فهرست مطالب

دانش پیشگیری و مدیریت بحران - سال نهم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال نهم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • دکتر احمد دانایی نیا *، مهندس محمدعلی زاغیان صفحات 9-21
  زمینه و هدف
  با عنایت به آسیب پذیری بالای بافت های تاریخی در برابر زلزله و بررسی ابعاد بحران، با توجه به ویژگی های خاص آن ها و نیز بررسی تجارب زلزله های پیشین، اسکان موقت بازماندگان از جمله مباحث مهم در فرآیند تامین سرپناه پس از سانحه است که حل منطقی آن می تواند از بروز و یا گسترش بحران های ثانویه ممانعت کند. تجارب گویای آن است که بازماندگان به ویژه در بافت های تاریخی که قرابت های اجتماعی در آنها عمیق تر است، تمایل بیشتری به ماندن در محدوده ی مکانی از خود نشان می دهند. چنانچه شرایطی برای تحقق این مهم فراهم شود، می توان انتظار داشت که بازگشت به شرایط عادی در مدت زمان کوتاه تری محقق خواهد شد. با عنایت به این مهم، سوال آن است که ضرورت اسکان موقت سانحه دیدگان زلزله در بافت های تاریخی چه بوده و بهترین راه حل برای رفع این نیاز، در زمان وقوع بحران و پس از آن چیست؟
  روش
  این پژوهش بر اساس رویکرد کیفی و مبتنی بر توصیف و تحلیل انجام شده است. ابتدا با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای، پیشینه ی موضوع با تکیه بر کتب، مقاله ها، گزارش ها، طرح های پژوهشی و پایان نامه های تحصیلی مرتبط، شیوه های مختلف اسکان موقت پس از زلزله مورد واکاوی قرار گرفته و و سپس به مولفه ی حس تعلق به مکان در ساکنان بافت های تاریخی و اهمیت قرابت های اجتماعی در این محیط ها، پرداخته شده است. در ادامه طبق مدل سوآت،5 داده ها، ارزیابی و استنتاجات نهایی ارایه شده است.
  یافته ها
  مبتنی بر استتنتاجات حاصله از ارزیابی درونی و بیرونی مدل پیشنهادی، یافته ها حاکی از آن است که با توجه به حس تعلق ساکنان و پایداری اجتماعی موجود در بافت های تاریخی، بازماندگان - علیرغم وجود برخی کاستی ها - ، تمایل بیشتری به اسکان در مکانی همجوار با محل زیست خود دارند تا ضمن حراست از داشته های (اجتماعی، فرهنگی و مالی) خود، در روند بازسازی نیز مشارکت فعالانه داشته باشند.
  نتیجه گیری
  از این طریق، ضمن توجه به خواسته های افراد، رغبت افراد به ماندن در محل فراهم شده و زمینه های بازگشت به زندگی و رضایتمندی ساکنان فراهم می گردد.
  کلیدواژگان: زلزله ، اسکان موقت، بافت تاریخی، حس تعلق، اسکان در محل
 • مهندس فاطمه فیضی کوشکی* ، مهندس فهیمه رسولی، مهندس حسن حاجی محمدی صفحات 22-34
  زمینه و هدف
  بدون شک سیلاب به عنوان یک بلای طبیعی شناخته شده است. سیل در حقیقت افزایش ارتفاع آب رودخانه و مسیل و بیرون زدن آب از آن و اشغال بخشی از دشت های حاشیه رودخانه می باشد که می تواند با غرقاب نمودن منطقه باعث وارد آمدن خسارات بر ساختمان و تاسیسات عمومی شده و تلفات انسانی و دامی به همراه داشته باشد در مواردی نیز سیل می تواند ناشی از افزایش سطح آب دریاچه و یا دریا باشد که در این موارد جریان بادهای شدید تاثیر زیادی خواهد داشت.
