فهرست مطالب

تصویر سلامت - سال نهم شماره 4 (1397)
 • سال نهم شماره 4 (1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • راحله زمانی مزد، امیر گرافر، رضا داورنیا *، محسن بابایی گرمخانی صفحات 233-243
  زمینه و اهداف
  هدف مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت در بهبود کیفیت زندگی و خودکارآمدی والدینی مادران کودکان اوتیستیک بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود و در انجام آن از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، استفاده شد. جامعه این پژوهش را مادران کودکان اوتیستیک در سال 1397 تشکیل دادند، که فرزندان آنها در مرکز توان بخشی ندای عصر شهر تهران دارای پرونده بودند. 40 نفر از مادران، به شیوه هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه 20 نفره، آزمایش و مورد کنترل قرار گرفتند. ارزیابی میزان خودکارآمدی والدینی و کیفیت زندگی، از طریق پرسش نامه خودکارآمدی والدینی دومکا و همکاران و پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی انجام شد. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه دو ساعته، در معرض درمان متمرکز بر شفقت قرار گرفتند. داده ها توسط آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و تحلیل کوواریانس چند متغیری و با بهره گیری از نرم افزار SPSS 20، تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج تفاوت معناداری را در میزان کیفیت زندگی و خودکارآمدی والدینی شرکت کنندگان گروه آزمایش و کنترل، در مرحله پس-آزمون نشان داد. نتایج، اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت در بهبود کیفیت زندگی و خودکارآمدی والدینی مادران در گروه آزمایش را، مورد-تایید قرار داد (P<0.01).
  نتیجه گیری
  درمان متمرکز بر شفقت به عنوان شیوه درمانی جدید، احتمالا گزینه مداخله ای مناسبی در جهت کاهش مشکلات روان شناختی و افزایش سلامت روان مادران کودکان اوتیستیک، محسوب می شود.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، کیفیت زندگی، اختلال طیف اوتیسم
 • فرزاد فرجی خیاوی ، محبوبه کیان فر ، الهام امیری * صفحات 244-251
  زمینه و اهداف
  یکی از موضوعات اساسی در بیمارستان ها، بررسی میزان کارآیی و اثربخشی است. به این منظور شاخص های متعددی بیان شده است، که به عنوان شاخص های عملکردی معروف هستند و با محاسبه و مقایسه آنها با استانداردها، می توان وضعیت بیمارستان را از نظر بهره وری سنجید. این مطالعه با هدف بررسی شاخص های عملکردی بیمارستان های شهر اهواز و مقایسه عملکرد این بیمارستان ها با استاندارد انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که از نوع توصیفی-مقطعی می باشد. شاخص های عملکردی مربوط به دو بیمارستان آموزشی شهر اهواز که دارای بخش زنان بودند، جمع آوری شده و با استاندارد مقایسه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرس شنامه و فرم های آماری بود.
  یافته ها
  اغلب شاخص های مورد مطالعه مانند تعداد کادر مامایی به ازای تخت فعال، درصد اجرای کامل هم اتاقی مادر و دسترسی به اطلاعات بیمار از طریق سیستم اطلاعات بیمارستانی در وضعیت مطلوب قرار داشتند.
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد، که تعدادی از شاخص های عملکردی در وضعیت مطلوب قرار ندارند و باید اقدامات لازم در جهت بهبود وضعیت این شاخص ها انجام شود.
  کلیدواژگان: شاخص های عملکردی، بیمارستان، استاندارد، بخش زنان و مامایی
 • مجتبی عبدی ، سمانه رفیعی ، الهام اسدی ، متینه پوررحیمی ، هادی جلیلوند * صفحات 252-258
  زمینه و اهداف
  اعتیاد به اینترنت مسئله ای نوظهور است، که می تواند عوارض زیادی بر ابعاد زندگی فرد داشته باشد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با سبک زندگی دانشجویان بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی-تحلیلی و جامعه پژوهشی آن تمامی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران بود، که در سال 1396 صورت پذیرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسش نامه سبک زندگی LSQ بوده است.
  یافته ها
  در این مطالعه مشخص شد، که 206 نفر (68.6 درصد) از نمونه ها عدم اعتیاد، 86 نفر (28.8 درصد) در معرض اعتیاد و 8 نفر (2.6 درصد) معتاد به اینترنت بودند. همچنین، اعتیاد به اینترنت با ابعاد مختلف سبک زندگی شامل سلامت روان شناختی، سلامت معنوی و اجتناب از داروها و مواد مخدر ارتباط داشت.
