فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 59، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • حسن دلیری *، عظیم نظری صفحات 1-20
  رابطه بین تورم و رشد اقتصادی موضوعی بحث انگیز در اقتصاد است. مبانی تئوری تاکید می کند که که رابطه بین تورم و رشد اقتصادی غیرخطی است. در این مطالعه فرضیه حاضر را در بین کشورهای عضو دی هشت در دوره 1994-2015 با بهره برداری از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که بین تورم و رشد نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی رابطه غیرخطی وجود داشته و حد آستانه حدود 3/3 درصدی برای تورم برقرار است. نتایج نشان از وجود دو تابع انتقال است که هر یک از آنها دارای یک حد آستانه تورم می باشند. همچنین در این مطالعه کشش تورمی رشد اقتصادی برای کشورهای مورد بررسی محاسبه شد که نشان از رابطه منفی تورم با رشد اقتصادی در تورمهای بالای آستانه بوده است.
  کلیدواژگان: تورم، رشد اقتصادی، کشورهای دی هشت، رگرسیون انتقال ملایم پانلی
 • مهران زارعی *، زهرا نصراللهی صفحات 21-49
  هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که افزایش تولید در هر یک از بخش های اقتصادی استان یزد، چه تاثیری بر میزان مصرف آب در همان بخش و سایر بخش های استان دارد. برای این منظور، از مدل تعمیم یافته داده-ستانده استفاده شده است، به طوری که با استفاده از این مدل، جریان های آب مجازی بین بخش های مختلف اقتصادی استان در سال 1390، به تفکیک منابع آب داخلی و خارجی محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مقدار آب مستقیم مورد نیاز برای تامین یک واحد (میلیون ریال) اضافی تقاضای نهایی در همه بخش های اقتصادی استان، حدود 81 مترمکعب است. این در حالی است که برای تامین این تقاضای نهایی اضافی، بیش از 92 مترمکعب آب نیز به شکل غیرمستقیم مصرف می شود. نتایج مربوط به محاسبه ضرایب مبادله آب نیز نشان می دهد که اگر همه 20 بخش اقتصادی استان یزد به منظور تامین تقاضای نهایی خود یک مترمکعب آب اضافی مصرف کنند، در کل اقتصاد علاوه بر 20 مترمکعب مصرف مستقیم، بیش از 4/94 مترمکعب آب نیز به صورت غیرمستقیم مصرف می شود که 7/91 مترمکعب آن از منابع خارجی (سایر استان های کشور) تامین می شود. این نتایج بر اهمیت درنظر گرفتن مصارف غیرمستقیم آب و نیز تفکیک منشا داخلی و خارجی جریان های بین بخشی آب مجازی، در برنامه ریزی و سیاست گذاری های حوزه آب تاکید می کند.
  کلیدواژگان: مصرف آب، منشا داخلی و خارجی آب مجازی، جریان های بین بخشی آب، مدل داده-ستانده، استان یزد
 • حسین اکبری فرد، امید ستاری، امین قاسمی نژاد *، مریم رضایی جعفری صفحات 51-83
  تقاضای پول یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد است که در تعیین الویت ها و انتخاب سیاست های پولی مورد استفاده سیاستگذاران قرار می گیرد؛ زیرا اثرات سیاست های پولی از کانال رفتار تقاضای پول توسط بخش خصوصی به بخش واقعی اقتصاد منتقل می شود. بنابراین استفاده از تکنیک های پیشرو در زمینه پیش بینی این متغیر اساسی می تواند برای سیاستگذاران پولی راهگشا باشد. در این پژوهش رفتار تقاضای پول با تعریف محدود با استفاده از الگوریتمهای فاخته و کرم شب تاب شبیه سازی شده است. برای هر یک از این الگوریتم های تکاملی سه فرم تبعی خطی و درجه دو و نمایی در نظر گرفته شده است. سپس با بررسی دقت پیش بینی های داخل نمونه با استفاده از معیارهای مقایسه عملکرد مدل های رقیب، دقیق ترین مدل برای پیش بینی میزان تقاضای پول تا افق 1404 تحت سه سناریو خوشبینانه، بینابین و بدبینانه مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از دقت بیشتر الگوریتم فاخته در مقایسه با الگوریتم کرم شب تاب، انتخاب مدل نمایی به عنوان دقیق ترین مدل بررسی شده، رابطه مستقیم تقاضای پول با تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز و رابطه غیرمستقیم با نرخ تورم است. همچنین رشد متوسط سالانه 11/23 ، 6/29 و 0/68 درصدی تقاضای پول به ترتیب در اثر وقوع سناریو خوش بینانه، بینابین و بدبینانه و کاهش تقاضای واقعی پول از سال 1401 در صورت بروز سناریو بدبینانه از نتایج دیگر این پژوهش هستند. یافته های حاصل از سناریوسازی نشان می دهد که کارایی و نتیجه تصمیمات مقامات پولی در همراهی با تقاضای پول به اتخاذ سیاست های مناسب در عرصه نرخ تورم و نرخ ارز وابسته است.
