فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 5 (آذر و دی 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نگین صدیقیان کاشی، سحر هنرمند جهرمی* ، فهیمه باغبانی آرانی صفحات 301-310
  زمینه و هدف
  اسینتو باکتر بومانی عامل اصلی عفونت های بیمارستانی است. بروز سویه های مقاوم چندگانه دارویی یکی از دلایل عدم درمان مناسب عفونت های ناشی از این باکتری محسوب می شود. بیان بیش ازحد پمپ های تراوشی AdeABC و AdeIJK در اسینتوباکتر باعث مقاومت چندگانه دارویی نسبت به بسیاری از آنتی بیوتیک ها می شود. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط ژن های adeA، adeB، adeI با فعالیت فنوتیپی پمپ تراوشی ایزوله های مقاوم چندگانه دارویی اسینتوباکتر بومانی است.
  مواد و
  روش کار
  مطالعه روی 55 سویه اسینتوباکتر بومانی جداشده از نمونه های بالینی بیماران بستری شده در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان میلاد تهران انجام گرفت. جدایه ها با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی شناسایی شده و تست حساسیت آنتی بیوتیکی با روش انتشار در دیسک و براساس دستورالعمل CLSI انجام شد. روش کارت ویل برای بررسی فعالیت فنوتیپی پمپ تراوشی به کار برده شد. برای بررسی حضور ژن ها از MultiplexPCR استفاده شد.
  یافته ها
  میزان مقاومت چندگانه دارویی بین جدایه ها 98درصد بود. از نظر فعالیت تراوشی 3/63درصد قوی، 67/27درصد متوسط، 29/09درصد جدایه ها بدون فعالیت بودند. فراوانی ژن های adeA، adeB، adeI به ترتیب 87/2درصد، 85/4درصد، 94/5درصد بود. اختلاف معناداری بین فراوانی ژن های adeA و adeB و بین ایزوله های دارای پمپ تراوشی فعال و ایزوله های غیرفعال وجود داشت.
  نتیجه گیری
  تعیین فنوتیپ فعال پمپ تراوشی می تواند تعیین کننده مقاومت چندگانه دارویی بین ایزوله های اسینتوباکتر بومانی باشد. نتایج مطالعه نقش ژن های اصلی اپرون adeABC یعنی adeA، adeB را در فعالیت پمپ تراوشی سویه های اسینتوباکتر تایید می کند.
  کلیدواژگان: اسینتوباکتر بومانی، پمپ تراوشی، ژن های adeA، adeB، adeI، Multiplex PCR
 • خانم مرضیه شعلی بر، احمد راشکی* ، زهرا راشکی قلعه نو صفحات 311-318
  زمینه و هدف
  سویه های اشریشیاکلی ایجادکننده عفونت دستگاه ادراری، دارای جزایر حاوی ژن های کد کننده فاکتورهای حدت هستند. اطلاعات کمی درباره نوع و چگونگی توزیع این جزایر در گروه های فیلوژنی اشریشیاکلی مولد عفونت های ادراری در مناطق مختلف ایران وجود دارد. در این مطالعه، چگونگی توزیع جزایر حاوی ژن های کد کننده فاکتورهای حدت بین گروه های فیلوژنی ایزوله های اشریشیاکلی جداشده از بیماران مبتلا به عفونت های ادراری، به روش Multiplex-PCR بررسی شد.
  مواد و
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی، تعداد 100 ایزوله اشریشیاکلی جداشده از مطالعات قبلی برای تعیین میزان فراوانی جزایر بیماری زا و چگونگی توزیع آنها بین گروه های فیلوژنیکی بررسی شد. در این روش DNA ژنومی ایزوله ها، به روش جوشاندن استخراج شد. تعیین فراوانی جزایر بیماری زا با استفاده از روش Multiplex-PCR انجام گرفت و نتایج با استفاده از آزمون دقیق فیشر، تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  میزان فراوانی جزایر بیماری زای PAI IV536 ,PAI IICFT073 ,PAI ICFT073, PAI II536 و PAI IIJ96به ترتیب 84درصد، 44درصد، 30درصد، 16درصد و 9درصد مشاهده شد. جزایر بیماری زای PAI I536 و PAI IJ96 در هیچ کدام از ایزوله های موردمطالعه مشاهده نشد. بیشترین میزان توزیع جزیره PAI IV536 بین گروه های فیلوژنیکی B2 و D به ترتیب 88درصد (46 از 52 ایزوله) و 100درصد (19 از 19 ایزوله) بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مشخص شد که ایزوله های متعلق به گروه های B2 و D حامل بیشترین جزایر بیماری زا هستند؛ بنابراین می توانند در عفونت ادراری، نقش موثرتری را نسبت به سایر گروه های فیلوژنی ایفا کنند.