  نتیجه گیری
  بین اعتیاد به اینترنت و ابعاد سبک زندگی، همبستگی وجود داشت و دانشجویان در ابعاد ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه و سلامت محیطی خود عملکرد ضعیف تری داشتند. اما بین نمره کل سبک زندگی با اعتیاد به اینترنت رابطه معنا داری نبود، که این مسئله می تواند ناشی از تفاوت بین گروه ها باشد. پیشنهاد به برنامه ریزی های آموزشی جهت ترویج سبک زندگی سالم در بین دانشجویان رشته های پرستاری، مامائی و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، شامل گسترش فرهنگ ورزش همگانی، ورزش صبحگاهی، بهبود تغذیه شامل مصرف غذاهای کم نمک و حاوی فیبر بالا مانند میوه های تازه و کاهش مصرف چربی های اشباع شده می کنیم. همچنین پیشنهاد می کنیم، مطالعات بیشتری در این زمینه در بین دانشجویان رشته های مذکور انجام شود.
  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، سبک زندگی، دانشجویان، خدمات سلامت
 • فاطمه موسوی ، عاطفه زارعی* ، رسول زوارقی ، شاهین اکبرپور صفحات 259-272
  زمینه و اهداف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی عناصر نشر نشریات علوم پزشکی نمایه شده در پایگاه دوآج در بهره گیری از مجوزهای کریتیوکامنز با رویکردی داده کاوانه است.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش داده کاوی توصیفی و شامل نشریات پزشکی نمایه شده در پایگاه دوآج تا اوایل سال 2016 است. داده های موردنیاز از پایگاه دوآج به صورت فراداده و با فرمت CVS ذخیره شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار رپیدماینر و روش شناسی استاندارد کریسپ و الگوریتم درخت تصمیم C5.0 استفاده شد.
  یافته ها
  28.55 درصد نشریات پزشکی از مجوزهای کریتیوکامنز استفاده نکردند. بیشترین تعداد مجوزها مربوط به مجوز تخصیص بود. از بین کشورها، مصر با 24.18 درصد رتبه اول، بریتانیا با 16.71 درصد رتبه دوم را کسب کردند. بیشترین تعداد در بین ناشران، مربوط به ناشران موسسات و انجمن ها با 502 عنوان (50.71 درصد)، ناشران تجاری با 307 عنوان (31.01 درصد) و ناشران دانشگاهی با 181 عنوان (18.28 درصد) بود. در بین سال ها نیز، سال2011 با 146 عنوان (13.73 درصد) و سال 2013 با 122 عنوان (11.47 درصد) بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند. همچنین، نتایج حاصل از درخت تصمیم C5.0، الگویی با صحت 75.19 درصد و با خطای 24.81 درصد (صحت-1= نرخ خطا) به دست آمد، که بیشترین مجوزهای به کار رفته در این الگو مربوط به مجوز تخصیص با دقت 80.45 درصد به دست آمد و مدل تایید شد.
  نتیجه گیری
  استفاده از مجوز تخصیص در حوزه پزشکی توسط کشورها و ناشران، نشانگر پذیرش جامعه درجهت توسعه و تداوم دانش پزشکی همراه با شتاب بیشتر در فضای مجازی است.
  کلیدواژگان: پایگاه دوآج، محل نشر، مجلات دسترسی باز، مجوزهای کریتیوکامنز (کالاهای عمومی خلاقانه)، نشریات دسترسی باز پزشکی
 • نازیلا مفتیان ، مریم محمدزاده ، پیمان رضایی هاچه سو * صفحات 273-281
  زمینه و اهداف
  کاربرد آموزش الکترونیکی در آموزش پزشکی، به عنوان یکی از مسائل کلیدی توسعه فناوری اطلاعات در شرایط فعلی و به عنوان یک چالش در آینده مطرح است. هدف از این پژوهش، بررسی نگرش دو گروه از اساتیدی که از آموزش الکترونیک استفاده کرده اند و اساتیدی که تجربه استفاده از آموزش الکترونیک را ندارند، به همراه بررسی چالش های به کارگیری آموزش الکترونیک از دیدگاه اساتید می باشد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه مقطعی که در سال 1396 در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفت، 86 نفر از اساتید با روش نمونه گیری طبقه-بندی وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته در سه بخش، شامل اطلاعات جمعیت شناختی، نگرش و چالش ها بود. پس از تایید روایی با نظر متخصصین، پایایی با آزمون آلفای کرونباخ برابر 0.76 برآورد شد. نتایج با استفاده از از نرم افزار SPSS 16 و روش های آمار توصیفی و آمار تحلیلی مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  اساتیدی که سابقه استفاده از آموزش الکترونیک داشتند، در مورد استفاده از آموزش الکترونیک 69.5 درصد دارای نگرش مثبت و 16.9 درصد دارای نگرش منفی بودند. همچنین، بین نگرش اساتیدی که از آموزش الکترونیکی استفاده کرده بودند و رتبه علمی آنها، رابطه معناداری وجود داشت و در اساتیدی که سابقه استفاده از آموزش الکترونیک نداشتند، ارتباط معنادار بین نگرش با سن و سابقه تدریس آنها به دست آمد.
