فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • یعقوب دین پژوه*، سعید جهانبخش اصل، معصومه فروغی صفحات 1-14
  تحلیل حساسیت تبخیر- تعرق گیاه مرجع (ET0) در ایران در مدیریت بهتر آب بسیار ضروری است. زیرا به نظر می رسد که آب و هوا در همه جا تا حدودی تغییر کرده است. در این پژوهش، به منظور تحلیل حساسیت ET0 به تغییرات هر یک از پارامترهای هواشناسی از داده های ماهانه هواشناسی 36 ایستگاه هواشناسی در شمال غرب و غرب ایران استفاده شد. اولویت بندی پارامترهای اقلیمی و میزان تاثیرگذاری آن ها بر ET0 در ماه های مختلف برای هر یک از ایستگاه های مورد مطالعه مشخص گردید، بدین منظور، ابتدا میزان ET0 ماهانه با روش فائو- پنمن مانتیث برای یکایک ایستگاه ها برآورد گردید، سپس مقدار هر یک از دو پارامتر مهم ورودی به مدل رگرسیونی گام به گام (شامل میانگین حداکثر (Tmax)، میانگین حداقل (Tmin)، میانگین درجه حرارت هوا، میانگین سرعت باد، مجموع ساعات آفتابی، میانگین حداکثر و حداقل رطوبت نسبی) در دامنه ی 20± درصد با گام های 5 درصد، تغییر داده شدند و میزان تغییر در ET0 محاسبه شد، در نهایت مقدار ضریب حساسیت برای اولین پارامتر مهم ورودی در هر یک از ایستگاه های منتخب بدست آمد. نتایج نشان داد که در اکثر ایستگاه ها در هر دو مقیاس سالانه و ماهانه، بیشترین تاثیر در نوسانات ET0 مربوط به Tmax و Tmin می باشد. با افزایش 20 درصد برای Tmax به شرط ثابت ماندن سایر پارامترها، مقدار ET0 از حداقل 05/6 درصد (در مشکین شهر) تا حداکثر 54/15 درصد (در اردبیل) افزایش نشان داد، این رقم برای Tmin بین 47/0- درصد (در سنندج) تا 91/0 درصد (در خلخال) بود.
  کلیدواژگان: تبخیر- تعرق گیاه مرجع، تحلیل حساسیت، ضریب حساسیت، شمال غرب و غرب ایران
 • معظم خالقی* صفحات 15-38
  مدل AquaCrop ابزاری توانمند در شبیه سازی پاسخ گیاه به مدیریت های مختلف کمی و کیفی آبیاری می باشد که توسط سازمان جهانی خواروبار (FAO) توسعه یافته است. در این تحقیق جدیدترین نسخه این مدل (V. 6) به منظور شبیه سازی عملکرد، بهره-وری آب گیاه آفتابگردان و شوری خاک تحت مدیریت های مختلف آبیاری با آب شور مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های مزرعه ای موردنیاز برای واسنجی و صحت سنجی مدل طی دو سال زراعی (1393 و 1394) جمع آوری شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی شامل دو فاکتور مدیریت کمی آبیاری در دو سطح (آبیاری کامل و آبیاری ناقص ریشه در سطح 75 درصد) و مدیریت کیفی آب آبیاری در سه سطح (آب غیرشور، آب شور و تناوب آب شور و غیرشور) و در سه تکرار اجرا شد. با وجود کاهش 1/3 – 32 درصدی در عملکرد دانه تحت تیمارهای مختلف آبیاری در مقایسه با FI (4706 و 4367 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در سال 1393 و 1394)، تیمار PRD1 کاهش جزئی 1/3% و 5% را به ترتیب در سال 1393 و 1394 نتیجه داد. تیمار FI حداکثر WPET (9/0 و 84/0 کیلوگرم بر مترمکعب به ترتیب در سال 1393 و 1394) را داشت و تیمارهایPRD1، PRD3، FSI، SI و PRD2 در رتبه های بعدی قرار گرفتند. نتایج آنالیز حساسیت نشان داد که حساسیت مدل نسبت به رطوبت حجمی خاک در نقطه اشباع و ظرفیت زراعی خاک، حداکثر پوشش تاجی، شاخص برداشت مرجع، مدت زمان کاشت تا گلدهی، مدت زمان کاشت تا حداکثر پوشش تاجی و ضریب رشد پوشش تاجی بیشتر از سایر پارامترهاست.