  روش
  از این رو با توجه به اهمیت موضوع به بررسی سیلاب های حوضه کارون پرداخته شد و برای تحلیل سیلاب های کلان در این حوضه، از 12 ایستگاه هیدرومتری در بازه زمانی 2015-1986 استفاده شد. برای بررسی داده های سری زمانی، همگنی ران تست و نرمالیته انجام پذیرفت. سپس برای تعیین زمان تداوم سیل، مقادیر مثبت بین دو صفر متوالی مبنای محاسبه قرار گرفت.
  یافته ها
  پس از مشخص شدن سیلاب های کلان حوضه که دارای بیشترین حجم رواناب خروجی از حوضه بودند، داده های جو بالا از مرکز ملی پیش بینی های محیطی/علوم جو(NCEP/NCAR) در شبکه های با قدرت تفکیک 5/2 در 5/2 درجه استخراج گردید. بررسی حاکی از آن بود 4 الگو در رخداد سیلاب های کلان منطقه دخیل هستند.
  نتیجه گیری
  نتایج تحلیل ها نشان دادند که بیشترین فراوانی رخداد سیل در منطقه ماه آپریل می باشد. منابع تامین کننده رطوبت منطقه نیز شناسایی شد که نقش دریای خزر و مدیترانه بصورت زوجی و دریای سرخ در انتقال و شارش رطوبت به منطقه مشخص شد.
  کلیدواژگان: سیلاب، الگوهای همدیدی، حوضه کارون
 • مهندس مریم منتظریون *، مهندس فرشته اصلانی صفحات 35-47
  زمینه و هدف
  با رشد و توسعه جوامع، مدیریت و برنامه ریزی سکونتگاه ها جهت کاهش تبعات پس از سوانح طبیعی بیش از پیش موردتوجه قرار گرفته است. استان های تهران و البرز با توجه به موقعیت خاص طبیعی، منطقه ای، تراکم بالای جمعیتی، بافت متراکم کالبدی و شریان های حیاتی دارای پتانسیل بالقوه ای در رخداد مخاطرات و ایجاد شرایط بحرانی می باشد. پژوهش ها نشان داده است که پدیده مورفولوژیکی فرونشست در این دو استان با سرعت متفاوت در حال وقوع و گسترش می باشد.
  روش
  روش پژوهش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. داده ها از طریق مطالعه اسناد، کتب و مقالات گردآوری شده و سه نقشه اصلی مخاطره، آسیب پذیری و ریسک، پس از استنتاج مولفه های اصلی و وزن دهی شاخص های فرونشست با بکارگیری AHP، در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ایجاد و تحلیل می شوند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد آنچه باعث ایجاد خطر و مطرح شدن فرونشست به عنوان مخاطره و تهدید می گردد، عدم کنترل و مدیریت مناسب منابع و ذخایر آب های زیرزمینی در سطح استان است؛ همچنین عدم پایش مستمر منابع آب در منطقه و توسعه نامطلوب شهری در حریم فرونشست می تواند خسارات جبران ناپذیری به منابع انسانی، اقتصادی، زیرساختی و زیست محیطی وارد کند.
  نتایج
  این مقاله نتیجه می گیرد که سیاست گذاری و برنامه ریزی در استان باید متکی بر نقشه های خطر و متناسب با تهدیدات و خسارات ناشی از نشست های زمین در مناطق مستعد فرونشست باشد. مناطق وسیعی در استان تهران از جمله غرب و جنوب غربی و همچنین دشت ورامین، شهریار، کرج، نظرآباد و ساوجبلاغ در استان البرز از جمله مناطق مستعد وقوع فرونشست هستند. این امر بیانگر آن است که ایجاد و توسعه کانون های زیستی و جمعیتی و به طورکلی هرگونه فعالیت عمرانی در این مناطق، مستلزم حساسیت ویژه و نیازمند ارزیابی، نظارت، کنترل و پایش مستمر عوامل موثر در احتمال وقوع و تشدید پدیده فرونشست در منطقه می باشد.