  نتیجه گیری
  با شناسایی اثرات مثبت آموزش الکترونیک مانند کمک به یادگیری، شاید بتوان به نتایج مطلوب تری در ارتقای سطح نگرشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سایر دانشگاه های دارای وضعیت مشابه دست یافت.
  کلیدواژگان: نگرش، اعضای هیئت علمی، آموزش از راه دور، روش آموزش، آموزش الکترونیک
 • جعفر صادق تبریزی ، نجیبه خوشمرام *، لیلا دشمنگیر ، الهام شکیبازاده صفحات 282-291
  زمینه و اهداف
  برخی از رفتارهای ارتقاء دهنده یا مخرب سلامت، در دوران نوجوانی شکل می گیرند و اغلب تا سنین بزرگسالی باقی می مانند. لذا، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای خود مراقبتی ارتقاءدهنده سلامت در نوجوانان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی در بین 426 نفر از دانش آموزان شهر تبریز در سال 1395 انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ارتقای سلامت نوجوان (AHP) استفاده شد. داده ها در نرم افزار Spss 16 وارد و با استفاده از روش های آمار توصیفی، تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره کلی رفتارهای خودمراقبتی در نوجوانان 69.83 بود. از بین شش بعد رفتارهای ارتقاءدهنده سلامتی، مسئولیت پذیری سلامت و تحرک بدنی در نوجوانان وضعیت مناسبی نداشتند. نوجوانان در بعد رشد معنوی از نمره بالایی (80.62) برخوردار بودند. ازنظر وضعیت خودمراقبتی بین نوجوانان دختر و پسر، تفاوت معناداری وجود داشت (0.05≥p). بین خودمراقبتی با سن، بعد خانوار و رتبه تولد، ارتباط معنادار یافت نشد (0.05<p). بین تحصیلات پدر و بعد خانوار با رفتارهای تغذیه ای نوجوانان، تفاوت معنادار وجود داشت (0.05≥p).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد، مسئولیت پذیری سلامت در نوجوانان کم بوده و از تحرک بدنی کافی برخوردار نبودند، که به دست-اندرکاران سلامت هشدار می دهد برنامه های سلامت در مدارس را جدی بگیرند، تا منجر به ارتقای رفتارهای خودمراقبتی در نوجوانان شود.
  کلیدواژگان: ارتقای سلامت، خود مراقبتی، نوجوان
 • مریم اسکندری *، داود پایدارفرد ، مرتضی مهدوی نیک صفحات 292-298
  زمینه و اهداف
  فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دو موضوع مهم رفتاری هستند، که امروزه در حوزه تئوری های مدیریت رفتار سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و بخش مهمی از مطالعات نظری و تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین مولفه های رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی-تحلیلی بود، که در سال 1397 انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه ( 900 نفر) بود که از بین آنها تعداد 367 نفر براساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفت. پایایی آنها از-طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. داده های پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی و ضریب همبستگی) از طریق نرم افزار SPSS 24 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد، بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و نیز هریک از چهار مولفه آن، ارتباط مثبت و معناداری برقرار بود.