  کلیدواژگان: آب شور، آبیاری ناقص ریشه، شوری خاک، مدل شبیه سازی، مدیریت کیفی آبیاری
 • یعقوب آژدان، علیرضا عمادی*، جعفر چابکپور، رسول دانشفراز صفحات 39-56
  ضریب پراکندگی طولی از دیدگاه امنیت عمومی و سلامت بشر یکی از پارامترهای مهم برای پیش بینی و توصیف انتقال آلودگی در رودخانه ها و آب های کم عمق می باشد. با انجام آزمایش های ماده ردیاب در یک کانال آزمایشگاهی با شیب طولی (0.001 و 0.007) و پنج دبی (7.5، 15.5,11.5، 20.5 و 25.5) لیتر بر ثانیه منحنی های رخنه اندازه گیری شده با منحنی های رخنه حل تحلیلی معادله کلاسیک و شبیه سازی شده توسط مدل عددی OTIS مقایسه شدند. بررسی نتایج نشان داد که معادله ی کلاسیک در پیش بینی شاخه پایین رونده منحنی رخنه در شرایط رودخانه های بستر شنی همراه با خطا بوده و لذا بکارگیری این معادله برای پیش بینی دقیق آلودگی در رودخانه های دارای نواحی ذخیره توصیه نمی شود ضریب پراکندگی محاسباتی با فاصله گرفتن از محل تزریق افزایش یافت. ضریب پراکندگی برای آزمایش های این تحقیق در محدوده 0.0073 و 0.18 مترمربع بر ثانیه بدست آمد. همچنین نتایج محاسبات پارامترهای زمان عبور از منحنی های رخنه آزمایشگاهی حاکی از برقراری رابطه نمایی بین آنها و فاصله از محل تزریق بود. در نهایت با استفاده از مشخصات هندسی، هیدرولیکی و منحنی های رخنه اندازه گیری شده و کاربرد روش پای باکینگهام رابطه جدیدی جهت پیش بینی ضریب پراکندگی طولی توسعه یافت. خطای نسبی و جذر میانگین مربع خطای نرمال شده برای رابطه ی ارایه شده به ترتیب برابر 24% و 1.37بدست آمد.
  کلیدواژگان: انتقال آلودگی، ضریب پراکندگی طولی، منحنی رخنه، OTIS
 • فائزه رجب زاده *، سید سعید غیاثی، امید رحمتی صفحات 57-74
  زمین لغزش های کم عمق از جمله بلایای طبیعی می باشد که خسارات جانی و مالی فراوانی در حوزه های آبخیز کوهستانی وارد می آورد. استفاده از روش های مناسب جهت ارزیابی خطر لغزش های کم عمق و تعیین عوامل موثر وقوع، در کاهش خطرات ناشی از آن بسیار موثر است. در این مطالعه پتانسیل الگوریتم حداکثر آنتروپی در مدلسازی حساسیت پذیری زمین لغزش مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیق حاضر که در غرب استان اردبیل صورت پذیرفته، 74 زمین لغزش شناسایی که، 52 زمین لغزش (%70) برای آموزش مدل و 22 زمین لغزش (%30) برای صحت سنجی مورداستفاده قرار گرفت. فاکتورهای محیطی شامل فاکتورهای پیوسته (ارتفاع، شیب، جهت، انحنای سطح، تراکم زهکشی، بارندگی) و طبقه ای (سنگ شناسی و کاربری اراضی) به عنوان داده های ورودی برای مدل حداکثر آنتروپی مورد استفاده قرار گرفت. استفاده از آزمون بهینه بر اساس روش ارزیابی متقابل نشان داد وجود داده های پیوسته و ترکیب آنها با داده های طبقه ای، بهترین عملکرد پیش بینی را امکان پذیر می سازد. نتایج صحت سنجی نشان داد سطح زیر منحنی ROC و AUCبرای حصول موفقیت و پیش بینی مدل، به-ترتیب برابر با 1/96 و 6/97% می باشد. همچنین، تجزیه و تحلیل توزیع فاکتور نشان داد لایه های طبقات ارتفاعی و بارندگی به عنوان موثرترین فاکتورها می باشند. با تفسیر منحنی پاسخ مشاهده شد شیب های تند حوضه پوشیده از خاکهای پادگانه آبرفتی قدیمی، نسبت به زمین لغزش بسیار آسیب پذیرترند. پیش بینی عملکرد مدلسازی با الگوریتم حداکثر آنتروپی بسیار بهتر از دیگر مدل ها مانند رگرسیون لجستیک می باشد که به طور گسترده ای در ارزیابی حساسیت پذیری زمین لغزش مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجتا می توان اذعان داشت، مدلسازی با الگوریتم حداکثر آنتروپی یک مدل پیش بینی موثر برای حساسیت پذیری زمین لغزش می باشد.
