpha. Pearson correlation coefficient and structural equations were used to analyze the data and examine the relationships between variables. The results show that the effect of teaching religious-psychological teachings on quality of life and lifestyle is affected.

  Keywords: teaching religious-psychological teachings, lifestyle, quality of life
 • Hamidreza Sohrabi * Pages 35-43

  Lifestyle based on religion can be considered as one of the main factors in the prediction and promotion of mental health. Religion with various mechanisms such as the existence of hope, motivation and positive attitude in life, the creation of an emotional and social support network, giving a clear and decisive answer to the concept of creation, the world and life, the explanation and definition of the pleasurable and reasonable of suffering, pain and deprivation can be Causing physical and mental health and promoting mental health.
  Also, the afterlife beliefs and commitment to them, as one of the main elements of divine religions from different aspects, can help people's mental health and well-being. Hereafter beliefs with the assumption that the ultimate goal of human life is his later life, and the life of the world is only an introduction and the cultivation of that eternal life, on the other hand, in giving meaning to the life of man and saving him from absurdity, and on the other hand By changing the knowledge of man from death and satisfying the motivation of survival, and by providing the concept of reward and compensation of difficulty, it can have a significant role in the psychological well-being of the individual and society.
  This study aims to study the effects of Islamic lifestyle on family mental health on the basis of a descriptive and analytical method and an inter-religious approach in Islamic teachings, especially verses, narratives seek to answer this question. What is the relationship between Islamic lifestyle and mental health in Is there a family?

  Keywords: ifestyle, Islamic Life, Style, Mental Health
 • Mohamadmehdi Bahrololom, dr mansuor pahlavan, Hassan Taromi rad Pages 45-50

  The maintenance of the Holy Quran, which is one of the methods of the holy Qur'an, is the foundation of lifestyle based on the teachings of the Quran and, consequently, will ensure the health of the individual and society. But it should be noted that according to the verses and narrations, the Qur'an is preserved in a hierarchy that the impact of each of its stages in achieving an Islamic lifestyle is different.
  The purpose of the research is to indicate the impact of each one on lifestyle based on the teachings of the Qur'an, while expressing the extent of preserving the Quran.
  The research methodology is a library method. Using the content analysis approach, the Qur'anic verses and the use of valid interpretations such as the commentary of al-Mizan and the interpretation of the assembly of al-Bayan, as well as related narrations in valid narrative books, have been done.
  The findings of the research are that maintaining the Qur'an, which is emphasized in the verses and traditions, contains a number of criteria including maintaining the Quran's words or removing it, keeping or mentioning the concepts of the Quran or its understanding, keeping the Qur'an's norms, or acting on its commands, and maintaining the heart The Qur'an is either receiving its facts. Each time it can be an introduction to a higher order. On the other hand, lifestyle refers to the interests, behaviors, and behavioral orientations of an individual, group or culture. The effect of keeping the Qur'an on each level of life is different and consistent with that one.
  The result of the research is that the maintenance of the Quran's words, with all its importance, does not provide all the benefits mentioned in the Qur'an in the verses and narrations. And only modifies some of the person's behavioral characteristics. At a higher level, maintaining the concepts of the Qur'an, in addition to the above mentioned, influences one's knowledge of the subject and provides the context for achieving change in behavior and its adaptation to the lifestyle based on the teachings of the Qur'an.
  Maintaining the limits of the Qur'an, which is the same as the practice of the Qur'anic commandments, is the adaptation of human behavior to the Qur'anic teachings and, in fact, the actual crystallization of the Qur'anic lifestyle. Keeping the heart of the Qur'an as the highest level of Quran's preservation makes it possible, in addition to matching the interests, human views and tendencies with the Qur'anic principles of its actions and behaviors, based on this basis, and the prosperity of the world and the rear.

  Keywords: Memorizing Quran, understanding, limits, heart, degree, lifestyle