  کلیدواژگان: خطرپذیری، فرونشست، سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، استان های تهران و البرز
 • محیا قوچانی، دکتر محمد تاجی* ، مجتبی دربانیان صفحات 48-60
  زمینه و هدف
  پایگاه های چندمنظوره مدیریت بحران به عنوان مکان هایی مناسب در مواقع بحرانی که همه ی وضعیت های طبیعی به هم خورده است، یکی از راهکارهای مناسب برای کم کردن میزان آسیب ها می باشد. از بین کاربری های گوناگون جهت ایجاد پایگاه های چندمنظوره مدیریت بحران، مساجد علاوه بر اینکه مکانی عبادی هستند در طول تاریخ نقش بسیار مهمی در ایجاد، پرورش و تقویت سرمایه های اجتماعی داشته و پایگاهی مردمی، سنگری مقاوم برای مبارزه علیه دشمن به شمار می آید. در این پژوهش با توجه به گستردگی شاخص های عمومی و لزوم رعایت شاخص های پدافند غیرعامل برای طراحی صحیح این مکان استراتژیک، سعی گردیده تا براساس گزینه های موجود به نحوی که نقش مرکزیت مسجد در وحدت جامعه اسلامی حفظ و الزامات معماری اسلامی- ایرانی به طور همزمان در کنار ملاحظات دفاعی رعایت گردد.
  روش
  آنچه در این پژوهش صورت پذیرفته است، تهیه و ارزیابی شاخص هایی جهت طراحی مساجد است که به عنوان پناهگاهی چندمنظوره مورد استفاده قرار می گیرند. به همین منظور و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، پس از ارائه کلیات تحقیق و اشاره ای به سوابق آن، شاخص های تعیین شده برای طراحی، معرفی شده است. پس از تکمیل پرسشنامه توسط افراد خبره، شاخص ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  پایگاه های چندمنظوره ی مدیریت بحران به عنوان مکان هایی مناسب در مواقع بحرانی که تمام شرایط و وضعیت های طبیعی به هم خورده است، یکی از راهکارهای مناسب برای کم کردن میزان آسیب ها و خسارات است. از بین کاربری های چندمنظوره مدیریت بحران با عنایت به اینکه مساجد، اماکنی غیر نظامی بوده و در حلقه استراتژی واردن نیز قرار ندارند، می توانند در زمان بحران و حملات دشمن با رعایت ملاحظات دفاعی طراحی به عنوان مکانی امن و حتی مرکز کنترل و فرماندهی، مورد استفاده قرار گیرند.
  نتیجه گیری
  طراحی مساجد باید به نحوی صورت پذیرد که محوریت و مرکزیت مساجد از نظر کالبدی و ساختاری و نیز از لحاظ مذهبی و معنوی، رعایت گردد. رعایت همزمان الزامات معماری اسلامی- ایرانی در کنار ملاحظات دفاعی به نحوی که رعایت برخی از اصول اساسی پدافند غیرعامل (استتار و اختفا) باید با ظرافت معمارانه ای به کار برده شود که به الزامات شهرسازی و معماری اسلامی- ایرانی لطمه ای وارد نیاید. براساس نتایج حاصله سه معیار ملاحظات شرایط ضروری، ارتباط با سطح زمین و طراحی ارگونومی به ترتیب، مهم ترین عوامل و سه معیار ارتباط بین فضاهای داخلی مسجد، فرم و دسترسی ها به ترتیب، کم اهمیت ترین عوامل تشخیص داده شده است.
  کلیدواژگان: معماری مساجد، پناهگاه چندمنظوره، پدافند غیرعامل، شاخص های طراحی
 • مهندس فاطمه دهقان فاروجی * صفحات 61-77
  زمینه و هدف
  برنامه ریزی کاربری زمین از موضوعات بسیار مهم در مدیریت شهری است. برنامه ریزی کاربری زمین بر مبنای خطرپذیری می تواند به طور قابل ملاحظه ای خطرپذیری شهرها در برابر بحران های طبیعی را کاهش دهد و فرایند توسعه پایدار در شهرها را تسهیل نماید. بررسی وضعیت موجود شهرها و قرارگیری آنها در مناطق پرخطر و توسعه نامتوازن سبب در معرض قرارگیری آنها در برابر بحران های طبیعی شده و به آسیب پذیری آنها افزوده است. به نظر می رسد موضوع مدیریت و کاهش خطرپذیری قبل از استقرار شهرها و المان های شهری و انتخاب مکان مناسب برای استقرار آنها مورد نظر قرار نگرفته است. به منظور تضمین توسعه شهری ایمن و تاب آور و نیز برای قانونمند نمودن و محدود کردن در معرض قرارگیری شهرها و کاربری های مهم و حیاتی و کاهش آسیب پذیری های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی آنها در برابر بحران های طبیعی الحاق مدیریت خطرپذیری در برنامه ریزی شهری و به ویژه برنامه ریزی کاربری زمین که هسته برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد، ضروری است.