  کلیدواژگان: زمین لغزش کم عمق، حساسیت پذیری، منحنی پاسخ، منحنیROC
 • فاطمه زارعیان، محمد جعفری*، سیداکبر جوادی، علی طویلی صفحات 75-88
  کشور ایران دارای اقلیم گرم و خشک بوده و میزان بارندگی سالیانه آن250میلی متر است. بنابراین در کشور ایران با بارشی کم و توزیع نامناسب آن، استفاده موثر از فن آوری نوین برای بالابردن کارایی مصرف در منابع محدود آبی امری حیاتی است. یکی از این راهکارها برای حفظ و ذخیره رطوبت، استفاده از مواد فراجاذب خاک است. در این تحقیق تاثیر ماده معدنی زئولیت در سه سطح(0،10، 15درصد وزنی) و سوپرجاذب جیوهوموس درچهار سطح (0،100، 150،250 گرم در هرچاله) ودور آبیاری (آبیاری معمولی، کم آبیاری)، بر ویژگی های رویشی گیاه قره داغ در حالت کشت نهال در عرصه وهمچنین اثر آنها بر برخی خصوصیات خاک مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ارزیابی اثر هر یک از تیمارها داده ها بر اساس جدول تجزیه واریانس و با استفاده از نرم افزارSPSS22 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته وجهت مقایسه میانگین تیمارها از آزمون مقایسه میانگین دانکن استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد استفاده از سوپرجاذب به کار رفته دراین تحقیق در مجموع تاثیر معنی داری بر شاخص‎های رشدی نهالها شامل ارتفاع، قطر بزرگ تاج پوشش، قطر کوچک تاج پوشش و قطر یقه نهال های قره داغ در مقایسه با شاهد داشته است. بیشترین میزان شاخص های رشدی با آبیاری معمولی به دست آمد که به ترتیب عبارتند از (22/60 سانتی متر، 33/67 سانتی متر، 88/13 سانتی مترو6 میلیمتر)وکمترین آن مربوط به تیمار شاهدکم آبیاری بود.علاوه برآن افزودن سوپرجاذب های ذکرشده به خاک باعث کاهش هدایت الکتریکی(39/1 دسی زیمنس برمتر)و وزن مخصوص ظاهری(46/1 گرم برسانتی مترمکعب) خاک شد. پس از بررسی بهترین سطح استفاده از سوپرجاذب ها 15 درصد وزنی زئولیت و 250 گرم جیوهوموس می باشد.