  کلیدواژگان: جزایر بیماری زا، عفونت ادراری، گروه های فیلوژنی
 • مهسا عبدالعلی زاده، چنگیز احمدی زاده * صفحات 319-328
  زمینه و هدف
  عفونت های ادراری به عنوان یکی از شایع ترین بیماری های عفونی محسوب می شود. باکتری اشریشیاکلی مولد سم وروتوکسین، به عنوان مهم ترین عامل بیماری های عفونت های ادراری مطرح است. هدف این مطالعه، شناسایی مولکولی و سروتایپینگ ایزوله های اشریشیاکلی مولد وروتوکسین جداشده از عفونت ادراری بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان خوی است.
  مواد و
  روش کار
  تعداد 200 نمونه ادرار افراد مشکوک به عفونت ادراری، از طریق روش های کشت و بیوشیمیایی استاندارد اشریشیاکلی شناسایی شد. باکتری های جداشده از نظر الگوی حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک ها با استفاده از روش دیسک دیفیوژن بررسی شدند. برای سروتایپینگ، ایزوله ها با آنتی سرم پلی والان مورد آزمون قرار گرفتند. پس از استخراج DNA ایزوله های مولد وروتوکسین با Multiplex PCR شناسایی شدند.
  یافته ها
  از کل نمونه های ادراری، 78نمونه به عنوان اشریشیاکلی تعیین هویت شدند. ایزوله های اشریشیاکلی بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی را به آمپی سیلین و بیشترین حساسیت را به نورفلوکساسین داشتند. در سروتایپینگ، گروه 3 دارای فراوان ترین ایزوله های اشریشیاکلی بود. در نمونه های بررسی شده با استفاده از روش Multipex PCR و پرایمرهای اختصاصی، در 3 ایزوله جداسازی شده ژن های stx1، در16 ایزوله جداسازی شده ژن های stx2، در9 ایزوله هر دو باند مزبور به ژن های stx1 و stx2 مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  سروتایپ های O25، O78، O103، O118،O124 ،O145 ، O157،O164 از فراوان ترین سروتایپ های خاص نشانگر عفونت بودند. فراوانی اشریشیاکلی های دارای ژن stx2 مولد وروتوکسین بیشتر از stx1 است. مقاومت بالا به آمپی سیلین احتمالا به دلیل مصرف بی رویه این آنتی بیوتیک ها ایجاد شده است. نورفلوکساسین می تواند انتخاب مناسب برای درمان موارد مبتلا باشد.
  کلیدواژگان: عفونت های ادراری، اشریشیاکلی، وروتوکسین، سروتایپینگ
 • محمد مرادی، محمدرضا عربستانی، قدرت الله روشنایی، محمد یوسف علیخانی* صفحات 329-377
  زمینه و هدف
  وجود باقیمانده های مواد دارویی مانند آنتی بیوتیک ها در فرآورده های دامی و مصرف آن به دست انسان از طریق زنجیره غذایی، باعث گسترش باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک شده است. هدف از این مطالعه بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین میزان شیوع ژن های کدکننده آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف در سویه های اسینتوباکتر بومانی ایزوله شده از موادغذایی خام است.
  مواد و
  روش کار
  در این مطالعه تعداد 300 نمونه از موادغذایی پروتئینی (گوشت گوسفند، گاو، مرغ، همبرگر، سوسیس، کالباس) و مواد لبنی (شیر و پنیر) از آبان1394 تا تیر1395 تهیه و از نظر آلودگی به اسینتوباکتر بومانی بررسی شد. باکتری های جداشده با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی تا سطح گونه تعیین هویت و با تکنیک PCR با ردیابی ژن blaOXA-51 تایید نهایی شدند. مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله ها با استفاده از روش دیسک دیفیوژن بررسی شده و حضور آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف در این ایزوله ها به صورت فنوتیپی و ژنوتیپی با روش های Combined Disk Test و PCR مطالعه شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که تعداد 43 سویه اسینتوباکتر بومانی از نمونه های موادغذایی پروتئینی و لبنی خام ایزوله شد که 93درصد سویه ها از موادغذایی پروتئینی و 7درصد سویه از موادغذایی لبنی جدا شده است. میزان 30درصد از ایزوله ها مقاومت چندگانه داشتند. همچنین نتایج PCR مشخص کرد که شیوع ژن های کدکننده آنزیم های بتالاکتاماز در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی شامل 35درصد SHV ، 21درصد TEM ، 23/5درصد PER و 18/5 درصد VEB است.