  نتیجه گیری
  نتایج بیانگر تاثیرپذیری مثبت رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از فرهنگ سازمانی بود. لذا، پیشنهاد می شود ارتقای فرهنگ سازمانی به منظور افزایش رفتار شهروندی سازمانی مدنظر قرار گیرد. زیرا کارکنانی که رفتار شهروندی سازمانی بالایی دارند، به بهتر شدن و غنای عمومی کار کمک کرده و بر کل سازمان تاثیر مثبتی دارند.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار اجتماعی
 • پریسا مشعشعی ، جلیل نظری * صفحات 299-308
  زمینه و اهداف
  در محیط کار همه شاغلین استرس شغلی وجود دارد، که به طرق مختلف زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان وقوع استرس شغلی و تاثیر آن بر سلامت عمومی در کارکنان یک صنعت تولیدی کبریت، انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، 97 نفر از کارکنان کارخانه کبریت سازی به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار اندازه-گیری در بردارنده پرسش نامه های گردآوری اطلاعات جمعیت شناختی، استرس شغلی کوپر و سلامت عمومی گلد برگ بود. داده های جمع-آوری شده توسط نرم افزار SPSS16 با کاربرد آماره های توصیفی و ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد، که 72.8 درصد از افراد مورد مطالعه با میانگین نمره سلامت عمومی 7.67 ±26.9، مشکوک به داشتن اختلال روانی بودند. همچنین افراد از نظر هر چهار مولفه سلامت عمومی (سلامت جسمانی، علائم اضطراب، کارکردهای اجتماعی و علائم افسردگی)، مشکوک به بیماری بودند. براساس یافته های مطالعه، 35.1 درصد از افراد دارای استرس کم، 53.6 درصد استرس متوسط و 11.3 درصد دارای استرس زیاد بودند. نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد، که میان استرس شغلی با سلامت عمومی کلی و مولفه های سلامت جسمانی، علائم اضطراب و همچنین با متغیرهای جمعیت شناختی و مرتبط با کار مانند سن، اضافه کاری و شیفت کاری رابطه معنادار آماری وجود داشت (p<0.05).
  نتیجه گیری
  شیوع استرس شغلی افراد مورد مطالعه در حد متوسط بود .سلامت عمومی، مولفه های سلامت جسمانی و علائم اضطراب با استرس شغلی ارتباط داشت، به طوری که در افراد با استرس بالا، مولفه های سلامت عمومی کاهش یافته بود.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، سلامت عمومی، کبریت سازی، بهداشت حرفه ای
|
 • Raheleh Zamani Mazdeh, Amir Grafar, Reza Davarniya*, Mohsen Babaei Gharmkhani Pages 233-243
  Background and Objectives
  The present study was aimed to investigate the effectiveness of compassion-focused therapy (CFT) in improving parental quality of life and self-efficacy in mothers of autistic children.
  Material and Methods
  The present research was conducted by semi-experimental method which used a pretest-posttest with control group design. The population of the current research included mothers of autistic children in 2018 whose children had a case file in the Nedaye Asr rehabilitation center of Tehran. A total number of 40 mothers were selected by purposive sampling method and were assigned into experiment and control groups via random assignment method (20 subjects per group). The levels of parental self-efficacy and quality of life were assessed by Dumka and colleagues’ Parental Self Agency Measure (PSAM; 1996) and the World Health Organization Quality of Life questionnaire (1998) in pretest and posttest stages. The experiment group received the CFT intervention in eight 2-hour sessions. The data were analyzed through univariate analysis of covariance (ANCOVA) and multivariate analysis of covariance (MANCOVA) in SPSS v20.
  Results
  The results showed a significant difference in the level of parental quality of life and self-efficacy between the subjects of the experiment and control groups in the posttest stage. The results confirmed the effectiveness of CFT in improving parental quality of life and self-efficacy of mothers in the experiment group (P<0.01).
  Conclusion
  As a new therapeutic approach, CFT is probably an appropriate interventional option for decreasing psychological problems and increasing mental health among mothers of autistic children.
  Keywords: Self-Efficacy, Quality of Life, Autism Spectrum, Disorder
 • Farzad Faraji Khiavi, Mahboobeh Kianfar, Elham Amiri* Pages 244-251
  Background and Objectives
  One of the main issues in hospitals is assessing the efficiency and effectiveness of performance. For this purpose, many indicators are offered which are known as performance indicators, and we can assess hospitals' situation in terms of productivity by assessing and comparing it with standards. The aim of this study was to evaluate and compare the performance indicators in compare to the standards in educational hospitals in Ahvaz, Iran.
  Material and Methods
  This was a cross-sectional and descriptive study. Performance indicators related to obstetrics and gynecology wards in two educational hospitals of Ahvaz city were collected and compared with standard. A questionnaire was used for data collection.
  Results
  The results showed that most indicators, such as the number of midwife per delivery bed, rooming-in of baby and mother, and access to the patient information via HIS were favorable.