  کلیدواژگان: زئولیت، جیوهوموس، آبیاری، قره داغ
 • فرید نیک کار، حمیدرضا فولادمند * صفحات 91-104
  در این نحقیق برای بررسی شدت خشکسالی منطقه اقلید در استان فارس در طی یک دوره آماری 10 ساله آبی (1384-1393) از شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی سطح آب استاندارد شده (SWI) و شاخص خشکسالی هواشناسی ناهنجاری بارش (RAI) استفاده شد. ورودی شاخص SWI داده های ماهانه عمق سطح ایستابی 107 چاه پیزومتری و ورودی شاخص RAI داده های ماهانه بارندگی 15 ایستگاه باران سنجی و سینوپتیک بود. برای رفع نواقص داده های بارش، ضریب همبستگی بین ایستگاه ها با استفاده از نرم افزار SPSS تعیین شد و به روش نسبت ها بازسازی شدند. داده های هر دو شاخص ذکر شده در مقیاس های زمانی 3، 6، 12، 24 و 48 ماهه برای تعیین شدت خشکسالی محاسبه شدند. در ادامه پنج مورد از بزرگ ترین خشکسالی های اتفاق افتاده در هر شاخص و شاخص متناظر با آن مشخص شدند و پهنه بندی خشکسالی ها با روش عکس مجذور فاصله در نرم افزار ArcGIS انجام شد. نتایج نشان داد که شدت خشکسالی ها در سال های اخیر بیشتر شده است. همچنین نتایج نشان دهنده آن است که بین شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی و هواشناسی یک تاخیر زمانی وجود دارد که با محاسبه ضریب همبستگی بین شاخص های فوق، مشاهده شد که بین وقوع خشکسالی هیدرولوژیک و خشکسالی هواشناسی در جنوب و غرب اقلید، یک تاخیر 2 تا 4 ساله وجود دارد.
  کلیدواژگان: خشکسالی، اقلید، شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی، شاخص خشکسالی هواشناسی
 • حسین کریمی طرقبه ، پرویز کردوانی*، مسعود مهدوی صفحات 105-120
  عمده ترین مصرف کننده منابع آب کشور، بخش کشاورزی است،درنتیجه بیشترین حجم تلفات آب نیز مربوط به این بخش می باشد. لذا یکی از مهمترین فرایند های تلفات آب کشاورزی مربوط به تبخیر - تعرق واقعی است. در این تحقیق با استفاده از الگوریتم SEBAL و سنجنده MODIS میزان تبخیر - تعرق واقعی دهستان سودلانه شهرستان قوچان در سال 2011 مورد ارزیابی قرار گرفته است نتایج ماهانه نشان می دهد بیشترین مقدار تبخیر - تعرق مربوط به ماه های April, June, May بوده است که به ترتیب با میانگین 26 ، 21و17 میلی متر در صدر قرار گرفته است.بالا بودن مقادر تبخیر - تعرق در فصل بهار با توجه به نقشه کاربری اراضی این منطقه که کشت دیم را غالب می داند قابل توجیه است.میانگین تبخیر - تعرق واقعی سالانه دهستان سودلانه در این سال برابر با 260 میلی متر محاسبه شده است .که حداکثر آن معادل 644 میلی متر مربوط به مناطق شرقی دهستان (مانندروستاهای ددانلو و دیزادیز)بوده و حداقل آن که معادل 102میلی متربوده است، مربوط به مناطق مرکزی و غربی دهستان (مانند روستاهای داودلی و دولو)می باشد .نتایج این مطالعه با داده های زمینی دهستان سودلانه، از وجود همبستگی معنی داری دلالت دارد. بدین معنی که کمینه تبخیر -تعرق واقعی روستاهای مرکزی وغربی دهستان تا 102 میلیمتر بوده است که با میزان افزایش چاه های احداثی خشک شده ومیزان بالای مهاجرت این روستاها(بویژه روستای دولو)رابطه مستقیم داشته است. همچنین مطالعه همزمان نگارنده با موضوع، اولویت بندی مکانی الزام به مدیریت منابع آب روستاهای دهستان سودلانه، این همبستگی را تایید مینماید.