  نتیجه گیری
  موادغذایی خام می تواند به عنوان منبع اسینتوباکتر بومانی عمل کند و درنتیجه باعث انتقال و انتشار ژن های کدکننده مقاومت آنتی بیوتیکی به انسان باشد.
  کلیدواژگان: اسینتوباکتر بومانی، مقاومت آنتی بیوتیکی، آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف
 • محمد جواد اکبریان میمند، آرش بابایی* صفحات 338-347
  زمینه و هدف
  آلودگی موادغذایی از طریق قارچ ها، سلامتی انسان را تهدید می کند. بسته بندی فعال حاوی ترکیبات ضدقارچی روش نوینی برای افزایش ایمنی و نگهداری موادغذایی است. هدف از این مطالعه، تولید و بررسی خواص ضدقارچی فیلم فعال پلی لاکتیک اسید حاوی نانوذره آهن در بسته بندی آب انگور بود.
  مواد و
  روش کار
  فیلم های نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید با روش قالب گیری از طریق افزودن مقادیر مختلف نانوذره (0، 2 و 4 درصد) به محلول 4درصد وزنی از پلی لاکتیک اسید در کلروفرم تهیه و اثر ضدقارچی فیلم ها در شرایط آزمایشگاهی و بسته بندی آب انگور بررسی شد. بدین منظور، دیسک های مدوری (6 میلی متر) از فیلم تهیه و روی محیط های کشت پتیتو دکستروز آگار تلقیح شده با سوسپانسیون قارچ های آسپرژیلوس نایجر، پنی سیلیوم نوتاتوم و بوتریتیس سینرا قرار داده شد. قطر هاله رشدنیافتگی پس از 5 روز گرمخانه گذاری پلیت ها در دمای 27 درجه سلسیوس، براساس میلی متر گزارش شد. برای بررسی اثر ضدقارچی نانوکامپوزیت در بسته بندی آب انگور، تعداد cfuml 104×5 از کپک های فوق، به آب انگور پاستوریزه تلقیح شده و سپس با دوخت حرارتی بسته بندی و پس از یک دوره 15روزه، جمعیت کپک ها شمارش شد.
  یافته ها
  پراکنش نانوذره در پلیمر، تا غلظت 2درصد یکنواخت و در غلظت 4درصد، موجب ایجاد کلوخه شد. نتایج آزمون انتشار دیسک نشان داد که افزودن نانوذرات به فیلم، باعث ایجاد خاصیت ضدقارچی علیه قارچ های آزمودنی شد و این خاصیت با افزایش درصد نانوذره افزایش یافت. همچنین نتایج بررسی اثر ضدقارچی در بسته بندی آب انگور در بازه زمانی 15روزه نشان داد که جمعیت قارچ ها با غلظت نانوذرات آهن در نمونه های آب انگور رابطه معکوس داشت. قارچ آسپرژیلوس نایجر بیشترین و قارچ بوتریتیس سینرا کمترین مقاومت را نسبت به این نانوذره از خود نشان داد.
  نتیجه گیری
  سازگاری جالب توجه بین نانوذره آهن و پلی لاکتیک اسید، امکان تولید نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید را به عنوان یک جایگزین پلیمرهای سنتزی حاصل از مشتقات نفتی، فراهم می کند. نانوذره آهن از طریق نشت لاکتاز دهیدروژناز از دیواره سلولی، اختلال در عملکرد میتوکندری، متراکم شدن کروموزوم ها و تولید رادیکال های آزاد اکسیژن موجب اثر ضدقارچی می شود. با توجه به اثر ضدقارچی نانوذره آهن، کاربرد آن در فیلم پلی لاکتیک اسید، موجب کاهش رشد قارچی و درنتیجه افزایش زمان ماندگاری موادغذایی می شود.