  کلیدواژگان: تقاضای پول، شبیه سازی، پیش بینی، الگوریتم فاخته، الگوریتم کرم شب تاب
 • الهام شاداب فر، فاطمه بزازان * صفحات 85-112
  تحلیل داده-ستانده بین منطقه ای، قادر است تصویرکاملیازتجارت بین مناطق در سطح بخش های اقتصادی را نشان دهد. لازمه ی دسترسی به این تحلیل، در دسترس بودن جدول داده ستانده بین منطقه ای[1] است. از آن جایی که این نوع جداول، توسط نهادهای رسمی در ایران تهیه نمی شوند؛ا لازم است که با استفاده از روش های غیرآماری موجود در ادبیات داده ستانده منطقه ای، نسبت به تهیه ی آن اقدام گردد. در همین راستا، هدف اصلی مقاله ی حاضر، برآورد تجارت بین دو استان بزرگ تهران و اصفهان، به منظور تهیه ی جدول داده ستانده دو منطقه ای است که از جمع آن ها اقتصاد ملی بدست نمی آید. تهیه ی جدول به روش چارم انجام شده که قادر است نه تنها تجارت بین منطقه ای، بلکه تجارت بین المللی مناطق فوق را نیز برآورد کند. پایه های آماری تحقیق، عبارتند از: جدول داده ستانده ی ملی آماری سال 1390 مرکز آمار ایران و حساب های منطقه ای استان تهران و اصفهان در سطح 72 بخش اقتصادی، که به منظور قابل ارائه شدن نتایج به 9 بخش تقلیل یافته اند. یافته های این پژوهش، حاکی از آن است که وابستگی استان اصفهان به تهران، پنج برابر وابستگی استان تهران به اصفهان است. بیشترین واردات دو منطقه از یکدیگر، در بخش ساخت سایر است. ارزش کل تجارت بین منطقه ای استان های تهران و اصفهان 546 و 551 هزار میلیارد ریال است. بالاترین واردات و صادرات بین المللی استان های تهران و اصفهان هر دو مربوط به بخش انواع مواد شیمیایی، فلزی، کانی، ماشین آلات، تجهیزات و ابزار و سایر ساخت است. محاسبه ی ضریب واردات نشان می دهد که بالاترین ضریب واردات بخشی استان تهران از اصفهان 039/0 و بالاترین ضریب واردات استان اصفهان از تهران 439/2 و هر دو در بخش ساخت سایر صنعت است.