  روش
  نتایج حاصل از این مطالعه کاربردی است. روش این پژوهش مروری- توصیفی است. در این پژوهش، ابتدا فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین مورد بررسی قرار گرفته است و سپس برخی نمونه های موردی در خارج و داخل کشور بررسی و جمع بندی گردید. به عنوان نمونه تجربه شده، مدل الحاق مدیریت خطرپذیری در برنامه کاربری زمین مرکز آمادگی بحران آسیا به صورت جامع توصیف شده است و در نهایت مدل مفهومی برای الحاق مدیریت خطرپذیری در برنامه ریزی کاربری زمین تعریف و تعیین گردید.
  یافته ها
  در یافته های این تحقیق در ابتدا فرایند برنامه ریزی کاربری زمین مرور شده است و نمونه های موردی از نقطه نظر اهمیت و ارتباط تنگاتنگ مدیریت خطرپذیری در برنامه ریزی کاربری زمین در ایجاد بسترهای ایمن برای استقرار کاربری های جدید و همچنین انتقال و تغییر کاربری های موجود در پهنه های پرخطر مورد بررسی قرار گرفته است. سپس مدل الحاق مدیریت خطرپذیری بحران در برنامه کاربری زمین مرکز آمادگی بحران آسیا و جزئیات آن مورد بررسی قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  بر اساس بررسی نمونه های موردی و فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین و نیز مدل الحاق مدیریت خطرپذیری در برنامه ریزی کاربری زمین مرکز آمادگی بحران آسیا، مدل مفهومی و بومی برای الحاق مدیریت خطرپذیری در فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین تعیین و ترسیم گردید.
  در این مدل مفهومی به منظور سهولت انجام کار، مولفه های مهم خطرپذیری در هر کدام از مراحل فرایند برنامه ریزی کاربری زمین وارد گردیده و دستاوردهای این الحاق در هر مرحله نشان داده شده است. این مدل می تواند فرایند الحاق مدیریت خطرپذیری در برنامه ریزی کاربری زمین را تسهیل نماید که نتیجه این الحاق، برنامه ریزی کاربری زمین بر مبنای خطرپذیری است که در نهایت به استقرار کاربری های زمین در مکان های امن و کم خطر و در نهایت برنامه ریزی شهری مبتنی بر خطرپذیری و توسعه پایدار شهری است.
  کلیدواژگان: مدیریت شهری، مدیریت خطرپذیری، بحران های طبیعی، برنامه کاربری زمین
 • دکتر محمدرضا پورمحمدی، مهندس الهام هادی *، مهندس الناز هادی صفحات 78-89
  زمینه و هدف
  بلایای طبیعی همواره به عنوان پدیده ای طبیعی در طول دوران حیات کره زمین وجود داشته و خواهند داشت. وقوع بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله، طوفان و گردباد در اغلب موارد تاثیرات مخربی بر سکونتگاه های انسانی باقی گذراده است و تلفات سنگینی بر ساکنان آن ها وارد ساخته است. ساختمان ها و زیرساخت های این گونه مناطق را نابود کرده و عوارض اقتصادی و اجتماعی پردامنه ای بر جوامع بشری و کشورهای جهان تحمیل کرده است. بررسی پیشینه مطالعات نشان می دهد ارتقا تاب آوری ساکنین در برابر بلایای طبیعی، تحت تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیطی و مدیریتی قرار دارد.