  کلیدواژگان: بسته بندی فعال، پلی لاکتیک اسید، نانوذره آهن، اثر ضدقارچی، آب انگور
 • محمد مصطفی پور بندپی، سعید ذاکر بستان آباد* ، محمد کریم رحیمی صفحات 348-356
  زمینه و هدف
  سرطان دهانه رحم، دومین بدخیمی شایع در زنان سراسر جهان است. حضور ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در بیش از 99درصد مبتلایان به سرطان دهانه رحم به چشم می خورد. HPV ویروسی ناهمگون است که براساس میزان عفونت و ایجاد سرطان دهانه رحم به دو گروه کم خطر (Low risk) و پرخطر (High risk) طبقه بندی می شود. غربالگری HPV برای ارزیابی بیشتر پاپ اسمیرهای غیرطبیعی و موارد تحت درمان پیش سرطانی توصیه می شود. تعیین ژنوتیپ متفاوت تیپ های پرخطر به دست آمده از تست های پاپ اسمیر هنوز موردپذیرش گسترده در فعالیت بالینی قرار نگرفته است. تعیین ژنوتیپ انواع پرخطر HPV می تواند برای طبقه بندی میزان خطر در زنان با HPV مثبت مفید باشد.
  مواد و
  روش کار
  در این مطالعه 143 نفر از بیماران زن مراجعه کننده به آزمایشگاه مسعود تهران بررسی شدند. پس از استخراج DNA از طریق کیت، برای تعیین ژنوتایپ ویروس پاپیلومای انسانی از روش های PCR amplification و reverse dot blot hybridization استفاده شده است.
  یافته ها
  از بین نمونه های اخذشده 34/2درصد HPV مثبت بودند.HPV-18 شایع ترین ژنوتایپ پرخطر و HPV- 6 شایع ترین ژنوتایپ کم خطر در این مطالعه بودند و گروه سنی 35-26 سال بیشترین درصد موارد HPV مثبت را به خود اختصاص دادند.
  نتیجه گیری
  تنوع ژنوتایپ ها در مناطق مختلف دنیا، اهمیت بررسی اپیدمیولوژی منطقه ای HPV را افزایش می دهد. لذا برای تعیین ژنوتایپ HPV استفاده از روش مولکولی Reverse dot blot hybridization می تواند کمک شایانی به این مسئله کند.
  کلیدواژگان: ژنوتیپ، سرطان دهانه رحم، پاپیلومای ویروس انسانی، هیبریداسیون
 • فائزه راستی قمصری، فرزین صادقی، مونا مرادی، مرجان نوری گرجی، محمود حاجی احمدی، یوسف یحیی پور* صفحات 357-362
  زمینه و هدف
  آبله مرغان بیماری بسیار مسری است که عامل آن ویروس واریسلا زوستر (Varicella Zoster Virus; VZV) است. اگرچه، آبله مرغان یک بیماری خودمحدودشونده است، اما ممکن است منجر به عوارض بسیار جدی شود. هدف اصلی این مطالعه برآورد شیوع سرمی آنتی بادی های IgG در برابر ویروس واریسلا زوستر در دانشجویان و به ویژه دانشجویان دختر در سن قبل از ازدواج، در دانشگاه علوم پزشکی بابل است.
  مواد و
  روش کار
  270 دانشجو وارد مطالعه شدند. پس از تکمیل رضایت نامه کتبی، اطلاعات دموگرافیک به همراه 5 میلی لیتر نمونه خون جمع آوری شد. نمونه های سرم پس از جداسازی، با آزمون الایزا (ELISA) از نظر سطح سرمی IgG علیه ویروس واریسلا زوستر بررسی شدند.