  کلیدواژگان: تبخیر و تعرق، سنجش از دور، SEBAL، سودلانه
 • ابراهیم درویشی ، عبدالرحیم هوشمند*، حمزه علی علیزاده، زهرا ایزد پناه صفحات 121-134
  تغییر الگوی کشت و افزایش تعرفه انرژی می تواند به مدیریت منابع آب زیرزمینی کمک کند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر الگوی کشت بر آب زیرزمینی دشت مهران با استفاده از روش پویایی سیستم تحت سناریوهای مختلف تغییر قیمت انرژی است. جهت ساخت مدل، مدل مفهومی تدوین و فرضیه های دینامیکی فرمول نویسی شد. واسنجی و صحت سنجی مدل به ترتیب در یک بازه 8 و 6 ساله و شبیه سازی در یک دوره 25 ساله تا سال 1420 در قالب اعمال 9 سناریو انجام شد. نتایج نشان داد تغییر الگوی کشت از یونجه به کلزا همراه با افزایش 100 درصدی تعرفه انرژی، دارای بیشترین تاثیر مثبت بر آبخوان یعنی افزایش حدود 55 میلیون متر مکعبی حجم آبخوان معادل با افزایش حدود 8 متری سطح آب می گردد. همچنین تغییر سطح زیرکشت از یونجه به ذرت همراه با افزایش تعرفه انرژی به میزان 50درصد قیمت فعلی، تا حدودی تعادل در سطح آب زیرزمینی دشت را به دنبال دارد.
  کلیدواژگان: الگوی کشت، پویایی سیستم، تعرفه انرژی، تقاضای آب، سطح ایستابی
 • یونس مظلوم علی آبادی* ، علیرضا واعظی، جعفر نیکبخت صفحات 135-148
  رطوبت خاک عامل اصلی تعیین کننده رشد گیاهان به ویژه در زمین های دیم است. رطوبت خاک طی دوره رشد به دلیل بارش، تبخیر و سایر عوامل محیطی دچار تغییرات زمانی می شود. این پژوهش به منظور یافتن عوامل اقلیمی موثر بر رطوبت خاک تحت شرایط دیم انجام گرفت. آزمایش مزرعه ای در کشتزار دیم با شیب 10 درصد و در دو شرایط کشت: آیش و تحت کشت گندم زمستانه در دانشگاه زنجان طی دوره رشد از 1395 تا 1396 انجام شد. برای این کار شش کرت با ابعاد پنج متر در دو متر به صورت موازی با شیب مطابق با شیوه رایج کشت در منطقه طراحی شد. مقدار رطوبت خاک با فاصله زمانی هفت روز و به وسیله دستگاه TDR مدل IDRG SMS-T2 طی دوره رشد اندازه گیری شد. متغیرهای اقلیمی شامل دمای هوا و بارندگی و نیز دمای خاک در طول دوره رشد تعیین گردید. بر اساس نتایج، رطوبت خاک در کرت های تحت کشت حدود 11 درصد کمتر از کرت های آیش بود و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود. مقدار رطوبت خاک بین ماه های مختلف به طور معنی داری برای هر دو شرایط کشت متفاوت بود (001/0p<). همبستگی مثبت معنی دار بین رطوبت خاک و بارندگی، دمای هوا و دمای خاک در هر دو شرایط کشت وجود داشت (05/0p<). در کرت های آیش نسبت به کرت های کشت، وابستگی بیشتری بین رطوبت خاک و دمای هوا (44/0=r) و دمای خاک (51/0=r) وجود داشت. این پژوهش نشان داد که دمای خاک به عنوان موثرترین ویژگی تعیین کننده رطوبت خاک در زمین های آیش و تحت کشت در منطقه است.