  روش
  این پژوهش از نوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی شاخص ها و عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی و اجتماعی و ارزیابی میزان آن در منطقه 4 شهر تبریز می پردازد. هدف اصلی این مقاله هم بررسی ابعاد اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار بر بهبود وضعیت تاب آوری ساکنین و درک سهم هر یک از عوامل در میزان تاب آوری ساکنین منطقه 4 شهر تبریز است.
  یافته ها
  با توجه به هدف پژوهش ابتدا دو معیار اقتصادی و اجتماعی برای پژوهش تعریف شد و برای هر یک، زیرمعیارهای (تراکم جمعیت، وضعیت باسوادی، وضعیت بیکاری و ارزش اقتصادی زمین و مسکن) که به شناسایی بهتر کمک کند، انتخاب شد و برای ترکیب زیرمعیارهای هر گروه از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد و وضعیت نهایی تاب آوری اجتماعی و اقتصادی منطقه 4 در محیط GIS استخراج گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق بیانگر آن است که 39.4 هکتار از محدوده مورد مطالعه از وضعیت تاب آوری نامناسبی برخوردار می باشد و در مقابل 1167 هکتار از محدوده مورد مطالعه از منظر تاب آوری، در وضعیت کاملا مناسبی قرار دارد. تاب آوری اجتماعی - اقتصادی نسبتانامناسب، متوسط و تاب آوری نسبتا مناسب، به ترتیب با 174، 259.7 و 434 هکتار از محدوده مورد مطالعه را به خود اختصاص داده اند.
  کلیدواژگان: تاب آوری شهری، ابعاد اجتماعی و اقتصادی، کلانشهر تبریز، AHP، GIS
 • منصور کاوسی *، دکتر علی نصراصفهانی، دکتر محمد مهدی رشیدی صفحات 90-109
  زمینه و هدف
  از آنجایی که مدیران در مقایسه با سایر پرسنل از قدرت و حق تصمیم گیری بیشتری برخوردارند، شخصیت آنان می تواند در تصمیمات و روش های آن ها تاثیر گذار باشد. به بیان دیگر، فلسفه شخصی مدیران، نگرش آن ها را نسبت به مسائل مختلف سازمان و کارکنان، مسائل پیرامون آن ها و فعالیت هایشان تحت تاثیر قرار می دهد. سبک و فلسفه مدیریتی هر مدیری تحت تاثیر شخصیت و فرهنگ اوست. تفاوت افراد بر پایه شخصیت می تواند منبع توسعه رشد و خلاقیت و یا ریشه ی تعارض، ناکامی و مشکلات اجتناب ناپذیر سازمانی باشد. یکی از این مشکلات اجتناب ناپذیر تفاوت های فردی در سازمان، حفظ خصایص فردی و شخصیتی مدیران به موزات خلق همکاری و همسازی با دیگران است که از جمله چالش هایی است که پیش روی بسیاری از سازمان ها قرار دارد با این وجود شخصیت مدیران از جمله یکی از معدود جنبه هایی است که کمتر به صورت علمی در کشور بدان پرداخته شده است، با وجود آنکه شخصیت تاثیر بارزی بر نحوه ی نگرش، عملکرد و شیوه ی مدیریتی مدیران دارد.
  روش
  در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و داده ها از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و شیوه ی نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان مدیریت بحران استان خوزستان بوده اند که حجم نمونه آماری 278 نفر تعیین گردید، از این تعداد 224 مرد و 54 زن انتخاب شده اند.
  ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که برای سنجش شخصیت از پرسشنامه ی پنج بزرگ (نئو)، برای ارزیابی سبک های مدیریتی از پرسشنامه (LBAII هرسی و بلانچارد) و فرآیند مدیریت بحران، از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، ویژگی های شخصیتی بر سبک های مدیریتی آنان اثرگذار است. همچنین سبک های مدیریتی مدیران و ویژگی های شخصیتی آنان بر مدیریت بحران تاثیرگذار است.