  یافته ها و
  نتیجه گیری
  از 270 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بابل، 197 نفر زن و 73 نفر مرد بودند. از 197 دانشجوی زن شرکت کننده، 145 دانشجو (73/6درصد) مجرد و در سن باروری بودند. 17/3درصد از دانشجویان زن و 8/2درصد از دانشجویان مرد منفی بوده و به ویروس واریسلا زوستر حساسیت دارند. همچنین، 7/9درصد از مردان مجرد و 20/7درصد از زنان مجرد نسبت به این ویروس غیرایمن هستند. بالاترین میزان افراد حساس به ویروس واریسلا زوستر مربوط به گروه سنی 21-18 سال است. بنابراین، بیش از 20درصد دانشجویان زن مجرد، نسبت به ویروس واریسلا زوستر حساس هستند که می تواند از حیث امکان آلودگی آنها در دوران بارداری و عوارض خطرناک حائز اهمیت باشد، لذا توصیه می شود دانشجویان غیرایمن، به ویژه دانشجویان زن، پیش از ورود به بخش های بالینی واکسینه شوند.
  کلیدواژگان: آبله مرغان، ویروس واریسلا زوستر، VZV IgG، واکسیناسیون
 • زهرا کهن روز بیجارپس* ، سعید ذاکربستان آباد، فرزانه تفویضی صفحات 363-370
  زمینه و هدف
  تولید بتالاکتامازهای SHV,PERو VEB در سراسر جهان به عنوان یک مکانیسم مهم مقاومت در مقابل بتالاکتام ها در پاتوژن های گرم منفی به ویژه کلبسیلا پنومونیه شناخته شده و به سرعت در حال افزایش است. هدف از این مطالعه، تعیین حضور ژن های SHV,PER وVEB در سویه های کلبسیلا پنومونیه مولدESBL ایزوله شده از بیمارستان های شهر تهران از دی ماه 1395 تا دی ماه 1396 به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) است.

  مواد و روش کار
  در این مطالعه 176جدایه کلبسیلا پنومونیه جداسازی و با آزمون های بیوشیمیایی تعیین هویت شدند. مقاومت باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک های سفپیم، آمپی سیلین، جنتامایسین، سفالوتین، سفتازیدیم، ایمی پنم، سیپروفلوکساسین، سفوتاکسیم و نیتروفورانتوئین به روش دیسک دیفیوژن تعیین شد. جدایه های مقاوم به آنتی بیوتیک های فوق به وسیله آزمون تاییدی دیسک های ترکیبی سفوتاکسیم کلاولانیک اسید، به منظور شناسایی ESBL مطالعه شد. سپس در سویه های مولد ESBL، وجود ژن های SHV,PER و VEBبا روش مولکولی PCR بررسی شد.
  یافته ها و نتیجه گیری
  در تست فنوتیپی تاییدی 56/81درصد جدایه ها مولد ESBL بودند و فراوانی ژن SHV برابر 34درصد بود. در این پژوهش بیشترین میزان مقاومت، نسبت به آنتی بیوتیک آمپی سیلین (89درصد) و کمترین درصد مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ایمی پنم (7درصد) مشاهده شد. ژن بتالاکتامازSHV شیوع بالایی در جدایه های مولد ESBLدارد؛ لذا اعمال ابزارهای مناسب کنترل عفونت و راهکارهای مناسب درمانی در بخش های مختلف بیمارستان های مورد مطالعه برای جلوگیری از انتشار آنها ضروری است.
  کلیدواژگان: کلبسیلا پنومونیه، بتالاکتامازهای وسیع الطیف، ژن bla SHV، bla PER، bla VEB واکنش زنجیره ای پلیمراز
|
 • Negin Sedighian Kashi , Sahar Honarmand Dr *, Fahimeh Baghbani Arani Dr Pages 301-310
  Background and Aims
  Acinetobacter baumannii is a major cause of nosocomial infections and is resistant to many antibiotics. Over expression of AdeABC and AdeIJK efflux pumps in Acinetobacter causes resistance to aminoglycosides and decreases the sensitivity of fluoroquinolones. The aim of this study was to investigate the phenotypic activity of the Acinetobacter baumanni isolates associated with presence of adeA, adeB, and adeI genes.
  Materials and Methods
  The study was performed on 55 strains of A. baumannii isolated collected from specimens of patients hospitalized in Milad Hospital , Tehran. The isolates were diagnosed using biochemical tests and antibiotic susceptibility testing was done by disk diffusion method based on CLSI guidelines. Cartwheel method was used to study phenotypic activity of efflux pump. Multiplex PCR was used to determine the presence of genes.
  Results
  The prevalence of multiple drug resistant isolates was 98%. In terms of efflux pump activity 3.63% isolates were strong, 67.27% moderate and 29.09% were non-active. The frequency of adeA, adeB, adeI genes was 87.2%, 85.4% and 94.5%, respectively. There was significant association between adeA and adeB genes among isolates with actively and non-actively efflux pump.