  کلیدواژگان: تجارت بين منطقه اي، جدول داده - ستانده دو منطقه اي، اصفهان، تهران، صادرات، واردات، ضريب واردات
 • محسن خضری، عبدالناصر شجاعی *، محمد حسن فطرس صفحات 113-134
  با توجه به اهمیت صادرات غیر نقتی در اقتصاد ایران، در این مطالعه با استفاده از روش های غیر خطی، نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر صادارت غیر نفتی کشور که در مطالعات تجربی و نظری مورد تاکید قرار گرفته اند، شامل نرخ ارز حقیقی، رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته شده است؛ به طوریکه با استفاده از داده های سالیانه سال های 1347 تا 1395 و مدل TVP-VAR ، اقدام به مدل سازی صادرات غیرنفتی ایران شده است. بر اساس نتایج تحقیق، اثر متغیرهای مدل بر روی رشد صادرات غیر نفتی در طول دوره بررسی تغییر کرده است، به طوریکه اثرات نرخ رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و رشد صادرات غیرنفتی بر روی صادارت غیر نفتی مثبت بوده است، به طوریکه تغییر اثرات مثبت متغیرهای فوق در طول دوره مورد بررسی اندک است؛ در حالی که اثرات نرخ ارزحقیقی بر روی صادارت غیر نفتی شدیدتر تغییر کرده است و در سال های 1351 تا 1356 و 1372 تا 1395 مقدار آن منفی و در سال های 1357 تا 1371 مثبت است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر نقش ترکیب کالاهای صادارتی کشور و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی صادارت غیر نفتی دارد.
  کلیدواژگان: صادرات غیرنفتی، مدل TVP-VAR، اثرات غیر خطی
 • حجت ایزدخواستی* صفحات 135-165
  نهادهای دموکراتیک قوی و بهبود کیفیت حکمرانی دولت، از طریق تغییر ساختار مخارج دولت و کاهش رانت دولتی می تواند باعث تسهیل روند تغییرات تکنولوژی، افزایش رشد اقتصادی و در نهایت بهبود عملکرد اقتصاد -شود. بنابراین، در بررسی رابطه بین سیاست های مالی و رشد اقتصادی در الگوهای رشد درون زا توجه به اندازه، نقش و کیفیت حکمرانی دولت از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، هدف این پژوهش تحلیل تاثیر کیفیت حکمرانی و ترکیب مخارج دولت بر پویایی های سرمایه، مصرف و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا در اقتصاد ایران است. بنابراین، پس از تصریح رفتار پویای موجودی سرمایه سرانه، تولید سرانه و مصرف سرانه، کالیبره کردن و تحلیل حساسیت نسبت به کیفیت حکمرانی صورت گرفته است. نتایج بیانگر این است که افزایش کیفیت حکمرانی از طریق اثرگذاری بر ساختار مخارج دولت و کاهش رانت دولتی باعث افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت شده است.
  کلیدواژگان: کیفیت حکمرانی، ترکیب مخارج دولت، رشد اقتصادی، ایران
 • محمدحسن ابراهیمی سرو علیا، جعفر باباجانی، محمد رضا آخوند، اسلام فاخر * صفحات 167-198

  علی رغم تحقیقات گسترده ی انجام شده در زمینه ی پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی، الگوی کامل وجامعی جهت پیش بینی درماندگی مالی که مبتنی بر تئوریهای مالی شناخته شده باشد، یافت نشده است. بنابراین تحقیقات بیشتر در این زمینه منجر به درک بهتر پدیده بحران مالی می شود که به نوبه ی خود احتمال یافتن الگوی مناسبتر جهت پیش بینی را افزایش می دهد. بدین منظور در این تحقیق تلاش شده است که متغیرهای توضیحی اثرگذار در پیش بینی درماندگی مالی از بین مجموعه متغیرهای حسابداری و بازار شناسایی شوند و سپس با استفاده از مدل کاکس الگوی پیش بینی مناسبی ارائه شود.
  جامعه ی آماری برای انجام این تحقیق کلیه ی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1395-1384 می باشد،که -ازبین این شرکتها،آنهایی که درتمام دوره موردبررسی به بورس اوراق بهادارتهران صورتهای مالی ارائه کرده باشند، انتخاب شدند که درمجموع تعداد آنها به219شرکت رسید. از بین 18 متغیر شناسایی شده به روش دلفی هشت متغیر در پیش بینی درماندگی مالی معنی دار شناسایی شدند. مقادیر این متغیرها برای 219 شرکت در دوره ی زمانی11 ساله محاسبه شدند که در نهایت 19536 داده سال- شرکت به منظور ارائه ی الگوی پیش بینی فراهم شد. با استفاده از مدل کاکس الگوی پیش بینی پویای درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تخمین زده شد که جهت سنجش صحت و دقت تخمین از منحنی ROC و نمره یBrier استفاده شد که نتایج، صحت و دقت مدل را موردتایید قراردادند.