  کلیدواژگان: بارندگی، خاکورزی حفاظتی، دمای خاک، دمای هوا، گندم زمستانی
|
 • Yagob Dinpashoh*, Saead Jahanbakhsh asl, masoumeh foroughi Pages 1-14
  Sensitivity analysis of reference crop evapotranspiration (ET0) is crucial for improving water management in the arid and semi-arid country as like Iran. However, it is important to analyze the sensitivity of ET0 to meteorological parameters, since the climate globally has been changed to some extent. In this study, sensitivity of ET0 by varying the climatic parameters at 36 selected stations in the West and Northwest of Iran was investigated. The priority and effect of the climatic parameters in different months at the selected stations were found by sensitivity analysis. The ET0 is calculated based on the most recommended form of the FAO-56 Penman-Monteith method. To analysis the sensitivity, variations of ET0 depends on the changes in minimum temperature (Tmin), maximum temperature (Tmax), wind speed (u2), minimum relative humidity (RHmin) and maximum relative humidity (RHmax), in the range of ±20% with the step of 5% was calculated. Finally, the parameter with higher importance for each station was obtained. Results showed that ET0 was more sensitive to the variation of Tmax at the 13 stations (36.11%) in annual time scale. The maximum change of ET0 by increasing of Tmax with+20% was found at Ardebil (15.54%) and the minimum change in the same situation was found to be 6.05 % at Meshkinshahr. The range of the changes by varying T min was between -47 % (in Sanandaj) to 0.91 % (in Khalkhal).
  Keywords: Reference Crop Evapotranspiration, sensitivity analysis, Sensitivity Coefficient, West, Notrh-West of Iran
 • moazam khaleghi* Pages 15-38
  The AquaCrop model is a powerful tool for the simulation of crop response to the different quantitative and qualitative management of irrigation that advanced by FAO. In this study, the latest version of this model (v. 6) was evaluated for simulating sunflower yield, water productivity and soil salinity under different irrigation management using saline water. Field data were collected in order to calibration and validation of model during two crop years (2014 and 2015). The experiment was conducted as a factorial design in completely randomized blocks including two factors: the quantitative irrigation management in two levels (full irrigation and partial root zone drying irrigation in 75%) and the qualitative irrigation management in three levels (non-saline water, saline water and non-saline and saline water alternation), with three replications. While a significant reduction of 3.1-32% in grain yield were observed under water-saving irrigation treatments compared to FI (4706.7 and 4367.2 kg ha-1 in 2014 and 2015, respectively), the PRD1 treatment resulted in a slight reduction of 3.1% and 5% in grain yield, in 2014 and 2015, respectively. FI had the highest WPET (0.90 and 0.89 kg m-3 in 2014 and 2015, respectively), and PRD1, PRD3, FSI, SI and PRD2 treatments ranked next. Sensitive analysis result showed that the model sensitivity to the volumetric soil water content at soil saturation and field capacity point, maximum canopy cover, HIO, time to flowering, time to CCx and CGC is more than other input parameters.
  Keywords: Saline water, Partial root-zone drying irrigation, Soil salinity, Simulation model, Irrigation qualitative management
 • yaghoub azhdan, alireza emadi *, jafar chabokpour, Rasoul daneshfaraz Pages 39-56
  The longitudinal dispersion coefficient from the perspective of public safety and human health, is one of the important parameters for predicting and characterizing the transport of pollution in rivers and shallow waters. This paper aimed at investigating the efficiency of the classical advection- dispersion Equation for predicting transport of pollution in a gravel bed rivers. Some tracer experiments were done in a flume with longitudinal slopes of (S= 0.001, 0.007) and five discharges include of (7.5, 11.5, 15.5, 20.5, 25.5) lit/sec. Simulated (OTIS) and analytical breakthrough curves were compared with observed data. The results of this study indicated that advection- dispersion equation in prediction of tailing edge of breakthrough curve has less accuracy. So it not be used in rivers with storage area but it is very helpful to estimate initial value of longitudinal dispersion coefficient. The calculated dispersion coefficient increased with augmentation distance from the injection site. The domain of estimated dispersion coefficient for the tracer test of this research is between (0.0073- 0.18) m2/sec. the results of calculating travel time parameters from experimental BT curves showed an exponential relationship between them and the distance from the injection site. Finally, using a geometric, hydraulic, and tracer test data and applying a Buckinghamۥ π theorem a new equation was developed to predict the longitudinal dispersion coefficient. The relative error and normalized root mean square error for the proposed equation were calculated respectively 24% and 1.37.