  Conclusions
  Determination of actively phenotype of efflux pump can determine the multiple drug resistance among A. baumannii isolates. The results confirms the role of main genes encoding AdeABC operon,adeA and adeB in activity of A. baumannii efflux pump.
  Keywords: Acinetobacter baumanni, Efflux pump, adeA, adeB, adeI genes, Multiplex PCR
 • Marzieh Sholibor Ms, Ahmad Rashki Dr* , Zahra Rashki Ghalehnoo Dr Pages 311-318
  Background and Aims
  Uropathogenic Escherichia coli (UPEC) are a causative agent in most of the urinary tract infections (UTIs) contain pathogenic island (PAI) which expresses a multitude of virulence factors. There is not much information about the type and distribution of these islands in the phylogenic groups of E. coli causing UTIs in different regions of Iran. In this study, the distribution of the pathogenicity island (PAI) markers infections was investigated among phylogenic groups of E. coli isolates collected from patients with UTIs using Multiplex-PCR method.
  Materials and Methods
  In this descriptive study, 100 isolates of E. coli collected from previous studies were conducted to determine the frequency of pathogenic islands and their distribution among phylogenic groups. In this method, genomic DNA of isolates was extracted by boiling method. Determination of the frequency of pathogenic islands was performed using Multiplex-PCR method. The results were analyzed using Fisher’s exact test.
  Results
  The prevalence of PAI IV536, PAI ICFT073, PAI IICFT073, PAI II536 and PAI IIJ96 was 84%, 44%, 30%, 16% and 9%, respectively. The PAI I536 and PAI IJ96 pathogens were not observed in any of the isolates. The highest distribution of PAI IV536 island between phylogenetic groups B2 and D was 88% (46 out of 52) and 100% (19 out of 19), respectively.
  Conclusions
  In this study, isolates belonging to groups B2 and D were found to be the most pathogenic islands; therefore, they could play a more effective role in urinary tract infection than other phylogenic groups.
  Keywords: Pathogenic island, Urinary tract infections, Phylogenetic groups
 • Mahsa Abdolalizadeh , Changiz Ahmadizadeh Dr* Pages 319-328
  Background and Aims
  Urinary tract infections are among the most common infectious diseases. The bacterium of Escherichia coli, which produces verotoxin venom, is one of the most common causes of urinary tract infections. The aim of this study was to identify the molecular and serotyping of the isolates of E. coli producing verotoxin from the urinary tract infection in patients referred to the health centers in Khoy.
  Materials and Methods
  200 urine samples of people suspected to urinary tract infection were identified by using standard culture and biochemical methods of E. coli. The bacterium was isolated in term of the susceptibility pattern to antibiotics and was studied using disc diffusion method. To do Serotyping, strains with polyvalent antisera were tested. DNA was isolated from bacteria after extraction. The Verotoxin producing isolates were identified by Multiplex PCR.
  Results
  78 urine samples were identified as E. coli. E. coli isolates had the most antibiotic resistance to ampicillin and had the highest susceptibility to Norfloxacin. In serotyping, Group 3 had the most common strains of E. coli. Among the samples that were studied using Multiplex PCR and specific primers, stx1 genes were observed in 3 isolated isolates and stx2 genes were observed in 16 isolated isolates and both stx1 and stx2 were seen in 9 isolates.
  Conclusions
  Serotypes of O25, O78, O103, O118, O124, O145, O157 and O164 were the most frequent infection-specific serotypes. The frequency of E. coli strains with stx2 gene producing verotoxin was more than stx1. High resistance to ampicilin is probably due to the excessive consumption of these antibiotics. Norfloxacin can be an appropriate choice for the treatment.
  Keywords: Urinary tract infections, Escherichia coli, Verotoxin, Serotyping
 • Mohammad Moradi Mr, Mohammad Reza Arabestani Dr, Ghodratollah Roshanaii Dr, Mohammad Yousef Alikhani Dr* Pages 329-377
  Background and Aims
  Pharmaceutical residuals like antibiotics in livestock products and their consumption by humans from food chain can lead to the spread of bacteria resistant to antibiotics. The aim of the current study was to investigate antibiotic resistance and determine the prevalence rate of genes encoding extended spectrum beta-lactamase (ESBLs) in Acinetobacter strains isolated from raw foodstuffs.