  نتیجه گیری
  این تحقیق به تبیین تاثیرگذاری شخصیت مدیران بر سبک های مدیریتی آنان در فرآیند مدیریت بحران با ارائه الگویی کاربردی (مدیران و کارشناسان ستاد مدیریت بحران استان خوزستان) می پردازد. سپس بر مبنای یافته های بدست آمده از طریق مدل مثلثی تاثیر و نقش هر کدام از مولفه ها را مشخص می سازد.
  کلیدواژگان: سبک های مدیریتی، شخصیت مدیران، مدیریت بحران
|
 • Ahmad Danaeinia PhD* , Mohammad ali Zaghiyan Pages 9-21
  Background and objective
  Regarding the severe vulnerability of historical textures to earthquake, studying the aspects of the crisis, the particular feature of such contexts and a considering previous related experiences, it is significantly important to temporarily house people during the process of providing a shelter after the incident. It should be noted that finding the most logical yet practical solution would prevent any further catastrophe following the very first crisis. Experience proves that residents of aforementioned with a much more depth in social relationships are far more inclined to stay in the area. Therefore, preparing the suitable circumstances would lead to a shorter time in reaching the normal stage. Hence, the question is what would make temporary shelters necessary and what could be the best solution?
  Method
  The following research ,which is based on a qualitative approach, descriptions and analysis, studies the past of the noted issue and then the way people interact with historical places in various types, all relied on library studies. Subsequently, the data is analyzed, evaluated and resulted in conclusions according to the model of SWOT.
  Findings
  By referring to the results of evaluating the suggested model from both inside and out, Due to a sense of belonging and on-going social sustainability, there appears that occupants of historic places tend more than others to inhabit a location close to their residence after earthquake so that they can participate actively in the process of rebuilding while they are able to take care of their possessions (social, cultural and financial ones).
  Results
  Not only does it culminate in taking into account the needs of people, but it also provides them the desire to stay and strive to bring back life and satisfaction.
  Keywords: Earthquake, Temporary shelter, Historic context, sense of belonging, Housing in the location
 • Fatemeh Feyzi Koshki *, Fahimeh Rasooli, Hasan Haji Mohammadi Pages 22-34
  Background and objective
  The flood, undoubtedly, is one of the natural disasters. In fact, flood is rising the water level of river therefore water overflow and occupying the some parts of plains of the riverside that may swamp the region which cause damages to structures and public facilities as well as human and animals fatality. In some cases, the flood could be due to rise the sea and lake level in which the severe winds would have a great impact.
  Method
  Considering the importance of the subject, floods of Karoon basin were considered; 12 hydrometric stations were used for analyzing the floods in the basin during the period of 1986-2015.to study time series data, run test and normality homogeneity have done; then, positive values ​​between the two consecutive zero points were assigned as a calculate base to determine the flood continuity time.
  Finding
  According to identified huge flood basin with the highest runoff volume of basin, high atmospheric data from the National Center for Environmental/Science Forecast (NCEP/NCAR) in 2.5/2.5 resolution networks Degrees were extracted. The study indicates that 4 patterns were involved in the flood happening of the region.
  Conclusion
  The analysis shows that the highest frequency of flood happening in the region is in April. The Caspian Sea and the Mediterranean Sea as a pair and the Red Sea in the transfer of moisture to the region was identified as the humidity sources in the region.
  Keywords: flood, synoptic patterns, Karoon basin
 • Maryam Montazeriun *, Fereshteh Aslani Pages 35-47
  Background and objectives
  The management and habitation planning have been increasingly considered to reduce the consequences of natural disasters due to the societies’ growth and development. Tehran and Alborz provinces have hazard potential and critical conditions because of their specific natural and regional situation, high population density, congested texture and vital routs. Studies show that morphological phenomenon of subsidence in these two provinces is happening rapidly.
  Method
  This study was done in a descriptive-analytic method. The data were collected through the study of documents, books and articles and three main maps of land subsidence hazard, vulnerability and risk will analyze following the inference of main factors and using AHP to subsidence indicators in GIS software.