  کلیدواژگان: تحلیل بقاء، درماندگی مالی، متغیرهای بازار، متغیرهای حسابداری
|
 • hassan daliri*, azim nazari Pages 1-20
  The relationship between inflation and economic growth is a contentious issue. The present study aimed to test the hypothesis that the relationship between inflation and economic growth is nonlinear. The study involves D8 countries over the period of 1994 through 2015. Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model is employed to estimate the threshold of inflation and its effects on economic growth. The study finds that there exists a statistically significant negative relationship between inflation and growth for the inflation rates above the threshold level of 3.3%, above which inflation starts impeding economic growth in D8 countries. The results indicate that there are two transition functions, each of which has an inflation threshold. In addition, in this study, the elasticity of economic growth was calculated for these countries.
  Keywords: Inflation, Economic Growth, D8 Countries, Panel Smooth Transition Regression
 • Mehran Zarei*, Zahra Nasrollahi Pages 21-49
  The aim of this study is evaluation of the effect of increasing the production of Yazd economy sectors on water consumption in same and other sectors. For this purpose, extended input-output model is used and intersect oral water relationships in Yazd Province are calculated divided into internal and external sources. Results show that direct water requirement to supply an additional unit of final demand in all sector is about 81m3. However, to supply this additional final demand, more than 92 m3 of water is consumed indirectly. Results of water transaction coefficients show that if all 20 economic sectors consume an additional cubic meter of water, in addition to 20 m3 of direct consumption, more than 94.4 m3 of water is consumed indirectly in the whole Yazd economy, of which about 91.7 m3 is external. These results highlight the importance of considering the indirect consumption and separation of internal and external source of virtual water in water plantings.
  Keywords: Water Consumption, Internal, external source of Virtual Water, Intersectoral Water Relationships, Input-output Model, Yazd Province
 • Hossein AkbariFard, omid sattari, Amin Ghasemi nejad*, Maryam Rezaee Jafari Pages 51-83
  Money demand is one of the most important economic variables which is a critical component in appointing and choosing an appropriate monetary policy because it determines the transmission of policy-driven change in monetary aggregates to real sector. Demand for M1 is simulated in this inquiry using FA and COA algorithms and three functional forms (linear, quadratic and exponential) are considered. Investigating the forecasting accuracy criteria indicated that the most subtle model is used for forecasting money demand up to 1404 horizon under three (optimistic, pessimistic and the middle) scenarios. More minuteness of COA, choosing exponential form as the most subtle functional form, the direct relation of GDP and the exchange rate with money demand, the reverse relation of inflation rate with money demand, 11.23 and 6.29 and 0.68 percent average growth rate of money under optimistic, pessimistic and the middle scenarios, and money demand decrease in pessimistic scenario form 1401, are some of the main results. The results of scenario designing and executing show that the efficiency and consequences of monetary authorities in accompany with money demand are dependent on appropriate policies about inflation and exchange rate.