  Conclusion
  The results of this study showed that some of performance indicators are not favorable and proper action is required to improve these indicators.
  Keywords: Performance Indicators, Hospital, Standard, Obstetrics-Gynecology Ward
 • Mojtaba Abdi, Samaneh Rafiee, Elham Asadi, Matineh Pourrahimi, Hadi Jalilvand* Pages 252-258
  Background and Objectives
  Internet addiction is an emerging problem that can affect social aspects of one’s life in negative ways. The present study aimed to investigate the relationship between internet addiction and students’ lifestyle.
  Material and Methods
  The present study was a cross-sectional analytic study. Research population consisted of all university students of the faculty of nursing and midwifery of Iran University of Medical Sciences which was carried out in 2017. Data collecting tools used in the present research were Young's Internet Addiction questionnaire and Lifestyle Questionnaire.
  Results
  The current study suggested that 206 (68.6%) of the participants had no addiction, 86 (28.8%) were susceptible to addiction, and 8 (2.6%) were addicted to the internet. Also, internet addiction was related to the aspects of lifestyle including mental health, spiritual health and avoidance of drugs and narcotics.
  Conclusion
  There is a relationship between internet addiction and aspects of lifestyle. The students had low performance in fitness, weight control and nutrition, and environmental health, but no relationship was founded between the total score of lifestyle and internet addiction which could be due to differences among groups. We suggest educational programs to promote healthy lifestyle among nursing, midwifery and healthcare management students including expanding community sports culture, morning exercise, and nutrition improvement consisting of fruits and reduced consumption of saturated fat. Further studies are recommended to be conducted among the students of the aforementioned disciplines.
  Keywords: Internet Addiction, Lifestyle, Student, Health Services
 • Fatema Mousavi, Atefeh Zarei*, Rasoul Zavaraqi, Shahin Akbarpor Pages 259-272
  Background and Objectives
  The purpose of this paper was to investigate the elements of the medical science publications indexed in the DOAJ database using the Creative Commons license with data mining approach.
  Material and Methods
  The research method was descriptive and included the medical journals indexed in the DOAJ database until early 2016. The required data from the DOAJ database were stored as metadata in CVS format. In order to analyze the data, Rapidminer software was used and Crisp standard methodology and C5.0 decision tree algorithm were applied.
  Results
  The results showed that 28.55% of medical publications did not use Creative Commons license. The maximum number of licenses in this database was the attribution license. Among countries, Egypt ranked first with 24.18%, Britain ranked second with 16.71%. The highest number of publishers belonged to institutional publishers and associations with 502 titles (50.71%), commercial publishers with 307 titles (31.01%), and academic publishers with 181 titles (18.28%). Among the years, 2011 with 146 titles (13.73%) and 2013 with 122 titles (11.47%) had the highest number. Also, the results of the decision tree of the C5.0 presented a model with a reliability of 75.19% and error rate of 24.81% (accuracy -1 = error rate). The maximum number of permissions used in this template were related to attribution permissions with an accuracy of 80.45 and the model was confirmed.
  Conclusion
  The use of licensing attribution in medicine by countries and publishers is an indicative of community acceptance for the development and continuation of medical knowledge with more acceleration in cyberspace.
  Keywords: DOAJ Database, Publishing Place, Open Access Journals, Creative CommonsLicenses, Medical Open AccessJournals
 • Nazila Moftian, Maryam Mohammadzadeh, Peyman Rezaei, Hachesu* Pages 273-281
  Background and Objectives
  The use of e-learning in medical education is one of the key issues in the development of information technology; and it would be as a challenge in the future. The purpose of this study was to investigate the attitudes of two groups of faculty members who use e-learning and those who have not experienced the use of e-learning. Finally, the challenges of using e-learning from the perspective of professors are examined.
  Material and Methods
  In this cross-sectional study which was carried out in 1396 in Tabriz University of Medical Sciences, 86 of the professors were entered into the study using the stratified sampling method. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire in three sections, including demographic information, attitude and challenges. After confirming the validity by experts, reliability of the questionnaire was determined 0.76 using Cronbach's alpha. Descriptive and inferential statistics methods and SPSS version 16 were used to analyze the obtained data.
  Results
  Professors who had an experience of implementation of e-learning, 69.5% had a positive attitude toward using it and 16.9% had negative attitude. Also, there was a significant relationship between the attitude of the professors using e-learning and their scientific ranking. Regarding the professors with no experience in using e-learning, there was a significant relationship between their attitude, age and teaching history.