  Keywords: Breakthrough Curve, Longitudinal Dispersion Coefficient, OTIS, Solute Transport
 • Faezeh Rajabzadeh*, saeed ghiasi, omid Rahmati Pages 57-74
  Shallow landslide is one of the natural hazards that damage life and property of people in mountainous watershed. Due to the fact that a lot of landslides events have been occurred in this watershed, assessment the risk of shallow landslides by using appropriate methods and determine of effective factors in reduce the hazards of it is so effective. The potential of using maximum entropy modeling for landslide susceptibility mapping is investigated. In the case study of west of Ardabil province, 74 landslide occurrences were identified, 52 landslides (70%) used for training and the 22 landslides (30%) applied for validation purpose. environmental factors including continuous (altitude, slope, aspect, plan curvature, drainage density, and rainfall) and categorical (lithology and landuse) data were used as inputs for modeling. From the optimal setting test based on cross-validation, a continuous data and its combination with categorical data showed the best predictive performance. The results of validation showed that the ROC and AUC for success and prediction rate of model was 96.1 and 97.6%, respectively. Factor contribution analysis indicated that altitude and rainfall layers were the most influential factors. From interpretations on a response curve, steeply sloping areas that consisted of excessively covered with old alluvial terrace soils were very susceptible to landslides. Predictive performance of maximum entropy modeling was slightly better than that other models like of a logistic regression which has been used widely to assess landslide susceptibility. Therefore, Maximum entropy modeling is shown to be an effective prediction model for landslide susceptibility mapping.
  Keywords: Shallow landslide, Susceptibility, Response Curve, ROC Curve, Prediction
 • fatemeh zareian, mohammad jafari *, SeyedAkbar Javadi, Ali Tavili Pages 75-88
  Iran has a warm and dry climate and its annual rainfall is 250 millimeter.Therefore,in Iran with the low rainfalland its very unsuitable distribution, the effective use of modern technology to improve the use of water resources efficiency in limited water resources is vital.One of these solutions to protect and store moisture is the use of super absorbent and soil reformer.In this research,the effect three levels of zeolite(0,10and15weight percent)and four levels of superabsorbent geohumus(0,100,150,250gr) and irrigation(normal irrigation,low irrigation)on the vegetative properties of Nitraria schoberi in seedling cultivation on the field, as well as the effect of these materials on some properties of soil were investigated. In order to evaluate the effect of each factors including irrigation, type and level of superabsorbent addition on the studied characteristics, the data were analysis using SPSS-22 software and the data were analyzed according to the analysis of variance table and the mean comparison of the treatments was doneby Duncan's comparison test. The results showed that the use of superabsorbent in this study had a significant positive effect on growth indices of seedlings includingheight, large diameter, small diameter and collar diameter of Nitraria schoberi seedlings in comparison with control sample.The highest amount of vegetative indices by normal irrigation was respectively(60.22cm,67.33cm,13.88cm,6mm)andThe lowest amount was associated to, low irrigation treatment (control).In addition, the use of superabsorbent had a positive effect on some properties of the soil. In other words, the addition of the superabsorbent to the soil reduced the Electrical Conductivity(1/39dS/m), reducing the Bulk Density(1/46g/cm³)of the soil
  Keywords: Zeolite, Geohumous, irrigation, Nitraria schoberi
 • Farid Nikkar, Hamid Fooladmand* Pages 91-104
  The present study was proposed to evaluate severity of drought in Eghlid region where in Fars province. For this purpose, standardized water level index (SWI) and rainfall anomaly index (RAI) were used during a 10 years’ statistical wet period (1384 to 1393) by using monthly water table depth data of 107 pezometric wells and monthly precipitation data of 10 meteorological and synoptic stations. In order to resolve defects of precipitation data, using SPSS software, the correlation coefficient through stations was analyzed and restored with ratios approach method. For determining severity of drought both of data sets of drought indexes were calculated by Excel software in 3, 6, 12, 24 and 48 monthly periods. Five of the biggest occurred droughts were determined in each index and its mutual index and droughts zoning were accomplished using inverse distance weighted (IDW) in ArcGIS program. The results indicated that severity of droughts were increased in recent years. Furthermore, the results are implicating which there is a time delay between hydrological and meteoric drought indexes, in fact it was observed that by calculating the correlation coefficient between the indexes for south and west of Eghlid, the time delay is 2 to 4 years.