  Materials and Methods
  In this study, 300 samples from protein foodstuffs (mutton, beef, chicken, hamburger, hot dog, sausages) and dairy foodstuffs (raw milk and cheese) were prepared and investigated in terms of contamination with Acinetobacter baumannii from July 2015 to November 2016. The isolated bacteria were identified by biochemical tests to species level and confirmed by the PCR technique via blaOXA-51 gene. Antibiotic resistance of the isolates was studied using the diffusion disc method. Also, the presence of ESBLs enzymes in the isolates wa s done phenotypically and genetically through PCR and combined disk tests.
  Results
  The results showed that 43 strains of A. baumannii were isolated from the protein and dairy foodstuffs, 93% from protein foodstuffs and 7% from dairy foodstuffs. Also, 30% of the isolates had multidrug- resistance (MDR). Further, the findings of PCR illustrated that the prevalence of genes encoding ESBLs in the isolates were: TEM 21%, PER 23.5%, VEB 18.5 % and SHV35%.
  Conclusions
  Foodstuffs can act as a food source for A. baumannii that can lead to transferring and spreading genes encoding antibiotic resistance to humans.
  Keywords: Acinetobacter baumannii, Antibiotic resistance, Extended-Spectrum Beta-Lactamase ‌
 • Mohammad Javad Akbarian Meymand , Arash Babaei Dr Pages 338-347
  Background and Aims
  Food contamination by fungi threatens human health. Active packaging containing antifungal compounds is a novel method to increase the safety and preservation of food. The aim of this study was to produce and investigate the antifungal properties of poly-lactic acid active film containing iron nanoparticles in grape juice packaging.
  Materials and Methods
  Poly-lactic acid nanocomposite films were prepared by casting method through adding different amounts of nanoparticles (0, 2 and 4%) to 4% (w/w) solution of poly-lactic acid in chloroform and antifungal effect of films were investigated in in vitro and grape juice packaging. For this purpose, circular disks (6 mm) of film were prepared and placed on Potato Dextrose Agar media culture inoculated whit Aspergillus niger, Penicillium notatum, Botrytis cinerea. The diameter of the zone of inhibition was reported based on millimeters after 5 days of incubation of the plates at 27 ° C. In order to investigate the antifungal effect of nanocomposite in packaging of grape juice, 5×104 cfu/ml of these molds were inoculated to pasteurized grape juice and then packed with termal sewing and after a 15-days period, the molds population was counted.
  Results
  The distribution of nanoparticles in the polymer, was uniform at concentration of 2% and formed agglomerate at concentration of 4%. The results of the disc diffusion test showed that adding of nanoparticles to the film caused antifungal effect against the tested fungi and this property increased with increasing percentage of nanoparticles. Also, the results of the study on the antifungal effect in grape juice packaging in the 15-days period showed that the population of fungi had an inverse relationship with concentrations of iron nanoparticles in grape juice samples. A. niger showed the most and B. sinera showed the least resistance to this nanoparticle.
  Conclusions
  Significant compatibility between iron nanoparticles and poly lactic acid provides the possibility of producing poly-lactic acid nanocomposite as an alternative for synthetic polymers from petroleum derivatives. Iron nanoparticles produce anti-fungal effects through the leakage of lactase dehydrogenase from the cell wall, impairment in mitochondrial function, chromosomes compression, and production of free radicals of oxygen. Due to the antifungal effect of iron nanoparticles, its application in poly-lactic acid film decreases fungal growth and, as a result, increases the shelf-life of foods.
  Keywords: Active packaging, Poly-lactic acid, Iron nanoparticles, Antifungal effect, Grape juice.
 • Mohammad Mostafapour badpey , Saeed Zaker bostanabad Dr* , Mohammad karim Rahimi Dr Pages 348-356
  Background and Aims
  Cervical cancer is the second most common cancer in women worldwide. The presence of HPV has been implicated in more than 99% of cervical cancer worldwide. Human papillomavirus is a heterogeneous virus, categorized to two groups of high-risk and low-risk genotyped according to the level of infection that leads to cervical cancer. HPV screening is recommended for the further evaluation of abnormal pap test or during follow-up after treating precancerous lesions. Genotyping of different high-risk HPV (hrHPV) types obtained from smear tests has not yet gained widespread acceptance in clinical practice. Genotyping of hrHPV could be helpful for the risk stratification of HPV-positive.