  Keywords: Money Demand, Simulation, Forecasting, Cuckoo Optimization Algorithm, Firefly Algorithm
 • fatemeh bazazan* Pages 85-112
  An interregional input-output analysis can illustrate the full picture of trade between regions at the economic sect oral levels. This analysis is due to the availability of an interregional input-output table (IRIO). Since the IRIO tables are not provided by an official institution in Iran, in the regional input-output literature, it is necessary to use no survey methods. In this regard, the main objective of this paper is to estimate the trade between two major provinces, Tehran and Isfahan in order to prepare a two-region IRIO table that the sum of which is not the national economy. This table can measure not only the trade between the regions but also prepare the international trade in the above areas. The main data bases of the research are: The National Statistical Input-Output Table of 1390, and the regional accounts of Tehran and Isfahan provinces at the level of 72 economic sectors from the Statistical Center of Iran, which have been aggregated in to 9 sectors to describe the results. Findings indicate that, Isfahan province’s imports from Tehran is 5 times of Tehran province’s imports from Isfahan. The greatest value of sect oral import of the two regions belongs to other manufacturing sectors. The value of total trade between Tehran and Esfahan is 546 and 551 trillion rails respectively. The highest international sect oral imports and exports of the provinces of Tehran and Isfahan are related to the manufacture of various chemicals, metals, minerals, machinery, equipment and tools sector and other manufactures. The calculation of the import coefficient shows that the highest import coefficient of Tehran province from Isfahan is 0.039 and the highest import coefficient of Isfahan province from Tehran is 2.439 and both are in the section "other manufacture" of industry.
  Keywords: Interregional Trade, Bi-Regional Input-Output Table, Isfahan, Tehran, Export, Import, Import Coefficient
 • mohsen khezri*, Abdul Nasser Shojaee, mohammad hasan fotros Pages 113-134
  Considering the importance of non-cash exports in Iran's economy, in this study using a nonlinearmethod, the effect of factors affecting non-oil exports of the country which have been emphasized in empirical and theoretical studies including real exchange rate, economy growth, and degree of openness of the economy has carefully been studied. Using the annual data between the years 1347 and 1395 and the TVP-VAR model, Iran's non-oil exports were modeled. Based on the results of the research, the effect of the variables on the growth of non-oil exports during the study period changed, so that the effects of economic growth rate, openness of economy and growth of non-oil exports on non-oil exports were positive with slight changes in the variables. During the period under consideration, while the effects of the exchange rate on non-oil exports changed more strongly, it was negative in the years 1351 to 1356 and 1372 to 1395, but it turned out to be positive in the years 1357 to 1371. The results of the present research indicate the role of the composition of the exported goods of the country and the conditions governing the economy of the country in shaping and influencing the model variables on non-oil exports.
  Keywords: Keywords: non-oil exports, TVP-VAR model, non-linear effects
 • hojjat izadkhasti* Pages 135-165
  Strong democratic institutions and improving the quality of governance by restructuring government spending and reducing government rents can facilitate the process of technological change, economic growth and improvement of economic performance. Thus, in the relationship between fiscal policy and economic growth in endogenous growth models, attention to the size, role and quality of governance is very important. In this regard, the purpose of this study was to analyze the effect of governance quality and composition of government expenditures on the dynamics of capital, consumption and economic growth within the framework of an endogenous growth pattern in Iran's economy. Therefore, after specifying the dynamic behavior of capital stock per capita, output and consumption per capita, calibration and sensitivity analysis was carried out with respect to the quality of governance. The results indicated that the quality of governance by influencing the structure of government spending and reducing government rents increased capital per capita, output per capita, consumption per capita and welfare in the steady state.
  Keywords: Quality of Governance, Composition of Government Expenditure, Economic Growth, Iran
 • mohammad hasan ebrahimi sarv olia, Jafar Babajani, Mohammadreza akhond, eslam fakher* Pages 167-198
  In spite of extensive research on predicting financial distress and bankruptcy there seems to be no acceptable pattern for predicting based on known financial theories. Therefore. More research in this field will lead to better understanding of financial crisis. In this research, we tried to find a prediction pattern using the Cox model. Using a company-year sample list of 19536 companies during the time period between 1384 and1395, this study investigates dynamic probability predictions for Iranian firms. This estimated pattern uses a combination of accounting data and stock market information. The pattern provides predictions of survival probability using the cox model with time-varying variables. Forecast accuracy is evaluated using receiver operating characteristics curve and the Brier score. It was found that the dynamic model has acceptable predictive power.
  Keywords: Survival Analysis, Financial Distress, Market based Variables, Accounting Variables