  Keywords: Drought, Eghlid, Hydrological Drought Index, Meteorological drought index
 • hossein karimi torghabeh , parviz kardavani*, masoud mahdavi Pages 105-120
  The main consumer of water resource in the country is agriculture sector – AS a result, the largest amount of water losses is related to this sector one of the most important processes of agricultural water losses related to real evapotranspiration because during the evapotranspiration process (ET) , a large volume of water of surface soil transferred transpiration ally and also sub soil water is transferred through the vegetation and real transpiration to the atmosphere. In this research using the algorithm SEBAL and MODIS indicator the real evapotranspiration rate was evaluated in Sodlaneh village of Quchan in 2011.Monthly results indicate the highest evapotranspiration was related to the months of April, June, May that with average of 17, 21, 26 mm was topped up respectively. High levels of evapotranspiration in spring due to land use map of the area which dominates annual evaporation and transpiration of the Sodlaneh village is calculation this year as 260mm that its Maximum equal with 644 mm is related to eastern part of the village (such as villages Dadanloo, Dizadiz) and and at least equivalent to 102mm is related to the central and western parts of the village (such as village of davoodli and dollo). The results of this study with the land data of Sodlaneh village shows that there is a significant correlation.
  Keywords: Evapotranspiration, remote sensing, SEBAL, Soudlaneh
 • Ebrahim Darvishi , Abdolrahim Hooshmand*, Hamza ali alizadeh, zahra Izadpanah Pages 121-134
  cropping pattern changes and increasing energy tariffs helps groundwater resources management. The aim of this investigation was to study the effect of crop pattern on groundwater level in Mehranplain using the system dynamics approach under different scenarios of energy price changes. To develop the model, a conceptual framwok was designed and the dynamic hypotheses were formulated. The calibration and validation of the model were performed for a period of 8 and 6 years, respectively, and the model simulated in a 25-year period until 1420 in nine scenarios. The results showed that changing the crop pattern from alfalfa to conola with increasing 100 percent in energy tariff would have the most positive impact on aquifer is equivalent to an increase of about 55 million cubic meters of aquifer water volume, and an increase of about 8 meters in the groundwater level. Also changing the crop pattern from alfalfa to corn with increasing 50 percent in energy tariff lead to groundwater level stability.
  Keywords: crop pattern, system dynamic, energy tariffs, water demand, water table
 • uones mazllom Aliabadi* , alireza vaezi, jeafar nikbakht Pages 135-148
  Soil moisture (SM) is the major factor controlling plant growth particularly in rainfed lands. It varies due to the change of climatic parameters such as precipitation and air temperature and evaporation. This study was conducted to found climatic factor influencing soil moisture under rainfed conditions. A field experiment with two cultivated conditions: under fallow and cultivated with winter wheat was designed in a rainfed land with 10% slope steepness in the University of Zanjan during growth period from 2016 to 2017. Toward this, six plant plots with 2m × 5m dimensions were installed along the slope orientation similar to conventional tillage method in the area. Volumetric soil moisture was measured in 7-day interval using TDR model IDRG SMS-T2 set during growth period Climatic variables including air temperature (AT) and precipitation (P) along with soil temperature (ST) were determined during growth period. Based on the results, SM in cultivated plots was about 11% less than the follow plots, and this difference was statistically significant between the two. Amount of soil moisture significantly varied among different months (p<0.001). Significant correlations were found between SM and P, AT and ST in the two cultivation conditions (p<0.05). Higher dependency of SM on AT (r=0.44) and ST (r=0.51) was observed in fallow plots as compared to planted plots. This study revealed that ST is the most effective property controlling SM in fallow and planted lands in the area.
  Keywords: Precipitation, conservation tillage, Soil Temperature, Air Temperature, winter wheat