  Conclusion
  By identifying the positive effects of e-learning such as helping learning, it may be possible to achieve more favorable outcomes in improving the attitude level of faculty members of the Tabriz University of Medical Sciences and universities with similar situation.
  Keywords: Attitude, Faculty Members, Distant Education, E-Learning, Teaching Method
 • Jafar Sadegh Tabrizi, Najibeh Khoshmaram*, Leila Doshmangir, Elham Shakibazadeh Pages 282-291
  Background and Objectives
  Health promoting behaviors are formed during adolescence and often remain until adulthood. This study aimed to explore related factors to health promoting self-care behaviors among adolescents.
  Material and Methods
  A cross-sectional study was conducted in 2016 among 426 adolescents living in Tabriz. Adolescent Health Promotion (AHP) questionnaire was used to collect data. Data were analyzed using descriptive statistics, t-test, Pearson and Spearman correlation coefficients applying SPSS v.16.
  Results
  The mean score of the health promoting behaviors was 69.83. Among six healthpromoting behaviors, physical activity and health responsibility were not in good conditions among the students. Adolescents had a high score in the dimension of life appreciation (80.62). There was a significant difference in self-care score between male and female participants (p≥0.05). There were no significant relationships between self-care with age, family size, and birth rank (p≥0.05). There was a significant difference between father education level and family size with nutritional behaviors of the adolescents (p≥0.05).
  Conclusion
  This study showed that the health responsibility among adolescents was low and their physical activities were not sufficient. These results are a warning to policy-makers to pay attention seriously to promoting school health programs in order to promote self-care behaviors among adolescents.
  Keywords: Health Promotion, Self-Care, Adolescent
 • Maryam Eskandari*, Davood Payedarfard, Morteza Mahdavinik Pages 292-298
  Background and Objectives
  The relationship between organizational culture (OC) and organizational citizenship behavior (OCB) is one of the main issues in management literature and has been considered theoretically and empirically in recent years. The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational citizenship behavior and organizational culture in Tabriz University of Medical Sciences and Health Services.
  Material and Methods
  This was a Cross-sectional study conducted in 2018. The study population consisted of all the university staff (900 people), of whom 367 were selected according to the Cochran formula using simple random sampling method. Data collection was done through standard organizational culture and organizational citizenship behavior questionnaire. Their reliability was confirmed by the Cronbach alpha coefficient. .Data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (single sample t-test, pearsone correlation coefficient) using SPSS software.
  Results
  The findings showed that there was a positive and significant relationship between organizational culture and organizational citizenship behavior as well as each of its four components.
  Conclusion
  According to the findings, there was a positive and significant relationship between organizational culture and organizational citizenship behavior, Therefore, it is recommended to promote organizational culture in order to increase organizational citizenship behavior. Because Employees with a high organizational citizenship behavior can help improve the general public's richness and have a positive impact on the whole organization.
  Keywords: Organizational Culture, Organizational, Citizenship Behavior, Social Behavior
 • Parisa Moshashaei, Jalil Nazari* Pages 299-308
  Background and Objectives
  In the work environment of all employees, there is a job stress that affects them in different ways. The aim of this study was to investigate the incidence of job stress and its impact on the general health of matchmaking industry employees.
  Material and Methods
  In this descriptive-analytical study, 97 of the employees working in a match-making factory entered the study by using the census method. The measuring tool was a questionnaire that consisted of demographic data, Cooper Job Stress Questionnaire, and General Health (GH28) Questionnaire. The data were analyzed by SPSS16 software using descriptive statistics and Independent t-test and Spearman correlation coefficient.
  Results
  Study results showed that 72.8% of the subjects with an average score of 26.9±7.7 for general health, were suspected of having a mental disorder. Also, the subjects were suspected of illness in all components of general health (physical health, anxiety symptoms, social function, and depression symptoms). Findings of the study showed that 35.1% of the subjects had low stress, 53.6% had moderate stress and 11.3% had high stress. The results of Spearman test showed a significant relationship between job stress and general health and physical health components, anxiety symptoms, and also demographic variables such as age, overtime, and work shift (p<0.05).
  Conclusion
  The prevalence of job stress among the subjects was moderate. General health, physical health components, and anxiety symptoms showed a correlation with job stress; so that the general health components showed a reduction in the high-stress subjects.
  Keywords: Job Stress, General Health, Match-Making, Occupational Health