  Finding
  The results of this survey indicate that lack of proper control and management of underground water resources will cause the risk of the land subsidence as a hazard in these provinces; as well as the lack of continuous monitoring of underground water resources in these regions and the undesirable urban development in the bounds of subsidence may cause irreparable damages to human, economics, infrastructures and the environmental resources in these provinces.
  Conclusion
  This paper concludes that policymaking and planning in these provinces should be based on hazard maps and appropriate to the hazards and damages due to land subsidence in areas susceptible to land subsidence. Vast areas in Tehran province such as the west and southwest regions, as well as Varamin plain, Shahriar, Karadj, Nazarabaad and Savojbolagh in the Alborz province are among the susceptible to land subsidence; this indicates that founding and development of biological and demographic centers and, in general, any civil activities in these areas demanding special sensitivity and require the evaluation, monitoring, control and continuous protecting the influential factors in the likelihood occurrence and intensification of the land subsidence phenomenon in the region.
  Keywords: risk, subsidence, GIS (Geographic Information System), Tehran, Alborz provinces
 • Mahya Ghouchani, Mohammad Taji *, Mojtaba Darbaniyan Pages 48-60
  Background and Objectives
  Multipurpose crisis management bases as a suitable place in critical situations is one of the best solutions to reduce the amount of damages. Mosque, besides being a place of worship, historically played a very important role in creation, cultivation and strengthening the social sources, as well as a popular base and a bulwark to fight against enemy; it may also consider as a multipurpose crisis management base. This study tries to consider centrality role of mosque in Islamic society unity and necessities of Islamic-Iranian architecture along with defensive considerations according to the wide range of general indicators and necessity of considering the passive defense indicators in order to perfect design of this strategic place.
  Method
  In this study some indicators prepared and evaluate in order to design a mosque as a multipurpose base using descriptive analytic method. A questionnaire was filled by experts and then the indicators were evaluated.
  Findings
  Multipurpose crisis management bases as a suitable place in critical situations is one of the best solutions to reduce the amount of damages. Since mosques are among the civilian and non-strategic places, they can use as a safe base as well as a crisis management headquarter in a time of crisis or enemy attacks considering the defensive considerations in design.
  Conclusion
  The centrality role of mosque as regards a religious and spiritual structure should consider in design. The necessities of Islamic-Iranian architecture along with defensive considerations and essential basis of passive defense such as camouflage and hiding should be applied in a delicate architectural approach in which there is no loss to the urban engineering and Islamic-Iranian architecture necessities. Based on the results, three criteria of considering the essential conditions, connection to the ground and ergonomic design, respectively, are the most important factors and three criteria of the connection between the interior spaces of the mosque, the form and accesses, respectively, are identified as the least significant factors.
  Keywords: mosque architecture, multipurpose shelter, passive defense, design indicators.
 • Fateme Dehghan Farouji * Pages 61-77
  Background and objective
  Land use planning is one of the most important subjects in urban management. Land use planning based on risks can significantly reduce the risk of cities against natural disasters and facilitate sustainable development in cities. Considering the existing situation of cities and their location in high risk areas and unbalanced development face them to natural disasters and increased their vulnerability. It seems that management and risk reduction subjects have not been considered before the deployment of cities and urban elements and the selecting the suitable places for their deployment. In order to ensure safe and resilient urban development, as well as to regulate and limit the risks of cities and critical uses and reduce their physical, social, economic and environmental vulnerability to natural disasters, it is necessary to integrate the risk management into urban planning, specially land use planning which is essential to urban planning.
  Method
  This paper is a descriptive survey and the results are applied. Innitialy, the land use planning process was considered in this survey, and then some cases abroad and inside the country were studied. The model of risk management integration in the land use planning of the Asia Crisis Preparedness Center has been described comprehensively as a proven example, and finally, a conceptual model for risk management integration into land use planning was defined and determined.
  Findings
  In this study, the process of land use planning was initially reviewed and some cases in regard of importance and close connections of risk management in land use planning in order to creating secure platforms for the deployment of new uses as well as the transfer and change of existing user in high risk areas has been considered. Finally, the risk managemnet integration into land use planning model in Asian crisis preparedness center and its details has been considered.