  Materials and Methods
  In this study 143 women residual samples were available for HPV assays in Masoud laboratory in Tehran. After extracting DNA by kit, for genotyping detection of human papillomavirus PCR amplification, Reverse dot blot hybridization methods was used.
  Results
  Among these samples, 34.2% were HPV positive. In this research, the most common genotype was HPV-18 from high risk HPV genotype and HPV-6 was the most common from low risk genotype of HPV. The most Age category that has been detected positive HPV from category 26-35 years.
  Conclusions
  The variety of HPV genotype detection in cervical cancer screening increases the importance of epidemiological study controversially in world. Therefore for characterizing genotype of HPV, Reverse dot blot hybridization can be of great help in this regard.
  Keywords: Genotype, Cervical cancer, Human Papillomavirus, Hybridization
 • Faezeh Rasti Ghamsari , Farzin Sadeghi Dr., Mona Moradi , Marjan Nouri Gorji , Mahmoud Hajia, Ahmadi Dr., Yousef Yahyapour Dr*. Pages 357-362
  Background and Aims
  Chickenpox is a highly contagious disease caused by infection with Varicella Zoster Virus (VZV). Although it is usually a self-limited disease, but severe complications may occasionally occur. The aim of this study was to investigate the seroprevalence of VZV antibody among students of Babol University of Medical Sciences especially female students in reproductive age.
  Materials and Methods
  270 students were enrolled to our study. After signing a written informed consent, demographic data and 5 ml blood sample were collected from each participant. Following serum isolation, each serum sample was assessed by ELISA technique for VZV IgG.
  Results and
  Conclusion
  Of two hundred and seventy students, 197 were female and 73 were male. Out of female students, 145 students (73.6%) were single and in reproductive age. 17.3% of female students and 8.2% of male students were seronegative and susceptible to VZV infection. Besides, 7.9% of unmarried male students and 20.7% of unmarried female students were susceptible to VZV infection. The highest susceptibility to VZV was seen in 18-21 years age group. Therefore, more than 20% of unmarried female students were susceptible to VZV, which can be important regarding infection during pregnancy and subsequent severe complications. Consequently, vaccination for VZV in susceptible students especially unmarried female students is recommended.
  Keywords: Chickenpox, Varicella Zoster Virus, VZV IgG, Vaccination
 • Zahra Kohanrooz Bijarpas* , Saeid Zaker Bostanabad , Farzaneh Tafvizi Pages 363-370
  Background and Aims
  Extended-spectrum beta-lactamase of SHV, PER and VEB types are considered as important and widely increasing resistance mechanisms to beta-lactamases in gram- negative pathogens. Also K. pneumonia species are able to produce extended-spectrum beta- lactamase (ESBLs). The aim of this study was to detect the prevalence of SHV, PER and VEB genes in ESBLs producing Klebsiella pneumoniae isolates which were collected from patients of different regions of Tehran city between January 2017 to January 2018 using PCR method.
  Materials and Methods
  In this analytical- descriptive study, antibacterial susceptibility of 176 K. pneumonia isolates were defined to Cefepime, Ampicillin, Gentamicin, Cefalotine, Ceftazidime, Ciprofloxacin, Imipenem, Cefotaxime and Nitrofurantoin using disk diffusion method. In addition, confirmatory test for detecting ESBLs phenotypes was performed using Cefotaxime-Clavulanic acid combination disk. The presence of SHV, PER and VEB genes were assessed using PCR.
  Results and
  Conclusion
  Confirmatory phenotypic test showed that 56.81% of the isolates were ESBL positive. The prevalence of SHV, PER and VEB genes in K. pneumonia isolates was 34%, 13% and 17% respectively. In this study, the most resistance rate was observed to ampicillin (89%) and the lowest resistance rate was observed to imipenem (7%). High frequency of SHV, PER and VEB genes in ESBL producing isolates, indicates that these enzymes play important roles in resistance to beta lactam containing anti biotics. Therefore, proper infection control tools and appropriate therapeutic approaches in different parts of the hospitals are necessary to prevent their spread.
  Keywords: Klebsiella pneumonia, Extended-spectrum beta-lactamase, bla SHV, bla PER, bla VEB genes.