  Conclusion
  A conceptual and native model for the risk management integration into land use planning process based on considered cases and land use planning process as well as integration of risk managemnt in land use planning of the Asian crisis preparedness center was determined.In this conceptual model, in order to ease of doing, important risk factors in every phase of land use planning process have been introduced, and the achievements of this engagement are shown in each phase. This model can facilitate the process of integrating risk management in land use planning, which the result of this integration is a land use planning based on risk. The consequence is land use deployment in safe and low risk places and finally urban planning based on risk and sustainable urban planning.
  Keywords: urban managment, risk managment, natural Disasters, land use plan
 • Mohammad Reza Pour Mohammadi, Elham Hadi *, Elnaz Hadi Pages 78-89
  Background and objective
  Natural disasters, as natural phenomena, have always existed and will exist on the planet earth. The natural disasters such as floods, earthquakes, storms and tornadoes often has a divesting impact on human settlements and caused heavy casualties for inhabitants; destroyed the structures and infrastructure of these areas and imposed enormous economic and social losses on societies and countries around the world. An overview of the history of studies shows that increasing the resilience of residents against natural disasters is affected by social, economic, environmental and managerial factors.
  Method
  In this applied research, descriptive-analytic method was used to study the indicators and factors affecting economic and social resilience and evaluate its rate in 4th district of Tabriz. The main objective of this paper is to study the social and economic aspects that affect the improvement of residents' resilience as well as the understanding the contribution of each factor to the resilience of residents in the 4th district of Tabriz city.
  Findings
  Initially, economic and social criteria defined according to the research objective, and then sub-criteria such as population density, literacy status, unemployment statue, and economic value of the land and housing were selected for each criterion in order to better identification; analytical hierarchical analysis (AHP) was used to combine the sub-criteria of each group, so the final status of social and economic resilience of 4th district obtained in GIS system.
  Conclusion
  The results indicate that 39.4 hectares from the studied area have an inappropriate resilience condition in contrast to 1167 hectares of the studied area, in terms of resilience, is in perfect condition. The relatively inappropriate, moderate, and relatively good resilience of the socio-economic state include 174, 259.7 and 434 hectares of the study area, respectively.
  Keywords: urban Resilience, Socio-Economic Dimensions, Tabriz, AHP, GIS
 • Mansour Kavoosi *, Ali Naser Esfahane, Moohamad Mehde Rashide Pages 90-109
  Background and objective
  Since managers have authority in desicion making, in comparison with other staff, so their individuality may influence decisions and methods. In other words, managers have individual principal which affects their viewpoint in various issues of organization, employees and their activities. The method and principle of management of each manager is influenced by his individuality and culture. Individual differences based on personality can be a source of growth and creativity development, or the base of conflict, failure, and inevitable organizational problems. One of these inevitable problems in organizations is the individual differences in the organization, preserving the individual characteristics of managers along with co-operation and concordance with others. Nevertheless, managers’ individuality is one of the rare aspects which are less academically addressed, although individuality has a significant influence on the viewpoint, activity and management method of managers.
  Method
  This study, according to the subject and data, has a descriptive-survey method and a stratified random sampling is used. The statistical population of the study was managers and crisis management experts of Khuzestan province; the sample size was 278, of which 224 men and 54 women were selected.
  A questionnaire was used to collect data; the five major questionnaires (NEO) to assess individuality, the questionnaire (LBAII Hersey and Blanchard) to assess management methods and a researcher-made questionnaire to assess the crisis management process.
  Findings
  The results of this study indicate that individual characteristics influence the management methods; as well as managers' management methods and their individual characteristics influence the crisis management.
  Conclusion
  This study explains the influence of managers' individuality on their management methods in the crisis management process through presenting an applied model (managers and experts of the crisis management headquarters of Khuzestan province). Then, based on the findings through the triangular model, the influence of each factor is defined.
  Keywords: Management methods, Managers Individuality, Crisis Management